Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, Vårdsamverkan Fyrbodals Kansli, Vänerparken, Vänersborg.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, 2015-04-17. Vårdsamverkan Fyrbodals Kansli, Vänerparken, Vänersborg."

Transkript

1 /mb Ledningsgruppsmöte, minnesanteckningar, Vårdsamverkan Fyrbodals Kansli, Vänerparken, Vänersborg. Närvarande: Lena Johansson (ordf.), Nina Roos, Gunnar Erlandsson, Maj Lätto, Bo Lundgren, Charlotta Wilhelmsson, Håkan Sundberg, Marianne Laiberg, Torbjörn Erneholm, Ulrika Holmqvist och Bengt Aldell. Övriga: Maria Bruhn (sekr), Malin Camper och Maria Grip, punkt 5. Förhindrade: Ann-Sofie Rundberg, Magnus Kronvall, Maria Johansson, Maria Fredriksson och Brita Lindahl. 1. Godkännande av dagordning, anmälan övriga frågor. Dagordningen godkändes. Övriga frågor: Avrapportering utbildning Våld i nära relationer och kommunernas representation i LG. 2. Föregående minnesanteckningar. Lades till handlingarna. Beslutspunkter 3. Förslag om prioriterat arbete inom äldreområdet./. En partsammansatt ad hoc arbetsgrupp har på LGs uppdrag gått igenom pågående arbete och tillgänglig statistik för Vårdsamverkan Fyrbodals området avseende nationell äldresatsning Mest sjuka äldre. Under 2015 pågår ett antal förbättringsarbeten med extra resurser. Från och med 2016 skall dessa förbättringsarbeten vara integrerade som del av ordinarie verksamhet. Det utvecklingsområde som idag inte omfattas av riktad aktivitet är undvikbar slutenvård (US) enl. nationell definition. Hjärtsvikt och KOL är de två diagnoser som är mest frekventa för US. Fyrbodal har högst andel US inom länet. I tillägg har vårt område utmärkande många registreringar för UVI/pyelonefrit. Sannolikt handlar de sistnämnda diagnoserna om själva registreringen. Detta undersöks vidare av NU sjukvården och koncernkontoret och lämnas därför i nuläget. Diskussion i LG kring målgruppernas behov och organisering av vård och omsorgsinsatserna. Målgruppens behov av trygghet är stor. Vårdtagarna är som regel väl kända och undersökta på VCT men saknar bland annat enkla kontaktvägar inom öppenvård när behov uppstår, inte sällan utanför kontorstid. Här finns behov av utveckling av arbetssätt utifrån team och utgå från de resurser som finns. Behov finns av kontinuitet, hembesök, uppföljning efter utskrivning och low tech, dvs. vårdtagarna skall slippa växeltelefon med knappval etc. En grupp som behöver identifieras är de som är för friska för hemsjukvård och för sjuka för att klara sin sjukdom på egen hand. 1

2 Trollhättan har inlett diskussioner mellan kommun och VCT, och i Uddevalla skall mobilt team utvecklas utifrån regionala stimulansmedel. Akutvårdskedjan genom Samverkande sjukvård kan också bidra i detta utvecklingsarbete. En annan viktig del som behöver utvecklas är kommunikationen mellan specialistvården och vårdcentralen. Att arbetet sker i ordinarie verksamhet och organisationer betonas Beslut: - Ledningsgruppen förutsätter att pågående utvecklingsarbete, med extra resurser, fortsätter inom ramen för ordinarie verksamhet från Uppföljning sker dels via länets handlingsplan och dels inom Vårdsamverkan Fyrbodal. - Ledningsgruppen ställer sig bakom ett utvecklat samverkansarbete kring undvikbar slutenvård, ffa. med prioritering på diagnosgrupperna hjärtsvikt och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) - AU får i uppdrag att ta fram förslag till konkretiserat delregionalt arbete för att utveckla lokalt omhändertagande. Arbetet startar under hösten 2015 och inom ramen för ordinarie resurser. 4. Vårdsamverkan Fyrbodals synpunkter för revidering av Överenskommelse om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning./. Under 2015 kommer länets överenskommelse att utvärderas. Vårdsamverkansområdena har av den anledningen tillfrågats om synpunkter inför arbetet. Frågan har beretts via beredningsgruppen för psykiatri och missbruk där ingående parter har getts möjligheten att förankra frågan och inkomma med synpunkter från ett samverkansperspektiv. Följande områden anser parterna behöver utvecklas i ny överenskommelse: Gemensam värdegrund och utveckling av brukarnas inflytande Missbruks- och beroendeområdet i överenskommelsen behöver utvecklas Ansvar och kostnader vid placering utanför hemmet behöver tydliggöras SIP behöver arbetas in i överenskommelsen Mandat för hantering av avvikelser och tvister behöver fastställas Beslut: Ledningsgruppen ställer sig bakom inkomna synpunkter. Översänds ansvariga tjänstemän VGK och VGR via kansliet. Diskussionspunkter 5. Förändring av ledningsstrukturen för samverkan mellan VGK och VGR./. 2

3 Handlingar utsänt med kallelsen. Mot bakgrund av den utvärdering som gjordes av LiSA arbetet 2014, med efterföljande beredningsarbete hos huvudmännen, beslöt LiSA vid sitt möte att ge VästKom och regionkansliet i uppdrag att ta fram förslag på hur en nyordning för ledningsstrukturen kan se ut och vad den bör innehålla. Förslaget skall lämnas till LiSA vid mötet den 18 maj. Det betonas att det är LiSA arbetet som utvärderats och inte övrigt samverkansarbete som VästBus, hjälpmedelsråd, SITIV m.fl. Utvärderingen utgår också från LiSA som ledningsstruktur medan staten hade stödstruktur som villkorande för prestationsmedel. Malin Camper, VästKom och Maria Grip, regionkansliet besöker nu samtliga vårdsamverkansarenor för att stämma av ett antal frågor inför nyordning. Diskussion i LG kring frågeställningarna. Samverkan är en utmaning på delregional nivå, hur skall man lösa denna för ett stort län? Vilket mandat har LiSA? Det är linjeorganisationerna som samverkar hur ser gränssnittet mellan LiSA och linjeorganisationen (även kommun) ut? Länssamverkansgrupperingarnas huvudfunktion bör vara att identifiera och prioritera huvudmannagemensamma frågor. Politiska samrådskonstellationer bör ha samma arbetssätt. Samverkansprocesser tar tid varför långsiktighet i arbetet är viktigt. Sammanfattande medskick från Vårdsamverkan Fyrbodal: Krångla inte till länsstrukturen, och fokusera på att den ska stödja delregional och lokal samverkan. Beskriv nödvändigheten av länsstrukturen så det blir tydligt. Försiktigt positiva till huvuddragen. Representation från delregional vårdsamverkan till LiSA är bra, representant kan styrgrupperna själva utse. Gör inte för stor församling, men se till att det är jämt mellan kommun och region. Det kan bli bra att arbeta med regional handlingsplan för fler målgrupper om länet då kan sortera och prioritera bland allt som kan göras. Påpekas också vikten av att informations- och kommunikationsarbetet med SITIV/GITS som plattform samordnas med LiSA, då dessa områden är grunden för samverkansarbete. PP bilder bifogas minnesanteckning. 6. Fortsatt dialog kring arbetsområden och organisering av vårdsamverkansområdet. Vårdsamverkan Fyrbodals ingående parter har beretts möjligheter att inkomma med synpunkter på det förslag som arbetades fram under LGs internat. Frågan även behandlad vid senaste LG mötet där mötet ställde sig 3

4 bakom förslag om förlängning av nuvarande samverkansavtal till och med Brev ang. detta sänds ingående parter inom kort. Konklusion av LG diskussion: Att renodla organisationsstrukturen och skilja på form och innehåll. Bilden av organiseringen bör beskriva fasta strukturer/samverkansområden på Fyrbodalnivå. En egen LG för barn och unga utvärderas efter ett år. NU sjukvården och VG PV företrädare har önskemål om endast en LG för all samverkan. AU förändras från 2016 till en beredning av ärenden där ordförande, vice ordförande och samordnare ingår. En ny beredning/temagrupp för äldrefrågor tillskapas från Närsjukvårdsgrupperna avvecklas från och med 2016 till förmån för lokal samverkan mellan kommun och primärvård. Specialistsjukvården deltar i temagrupperna på Fyrbodalnivå och kan vid behov adjungeras i det lokala arbetet. Kansliet får i uppdrag att ta fram förslag på arbetsbeskrivning för det lokala närsjukvårdsarbetet. Vad skall man uppnå och hur kan man arbeta. Kommunikation mellan LG och det lokala arbetet sker via ingående verksamheters linjeorganisation, kommunerna inkluderat. Vårdsamverkan Fyrbodals politiska samråds beslutsmandat, roll, uppdragshandling och arbetsordning bör förtydligas. Ansvariga för översynen är beredningsansvarig för VGR och kommunalförbundet, ordförande samt samordnare. Norra nämndens tjänstemän har åtagit sig att ta fram förslag till samverkansavtal från Förslag finns att förvaltningen av Vårdsamverkan Fyrbodal övergår från NU sjukvården till Fyrbodals kommunalförbund från och med nytt samverkansavtal från Ev. namnbyte av Vårdsamverkan Fyrbodal bör beredas vidare. FoU samverkan behöver utredas vidare 4

5 7. Reflektioner kring utlysta närsjukvårdsmedel./. Kansliet har följt utlysningen av närsjukvårdsmedel inom VGR på uppdrag av LG. Konstateras att ansökan om Akut hembesöksverksamhet i glesbygd ej beviljats medel, vilket respekteras. Då det är skilda förutsättningar mellan stad, tätort och landsbygd behöver man finna modifierade modeller av Västra Skaraborgsmodellen för att kunna tillämpa vård på lika villkor. För Göteborgsområdet har hälso- och sjukvårdsstyrelsen tagit initiativ till fortsatt dialog kring anpassning av modellen. Utifrån en beräkning om 6% undvikbar slutenvård så har de små kommunerna inom Fyrbodal tillsammans vårdtillfällen/år medan trestadskommunerna har vårdtillfällen/år. Även sammanställd statistik avseende utskrivningsklara patienter inom NU sjukvården under jul- och nyårshelgen visar att de mindre kommunerna tillsammans har en hög andel patienter på sjukhus utifrån andra förutsättningar och utmaningar. Kansliet har därför önskemål om fortsatt dialog med länets arbetsgrupp avseende utveckling av Västra Skaraborgsmodell anpassad för landsbygd. Beslut: Ledningsgruppen ställer sig bakom förnyad kontakt med länets arbetsgrupp. Kontakt tas inledningsvis med Mats Johansson, koncernkontoret, via ordförande och kansliet. 5

6 Informationspunkter 7. Information kring länssamverkansgrupp äldre. Vid gruppens senaste möte diskuterades organisering, uppdrag, roller och mandat, även se punkt 5. Nästa möte 9 juni. Privata vårdgivare har utsett Maria Johansson som representant i den kommande LG för barn och unga. Tills den ledningsgruppen startar kvarstår Maria i länssamverkansgruppen för äldre. Maj Lätto kontaktar Maria. 8. Presentation av beslutsstöd för kommunal HSV enligt ViSam Örebro den 24 september. ViSam Örebro är ett av den nationella äldresatsningens utvecklingsprojekt. Modellen bygger på tre delar; Checklista beslutsstöd för kommunens sjuksköterskor, Samordnad individuell plan samt säker utskrivning (vårdplanering). Önskemål om presentation av beslutsstödet, för ett ev. införande inom Fyrbodal, har lyfts från kommunerna. Ett införande inom kommunerna bygger på att även VCT och akutverksamheter inom sjukhuset är delaktiga. Vårdsamverkan Fyrbodals har därför vänt sig till PV/NU gruppen för samtidig presentation. Projektledaren Fredrik Svensson inbjuds för presentation i samband med PV/NU gruppens ordinarie möte den 24 september. Inbjudan sänds via Fyrbodals kommunalförbunds utvecklingsledare Anette Forsberg och i samarbete med Vårdsamverkan Fyrbodal. Länk till information om beslutsstödet: 9. Avrapportering rekrytering barn och unga. Ett 30tal personer har visat sitt intresse för samordnartjänsten, och det har funnits många kompetenta sökande. Fyra personer har intervjuats av Lotta W, Maria B samt Ann-Sofie Skälegård från Hälsokällan och tillika facklig företrädare. Den formella anställningen sker på Fyrbodals kommunalförbund och Lasse Lindén, förbundsdirektör, skall nu träffa den sökande som är föreslagen till tjänsten. Tillträde september/oktober månad. 10. Övriga frågor. Bo Lundgren informerar om en stor uppslutning på utbildningsdagar kring Våld i nära relationer. I Uddevalla deltog ca. 160 personer varav hälften från kommun och hälften regionen. Till utbildningsdagen i Dalsland är ett 60-tal anmälda. Gunnar Erlandsson kommer att ersättas av Lena Mossberg, socialchef Bengtsfors kommun från och med hösten. Vid nästa möte deltar både Lena och Gunnar. 11. Ärenden till nästa möte - Förslag till verksamhetsberättelse Förslag till projektplan för närsjukvårdsmedel Mobilt team i Uddevalla. Amira Donlagic och Helene Larsson 6

7 Vid anteckningarna Maria Bruhn - Information Jämlik strokesjukvård sammanhållen vård, stöd, information och rehabilitering. Agneta Patriksson, koncernkontoret. - Uppföljning av ärenden från LG 17 april 7

Mötesanteckningar SITIV

Mötesanteckningar SITIV Mötesanteckningar SITIV Datum: 2015-05-20 Tid: kl 13.00-16.00 Plats: Gullbergsvass Konferenscentrum Adress: Bergslagsgatan 2, Göteborg Lokal: Vagnen Deltagare Representanter från Västra Götalandsregionen

Läs mer

Information och statistik II

Information och statistik II jan-sep Information och statistik II Vårdsamverkan Fyrbodal - Ett underlag för strategiska frågor. Information och statistik II Innehåll Förord Vårdsamverkan Fyrbodals Information och statistik - En sammanställning

Läs mer

Minnesanteckning möte med Socialhandläggare VGK Riverside, Uddevalla, kl. 09.30-15.00

Minnesanteckning möte med Socialhandläggare VGK Riverside, Uddevalla, kl. 09.30-15.00 Minnesanteckning möte med Socialhandläggare VGK Riverside, Uddevalla, kl. 09.30-15.00 Närvarande: Charlotta Wilhelmsson Gunilla Bothén Elisabeth Beijer Idalena Svensson Förhindrade: Ellinor Seth Shujaat

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Projektdirektiv Baspersonalens kompetens i Fyrbodal Kunskap gör skillnad

Projektdirektiv Baspersonalens kompetens i Fyrbodal Kunskap gör skillnad Projektdirektiv Baspersonalens kompetens i Fyrbodal Kunskap gör skillnad Direktivet godkännes Projektbeställare: Håkan Sundberg Ordförande Vårdsamverkan Fyrbodals ledningsgrupp Sten Axelsson Sjukhusdirektör

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2013-08-14 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 20 augusti 2013, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Inger Nicolas 2014-03-04 PROTOKOLL Vilgotgruppen Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg

Läs mer

Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass

Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass Närvarande: Joakim Svärdström (Ordförande) Thomas Jungbeck Per-Olof Hermansson Peter Lönn Kjell Karlsson

Läs mer

Individuell plan enligt SoL och HSL

Individuell plan enligt SoL och HSL Sara Esbjörnson & Anders Hagqvist Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? RAPPORT FRÅN FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRD Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? Sara Esbjörnson

Läs mer

Mellan människor och dokument

Mellan människor och dokument Mellan människor och dokument att skapa en långsiktig samverkan mellan kommuner och psykiatri Lisbeth Lindahl Mars 2009 FoU i Väst/GR Första upplagan april 2009 Layout: Infogruppen GR 2 Sammanfattning

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva:

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva: PROTOKOLLSUTDRAG Ledningsstaben Hälso- och sjukvårdsnämnden Christina Blomqvist 2015-01-27 Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan och budget för år 2015 HSN 2015-46 5 Bifogade förslag till verksamhetsplan

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 131210 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 Sammafattning Det dominerande inslaget i diskussionerna i den femte träffen var samverkan i olika former och på

Läs mer

Årsredovisning 2014 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2015-02-27

Årsredovisning 2014 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2015-02-27 Årsredovisning 2014 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund Direktionen 2015-02-27 1 Innehållsförteckning Politisk representation Direktion 2014... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Verksamhetsidé... 4 Arbetsformer...

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 42 (42) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09. Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 42 (42) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09. Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 42 (42) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 79 KS/2015 0069 Anmälningsärende Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen TU/Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Anneth Lundahl, Lars Björkman, 2012-04-11 xxx-2012 Lena Gustafsson, Peter Amundin Det goda livet för sjuka äldre i Västra

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-05-14 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 14 maj

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 6 mars 2009 29 59 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Agneta Lipkin (s)

Läs mer

Handbok. Om Västbus. Sammanställd och revideras av den Lokala Ledningsgruppen Västbus.

Handbok. Om Västbus. Sammanställd och revideras av den Lokala Ledningsgruppen Västbus. Handbok Om Västbus 2015 Sammanställd och revideras av den Lokala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbok är att du som handläggare och/eller som sammankallande skall på ett kortfattat

Läs mer

Vem bestämmer? 2014-11-07

Vem bestämmer? 2014-11-07 www.pwc.se? En översiktlig kartläggning av styrning och ansvar för insatser för barn och unga med psykisk ohälsa, tre landsting och sju kommuner 2014-11-07 Innehållsförteckning Rapport Sidan Uppdrag avgränsning

Läs mer

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder Överenskommelse om samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Landstinget i Värmland Samverkan gäller vid insatser för

Läs mer

Förslag till budget och verksamhetsplan för 2011

Förslag till budget och verksamhetsplan för 2011 PROMEMORIA Dnr: 2010/0090 Kansliet Lennart Dahlberg Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-12-09 Förslag till budget och verksamhetsplan för 2011 Bifogat finner ni kansliets förslag till budget och verksamhetsplan

Läs mer

SKÖRA LÄNKAR I VÅRDKEDJAN

SKÖRA LÄNKAR I VÅRDKEDJAN SKÖRA LÄNKAR I VÅRDKEDJAN En studie om gränsytor i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre Inger Weurlander Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:02 ISSN 1401-5129

Läs mer

2013-04-02 LK11-0117. Landstingsstyrelsen

2013-04-02 LK11-0117. Landstingsstyrelsen 2013-04-02 LK11-0117 Landstingsstyrelsen Ledningsplan för vuxenpsykiatrin i Landstinget i Jönköpings län I budget 2011 togs beslut om ett intensivt och systematiskt arbete med åtgärdsförslagen i den Utvecklingsplan,

Läs mer