Föredragningslista för årsmötet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista för årsmötet"

Transkript

1 Föredragningslista för årsmötet 1. Mötets öppnande. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll, samt två rösträknare. 4. Fastställande av röstlängd för mötet. 5. Godkännande av kallelse till mötet. 6. Fastställande av dagordning för mötet. 7. Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. a. Information från styrelse och anställda b. Föredragande av ekonomin för Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 10. Styrelsens förslag till budgetramar för det kommande verksamhetsåret. 11. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet. a. Förslag till förändring av ELU:s stadgar 4 och 9 (enligt bifogat dokument) b. ELU:s Verksamhetsplan (enligt bifogat dokument) 12. Behandling av i rätt tid inkomna motioner 13. Val av a. tre styrelseledamöter för en tid av tre år b. tre styrelseersättare för en tid av ett år c. två revisorer och två revisorsersättare för innevarande verksamhetsår 14. Val av valberedning och ordförande i valberedningen för en tid av ett år. 15. Fastställande av medlemsavgift 16. Mötets avslutande 1

2 2 Revisionsberättelsen, bokslutsresultatet, bokslutskommentarerna, samt förslaget till Verksamhetsplan hade inte hunnit bli färdiga vid häftets färdigställande och kommer därför som bilagor i detta utskick.

3 Valberedningens förslag I tur att avgå är Anders Ek, Therese Ekström, Samuel Estenlund, David Huynh, Christian Jönsson och Emma Jönsson. Av dessa ställer Anders Ek, Therese Ekström, och David Huynh upp till omval. Valen innefattar: - Tre ordinarie ledamöter för en tid av tre år - Tre ersättare för en tid av ett år Frida Palm Ålder, sysselsättning och hobby? Jag är en 19-årig sjuksköterskestudent som nyligen flyttat till Lund. På fritiden pysslar jag gärna med diverse kreativa ting, lagar en middag för flera eller sjunger i Canticums kör. Varför sa du ja till att vara valbar? Jag ser chansen att få vara en del av ELUs styrelse som en stor möjlighet att låta Gud använda mig på det sätt han vill. Vilken förening ansluten till ELU är du engagerad i? Jag är engagerad i ELU Örkelljunga, men är även ansluten till Filippi i Lund. Vilka gåvor har du som du gärna använder i styrelsen? Jag hoppas i styrelsen kunna bidra med skaparglädje samt ta del av allt de arbete som pågår. Daniel Arvidsson Ålder, sysselsättning och hobby? Ganska exakt 21,5 år. Just nu jobbar som äppelodlare, och när jag inte går bland alla träden umgås jag gärna med människor! Varför sa du ja till att vara valbar? Av ren nåd till dem i valberedningen. Men även för att jag lockades utav 3

4 tanken på att styrelsemötena kommer att hållas på Strandhem, där Elsas skorpor kommer att krängas och god mat serveras! Sedan tror jag också att det kan vara väldigt kul och spännande att sitta i styrelsen. Vilken förening ansluten till ELU är du engagerad i? ELF Kristianstad Vilka gåvor har du som du gärna använder i styrelsen? Jag tror att mina erfarenheter av att både växa upp och jobba inom ELU skulle kunna vara till någon slags glädje. Sedan sitter jag även på tidens gåva, som jag tror att man skulle kunna ha stor nytta av. Charlotte Nilsson Ålder, sysselsättning och hobby? 25 år och läser till fastighetsmäklare vid Malmö högskola. Varför sa du ja till att vara valbar? Jag tycker att ELU har en viktig uppgift där jag gärna bidrar. Vilken förening ansluten till ELU är du engagerad i? ELF i Kristianstad. Vilka gåvor har du som du gärna använder i styrelsen? En students fria tid mellan tentaperioderna! Och en tro på ett fortsatt aktivt och engagerat ELU i ungdomars liv. 4

5 Årsmötesprotokoll 2013 Datum: Art: Årsmöte Plats: Missionsgården Strandhem i Örkelljunga Närvarande: 95 ombud från anslutna föreningar och ungdomsgrupper 1. Årsmötets öppnande Sången "Res dig guds menighet" sjöngs. Daniel Ringdahl, ordförande i ELU, inledde med att läsa Hebr 11:13-16 om trons hjältar. Daniel belyste att Guds folk är ett folk på vandring med himlen som mål och talade om vilka konsekvenser det får. Sångerna "Gud ditt folk är vandringsfolket" samt "Halleluja! Sjung om Jesus" sjöngs gemensamt. Daniel informerade även kort om årsmötets och föreningens funktion. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Till att leda årsmötesförhandlingen valdes Christer Unosson och till sekreterare valdes Mattias Sjödahl. 3. Val av protokolljusterare och rösträknare Till att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll valdes Oskar Carlsson och Maria Axelsson. Till rösträknare valdes Karl Nilsson och Julia Ekström. 4. Justering av röstlängden Årsmötet fastställde röstlängden till 95 röstberättigade ombud. 5. Godkännande av kallelsen till årsmötet Årsmöte har annonserats i Till Liv, Insidan, på hemsidan samt genom utskickad kallelse per post till föreningarnas ordförande. Årsmötet godkände den gjorda kungörelsen. 6. Fastställande av dagordning för mötet Årsmötet godkände dagordningen med tillägget om val av rösträknare under punkt 3 samt med tillägg av styrelsens förslag om att upplösa KUS missionsfond under punkt 11a. 7a. Verksamhetsberättelsen Erik Hector (Caféansvarig), Veronica Danielsson (Volontär) och 5

6 Gunnel Jonsson (Ungdomsledare) berättade om ELUs arbete på Café Engel i Ängelholm. En film om verksamheten visades för årsmötet. Gunnel berättade om Café Engels vision om att människor ska få en personlig relation med Jesus. En frustration kring neddragningen av volontärstjänsterna uttrycktes. Pelle belyste verksamheten i Lund med bl.a.café sandkakan. Verksamhetsberättelsen, tryckt i kallelsen lades till handlingarna. 7b. Ekonomisk rapport Styrelseledamoten Jimmy Svensson presenterade ekonomin över Året visade ett negativt resultat på kronor. Resultat samt kollekt/anslag presenterades i diagram tillbaka till 2004, likaså ett diagram över kollekter och anslag från föreningarna. Vidare visades ett diagram över de personliga gåvorna sedan 2004 och ett diagram över hur det egna kapitalet utvecklat sig över de senaste åren. Jimmy berättade att styrelsens strävade efter att inte understiga ett eget kapital på kronor. Detta för att kunna täcka ett underskott likt 2008 utan att riskera konkurs. Daniel berättade på förekommen fråga om hur styrelsen arbetade för att täcka underskottet 2008, samt om styrelsens arbete för kontinuitet och stabilitet i ekonomin. 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret Jörgen berättade om vad rollen som revisor innebär. Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Jörgen Nilsson. Årsmötet beslutade att lägga bokslutet till handlingarna. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser Årsmötet beslutade enhälligt i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning. Balansräkningen på kr fastställdes och resultatet på kr reducerar eget kapital. 10. Budgetramar 2014 Ordförande Daniel Ringdahl presenterade hur styrelsen jobbar just nu för att hålla årets budget. Bl.a. minskas anslagen till Strandhem och volontärstjänsterna kommer inte att förnyas under hösten. Inför 2014 föreslår styrelsen budgetramar med samma intäkter som 2012 (

7 000 kronor) och en neddragning av kostnader med ytterligare kronor gentemot budgeten för Besparingen föreslås ske genom att skära ner på en ungdomssekreterartjänst samt genom att skära ner Daniel Ringdahls tjänst med 15%. Neddragningarna på volontärstjänsterna och bidragen till Strandhem bibehålles. Sven Hammarberg, Sven-Olof Andersson, Karl Nilsson, Annika Hector, Göran Johansson och Martha Fjällström yttrade sig. Talades bl.a. om våra möjligheter, och att varje minskad tjänst innebär att färre människor får höra om Jesus. Påmindes om att årsmötets medlemmar ska fungera som informatörer i hemföreningen. Sven Hammarberg yrkade på att godkänna styrelsens förslag på budgetramar. Årsmötet fastställde budgetramarna för 2014 enligt styrelsens förslag. 11. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet Jörgen Nilsson redogjorde för hur ELUs missionsfond har fungerat genom åren och om hur ELUs behov har förändrats. Styrelsens förslag om att upplösa missionsfonden vid årsslutet 2013 och att överföra kvarstående medel till det egna kapitalet godkändes av årsmötet. Daniel Ringdahl redogjorde för styrelsens förslag till stadgeändring gällande årsmötets tidpunkt och därmed verksamhetens räkenskapsår. Stadgeändringen avser 4 och 9. För en stadgeändring krävs att den har beslutats två på varandra följande årsmöten. Ärendet ska behandlas igen på nästa ordinarie årsmöte. Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag efter några textändringar enligt nedan: 4 får följande lydelse: "Årsmötet, som är Förbundets högsta beslutande organ, hålls före utgången av augusti månad på tid och plats som styrelsen beslutar senast den 31 mars innevarande år." 9 får följande lydelse: "Förbundets räkenskapsår skall vara från 1 maj till 30 april." 12. Behandling av i rätt tid inkomna motioner Inga motioner har inkommit. 13a. Val av tre styrelseledamöter Val av tre styrelseledamöter för en tid av tre år. Valberedningen har sju 7

8 förslag varav tre ordinarie ska väljas på 3 år. Därtill 3 st ersättare till styrelsen. Valberedningen har följande namn på förslag: Isak Engström 61 Emma Jönsson 32 Filip Nilsson 45 David Hyunh 26 Daniel Larsson 77 Emil Nilsson 17 Therese Ekström 15 Val av styrelsen genomfördes med sluten omröstning. Resultat av årsmötets omröstning presenteras ovan (94 röstande). Därav 3 ogiltiga. Invalda till ELU:s styrelse som ordinarie ledamöter för en tid av tre år: Daniel Larsson, Isak Engström och Filip Nilsson. 13b. Val av tre styrelseersättare Val av tre styrelseersättare för en tid av ett år. Följande personer kvarstod som valberedningens förslag till ersättare i styrelsen: Emma Jönsson 72 David Hyunh 75 Emil Nilsson 58 Therese Ekström 65 Resultatet av årsmötets omröstning presenteras ovan (92 röstande). Därav 2 ogiltiga. Invalda till ELU:s styrelse som ersättare på 1 år är Emma Jönsson, David Hyunh och Therese Ekström. 13c. Val av två revisorer Val av två revisorer och två revisorsersättare för innevarande verksamhetsår. I detta val får styrelsens ledamöter inte deltaga. Till revisorer föreslogs och valdes Jörgen Nilsson och Ingvar Ekström. Till revisorsersättare föreslogs och valdes Petter Johnsson och Jesper Sturesson. 8

9 14. Val av valberedning Till att ingå i valberedningen för en tid av ett års föreslogs och valdes: Ola Priebe, Malin Ekström, Alfred Johansson, Martha Fjällström och Sara Ekström. Till sammankallande i valberedningen valdes Ola Priebe. 15. Fastställande av medlemsavgift Årsmötet beslutade att årsavgiften för medlemmarna, dvs ansluten förening och ansluten ungdomsgrupp skall vara 10 kr/personmedlem för I likhet med tidigare år. 16. Avslutning "Jesus, du är konung mitt ibland oss" sjöngs och kollekt till ELU togs upp. Stig Hasselgård, Oskar Andersson, August Einarsson och Jenica Paulsson avtackades av ordf. Stig avslutade med att prata om tillit till Gud som "den rätta vallan". När vi har fäste i tillvaron kan vi lyfta blicken och rikta fokus på det som är viktigt. Till sist sjöngs "Stor är din trofasthet". Justeras: Christer Unosson, ordf. Mattias Sjödahl, sekr. Maria Axelsson, justerare Oskar Carlsson, justerare 9

10 Bokslutskommentarer för räkenskapsåret 2013 (Föregående års siffror inom parantes) ELU har under räkenskapsåret 2013 gjort en vinst på kr ( kr). Intäkterna ökade kraftigt under året och uppgick till totalt kr ( kr). Av dessa var kr ( kr) månadsgåvor, kr ( kr) kollekter och anslag från föreningar, kr ( kr) kollekt från Puls, sommar- och vintermötet och kr ( kr) gåvor från enskilda. Övriga intäkter bestod bland annat av avgifter för ELU Resor kr ( kr), avgifter och reklamintäkter från ELU Sport Events kr (5 951 kr) och försäljning av Insidan och Accent kr ( kr). Totala kostnader för räkenskapsåret 2013 uppgick till kr ( kr). Av detta bestod kr ( kr) av personalkostnader. Att de var högre 2013 beror främst på löneökningar samt att en medarbetare anställdes i februari 2012 och endast gav upphov till utbetalningar av elva månadslöner det året. Övriga kostnader, som uppgick till kr ( kr), bestod framförallt av kostnader för framtagandet av Insidan och Accent kr ( kr), ELU Resor kr ( ), anslag till Strandhem ( ) samt administration, försäkring etc kr ( kr). Balansomslutningen per uppgick till kr ( kr) varav kr ( kr) utgjordes av likvida medel. Skulderna uppgick till kr ( kr) och bestod till största delen av leverantörsskulder och så kallade interimsposter där det bland annat ingår upplupna semesterlöner samt förutbetalda prenumerationer på Insidan. 10

11 Budgetramar 2014 Intäkter Gåvor 1,920,000 Månadsgåva 1,260,000 (1) Kollekt/anslag/enskilda gåvor 350,000 (2) SM-, Puls- och VM-kollekt 175,000 Lönebidrag - Ängelholm och Glimåkra 135,000 Försäljning 395,000 Insidan 135,000 Försäljning 40,000 Övriga intäkter 40,000 ELU Sport Event + Resor 180,000 Summa intäkter 2,315,000 Kostnader Personalkostnader 1,700,000 (3) Volontärer och ungdomsledare 100,000 (4) Anslag till Strandhem 135,000 Insidan 185,000 ELU resor 155,000 Övriga kostnader 130,000 Summa kostnader 2,405,000 Beräknat resultat Noter (1) Månadsgåvan är beräknad på ett genomsnitt av 2013 års månadsgåvor. (2) Under 2013 har kollekter och enskilda gåvor varit mycket högre än normalt. Styrelsen räknar inte med att de kommer att vara fortsatt höga utan ser dessa gåvor som en punktinsats för att undvika nedskärningar under (3) I personalkostnaderna ingår tre heltidsanställda ungdomsskreterare och en deltidsanställd (75 %) caféföreståndare. (4) Det är budgeterat för fem ungdomsledare och en volontär. 11

12 Styrelsens förslag Ändring av 9 Tidpunkt och kallelse [till årsmöte] och 4 Verksamhetsår För att underlätta och förbättra styrelsens arbete föreslår styrelsen för ELU en förändring av två paragrafer i förbundets stadgar. För att göra en stadgeändring krävs beslut av två, på varandra följande, årsmöten. Nedanstående förslag godkändes av årsmötet 2013 och behöver således godkännas också av årsmötet 2014 innan det kan träda i kraft. Utöver detta måste även Skatteverket godkänna omläggningen av ELUs räkenskapsår och förslaget gäller därför med villkor om att Skatteverket ger ett godkännande. Bakgrund: Förslaget att ändra tidpunkten för årsmötet bygger på två argument: (1) Hela ELUs arbete följer i hög grad skolläsåret. För styrelsen innebär detta att styrelsearbetet i hög grad tar en paus över sommaren och återupptas vid höstterminens början. Det finns dock ett par problem med den rytmen: (a) de senaste åren har styrelsens ledamöter bytts ut i stor omfattning vilket gör att det är många som ska komma in i nya uppgifter, men eftersom man lär sig bäst under praktiskt arbete kommer de nya sällan in ordentligt i arbetet förrän efter sammanträdet i september. (b) Även om arbetsbelastningen går ner så tilldrar sig två av ELU och ELMs största evenemang under sommaren ELM Syds Sommarmöte och ELUs PULSläger. Dessa två evenemang är organisationens bästa tillfällen under året att möta sina medlemmar, sprida information om ELU och leta efter nya givare till verksamheten. Det hade varit mycket bättre om den avgående styrelsen hade kunnat avsluta sitt verksamhetsår med att närvara på Sommarmötet och PULS än att den nya styrelsen ska vara där; då har man fått följa ELU under ett helt år och fått en djupare förståelse för hur viktiga dessa två evenemang är för oss. (2) Det finns även ett andra argument som rör själva årsmötet. Som det är idag står ELUs årsmöte fritt från all ELUs verksamhet. Det måste inte med nödvändighet vara så att ett årsmöte speglar identiteten hos 12

13 en förening, men det kan vara gott om det gör det. Genom att förlägga årsmötet till lördagen för PULS-lägret vinns, förutom fördelarna i argument (1) ovan, följande: (a) Ungdomarna som är på PULS får tydligare se att de är en del av en större rörelse; (b) Årsmötesdelegaterna får se ELU i full aktivitet; därmed (c) tror vi att ELUidentiteten kan prägla såväl PULS som årsmötet ännu starkare. För tydlighets skull bör det poängteras att årsmötet inte är tänkt att vara en programpunkt för PULS-deltagarna. De kan delta i sina fritidsaktiviteter under eftermiddagen som tidigare men de som vill är välkomna att delta i/lyssna till förhandlingarna. Förhandlingarna skulle få hållas i Solängsskolans aula. Styrelsens förslag: Mot bakgrund av ovanstående föreslår ELUs styrelse att första stycket i 9 i stadgarna ändras från: "Årsmötet, som är Förbundets högsta beslutande organ, hålls före utgången av maj månad på tid och plats som styrelsen beslutar senast den 31 december året före." till: "Årsmötet, som är Förbundets högsta beslutande organ, hålls före utgången av augusti månad på tid och plats som styrelsen beslutar senast den 31 mars innevarande år." I samband med att tidpunkten för årsmötet skjuts fram bör även förbundets verksamhetsår förändras. Styrelsen föreslår att verksamhetsåret förskjuts lika många månader som tidpunkten för årsmötet, det vill säga fyra (4) månader. Därför föreslår styrelsen att 4 i stadgarna ändras från: "Förbundets verksamhetsår sammanfaller med kalenderår." till: "Förbundets räkenskapsår skall vara från 1 maj till 30 april." 13

14 Årsberättelse för Inledning ELU vill vara en levande rörelse som har sin fasta punkt i evangeliet om Jesus Kristus och hans uppståndelse från de döda. Levande - eftersom det finns så många människor som är engagerade och kommer i kontakt med vårt arbete. Fasta - eftersom vi tillhör Herren Jesus, som i alla dagar och alla tider är densamme. Det är vår ständiga bön att hela rörelsen ska få bäras av den helige Andes kraft, vishet och ledning, och så låta Guds rike visa sig i såväl ord som handling. ELU har nu lagt sitt (etthundra)nionde verksamhetsår bakom sig, och vi har gått in i 2014 under bön om ledning för framtiden. Gud har lovat: "Befall dina verk åt HERREN, så har dina planer framgång" (Ords. 16:3), och det vill vi lita på. 2. Våra medarbetare Under 2013 har ELU haft tre ungdomssekreterare, en caféföreståndare och en ungdomsföreståndare i arbetslaget, fördelat på 3,95 tjänster. Arbetet är i huvudsak koncentrerat till södra Sverige men vi ber och söker efter öppningar till att verka på fler platser i landet. Martin Andersson har fortsatt sitt arbete i Kristianstad med omnejd. Även detta år har han varit huvudansvarig, från ELUs sida, för utbildningen för våra ungdomsledare, som vi driver tillsammans med Credo på Glimåka folkhögskola. Med kontor på Strandhems missionsgård har Jakob Andersson haft ansvar för Nordvästra Skåne. Jakob arbetar mycket med våra ungdomsgrupper, PULS-lägret och en del administrativa uppgifter. Under våren har han varit föräldraledig på deltid. Per-Jonas Svensson har fortsatt sitt arbete i Lund och har där bland annat handlett ungdomsledare och drivit ungdomscaféet Sandkakan. Under året har Per- Jonas dessutom haft redaktörskapet för vår ungdomstidning Insidan och arbetat ca fyra timmar i veckan med den. Utöver de ovan nämnda uppgifterna arbetar ungdomssekreterarna framför allt med den personliga kontakten med ungdomar, men även med predikningar, engagemang i missionsföreningar och ungdomsgrupper, 14

15 artiklar i våra tidningar, läger, handledning av ungdomsledare samt en del administrativt arbete. Deras betydelse för ELU och våra ungdomar kan inte överskattas! Be för dem och ge dem er uppskattning så ofta ni kan. Det arbetet förbereder i hög grad ELMs framtid. Under våren har Erik Hector fortsatt sitt arbete på 75 % som föreståndare för Café Engel i Ängelholm - ett samarbete mellan ELU och ELM Engelholm. Han har dessutom handlett ungdomsledare och varit arbetsledare för volontär i Ängelholm. Genom sin långa erfarenhet av ELUs arbete är Erik en viktig samtalspartner för oss alla när vi planerar för ungdomsledare och annat arbete. Daniel Ringdahl har varit ungdomsföreståndare på 15 % med ansvar i huvudsak för en del administrativa uppgift och personalansvar. Den tjänsten upphörde vid nyåret 2013/2014 och har inte blivit ersatt. ELU behöver prioritera de resurserna till annan verksamhet och styrelsen arbetar under 2014 med att försöka fördela uppgifterna mellan sig i styrelsen och ta viss hjälp av de anställda. Vi riktar ett varmt tack till Daniel för hans tjänst. Våren 2013 hade ELU fyra ungdomsledare: Daniel Arvidsson, Janja Rosengren och Sara Rubensson i Lund, samt Gunnel Jonsson i Ängelholm. Veronika Danielsson var volontär på Café Engel i Ängelholm. Läsåret 2013/2014 har ELU fem ungdomsledare: Rebecka Johansson och Therese Ekström i Kristianstad. Lotte Vindum Fredensborg och Anton Wemmenborn i Lund, och Daniel Hermansson i Ängelholm där han arbetar tillsammans med Gunnel Jonsson som är volontär. Linus Sjödahl har fortsatt sköta vår ekonomiska redovisning och Sven Hammarberg har fortsatt varit Daniel Ringdahl till hjälp i arbetet med personalfrågor. Utöver våra anställda sker det oerhört mycket arbete i det fördolda av ideella krafter: redaktionsmedlemmar, styrelse- och kommittéledamöter, engagerade i ungdomsgrupper, medhjälpare på läger, med mera, med mera. ELU (och f.d. KUS) är en organisation som i hög grad har byggt på att människor har offrat av sin tid och kraft till att tjäna i Guds rike. Det är en tradition som behöver upprätthållas om vår rörelse ska ha en framtid. Herren Jesus sa till oss: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå 15

16 därför ut och gör alla folk till lärjungar!" (Matteus 28:18-19.) Uppdraget har inte förändrats och det finns fortfarande mycket att göra. Därför behöver vi be Gud sända många arbetare i tjänst och utrusta dem för många olika tjänster. Tack till alla er som troget arbetar och må Gud välsigna er rikt! Vi är mycket glada och stolta över att kunna engagera så många och duktiga människor i vårt uppdrag att Kalla, Utrusta och Sända unga människor i tro på och tjänst för Jesus Kristus. Till alla, både dem som har slutat och dem som fortsätter, riktar vi ett varmt tack och en önskan om Guds välsignelse över fortsättningen. Låt oss komma ihåg att han, som har kallat oss till tjänst, inte lämnar oss ensamma utan säger: "Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." (Apostlagärningarna 1:8.) 3. Årsmöte 2013 års årsmötesförhandlingar hölls den 27 april på Missionsgården Strandhem. Det var 95 ombud närvarande ifrån anslutna föreningar och ungdomsgrupper. Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Christer Unosson. 4. Styrelsen Styrelsen har under året 2013 haft sju sammanträden (25-26/1, 18/2, 22-23/3, 27/4, 6/6, 27-28/9, 9/11) och har bestått av följande personer: Ordinarie ledamöter: Anders Ek, Isak Engström, Samuel Estenlund, Stig Hasselgård (t.o.m årsmötet), Elisabet Hector, Christian Jönsson, Daniel Larsson (fr.o.m årsmötet), Filip Nilsson (fr.o.m årsmötet), Jenica Paulsson (t.o.m årsmötet), Daniel Ringdahl och Jimmy Svensson. Suppleanter: Oskar Andersson (t.o.m årsmötet), Therese Ekström (fr.o.m årsmötet), Emma Jönsson, David Huynh (fr.o.m årsmötet) och Filip Nilsson (t.o.m årsmötet). Adjungerade: 16

17 Lars Johansson lämnade över till Pernilla Arvidsson att representera ELM-BV. August Einarsson slutade vid årsmötet som ELU:s ungdomsrepresentant i styrelsen. ELM-syd har inte haft någon adjungerad i ELU:s styrelse under Någon av ungdomssekreterarna har varit adjungerad vid de flesta av ELU:s sammanträden under året Inom styrelsen har: Daniel Ringdahl varit ordförande och Stig Hasselgård vice ordförande (t.o.m årsmötet), därefter Daniel Larsson som vice ordförande (fr.o.m årsmöte). Jenica Paulsson (t.o.m årsmötet) och Elisabet Hector (fr.o.m årsmötet) varit sekreterare. Isak Engström varit vice sekreterare. Jimmy Svensson varit ekonomiansvarig. Daniel Ringdahl varit personalansvarig, med Sven Hammarberg som rådgivare och medhjälpare. Arbetsutskottet har bestått av: Stig Hasselgård (t.o.m årsmötet), Elisabet Hector (fr.o.m årsmötet), Daniel Larsson (fr.o.m årsmötet), Jenica Paulsson (t.o.m årsmötet), Daniel Ringdahl och Jimmy Svensson (fr.o.m årsmötet). Som representanter för ELU, har: Daniel Ringdahl varit adjungerad i ELM-BVs styrelse. Sara Björkman suttit i Missionsgården Strandhems styrelse. Joel Nilsson suttit i Åhus Missionsgårds styrelse. Sofia Nilsson varit ELUs ledamot i ELMs nämnd för mission i Sverige (MIS). Karin Andersson varit ELUs ledamot i ELMs nämnd för utlandsmission (NUM) med Betty Svensson som ersättare. Carl-Johan Andersson och Mattias Sjödahl varit ELUs ledamöter i ELMs tidningsnämnd. a. Arbetsutskottet 17

18 Arbetsutskottet har under 2013 i huvudsak ägnat sig åt att planera och leda styrelsens arbete samt förbereda sammanträden. AU bytte efter årsmötet 2013 flera ledamöter vilket har inneburit en viss inkörningstid för det nya arbetsutskottet. En stor fråga som AU har arbetat med är ekonomin och att hitta en nivå av verksamhet där intäkterna, som framförallt består av gåvor, täcker utgifterna, som i huvudsak är personalkostnader. AU har även deltagit i rådslaget 4 AU. b. Fördjupningsgruppen Fördjupningsgruppens arbete under 2013 kretsade i hög grad kring arbetet med ELUs nyutgivna andaktsbok Accent - Var dag med Jesus. Med hjälp av ett stort antal skribenter och en gedigen arbetsinsats från styrelsens sida blev boken färdig att ges ut på bv-förlag till julhandeln Vi ser fortsatt behov av verktyg för hjälpa ungdomar att fördjupa sig i tron. Under 2013 har vi utvärderat och samtalat om vilka möjligheter det finns att nå ut till fler ungdomar med tidningen Insidan. Vidare har den gamla ledarutbildningen Asken tagits upp på agendan. Båda dessa frågor arbetar vi fortsatt med under c. Informationsgruppen Under året som gått har informationsgruppen haft den traditionella uppgiften att synas på olika läger, sommarmöte, vintermöte och liknande. Genom att finnas representerade på dessa olika evenemang möter styrelsen människor och kan vara lyhörda för deras åsikter och tankar om ELU. Sedan årsmötet 2013 består ELUs informationsgrupp av Isak Engström och David Huynh. Under året har informationsgruppen, efter varje sammanträde, skickat ut information till våra ELU-ambassadörer, som finns representerade i några av våra föreningar. En ELU ambassadör fungerar som styrelsens förlängda arm ut till föreningarna och idag finns det 13 stycken. ELU-nytt, som finns i Insidan och Till Liv är ett annat sätt för oss att nå ut med information om ELU. Mycket av informationen har kommit att handla om ekonomin som länge visade på negativa siffror. Emellertid har ekonomin stabiliserats tack vare höjt gåvogivande. Vi ämnar fortsätta sprida information på ett sådant sätt att pengar kommer in med ett jämnt flöde. 18

19 Under slutet av 2013 nylanserades ELUs webbplats. På den finns information om kommande läger, information om organisationen, bloggar från ungdomssekreterare och ungdomsledare samt inspelat material från våra läger. d. Eventgruppen Sport Event: Den 6e april var det innefotbollsturnering i Örkelljunga idrottshall. 9 lag och drygt 100 personer var där under dagen och såg Gylfgunnar försvara titeln före lagen Los Jalapenos och Comitato som tog silver och brons. Under dagen höll Viktor Einarsson en andakt. Till kvällsmötet i Örkelljunga missionshus kom ca 40 personer för andakt, prisutdelning, marängswiss och spel. Med den här turneringen har den nya Sport Event-kommittén blivit varma i kläder och gläds åt en fin turnering som dessutom gav ett gott ekonomiskt bidrag till ELUs arbete tack vare flera sponsrande företag. Den 23 november hölls innebandyturneringen i Åsljunga idrottshall. Laget "De som blev över" vann, ironiskt nog, före lag CMC265, utav totalt 23 anmälda lag och inför runt 200 personer (!). Nytt för i år var B-slutspelet för de lag som lyckats sämre i gruppspelet. Detta slutspel vanns av lag Styvnipplarna, som slog Volvopower i sin final. Vid lunch höll Per-Jonas Svensson en andakt. Den roliga dagen avslutades sedan i Örkelljunga missionshus på kvällsprogrammet dit ovanligt många kom, runt 80 personer, kanske tack vare att Canticum lagat mat som de sålde för en billig peng till förmån för deras kommande missionsresa till USA. Daniel Hermansson höll i andakten som avslutade kvällen. Sportlovsresa: 44 deltagare spenderade sportlovet, v , tillsammans på ELUs skidresa till Åre. Under veckan fick vi ta del av underbara upplevelser i Guds sköna natur under dagarna och på kvällarna undervisade Martin Andersson (fd Svensson) utifrån Kolosserbrevet. Vi bodde på Astma och Allergiförbundets gård, Södergården, ca tjugo minuters bussfärd från pisterna och då fick vi prova på att leva allergenoch doftfritt under en vecka. Skidåkningen skedde mestadels i och omkring Rödkullen även om vi en dag åkte till Duved för att testa lite andra backar. Guds beskyddande hand var över oss under veckan som löpte utan allvarliga skador. Gemenskapen var på topp och många nya 19

20 vänskapsband knöts då deltagarna var spridda både åldersmässigt såväl som geografiskt. Ledare för resan var Daniel Larsson, Martin Andersson samt Hanna och Simon Ek som stod för matlagningen hela veckan. 5. Övriga evenemang och läger a. Vintermötet Den 9 februari hölls 2013 års vintermöte i Hässleholms missionshus. Temat för dagen var "Missionsiver" och huvudtalare var David Börjesson. Förutom inspirerande undervisning erbjöd dagen fika, härlig gemenskap och intressanta seminarium om "Läget i Världen", "Mission på hemmaplan" och "ELMs mission nu och då". Eftermiddagen riktade sig främst till ungdomar och unga vuxna medan kvällens föredrag öppnade upp för alla åldrar. Under hela dagen var Malin Ekström mötesledare och det hölls även lovsång, bönestationer och förbönsstationer. Kvällen avslutades med café som ungdomarna i föreningen anordnade. Både dagen och kvällen var välbesökta. b. ELM Syds sommarmöte Sommarmötet ägde rum i Ängelholm den juli och ungdomssamlingen hölls i en lokal i närheten där Thomas Nilsson talade om "Verklig frihet" utifrån Rom 8:1-4. Christoffer Ekström med flera höll i lovsången. Ca 100 ungdomar deltog och mötet blev väldigt bra. c. Samarbete med missionsgårdarna Strandhems bibel- och lärjungaskola: Även detta år har ELU bidragit med anslag till bibelskolan på Strandhem. Skolan hade 18 elever på våren Skolan fortsatte att utveckla sin profil till att allt mer omsätta tron och kunskapen i tjänande och evangelisation. Eleverna har mött utmaningen med stor kreativitet som kom till utryck bland annat under Sverigemissionsresan som gick till Umeå-Vännäs, Stockholm och Kungälv. Hösten 2013 började en ny klass med 18 elever. Missionsresan gick för första gången till Moldavien. Vi är tacksamma för att kunna stödja en skola som både ger fördjupning i bibelkunskap, utrustar ungdomar och prioriterar själavården på ett sätt som betonar att hela människan är involverad i tron och livet med Jesus. 20

21 Lägerverksamhet: Under 2013 har ELU jobbat vidare med läger på missionsgårdarna. Våra läger riktar sig till två olika åldersgrupper och kallas därför 15+läger och 19+läger. ELUs ungdomssekreterare och ungdomsledare ansvarar och är med på alla läger. 19+läger arrangerades på Strandhem vid påsk med tema utifrån vetekornets lag i Joh 12:24. Ca 40 personer samlades och lyssnade på undervisning från bl.a. Bo Svensson, Anna Swahn, Daniel Larsson. Till 19+lägret vid nyår 13/14 kom nästan lika många deltagare till Åhus, ett läger som planerades av Cornelia och Oskar Wikdahl. Lägret utgick ifrån Tessalonikerbreven och talade gjorde Fredrik Carlsson och Stefan Ekström. 15+läger arrangerades vid påsk på Åhus och hade temat "Kristi kropp" och handlade "om församling, om påsken och om dig." Planeringsgruppen utgjordes av läsårets ungdomsledare och lägret blev mycket uppskattat. Talade gjorde bl.a. Jakob Andersson och Thomas Nilsson. Lägret samlade ca 75 deltagare. P.g.a. av inställt konfirmationsläger på Åhus gavs en möjlighet att arrangera ett extra sommarlovsläger där. Lägret riktade sig till 16+ och leddes av ungdomssekreterarna Per-Jonas Svensson och Martin Andersson. På förmiddagarna var det bibelundervisning och eftermiddagarna fylldes av olika aktiviteter, som t.ex. judo, go-cart m.m. Lägret, som höll på i fyra dagar och samlade 12 pers, var mycket uppskattat. På höstlovet arrangerades ett höstläger som hade temat "Lärjunge att våga lyda, lida och leda." Huvudtalare var Mikael Lunnergård, och övriga talare var bl.a. Linus Månsson, Andreas Giselsson, Magnus Birgersson. Lägret samlade drygt 60 deltagare. Nyårslägret för 15+ arrangerades som vanligt på Strandhem och hade temat "Historiens Gud - din Gud" och var en vandring igenom Gamla Testamentet. Talare var bl.a. Erik J Andersson, Daniel Engelbrekt, Martin Andersson, Thomas Nilsson och Anders Ek. Lägret varade i fyra dagar och samlade ca 70 deltagare. Sommarlägret PULS på Strandhem i augusti är ELUs största läger (5 dagar långt med ca 300 anmälda och därtill ca 100 dagsbesökare) och 21

22 riktar sig till åldrarna 16+ och 19+. Liksom tidigare år samlades många i 19+åldern vilket är extra glädjande. Temat på PULS var "Ordet som ger liv" och talade gjorde bl.a. Hasse Andersson (Istorp), Anna Swahn (Lund), Håkan Giselsson (Kungälv), Fredrik Hector (Etiopien) och Peter Landgren (Helsjön.) PULS är ett viktigt läger för många och vår längtan är att det ska rusta ungdomarna för en livslång relation med Jesus. d. ELMs tidningsnämnd Tidningsnämnden har ett delegerat ansvar från ELMs styrelse att ge ut tidningarna Till Liv, Begrunda och Droppen. Nämnden har också ansvar för verksamheten i den grafiska designbyrån Design för Livet som ägs av BV-Förlag och ELM-BVs styrelse. ELUs representanter i nämnden har under 2013 varit Jonas Gustafsson, Mattias Sjödahl och Carl-Johan Andersson. Mycket av nämndens arbetsuppgifter under året har handlat om rekrytering av ny personal, såväl Droppen som Till Liv har bytt delar av personalstyrkan. Be gärna för våra nyanställda! Arbetet med att försöka sprida våra tidningar till fler pågår ständigt och målsättningen är att synas vid ett flertal evenemang under året. Säkert finns det många människor som skulle berikas ifall de hade tillgång till våra tidningar, och det är därför en viktig uppgift för oss alla att sprida dem till fler. De som arbetar med våra tidningar är tacksamma för förbön och all annan hjälp i arbetet. e. Övriga samarbeten Under året har ELU fortsatt samtala och samarbeta med närstående organisationer i gemensamma frågor, framför allt ledarutbildningen för ungdomsledare där våra ungdomssekreterare sköter kontakterna. Under 2013 har ELU fortsatt vara representerade i SKUR-nätverket, Sveriges Kristna Råd för Ungdomsrörelser, genom Daniel Ringdahl. Det är ett nätverk där ledare för Sveriges kristna ungdomsorganisationer träffas varje termin för bön och samtal. Under höstenanordnade SKUR-nätverket en styrelsehelg dit man bjöd in styrelse och generalsekreterare,eller dylikt, till samtal och gemenskap den 8-9 november. Delar av ELU:s styrelse och Martin Andersson närvarade, och Daniel Ringdahl ledde ett seminarium om bibelläsning och bibeltillit i organisationerna. 22

23 Egna anteckningar 23

24 24 Egna anteckningar

Välkommen till årsmöte för

Välkommen till årsmöte för Välkommen till årsmöte för den 8 augusti 2015 kl. 13.30 på Solängskolan, Örkelljunga Innehållsförteckning Föredragningslista för årsmötet Årsmötesprotokoll för 2014 Bokslutskommentarer för räkenskapsåret

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2013

Årsmötesprotokoll 2013 Årsmötesprotokoll 2013 Unga Synskadade Stockholm (USS) Plats: Långholmen Hotell & Konferens Datum: 2013-03-10 Slag av sammanträde: Årsmötesprotokoll Protokollsförare: Johan Häglerud Justerare: Jennifer

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 26 april 2014, kl. 14.15 Solidaritetsrörelsens hus, Stockholm Närvarande: Klas Eriksson, Emma Hyldéen, Rebecka Jalvemyr, Mikael Jonsson, Maja Magnusson, Ida Niskanen,

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Protokoll. fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor)

Protokoll. fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor) Fiberprojekt 2015-04-22 1(3) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor) Tid och plats: Onsdagen den 22/4 kl. 19.00 i Torsgården, Lönashult.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Nr 278, Tyresö 2014-11-19

Nr 278, Tyresö 2014-11-19 BRF TRÄDGÅRDEN PLATS OCH TID: Gemensamhetslokalen, Kanelgränd 51. 2014-11-19, kl. 19.00 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av föreningens ordförande Torsten Kahn som hälsade stämmodeltagarna varmt välkomna.

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer