Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2012-06-19"

Transkript

1 ,y ""V,','" \ ".",", m~~~~ Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl Per-Olov Rapp (S) Hanna Westman(SBÄ) Carola Gunnarsson (C) Peter Molin (M) Ulrika Spårebo (S) Marie Falestål (SBÄ) ersätter Lotta johansson Arnqvist (V) 1 (27) Närvarande representanter Håkan Aspenbom (FP) Håkan Pettersson (KD) kl Övriga deltagare Kerstin O Ila Stahre, förvaltningschef Anna jägvald, planarkitekt Kicki Söderback, planarkitekt Eva-Marie Larsson, planarkitekt Lars-Göran Carlsson, förhandlingschef jan-olof Friman, kommunchef Inger Lindström, controller Lennart Björk, ekonomichef Anna Cedervång, redovisningsekonom jill Roos, kommunsekreterare Underskrifter Sekreterare.----/' r <),,...--"jclt Ic?-r:Q ~ r Paragrafer ~IJ}~,. Ordförande,lr2S::: -L------~.i _.": Per-Olov Rapp (S) /, Justerande ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat, justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsens förvaltning "-j(ft'",i / / (V. T

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (26) Innehållsförteckning 162 Plan för Sala stad; information Detaljplan för kvarteret Rådmannen, centrala Sala, fastigheterna Rådmannen 1~7} 9-11 samt 13-15; beslut om utställning Översyn av detaljplaner i Sala Förslag till Riktlinjer angående medarbetare som önskar kvarstå i anställning efter 67 år.. Ändring av förbundsordning för Norra Västmanlands Samordningsförbund.. Sven NorHng år - multimediautställning Samordningsutredning av fastighetsverksamheten i Sala kommun Ungdomsfullmäktige i Sala kommun Revisionsrapport "Kommunstyrelsens implementering av barn-perspektivet"... Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi Strategisk plan för Sala kommun Översyn av budgetprocessen.. Avslutning Utd ragsbestyrkande

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(26) 162 Plan för Sala stad; information Dnr 2006/115 INLEDNING Information och avstämning av Plan för Sala stad inför samråds beslut vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 juli. Beredning Arbetsmaterial finns tillgängligt för arbetsutskottets ledamöter och ersättare via dropbox. Anna jägvald och Eva-Marie Larsson informerar. Per-Olof Rapp (S) yrkar att arbetsutskottet att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 2 juli för beslut om samråd, samt att i övrigt lägga informationen till handlingarna. Arbetsutskottet att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 2 juli för beslut om samråd, samt att i övrigt lägga informationen till handlingarna. Utdrag kommunstyrelsen Utdrags bestyrka nde

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (26) 163 Dnr 2010/60 Detaljplan för kvarteret Rådmannen, centrala Sala, fastigheterna Rådmannen 1-7, 9-11 samt 13-15; beslut om utställning INLEDNING Kvarteret Rådmannen är beläget centralt i Sala intill Stora Torget och avgränsas av Kungsgatan i norr, Rådmansgatan i väster, Fredsgatan i öster samt Bergsmansgatan i söder. För kvarteret Rådmannen gäller idag en stadsplan från 1914 som är inaktuell och mycket generell. Den beskriver inte bebyggelsens eventuella kulturmiljövärden och hur de kan skyddas. Planen visar inte heller någon tydlig inriktning för hur bebyggelsen kan utvecklas i framtiden. Huvuddragen i detaljplaneförslaget är att tydliggöra hur handel och bostäder kan utvecklas inom kvarteren, samtidigt som bebyggelsens kulturhistoriska värden tas tillvara och skyddas. Beredning Bilaga KS 2012/84/2, utställningshandlingar Kicki Söderback föredrar ärendet. att arbetsutskottet att ställa ut reviderad detaljplan för kvarteret Rådmannen, centrala Sala, fastigheterna Rådmannen 1-7, 9-11 samt Hanna Westman (S BÄ) yrkar bifall till Per-Olov Rapps (S) yrkande. Arbetsutskottet att ställa ut reviderad detaljplan för kvarteret Rådmannen, centrala Sala, fastigheterna Rådmannen 1-7, 9-11 samt Utdrag kommunstyrelsens förvaltning, enheten för planering och utveckling Utd ragsbestyrkande

5 "-;'-f SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRElSENS ARBETSUTSKOTT 5 (26) 164 Översyn av detaljplaner i Sala Dnr 2011/182 INLEDNING Bygg- och miljönämnden har i beslut föreslagit kommunstyrelsen att prioritera en genomgång av alla detaljplaner i Sala, med en bedömning av vilka som kan anses vara aktuella och vilka som kan behöva kompletteras med tilläggsbestämmelser eller som kanske behöver en mer genomgripande ändring. Enheten för planering och utveckling har tagit del av beslutet och presenterar nu olika alternativa lösningar och konsekvenser vid översyn och uppdatering av detaljplaner. Beredning Bilaga KS 2012/133/1, skrivelse från enheten för planering och utveckling Bilaga KS 2012/134/2, BMN 64 Kicki Söderback föredrar ärendet. Per-Olov Rapp [S) yrkar att arbetsutskottet att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 7 augusti för beredning av ärendet och att samhällsbyggnadsutskottet därefter återkommer till kommunstyrelsen med yttrande och förslag till beslut. Arbetsutskottet att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 7 augusti för beredning av ärendet och att samhällsbyggnadsutskottet därefter återkommer till kommunstyrelsen med yttrande och förslag till beslut. Utdrag kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott kommunstyrelsens förvaltning/enheten för planering och utveckling, Kicki Söderback för kännedom bevakning Utdrags best yrka nde

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (26) 165 Dnr 2012/117 Förslag till Riktlinjer angående medarbetare som önskar kvarstå i anställning efter 67 år INLEDNING Enligt lagen om anställningsskydd, LAS 32 a, har medarbetare rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad han eller hon fyller 67 år. Anställningar upphör och ska avslutas när medarbetare fyller 67 år. Med anledning av önskemål från medarbetare att kvarstå i anställning efter 67 år, EU:s äldre år 2012, pågående pensionsåldersutredning, föreslås en riktlinje, innebärande att en nyanställning ska kunna erbjudas under förutsättning att förvaltningen ser nyttan aven sådan anställning utifrån ett personalförsörjningsbehov i Sala kommun. Beredning Bilaga KS 2012/134/1 Lars-Göran Carlsson föredrar ärendet. att arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen att fastställa förslag till riktlinjer angående medarbetare som önskar kvarstå i anställning efter 67 år, Bilaga KS 2012/134/1, att gälla i Sala kommun från och med den 1 september Hanna Westman (S BÄ) yrkar bifall till Per-Olov Rapps (S) yrkande. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen att fastställa förslag till riktlinjer angående medarbetare som önskar kvarstå i anställning efter 67 år, Bilaga KS 2012/134/1, att gälla i Sala kommun från och med den 1 september Utdrag kommunstyrelsen ~'""". i! IUtdragsbestyrkande

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRElSENS ARBETSUTSKOTT 7 (26) 166 Ändring av förbundsordning för Norra Västmanlands Samordningsförbund Dnr 2012/122 INLEDNING Från Norra Västmanlands Samordningsförbund har inkommit ett justerat förslag till förbundsordning som är tänkt att gälla från och med den 1 januari Beredning Bilaga KS 2012/135/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, kommunjuristen Bilaga KS 2012/135/2, förbundsordning Bilaga KS 2012/135/3, skrivelse från Norra Västmanlands Samordningsförbund att fastställa förslag till Förbundsordning för Norra Västmanlands Samordningsförbund, Bilaga KS 2012/135/2, att gälla från och med den 1 januari att fastställa förslag till Förbundsordning för Norra Västmanlands Samordningsförbund, Bilaga KS 2012/135/2, att gälla från och med den 1 januari Utdrag kommunstyrelsen Utdrags best yrkande

8 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRElSENS ARBETSUTSKOTT 8 (26) 167 Sven Norling 100 år - multimediautställning 2013 Dnr 2012/120 INLEDNING Kultur- och fritidsnämnden har överlämnat ärendet "Sven Norling 100 år - liv och verk" - ett samarbetsprojekt mellan Sala kommun och Sala Filmstudio, till kommunstyrelsen. Beredning Bilaga KS 2012/136/1, KFN 68 med underlag Carola Gunnarsson (C) yrkar att arbetsutskottet att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens kulturutskott för beredning av ärendet avseende projektets innehåll och budget och att kulturutskottet därefter återkommer med redovisningen till kommunstyrelsen för beslut. Per-Olov Rapp (S) och Peter Molin (M) yrkar bifall till Carol a Gunnarssons (C) yrkande Arbetsutskottet att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens kulturutskott för beredning av ärendet avseende projektets innehåll och budget och att kulturutskottet därefter återkommer med redovisningen till kommunstyrelsen för beslut. Utdrag kommunstyrelsens kulturutskott kultur- och fritidsnämnden/förvaltningen för kännedom bevakning Utdragsbestyrkande ~

9 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 9 (26) 168 Dnr 2011/128 Samordningsutredning av fastighetsverksamheten i Sala kommun INLEDNING Fasticon AB har på uppdrag av Sala kommun genomfört en samordningsutredning av fastighetsverksamheten. Kommunstyrelsens arbetsutskott har varit styrgrupp. Uppdraget har varit att utföra en översyn och analys av den kommunala fastighetsförvaltningen och identifiera förbättringsmöjligheter och alternativa lösningar med avsikt att effektivisera den kommunala fastighetsförvaltningen och lokalförsörjningen. Beredning Bilaga KS 2012/19/2, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Bilaga KS 2012/19/3, utredning Carola Gunnarsson (C) yrkar att arbetsutskottet att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens ledningsutskott den 7 augusti. bifall till Carola Gunnarssons (C) yrkande. Arbetsutskottet att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens ledningsutskott den 7 augusti. Utdrag kommunstyrelsens ledningsutskott jan-olof Friman för kännedom bevakning Utdragsbestyrkande

10 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (26) 169 Ungdomsfullmäktige i Sala kommun Dnr 2006/258 INLEDNING Frågan om ett ungdomsfullmäktige i kommunen har diskuterats under ett flertal år och beslut finns också, utifrån en bifallen motion, om inrättande av ett ungdomsfullmäktige. Beredning Bilaga KS 2012/137/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning Carola Gunnarsson (C) yrkar att arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen att överlämna ärendet om inrättandet av ungdomsfullmäktige till kommunfullmäktiges beredning för folkhälsa, barn och ungdom för genomförande i samråd med övriga beredningar i kommunfullmäktige. Per-O lov Rapp (S) yrkar bifall till Carola Gunnarssons (C) yrkande. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen att överlämna ärendet om inrättande av ungdomsfullmäktige till kommunfullmäktiges beredning för folkhälsa, barn och ungdom för genomförande i samråd med övriga beredningar i kommunfullmäktige. Utdrag kommunstyrelsen lusterandes sign Utdragsbestyrkande

11 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 {26j 170 Dnr 2008/224 Revisionsrapport "Kommunstyrelsens implementering av barnperspektivet" INLEDNING Komrev genomförde 2008 på uppdrag av kommunens revisorer en granskning av hur kommunstyrelsen har införlivat barnperspektivet i sin styrning. Ett uppdrag har därefter givits till förvaltningen att ta fram förslag till en strategi för hur barnperspektivet ska implementeras i kommunens styrning, samt att under 2009 anordna en informationsdag. Beredning Bilaga KS 2012/138/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning Carola Gunnarsson (C) yrkar att arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram förslag till en strategi för hur barnperspektivet ska implementeras i kommunens styrnings- och ledningssystem. bifall till Carola Gunnarssons (C) yrkande. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram förslag till en strategi för hur barnperspektivet ska implementeras i kommunens styrnings- och ledningssystem. Utdrag kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (26) 171 Uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi Dnr 2012/92 INLEDNING Månadsrapport maj Beredning Reviderad Bilaga KS 2012/82/3. månadsrapport Bilaga KS 2012/82/4, sammandrag beräknad avvikelse driftbudget och investeringsbudget samt resultaträkning Inger Lindström föredrar ärendet. Lennart Björk och Anna Cedervång deltar vid ärendets behandling. att arbetsutskottet att uppmana Sala kommuns nämnder att bedriva verksamheten inom budgeterade ramar, att uppdra till Sala kommuns nämnder att senast den 31 augusti 2012 redovisa hur nämnderna genom vidtagna åtgärder kan komma i balans, att uppdra till bildnings- och lärandenämnden samt kommunstyrelsen att inkomma med förklaring av redovisat underskott och beslutsgång. Carol a Gunnarsson (C) yrkar att arbetsutskottet att möjliggöra att investeringsbidrag kan ges till samlingslokaler och föreningsdrivna anläggningar 2012, utan krav på medfinansiering från Boverket. Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner detsamma bifallet. Ordföranden ställer därefter proposition på Carola Gunnarsson yrkande och finner detsamma bifallet. Arbetsutskottet att uppmana Sala kommuns nämnder att bedriva verksamheten inom budgeterade ramar, att uppdra till Sala kommuns nämnder att senast den 31 augusti 2012 redovisa hur nämnderna genom vidtagna åtgärder kan komma i balans, att uppdra till bildnings- och lärandenämnden samt kommunstyrelsen att inkomma med förklaring av redovisat underskott och beslutsgång, samt att möjliggöra att investeringsbidrag kan ges till samlingslokaler och föreningsdrivna anläggningar 2012, utan krav på medfinansiering från Boverket. Utdrag ekonomikontoret Sala kommuns nämnder/förvaltningar Utdragsbestyrkande

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (26) 172 Strategisk plan för Sala kommun Dnr INLEDNING Förslag till Budget 2013 och Verksamhetsplan för Sala kommun. Beredning Handlingar inkommer från Framtid Sala, Bilaga KS 2012/141/1, Strategisk plan och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens styrelse och nämnder Bilaga KS 2012/141/2, Framtid Salas förslag till Budget 2013 och Verksamhetsplan Bilaga KS 2012/141/3, resultaträkning Lennart Björk, Inger Lindström och Anna Cedervång deltar vid ärendets Behandling. Per-Olov Rapp (S) föredrar Framtid Salas förslag till Budget 2013 och Verksamhetsplan Alla yrkanden läggs med hänvisning till detta förslag, bilaga KS 2012/141/1-2. Protokollsanteckning Det antecknas i protokollet att Alliansen lägger sitt yrkande vid kommunstyrelsens sammanträde. Kommunstyrelsens förvaltning, driftbudget/plan att arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige att driftbudgetens netto anslag för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2013 fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2014 fastställs till tkr och år 2015 till tkr. att driftbudgetens netto anslag för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2013 fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2014 fastställs till tkr och år 2015 till tkr. Kommunstyrelsens förvaltning, investeringsbudget(plan att arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige /J L1.../ I~:r) Utdrags bestyrkande

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (26) forts att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsens förvaltning år 2013 fastställs till 805 tkr, samt att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning år 2014 fastställs till 970 tkr och år 2015 till tkr. att investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsens förvaltning år 2013 fastställs till 805 tkr, samt att investeringsplan för kommunstyrelsens förvaltning år 2014 fastställs till 970 tkr och år 2015 till tkr. Räddningstjänst. driftbudget/plan att arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen/räddningstjänsten år 2013 fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för kommunstyrelsen/räddningstjänsten år 2014 fastställs till tkr och år 2015 till tkr. att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen/räddningstjänsten år 2013 fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för kommunstyrelsen/räddningstjänsten år 2014 fastställs till tkr och år 2015 tiil tkr. Räddningstjänst. investeringsbudget(plan att arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige att investeringsbudgetens nettoanslag för räddningstjänsten år 2013 fastställs till 5.147tkr, samt att investeringsplan för räddningstjänsten år 2014 fastställs till 913 tkr och år 2015 till 522 tkr. Utdragsbestyrkande

15 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (26) forts att investeringsbudgetens nettoanslag för räddningstjänsten år 2013 fastställs till tkr, samt att investeringsplan för räddningstjänsten år 2014 fastställs till 913 tkr och år 2015 till 522 tkr. Teknisk nämnd. driftbudget/plan att arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige att driftbudgetens nettoanslag för tekniska nämnden år 2013 fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för tekniska nämnden år 2014 fastställs till tkr och år 2015 till tkr. att driftbudgetens nettoanslag för tekniska nämnden år 2013 fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för tekniska nämnden år 2014 fastställs till tkr och år 2015 till tkr. Teknisk nämnd. investeringsbudget/plan att arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för administration 2013 till 430 tkr, att investeringsplan för administration 2014 fastställs till 280 tkr och 2015 till 280 tkr, att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för teknisk service 2013 till tkr, att investeringsplan för teknisk service 2014 fastställs till tkr och 2015 till tkr, att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för kommunala gator och vägar 2013 till tkr, att investeringsplan för kommunala gator och vägar 2014 fastställs till tkr och 2015 till tkr, att fastställa investeringsbudgetens netto anslag för parkverksamhet 2013 till tkr, att investeringsplan för parkverksamhet 2014 fastställs till tkr och 2015 till tkr, ;/\,) Ij-/) \,C!~ Utd ragsbestyrka nde

16 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (26) forts att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för gruvans vattensystem 2013 till 800 tkr, samt att investeringsplan för gruvans vattensystem fastställs till tkr och 2015 till tkr, att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för VA-verksamhet 2013 till tkr, samt att investeringsplan för VA-verksamhet 2014 fastställs till tkr och 2015 till tkr, att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för kart/mät 2013 till 125 tkr, samt att investeringsplan för kart/mät 2014 fastställs till 200 tkr och 2015 till 450 tkr, att fastställa investeringsbudgetens anslag för lokalförvaltarna 2013 till tkr, samt att investeringsplan för lokalförvaltarna 2014 fastställs till tkr och 2015 till tkr. att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för administration 2013 till 430 tkr, att investeringsplan för administration 2014 fastställs till 280 tkr och 2015 till 280 tkr, att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för teknisk service 2013 till tkr, att investeringsplan för teknisk service 2014 fastställs till tkr och 2015 till tkr, att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för kommunala gator och vägar 2013 till tkr, att investeringsplan för kommunala gator och vägar 2014 fastställs till tkr och 2015 till tkr, att fastställa investeringsbudgetens netto anslag för parkverksamhet 2013 till tkr, att investeringsplan för parkverksamhet 2014 fastställs till tkr och 2015 till tkr, att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för gruvans vattensystem 2013 till 800 tkr, samt att investeringsplan för gruvans vattensystem 2014 fastställs till tkr och 2015 till tkr, Utdragsbestyrkand e

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRElSENS ARBETSUTSKOTT 17 (26) forts att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för VA-verksamhet 2013 till tkr, samt att investeringsplan för VA-verksamhet 2014 fastställs till tkr och 2015 till tkr, att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för kart/mät 2013 till 125 tkr, samt att investeringsplan för kart/mät 2014 fastställs till 200 tkr och 2015 till 450 tkr, att fastställa investeringsbudgetens anslag för lokalförvaltarna 2013 till tkr, samt att investeringsplan för lokalförvaltarna 2014 fastställs till tkr och 2015 till tkr. Bygg- och miljönämnd, driftbudget/plan att driftbudgetens nettoanslag för bygg- och miljönämnden år 2013 fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för bygg- och miljönämnden år 2014 fastställs till tkr och år 2015 till tkr. att driftbudgetens netto anslag för bygg- och miljönämnden år 2013 fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för bygg- och miljönämnden år 2014 fastställs till tkr och år 2015 till tkr. Överförmyndaren, driftbudget/plan att driftbudgetens netto anslag för överförmyndarverksamheten år 2013 fastställs till tkr, samt Utdragsbestyrkande

18 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn 18 (26) forts att driftbudget/plan för överförmyndarverksamheten år 2014 fastställs till tkr och år 2015 till tkr. att driftbudgetens netto anslag för överförmyndarverksamheten år 2013 fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för överförmyndarverksamheten år 2014 fastställs till tkr och år 2015 till tkr. Revision. driftbudget/plan att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2013 fastställs till 787 tkr, samt att driftbudget/plan för revisionen år 2014 fastställs till 787 tkr och år 2015 till 787 tkr. att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2013 fastställs till 787 tkr, samt att driftbudget/plan för revisionen år 2014 fastställs till 787 tkr och år 2015 till 787 tkr. Kultur- och fritidsnämnd. driftbudget/plan att driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2013 fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2014 fastställs till tkr och år 2015 till tkr. att driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år 2013 fastställs till tkr, samt Utdragsbestyrkande

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (26) forts att driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år 2014 fastställs till tkr och år 2015 till tkr. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd. driftbudget/plan att driftbudgetens nettoanslag för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden år 2013 fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för år utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden år 2014 fastställs till tkr och år 2015 till tkr. att driftbudgetens nettoanslag för år utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden år 2013 fastställs till tkr. samt att driftbudget/plan för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden år 2014 fastställs till tkr och år 2015 till tkr. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd. investeringsbudget/plan att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden år 2013 till tkr, samt forts att investeringsplan för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden år 2014 fastställs till tkr och år 2015 till tkr. att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden år 2013 till tkr, samt att investeringsplan för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden år 2014 fastställs till tkr och år 2015 till tkr. Utdrags best yrkande

20 SALA KOMMUN forts Skolnämnd. driftbndget/plan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (26) att driftbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2013 fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för skolnämnden år 2014 fastställs till tkr och år 2015 till tkr. att driftbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2013 fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för skolnämnden år 2014 fastställs till tkr och år 2015 till tkr. Skolnämnd. investeringsbudget/plan att fastställa investeringsbudgetens netto anslag för skolnämnden år 2013 till tkr, samt att investeringsplan för skolnämnden för år 2014 fastställs till tkr och för år 2015 till tkr. att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för skolnämnden år 2013 till tkr, samt att investeringsplan för skolnämnden för år 2014 fastställs till tkr och för år 2015 till tkr. Vård- och omsorgsnämnd. driftbudget/plan att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgs nämnden år 2013 fastställs till tkr, samt Justera ndes sign Utdragsbestyrkande

21 "':'};<" ' m~~~~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn 21 (26) forts att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2014 fastställs till tkr och år 2015 till tkr. att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2013 fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2014 fastställs till tkr och år 2015 till tkr. Vård- och omsor~snämnd, investerin~sbud~et/plan att fastställa investerings budgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2013 till tkr, samt att investeringsplan för vård- och omsorgsnämnden för år 2014 fastställs till tkr och för år 2015 till tkr. att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2013 till tkr, samt att investeringsplan för vård- och omsorgsnämnden för år 2014 fastställs till tkr och för år 2015 till tkr. Finansförvaltnin~ Bemyndigande till kommunstyrelsen att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas att anvisa tkr ur eget kapital., /1 Utd ragsbestyrkande

22 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (25) forts att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas att anvisa tkr ur eget kapital. Upplåning att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder under år 2013 med totalt tkr, samt att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder under år 2013 med totalt tkr, samt att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Utdebitering att fastställa utdebiteringen till 22,31 för år att fastställa utdebiteringen till 22,31 för år De kommunala bolagen att Salabostäder AB ska ge avkastning motsvarande genomsnittlig statslåneränta på insatt kapital. Detta ska även gälla Sala Industrifastigheter AB. Avkastning samt räntor och amorteringar på kommunens lån till Sala-Heby Energi AB ska sammanlagt uppgå till 6 mkr. För Sala Silvergruva finns inget avkastningskrav. ej> Utdrags best yrkande

23 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (26) forts att Salabostäder AB ska ge avkastning motsvarande genomsnittlig statslåneränta på insatt kapital. Detta ska även gälla Sala Industrifastigheter AB. Avkastning samt räntor och amorteringar på kommunens lån till Sala-Heby Energi AB ska sammanlagt uppgå till 6 mkr. För Sala Silvergruva finns inget avkastnings krav. Anslagsbindning att för 2013 fastställa nettoanslag för driftbudget till nämnd/styrelse/förvaltningsnivå enligt bilaga 1 och investeringsbudget enligt bilaga 2. att för 2013 fastställa nettoanslag för driftbudget till nämnd/styrelse/förvaltningsnivå enligt bilaga 1 och investeringsbudget enligt bilaga 2. Strategisk plan att arbetsutskottet dels föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige att med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till Strategisk plan , Bilaga KS 2012/141/2, att fastställa Vision för kommunala nämnder, bolag och styrelse i Sala kommun enligt följande: "År 2024 har Sala kommun passerat invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen.", samt att fastställa kommunfullmäktiges mål i perspektivet Medborgare, Medarbetare, Hållbart samhälle och Ekonomi samt indikatorer för målen i enlighet med bilaga, dels föreslår att kommunstyrelsen för egen del, i enlighet med skrivelse Bilaga KS 2012/141/1, att uppdra till kommunchefen att utreda möjligheterna till samverkan i lämplig form med andra kommuner/aktörer beträffande räddningstjänst (i samråd/dialog med Heby kommun), överförmyndare, lönehantering, upphandling och tekniska servicetjänster inklusive telefoni, att redovisas senast på kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober 2012, att uppdra till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tillsammans med vårdoch omsorgs nämnden att utreda möjligheterna och kostnaderna för att starta Utdragsbestyrkande

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn 24 (26) forts gymnasiesärskola på Ösby med LSS-boende, start läsåret , att redovisas på kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober 2012, samt att uppdra till kommunchefen att tillsätta en kommunövergripande projektgrupp som får till uppgift att visa hur all tillsvidareanställd personal ska erbjudas heltidsanställning som grund, med möjlighet att välja vilken sysselsättningsgrad man önskar arbeta, med målet att rätt till heltid ska börja gälla från och med 1 januari Arbetsutskottet föreslår dels att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige att med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till Strategisk plan , Bilaga KS 2012/141/2, att fastställa Vision för kommunala nämnder, bolag och styrelse i Sala kommun enligt följande: "År 2024 har Sala kommun passerat invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen.", samt att fastställa kommunfullmäktiges mål i perspektivet Medborgare, Medarbetare, Hållbart samhälle och Ekonomi samt indikatorer för målen i enlighet med bilaga. dels föreslår att kommunstyrelsen för egen del, i enlighet med skrivelse Bilaga KS 2012/141/1, att uppdra till kommunchefen att utreda möjligheterna till samverkan i lämplig form med andra kommuner/aktörer beträffande räddningstjänst (i samråd/dialog med Heby kommun), överförmyndare, lönehantering, upphandling och tekniska servicetjänster inklusive telefoni, att redovisas senast på kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober 2012, att uppdra till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tillsammans med vårdoch omsorgsnämnden att utreda möjligheterna och kostnaderna för att starta gymnasiesärskola på Ösby med LSS-boende, start läsåret , att redovisas på kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober 2012, samt att uppdra till kommunchefen att tillsätta en kommunövergripande projektgrupp som får till uppgift att visa hur all tillsvidareanställd personal ska erbjudas heltidsanställning som grund, med möjlighet att välja vilken sysselsättningsgrad man önskar arbeta, med målet att rätt till heltid ska börja gälla från och med 1 januari Utdrag: kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOll 2S (26) 173 Översyn av budgetprocessen Dnr 2012/138 INLEDNING Kommunstyrelsen beslutade att från och med det budgetarbete som berörde planperioden tillämpa en förändrad budgetprocess. Tillämpningen av nuvarande modell är inne på sitt fjärde år. Budgetprocessen har delvis förändrats. Förslag presenteras nu att göra en översyn av budgetprocess och budgetmodell samt att ta fram en enklare budgetpresentation bland annat. Beredning Bilaga KS 2012/139/1, skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Per-Olov Rapp (S) föredrar ärendet. Lennart Björk, Inger Lindström och Anna Cedervång deltar vid ärendets behandling. att arbetsutskottet att ge kommunstyrelsen i uppgift att genomföra en översyn av hela budgetprocessen och budgetmodellen i syfte att tydliggöra kommunfullmäktiges och de olika styrelsernas och nämndernas roller och ansvarsfördelning enligt principen om mål- och resultatstyrning, att ta fram en ny avsevärt enklare budgetpresentation som både allmänhet och förtroendevalda politiker kan följa, att översyn av nuvarande budgetmodell skall vara klar inför antagande av Gemensamma planeringsförutsättningar , samt att kommunchefen får i uppdrag att tillsammans med ekonomi kontoret under hösten 2012 planera och genomföra ett antal "workshops" kring föreslagen översyn. Arbetsutskottet att ge kommunstyrelsen i uppgift att genomföra en översyn av hela budgetprocessen och budgetmodellen i syfte att tydliggöra kommunfullmäktiges och de olika styrelsernas och nämndernas roller och ansvarsfördelning enligt principen om mål- och resultatstyrning, att ta fram en ny avsevärt enklare budgetpresentation som både allmänhet och förtroendevalda politiker kan följa, att översyn av nuvarande budgetmodell skall vara klar inför antagande av Gemensamma planeringsförutsättningar , samt att kommunchefen får i uppdrag att tillsammans med ekonomikontoret under hösten 2012 planera och genomföra ett antal "workshops" kring föreslagen översyn. Utdrag: kommunstyrelsen ekonomikontoret kommunchefen Utdragsbestyrkande

26 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 26 (26) 174 Avslutning Ordföranden tackar de ledamöter och ersättare som lämnar kommunstyrelsens arbetsutskott från och med 1 juli 2012 för ett gott samarbete och önskar alla en glad och trevlig sommar. Carol a Gunnarsson (C) önskar ordföranden och övriga detsamma. Utdragsbestyrkande

27 Bilaga l ANSLAGSBINDNINGSNIVÅ DRIFTBUDGET 2013 Anslagen för 2013 binds netto enligt nedanstående fcirteckning VERKSAMHET Kommunstyrelse Kommunstyrelsens förvaltning Räddningstj änst Teknisk nämnd Bygg- och miljönämnd Revision Överförmyndaren Kultur- och fritidsnämnd Skolnämnd Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Vård- och omsorgsnämnd ANSLAGSBINDNING x

28 Kt:P 1/ Bilaga 2 ANSLAGSBINDNINGSNIVÅ INVESTERINGSBUDGET 2013 Anslagen för 2013 binds netto enligt nedanstående förteckning VERKSAMHET ANSLAGSBINDNING Kommunstyrelse Kommunstyrelsens förvaltning Räddningstjänst Samhälls byggnads nämnd Administration Kartn\1äterlilet Teknisk service Gata och vägar Parkverksarrli1et VA-verksarrli1et Gruvans vattensystem Lokalförvaltarna Investeringar i fastigheter binds på objektsnivå Kultur- och fritidsnämnd Skolnämnd Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd Vård- och omsorgsnämnd

Strategisk plan 2013-2015 och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens styrelser och nämnder

Strategisk plan 2013-2015 och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens styrelser och nämnder Bilaga KS 2012/141/1 1(2) 2012-06-19 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Ordförande SALA KÖMliilUN s förvaltning Ink. 2012 ~06~ I 9 Strategisk plan - och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-06-19. Ekebyskolans aula, kl 09.00-15.50 Sesidan 2 Joachim Nordlund (V)

Sammanträdesdatum 2013-06-19. Ekebyskolans aula, kl 09.00-15.50 Sesidan 2 Joachim Nordlund (V) 1 (28) Plats och tid Närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter sekreterare Ekebyskolans aula, kl 09.00-15.50 Sesidan 2 Joachim Nordlund (V) Victoria Palen (SBÄ) Kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Strategisk plan 2014-2016 för Sala kommun

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Strategisk plan 2014-2016 för Sala kommun D SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-06-04 I< F: s NR 71 2013 16 (40) 163 Strategisk plan 2014-2016 för Sala kommun Dnr 2013/219 Beredning Ledningsutskottets beslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-02-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-02-21 Plats och tid Beslutande Ledamöter SALA Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl 13.30-16.15 Per-Olov Rapp (S) Hanna Westman (S BÄ) Lotta johansson

Läs mer

Strategisk plan 2013-2015 och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens styrelser och nämnder

Strategisk plan 2013-2015 och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens styrelser och nämnder .I......"."...\;. ~ R " :: ",.:~"", SALA KOMMUN e v i d e r a d KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Ordförande Bilaga KS 2012/141/1 112) 2012-06-19 SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2012-08- 2 O Dlarienr ) I.'

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanställda budgetförslag 2013 och Verksamhetsplan 2014-2015, reviderat efter KF 2012-09-03, 96 och KS 2012-12-06, 290

Kommunstyrelsens sammanställda budgetförslag 2013 och Verksamhetsplan 2014-2015, reviderat efter KF 2012-09-03, 96 och KS 2012-12-06, 290 Bilaga KS 2012/250/1 1 (11) 2012-12-06 Per-Olov Rapp Ordförande 2012-12- 1 o s sammanställda budgetförslag 2013 och Verksamhetsplan 2014-2015, reviderat efter KF 2012-09-03, 96 och KS 2012-12-06, 290 Sverige

Läs mer

Kommunstyrelsen 2006-03-09. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Jill Roos

Kommunstyrelsen 2006-03-09. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Jill Roos SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 16.00 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Reviderad strategisk plan 2012-2014

Reviderad strategisk plan 2012-2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-11-17 KF:s EP-,YDLING l,,, 7!, 2011 18 (24) 230 Reviderad strategisk plan 2012-2014 Dnr 2011/275 Beredning Bilaga KS 2011/229/1, reviderad budgetskrivelse

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Bokslut för Sala kommun 2011

Bokslut för Sala kommun 2011 SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRelSEN Sammanträdesdatum 2012-04-12 ~: F: s 25 (34) 88 Bokslut för Sala kommun 2011 Beredning Bilaga KS 2012/74/1, årsredovisning 2011 Bilaga KS 2012/74/2, begäran om tilläggsbudget

Läs mer

~~~:- ~_~dlj~l'- Pa ragrafer 16-34

~~~:- ~_~dlj~l'- Pa ragrafer 16-34 Plats och tid Beslutande Ledamöter SALA Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid FULLMÄKTIGE Ekebyskolans aula, kl. 19.00-20.10 Se bifogad

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00 18.15 Beslutande Ersättare Katja Larsson (S), ordf. Inger Borgenberg (S), tjg

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Sammanträdet ajourneras kl 19.50 20.10.

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Sammanträdet ajourneras kl 19.50 20.10. Kommunfullmäktige 2011-12-13 1 (13) Plats och tid Hörsalen, Stadshuset i Mjölby, kl 19.00-20.40 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S), Anders Gustavsson (S) (ersättare för Cecilia Vilhelmsson (S)),

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 14 april 2003 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 14 april 2003 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelsen 14 april 2003 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 14 april 2003 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer