Minnesanteckning närsjukvårdsgrupp Göta Älvdalen , lokal Glöden, Vårdsamverkan Fyrbodals kansli, Vänersborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckning närsjukvårdsgrupp Göta Älvdalen 2014-09-11, lokal Glöden, Vårdsamverkan Fyrbodals kansli, Vänersborg"

Transkript

1 Minnesanteckning närsjukvårdsgrupp Göta Älvdalen , lokal Glöden, Vårdsamverkan Fyrbodals kansli, Vänersborg Närvarande: Lena Johansson(ordf.), Sven Bergelind, Karin Hallberg, Eva Källén, Inger Ahlmark, Tommy Carlgren, Ulla Arwidsson och Brita Lindahl Förhindrade: Anita Alvång, Annelie Örtendahl, Maria Ljungberg och Camilla Högström 1. Godkännande av dagordning/ anmälan övriga frågor Dagordningen godkänns. Ordföranden konstaterar att vare sig privat eller offentlig primärvård finns representerad likaså finns inte heller någon från NUsjukvården på plats. 2. Föregående minnesanteckningar Föregående minnesanteckningar lades till handlingarna. 3. Information från ledningsgruppen Lena Johansson går kortfattat igenom ledningsgruppens senaste minnesanteckningar och lyfter bland annat: - Ledningsgruppen ställde sig bakom överenskommelsen Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus och rekommenderade kommunerna och NU-sjukvården att även de anta och ställa sig bakom överenskommelsen. Beslut tas även om att Tommy Carlgren ska komma ut till NSV-grupperna och informera om överenskommelsen. - Redogörelse av sommarsituationen som var ansträngd men generellt gick bra. - Planeringen av jul- o nyårshelgen kommer att ske på samma sätt som föregående år, och NU-sjukvården kommer att gå via förvaltningscheferna och kontakta berörda verksamheter. - Ledningsgruppen ställer sig bakom preliminärepikrisen Överenskommelse om rutiner vid utskrivning av patienter från NUsjukvården, inskrivna i kommunal hemsjukvård. - Diskussion kring - Kommunerna lyfter problematiken kring läkemedel (att allt färre Dos förskrivs, vilket innebär mycket manuell hantering av läkemedel som i sin tur blir mindre patientsäkert samt kostsamt) och avsaknaden av ett samlat ordinationsunderlag. Läkemedelsfrågor är största område för avvikelser mellan vårdgivare. Diskussion om förskrivarnas tveksamheter kring Pascal som system kontra kommunernas behov. Problemets kärna handlar om de många olika ordinationer som finns. Kansliet får i uppdrag att samordna läkemedelsarbetet kring Dos, och läkemedelsfrågan lyfts i PV/NU gruppen i september. VGR har avsatt del av prestationsmedel Bättre liv för sjuka äldre för att stödja utveckling av modeller mobil hemsjukvårdsläkare och sjukhusbaserad 1

2 avancerad hemsjukvård för patienter med komplexa behov och symtom enligt Västra Skaraborgs modell. För 2014 finns 20 milj. reserverade för länet. LG lämnar följande förslag till rubriker som kansliet uppdras arbeta vidare med tillsammans med verksamheterna: - Modell för äldressk/distriktssköterska på AVC enl. modell från Mölndal och pilotprojekt inom SIMBA. - Samverkande sjukvård Trestad mobilt team Uddevalla - Mobil läkare och sjuksköterska arbetsmodeller för stad respektive landsbygd För ytterligare information hänvisas gruppen att ta del av Ledningsgruppens minnesanteckningar på Vårdsamverkan Fyrbodals hemsida: 4. Rapport från sommaren Vänersborg kände oro inför sommaren på grund av sjuksköterskebristen, men även om bemanningen var tight inom HSV fungerade det enligt enhetscheferna. Det hade ett stort inflöde till HSV med få betaldagar fram till augusti, sedan kom en period med fler dagar. Nu är situationen bra igen. Sammanfattningsvis var sommaren var tight, men fungerade. Trollhättan var också nervösa inför sommaren, men det blev lugnare än de trott. Att det har fungerat bra beror helt och hållet på lojala arbetstagare. Kommunen tog hem bra och slapp betaldagar. KLARA SVPL fungerar dock generellt dåligt med mycket arbete i onödan som följd. (Ingen kvalitet in ger ingen kvalitet ut ) Lilla Edet hade kaos under sommaren, till och med cheferna fick gå in som sjuksköterskor. Maria Ljungberg som inte hade arbetat som sjuksköterska på 14 år fick gå in och arbeta. Värsta sommar någonsin. Fint väder med många sjukskrivningar 5. Jul- och nyårshelgsplanering Punkten skjuts till nästa möte eftersom Camilla Högström ej var närvarande. 6. Förslag på upplägg av NSV-heldag Dagen är bokad till Quality Hotel kl (kaffe och smörgås från kl.8.30). Gruppen upprepar sin önskan om att få en helhetsbild av läget för att om möjligt kunna förutse vilka satsningar och prioriteringar som bör göras, och dagen bör fungera som en nystart kring närsjukvårdsarbetet. Även tydliggöra och diskutera informationsvägar, då det är av stor vikt att alla berörda nås av all information. 7. Skrivelsen gällande Medföljande personal till sjukhus Tommy Carlgren presenterar överenskommelsen Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus som Ledningsgruppen ställde sig bakom i juni, och som NU sjukvården samt de 15 kommunerna i Fyrbodal och Lilla Edet antagit. Ursprunget är frågorna om personlig assistents ansvar när brukare är inskriven i slutenvård samt kommunal personal som följer med brukare till sjukhus och omfattar två områden Patienter med 2

3 funktionsnedsättning som inte har personlig assistans samt Patienter som har personlig assistans och kommunens respektive regionens ansvar inom varje område, samt ersättningsfrågan för personalköp. Med vissa undantag kan skrivelsen även ses som en tillämpningsanvisning för privat assistansverksamhet. Förslaget omfattar därmed två delar, ett patientsäkerhets- samt ett arbetsrättsligt/ekonomiskt perspektiv. I dokumentet finns även bilagor med Vanliga frågor och svar, beskrivning av personalkategorier som kan vara aktuella inom kommunal verksamhet, länk till SOSFS 1997:14 samt blanketter för Överenskommelse och Underlag för fakturering för att underlätta för verksamheternas tillämpning. Respektive ingående part har diariefört sitt beslut. Ansvaret för information till privata assistansbolag har respektive kommun. Varje organisation har vidare ansvar för informationsinsatser inom egen verksamhet. 8. Verksamhetsplan Arbeta vidare lokalt med sina verksamhetsplaner och även ta med till heldagen den 13 november, då gruppen ämnar göra en nystart i närsjukvårdsarbetet med avstamp från bland annat Vårdsamverkan Fyrbodals verksamhetsplan. 9. Kort information om vad som är på gång a. Bättre liv för sjuka äldre Länets analysgrupp Nu är det sista året med analyspengar och kr kommer att gå till Fyrbodal, och förhoppningsvis till NU-sjukvården för att arbeta med utskrivningsprocessen. Man har även lagt pengar på varför det ser så olika ut på vårdcentralerna, och GR gör en studie på detta. Ulla kommer att bryta ned siffrorna till Fyrbodalnivå. Hela länsanalysgruppens arbete kommer att redovisas på en konferens i mars b. Samverkande sjukvård Sbar är på gång som verktyg för säker informationsöverföring. Under sommaren har Lilla Edet, Mellerud och Vänersborg provat det och är nöjda. Trots att Sbar använts har det dock inte kommit in fler ärenden (Trollhättan 14 ärenden i år och Vänersborg bara 11 ärenden). Nu är Samverkande sjukvård på väg att utväckla konceptet till 18 år och natt för att få ersättning. Både Vänersborg och Trollhättan är i grunden positiva till det hela och vill samarbeta, men det viktiga är dock att det fungerar. De anser att det vore bäst att utvärdera varför det inte fungerar. c. Information och kommunikation KLARA SVPL IT stöd för informationsöverföring mellan vårdgivare Det upphandlingsprojektet som startade i december 2012 avslutades hösten Detta på grund av att möjligheter öppnades för att i samarbete med Region Skåne utveckla deras IT stöd, Mina planer, vilket de själva äger. Av 3

4 olika anledningar sade Region Skåne upp sitt avtal med leverantören och beslutade att gå ut i upphandling avseende utveckling av deras system. I det läget beslutade VGR och Region Skåne att avsluta sitt samarbete. VGR och kommunerna i VG startar därför upp upphandlingsprojekt igen och den regionala projektgruppen aktiveras. Representanter för Fyrbodal i den regionala projektgruppen för upphandling är Anette Johansson, biståndsbedömare Munkedals kommun, Marie Winesh, vårdplaneringsenheten område medicin NU-sjukvården. Avtalet med SIEMENS är förlängt och innebär att KLARA SVPL kommer att finnas kvar 2015 ut. Det finns behov av viss utveckling av KLARA SVPL fram till Det arbetet kommer att ske via SAMSA som är en regional arbetsgrupp för SVPL. Representanter i SAMSA är; Anette Johansson, biståndsbedömare Munkedals kommun, Maria Fredriksson, samordnare vårdsamverkan Fyrbodals kansli. På delregional nivå kommuniceras utvecklingsarbetet med nätverken för superanvändare och lokala förvaltare för KLARA SVPL. SIP Samordnad individuell plan LiSA (ledning i samverkan) har gett Maria Grip och Helen Benjaminsson Regionkansliet och Malin Camper Västkom i uppdrag att samordna olika initiativ inom länet kring samordnad individuell plan, SIP. Från vårdsamverkansarenorna har inbjudits två representanter, en vardera från kommun och region, att delta i en arbetsgrupp. I arbetsgruppen ingår också en representant från SAMSA/ styrgrupp SVPL samt funktionskoordinator för KLARA SVPL. Viktigt med tanke på pågående upphandling av IT stöd. Fyrbodals representanter i arbetsgruppen är Lena Larsson Närhälsan och Said Osman Uddevalla kommun. De redovisar på psykiatriberedningsdagen 7 november hur långt man kommit i det regionala arbetet. Lync verktyg för distansmöten GITS (gemensam IT samverkan) har i uppdrag att ta fram rutiner och se över tekniska lösningar för att kunna genomföra samordnad vårdplanering via distansmöte, gemensamt för Västra Götaland. I tillägg till uppdraget har man testat att använda sig av Lync vid vårdplaneringar. Lync är ett officeprogram som VGR och många kommuner har och det finns även möjlighet att bjuda in deltagare som inte själva har Lync. Förberedelser för implementering av Lync pågår, t.ex. utbildningsinsatser. För mer information se: 10. Sammanhållet ordinationssystem Ur ett patientsäkerhetsperspektiv är det av stor vikt att en patients ordinationer kan fås på ett gemensamt ordinationsunderlag. Regionen har plöjt ned mycket pengar i Pascal och MAS:arna i Fyrbodal anser att vet vore synd om inte det kan användas. Från början tänkte MAS:arna lyfta läkemedelsfrågan till AU, men tyckte sedan att det var lika bra att gå direkt till länsnivå, där mer mandat finns för förändring. Tommy plus fyra andra MAS:ar från länet ingår i gruppen som diskuterar detta på länsnivå med regionen. Man har tittat på Nosam (i Mölndal) där man har slutit en överenskommelse mellan kommun och primärvård om att när kommunen ska ha ett övertaget läkemedelsansvar ska förskrivningarna ske i Pascal, vilket ger en samlad bild av ordinerade läkemedel. I första hand en dospatient och i andra hand 4

5 förpackningar, men ett samlat ordinationsunderlag som resultat oavsett. I Nosam har man dock inte löst det med sjukhusen, men hela primärvården är med. Lena refererade till diskussionen som fördes på ledningsgruppen om att primärvården säger blankt nej till Pascal. Tommy berättar att patientsäkerhetsgruppen på länet kommer att informeras om Nosams system. Göta Älvdaeln enas om att det är positivt att parallella arbeten kring detta sker på alla tänkbara nivåer. I snart 3 år har man tydligt kunnat påvisa problematiken kring detta men ingenting händer. Vilka styrmedel måste till gentemot förskrivarna så att det kommer till en lösning? Tommy anser fortfarande att representanter från Nosam (gärna en förskrivare) borde bjudas in till AU och berättar om sitt system. Så länge det inte fungerar kring läkemedel utan blir problem kan det vara en anledning till att kommunen inte vill ta hem patienter på eftermiddagar, fredagar och helger. NSV-gruppen enas om att ta med och lyfta upp lösningsförslaget på den kommande heldagen. 11. Mätning informationsöverföring våren 2014 Ulla Arwidson presenterar MAS:arnas uppföljning Mätning informationsöverföring våren Ullas PP-presentationen bilaga bifogas i samban med nästa mötes anteckningar om inte innan. 12. Konklusion av ärenden Mätning informationsöverföring våren 2014 Länsgrupp kring sammanhållet ordinationssystem Ansvar och befogenhet för medföljande personal till sjukhus 13. Ärenden till nästa möte 13 november - Information från Vårdsamverkan Fyrbodals ledningsgrupp (Lena) - Jul- och nyårshelgsplanering (Camilla) - Info./ besök från ortopedkliniken/ avd.4 NU-sjukvården - Utvärdering Hälso- och sjukvårdsavtalet - Länsrapportering, genomförandeplan Vid anteckningarna B.L. 5

Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2015-04-17. Vårdsamverkan Fyrbodals Kansli, Vänerparken, Vänersborg.

Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2015-04-17. Vårdsamverkan Fyrbodals Kansli, Vänerparken, Vänersborg. /mb Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2015-04-17. Vårdsamverkan Fyrbodals Kansli, Vänerparken, Vänersborg. Närvarande: Lena Johansson (ordf.), Nina Roos, Gunnar Erlandsson, Maj Lätto, Bo Lundgren,

Läs mer

Information och statistik II

Information och statistik II jan-sep Information och statistik II Vårdsamverkan Fyrbodal - Ett underlag för strategiska frågor. Information och statistik II Innehåll Förord Vårdsamverkan Fyrbodals Information och statistik - En sammanställning

Läs mer

Minnesanteckning möte med Socialhandläggare VGK Riverside, Uddevalla, kl. 09.30-15.00

Minnesanteckning möte med Socialhandläggare VGK Riverside, Uddevalla, kl. 09.30-15.00 Minnesanteckning möte med Socialhandläggare VGK Riverside, Uddevalla, kl. 09.30-15.00 Närvarande: Charlotta Wilhelmsson Gunilla Bothén Elisabeth Beijer Idalena Svensson Förhindrade: Ellinor Seth Shujaat

Läs mer

Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus

Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus Vänersborg, 2014-07-11 Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus - Samverkansrutin mellan NU-sjukvård och kommuner 1 när en patient har behov av medföljande personal från sin hemkommun

Läs mer

Mötesanteckningar SITIV

Mötesanteckningar SITIV Mötesanteckningar SITIV Datum: 2015-05-20 Tid: kl 13.00-16.00 Plats: Gullbergsvass Konferenscentrum Adress: Bergslagsgatan 2, Göteborg Lokal: Vagnen Deltagare Representanter från Västra Götalandsregionen

Läs mer

Individuell plan enligt SoL och HSL

Individuell plan enligt SoL och HSL Sara Esbjörnson & Anders Hagqvist Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? RAPPORT FRÅN FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRD Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? Sara Esbjörnson

Läs mer

Uppdrag Regional lösning för distansmöte vid samordnad vård- och omsorgsplanering

Uppdrag Regional lösning för distansmöte vid samordnad vård- och omsorgsplanering Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 1.0 Utgåva (1)8 Godkänt av : Godk datum: Uppdrag Regional lösning för distansmöte vid samordnad vård- och omsorgsplanering

Läs mer

In- och utskrivningsklar patient vårdkedjan för de mest sjuka äldre

In- och utskrivningsklar patient vårdkedjan för de mest sjuka äldre Implementering av projektet In- och utskrivningsklar patient vårdkedjan för de mest sjuka äldre (INUT) Eva Levin och Lena Lindgren 1 FoU i Väst/GR Första upplaga januari 2013 Layout: Infogruppen GR Omslagsbild:

Läs mer

Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus

Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus Antagen av LGS 2014-12-08 Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus Delregional överenskommelse mellan region och kommun när en patient med funktionsnedsättning 18 64 år har behov av

Läs mer

Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014

Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014 Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014 Slutrapport Åsa Bergman Bruhn och Lena Olai, mars 2015. Reviderad maj 2015. Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Uppdraget... 3 Organisation... 3 Resurser...

Läs mer

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Dnr: Rev 42-2014 Genomförd av: Revisorerna i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen Behandlad av Revisorskollegiet den 24 mars 2015 Samordnad vårdplanering

Läs mer

Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL. Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI)

Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL. Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI) Utvärdering av pilot i regiongemensam rutin och IT-stödet KLARA SVPL Patienter med oförändrade vård - och omsorgsinsatser (OFVI) LGS-området 2011-05-02-2012-03-31 Utförd av: LGS SAMSA mars 2012 1 Sammanfattning

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Handbok. Om Västbus. Sammanställd och revideras av den Lokala Ledningsgruppen Västbus.

Handbok. Om Västbus. Sammanställd och revideras av den Lokala Ledningsgruppen Västbus. Handbok Om Västbus 2015 Sammanställd och revideras av den Lokala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbok är att du som handläggare och/eller som sammankallande skall på ett kortfattat

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2013-08-14 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 20 augusti 2013, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1 VÄGLEDNING Införandet av NPÖ ehälsa Införandet av NPÖ 1 Förord Denna vägledning riktas i första hand till kommuner, men avsikten är att även landstingen/regionerna och privata/ideella vårdgivarna ska se

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

ALVG-MÖTE, ONSDAG 150610, GÅRDAVÄGEN 2, 09.30-15.30

ALVG-MÖTE, ONSDAG 150610, GÅRDAVÄGEN 2, 09.30-15.30 ALVG-MÖTE, ONSDAG 150610, GÅRDAVÄGEN 2, 09.30-15.30 Fika från 09.00 Närvarande: Christian Bonfré Britt-Inger Berntsson Ingemar Ros Torbjörn Svedung Karl Fors Richard Lindström Maricel Zoll Maria Nilsson

Läs mer

SAMVERKAN ENKELT I TEORIN SVÅRARE ATT PRAKTISERA. Några erfarenheter av samverkan inom äldreområdet mellan kommuner och landstinget i Stockholms län

SAMVERKAN ENKELT I TEORIN SVÅRARE ATT PRAKTISERA. Några erfarenheter av samverkan inom äldreområdet mellan kommuner och landstinget i Stockholms län SAMVERKAN ENKELT I TEORIN SVÅRARE ATT PRAKTISERA Några erfarenheter av samverkan inom äldreområdet mellan kommuner och landstinget i Stockholms län Ingrid Hjalmarson Eva Norman Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS Slutenvård - Hallands sjukhus På väg in till sjukhus Anna och Lars - mest sjuka äldre personer På väg ut från sjukhus Öppenvård - Närsjukvård och kommunal vård

Läs mer

Pilotprojekt EBH-stödet och kommuner i Västra Götalands län. Utvärdering. Bengtsfors. Åmål. Dals-Ed. Strömstad. Gullspång. Mariestad.

Pilotprojekt EBH-stödet och kommuner i Västra Götalands län. Utvärdering. Bengtsfors. Åmål. Dals-Ed. Strömstad. Gullspång. Mariestad. Bengtsfors Strömstad Dals-Ed Åmål Gullspång Tanum Mariestad Färgelanda Mellerud Töreboda Munkedal Götene Karlsborg Sotenäs Vänersborg Lidköping Skövde Tibro Lysekil Uddevalla Trollhättan Grästorp Essunga

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Superanvändarträff 2011-09-15 Minnesanteckningar

Superanvändarträff 2011-09-15 Minnesanteckningar Superanvändarträff 2011-09-15 Minnesanteckningar Närvarande: Berit Lindell, Marie Winesh, Gunilla Augustsson, Maria Skön, Iris Lang, Gunilla Höglind, Lena Larsson, Inga-Lill Wikström, Gulli Lissledal,

Läs mer

Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra?

Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra? Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra? Metodbeskrivning, Personlig assistans PA, Område funktionshinder, Landskrona Stad 2011-2012 Christina Olsson, Socialpedagog PA

Läs mer

fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008

fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008 Anhörig/närståendestöd i Skaraborg ett samverkansprojekt mellan kommuner, primärvård och sjukhus Bakgrund I samband med den nationella satsningen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Sektor Omsorg Patientsäkerhetsberättelse för Götene Kommun 2014 Götene 20150227 Ansvarig för innehållet Angela Olausson Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska/ Verksamhetschef HSL 1 Innehåll Patientsäkerhetsberättelse...

Läs mer