SAMMANFATTNING VERKSAMHETSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING VERKSAMHETSPLAN 2013-2015"

Transkript

1 Verksamhetsplan Ordförande: Maria Johansson (C) Förvaltningschef: Per Svensson SAMMANFATTNING VERKSAMHETSPLAN Medborgarnämndens utmaningar under den kommande planperioden är fortfarande stora. Sviterna av finanskrisen och lågkonjunkturen har slagit hårt mot de målgrupper som medborgarnämnden har ansvar för. Samtliga sektioner inom IFO dras nu med problem att hålla uppsatta budgetramar. Mycket tyder på att försörjningsstödet kommer att ligga på en nivå långt ifrån budgeterad under de kommande åren. Risken är påtaglig att försörjningsstödet kommer öka ytterligare p.g.a. att nuvarande statsbidragsfinansiering avvecklas/försvinner och beroende på hur väl AF lyckas med sitt uppdrag att få ut nyanlända i sysselsättning inom två år från ankomst/etablering. Vi ser också att allt fler personer hamnar i ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. Det handlar om personer som, är arbetslösa eller som har omförsäkrats från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen i en arbetslivsintroduktion. Det handlar om unga människor som har haft svårt för att klara av sin skolgång och få ett avgångsbetyg. Med rätt insats bör flera i dessa grupper i någon mån kunna komma ut på den öppna arbetsmarknaden. Vi måste verka för att varje människa ska kunna bidra med 100 % av sin förmåga. Ett fortsatt samarbete med andra myndigheter och aktörer kommer därför att bli mycket viktigt. Misslyckas detta kommer kommunerna genom sitt yttersta ansvar att få bära en mycket stor del av konsekvenserna, dvs. ökade kostnader i form av försörjningsstöd. Värnamo kommun har på ett framgångsrikt sätt under lång tid arbetat med förebyggande och tidiga insatser. Den nuvarande situationen och det vi kan skönja framåt kommer att kräva en fortsatt utveckling i form av förebyggande och tidiga insatser för att möta upp behoven innan de blir för kostsamma, svåra och komplexa. Invandrarbyråns verksamhet under den kommande treårsperioden är i hög grad beroende av såväl internationella händelser som nationella ställningstaganden och beslut. En viktig reform trädde ikraft den 1 dec Huvudansvaret för nyanländas etablering har nu Arbetsförmedlingen. Kommunens engagemang består av den praktiska mottagningen, SFI och samhällsorientering. Kommunen har ett direkt ansvar för dem som anses ha mindre än 25 % arbetsförmåga kvar. När Medborgarnämnden genomförde besparingsåtgärder på totalt 4,2 Mkr mellan 2009 års ram till 2012 års ram, lades finansieringen av Invandrarbyråns verksamhet helt över på statsbidrag, kortsiktigt har detta fungerat men under planperioden krävs en skattefinansiering av verksamheten vid bibehållande av nuvarande ambitionsnivå. Behovet av stöd och insatser från övriga sektioner inom förvaltningens verksamhetsområde ökar fortfarande hos invånarna och vår bedömning är att trycket ytterligare kan komma öka under planperioden. Under planperioden behöver särskilda satsningar genomföras för att uppfylla lagstiftning och för att bibehålla och utveckla verksamheten inom följande områden: Ungdomsboende stöd i eget boende 2 tjänster + lägenheter 1,0 Mkr. Personalförsörjning totalt 4-5 tjänster inom IFO 2,5 Mkr. Fortbildning/kompetensutveckling fortsatt satsning 0,9 Mkr. Förstärkt budget till placeringar inom barn och ungdom 2,0 Mkr Försörjningsstöd/ förstärkt stöd egenförsörjning 9,0 Mkr. Invandrar verksamhetens finansiering utöver statsbidrag 2,4 Mkr. Ungdoms VAC 5,2 Mkr. Totalt behövs ytterligare resurstillskott på 23 Mkr i ram tom Antagen MBN

2 Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys Under planperioden enligt SKL s prognos i cirkulär 12: BNP* 5,3 4,5 1,3 2,5 3,5 4,0 3,5 Sysselsättning, timmar* 1,9 1,1 0,5 0,1 1,4 1,8 1,2 Öppen arbetslöshet, nivå 8,4 7,6 7,9 8,1 7,4 6,5 6,0 Timlön, nationalräkenskaperna 1,1 4,4 3,2 3,1 3,2 3,6 4,0 Skatteunderlag SKL, jan ,0 3,2 3,6 4,0 4,7 4,7 Konsumentpris, KPI** 1,2 3,0 1,9 1,4 2,0 2,2 2,0 ***Ungdomsarbetslöshet i % 20,8 17,1 *** Arbetslöshet i % 7,2 6,2 *Kalenderkorrigerad utveckling. **Riksbankens mål ligger på 2%.*** Värnamo enl ekonomifakta.se Lönekostnader nuvarande avtal löper i de flesta fall ut Från år 2011 tilldelas inte nämnderna några medel för löneökningarna i budgetramarna utan dessa läggs i en central lönepott. När sedan löneutfallet är känt fördelas dessa medel till nämnderna i form av tilläggsanslag. Nämnderna får full kompensation för lönekostnadsökningarna till följd av centrala och lokala avtal. Just nu finns ett kraftigt underskott i budgeten som innebär att i princip alla nysatsningar och utveckling av verksamheten behöver nya anslag för komma igång. Medborgarnämndens rörelsekapital uppgår vid årsskiftet 11/12 till 5,7 Mkr (7,8). Resultatet för 2011 uppgick till -18,3 Mkr (-16,5), KS ram innehöll resurser till ökat försörjningsstöd och projektet Unga vuxna och de täckte underskottet för dessa kostnader med en intern intäkt varvid nämnden uppnådde ett resultat på -3,7 Mkr (-5,1). När det gäller pengar för kortsiktiga projekt och integrationsverksamhet så har nämnden, genom eget rörelsekapital och balanskontot för flyktingmottagning, de medel som behövs under Men för att klara av den långsiktiga finansieringen av verksamheten behövs ordentliga ramtillskott framöver. Värnamo kommun ligger om än stigande relativt väl till i statistiken över kostnader inom IFOområdet. En indikator på detta kan vara att Standardkostnaden för 2012 beräknas till kr/inv vilket är en ökning med 7,9 % i jämförelse med 2011 då den var kr/inv. Detta ger en fingervisning om att de ekonomiska behoven ökar med ca 6,5 Mkr mellan 2011 och Medborgarnämnden är mycket omvärldsberoende i sitt arbete med människorna och det pågår ständigt en process där vi agerar och interagerar med vår omvärld. Ungdomsarbetslösheten inom kommunen är bland de högsta i länet. Där vi idag känner störst osäkerhet är vad som kommer att hända med försörjningsstödet och arbetsmarknaden under 2012 och framåt. boksl boksl boksl boksl budg plan plan plan * Invånare totalt, antal Kostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv Standardkostnad. IFO kr/inv Total kostnad i Mkr Kostnad arbetsmarknadsåtgärder, totalt 16,3 18,3 29,8 29,8 21,5 26,2 26,7 26,7 Kostnad barn och ungdomsvård,totalt 31,0 30,7 32,0 32,5 32,5 34,6 34,6 34,6 Kostnad ekonomiskt bistånd, totalt 19,9 26,4 28,4 29,6 21,4 24,4 26,8 29,8 Kostnad individ- och familjeomsorg, totalt 68,9 74,9 82,7 85,3 68,7 73,8 76,5 79,9 Kostnad missbrukarvård vuxna,totalt 16,6 16,3 22,3 18,8 14,8 14,8 15,1 15,5 * Bara kostnader inga intäkter 2

3 Mål och riktlinjer för verksamheten Utöver de målsättningar som finns i socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) m.fl., som ligger inom nämndens ansvarsområde, så har nämnden tagit fram egna mål. Medborgarnämnden: vision, verksamhetsidé och effektmål Medborgarnämnden arbetade under 2006 fram vision, verksamhetsidé och gemensamma inriktningsmål för sitt ansvarsområde. Medborgarförvaltningen har upprättat ett förslag på mätbara effektmål som nämnden fastställde i januari 2007 och mätbara effektmålen har reviderats mars 2010 och inarbetats i kommunens gemensamma målstyrningsprocess Medborgar/kund Trygghet Vi ska stegvis kunna hjälpa människor fram till egen försörjning/anställningsbarhet genom arbete/- praktik i egna verkstäder eller hos företag, föreningar eller offentliga förvaltningar Våra insatser ska inriktas på att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv i egen försörjning och minska behovet av försörjningsstöd. Personer med missbruk ska erbjudas tidig hjälp och stöd på hemmaplan så att behovet av externa placeringar på sikt minimeras. Vårt arbete med att på hemmaplan utveckla rådgivning, stöd och behandling till barn, ungdomar och deras familjer, ska prioriteras och främst syfta till att ge möjligheter till en trygg och utvecklande uppväxt/kontakt. Våra insatser för invandrare/flyktingar ska syfta till att ge dem en god start och främja deras förutsättningar att bo och verka i Värnamo kommun (sid.9 verksamhetsplan ) Mätmetod: Häng med SCB:s med egen fråga vid mättillfälle (helhetskänsla, utomhus kvällar/nätter, stöld/brott, hur nära ideal trygghetskänsla ) Nulägenivå: 54 p Målnivå: 58 p hösten 2012 Uppföljning: vartannat år 2. Medborgar/kund Attraktivitet * att MBN i sitt förhållningssätt visar att den är en naturlig instans att vända sig till om behov av stöd finns enligt socialtjänstlagen. *att det finns förutsättningar för en aktiv fritidsverksamhet i hela kommunen. *att genom speciella arrangemang verka för att flexibla mötesplatser skapas, och att trivselverksamhet genomförs i olika former i hela kommunen. * alla personer som har kontakt med MBN ska vara nöjda med bemötande. Mätmetod: Som ovanstående Nulägenivå: 63 p Målnivå: 68p hösten 2012 Uppföljning: vartannat år 3. Resursmål ekonomi MBN:s verksamhet påverkas av förändringar i omvärlden, som regleras genom tvingande lagstiftning. Målsättningen är att alltid hålla budgeten. Detta gör vi genom ett kostnadseffektivt arbete med bäring på god ekonomisk hushållning i samband med års och delårsbokslut. Som exempel följer vi upp följande mål: * Minst 8 försörjningsstödsberoende hushåll ska bli helt självförsörjande varje år. * Årligen ska 40 deltagande av de som skrivs in i arbetsmarknadssektionens verksamhet vidare till arbete eller studier. Mätmetod: Delårs- och årsbokslut Nulägesnivå: Målnivå: se målfomulering Uppföljning: Två gånger/år (delårs o års). 4. Resursmål ekonomi Mål för kommunen som helhet mäts inte på förvaltningsnivå. 5. Resursmål personal Minst 3024 arbetstimmar ska årligen användas till kompetensutveckling. Samtliga medarbetarna på MBN ska erbjudas * Kompetens utveckling minst två dagar per år (t.ex. deltagande i konferenser, kurser o dylikt) * Hälsokontroll minst vartannat år * Ett utvecklingssamtal per år Mätmetod: Medarbetarundersökning. Nulägesnivå: 75 p Målnivå: 77 % år 2012 Uppföljning intervall: Första

4 6. Miljömål MBN ska fr.o.m eftersträva: * Att alla arbetsplatser så långt som möjligt miljöanpassas. * Att alla medarbetare får grundläggande miljöutbildning genom miljöstrategens försorg. Mätmetod: Häng med kommunens framtida medarbetarenkät, om andel anställda som är nöjda, i %) Nulägesnivå: 6,5* Målnivå: 30 % nöjda medarbetare till 2012 Uppföljning intervall: vartannat år, Medarbetarundersökning 2012 som första mättillfälle. *Snitt för alla kommuner i SCB-mätningen 2008 var 6,8 och bästa kommun 7,9 (Anställdas uppfattning ej mätt). 7. Miljömål MBN skall från och med 2011 eftersträva att: * tjänstebilar ska vara miljöbilar. * erbjuda alla medarbetare som frekvent kör dessa bilar att genomgå utbildning i s.k. ecodriving Mätmetod: Häng med, med egna frågor i samband med följande mätning: Svensk MiljöEmissionsData (SMED). Nulägesnivå: minskat med 26 % mellan åren Målnivå: minskning med minst 40 % mellan åren Uppföljning Intervall: En gång per år Organisationsbeskrivning Medborgarnämnd 9 ledamöter Socialt utskott 5 ledamöter Medborgarförvaltning Stab och Ledningsgrupp Barn och ungdomssektion Vuxensektion Ekonomisektion Arbetsmarknadssektion Invandrarsektion Fritidssektion Stab/gemensamt Arbetet med att inrätta en familjecentral i Värnamo fortgår. Just nu arbetar landstinget med två olika lokalalternativ. Målsättningen är att verksamheten kommer igång under sommaren hösten 2013 När det gäller ensamkommande flyktingbarn så har medborgarnämnden beslutat om att starta upp verksamheten from hösten På grund av omvärldsutveckling och tillkommande lagreglering har förvaltningens verksamhet och personal från år till år blivit allt mer omfattande. Under 2012 planerades en utbyggnad av förvaltningens lokaler i polishuset att ske. Tekniska kontoret har av KS fått i uppdrag att göra en översyn av kontorslokaler i stadshuset samt extern förhyrda lokaler. Under tiden utredningen pågår ligger utbyggnadsplanerna vilande. Detta kommer innebära interna omflyttningar. Utflyttningar av olika verksamhetsgrenar kommer att ske under Vissa farhågor finns att detta kan påverka en väl fungerande samverkan mellan olika arbetsgrupper negativt, vilket i värsta fall kan leda till ökade kostnader. För förvaltningens del vore det önskvärt att denna fråga kunde få en snabb lösning kanske redan under

5 Arbetsmarknadssektionen En djup lågkonjunktur har haft sitt grepp om arbetsmarknaden i vår region under en längre tid. Prognosen har varit att arbetslösheten för kommande period skulle minska. Så har dock inte blivit fallet. Nya prognoser tyder på att arbetslösheten kommer att vara fortsatt hög. Nya varsel har aviserats från Arbetsförmedlingen. Vi märker också av att allt fler arbetslösa hamnar i sysselsättningsfasen, FAS 3. Det kommer därför att ställas än högre krav på kommunen och övriga aktörer att tillsammans med Arbetsförmedlingen rusta de arbetslösa till att kunna matchas de jobb som industrin trots allt genererar. Vi ser också att allt fler personer hamnar i ett långtidsbidragsberoende. Det handlar om personer som uppbär försörjningsstöd, är arbetslösa eller som har omförsäkrats från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen i en arbetslivsintroduktion. Det handlar om unga människor som har haft svårt för att klara av sin skolgång och få ett avgångsbetyg. Ungdomsarbetslösheten inom kommunen är bland de högsta i länet. Med rätt insats bör flera i dessa grupper i någon mån kunna komma ut på den öppna arbetsmarknaden. Vi måste verka för att varje människa ska kunna bidra med 100 % av sin förmåga. Ett fortsatt samarbete med andra myndigheter och aktörer kommer därför att bli mycket viktigt. Misslyckas detta kommer kommunerna genom sitt yttersta ansvar att få bära en mycket stor del av konsekvenserna, dvs. ökade kostnader i form av försörjningsstöd. Inflödet till Värnamo Arbetsmarknads Center (VAC) har under den senaste perioden varit konstant. Däremot har persongruppen förändrats. Från att VAC har haft flest personer med försörjningsstöd har gruppen anvisade från Arbetsförmedlingen blivit allt större. De som skrivs in står också längre ifrån arbetsmarknaden. Kommande planperiod kommer att kräva prioriteringar i dessa grupper. Vi måste komma till rätta med de ökade kostnaderna för försörjningsstöd. En del i detta arbete kan vara att starta upp ett Jobbcenter på VAC dit försörjningsstödstagarna kan anvisas och få ett snabbt omhändertagande. En annan del i denna prioritering är de långtidsarbetslösa ungdomarna mellan år som uppbär försörjningsstöd. Även ungdomar mellan16-19 är en målgrupp som vi tillsammans med BUN bör samarbeta kring. Risken är annars att de hamnar i gruppen ungdomar med försörjningsstöd. Planerat Ungdoms VAC är på gång och kommer under kommande planperiod att utvecklas tillsammans med IFO, Barn och Utbildningsförvaltningen samt med Arbetsförmedlingen och Värnamo Näringsliv. För att möta ungdomsarbetslösheten i sin helhet i kommunen kan en kommunal praktikbank vara en del. Den kan bidra till en effektivisering med att placera ut praktikanter i organisationen. Totalt kommer antalet personer som anvisas till VAC att öka. Det gäller både försörjningsstödstagare, såväl unga som äldre och personer som finns i sysselsättningsfasen, FAS 3. Båda grupperna kommer att kräva långa inskrivningsperioder och mycket resurser, såväl personella som ekonomiska. Vi måste arbeta i snitslade banor med individuella lösningar. Vi måste använda oss av de statliga bidragsformer som finns på AF:s palett, ex nystartsjobb, OSA, lönebidrag, SAS, arbetsprövning och praktik. Men det kommer att kräva mycket nytänk, kreativitet och resurser. Vi måste arbeta för att fler personer kommer ut i egen försörjning. Ligger målribban lägre får uppdraget bli att rusta personerna att bli arbetssökande. Den secondhandbutik som startades upp med stöd av ESF kommer att fortsätta att utvecklas för att kunna ge fler möjlighet till praktik. Det kan handla om marknadsföring, lära sig kassahantering, bemötande, restaurering av gamla möbler mm. Fler ungdomar till ekoteam i skogen kan också skapa en bra plattform för fortsatt arbete med att rusta dem till egen försörjning. Vi kommer att fortsätta att samarbeta med övriga sektioner inom förvaltningen. Vi ska kräva aktivitet från den enskilde i den mån han/hon kan istället för att uppbära passivt kontantstöd. Samarbetet ska på sikt minska försörjningsstödsberoendet och skapa förutsättningar för deltagarna att bli självförsörjande. En del i detta kan vara jobba med deltagarna på hemmaplan och erbjuda dem sysselsättning på VAC. Vi bör kunna fortsätta att anställa deltagare med stöd från Arbetsförmedlingen. Trots statligt bidrag blir det dock inte full kostnadstäckning men bedömningen är att det är mer värdefullt för den enskilde att få en lön istället bidrag. Deltagaren arbetar upp ett villkor, får en referens och ett betyg och har ett mycket bättre utgångsläge i samband med att denne söker arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Finnvedens Samordningsförbund har under 2011 startats upp och ett antal aktiviteter har kommit igång. Under kommande planperiod kommer vi att ansöka om medel till att klara vissa ambitionshöjande aktiviteter inom vår verksamhet. Samordningsförbundets prioriterade målgrupp är i första hand ungdomar som står lång ifrån arbetsmarknaden. 5

6 Mot bakgrund av ovan ser vi ett behov av tillskott av medel för att dels i det kortsiktiga perspektivet, kunna göra kortare anställningar som underlättar för deltagaren att vara rustad att söka arbete utanför VAC, dels i det längre perspektivet för att ta hand om och rusta de deltagare och de ungdomar som har en längre startsträcka än andra i processen att bli självförsörjande. Med detta följer också ökade kostnader för utvecklingsinsatser, utbildningsinsatser, handledare, lokaler, arbetskläder, verktyg mm. Arbetsmarknadssektionen måste fortsätta att arbeta strategiskt gentemot övriga aktörer, både i kommunen men också i länet. Vi måste hitta samarbetsvinster med andra kommuner genom att verka för kommunöverskridande aktiviteter och projekt. Barn- och ungdomssektionen En övergripande tanke på barn- och ungdomssektionen är att man genom tidiga insatser av god kvalitet till barn/ungdomar/familjer kan undvika onödigt lidande och stora kostnader som riskerar att uppstå när problemen ska hanteras i ett senare skede. För att få kontakt med familjer i behov av stöd är det nödvändigt med ett gott samarbete med andra vårdgivare. De som på ett tidigt stadium i barns liv får kännedom om familjers situation är kvinnohälsovården, barnhälsovården och förskolan. En familjecentral, där KHV, BVC, förskolan och socialtjänsten verkar under samma tak kan vara ett viktigt redskap för att få till stånd tidiga insatser. En på familjecentralen anställd socialsekreterare utan myndighetsansvar kan erbjuda föräldrautbildning, föräldragrupper och gruppverksamhet för barn med olika problem i sin hemmiljö. Medborgarförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och sjukvårdsdistriktet är eniga kring hur man vill utforma en familjecentral. Det som återstår att lösa är lokalfrågan. Det finns ett behov av att utveckla vården för de barn som är placerade i familjehem. Genom forskning vet vi idag att den gruppen barn som vuxna har svårigheter i form av låg utbildningsnivå, dålig fysisk och psykisk hälsa etc. De förlorar inte sällan kontakten med sitt familjehem efter att de har flyttat därifrån. Länsstyrelsen har genom sin nationella tillsyn inom ramen för barnuppdraget uppmärksammat behovet av kvalitetsförbättringar inom familjehemsvården. Vanvårdsutredningens rapport har upprört genom sina många berättelser från personer som varit placerade i familjehem och upplevt svåra missförhållanden. Förbättringsarbetets fokus bör läggas på att ge barnen större möjligheter att komma till tals om sin situation, hälsoundersökningar, skolinsatser samt metodutveckling när det gäller att utreda/utbilda/stödja familjehem. Om förslaget till ny lagstiftning för barn- och ungdomsvården (lag om stöd och skydd för barn och unga, LBU, SOU: 2009:68) antas kommer kraven på kommunernas uppföljning av familjehemsplacerade barn att skärpas i sådan omfattning att personalförstärkning är nödvändig. När det gäller familjehemsplaceringar med hjälp av konsulentstyrda verksamheter är inriktningen att minimera antalet sådana. För att kunna erbjuda familjehem det förstärkta stöd som ibland är nödvändigt är bedömningen att det är mer kostnadseffektivt att utöka de egna resurserna för att kunna ge ett sådant stöd. Barn- och ungdomssektionen har länge bedrivit ett systematiskt arbete för att kunna erbjuda omfattande insatser med hög kvalitet på hemmaplan och på så vis undvika och förkorta placeringar på institution. Detta arbete har varit framgångsrikt och vi har haft få placeringar på senare tid. För att denna trend ska hålla i sig på sikt är det viktigt att fortsätta arbeta aktivt med utveckling av arbetsmetoder när det gäller ungdomar i behov av mer omfattande insatser. Ungdomslägenheter är den senaste utvecklingssatsningen. Ytterligare en idé som undersöks, med inspiration från Göteborgs mini-maria, är en mottagning där man sammanför resurser för socialmedicinsk mottagning med ungdomsmottagning och viss resurs från barnpsykiatrin. Resultatet för 2011 visar på ett underskott för den sammanlagda heldygnsvården med ca 2 Mkr. Detta beror på ett antal dyra familjehemsplaceringar via konsulentstöd. Att det totala resultatet för sektionen ändå har gått nästan jämt upp beror bl a på att de 800 kkr som avsatts för en familjecentral inte har används för detta syfte. Från 2013 och framåt finns det förhoppningsvis en familjecentral och då kommer dessa extra pengar inte längre att finnas. Under 2011 har också flera tjänster under perioder varit vakanta vilket genererat ett rejält överskott. Dessa tjänster är nu tillsatta. Situationen på arbetsmarknaden och ett ökat antal missbruksrelaterade ärenden oroar i hög grad. När det gäller ungdomar med en psykiatrisk problematik har man från landstingets sida tidigare ofta varit beredd att dela på kostnaden för en institutionsvistelse med socialtjänsten, men detta säger man nu helt nej till. Svårigheter som en försämrad konjunktur och en tendens till ökad inflyttning av familjer/ungdomar med stora problem ger också utslag på placeringsprognosen. 6

7 Bedömningen är att heldygnsvården redan idag är underfinansierad och att risken är stor att det inte går att upprätthålla de anmärkningsvärt låga siffror för HVB-vård och annan kostnadskrävande heldygnsvård som hittills gällt för Värnamo. Barn- och ungdomssektionerna i länet har av ESF beviljats 5,5 Mkr till ett kompetensutvecklingsprojekt med syftet att minska personalomsättning och stressrelaterad ohälsa bland socialsekreterarna. Tanken är att bygga upp strukturer för ett kontinuerligt fortbildningsprogram med differentierade utbildningsinsatser utifrån hur länge man arbetat i yrket, med särskild fokus på att ge nyanställda en bra ingång. Projektet kommer att pågå t o m Under projektnamnet skuggning av modellområde har ett omfattande samarbete gällande barns psykiska hälsa påbörjats i Värnamo m fl kommuner i länet. I Värnamo ska man specifikt arbeta med fyra områden; hemmasittarna, (d v s barn/ungdomar som borde gå i skolan men inte gör det), barn med funktionshinder, föräldrastöd och samarbetet förskola - barnhälsovård. Barn- och utbildningsförvaltningen, medborgarförvaltningen, omsorgsförvaltningen, barn- och ungdomspsykiatrin, barnhabiliteringen, barnhälsovården och primärvården kommer att delta i arbetet. Föräldrastödsprogram är en insats som efterfrågas i allt högre utsträckning. Senast 2012 är målet att tre familjebehandlare ska ha genomfört utbildning i Komet, ett i Sverige framtaget och utvärderat program med god effekt. Ärendemängden har ökat stadigt, registrerade anmälningar om barn/ungdomar som misstänks fara illa var 202 st/år 2002, att jämföra med drygt 600 år Även antalet ansökningar har blivit fler. Utökade personalresurser bedöms vara ett viktigt led i att kunna åstadkomma nödvändig kvalitet i den framtida barn- och ungdomsvården och samtidigt undvika stressrelaterade hälsoproblem, som är vanliga bland socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården. I en jämförelse med övriga kommuner i länet hör Värnamo till de kommuner som har lägst andel myndighetsutövande socialsekreterare per 1000 ungdomar 0-18 år. Om handläggarna ska hantera ett orimligt stort antal ärenden finns risk för att det blir det låg kvalitet i arbetet, ärenden tenderar att återaktualiseras och barn/familjer får inte den hjälp de behöver. Mottagande av ensamkommande barn kommer att påverka sektionens arbete på så sätt att en särskild socialsekreterare behöver anställas för att utreda och följa upp insatserna för dessa. Frågan om ett för länet gemensamt barnahus har åter aktualiserats. Bedömningen är att ett sådan gemensam hantering (polis, åklagare, landsting och socialtjänst) av ärenden gällande misshandel och sexuella övergrepp skulle gagna de utsatta barnen/familjerna. Kostnaden för kommunerna avser en samordnartjänst och del av lokalkostnader. Ekonomisektionen Den vanligaste orsaken till att människor kommer i kontakt med individ- och familjeomsorgen är behovet av ekonomiskt bistånd. Det är inte ovanligt att man söker för ekonomiska frågor men att det istället handlar om andra behov man har. Då är en förutsättning att socialsekreterarna har en bred kunskap för att kunna lotsa folk vidare till rätt åtgärd. Det finns flera osäkerhetsfaktorer att ta hänsyn till när en uppskattning ska göras av hur försörjningsstödet kommer att utvecklas framöver. Grupper av individer i behov av försörjningsstöd har tillkommit: Språksvaga och personer med lätta funktionshinder. Tidigare har de i högkonjunkturen haft möjlighet att ta sig ut på arbetsmarknaden, men nu är de på väg tillbaks till arbetslöshet och försörjningsstöd. Personer som helt eller delvis saknar eller väntar på A-kassa/Alfa kassa och som kortare eller lite längre tid är hänvisade till försörjningsstöd för att klara sin försörjning. Personer med låg utbildningsnivå som efter lågkonjunktur och viss strukturomvandling av arbetsuppgifter har ännu svårare att komma ut i arbete. Unga människor som har haft svårt för att klara av sin skolgång och få ett avgångsbetyg. Som för närvarande inte har speciellt stora chanser att komma ut i vare sig arbete eller studier. Därigenom är risken stor att de blir hänvisade till försörjningsstöd för att klara sin försörjning. Det är just nu mycket osäkert hur många och hur länge personer ur dessa grupper kommer att finnas kvar och ha behov av försörjningsstöd framöver? 7

8 Att den fortsatta lågkonjunkturen även kommer att påverka utbetalningarna framöver är klart men exakt hur mycket är svårt att uppskatta. Antalet hushåll kommer öka framförallt under slutet av 2012 och början av 2013 som ett resultat av att finansieringen från tidigare avsatta medel upphör eller minskas till ett minimum samt att ett relativt fåtal av nyanlända ännu inte har kommit i egenförsörjning. Totalt kan detta röra sig om hushåll under planperioden. Se text om nyanlända flyktingar nedan. Prognosen är mycket osäker, men en ökning med cirka 4 Mkr till 25 Mkr är trolig till Den stora utmaningen inom är för förvaltningen att hitta vägar att få ut personer i praktik, sysselsättning och arbete för att så gott det går rusta dem för bättre tider. Det är tydligt att det händer något med de klienter som tar sig ur ett försörjningsstödsberoende Om det sedan handlar om att börja studera eller få ett arbete och därigenom egna pengar spelar mindre roll. Därför har en arbetsgrupp bildats tillsammans med AF som har till uppdrag att ta tillvara alla möjligheter som står till buds för att hitta vägar till egen försörjning. Effektivisering av nybesök har intensifierats. Genom att ha telefontid, mån fredag samt nybesöksrådgivning måndag, onsdag, fredag där folk kan garanterat komma i kontakt med en handläggare samt få information och rådgivning innan de lämnar in nyansökan. För ytterligare effektivisering av försörjningsstödsarbetet har ekonomisektionen specialiserats i flera områden, nybesök, missbruk samt ungdomar. Två handläggare arbetar med varje område. Arbetet med ett kartläggningsinstrument- samt revidering av riktlinjer för barnperspektivet har påbörjats. Strukturarbete pågår. Arbetet med både instrument -X samt revidering av barnperspektivet kommer att fortsättas under hela Även införande av AUDI och DUDIT kommer att ske under 2012 samt riktlinjer för förebyggande arbete av vräkning av barnfamiljer. Samarbetet med VAC kommer att strukturerats upp ytterligare för bättre effektivisering Samarbete har inletts med Försäkringskassan, Landstinget och Arbetsförmedlingen (AF), främst kring de personer som har tidsbegränsad sjukersättning som ska omprövas för nya beslut. Arbetet med redovisning av statistikuppgifter avseende försörjningsstödet, bl. a. orsaken till försörjningshindret, har kommit i gång. Idag kan fler jämförelser mellan kommuner och regioner göras. Handläggarna har idag utbildning/handledning som vänder sig till handläggare som arbetar med försörjningsstöd. Nyanlända flyktingar Ekonomisektionen har fått en förändrad roll i och med ikraftträdandet av etableringsreformen. Under 2011 har detta inneburit att ekonomisektionen inte längre genomför introduktionsplaner och planerar för den nyanländes etablering i Sverige, då detta ansvar nu åligger arbetsförmedlingen. År 2011 har dock inneburit en hel del arbete med nyanlända, framförallt arbete av administrativ art. Nyanlända hänvisas till att söka försörjningsstöd med de regler som detta innebär, då de väntar på ersättning från arbetsförmedlingen alternativt att ersättningen från arbetsförmedlingen inte räcker till. För den nyanlände upplevs den första tiden i Sverige förmodligen som förvirrande då det kommer till ekonomi, då man är beroende av både socialtjänsten och arbetsförmedlingen för sin försörjning och förväntas förstå och följa respektive myndighets regelverk. Flera av de nyanlända, både ensamstående och familjer som tagits emot under 2011 är fortfarande efter flera månader i Värnamo kommun aktuella för försörjningsstöd, och kommer inte sällan in med ansökningar om kompletterande ekonomiskt bistånd även då etableringsersättningen kommit igång, eftersom man upplever att ersättningen inte räcker. Ett ökat samarbete mellan ekonomisektionen och etableringshandläggare på arbetsförmedlingen har fordrats, och år 2011 har gått åt till att hitta nya roller samt former för detta samarbete. Fritidssektionen Fritidssektionen skall ge stöd enligt normer samt investeringar till föreningslivet. Det är viktigt att föreningar och församlingar ges resurser både vad beträffar de normerade bidragen, särskilda bidragen, investeringsfonden samt lokal- och anläggningsbidragen vilka ger möjlighet att bibehålla och driva de anläggningar som idag ägs av det ideella föreningslivet. Speciellt bör noteras kransorternas föreningar där detta är en förutsättning för att mindre orter skall kunna ha ett fungerande organisationsliv och för att trygga en framtida ungdomsverksamhet. Även Stiftelsernas drift- och investeringsbidrag är viktiga för att kunna bibehålla en bra verksamhet och ha en kontinuitet i det breda och differentierade verksamhetsutbud dessa erbjuder för medborgare såväl i centralorten som i 8

9 kommuncentra. Under perioden skall regelverket kring de olika bidragsformerna ses över och justeras vilket skall leda till en enklare och mer tydlig hantering av de olika bidragen och investeringsfonden. Mätning av bemötande och service av kontakten med fritidssektionen ska genomföras mot föreningslivet och där målsättningen är att 90 % av föreningarna och församlingarna ska ge ett godkänt betyg. Fritidssektionens arrangemangsverksamhet skall fortsätta genomföras i centralorten såväl som i kransorterna och skall vara en resurs i kommunen för att erbjuda kommunmedborgare aktiviteter i såväl traditionell inriktning som en trivselfaktor. Arrangemangen väntas också ha en preventiv påverkan i utanförskapet i ett samhälle såväl som boendemiljöer. Kommunen och föreningslivet skall genom arrangemang och verksamhet bidraga till att kommunen upplevs som attraktiv att bo i. Fritidssektionens skall fortsätta arbetet med att skapa en modern fritidsgård med en öppen verksamhet för alla, vilken skall fungera som en mötesplats mellan generationer. Inriktningen skall präglas av ett stödjande och främjande förhållningssätt som skall utgå från ett salutogent perspektiv för att skapa en känsla av sammanhang och där ungdomarna lär sig att fokusera på sin egen förmåga och de möjligheter som finns. Gårdsråd skall startas för att få ungdomsinflytande i fritidsgårdens verksamhet och för att engagera ungdomar så att dessa kan vara delaktiga ungdomsledare och förebilder i den öppna verksamheten, arrangemangen och gruppverksamheten. Målet är att öka besöksantalet till ungdomsverksamheten med 5 % årligen för att få en mångfald av verksamhet och bland besökare, tjejer och killar, besökare med olika bakgrund samt olika intresseområden. Sommar- och lovverksamheten förväntas få ett större utrymme och innehåll. Ett fördjupat samarbete med andra sektioner och förvaltningar inom Värnamo kommun har inletts och skall ytterligare intensifieras för att få en ökad bredd av ungdomsarrangemangen samt en vinst av samordnande personalresurser. Under 2013 beräknas fritidssektionen flytta in i nya lokaler där fritidskontoret och fritidsgården/aktivitetshuset ska vara beläget. Detta kommer att innebära en ekonomisk vinst då hyresutgifterna reduceras. En samflytt ger också dynamik till arbetsgruppen och innebär att det blir enklare att forma arbetsuppgifter så att de kan vara personalgränsöverskridande för att ge bättre service åt medborgarna. Fritidssektionens arbete med omsorgseleverna fortlöper och med de nya lokalerna skall rum skapas för att denna målgrupp skall kunna besöka fritidsgården även på kvällstid. En fortsatt ökad kompetensutveckling skall ske av personalgruppen och då främst fritidsledarna som skall ingå i projektet Kompetensfokus Fritidsledare vilket påbörjas 2012 och har sin avslutning Invandrarbyrå Den nya reform som antagits av Riksdagen gällande nyanlända invandrares etablering har vid utgången av år 2012 verkat i två år. Tanken med reformen är att korta tiden för etablering och bidragsberoende och lägga mer fokus på arbete och självförsörjning. Kommunernas samordningsansvar har övertagits av Arbetsförmedlingen som i sin tur via Försäkringskassan ska stå för den enskildes försörjning och bosättningskostnad genom etableringsersättning och etableringstillägg. Vad vi hittills kan konstatera är att de s.k. glappet mellan den statliga ersättningen till den nyanlände och den enskildes behov av ekonomiskt bistånd varit alltför stort. Detta har inneburit en utökad administration för framför allt ekonomisektionen. Invandrarbyråns initiala insatser för den nyanlände är oförändrade. I samband med folkbokföring är Invandrarbyrån behjälplig med anskaffning av uppehållskort och ID-kort för den nyanlände. Ansvaret för bosättning, SFI och samhällsorientering åvilar kommunen liksom skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar. Ytterligare märks behovet av kompletterande försörjningsstöd för många. Invandrarbyrån har i samverkan med Arbetsförmedlingen och ekonomisektionen bidragit till att utarbeta en lokal överenskommelse i vilken våra olika roller och ansvar står specificerade. Under den kommande verksamhetsperioden måste en kontinuerlig revidering av överenskommelsen ske. Invandrarbyråns verksamhet är i stora delar beroende på vad som sker i vår omvärld. Beslut som fattas på nationell nivå återspeglas direkt via Migrationsverket till landets kommuner. 9

10 Under perioden kommer personalförsörjningen på Invandrarbyrån att stå i fokus då 2/3 av personalen avser att gå i pension. Organisatoriska förändringar kan komma att bli aktuella och verksamhetsinriktning och personalbehov diskuteras. Invandrarbyråns verksamhet kan indelas i tre områden; Invandrarservice, tolkservice och flyktingmottagning. Invandrarservicen innebär råd och stöd till invandrare samt information såväl intern som extern till olika myndigheter. Mycket tid ägnas åt kontakter med Migrationsverket samt Arbetsförmedlingen. Information om invandrarfrågor ges kontinuerligt till Östboskolan, Finnvedens gymnasium och Folkhögskolan. Tolkservicen ligger på en kvalitativt hög nivå och antalet förmedlade tolkuppdrag är förhållandevis många. Landstinget är den största tolkanvändaren men även Arbetsförmedling Polis och Advokatbyråer tillhör beställarna. Enligt förvaltningslagens 8 bör myndigheter vid behov anlita tolk då man har med någon att göra som inte behärskar svenska språket eller är allvarligt hörsel-och/eller talskadad. Tolkförmedlingen är uppbyggd med tanke på lagstiftningen och ingår i det nationella tolkservicerådet. 120 tolkar finns för närvarande registrerade vid byrån. Beroende på att många myndigheter idag anlitar telefontolkar i högre grad än tidigare beräknas tolkförmedlingen ligga på nuvarande nivå under planeringsperioden. Avtal om flyktingmottagning för Värnamo kommun tecknas varje år med Länsstyrelsen. För den kommande treårsperioden är den klart viktigaste faktorn som påverkar avtalet tillgången på lägenheter. Framtida flyktingmottagning kommer att präglas av personer som står långt från arbetsmarknaden. Trots att samordningsansvaret har övergått till Arbetsförmedlingen måste medborgarförvaltningen/invandrarbyrån i samverkan hålla sig uppdaterad vad som sker med den nyanlände. Kontinuerliga utvärderingar och samråd är nödvändiga för att nå målet om ett snabbt inträde på arbetsmarknaden. Under förutsättning av erforderliga politiska beslut kommer kommunen inom kort att sjösätta verksamheten angående ensamkommande barn. Denna verksamhet är mycket personalintensiv och kräver goda och professionella kunskaper. Under kommande planeringsperiod ska Invandrarbyrån verka för att uppmärksamma särskilda behov bland invandrarna som kan föranleda särskilda åtgärder samt att flyktingfamiljer med svåra problem får specialiserad och professionell hjälp. Vuxensektionen Den nationella ökningen av missbruket och dess problem är något som Socialstyrelsen tagit på allvar. Regionala skillnader i vårdinnehåll, kompetensproblem och ett ökat antal tunga missbrukare har varit viktiga motiv för att utveckla och förstärka den statliga styrningen inom området. I början av 2007 kom de nationella riktlinjerna avseende missbruks- och beroendevården. Socialstyrelsen har tagit fram riktlinjer för missbruksvården för både socialtjänsten och hälso- och sjukvården i syfte att åstadkomma en bättre och effektivare beroendevård. Riktlinjerna skall vara vägledande i valet av behandlingsmetoder i relation till individens specifika behov. Riktlinjerna är välkomna men får bara ett värde om vi lyckas förankra dem i verksamheten. I Värnamo har de nya riktlinjerna nu implementerats i verksamheten. Resurspersoner har utsetts och för processen vidare. Trots alla satsningar på missbrukarvården ansåg inte regeringen att det var tillräckligt. Därför fattades beslut om att tillsätta en nationell utredning. Gerhard Larsson utsågs av regeringen för uppdraget. Nyligen genomförda skattningar visar att antalet personer med tungt narkotikamissbruk i landet uppgår till ca Antalet personer med svårt alkoholmissbruk skattas till och ca personer bedöms ha ett riskbruk av alkohol. Mot denna bakgrund vill regeringen göra en kartläggning över vilka förändringar som krävs inom missbrukarvården. Arbetet påbörjades under 2009 och Gerhard Larsson har, i media, redan, presenterat fyra allvarliga brister: Missbruks- och beroendevården har för låg prioritering inom kommuner och landsting. Personer med missbruk kan sällan hävda sin rätt till insatser och deras rättsliga ställning är svag. Bemötande. Många brukare vittnar om ett kränkande bemötande som framstår som diskrimineringsliknande. Otydlig ansvarsfördelning mellan huvudmän, landstingen och kommun, som innebär att deras olika vårdinsatser har svårt att kugga i varandra. Finns även viss sekretessproblematik. 10

11 Tvångsvården(LVM) tenderar att bli en isolerad insats och inte en del av en effektiv vårdkedja. Hur bör en tvångslag se ut och ska LPT( lagen om psykiatrisk tvångsvård och LVM (Lagen om vård av missbrukare) slås ihop är frågeställningar som Gerhard Larssons utredning tar upp. Det är oklart när en proposition beräknas vara färdig. Oavsett vilka slutsatser som presenteras så kommer utredningen sannolikt få stor betydelse för framtidens missbrukarvård. Det finns en styrgrypp för missbruksarbetet i GGVV. Denna omfattar framöver även uppdraget för Case Manager. I dagsläget är det bara kommunen som har en utbildad person för uppdraget. Det finns inget som tyder på att Landstinget kommer att tillsätta en tjänst som Case Manager så planering finns att se över hur Vuxengruppen framåt ska arbeta med personer med samsjuklighet. Inom vuxensektionen krävs de närmaste åren förändringar i verksamheten för att motsvara de krav som ställs bl.a. pga. att missbruket i sig ser annorlunda ut. Personer med blandmissbruk är numer i majoritet bland missbrukarna. Dessutom är köp av droger på internet ett växande problem Det kommer att vara ett prioriterat uppdrag att se över arbetssätt och prioriteringar i samtliga delar i vuxengruppen. Öppenvård i klienternas egna bostäder kommer att vidareutvecklas samtidigt som antalet platser för utredning kommer att ytterligare begränsas. I Jönköpings län pågår en satsning, initierad av IMS (Institutet för utveckling av metoder inom socialt arbete), som syftar till att stödja användningen av standardiserade bedömningsmetoder. I länet har ASI (addiction severity index) haft störst genomslag. Målsättningen är att alla insatser på individnivå skall bedömas, följas upp och utvärderas med ASI. Till hjälp har ett nätbaserat dokumentationsprogram införskaffats. Myndighetsdelens huvuduppdrag bör vara bra utredningar enligt ASI, som ska leda fram till väl underbyggda insatser endera i öppenvård eller på institution. Landstinget har sagt upp avtalen med ungdomsteamet mot droger, Galaxen och Socialmedicinska mottagningen (SMM) fr.o.m. januari Landstinget anger processen med vårdvalet som skäl till uppsägningarna. Tyvärr går landstingets agerande mot de intentioner som finns i de nationella riklinjerna om ett bredare samarbete kring missbrukare mellan kommunernas socialtjänst och sjukvårdens beroendevård. Riktlinjerna vill även främja kommunövergripande initiativ mellan små och medelstora kommuner inom missbrukarvården. Galaxen är en sådan satsning mellan Värnamo, Gnosjö, Vaggeryd och landstinget. SMM är en väletablerad alkoholmottagning och som sannolikt bidrar till att hålla andelen tunga alkoholmissbrukare i Värnamo lägre än i övriga länet. SMM erbjuder också tjänster till Gnosjö kommun. Mottagningarna håller även nere kostnaderna för institutionsvård. Medborgarnämnden/förvaltningen har skickat skrivelse till, och haft överläggningar med, Landstingsledningen, om vikten av att ha samarbetsavtal, för att ha mandat att ge adekvat vård åt missbrukare, utan att något hänt i frågan. Enligt vår bedömning blir 3: dje person drabbad av detta. Visionen de närmaste åren är att på bästa sätt få alla delar i vuxensektionen att samverka och samutnyttja de resurser som finns inom sektionen. Det kommer också att bli aktuellt med nya lokaler för öppenvårdsdelen. Ekonomisk sammanfattning budget 2013 plan 14/15 Prisökningar Värnamo kommun har from 2011 lagt kompensation för löneökningar centralt och kompensation sker utifrån verkligt utfall. När det gäller kompensation för prisökningar kommer ingen kompensation att utgå under planperioden. För medborgarnämnden innebär en utebliven kompensation för prisökningar, på köpta tjänster och ökad socialbidragsnorm kan innebära effektiviseringskrav/ökat underskott på 0,6 Mkr årligen (2,0 % * 30 Mkr). Finansiella besparingar Medborgarnämnden genomförde besparingar under 2009 en del av dessa besparingar är helt av finansiell art och under planperioden innebär det bl.a. att invandrarbyråns verksamhet i fortsättningen helt finansieras av statsbidrag. Effekten av detta kan på sikt bli att verksamheten inte kan garanteras på nuvarande nivå och kan eventuellt dras ned om finansieringen försämras eller helt upphör. Fortbildning/kompetensutveckling Kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten är viktig. Ytterst handlar det om att upprätthålla respekt och förtroende för insatserna som tillhandahålls i det praktiska arbetet. Dessa måste vila på gedigen kunskapsgrund. Det betyder att all personal måste ha möjlighet, både vad gäller tid och pengar, att 11

12 delta i aktiviteter för att kontinuerligt öka kunskapsnivån. I samband med tidigare budgetar avsattes totalt 0,9 Mkr av äskade 0,9 Mkr. Det är viktigt att denna satsning fortsätter i samma positiva anda, totalt handlar det om ytterligare ca 0,9 Mkr i budget under planperioden. Placeringsbudget Framöver ser vi att budgeterad nivå på placeringsbudget barn och unga inte långsiktigt räcker till och riskerar etablera ett stort underskott. Totalt handlar det om ytterligare 2,0 Mkr i budget under planperioden. Ungdomsboende För att förbättra behandlingen av ungdomar på hemmaplan behövs ett mer adekvat stöd i form av Ungdomsboende dvs. personal som kan stötta ungdomar med problem i eget boende, totalt handlar det om 2 tjänster och ytterligare ca 1,0 Mkr i budget under planperioden. Personalförsörjning För närvarande är rekryteringssituationen god. Det är relativt lätt att anställa personal med god grundutbildning men däremot svårare att rekrytera erfaren personal. Behovet finns av en fortsatt förstärkning av handläggare inom myndighetsutövning med anledning av bl.a. Lag om stöd och skydd för barn och ungdomar (LBU) +Riktlinjer inom missbrukarvården. Totalt handlar detta om ett budgetbehov på minst 2,5 Mkr under planperioden. Försörjningsstöd Vid en genomgång av försörjningsstödet den senaste 15 års perioden finns klara tecken på att efter kraftigare lågkonjunkturer så finns det fler människor som har behov av ekonomiskt bistånd och som det tar längre tid att få ut. Som hjälp under den akuta krisen har Kommunfullmäktige satt av medel men därefter bedömer vi att ett ramtillskott på nivån 9,0 Mkr behövs. Ungdoms VAC Någon form av Ungdoms-VAC har skapas för att på sikt stötta och skapa arenor för dessa ungdomar. Flera av ungdomarna har en problematik som kräver omfattande insatser under längre perioder, såväl resursmässigt som ekonomiskt. På sikt kan ett Ungdoms-VAC ge ungdomarna en plattform för fortsatt utveckling, totalt handlar det om ca 5,2 Mkr i budget under planperioden. Barnahus Frågan om ett för länet gemensamt barnahus har åter aktualiserats. Bedömningen är att ett sådan gemensam hantering (polis, åklagare, landsting och socialtjänst) av ärenden gällande misshandel och sexuella övergrepp skulle gagna de utsatta barnen/familjerna. Kostnaden för kommunerna avser en samordnartjänst och del av lokalkostnader. Kostnaden bedöms kunna hanteras inom befintlig ram. Miljoner kronor MBN budget Förändringsförslag Verksamhet och förändring Okompenserade löne- och prisökningar 0,6 1,2 1,8 Kompetensutveckling - utbildning - forskning 0,3 0,6 0,9 Personalförsörjning 1,0 1,5 2,5 Placeringsbudget barn och unga 2,0 2,0 2,0 Ungdomsboende 1,0 1,0 1,0 "Ungdoms VAC" 0,5 4,7 5,2 5,2 Försörjningstöd ny nivå efter lågkonjunktur 3,0 5,0 9,0 Skatte finansiering invandrarverksamhet 2,4 2,4 Summa 0,5 12,6 18,9 24,8 Summa budgetförslag 100,2 112,8 119,1 125,0 Prel ram KF 100,2 101,3 101,3 106,3 Kvar att finansiera 0,0-11,5-17,8-18,7 12

SAMMANFATTNING VERKSAMHETSPLAN 2012

SAMMANFATTNING VERKSAMHETSPLAN 2012 Verksamhetsplan 2012-2014 Ordförande: Förvaltningschef: Maria Johansson (C) Anders Fransson SAMMANFATTNING VERKSAMHETSPLAN 2012 Medborgarnämnden står fortfarande inför tuffa och svåra utmaningar den kommande

Läs mer

Medborgarnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016. Innehållsförteckning. Sammanfattning

Medborgarnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016. Innehållsförteckning. Sammanfattning Verksamhetsplan 2014-2016 Ordförande: Förvaltningschef: Maria Johansson (C) Per Svensson Innehållsförteckning Sidnr Sammanfattning 1 Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 2 Mål och riktlinjer för

Läs mer

Presentation av budget 2012-2014 KS 2011-04-27. Medborgarnämnd

Presentation av budget 2012-2014 KS 2011-04-27. Medborgarnämnd Presentation av budget 2012-2014 KS 2011-04-27 Verksamhet Hur gick det 2010 Expansion inom samtliga sektioner exklusive invandrarbyrå Kvalitet Av 14 mätbara mål var 7 uppfyllda Familjehemsvården granskades

Läs mer

Avstämning budget 2015

Avstämning budget 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/53-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Avstämning budget 2015

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2 PROGRAM FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I UPPSALA KOMMUN Antaget av Kommunfullmäktige 29 maj 2001. Reviderat i april 2002 på grund av ändringar i lagen. Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Läs mer

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015 Medborgarförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 16-64 år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel (%) 7,2 8,7 6,9 7, 4,2 8, 7,3 9,2 8,3 29 21 Värnamo

Läs mer

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning,

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning, Måldokument för utskottet för Arbete och Försörjning, 2007 2010 Kommunfullmäktige antog 2006-12-18 Mål för Eslövs kommun 2007 2010. Dessa skall, som en grund, vara styrande för såväl utskottet som förvaltningen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Tkr Budget Prognos 2 Budget

Tkr Budget Prognos 2 Budget FLYKTINGMOTTAGNING Intäkter 36 609 29 127 21 500 Kostnader - 36 609-29 127-21 500 Nettokostnader 0 0 0 Flyktingmottagningen ansvarar för mottagande av flyktingar till kommunen enligt gällande regler för

Läs mer

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2016 (Dnr 2016:03 / 6) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2016 1. Sammanfattning

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap Socialnämnden Verksamhetsplan 2017 Gemenskap - inte utanförskap Verksamhetsplan Socialt ansvar för våra medmänniskor Det medmänskliga ansvaret i Eskilstuna ska vara starkt. De viktigaste förpliktelserna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 Upprättad 2013-04-23 2(6) INLEDNING Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av

Läs mer

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016

Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016 Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Gemensam handlingsplan för kommunerna i Kalmar län och Landstinget i Kalmar län gällande överenskommelse

Läs mer

Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande

Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande www.pwc.se Revisionsrapport Lena Brönnert Cert. kommunal revisor Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande Marks kommun Uppföljning - insatser för att bli självförsörjande Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Förslag till Verksamhetsplan 2017 med budget 2017-2019 för Finnvedens Samordningsförbund Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER BÄTTRE EGENUPPLEVD HÄLSA, ÖKAD ARBETSFÖRMÅGA OCH HÖGRE GRAD AV EGENFÖRSÖRJNING

Läs mer

Utanförskapets kostnader

Utanförskapets kostnader Utanförskapets kostnader Försörjningsstöd, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, a-kassa mm Långvarig ohälsa sjukvård och mediciner Missbruk behandling, kriminalitet mm Familjeproblem, skolproblem,

Läs mer

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Förvaltning, handläggare, telefon Peter Berglund Adressat Individ- och omsorgsnämnden Aktuell fråga 1. Ställningstagande till implementering och samordning projekten 16-24

Läs mer

Samverkan i missbrukar- och beroendevården En gemensam policy för missbrukarvård och specialiserad beroendevård i landstinget och kommunerna i

Samverkan i missbrukar- och beroendevården En gemensam policy för missbrukarvård och specialiserad beroendevård i landstinget och kommunerna i Samverkan i missbrukar- och beroendevården En gemensam policy för missbrukarvård och specialiserad beroendevård i landstinget och kommunerna i Stockholms län Samverkan i missbrukar- och beroendevården

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

KS Ärende 15. Från etablering till anställning

KS Ärende 15. Från etablering till anställning KS Ärende 15 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 2013-11-21 Handläggare: Stefan Larsson KS 2013.0330 Kommunstyrelsen Från etablering till anställning Sammanfattning Arbetsförmedlingen har

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Socialsekreterare om sin arbetssituation

Socialsekreterare om sin arbetssituation Socialsekreterare om sin arbetssituation SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink 2008-04-01 S-114862 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Akademikerförbundet

Läs mer

Remiss av förslag om inrättande av jobbtorg i Stockholm

Remiss av förslag om inrättande av jobbtorg i Stockholm SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING DNR 004-352/07 SID 1 (5) 2007-07-12 Handläggare: Anders Anagrius Telefon: 508 03 427 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Remiss av förslag om inrättande av jobbtorg i Stockholm

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Överförmyndaren i Värnamo kommun

Överförmyndaren i Värnamo kommun Verksamhetsplan 2012-201 Överförmyndare: Verksamhetschef: Christer Fjordevik (KD) Anna Thorén Starby (Kommunjurist) Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer

Läs mer

Budgetdialog MBN 2013-15 KS 2012-04-24

Budgetdialog MBN 2013-15 KS 2012-04-24 PowerPoint stoppade automatisk hämtning av den här externa bilden för att skydda din integritet. Om du vill hämta och visa den här bilden klickar du på Alternativ i meddelandefältet och sedan på Aktivera

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 Unga vuxna... 2 Ungdomsteam Kortedala/Bergsjön... 2 Samordnare Ungdomscentrum Angered...

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen 2016-05-02, 237 Status: Antaget Giltighetstid: Gäller tillsvidare Linköpings kommun linkoping.se

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys

Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys Nämndsordförande: Maria Johansson (c) Förvaltningschef: Heidi Skov Ragnar Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Förändring, utveckling och trender 2 Mål och uppföljning

Läs mer

Remissvar till Ds 2016:21, Ändringar i fråga om sysselsättning och kommunplacering av ensamkommande barn

Remissvar till Ds 2016:21, Ändringar i fråga om sysselsättning och kommunplacering av ensamkommande barn Sida 1/6 Ert datum Er beteckning A2016/01333/I Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar till Ds 2016:21, Ändringar i fråga om sysselsättning och kommunplacering av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0659 rir 2014:15 Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? (RiR

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 1 (6) FÖRSLAG 17 februari 2010 Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 Denna uppföljningsplan anger struktur och innehåll för socialnämndens uppföljning år 2010, men det är också en struktur för nämndens

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom

Läs mer

Bidrag till måluppfyllelse

Bidrag till måluppfyllelse Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den

Läs mer

Kartläggning Ekonomiskt bistånd

Kartläggning Ekonomiskt bistånd 2014-05-26 Handläggare Kerstin Wigert Socialkontoret/Arbete och försörjning Kartläggning Ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd 1 januari 31mars, 2012, 2013 och 2014 Orsak i % 2010 2011 2012 2013 2014 Arbetslöshet

Läs mer

Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014

Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014 Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014 Strategi för Credo Stiftelsen Credos strategi utgår från Stiftelsens överordnade värdegrund, vision och målsättning. Strategin styr och fördelar Stiftelsens

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Kommittémotion otion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. () Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Sammanfattning oderaterna vill förbättra integrationen med tidiga insatser

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd

Uppföljning ekonomiskt bistånd ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2017-01-18 Diarienummer AMN-2017-0002 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

nriktningsmål sociala insatser för vuxna

nriktningsmål sociala insatser för vuxna I nriktningsmål sociala insatser för vuxna Antagna av kommunfullmäktige 2003-05-26, 123 Ersätter Inriktningsmål för individ- och familjeomsorg antagna av Kommunfullmäktige 1996-11-25 i de delar som avser

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård

Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård RAPPORT april 2014 Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård Resultat och förbättringsområden Sammanfattning För femte gången presenterar Socialstyrelsen öppna jämförelser av den

Läs mer

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Promemoria 2010-09-10 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Bakgrund Som ett led i den reformering av nyanländas etablering

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49)

Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49) 1 (5) Socialförvaltningen 2014-10-21 Dnr KS 2014-684 Anna Widéen SN 2014-230 Justitiedepartementet Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49) SAMMANFATTNING Linköpings kommun

Läs mer

Tommy Berglund. Rapport: Samverkansprojekt AME-IFO Ludvika kommun. Kartläggning, metodutveckling och samverkanrutiner ungdomar år.

Tommy Berglund. Rapport: Samverkansprojekt AME-IFO Ludvika kommun. Kartläggning, metodutveckling och samverkanrutiner ungdomar år. Tommy Berglund Rapport: Samverkansprojekt AME-IFO Ludvika kommun. Kartläggning, metodutveckling och samverkanrutiner ungdomar 18-24 år. Inledning Arbetsförmedlingens egen återrapportering 2013 visar att

Läs mer

Forshaga Kommun. Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. KPMG AB 17 januari 2017 Antal sidor: 5

Forshaga Kommun. Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. KPMG AB 17 januari 2017 Antal sidor: 5 Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa KPMG AB 17 januari 2017 Antal sidor: 5 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Organisation och resurser (elevhälsa socialtjänst) 1 3. Samverkan inom kommunen 1 4. Samverkan

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

BILDNINGSSEKTORN Arbetsmarknads- och socialnämnden Nämndsdialogdag den 28 april 2016

BILDNINGSSEKTORN Arbetsmarknads- och socialnämnden Nämndsdialogdag den 28 april 2016 BILDNINGSSEKTORN Arbetsmarknads- och socialnämnden Nämndsdialogdag den 28 april 2016 Utmaningar vi har haft under 2015 och så här löste vi det Flyktingström evakueringsboende och mottagningsenhet Personalsituationen

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Nämndplan. Socialnämnden. Foto: Thomas Henrikson

Nämndplan. Socialnämnden. Foto: Thomas Henrikson Nämndplan Socialnämnden 2017 Foto: Thomas Henrikson Innehållsförteckning 1 Nämndordförande har ordet... 2 2 Övergripande beskrivning av organisationen... 3 3 Prioriteringar för 2017... 5 4 Mål för nämnden...

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Budget Prognos 1. Ingående eget kapital 0,0 Utgående eget kapital -2,3-5,8-3,5. Budget Prognos 1

Budget Prognos 1. Ingående eget kapital 0,0 Utgående eget kapital -2,3-5,8-3,5. Budget Prognos 1 Socialnämnden Resultaträkning Belopp i mnkr Budget Prognos 1 2013 2013 Avvikelse Verksamhetens intäkter 134,0 132,0-2,0 Verksamhetens kostnader -480,1-482,1-2,0 Avskrivningar -1,5-1,5 Verksamhetens nettokostnader

Läs mer

Socialnämndens mål 2011-2014

Socialnämndens mål 2011-2014 Socialnämndens mål 2011-2014 1 (6) Antagna av Socialnämnden 2011-11-29 387 Socialnämndens mål 2011-2014 Allt socialt arbete ska utgå från den enskildes resurser. Grundsynen är att alla människor har lika

Läs mer

Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015

Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Förebyggande och stödjande arbete med barn, ungdomar och vuxna Upprättad: 0000-00-00 Antagen av: ange instans Datum för antagande: 0000-00-00, 00 Kontaktperson:

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Vuxenenheten 2014 ENHET/ BUDGETENHET Vuxenenheten FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2014 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Vuxenenheten handlägger ärenden som rör ekonomiskt bistånd, boende,

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering Bakgrund/problemformulering Ung resurs I Lycksele finns det idag ett stort antal arbetslösa ungdomar under 25 år som är helt arbetslösa, arbetar deltid eller har tillfälliga anställningar. Ett stort antal

Läs mer

förmedlingsmedel/egna medel

förmedlingsmedel/egna medel RIKTLINJER förmedlingsmedel/egna medel Dokumentets syfte Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggare samt ge information till medborgare. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning

Läs mer

Projektplan, självhjälpsgrupper

Projektplan, självhjälpsgrupper REGION JÖNKÖPINGS LÄN Projektplan, självhjälpsgrupper Främjande av psykisk hälsa Ansökan om medel från Finnvedens samordningsförbund 2015-01-07 Utveckla och implementera förebyggande och hälsofrämjande

Läs mer

Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013

Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013 Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013 Om öppna jämförelser ekonomiskt bistånd Öppna jämförelser kring ekonomiskt bistånd har gjorts sedan 2011, detta

Läs mer

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE 1 2016-05-25 2016/358-IFN-004 Sociala nämndernas förvaltning Maria Boman Individ- och familjenämnden Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-08-20 Socialnämnden 161 Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd Dnr SN 2013/0448 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-08-09 Slutrapport

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd

Uppföljning ekonomiskt bistånd ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2017-09-07 Diarienummer AMN-2017-0002 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN 2016-06-02 1 (8) ANSÖKAN TILL FINSAM LEKEBERG OCH ÖREBRO ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: 2016-06-02 Benämning Samordnad förvaltningsövergripande

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Rapport barn och unga (0-20 år) aktuella i Tyresö inom individ och familjeomsorgen utveckling

Rapport barn och unga (0-20 år) aktuella i Tyresö inom individ och familjeomsorgen utveckling PM Tyresö kommun 2015-02-09 Socialförvaltningen 1 (7) Sara Strandberg Bengt Isaksson Diarienummer 2015/SN 0030-010 Rapport barn och unga (0-20 år) aktuella i Tyresö inom individ och familjeomsorgen utveckling

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

Revisionsrapport. Försörjningsstöd. Eslövs kommun Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Mattias Norling

Revisionsrapport. Försörjningsstöd. Eslövs kommun Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Mattias Norling Revisionsrapport Försörjningsstöd Eslövs kommun 2006-06-15 Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Mattias Norling Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte...1 1.3 Metod...1

Läs mer

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 393 2010-12-14 022. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län

Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Länsövergripande överenskommelse för missbruks- och beroendevård, Hallands län Bakgrund Hallands sex kommuner och landstinget Halland representerat av psykiatrin i Halland och Närsjukvården Landstinget

Läs mer

Rapport Team Samagera

Rapport Team Samagera Torshälla stads nämnd 2016-08-19 1 (5) Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2016:86 Annette Johansson 016-710 70 28 Torshälla stads nämnd Rapport Team Samagera Förslag till beslut 1.

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer