Föredragningslista för årsmötet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista för årsmötet"

Transkript

1 Föredragningslista för årsmötet 1. Mötets öppnande. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll, samt två rösträknare. 4. Fastställande av röstlängd för mötet. 5. Godkännande av kallelse till mötet. 6. Fastställande av dagordning för mötet. 7. Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. a. Information från styrelse och anställda b. Föredragande av ekonomin för Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 10. Styrelsens förslag till budgetramar för det kommande verksamhetsåret. 11. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet. a. Förslag till förändring av ELU:s stadgar 4 och 9 (enligt bifogat dokument) b. ELU:s Verksamhetsplan (enligt bifogat dokument) 12. Behandling av i rätt tid inkomna motioner 13. Val av a. tre styrelseledamöter för en tid av tre år b. tre styrelseersättare för en tid av ett år c. två revisorer och två revisorsersättare för innevarande verksamhetsår 14. Val av valberedning och ordförande i valberedningen för en tid av ett år. 15. Fastställande av medlemsavgift 16. Mötets avslutande 1

2 2 Revisionsberättelsen, bokslutsresultatet, bokslutskommentarerna, samt förslaget till Verksamhetsplan hade inte hunnit bli färdiga vid häftets färdigställande och kommer därför som bilagor i detta utskick.

3 Valberedningens förslag I tur att avgå är Anders Ek, Therese Ekström, Samuel Estenlund, David Huynh, Christian Jönsson och Emma Jönsson. Av dessa ställer Anders Ek, Therese Ekström, och David Huynh upp till omval. Valen innefattar: - Tre ordinarie ledamöter för en tid av tre år - Tre ersättare för en tid av ett år Frida Palm Ålder, sysselsättning och hobby? Jag är en 19-årig sjuksköterskestudent som nyligen flyttat till Lund. På fritiden pysslar jag gärna med diverse kreativa ting, lagar en middag för flera eller sjunger i Canticums kör. Varför sa du ja till att vara valbar? Jag ser chansen att få vara en del av ELUs styrelse som en stor möjlighet att låta Gud använda mig på det sätt han vill. Vilken förening ansluten till ELU är du engagerad i? Jag är engagerad i ELU Örkelljunga, men är även ansluten till Filippi i Lund. Vilka gåvor har du som du gärna använder i styrelsen? Jag hoppas i styrelsen kunna bidra med skaparglädje samt ta del av allt de arbete som pågår. Daniel Arvidsson Ålder, sysselsättning och hobby? Ganska exakt 21,5 år. Just nu jobbar som äppelodlare, och när jag inte går bland alla träden umgås jag gärna med människor! Varför sa du ja till att vara valbar? Av ren nåd till dem i valberedningen. Men även för att jag lockades utav 3

4 tanken på att styrelsemötena kommer att hållas på Strandhem, där Elsas skorpor kommer att krängas och god mat serveras! Sedan tror jag också att det kan vara väldigt kul och spännande att sitta i styrelsen. Vilken förening ansluten till ELU är du engagerad i? ELF Kristianstad Vilka gåvor har du som du gärna använder i styrelsen? Jag tror att mina erfarenheter av att både växa upp och jobba inom ELU skulle kunna vara till någon slags glädje. Sedan sitter jag även på tidens gåva, som jag tror att man skulle kunna ha stor nytta av. Charlotte Nilsson Ålder, sysselsättning och hobby? 25 år och läser till fastighetsmäklare vid Malmö högskola. Varför sa du ja till att vara valbar? Jag tycker att ELU har en viktig uppgift där jag gärna bidrar. Vilken förening ansluten till ELU är du engagerad i? ELF i Kristianstad. Vilka gåvor har du som du gärna använder i styrelsen? En students fria tid mellan tentaperioderna! Och en tro på ett fortsatt aktivt och engagerat ELU i ungdomars liv. 4

5 Årsmötesprotokoll 2013 Datum: Art: Årsmöte Plats: Missionsgården Strandhem i Örkelljunga Närvarande: 95 ombud från anslutna föreningar och ungdomsgrupper 1. Årsmötets öppnande Sången "Res dig guds menighet" sjöngs. Daniel Ringdahl, ordförande i ELU, inledde med att läsa Hebr 11:13-16 om trons hjältar. Daniel belyste att Guds folk är ett folk på vandring med himlen som mål och talade om vilka konsekvenser det får. Sångerna "Gud ditt folk är vandringsfolket" samt "Halleluja! Sjung om Jesus" sjöngs gemensamt. Daniel informerade även kort om årsmötets och föreningens funktion. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Till att leda årsmötesförhandlingen valdes Christer Unosson och till sekreterare valdes Mattias Sjödahl. 3. Val av protokolljusterare och rösträknare Till att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll valdes Oskar Carlsson och Maria Axelsson. Till rösträknare valdes Karl Nilsson och Julia Ekström. 4. Justering av röstlängden Årsmötet fastställde röstlängden till 95 röstberättigade ombud. 5. Godkännande av kallelsen till årsmötet Årsmöte har annonserats i Till Liv, Insidan, på hemsidan samt genom utskickad kallelse per post till föreningarnas ordförande. Årsmötet godkände den gjorda kungörelsen. 6. Fastställande av dagordning för mötet Årsmötet godkände dagordningen med tillägget om val av rösträknare under punkt 3 samt med tillägg av styrelsens förslag om att upplösa KUS missionsfond under punkt 11a. 7a. Verksamhetsberättelsen Erik Hector (Caféansvarig), Veronica Danielsson (Volontär) och 5

6 Gunnel Jonsson (Ungdomsledare) berättade om ELUs arbete på Café Engel i Ängelholm. En film om verksamheten visades för årsmötet. Gunnel berättade om Café Engels vision om att människor ska få en personlig relation med Jesus. En frustration kring neddragningen av volontärstjänsterna uttrycktes. Pelle belyste verksamheten i Lund med bl.a.café sandkakan. Verksamhetsberättelsen, tryckt i kallelsen lades till handlingarna. 7b. Ekonomisk rapport Styrelseledamoten Jimmy Svensson presenterade ekonomin över Året visade ett negativt resultat på kronor. Resultat samt kollekt/anslag presenterades i diagram tillbaka till 2004, likaså ett diagram över kollekter och anslag från föreningarna. Vidare visades ett diagram över de personliga gåvorna sedan 2004 och ett diagram över hur det egna kapitalet utvecklat sig över de senaste åren. Jimmy berättade att styrelsens strävade efter att inte understiga ett eget kapital på kronor. Detta för att kunna täcka ett underskott likt 2008 utan att riskera konkurs. Daniel berättade på förekommen fråga om hur styrelsen arbetade för att täcka underskottet 2008, samt om styrelsens arbete för kontinuitet och stabilitet i ekonomin. 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret Jörgen berättade om vad rollen som revisor innebär. Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Jörgen Nilsson. Årsmötet beslutade att lägga bokslutet till handlingarna. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser Årsmötet beslutade enhälligt i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning. Balansräkningen på kr fastställdes och resultatet på kr reducerar eget kapital. 10. Budgetramar 2014 Ordförande Daniel Ringdahl presenterade hur styrelsen jobbar just nu för att hålla årets budget. Bl.a. minskas anslagen till Strandhem och volontärstjänsterna kommer inte att förnyas under hösten. Inför 2014 föreslår styrelsen budgetramar med samma intäkter som 2012 (

7 000 kronor) och en neddragning av kostnader med ytterligare kronor gentemot budgeten för Besparingen föreslås ske genom att skära ner på en ungdomssekreterartjänst samt genom att skära ner Daniel Ringdahls tjänst med 15%. Neddragningarna på volontärstjänsterna och bidragen till Strandhem bibehålles. Sven Hammarberg, Sven-Olof Andersson, Karl Nilsson, Annika Hector, Göran Johansson och Martha Fjällström yttrade sig. Talades bl.a. om våra möjligheter, och att varje minskad tjänst innebär att färre människor får höra om Jesus. Påmindes om att årsmötets medlemmar ska fungera som informatörer i hemföreningen. Sven Hammarberg yrkade på att godkänna styrelsens förslag på budgetramar. Årsmötet fastställde budgetramarna för 2014 enligt styrelsens förslag. 11. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet Jörgen Nilsson redogjorde för hur ELUs missionsfond har fungerat genom åren och om hur ELUs behov har förändrats. Styrelsens förslag om att upplösa missionsfonden vid årsslutet 2013 och att överföra kvarstående medel till det egna kapitalet godkändes av årsmötet. Daniel Ringdahl redogjorde för styrelsens förslag till stadgeändring gällande årsmötets tidpunkt och därmed verksamhetens räkenskapsår. Stadgeändringen avser 4 och 9. För en stadgeändring krävs att den har beslutats två på varandra följande årsmöten. Ärendet ska behandlas igen på nästa ordinarie årsmöte. Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag efter några textändringar enligt nedan: 4 får följande lydelse: "Årsmötet, som är Förbundets högsta beslutande organ, hålls före utgången av augusti månad på tid och plats som styrelsen beslutar senast den 31 mars innevarande år." 9 får följande lydelse: "Förbundets räkenskapsår skall vara från 1 maj till 30 april." 12. Behandling av i rätt tid inkomna motioner Inga motioner har inkommit. 13a. Val av tre styrelseledamöter Val av tre styrelseledamöter för en tid av tre år. Valberedningen har sju 7

8 förslag varav tre ordinarie ska väljas på 3 år. Därtill 3 st ersättare till styrelsen. Valberedningen har följande namn på förslag: Isak Engström 61 Emma Jönsson 32 Filip Nilsson 45 David Hyunh 26 Daniel Larsson 77 Emil Nilsson 17 Therese Ekström 15 Val av styrelsen genomfördes med sluten omröstning. Resultat av årsmötets omröstning presenteras ovan (94 röstande). Därav 3 ogiltiga. Invalda till ELU:s styrelse som ordinarie ledamöter för en tid av tre år: Daniel Larsson, Isak Engström och Filip Nilsson. 13b. Val av tre styrelseersättare Val av tre styrelseersättare för en tid av ett år. Följande personer kvarstod som valberedningens förslag till ersättare i styrelsen: Emma Jönsson 72 David Hyunh 75 Emil Nilsson 58 Therese Ekström 65 Resultatet av årsmötets omröstning presenteras ovan (92 röstande). Därav 2 ogiltiga. Invalda till ELU:s styrelse som ersättare på 1 år är Emma Jönsson, David Hyunh och Therese Ekström. 13c. Val av två revisorer Val av två revisorer och två revisorsersättare för innevarande verksamhetsår. I detta val får styrelsens ledamöter inte deltaga. Till revisorer föreslogs och valdes Jörgen Nilsson och Ingvar Ekström. Till revisorsersättare föreslogs och valdes Petter Johnsson och Jesper Sturesson. 8

9 14. Val av valberedning Till att ingå i valberedningen för en tid av ett års föreslogs och valdes: Ola Priebe, Malin Ekström, Alfred Johansson, Martha Fjällström och Sara Ekström. Till sammankallande i valberedningen valdes Ola Priebe. 15. Fastställande av medlemsavgift Årsmötet beslutade att årsavgiften för medlemmarna, dvs ansluten förening och ansluten ungdomsgrupp skall vara 10 kr/personmedlem för I likhet med tidigare år. 16. Avslutning "Jesus, du är konung mitt ibland oss" sjöngs och kollekt till ELU togs upp. Stig Hasselgård, Oskar Andersson, August Einarsson och Jenica Paulsson avtackades av ordf. Stig avslutade med att prata om tillit till Gud som "den rätta vallan". När vi har fäste i tillvaron kan vi lyfta blicken och rikta fokus på det som är viktigt. Till sist sjöngs "Stor är din trofasthet". Justeras: Christer Unosson, ordf. Mattias Sjödahl, sekr. Maria Axelsson, justerare Oskar Carlsson, justerare 9

10 Bokslutskommentarer för räkenskapsåret 2013 (Föregående års siffror inom parantes) ELU har under räkenskapsåret 2013 gjort en vinst på kr ( kr). Intäkterna ökade kraftigt under året och uppgick till totalt kr ( kr). Av dessa var kr ( kr) månadsgåvor, kr ( kr) kollekter och anslag från föreningar, kr ( kr) kollekt från Puls, sommar- och vintermötet och kr ( kr) gåvor från enskilda. Övriga intäkter bestod bland annat av avgifter för ELU Resor kr ( kr), avgifter och reklamintäkter från ELU Sport Events kr (5 951 kr) och försäljning av Insidan och Accent kr ( kr). Totala kostnader för räkenskapsåret 2013 uppgick till kr ( kr). Av detta bestod kr ( kr) av personalkostnader. Att de var högre 2013 beror främst på löneökningar samt att en medarbetare anställdes i februari 2012 och endast gav upphov till utbetalningar av elva månadslöner det året. Övriga kostnader, som uppgick till kr ( kr), bestod framförallt av kostnader för framtagandet av Insidan och Accent kr ( kr), ELU Resor kr ( ), anslag till Strandhem ( ) samt administration, försäkring etc kr ( kr). Balansomslutningen per uppgick till kr ( kr) varav kr ( kr) utgjordes av likvida medel. Skulderna uppgick till kr ( kr) och bestod till största delen av leverantörsskulder och så kallade interimsposter där det bland annat ingår upplupna semesterlöner samt förutbetalda prenumerationer på Insidan. 10

11 Budgetramar 2014 Intäkter Gåvor 1,920,000 Månadsgåva 1,260,000 (1) Kollekt/anslag/enskilda gåvor 350,000 (2) SM-, Puls- och VM-kollekt 175,000 Lönebidrag - Ängelholm och Glimåkra 135,000 Försäljning 395,000 Insidan 135,000 Försäljning 40,000 Övriga intäkter 40,000 ELU Sport Event + Resor 180,000 Summa intäkter 2,315,000 Kostnader Personalkostnader 1,700,000 (3) Volontärer och ungdomsledare 100,000 (4) Anslag till Strandhem 135,000 Insidan 185,000 ELU resor 155,000 Övriga kostnader 130,000 Summa kostnader 2,405,000 Beräknat resultat Noter (1) Månadsgåvan är beräknad på ett genomsnitt av 2013 års månadsgåvor. (2) Under 2013 har kollekter och enskilda gåvor varit mycket högre än normalt. Styrelsen räknar inte med att de kommer att vara fortsatt höga utan ser dessa gåvor som en punktinsats för att undvika nedskärningar under (3) I personalkostnaderna ingår tre heltidsanställda ungdomsskreterare och en deltidsanställd (75 %) caféföreståndare. (4) Det är budgeterat för fem ungdomsledare och en volontär. 11

12 Styrelsens förslag Ändring av 9 Tidpunkt och kallelse [till årsmöte] och 4 Verksamhetsår För att underlätta och förbättra styrelsens arbete föreslår styrelsen för ELU en förändring av två paragrafer i förbundets stadgar. För att göra en stadgeändring krävs beslut av två, på varandra följande, årsmöten. Nedanstående förslag godkändes av årsmötet 2013 och behöver således godkännas också av årsmötet 2014 innan det kan träda i kraft. Utöver detta måste även Skatteverket godkänna omläggningen av ELUs räkenskapsår och förslaget gäller därför med villkor om att Skatteverket ger ett godkännande. Bakgrund: Förslaget att ändra tidpunkten för årsmötet bygger på två argument: (1) Hela ELUs arbete följer i hög grad skolläsåret. För styrelsen innebär detta att styrelsearbetet i hög grad tar en paus över sommaren och återupptas vid höstterminens början. Det finns dock ett par problem med den rytmen: (a) de senaste åren har styrelsens ledamöter bytts ut i stor omfattning vilket gör att det är många som ska komma in i nya uppgifter, men eftersom man lär sig bäst under praktiskt arbete kommer de nya sällan in ordentligt i arbetet förrän efter sammanträdet i september. (b) Även om arbetsbelastningen går ner så tilldrar sig två av ELU och ELMs största evenemang under sommaren ELM Syds Sommarmöte och ELUs PULSläger. Dessa två evenemang är organisationens bästa tillfällen under året att möta sina medlemmar, sprida information om ELU och leta efter nya givare till verksamheten. Det hade varit mycket bättre om den avgående styrelsen hade kunnat avsluta sitt verksamhetsår med att närvara på Sommarmötet och PULS än att den nya styrelsen ska vara där; då har man fått följa ELU under ett helt år och fått en djupare förståelse för hur viktiga dessa två evenemang är för oss. (2) Det finns även ett andra argument som rör själva årsmötet. Som det är idag står ELUs årsmöte fritt från all ELUs verksamhet. Det måste inte med nödvändighet vara så att ett årsmöte speglar identiteten hos 12

13 en förening, men det kan vara gott om det gör det. Genom att förlägga årsmötet till lördagen för PULS-lägret vinns, förutom fördelarna i argument (1) ovan, följande: (a) Ungdomarna som är på PULS får tydligare se att de är en del av en större rörelse; (b) Årsmötesdelegaterna får se ELU i full aktivitet; därmed (c) tror vi att ELUidentiteten kan prägla såväl PULS som årsmötet ännu starkare. För tydlighets skull bör det poängteras att årsmötet inte är tänkt att vara en programpunkt för PULS-deltagarna. De kan delta i sina fritidsaktiviteter under eftermiddagen som tidigare men de som vill är välkomna att delta i/lyssna till förhandlingarna. Förhandlingarna skulle få hållas i Solängsskolans aula. Styrelsens förslag: Mot bakgrund av ovanstående föreslår ELUs styrelse att första stycket i 9 i stadgarna ändras från: "Årsmötet, som är Förbundets högsta beslutande organ, hålls före utgången av maj månad på tid och plats som styrelsen beslutar senast den 31 december året före." till: "Årsmötet, som är Förbundets högsta beslutande organ, hålls före utgången av augusti månad på tid och plats som styrelsen beslutar senast den 31 mars innevarande år." I samband med att tidpunkten för årsmötet skjuts fram bör även förbundets verksamhetsår förändras. Styrelsen föreslår att verksamhetsåret förskjuts lika många månader som tidpunkten för årsmötet, det vill säga fyra (4) månader. Därför föreslår styrelsen att 4 i stadgarna ändras från: "Förbundets verksamhetsår sammanfaller med kalenderår." till: "Förbundets räkenskapsår skall vara från 1 maj till 30 april." 13

14 Årsberättelse för Inledning ELU vill vara en levande rörelse som har sin fasta punkt i evangeliet om Jesus Kristus och hans uppståndelse från de döda. Levande - eftersom det finns så många människor som är engagerade och kommer i kontakt med vårt arbete. Fasta - eftersom vi tillhör Herren Jesus, som i alla dagar och alla tider är densamme. Det är vår ständiga bön att hela rörelsen ska få bäras av den helige Andes kraft, vishet och ledning, och så låta Guds rike visa sig i såväl ord som handling. ELU har nu lagt sitt (etthundra)nionde verksamhetsår bakom sig, och vi har gått in i 2014 under bön om ledning för framtiden. Gud har lovat: "Befall dina verk åt HERREN, så har dina planer framgång" (Ords. 16:3), och det vill vi lita på. 2. Våra medarbetare Under 2013 har ELU haft tre ungdomssekreterare, en caféföreståndare och en ungdomsföreståndare i arbetslaget, fördelat på 3,95 tjänster. Arbetet är i huvudsak koncentrerat till södra Sverige men vi ber och söker efter öppningar till att verka på fler platser i landet. Martin Andersson har fortsatt sitt arbete i Kristianstad med omnejd. Även detta år har han varit huvudansvarig, från ELUs sida, för utbildningen för våra ungdomsledare, som vi driver tillsammans med Credo på Glimåka folkhögskola. Med kontor på Strandhems missionsgård har Jakob Andersson haft ansvar för Nordvästra Skåne. Jakob arbetar mycket med våra ungdomsgrupper, PULS-lägret och en del administrativa uppgifter. Under våren har han varit föräldraledig på deltid. Per-Jonas Svensson har fortsatt sitt arbete i Lund och har där bland annat handlett ungdomsledare och drivit ungdomscaféet Sandkakan. Under året har Per- Jonas dessutom haft redaktörskapet för vår ungdomstidning Insidan och arbetat ca fyra timmar i veckan med den. Utöver de ovan nämnda uppgifterna arbetar ungdomssekreterarna framför allt med den personliga kontakten med ungdomar, men även med predikningar, engagemang i missionsföreningar och ungdomsgrupper, 14

15 artiklar i våra tidningar, läger, handledning av ungdomsledare samt en del administrativt arbete. Deras betydelse för ELU och våra ungdomar kan inte överskattas! Be för dem och ge dem er uppskattning så ofta ni kan. Det arbetet förbereder i hög grad ELMs framtid. Under våren har Erik Hector fortsatt sitt arbete på 75 % som föreståndare för Café Engel i Ängelholm - ett samarbete mellan ELU och ELM Engelholm. Han har dessutom handlett ungdomsledare och varit arbetsledare för volontär i Ängelholm. Genom sin långa erfarenhet av ELUs arbete är Erik en viktig samtalspartner för oss alla när vi planerar för ungdomsledare och annat arbete. Daniel Ringdahl har varit ungdomsföreståndare på 15 % med ansvar i huvudsak för en del administrativa uppgift och personalansvar. Den tjänsten upphörde vid nyåret 2013/2014 och har inte blivit ersatt. ELU behöver prioritera de resurserna till annan verksamhet och styrelsen arbetar under 2014 med att försöka fördela uppgifterna mellan sig i styrelsen och ta viss hjälp av de anställda. Vi riktar ett varmt tack till Daniel för hans tjänst. Våren 2013 hade ELU fyra ungdomsledare: Daniel Arvidsson, Janja Rosengren och Sara Rubensson i Lund, samt Gunnel Jonsson i Ängelholm. Veronika Danielsson var volontär på Café Engel i Ängelholm. Läsåret 2013/2014 har ELU fem ungdomsledare: Rebecka Johansson och Therese Ekström i Kristianstad. Lotte Vindum Fredensborg och Anton Wemmenborn i Lund, och Daniel Hermansson i Ängelholm där han arbetar tillsammans med Gunnel Jonsson som är volontär. Linus Sjödahl har fortsatt sköta vår ekonomiska redovisning och Sven Hammarberg har fortsatt varit Daniel Ringdahl till hjälp i arbetet med personalfrågor. Utöver våra anställda sker det oerhört mycket arbete i det fördolda av ideella krafter: redaktionsmedlemmar, styrelse- och kommittéledamöter, engagerade i ungdomsgrupper, medhjälpare på läger, med mera, med mera. ELU (och f.d. KUS) är en organisation som i hög grad har byggt på att människor har offrat av sin tid och kraft till att tjäna i Guds rike. Det är en tradition som behöver upprätthållas om vår rörelse ska ha en framtid. Herren Jesus sa till oss: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå 15

16 därför ut och gör alla folk till lärjungar!" (Matteus 28:18-19.) Uppdraget har inte förändrats och det finns fortfarande mycket att göra. Därför behöver vi be Gud sända många arbetare i tjänst och utrusta dem för många olika tjänster. Tack till alla er som troget arbetar och må Gud välsigna er rikt! Vi är mycket glada och stolta över att kunna engagera så många och duktiga människor i vårt uppdrag att Kalla, Utrusta och Sända unga människor i tro på och tjänst för Jesus Kristus. Till alla, både dem som har slutat och dem som fortsätter, riktar vi ett varmt tack och en önskan om Guds välsignelse över fortsättningen. Låt oss komma ihåg att han, som har kallat oss till tjänst, inte lämnar oss ensamma utan säger: "Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." (Apostlagärningarna 1:8.) 3. Årsmöte 2013 års årsmötesförhandlingar hölls den 27 april på Missionsgården Strandhem. Det var 95 ombud närvarande ifrån anslutna föreningar och ungdomsgrupper. Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Christer Unosson. 4. Styrelsen Styrelsen har under året 2013 haft sju sammanträden (25-26/1, 18/2, 22-23/3, 27/4, 6/6, 27-28/9, 9/11) och har bestått av följande personer: Ordinarie ledamöter: Anders Ek, Isak Engström, Samuel Estenlund, Stig Hasselgård (t.o.m årsmötet), Elisabet Hector, Christian Jönsson, Daniel Larsson (fr.o.m årsmötet), Filip Nilsson (fr.o.m årsmötet), Jenica Paulsson (t.o.m årsmötet), Daniel Ringdahl och Jimmy Svensson. Suppleanter: Oskar Andersson (t.o.m årsmötet), Therese Ekström (fr.o.m årsmötet), Emma Jönsson, David Huynh (fr.o.m årsmötet) och Filip Nilsson (t.o.m årsmötet). Adjungerade: 16

17 Lars Johansson lämnade över till Pernilla Arvidsson att representera ELM-BV. August Einarsson slutade vid årsmötet som ELU:s ungdomsrepresentant i styrelsen. ELM-syd har inte haft någon adjungerad i ELU:s styrelse under Någon av ungdomssekreterarna har varit adjungerad vid de flesta av ELU:s sammanträden under året Inom styrelsen har: Daniel Ringdahl varit ordförande och Stig Hasselgård vice ordförande (t.o.m årsmötet), därefter Daniel Larsson som vice ordförande (fr.o.m årsmöte). Jenica Paulsson (t.o.m årsmötet) och Elisabet Hector (fr.o.m årsmötet) varit sekreterare. Isak Engström varit vice sekreterare. Jimmy Svensson varit ekonomiansvarig. Daniel Ringdahl varit personalansvarig, med Sven Hammarberg som rådgivare och medhjälpare. Arbetsutskottet har bestått av: Stig Hasselgård (t.o.m årsmötet), Elisabet Hector (fr.o.m årsmötet), Daniel Larsson (fr.o.m årsmötet), Jenica Paulsson (t.o.m årsmötet), Daniel Ringdahl och Jimmy Svensson (fr.o.m årsmötet). Som representanter för ELU, har: Daniel Ringdahl varit adjungerad i ELM-BVs styrelse. Sara Björkman suttit i Missionsgården Strandhems styrelse. Joel Nilsson suttit i Åhus Missionsgårds styrelse. Sofia Nilsson varit ELUs ledamot i ELMs nämnd för mission i Sverige (MIS). Karin Andersson varit ELUs ledamot i ELMs nämnd för utlandsmission (NUM) med Betty Svensson som ersättare. Carl-Johan Andersson och Mattias Sjödahl varit ELUs ledamöter i ELMs tidningsnämnd. a. Arbetsutskottet 17

18 Arbetsutskottet har under 2013 i huvudsak ägnat sig åt att planera och leda styrelsens arbete samt förbereda sammanträden. AU bytte efter årsmötet 2013 flera ledamöter vilket har inneburit en viss inkörningstid för det nya arbetsutskottet. En stor fråga som AU har arbetat med är ekonomin och att hitta en nivå av verksamhet där intäkterna, som framförallt består av gåvor, täcker utgifterna, som i huvudsak är personalkostnader. AU har även deltagit i rådslaget 4 AU. b. Fördjupningsgruppen Fördjupningsgruppens arbete under 2013 kretsade i hög grad kring arbetet med ELUs nyutgivna andaktsbok Accent - Var dag med Jesus. Med hjälp av ett stort antal skribenter och en gedigen arbetsinsats från styrelsens sida blev boken färdig att ges ut på bv-förlag till julhandeln Vi ser fortsatt behov av verktyg för hjälpa ungdomar att fördjupa sig i tron. Under 2013 har vi utvärderat och samtalat om vilka möjligheter det finns att nå ut till fler ungdomar med tidningen Insidan. Vidare har den gamla ledarutbildningen Asken tagits upp på agendan. Båda dessa frågor arbetar vi fortsatt med under c. Informationsgruppen Under året som gått har informationsgruppen haft den traditionella uppgiften att synas på olika läger, sommarmöte, vintermöte och liknande. Genom att finnas representerade på dessa olika evenemang möter styrelsen människor och kan vara lyhörda för deras åsikter och tankar om ELU. Sedan årsmötet 2013 består ELUs informationsgrupp av Isak Engström och David Huynh. Under året har informationsgruppen, efter varje sammanträde, skickat ut information till våra ELU-ambassadörer, som finns representerade i några av våra föreningar. En ELU ambassadör fungerar som styrelsens förlängda arm ut till föreningarna och idag finns det 13 stycken. ELU-nytt, som finns i Insidan och Till Liv är ett annat sätt för oss att nå ut med information om ELU. Mycket av informationen har kommit att handla om ekonomin som länge visade på negativa siffror. Emellertid har ekonomin stabiliserats tack vare höjt gåvogivande. Vi ämnar fortsätta sprida information på ett sådant sätt att pengar kommer in med ett jämnt flöde. 18

19 Under slutet av 2013 nylanserades ELUs webbplats. På den finns information om kommande läger, information om organisationen, bloggar från ungdomssekreterare och ungdomsledare samt inspelat material från våra läger. d. Eventgruppen Sport Event: Den 6e april var det innefotbollsturnering i Örkelljunga idrottshall. 9 lag och drygt 100 personer var där under dagen och såg Gylfgunnar försvara titeln före lagen Los Jalapenos och Comitato som tog silver och brons. Under dagen höll Viktor Einarsson en andakt. Till kvällsmötet i Örkelljunga missionshus kom ca 40 personer för andakt, prisutdelning, marängswiss och spel. Med den här turneringen har den nya Sport Event-kommittén blivit varma i kläder och gläds åt en fin turnering som dessutom gav ett gott ekonomiskt bidrag till ELUs arbete tack vare flera sponsrande företag. Den 23 november hölls innebandyturneringen i Åsljunga idrottshall. Laget "De som blev över" vann, ironiskt nog, före lag CMC265, utav totalt 23 anmälda lag och inför runt 200 personer (!). Nytt för i år var B-slutspelet för de lag som lyckats sämre i gruppspelet. Detta slutspel vanns av lag Styvnipplarna, som slog Volvopower i sin final. Vid lunch höll Per-Jonas Svensson en andakt. Den roliga dagen avslutades sedan i Örkelljunga missionshus på kvällsprogrammet dit ovanligt många kom, runt 80 personer, kanske tack vare att Canticum lagat mat som de sålde för en billig peng till förmån för deras kommande missionsresa till USA. Daniel Hermansson höll i andakten som avslutade kvällen. Sportlovsresa: 44 deltagare spenderade sportlovet, v , tillsammans på ELUs skidresa till Åre. Under veckan fick vi ta del av underbara upplevelser i Guds sköna natur under dagarna och på kvällarna undervisade Martin Andersson (fd Svensson) utifrån Kolosserbrevet. Vi bodde på Astma och Allergiförbundets gård, Södergården, ca tjugo minuters bussfärd från pisterna och då fick vi prova på att leva allergenoch doftfritt under en vecka. Skidåkningen skedde mestadels i och omkring Rödkullen även om vi en dag åkte till Duved för att testa lite andra backar. Guds beskyddande hand var över oss under veckan som löpte utan allvarliga skador. Gemenskapen var på topp och många nya 19

20 vänskapsband knöts då deltagarna var spridda både åldersmässigt såväl som geografiskt. Ledare för resan var Daniel Larsson, Martin Andersson samt Hanna och Simon Ek som stod för matlagningen hela veckan. 5. Övriga evenemang och läger a. Vintermötet Den 9 februari hölls 2013 års vintermöte i Hässleholms missionshus. Temat för dagen var "Missionsiver" och huvudtalare var David Börjesson. Förutom inspirerande undervisning erbjöd dagen fika, härlig gemenskap och intressanta seminarium om "Läget i Världen", "Mission på hemmaplan" och "ELMs mission nu och då". Eftermiddagen riktade sig främst till ungdomar och unga vuxna medan kvällens föredrag öppnade upp för alla åldrar. Under hela dagen var Malin Ekström mötesledare och det hölls även lovsång, bönestationer och förbönsstationer. Kvällen avslutades med café som ungdomarna i föreningen anordnade. Både dagen och kvällen var välbesökta. b. ELM Syds sommarmöte Sommarmötet ägde rum i Ängelholm den juli och ungdomssamlingen hölls i en lokal i närheten där Thomas Nilsson talade om "Verklig frihet" utifrån Rom 8:1-4. Christoffer Ekström med flera höll i lovsången. Ca 100 ungdomar deltog och mötet blev väldigt bra. c. Samarbete med missionsgårdarna Strandhems bibel- och lärjungaskola: Även detta år har ELU bidragit med anslag till bibelskolan på Strandhem. Skolan hade 18 elever på våren Skolan fortsatte att utveckla sin profil till att allt mer omsätta tron och kunskapen i tjänande och evangelisation. Eleverna har mött utmaningen med stor kreativitet som kom till utryck bland annat under Sverigemissionsresan som gick till Umeå-Vännäs, Stockholm och Kungälv. Hösten 2013 började en ny klass med 18 elever. Missionsresan gick för första gången till Moldavien. Vi är tacksamma för att kunna stödja en skola som både ger fördjupning i bibelkunskap, utrustar ungdomar och prioriterar själavården på ett sätt som betonar att hela människan är involverad i tron och livet med Jesus. 20

21 Lägerverksamhet: Under 2013 har ELU jobbat vidare med läger på missionsgårdarna. Våra läger riktar sig till två olika åldersgrupper och kallas därför 15+läger och 19+läger. ELUs ungdomssekreterare och ungdomsledare ansvarar och är med på alla läger. 19+läger arrangerades på Strandhem vid påsk med tema utifrån vetekornets lag i Joh 12:24. Ca 40 personer samlades och lyssnade på undervisning från bl.a. Bo Svensson, Anna Swahn, Daniel Larsson. Till 19+lägret vid nyår 13/14 kom nästan lika många deltagare till Åhus, ett läger som planerades av Cornelia och Oskar Wikdahl. Lägret utgick ifrån Tessalonikerbreven och talade gjorde Fredrik Carlsson och Stefan Ekström. 15+läger arrangerades vid påsk på Åhus och hade temat "Kristi kropp" och handlade "om församling, om påsken och om dig." Planeringsgruppen utgjordes av läsårets ungdomsledare och lägret blev mycket uppskattat. Talade gjorde bl.a. Jakob Andersson och Thomas Nilsson. Lägret samlade ca 75 deltagare. P.g.a. av inställt konfirmationsläger på Åhus gavs en möjlighet att arrangera ett extra sommarlovsläger där. Lägret riktade sig till 16+ och leddes av ungdomssekreterarna Per-Jonas Svensson och Martin Andersson. På förmiddagarna var det bibelundervisning och eftermiddagarna fylldes av olika aktiviteter, som t.ex. judo, go-cart m.m. Lägret, som höll på i fyra dagar och samlade 12 pers, var mycket uppskattat. På höstlovet arrangerades ett höstläger som hade temat "Lärjunge att våga lyda, lida och leda." Huvudtalare var Mikael Lunnergård, och övriga talare var bl.a. Linus Månsson, Andreas Giselsson, Magnus Birgersson. Lägret samlade drygt 60 deltagare. Nyårslägret för 15+ arrangerades som vanligt på Strandhem och hade temat "Historiens Gud - din Gud" och var en vandring igenom Gamla Testamentet. Talare var bl.a. Erik J Andersson, Daniel Engelbrekt, Martin Andersson, Thomas Nilsson och Anders Ek. Lägret varade i fyra dagar och samlade ca 70 deltagare. Sommarlägret PULS på Strandhem i augusti är ELUs största läger (5 dagar långt med ca 300 anmälda och därtill ca 100 dagsbesökare) och 21

22 riktar sig till åldrarna 16+ och 19+. Liksom tidigare år samlades många i 19+åldern vilket är extra glädjande. Temat på PULS var "Ordet som ger liv" och talade gjorde bl.a. Hasse Andersson (Istorp), Anna Swahn (Lund), Håkan Giselsson (Kungälv), Fredrik Hector (Etiopien) och Peter Landgren (Helsjön.) PULS är ett viktigt läger för många och vår längtan är att det ska rusta ungdomarna för en livslång relation med Jesus. d. ELMs tidningsnämnd Tidningsnämnden har ett delegerat ansvar från ELMs styrelse att ge ut tidningarna Till Liv, Begrunda och Droppen. Nämnden har också ansvar för verksamheten i den grafiska designbyrån Design för Livet som ägs av BV-Förlag och ELM-BVs styrelse. ELUs representanter i nämnden har under 2013 varit Jonas Gustafsson, Mattias Sjödahl och Carl-Johan Andersson. Mycket av nämndens arbetsuppgifter under året har handlat om rekrytering av ny personal, såväl Droppen som Till Liv har bytt delar av personalstyrkan. Be gärna för våra nyanställda! Arbetet med att försöka sprida våra tidningar till fler pågår ständigt och målsättningen är att synas vid ett flertal evenemang under året. Säkert finns det många människor som skulle berikas ifall de hade tillgång till våra tidningar, och det är därför en viktig uppgift för oss alla att sprida dem till fler. De som arbetar med våra tidningar är tacksamma för förbön och all annan hjälp i arbetet. e. Övriga samarbeten Under året har ELU fortsatt samtala och samarbeta med närstående organisationer i gemensamma frågor, framför allt ledarutbildningen för ungdomsledare där våra ungdomssekreterare sköter kontakterna. Under 2013 har ELU fortsatt vara representerade i SKUR-nätverket, Sveriges Kristna Råd för Ungdomsrörelser, genom Daniel Ringdahl. Det är ett nätverk där ledare för Sveriges kristna ungdomsorganisationer träffas varje termin för bön och samtal. Under höstenanordnade SKUR-nätverket en styrelsehelg dit man bjöd in styrelse och generalsekreterare,eller dylikt, till samtal och gemenskap den 8-9 november. Delar av ELU:s styrelse och Martin Andersson närvarade, och Daniel Ringdahl ledde ett seminarium om bibelläsning och bibeltillit i organisationerna. 22

23 Egna anteckningar 23

24 24 Egna anteckningar

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar

Årsmötet i Gävle 2014. Handlingar Årsmötet i Gävle 2014 Handlingar Styrelsen vill passa på att hälsa er varmt välkomna till Gävle och Årsmötet 2014 Tänk att det redan har gått ett år sedan ni gav oss uppdraget att vara er styrelse Inte

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden. EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015

6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden. EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015 vårt budskap EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015 EFS är på gång bland svenskar i London. Foto: AnnaHelena Lindberg. 6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden 7-8 sommarläger

Läs mer

allt SKa bort RIKSSTÄMMOhandlIngaR KOnfeRenS & RIKSSTÄMMa I jönköping 21-24 Maj 2009

allt SKa bort RIKSSTÄMMOhandlIngaR KOnfeRenS & RIKSSTÄMMa I jönköping 21-24 Maj 2009 llt ka bort RIKSSTÄMMOhandlingar konferens & RIKSSTÄMMA i jönköping 21-24 maj 2009 1 program 21/5 Torsdag Immanuelskyrkan 09.00 Incheckning 11.00 Riksstämmokurs 13.00 Inledningsgudstjänst. Johnny Johnsson

Läs mer

Ett mål ett namn en organisation

Ett mål ett namn en organisation till liv evangelisk-luthersk missionstidning organ för missionssällskapet bibeltrogna vänner evangelisk-luthersk mission sv nordöstra skånes missionsförening kristna ungdomsförbundet i sydsverige ägare

Läs mer

evangelisk-luthersk missionstidning nummer 9 2013 50 kr Den första kärlekens tid livet är på allvar Från fruktan till tro Sommar i elm TRO och LIV

evangelisk-luthersk missionstidning nummer 9 2013 50 kr Den första kärlekens tid livet är på allvar Från fruktan till tro Sommar i elm TRO och LIV evangelisk-luthersk missionstidning nummer 9 2013 50 kr Den första kärlekens tid livet är på allvar Från fruktan till tro Sommar i elm TRO och LIV omslagsbild: isak engström REdAKTÖREn HAR ordet EvA AnDERSSOn

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Kabinettets rapport... sid 11 Lekmannaledarens rapport... sid 16 Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse... sid 17

Kabinettets rapport... sid 11 Lekmannaledarens rapport... sid 16 Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse... sid 17 1 Innehåll Axplock ur konferensprogram... sid 2 Dagordning Plenum... sid 3 Förhandlingsordning... sid 5 Dagordning 1. Konferensutskott för församling och ekumenik... sid 7 Dagordning 2. Konferensutskott

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

GUD STHLM. Årsberättelse 2013 FILADELFIA STOCKHOLM

GUD STHLM. Årsberättelse 2013 FILADELFIA STOCKHOLM GUD STHLM Årsberättelse 2013 FILADELFIA Årsberättelse 2013 Årsberättelse 2013 Filadelfia Ännu ett år har gått och det är dags att summera vad som hänt. Det vi söker är inte våra egna insatser och beslut,

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Å rsmö te i Lö fstadkyrkan, Trana s 21 april 2012. Svenska Missionskyrkan/SMU i. Östra Götalands distrikt

Å rsmö te i Lö fstadkyrkan, Trana s 21 april 2012. Svenska Missionskyrkan/SMU i. Östra Götalands distrikt En kyrka, med rum för hela livet, som erbjuder befrielse och upprättelse genom mötet med Jesus Kristus Rosorna som visar antalet människor på bekännelse under 2010 i Östra Götalands distrikt. Å rsmö te

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-03-26 Föregående möte: 2006-03-12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson Petra

Läs mer

Metodistkyrkans i Sverige konferenshandlingar 2012

Metodistkyrkans i Sverige konferenshandlingar 2012 Metodistkyrkans i Sverige konferenshandlingar 2012 www.metodistkyrkan.se Årskonferensprogram Onsdag 16 maj LOKAL: Missionskyrkan, Drottninggatan 22 Kl. 12.00-17.00 Konferensbyrå GF Konferensbyrå MK Kl.

Läs mer

5 Nyskriven musikal för barn 8 Salt-volontärer också till Burma 12 Kyrkan som livets arena EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 87 # 1 2014

5 Nyskriven musikal för barn 8 Salt-volontärer också till Burma 12 Kyrkan som livets arena EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 87 # 1 2014 vårt budskap EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 87 # 1 2014 Husmöte hos volontärerna i Yangon, Burma. 5 Nyskriven musikal för barn 8 Salt-volontärer också till Burma 12 Kyrkan som livets arena 4 ÄNNU ETT LIVSKRAFTLÄGER

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien ULRIKSBERGSKYRKANS 2 NYHETSBREV 2013 Årgång 9 TEMA: VÄXT & FÖRÄNDRING Växt & förändring Ulriksbergskyrkan växer och ställs inför nya utmaningar. Är det vatten eller en omplantering vi behöver nu? Läs vår

Läs mer

SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014

SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014 SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014 11.00 Förhandlingar och samtal i Östergården 12.30-14.00 Lunch 14.00 Förhandlingar och samtal i Östergården 18.00 Slut på årsmötet 18.30

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Församlingen är det bästa som finns! Styrelsens roll i församlingens och föreningens förnyelse, utveckling och växt

Församlingen är det bästa som finns! Styrelsens roll i församlingens och föreningens förnyelse, utveckling och växt Församlingen är det bästa som finns! Styrelsens roll i församlingens och föreningens förnyelse, utveckling och växt Detta material har använts under ett seminarium vid regionala bildarmöten inom equmenia

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

SYSKONBANDET. Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet. Calle

SYSKONBANDET. Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet. Calle Nr 1, 2015 Årgång 107 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet Calle Kait Gun Anki Madeleine Jenny Dags att välja styrelsekandidater Boktips Syskon emellan Hälsningar från

Läs mer

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning

insidan Förvandlingen inifrån och ut Djupare än ett söndagsleende Den ömma axeln *!20120215 Kristen ungdomstidning insidan Kristen ungdomstidning 2012 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Förvandlingen inifrån och ut Den ömma axeln *!20120215 Djupare än ett söndagsleende insidan Kristen ungdomstidning

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 I december 2010 informerades styrelsen om att SAM var villiga att göra ytterliggare en donation till Y-NEEW, den tredje i ordningen. Styrelsearbetet under våren kom därför

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer