Medborgarnämnden. Verksamhetsplan Innehållsförteckning. Sammanfattning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medborgarnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016. Innehållsförteckning. Sammanfattning"

Transkript

1 Verksamhetsplan Ordförande: Förvaltningschef: Maria Johansson (C) Per Svensson Innehållsförteckning Sidnr Sammanfattning 1 Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 2 Mål och riktlinjer för verksamheten 3 Organisationsbeskrivning 5 Verksamhetsbeskrivning 5 Förändring, utveckling och trender 10 Personalförhållanden 13 Ekonomi driftbudget Omsättningstal och nyckeltal 16 Investeringsplan Sammanfattning Medborgarnämndens verksamhetsområde omfattar Barn- och ungdomssektionen, Vuxensektionen, Ekonomisektionen, Arbetsmarknadssektionen, Fritidssektionen samt Invandrarbyrån. Verksamheten är i alla delar beroende av omvärlden, och då inte minst arbetsmarknaden. Lågkonjunkturen har slagit hårt mot vår region och det märks för vår del särkilt tydligt i utbetalningen av försörjningsstöd. Det är starkt kopplat till rådande arbetsmarknadsläge, då den största enskilda gruppen av försörjningsstödstagare är just arbetslösa. Utvecklingen är fortfarande ett ökande försörjningsstöd och prognosen framöver är svårbedömd. Prognosen för arbetslösheten är att den kommer fortsätta stiga under 2013, för att sedan successivt återhämta sig mot slutet av planperioden. Dock ser prognosen för vår region något sämre ut än för riket i övrigt. På Värnamo arbetsmarknadscentrum har verksamheter startats upp i samarbete med Ekonomisektionen för att arbeta med försörjningsstödstagare med målet att komma i egen försörjning på sikt, men detta är ett långsiktigt arbete och bedöms inte påverka försörjningsstödet i någon större utsträckning på kort sikt. Även inom Barn- och ungdomssektionen ser man en förändring både i ett ökat antal anmälningar och en ökad grupp med en problematik som är mer svårbehandlad och kräver längre behandlingstid. Kostnaderna för institutionsplaceringar och familjehemsplaceringar är i nuläget underbudgeterat och underskott väntas närmaste åren. Inom vuxensektionen har stora förändringar skett under , framförallt en stor förändring av Brogården med minskning av boendeplatser och personal samt ett arbete med att forma öppenvården. Utvecklingsarbetet fortgår och fr.o.m. juli 2013 kommer en ny utredning presenteras som medför vissa förändringar i missbruksvården som vi ska förhålla oss till. Här ser vi också en problematik med kostnaderna för placeringar, där vi ser att budgeten behöver anpassas efter rådande läge. Sverige har för närvarande en hög invandring, varför Invandrarbyråns avtal om antal mottagna till Värnamo kommun kan komma uppräknas för varje år. Trots att ansvaret övergått till 1

2 Arbetsförmedlingen de första två åren ser vi att det vilar ett stort ansvar på kommunen som kräver insatser från Invandrarbyrån. Mottagandet av ensamkommande barn fortlöper och boendet beräknas vara fullbelagt årsskiftet 2013/2014. Formandet av utslussningsverksamhet och träningslägenheter sker med start under våren Fritidssektionen fortsätter även att forma en modern fritidsgård som ska vara en öppen verksamhet för alla. Bidragshanteringen till föreningslivet ses över inom organisationen, samt i en kommunövergripande utredning. Omsorgsverksamheten Blixten står inför nya utmaningar och Navet ska handikappanpassas för att möta kraven där. Sammanfattningsvis står Medborgarnämndens verksamhetsområde inför en svår situation och under planperioden behöver följande satsningar göras i budget för att bibehålla och utveckla verksamheten: Kompensation för prisökningar Finansiering av Invandrarbyrån Satsning på fortbildning/kompetensutveckling Placeringsbudget Barn- och unga samt Vuxna Personalförsörjning Försörjningsstödsbudget Bibehållen budget för Jobbcenter Unga Finansiering av Rekryteringsenhet för familjehem Uppräkning av Stiftelsebidrag med 2 % Sammanlagt krävs ett tillskott på 21,2 Mkr i Medborgarnämndens budgetram t.o.m. år 2016 Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys Under planperioden enligt SKL s prognos i cirkulär 12: BNP* 6,3 3,7 1,2 1,2 2,7 3,5 3,5 Sysselsättning, timmar* 2,5 2,3 0,4-0,2 0,6 1,4 1,3 Öppen arbetslöshet, nivå 8,4 7,5 7,7 8,3 8,0 7,3 6,6 Timlön, nationalräkenskaperna 0,5 2,9 3,1 2,8 3,1 3,5 3,9 Realt skatteunderlag ** 0,7 2,4 1,8 1,2 0,9 1,5 1,5 Konsumentpris, KPI 1,2 3,0 0,9 0,4 1,5 2,2 2,5 ***Ungdomsarbetslöshet i % 20,8 17,1 18,8 *** Arbetslöshet i % 7,2 6,2 7,0 *Kalenderkorrigerad utveckling. **Korrigerat för regeländringar.*** Värnamo enl ekonomifakta.se Kraven på kommunala verksamheter är stora när det gäller att anpassa sig till en föränderlig omvärld. Detta gäller även i högsta grad medborgarnämndens verksamheter. I detta sammanhang blir omvärldsanalyser viktiga när det gäller att möta de utmaningar som väntar. Beslut på EU och nationell nivå påverkar våra verksamheter. En faktor som påverkar samtliga våra verksamheter är tillgången på arbete. Värnamo kommun har under lång tid haft mycket låga siffror när det gäller arbetslöshet. Under de senaste åren har arbetslösheten ökat. Under kommande planperiod prognostiseras arbetslösheten på riksnivå gå ner från 8,3 procent 2013 till 6,6 procent

3 När det gäller medborgarnämndens verksamheter så finns det en mycket stark koppling mellan arbetslöshet och kostnaderna för försörjningsstöd. Kostnaderna för försörjningsstöd pekar enligt de första prognoserna för 2013 på ett överskridande med drygt 11 miljoner. Detta är ingen ny situation då kommunstyrelsen under flera år fått gå in och täcka underskott när det gäller försörjningsstöd. Värnamo kommun har av tradition avsatt mycket resurser när det gäller arbetsmarknadsåtgärder. Insatserna görs bland annat inom arbetsmarknadssektionens ramar. Dessa insatser handlar om att stödja den enskilde i att bli bättre rustad att klara de krav som arbetsmarknaden ställer. Viktigt är dock kopplingen till den rådande arbetsmarknaden. Om tillgången till lediga arbeten är liten innebär det att genomströmningen inom arbetsmarknadssektionens verksamhet minskar. Antalet inskrivna på Värnamo Arbetsmarknadscenter uppgår för närvarande till cirka 180 personer. Även för socialtjänstens övriga områden så finns det en koppling till arbetsmarknaden även om den inte är lika direkt. När det gäller anmälningar avseende barn och ungdomar så har trenden varit att dessa ökat och denna trend fortsatte även under Under 2000-talet har antalet anmälningar tredubblats. Kostnaderna för institutionsplaceringar av barn och ungdomar och familjehemsplaceringar var betydligt högre än budgeterat under Även för 2013 pekar prognoserna på överskridande. I detta sammanhang bör framhållas att Värnamos kostnader inte ligger högre än likvärdiga jämförelsekommuner. Inom området har resurser avsatts när det gäller förebyggande arbete senast bland annat när det gäller boendestöd till ungdomar. Väl fungerande förebyggande arbete är på sikt alltid lönsamt men ger tyvärr sällan direkt avkastning. När det gäller nämndens arbete inom missbruk och beroende så har vuxensektionen under omorganiserats. Syftet har varit att få en verksamhet som är bättre anpassad till målgruppernas behov. Invandrarbyråns verksamhet ingår som en av kommunens samverkansutredningar. Resultatet av denna utredning kommer att bli klar under våren. Värnamo kommun har för 2013 ett avtal med Migrationsverket om att ta emot 60 st. flyktingar. I denna summa ingår inte eventuell anhöriginvandring. Arbetsförmedlingen har tagit över etableringsansvaret men kommunen har fortfarande omfattande ansvar bland annat när det gäller bosättning, samhällsorientering och SFI. Även fritidssektionens verksamhet är ett område som omfattas av pågående samverkansutredningar. Fritidsverksamheten både när det gäller föreningar samt kommunens fritidsgårdar är en viktig del när det gäller att förebygga sociala problem. Målsättningen måste därför även framöver vara att erbjuda bra verksamhet till kommunens innevånare. Mål och riktlinjer för verksamheten Utöver de målsättningar som finns i socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) m.fl., som ligger inom nämndens ansvarsområde, så har nämnden tagit fram egna mål. 1. Medborgar/kund Trygghet Vi ska stegvis kunna hjälpa människor fram till egen försörjning/anställningsbarhet genom arbete/- praktik i egna verkstäder eller hos företag, föreningar eller offentliga förvaltningar Våra insatser ska inriktas på att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv i egen försörjning och minska behovet av försörjningsstöd. Personer med missbruk ska erbjudas tidig hjälp och stöd på hemmaplan så att behovet av externa placeringar på sikt minimeras. Vårt arbete med att på hemmaplan utveckla rådgivning, stöd och behandling till barn, ungdomar och deras familjer, ska prioriteras och främst syfta till att ge möjligheter till en trygg och utvecklande uppväxt/kontakt. 3

4 Våra insatser för invandrare/flyktingar ska syfta till att ge dem en god start och främja deras förutsättningar att bo och verka i Värnamo kommun (sid.9 verksamhetsplan ) Mätmetod: Häng med SCB:s med egen fråga vid mättillfälle (helhetskänsla, utomhus kvällar/nätter, stöld/brott, hur nära ideal trygghetskänsla ) Nulägenivå: 58 p Målnivå: 58 p Uppföljning: vartannat år 2. Medborgar/kund Attraktivitet * att MBN i sitt förhållningssätt visar att den är en naturlig instans att vända sig till om behov av stöd finns enligt socialtjänstlagen. *att det finns förutsättningar för en aktiv fritidsverksamhet i hela kommunen. *att genom speciella arrangemang verka för att flexibla mötesplatser skapas, och att trivselverksamhet genomförs i olika former i hela kommunen. * alla personer som har kontakt med MBN ska vara nöjda med bemötande. Mätmetod: Som ovanstående Nulägenivå: 61 p Målnivå: 68p Uppföljning: vartannat år 3. Resursmål ekonomi MBN:s verksamhet påverkas av förändringar i omvärlden, som regleras genom tvingande lagstiftning. Målsättningen är att alltid hålla budgeten. Detta gör vi genom ett kostnadseffektivt arbete med bäring på god ekonomisk hushållning i samband med års och delårsbokslut. Som exempel följer vi upp följande mål: * Minst 8 försörjningsstödsberoende hushåll ska bli helt självförsörjande varje år. * Årligen ska 40 deltagande av de som skrivs in i arbetsmarknadssektionens verksamhet vidare till arbete eller studier. Mätmetod: Delårs- och årsbokslut Nulägesnivå: Målnivå: se målfomulering Uppföljning: Två gånger/år (delårs o års). 4. Resursmål ekonomi Mål för kommunen som helhet mäts inte på förvaltningsnivå. 5. Resursmål personal Minst 3024 arbetstimmar ska årligen användas till kompetensutveckling. Samtliga medarbetarna på MBN ska erbjudas * Kompetens utveckling minst två dagar per år (t.ex. deltagande i konferenser, kurser o dylikt) * Hälsokontroll minst vartannat år * Ett utvecklingssamtal per år Mätmetod: Medarbetarundersökning. Nulägesnivå: 75 p Målnivå: 77 p Uppföljning intervall: vartannat år 6. Miljömål MBN ska fr.o.m eftersträva: * Att alla arbetsplatser så långt som möjligt miljöanpassas. * Att alla medarbetare får grundläggande miljöutbildning genom miljöstrategens försorg. Mätmetod: Häng med kommunens framtida medarbetarenkät, om andel anställda som är nöjda, i %) Nulägesnivå: 5,9 p Målnivå: 7 p Uppföljning intervall: vartannat år, Medarbetarundersökning 2012 som första mättillfälle. 4

5 7. Miljömål MBN skall från och med 2011 eftersträva att: * tjänstebilar ska vara miljöbilar. * erbjuda alla medarbetare som frekvent kör dessa bilar att genomgå utbildning i s.k. ecodriving Mätmetod: Häng med, med egna frågor i samband med följande mätning: Svensk MiljöEmissionsData (SMED). Nulägesnivå: minskat med 17,3 % mellan åren Målnivå: minskning med minst 40 % mellan åren Uppföljning Intervall: En gång per år Organisationsbeskrivning Medborgarnämnd 9 ledamöter Socialt utskott 5 ledamöter Medborgarförvaltning Stab och Ledningsgrupp Barn och ungdomssektion Vuxensektion Ekonomisektion Arbetsmarknadssektion Invandrarsektion Fritidssektion Verksamhetsbeskrivning Barn- och ungdomssektionen En övergripande tanke på barn- och ungdomssektionen är att man genom tidiga insatser av god kvalitet till barn/ungdomar/familjer kan undvika onödigt lidande och stora kostnader som riskerar att uppstå när problem ska hanteras i ett senare skede. För att få tidig kontakt med familjer i behov av stöd och för att dra åt samma håll är det viktigt med ett bra samarbete med andra som har kontakt med familjen, t ex mödrahälsovård, barnhälsovård, förskola/skola, polis. Om allvarliga problem ändå uppstår ska kraftfulla insatser kunna erbjudas på hemmaplan för att minimera antalet placeringar i familjehem och på institutioner. I de fall man ändå måste placera ett barn/en ungdom i heldygnsvård är det viktigt att säkerställa att vården genomförs på ett för barnet säkert och utvecklande sätt. Antalet anmälningar gällande barn som misstänks fara illa har tredubblats sedan början av 00-talet. Problembilderna har också blivit mer komplexa och anmälningar som fordrar omedelbara åtgärder har ökat. Troligen beror ökningen på en allmänt ökat anmälningsbenägenhet, även barn själva är mer medvetna om sina rättigheter. En kärvare situation på arbetsmarknaden och en större stress för familjer att få livets olika delar att gå ihop kan vara omständigheter som faktiskt försämrat situationen för många barn. Kostnaderna för institutionsplaceringar har ökat under senare år. Detta beror delvis på att nya grupper har tillkommit; barn med neuropsykiatriska funktionshinder och psykisk ohälsa. De senare tog landstinget tidigare ett gemensamt kostnadsansvar för. Dessa grupper kan vara mycket svårbehandlade och kräva lång behandlingstid. Dessutom har kostnaderna per vårddygn ökat. 5

6 Bedömningen är att kostnaden för institutionsvården, liksom för den konsulentstödda familjehemsvården är rejält underbudgeterad. Vuxensektionen Verksamheten har under 2012 genomgått stora förändringar. Ett mål har varit att få till en vårdkedja mellan de olika delarna i sektionen för att i största möjliga utsträckning utnyttja resurserna bättre. Inom myndighetsutövningen kommer arbetet med genomgång av utredningsmetoder, rutiner, datastöd mm för att höja kvaliteten att fortgå. Brogårdens verksamhet har förändrats och innebär i korthet att samtliga klienter ska bo i egna lägenheter med tillsyn av behandlingsassistenter. Endast 2 utredningsplatser återstår. En sammanhållen öppenvård håller på att bildas, bestående av Socialmedicinska mottagningen för Vuxna, Galaxen, boendestödet samt behandlare riktade mot ärenden från myndighetsutövningen. Totalt 11 personer I Socialmedicinska mottagningen har Gnosjö varit delfinansiär. Den delen kommer att utökas från Det finns en stor enighet om att Galaxen ska finnas eftersom tidig upptäckt är viktig för att nå unga personer innan missbruket etablerat sig. Verksamheten samfinansieras av Vaggeryd, Gnosjö och Värnamo. Från 2013 är budgeten lagd utefter det faktiska läget, vilket innebär att alla delar setts över. Och därför bör den enda osäkerhetsfaktorn de närmaste åren vara utfallet på placeringarna. Ekonomisektionen Den vanligaste orsaken till att människor kommer i kontakt med individ och familjeomsorgen är behovet av ekonomiskt bistånd. Det är inte ovanligt att man söker för ekonomiska frågor med att det istället handlar om andra behov man har. Då är en förutsättning att socialsekreterarna har en bred kunskap för att kunna lotsa folk vidare till rätt åtgärd. Förhållningssättet är att var och en har rätt att få hjälp att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Ledstjärnan för medborgarförvaltningen är att framför allt hjälpa människor åter till egen försörjning genom arbete, praktik eller utbildning. Gruppen av individer i behov av försörjningsstöd har tillkommit: Personer som helt eller delvis saknar eller väntar på A-kassa/Alfa kassa och som kortare eller lite längre tid är hänvisade till försörjningsstöd för att klara sin försörjning. Personer med låg utbildningsnivå som efter lågkonjunktur och viss strukturomvandling av arbetsuppgifter har ännu svårare att komma ut i arbetet. Unga människor som har haft svårt för att klara av sin skolgång och få ett avgångsbetyg som för närvarande inte har speciellt stora chanser att komma ut i vare sig arbete eller studie. Ytterligare kategori är personer med missbruksproblematik som har svårt att komma i självförsörjning. Språksvaga och personer med lätta funktionshinder. Tidigare har de i högkonjunkturen haft möjlighet att ta sig ut på arbetsmarknaden, men nu är de på väg tillbaks till arbetslöshet och försörjningsstöd. Det är just nu mycket osäkert hur många och hur länge personer ur dessa grupper kommer att finnas kvar och ha behov av försörjningsstöd framöver Nyanlända Ekonomisektionen har fått en förändrad roll i och med ikraftträdandet av etableringsreformen. Under 2011 har detta inneburit att ekonomisektionen inte längre genomför introduktionsplaner och planerar 6

7 för den nyanländes etablering i Sverige, då detta ansvar nu åvilar Arbetsförmedlingen. År 2011 och 2012 har dock inneburit en hel del arbete med nyanlända, framförallt av administrativ art. Nyanlända hänvisas till att söka försörjningsstöd med de regler som detta innebär, då de väntar på ersättning från Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan alternativt att ersättningen från Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan inte räcker till. För den nyanlände upplevs den första tiden i Sverige förmodligen som förvirrande då det kommer till ekonomi, eftersom denne är beroende av både socialtjänsten och arbetsförmedlingen för sin försörjning och förväntas förstå och följa respektive myndighets regelverk. Flera av de nyanlända, både ensamstående och familjer som tagits emot under 2011 och 2012 är fortfarande efter flera månader i Värnamo kommun aktuella för försörjningsstöd, och kommer inte sällan in med ansökningar om kompletterande ekonomiskt bistånd även då etableringsersättningen kommit igång, eftersom man upplever att ersättningen inte räcker. Ett ökat samarbete mellan ekonomisektionen och etableringshandläggare på Arbetsförmedlingen har krävts och år 2011 och 2012 har gått åt till hitta former för detta samarbete. Glappet När man talar om glappet talar man om den perioden från det att Arbetsförmedlingen har gjort upp en etableringsplan med den nyanlände till den dagen då denne får den första utbetalningen från Försäkringskassan. I realiteten finns det två glapp. Det största glappet infinner sig mellan det att den nyanlände kommit till kommunen och tills det att etableringsplan har upprättats. Hur stort detta glapp kommer att vara beror på ett antal faktorer: Den nyanlände ska få ett personnummer. I somliga fall kan enbart detta ta upp till sex veckor medan det i andra fall bara tar ett par veckor Den nyanlände kommer utan sina uppehållstillståndskort (ut kort) Nyanlända med barn ska till exempel ha fått dagisplats till barnen för att kunna delta i etableringsplanen till 100 %. Det finns fall där faniljer inte fått dagisplats för barnen som medfört glapp på fyra månader. Den nyanlände kan inte upprätta etableringsplan till exempel p.g.a. sjukdom eller då dennes arbetsförmåga måste utredas. Under denna period behöver den nyanlände ekonomsikt bistånd alternativt kompletterande ekonomiskt bistånd för sin försörjning. I somliga fall kan personer med etableringsersättning behöva kompletterande ekonomsikt bistånd. Personer som kommer som kvotflyktingar har ofta stort behov av för exempel sjukvård och tandvård vilket medför stora kostnader. Arbetsmarknadssektionen Det totala inflödet till Värnamo Arbetsmarknads Center (VAC) ökade under 2012 jämfört med tidigare. Denna ökning fortsätter under 2013 och kommer sannolikt att bli bestående under stora delar av planperioden för att på sikt plana ut och eventuellt minska något mot slutet av perioden. Under 2012 har både Jobb Center Unga och Jobb Center Vuxna startats upp. Under kommande planperiod prognostiseras arbetslösheten på riksnivå gå ner från 8,3 procent 2013 till 6,6 procent För Jönköpings län är prognosen något sämre. Under 2012 började arbetslösheten att öka och förväntas nu fortsätta att öka under 2013 och uppgå till 9,6 procent vid årets slut. En stor del av minskningen av sysselsättningen kommer industri och byggnadsverksamheten att stå för. Det kommer för arbetsmarknadssektionens del att betyda att vi kommer ha ett tryck på oss att ta emot fler individer jämfört med tidigare. Även om konjunkturen förbättras, kommer aktuella individer ha svårt för att hitta ut på öppna arbetsmarknaden. Antalet individer som hamnar i sysselsättningsfasen, FAS 3, kommer fortsättningsvis att vara högt då andelen långvarigt arbetslösa ökar. I nära samarbete 7

8 med Arbetsförmedlingen jobbar vi för att på ett ännu mer effektivt sätt verka för att dessa individer ska kunna komma ut i arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Fler individer än tidigare har anvisats från ekonomisektionen under 2012 jämfört med tidigare och med en ökad arbetslöshet kommer på sikt behovet av praktikplatser på VAC att öka. De stora grupperna som idag söker försörjningsstöd är arbetslösa med låg a-kassa eller ingen a-kassa alls. Det ställer krav på VAC att fungerande rutiner finns, både inom VAC och tillsammans med ekonomisektionen, att tillräckligt med personal finns och framförallt tillräckligt med arbetsuppgifter för deltagarna. Det är oerhört viktigt med meningsfulla arbetsuppgifter på VAC, oavsett om deltagaren är där en kortare eller längre tid. Det arbete som bedrivs på VAC kräver också att jobben betalar sig. Även om VAC är en kommunal verksamhet kan inte jobben göras gratis. Jobb Center Vuxna För 2013 omfördelades medel från ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadssektionen för att arbeta med försörjningsstödstagare i jobbrelaterade aktiviteter. En jobbcoach kommer att tillsättas som ska vara spindeln i nätet i Jobb Center Vuxna. Att söka ekonomiskt bistånd i passivitet är förödande för individen och tanken med Jobb Center Vuxna är att göra dessa individer jobbfärdiga. Även detta är ett långsiktigt arbete som kräver individuella insatser under längre tid. Jobb Center Unga Det har funnits ett uppdämt behov med att aktivera framförallt långtidsarbetslösa ungdomar. I samarbete med förvaltningens ekonomisektion, Arbetsförmedlingen och Barn och Utbildningsförvaltningen drivs sedan hösten 2012 Jobb Center Unga. I projektet finns även Värnamo Näringsliv representerat. Inflödet har varit stort. Ca 60 ungdomar har skrivits in sedan starten september Ungefär hälften har psykiska eller psykosociala besvär, ca 75 procent har icke fullständiga betyg från gymnasiet, 15 ungdomar har inte slutfört grundskolan. Dessa siffror visar på en omfattande komplexitet hos dessa ungdomar vilket kräver mycket resurser och omfattande insatser. De står långt ifrån arbetsmarknaden och kräver långvariga insatser innan de kan bli jobbfärdiga och självförsörjande. Dessa insatser kommer att behövas under hela planperioden, även om arbetslösheten beräknas minska. Anställningar VAC har idag 21 individer som har en OSA-anställning (offentlig skyddad anställning). Vidare finns det 26 individer i kommunen som har lönebidragsanställning, varav 20 anställningar helt och hållet finansieras via arbetsmarknadssektionen, trots att vissa av dessa individer finns inom andra förvaltningar. Det finns även ett antal SAS-anställningar (särskilt anställningsstöd), utvecklingsanställningar och nystartsjobb. På VAC använder vi AF:s hela parlett vid anställningar. Trots ett mycket bra samarbete med AF, bra möjligheter för anställningsstöd, är det inte gratis att anställa. I snitt ersätts varje anställning med ca procent av lönekostnaden. Resten står arbetsmarknadssektionen för. Att få en anställning är dock många gånger avgörande för framtiden, även om det enbart rör sig om en visstidsanställning. Individen blir självförsörjande, får en erfarenhet, kan få ett betyg, en referens och kan i sitt CV skriva in att han/hon har eller har haft ett arbete. Självkänsla och självförtroende ökar och det är oerhört viktigt att kunna stå rustad när så konjunkturen vänder. Ca 180 individer är idag inskrivna på VAC. Med de prognoser som finns under kommande planperiod, finns en risk att denna höga nivå blir bestående. Det finns dock ett tak på hur många individer som kan skrivas in på VAC. Om behovet ökar måste också kostymen utvidgas, dvs. ökar antalet inskrivna måste också såväl lokaler som arbetsuppgifter och resurser ses över. 8

9 Fritidssektionen Fritidssektionen skall ge stöd enligt normer samt investeringar till föreningslivet. Det är viktigt att föreningar och församlingar ges resurser både vad beträffar de normerade bidragen, särskilda bidragen, investeringsfonden samt lokal- och anläggningsbidragen vilka ger möjlighet att bibehålla och driva de anläggningar som idag ägs av det ideella föreningslivet. Speciellt bör noteras kransorternas föreningar där detta är en förutsättning för att mindre orter skall kunna ha ett fungerande organisationsliv och för att trygga en framtida ungdomsverksamhet. Även Stiftelsernas drift- och investeringsbidrag är viktiga för att kunna bibehålla en bra verksamhet och ha en kontinuitet i det breda och differentierade verksamhetsutbud dessa erbjuder för medborgare såväl i centralorten som i kommuncentra. Mätning av bemötande och service av kontakten med fritidssektionen ska genomföras mot föreningslivet och där målsättningen är att 90 % av föreningarna och församlingarna ska ge ett godkänt betyg. Fritidssektionens arrangemangsverksamhet skall fortsätta genomföras i centralorten såväl som i kransorterna och skall vara en resurs i kommunen för att erbjuda kommunmedborgare aktiviteter i såväl traditionell inriktning som en trivselfaktor. Arrangemangen väntas också ha en preventiv påverkan i utanförskapet i ett samhälle såväl som boendemiljöer. Kommunen och föreningslivet skall genom arrangemang och verksamhet bidra till att kommunen upplevs som attraktiv att bo i. Fritidssektionens skall fortsätta arbetet med att skapa en modern fritidsgård med en öppen verksamhet för alla, vilken skall fungera som en mötesplats mellan generationer. Inriktningen skall präglas av ett stödjande och främjande förhållningssätt som skall utgå från ett salutogent perspektiv för att skapa en känsla av sammanhang och där ungdomarna lär sig att fokusera på sin egen förmåga och de möjligheter som finns. Även i ytterområdena fortlöper arbetet och fritidsgårdarna i Bor och Rydaholm har nu öppet två kvällar i veckan. Fritidssektionen strävar efter att öka besöksantalet till ungdomsverksamheten med 5 % årligen. Fritidssektionen vill också skapa en mångfald av verksamhet som attraherar besökare med olika bakgrund och olika intresseområden. Sommar- och lovverksamheten skall få ett större utrymme och innehåll. Ett fördjupat samarbete med andra sektioner och förvaltningar inom Värnamo kommun har inletts och skall ytterligare intensifieras för att få en ökad bredd av ungdomsarrangemangen samt en vinst av samordnande personalresurser. Fritidssektionens arbete med omsorgseleverna fortlöper och med ombyggda lokaler skall rum skapas för att denna målgrupp skall kunna besöka fritidsgården även på kvällstid. Fritidssektionens arbete med ensamkommande barn/ungdomar fortlöper enligt den överenskommelse som tecknats med Länsstyrelsen och Migrationsverket och där Värnamo åtagit sig att tillhandahålla tre asylplatser respektive fem platser för ungdomar med permanent uppehållstillstånd. På HBV-hemmet Bryggan finns idag åtta ungdomar och där två har fått permanentuppehållstillstånd medan de övriga väntar på besked. Bryggans verksamhet präglas av att ge de ensamkommande ett respektfullt bemötande och vara en trygg plats där de ensamkommande kan utgå ifrån för att integreras i det svenska samhället. Ett tätt samarbete finns mellan Bryggan, socialtjänsten, skolan, överförmyndaren, fritidsgårdarna och föreningslivet. En väl upparbetad struktur med dokumentation och styrdokument finns, vilken lever upp till de krav som socialstyrelsen ställer på verksamhetens art. Invandrarbyrån Nuvarande verksamhet vid Invandrarbyrån (IB) i Värnamo kan indelas i tre områden; Invandrarservice, Flyktingmottagning och Tolkförmedling. 9

10 I augusti 2012 fattade Kommunstyrelsen beslut om att utreda IB:s verksamhet i den s.k. Samverkansutredningen som ska vara klar den 31/ Resultatet av denna utredning kommer under våren 2013 att redovisas för politiken som då har att ta ställning till hur en framtida organisation vad avser IB:s verksamhet kan komma att se ut. Förändring, utveckling och trender Barn- och ungdomssektionen Arbetet inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård förändras i snabb takt; anmälningar av allvarlig karaktär då bedömningar kring barns skydd behöver hanteras akut sker oftare, samtidigt som behovet av förebyggande och tidiga insatser efterfrågas i allt högre utsträckning. Evidensbaserade bedömningsinstrument och metoder används mer och mer och ledningssystem för kvalitet byggs. För att hantera den strida strömmen av akuta ärenden kommer en mottagningsenhet bestående av två mycket erfarna socialsekreterare att inrättas. På så vis ges de utredande socialsekreterarna och gruppledarna möjlighet att planera och genomföra sina utredningar med mer arbetsro, samtidigt som omhändertagandet av de akuta ärendena kan bli mer strukturerat och säkert. Det finns ett behov av att satsa brett på föräldrastöd både inom den egna verksamheten och i samverkan med kvinno- och barnhälsovård, barn- och utbildningsförvaltningen, barn- och ungdomspsykiatrin och habiliteringen. Ett förslag om en sådan satsning diskuteras inom projektet Skuggning av modellområde och kommer sannolikt att vara av stor omfattning. Inom den egna verksamheten finns planer på en daglig telefonjour med möjlighet för föräldrar att på ett enkelt sätt få stöd i sin föräldraroll. En familjecentral är långt framme i planeringen och förväntas vara klar under maj månad Gemensamt barnahus i länet ska också komma igång under En socialsekreterartjänst samt hyreskostnader ska delas mellan länets kommuner. Under planering är också en länsgemensam rekryteringsenhet för familjehem, som också ska ansvara för grundutbildning av familjehem (vilket sedan är lagreglerat att kommuner ska erbjuda). Finansiering av en sådan kommer att delas mellan länets kommuner och för Värnamos del handlar det om ungefär kr. Kompetensutvecklingsprojektet Närd, inte tärd ska förhoppningsvis resultera i en för länet gemensam struktur för fortsatt kontinuerlig vidareutbildning för barn- och ungdomssocialsekreterare. Troligen kommer detta att kräva ett visst tillskott till befintlig utbildningsbudget. Ytterligare en framtidsidé, med inspiration från MiniMaria i Göteborg, är en mottagning där man sammanför resurser från socialmedicinsk mottagning, ungdomsmottagningen och barnpsykiatrin under samma tak utifrån en helhetssyn. Vuxensektionen Från juli 2013 kommer förändringar att ske inom missbruksvården som bygger på Gerard Larssons utredning om missbruksvården i Sverige. Förändringarna kommer att ligga till grund för hela missbruksarbetet de närmaste åren: Det kommer bli en lagstadgad skyldighet att ingå överenskommelser mellan huvudmännen.(kommun och landsting). Samarbetet ska även gälla läkemedel. Det ska definieras vem som gör vad så att vårdkedjan blir sammanhängande. Förslaget att enbart landstinget ska ha vårdansvaret har inte gått igenom. Ansvaret ligger på både kommun och landsting. Landstinget kan inte dra sig undan. Lokala lösningar. Överenskommelserna lyfts upp på en politisk nivå vilket är viktigt. 10

11 Läkemedelsassisterad behandling. Ser både positiva effekter och negativa effekter (läckage). Socialstyrelsen får uppdraget att se över hur verkligheten ser ut då det idag är en kunskapsbrist. Väntetider på högst 1 månad Service ärenden en prioriterad fråga. Hur ska man se på att allt inte dokumenteras? Ska allt dokumentras? Det måste finnas ett klart och tydligt lagrum för det Bättre statistik för missbruk och beroendevården behövs. Ett samlat statistiksystem ska utvecklas nationellt med mätning av kvalitet och effekter. Kvaliteten på HVB-hem behöver ökas Socialstyrelsen ska se över tvångsvården. LPT och LVM kommer ej att sammanföras. Ökad kompetens, mycket pågår redan. t.ex. kunskap till praktik, De nationella riktlinjerna finns mm. Vårdens uppgift - mer uppsökande genom riktlinjerna Ingen lag för brukarmedverkan. Eftersom det civila samhället organiserar sig som de vill går det inte att lagstifta om det. Men finns organisationerna ska de tas in i samarbetet. Ekonomisektionen Ekonomisektionen är beroende av omvärlden och konjunkturen. Vi kan aldrig effektivisera oss mer än vad förändringarna i omvärlden tillåter. Det är många osäkerhetsfaktorer att ta hänsyn till när en uppskattning ska göras av hur försörjningsstödet kommer att utvecklas framöver. Den stora utmaningen är att hitta vägar att få ut personer i praktik, sysselsättning och arbete för att så gott det går rusta dem för bättre tider. Att den fortsatta lågkonjunkturen även kommer att påverka utbetalningarna framöver är klart men exakt hur mycket är svårt att uppskatta. Bedömningen är att antalet hushåll kommer öka framförallt under 2013 som ett resultat av att finansieringen från tidigare avsatta medel har upphört samt att ett relativt fåtal nyanlända har kommit i egenförsörjning. Totalt kan detta röra sig om hushåll under planperioden. Nivån på biståndsmottagandet i samhället påverkas av en mängd samverkande faktorer som konjunkturläget och tillgången på arbete, utformningen av trygghetssystemen, befolkningsförändringar samt inkomst och kostnadsutvecklingen. Skälen till att människor behöver ekonomiskt bistånd är både strukturella och individuella. En av de viktigaste faktorerna som påverka behovet av ekonomiskt bistånd är situationen på arbetsmarknaden. När arbetslösheten är hög stiger också biståndsmottagande. De flesta som behöver ekonomiskt bistånd är arbetslösa och har inte rätt till någon arbetslöshetsersättning. Inom förvaltningen pågår sedan en tid ett utvecklingsarbete som syftar till snabbare aktiva åtgärder för de försörjningsstödstagare som för närvarnade inte har en kontakt med arbetsförmedlingen. Målet är att försörjningsstödstagare ska vara aktiva inom VAC med utvecklande insatser som praktik i företag och kommun för att skaffa erfarenhet från arbetsmarknaden. Nämndens mål att minska klienters behov av försörjningsstöd och i möjligaste mån förkorta biståndsperioderna genom att få ut klienter i egenförsörjning, har stått i centrum för vårt arbete. Arbetsmarknadssektionen Den svenska arbetsmarknaden har hittills stått emot försvagningen i omvärlden men nu vänder det nedåt. Arbetsförmedlingens prognoser för riket visar att arbetslösheten stiger till 8,4 procent under 2013 och till 8,5 procent under Prognosen är sen att arbetslösheten fortsätter att vara hög för att under planperioden minska ner till nivån som fanns före finanskrisen. Att inte arbetslösheten ökar mer 11

12 sammanhänger med att utbudet av arbetskraft dämpas under dessa år vilket anses bero på att fler antas välja att studera. I Jönköpings län förväntas dock en försvagning av konjunkturen och den öppna arbetslösheten beräknas uppgå till 9,6 procent i slutet av Konkurrensen på arbetsmarknaden väntas att fortsätta. Det medför allt högre krav ställs på de arbetssökande. Men det är ett stort antal arbetslösa som har långa tider i arbetslöshet. Av de inskrivna arbetslösa på länets arbetsförmedlingar har var fjärde person varit arbetslös i mer än tre år under de senaste tio åren. Personer utan arbete med högst förgymnasial utbildning, personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, äldre år och utrikesfödda har svårare än andra grupper att etablera sig på arbetsmarknaden. Detta påverkar grupper som redan i dag har svårt att hitta ett arbete. Dessa grupper bedöms dessutom komma att öka i antal framöver. Arbetsförmedlingen måste därför prioritera arbetet med att rusta dem så att de kan dra nytta av den ökade efterfrågan på arbetskraft som väntas om några år. Det är också viktigt att arbetsgivarna ökar möjligheterna för utsatta grupper att få praktik och en chans att bygga upp goda nätverk. Oavsett om Arbetsförmedlingen sätter in åtgärder för de grupper som har det svårt att hitta arbete, kommer många av dessa arbetssökande att ha behov av försörjningsstöd från kommunen då en stor del av de arbetslösa har valt bort att vara med i a-kassan. I Jönköpings län visar undersökningar som Arbetsförmedlingen gjort att företagen är fortsatt pessimistiska inför framtiden. Det är framförallt industrin och byggnadsverksamheten som ser mörkare på framtiden. Även arbetsgivare inom jord- och skogsbruk bedömer sin situation som besvärlig. Den privata tjänstesektorn är något mer optimistisk. Fritidssektionen En ny handläggare har anställts och fått i uppdrag att se över bidragshanteringen. Parallellt med detta arbete pågår en kommunövergripande utredning gällande föreningsbidragen och där ett regelverk kring de olika bidragsformerna ska ses över och justeras vilket skall leda till en enklare och mer tydlig hantering av de olika bidragen och investeringsfonden. Fritidsgården Navet byggs om och handikappsanspassas med nya grupprum samt större toalett med lyftanordning. Omsorgsverksamheten Blixten kommer att få ett antal elever med svårare funktionsnedsättningar vilket innebär att en ombyggnation är ett krav för att bibehålla en god verksamhet. En ombyggnad möjliggör också att funktionshindrade barn- och ungdomar har möjlighet att besöka fritidsgården samt delta i de olika arrangemang som erbjuds. Bryggans verksamhet står inför en ständig utvecklig där prognosen för 2013 är att boendet ska ha 12 ensamkommande barn/ungdomar, under 2014 och 2015 beräknas att ytterligare 8-10 ensamkommande barn/ungdomar kommer att beredas plats i boendet per år. Detta innebär att personalgruppen kommer att expandera. Bryggan har idag 14 platser vilka beräknas räcka fram till årsskiftet 2013/2014. Iordningställande av fler lägenheter påbörjas våren 2013 och Fritidssektionen förfogar idag över 12 lägenheter som ligger i nära anslutning till Bryggan. Lägenheterna ska användas för utslussningsverksamhet samt som träningslägenheter. Även arbetet med att engagera det civila samhället i Värnamo för att på bästa sätt stötta ungdomarna att hitta nya och egna nätverk samt skapa förutsättningar för en god etablering i samhället kommer att intensifieras under den kommande perioden. Invandrarbyrån Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden påverkar migrationen till Sverige. Under 2012 var antalet asylsökande det högsta sedan Balkankriget på 90-talet. Under 2013 räknar Migrationsverket med att antalet asylsökande kommer att öka ytterligare. Alla prognoser pekar 12

13 entydigt mot ett större behov av kommunplatser de närmaste åren. Avtalet med Länsstyrelsen om flyktingmottagning löper på ett år i taget och kommer med stor sannolikhet att uppräknas. Antalet ensamkommande barn ökar också och detta i sin tur medför ett större behov av tolkinsatser initialt. Etableringsreformen som nu varit igång i drygt två år har inte på något nämnvärt sätt inneburit en snabbare etablering av nyanlända på arbetsmarknaden vilket får till följd att personer i allt högre grad måste söka försörjningsstöd. Arbetsinsatser inom invandrarservice kommer också att påverkas då etableringsperioden är över och ansvaret för den fortsatta integrationen övergår till kommunen. Personalförhållanden Barn- och ungdomssektionen P.g.a. den ständigt ökande ärendemängden har ett återkommande problem på barn- och ungdomssektionen varit att få personalresursen att räcka till, framför allt när det gäller de utredande socialsekreterarna. De senaste åren har bemanningsföretag anlitats vid upprepade tillfällen för att göra det möjligt att leva upp till den lagstadgade fyramånadersgränsen för barnutredningar. MBN beslutade i november 2012 att inrätta två nya tjänster på barn- och ungdomssektionen. Dessa ska användas till en mottagningsenhet, vilket bedöms kunna effektivisera arbetet på ett märkbart sätt. Personalförsörjningen av framför allt socionomer till socialsekreterartjänster bedöms vara en nyckelfråga för att kunna upprätthålla en god kvalitet i verksamheten utan stressrelaterade hälsoproblem hos medarbetarna. Det är idag svårt att rekrytera socionomer, särskilt sådana med erfarenhet. Socialsekreterarna på barn- och ungdomssektionen är utsatta för tung psykisk belastning i sitt arbete. I kombination med en stor ärendemängd har detta i många fall lett till att medarbetare mått dåligt, varit sjukskrivna och i några fall lämnat arbetsplatsen. Om en erfaren socialsekreterare slutar sin tjänst och ersätts av en nyutexaminerad får man räkna med att det tar ett par år innan den nyanställda är någorlunda upplärd i arbetet. Det är därför av stor vikt att det också går att behålla personal över tid. Vuxensektionen Under 2012 har personalstyrkan i öppenvården anpassats i takt med att nödvändiga förändringar gjorts. 12 tjänster på Brogården har halverats till sex. Arbetet med en sammanhållen öppenvård har nyligen påbörjats varför det i nuläget är det svårt att veta om personalresursen på nu totalt 11 tjänster i öppenvården är rätt. Kanske måste justering ske, uppåt eller nedåt? Det är fortsatt stora problem att rekrytera socialsekreterare till myndighetsutövningen vilket skapar oro. I dagsläget är det sällan personer bosatta närområdet som söker arbete. Istället kommer helt nyutexaminerade från t.ex. Jönköping, stannar en kortare tid och söker sig sedan tillbaka till hemkommunen. Kontinuiteten är mycket viktig för att få en stabil och kompetent arbetsgrupp och i denna del krävs en strategi som i dagsläget inte finns. Ekonomisektionen Ekonomi sektionen har under en längre tid haft svårigheter med rekrytering av socionomer vilket har inneburit problem med att få personalresursen att räcka till. Sektionen har haft stor personalomsättning som har lett till rekrytering av nyutexaminerade samt oerfarna handläggare. Introduktionen har tagit långt tid och belastat de andra handläggarna ytterligare. Handläggarna har under en längre period känt sig stressad samt upplever en stor arbetsbelastning. Senaste hälsoundersökningen visade också tydliga tecken på hög stressnivå hos handläggarna. Senaste statistiken visar på ytterligare utökning av antal hushåll som kommer vara i behov av försörjningsstöd, vilket innebär ytterligare förstärkning på socialsekreterare. 13

14 Arbetsmarknadssektionen Ett sätt att komma åt försörjningsstödet är att erbjuda ett antal försörjningsstödstagare en anställning i kommunen med stöd av statligt bidrag från AF. Vid en OSA-anställning ersätts kommunen med i snitt ca procent av lönekostnaden, lönebidrag likaså. Ett särskilt anställningsstöd (SAS) ersätter 85 procent av lönekostnaden, därutöver kan ett handledarstöd beviljas motsvarande 150 kr/dag. Kostnaden totalt uppgår för en SAS-anställning till ca 1800 kr/månad. Nystartsjobb erbjuder dubbla arbetsgivaravgifter i ersättning, ca kr/månad för individer 27 år och äldre, under än 27 år knappt hälften. Fritidssektionen Fritidsledarna genomgår en kompetensutveckling genom EFS-projektet Kompetensfokus fritidsledare. Projektets övergripande mål på långsikt är en ökad kompetens i metodiskt påverkansarbete i öppen fritidsverksamhet för att fritidsledare skall lära nytt, lära om och stå bättre rustade för förändringar i arbetslivet i en miljö av skärpt konkurens. Ett evidensbaserat arbetssätt ska utvecklas samt en gemensam metodik bland fritidsledare som bygger på aktuell forskning skall arbetas fram. Metoden skall vara tillämpar på regionalt och lokalt men även nationellt och transnationellt. Projektet skall också bidra till att höja statusen i yrket fritidsledare. Personalen på Bryggan har handledning samt kontinuerlig utbildning inom arbetsområdet, och personalen på föreningsservice genom går utbildningar med fokus på föreningslära samt myndighetsutövning anordnade av Lotteriinspektionen. Invandrarbyrån Under ovanstående period kommer en del pensionsavgångar att ske på Invandrarbyrån. Det är av största vikt att bemanningen speglar behovet av kommunala insatser framöver. I dagsläget är bedömningen att förstärkning bör ske på såväl flyktingmottagningen som på tolkförmedlingen. I vilken utsträckning detta ska ske får bl. a samverkansutredningen ge svar på. Ekonomi driftbudget (belopp inkl ev. äskanden) DRIFTVERKSAMHET Bokslut Bokslut Budget Budget Budget Budget Nettobelopp i kkr Medborgarnämnd Medborgarförvaltning Barn-och ungdomssektion Vuxensektion Ekonomisektion Arbetsmarknadssektion Fritidssektion Invandrarbyrå Ensamkommande barn NETTOKOSTNAD Prisökningar För prisökningar kommer ingen kompensation att utgå under planperioden. För medborgarnämnden innebär en utebliven kompensation för prisökningar, på köpta tjänster och ökad socialbidragsnorm kan innebära effektiviseringskrav/ökat underskott på 0,6 Mkr årligen (2,0 % * 30 Mkr). Invandrarbyrån Invandrarbyrån har de senaste åren helt finansierats av statsbidrag. Fr.o.m kommer inte denna finansiering vara möjlig och ett ramtillskott kommer vara oundvikligt. 14

15 Vilken finansiering som kommer krävas är beroende på hur pågående samverkansutredning påverkar verksamhetens omfattning, men minst 2,4 Mkr krävs för att bibehålla nuvarande nivå. Fortbildning/kompetensutveckling Kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten är viktig. Ytterst handlar det om att upprätthålla respekt och förtroende för insatserna som tillhandahålls i det praktiska arbetet. Dessa måste vila på gedigen kunskapsgrund. Det betyder att all personal måste ha möjlighet, både vad gäller tid och pengar, att delta i aktiviteter för att kontinuerligt öka kunskapsnivån. Det är viktigt att utbildningssatsning fortsätter i positiv anda, totalt handlar det om ytterligare ca 0,6 Mkr i budget under planperioden. Placeringsbudget Barn- och unga Vi ser att budgeterad nivå på placeringsbudget barn och unga inte långsiktigt räcker till och riskerar etablera ett stort underskott. Totalt handlar det om behov av ytterligare 4,0 Mkr i budget under planperioden. Placeringsbudget Vuxna Budgeten för placeringar vuxna missbrukare bedöms inte räcka till framöver. Trots arbete på hemmaplan inom öppenvården krävs ytterligare 1,5 Mkr i budget under planperioden. Personalförsörjning För närvarande finansieras 1,5 tjänster inom Individ- och familjeomsorgen med statsbidrag för flyktingar, då de inrättats för att arbeta specifikt med flyktingfrågor. I och med kommunernas lägre schablonersättning finns inte längre utrymme att finansiera dessa tjänsten som tidigare, men behovet av personalresursen kvarstår. Ett ramtillskott på 0,9 Mkr behövs för att bibehålla dessa tjänster. Försörjningsstöd Vid en genomgång av försörjningsstödet den senaste 15 års perioden finns klara tecken på att efter kraftigare lågkonjunkturer så finns det fler människor som har behov av ekonomiskt bistånd och som det tar längre tid att få ut i egen försörjning igen. Prognosen visar på en återhämtning på arbetsmarknaden mot slutet av planperioden, men behovet av försörjningsstöd kommer fortfarande vara stort. Jobbcenter Unga Hösten 2012 startades Jobbcenter Unga för att arbeta med att får ut unga försörjningsstödstagare på arbetsmarknaden. Dessa insatser kommer att behövas under hela planperioden, även om arbetslösheten beräknas minska, och därav behövs också en bibehållen budget för verksamheten på 4,3 Mkr per år Barnahus Frågan om ett för länet gemensamt barnahus har åter aktualiserats. Bedömningen är att ett sådan gemensam hantering (polis, åklagare, landsting och socialtjänst) av ärenden gällande misshandel och sexuella övergrepp skulle gagna de utsatta barnen/familjerna. Kostnaden för kommunerna avser en samordnartjänst och del av lokalkostnader. Kostnaden bedöms kunna hanteras inom befintlig ram. Rekryteringsenhet Familjehem En länsgemensam rekryteringsenhet för familjehem håller på att bildas där kommunerna blir finansiärer. För Värnamos del handlar det om ca 0,4 Mkr som också behövs som tillskott i budget Stiftelsebidrag Bidragen till stiftelser ska uppräknas med 2% per år, vilket det inte finns utrymme till i nuvarande budget. Sammanfattningsvis behövs följande tillskott i budget under perioden (Mkr): 15

16 Prisökningar 0,6 1,2 1,8 Invandrarbyrån 2,4 2,4 2,4 Fortbildning 0,2 0,4 0,6 Placeringar Barn- och unga 4,0 4,0 4,0 Placeringar Vuxna 1,5 1,5 1,5 Personalförsörjning 0,9 0,9 0,9 Försörjningsstöd 10,0 8,0 6,0 Rekryteringenhet familjehem 0,4 0,4 0,4 SUMMA 24,3 23,1 21,9 MBN budgetförslag 131,5 130,4 129,3 KS prel budget 112,1 110,1 108,1 Återsår att finansiera 19,4 20,3 21,2 Omsättningstal och nyckeltal Bokslut Bokslut Budget Budget Budget Budget Invånare totalt, antal Kostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv Kostnad barn- och ungdomsvård, kr/inv Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv Total kostnad, Mkr Kostnad arbetsmarknadsåtgärder 29,8 30,2 29,3 29,3 28,0 28,0 Kostnad barn- och ungdomsvård 32,5 43,3 34,0 38,7 38,7 38,7 Kostnad missbrukarvård vuxna 18,8 18,9 13,4 14,9 14,9 14,9 Kostnad ekonomiskt bistånd 29,6 31,0 23,7 34,3 33,6 31,6 Kostnad individ- och familjeomsorg 85,3 93,2 71,1 87,9 87,2 85,2 Investeringsplan Budget Budget Budget Budget Budget Belopp i kkr Projektnr Projektblad Inventarier, div maskiner, IT mm SUMMA INVESTERINGAR

SAMMANFATTNING VERKSAMHETSPLAN 2013-2015

SAMMANFATTNING VERKSAMHETSPLAN 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 Ordförande: Maria Johansson (C) Förvaltningschef: Per Svensson SAMMANFATTNING VERKSAMHETSPLAN 2013-2015 Medborgarnämndens utmaningar under den kommande planperioden är fortfarande

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015 Medborgarförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 16-64 år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel (%) 7,2 8,7 6,9 7, 4,2 8, 7,3 9,2 8,3 29 21 Värnamo

Läs mer

Socialnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Socialnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Socialnämnden Budget 216 217 med plan för 218 219 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 216 217 Den stadiga befolkningsökningen i kommunen medför en ökning av antalet personer som är i behov av

Läs mer

Överförmyndaren i Värnamo kommun

Överförmyndaren i Värnamo kommun Verksamhetsplan 2012-201 Överförmyndare: Verksamhetschef: Christer Fjordevik (KD) Anna Thorén Starby (Kommunjurist) Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer

Läs mer

Avstämning budget 2015

Avstämning budget 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/53-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Avstämning budget 2015

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

SAMMANFATTNING VERKSAMHETSPLAN 2012

SAMMANFATTNING VERKSAMHETSPLAN 2012 Verksamhetsplan 2012-2014 Ordförande: Förvaltningschef: Maria Johansson (C) Anders Fransson SAMMANFATTNING VERKSAMHETSPLAN 2012 Medborgarnämnden står fortfarande inför tuffa och svåra utmaningar den kommande

Läs mer

Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys

Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys Nämndsordförande: Maria Johansson (c) Förvaltningschef: Heidi Skov Ragnar Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Förändring, utveckling och trender 2 Mål och uppföljning

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2013

KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2013 KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2013 ENHET/ BUDGETENHET Familjeeneheten TIDSPERIOD 2013 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Familjeenheten handlägger ärenden som gäller barn och ungdomar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 Upprättad 2013-04-23 2(6) INLEDNING Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar 2017 2019 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Lagstiftning regler begrepp 3 3. Vision och Mål 2030: Det goda livet hela

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Överförmyndaren Verksamhetsplan Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender

Överförmyndaren Verksamhetsplan Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender Överförmyndare: Christer Fjordevik (kd) Verksamhetschef: Anna Thorèn Starby Sidnr Innehållsförteckning Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Förändring, utveckling och trender 1 Mål och uppföljning

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård

Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård RAPPORT april 2014 Analys av Öppna Jämförelser gällande Social barn- och ungdomsvård Resultat och förbättringsområden Sammanfattning För femte gången presenterar Socialstyrelsen öppna jämförelser av den

Läs mer

KS Ärende 15. Från etablering till anställning

KS Ärende 15. Från etablering till anställning KS Ärende 15 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 2013-11-21 Handläggare: Stefan Larsson KS 2013.0330 Kommunstyrelsen Från etablering till anställning Sammanfattning Arbetsförmedlingen har

Läs mer

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2 PROGRAM FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I UPPSALA KOMMUN Antaget av Kommunfullmäktige 29 maj 2001. Reviderat i april 2002 på grund av ändringar i lagen. Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Läs mer

Tkr Budget Prognos 2 Budget

Tkr Budget Prognos 2 Budget FLYKTINGMOTTAGNING Intäkter 36 609 29 127 21 500 Kostnader - 36 609-29 127-21 500 Nettokostnader 0 0 0 Flyktingmottagningen ansvarar för mottagande av flyktingar till kommunen enligt gällande regler för

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument STÄRKT SKYDD FÖR BARN OCH UNGA

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument STÄRKT SKYDD FÖR BARN OCH UNGA Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument STÄRKT SKYDD FÖR BARN OCH UNGA ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-12-01, 312 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2017-01-01 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Remissvar till Ds 2016:21, Ändringar i fråga om sysselsättning och kommunplacering av ensamkommande barn

Remissvar till Ds 2016:21, Ändringar i fråga om sysselsättning och kommunplacering av ensamkommande barn Sida 1/6 Ert datum Er beteckning A2016/01333/I Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar till Ds 2016:21, Ändringar i fråga om sysselsättning och kommunplacering av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Promemoria 2010-09-10 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Bakgrund Som ett led i den reformering av nyanländas etablering

Läs mer

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning,

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning, Måldokument för utskottet för Arbete och Försörjning, 2007 2010 Kommunfullmäktige antog 2006-12-18 Mål för Eslövs kommun 2007 2010. Dessa skall, som en grund, vara styrande för såväl utskottet som förvaltningen

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

Budgetdialog MBN 2013-15 KS 2012-04-24

Budgetdialog MBN 2013-15 KS 2012-04-24 PowerPoint stoppade automatisk hämtning av den här externa bilden för att skydda din integritet. Om du vill hämta och visa den här bilden klickar du på Alternativ i meddelandefältet och sedan på Aktivera

Läs mer

Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt

Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND 1 Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och

Läs mer

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap Socialnämnden Verksamhetsplan 2017 Gemenskap - inte utanförskap Verksamhetsplan Socialt ansvar för våra medmänniskor Det medmänskliga ansvaret i Eskilstuna ska vara starkt. De viktigaste förpliktelserna

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 393 2010-12-14 022. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS

Läs mer

INTEGRATIONSPLAN LAXÅ KOMMUN 2015-2018

INTEGRATIONSPLAN LAXÅ KOMMUN 2015-2018 Laxå 9 februari 2015 Antagen av KS: 2015-03-03 41 INTEGRATIONSPLAN LAXÅ KOMMUN 2015-2018 Bakgrund Laxå kommun tar idag emot relativt många flyktingar och nya svenskar som vill bosätta sig i Laxå. Det innebär

Läs mer

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Överförmyndare: Verksamhetsplan 2015. Sidnr. Innehållsförteckning

Överförmyndare: Verksamhetsplan 2015. Sidnr. Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2015 Överförmyndare: Verksamhetschef: Innehållsförteckning Christer Fjordevik (KD) Anna Thorén Starby (Kommunjurist) Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer

Läs mer

Överförmyndare: Verksamhetsplan Sidnr. Innehållsförteckning

Överförmyndare: Verksamhetsplan Sidnr. Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2013-2014 Överförmyndare: Verksamhetschef: Innehållsförteckning Christer Fjordevik (KD) Anna Thorén Starby (Kommunjurist) Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer

Läs mer

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0659 rir 2014:15 Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? (RiR

Läs mer

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Socialsekreterare om sin arbetssituation

Socialsekreterare om sin arbetssituation Socialsekreterare om sin arbetssituation SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink 2008-04-01 S-114862 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Akademikerförbundet

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan En beskrivning av hur samverkan inom överenskommelsen organiseras utifrån de behov som identifierats. Inklusive de resurser som respektive aktör bidrar

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2016-01-13 Diarienummer AMN-2015-0391 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Presentation av budget 2012-2014 KS 2011-04-27. Medborgarnämnd

Presentation av budget 2012-2014 KS 2011-04-27. Medborgarnämnd Presentation av budget 2012-2014 KS 2011-04-27 Verksamhet Hur gick det 2010 Expansion inom samtliga sektioner exklusive invandrarbyrå Kvalitet Av 14 mätbara mål var 7 uppfyllda Familjehemsvården granskades

Läs mer

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016!

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016! 1 Anförande Lena Micko SKL:s arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala, 17 mars 2016 Plats: Uppsala Konsert och Kongress Tid: ca kl 10.10-10.35 (inkl Marlenes välkomsthälsning) ca 15 min Tack för

Läs mer

Bred delaktighet, samarbete och samråd. Socialdepartementet

Bred delaktighet, samarbete och samråd. Socialdepartementet Bred delaktighet, samarbete och samråd Förändrade förutsättningar 2014 sökte 7049 ensamkommande barn asyl i Sverige. 2015 sökte 35 369 ensamkommande barn asyl. Prognos för 2016 27 000 ensamkommande. 2014

Läs mer

Älvens grupphem - verksamhetsbeskrivning. 1 Övergripande mål och förhållningssätt. 2 Målgrupp

Älvens grupphem - verksamhetsbeskrivning. 1 Övergripande mål och förhållningssätt. 2 Målgrupp Älvens grupphem - verksamhetsbeskrivning 1 Övergripande mål och förhållningssätt Älvens grupphems mål är att ge ungdomarna en trygg, meningsfull och lärorik tid oavsett asylutredningens resultat. Målet

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-3- Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Februari 21 E-post

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-4-16 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Mars 21 E-post

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Eva Hellstrand Datum 2016-11-03 Diarienummer AMN-2015-0391 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning

Läs mer

Uppdragsavtal. - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås. Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund

Uppdragsavtal. - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås. Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund BILAGA 2 Uppdragsavtal - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund 2013-09-13 I Pilotmodell Samordningsteam Västerås

Läs mer

Metodstöd för Lokala överenskommelser

Metodstöd för Lokala överenskommelser Metodstöd för Lokala överenskommelser Norrköping 2014-04-10 Hans-Göran Johansson Arbetsförmedlingen, Avd. Integration & Etablering Lotta Dahlerus Sveriges Kommuner och Landsting Metodstöd bakgrund och

Läs mer

Den sinnliga trädgården vid Lilldals äldreboende. Budget 2016 för Socialnämnden

Den sinnliga trädgården vid Lilldals äldreboende. Budget 2016 för Socialnämnden Den sinnliga trädgården vid Lilldals äldreboende Budget 2016 för Socialnämnden Reidun Lorentzon Ordförande Socialnämnden Shujaat Noormohamed Förvaltningschef Socialförvaltningen Inledning Uppdrag till

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2016: 10 798 (6,3%) 5 899 män (6,6%) 4

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Bidrag till måluppfyllelse

Bidrag till måluppfyllelse Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den

Läs mer

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn

Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Kommunstyrelsen 2007-06-04 129 296 Arbets- och personalutskottet 2007-05-28 125 279 07.94 13 juniks17 Etablering av verksamhet för ensamkommande barn Bilaga: Faktablad Migrationsverket Migrationsverket

Läs mer

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-09-25 SN 2011.0193 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Sammanfattning Genom

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008 Utvecklingsförvaltningen Arbetscentrum Enhetsplan 2008 Enhetssplan för Arbetscentrum 2008 Syfte Arbetscentrum består av två enheter, Invandrar/SFI-enheten, Arbetsmarknadsenheten. Arbetscentrum arbete syftar

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Nämndplan. Socialnämnden. Foto: Thomas Henrikson

Nämndplan. Socialnämnden. Foto: Thomas Henrikson Nämndplan Socialnämnden 2017 Foto: Thomas Henrikson Innehållsförteckning 1 Nämndordförande har ordet... 2 2 Övergripande beskrivning av organisationen... 3 3 Prioriteringar för 2017... 5 4 Mål för nämnden...

Läs mer

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 oktober 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län september 2012 9 683 (6,5%) 4 816 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Dnr A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Nässjö kommuns diarienummer KS2015-194 Sammanfattning Nässjö kommun har

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

HANDLINGSPLAN UTVECKLINGSARBETE FÖR BARN OCH UNGDOM I SKARPNÄCK

HANDLINGSPLAN UTVECKLINGSARBETE FÖR BARN OCH UNGDOM I SKARPNÄCK S SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG SID 1 (5) 2009-10-21 HANDLINGSPLAN 2009-2012 UTVECKLINGSARBETE FÖR BARN OCH UNGDOM I SKARPNÄCK Bakgrund till handlingsplanen Förvaltningsledningen

Läs mer

Budgetberedning Socialnämnden Budget- och verksamhetsplan 2015-2017

Budgetberedning Socialnämnden Budget- och verksamhetsplan 2015-2017 Budgetberedning Socialnämnden Budget- och verksamhetsplan 2015-2017 Nuläge, ekonomi 2014 Resultaträkning, tkr Budget jan-aug Resultat jan-aug Avvikelse Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse Intäkter avvikelsen

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Kommittémotion otion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. () Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Sammanfattning oderaterna vill förbättra integrationen med tidiga insatser

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2015-06-04 Diarienummer AMN-2015-0114 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Ekonomisk rapport efter juli 2015

Ekonomisk rapport efter juli 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-08-05 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter juli 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd

Uppföljning ekonomiskt bistånd ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2017-01-18 Diarienummer AMN-2017-0002 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Ekonomisk rapport efter oktober 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2013-11-10 SN 2012/0933 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Eva Hellstrand Datum 2016-10-06 Diarienummer AMN-2015-0391 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Genomförandeplan och uppföljning nummer 3 avseende Staffanstorps kommuns samarbete med SIKTA.

Genomförandeplan och uppföljning nummer 3 avseende Staffanstorps kommuns samarbete med SIKTA. PROJEKTPLAN 1(5) 2010-07-01 INDIVID OCH FAMILJEOMSORGEN Genomförandeplan och uppföljning nummer 3 avseende Staffanstorps kommuns samarbete med SIKTA. Bakgrund: Arbetet med missbruk- och beroendeproblematik

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Rapport barn och unga (0-20 år) aktuella i Tyresö inom individ och familjeomsorgen utveckling

Rapport barn och unga (0-20 år) aktuella i Tyresö inom individ och familjeomsorgen utveckling PM Tyresö kommun 2015-02-09 Socialförvaltningen 1 (7) Sara Strandberg Bengt Isaksson Diarienummer 2015/SN 0030-010 Rapport barn och unga (0-20 år) aktuella i Tyresö inom individ och familjeomsorgen utveckling

Läs mer

Remiss av förslag om inrättande av jobbtorg i Stockholm

Remiss av förslag om inrättande av jobbtorg i Stockholm SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING DNR 004-352/07 SID 1 (5) 2007-07-12 Handläggare: Anders Anagrius Telefon: 508 03 427 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Remiss av förslag om inrättande av jobbtorg i Stockholm

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköping län februari 2012 12 148 (7,2%) 5 730 kvinnor

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer