SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-02-21"

Transkript

1 Plats och tid Beslutande Ledamöter SALA Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl Per-Olov Rapp (S) Hanna Westman (S BÄ) Lotta johansson Arnqvist (V) Carola Gunnarsson (C) Peter Molin (M) Ulrika Spårebo (S) Michael PB johansson (M) 1 (22) Närvarande representanter Övriga deltagare Lars Alderfors (FP) Håkan Pettersson (KD) Ragge jagero (SD) Kerstin Olla Stahre, förvalningschef jan-olof Friman, kommunchef jenny Sivars, miljöingenjör, programledare Hållbar Utveckling Anna jägvald, plan arkitekt, projektledare Hållbar Utveckling Kenneth Mårtensson, VD Sala-Heby Energi AB, projektledare Hållbar Utveckling Gerd Svedberg, Företagarcentrum, projektledare Hållbar Utveckling Hanna Andersson, upphandlare Håkan Svärd, planerings- och utvecklings chef Christofer Berg, enhetschef Information Sala Mirjam Olsson, ekonomisekreterare jill Roos, kommunsekreterare td!t (? r~ Underskrifter Paragrafer Sekreterare r:;t--~------::,-j(a>l ',.. jljl Roos Ordförande ~- /~:J-t, ()~/ AJvr:tr~ -----?-t l---, Per-Olov Rapp (S) J ( l Justerande Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat, justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRElSENS ARBETSUTSKOn 2 (22) Innehållsförteckning 38 Ordningsfråga Arbetsgruppen UthåJllg kommun; lägesrapport Revidering av Riktlinjer för upphandling i Sala kommun Överlåtelse av Jugansbo bygdegård Bildande av Vattenråd; kommunal medverkan i kommande styrelse Detaljplan för Folkskolan 2, TingshoteUet; planbesked Detaljplan för Östra kvarteren, del av 5ilvervallen; utställning Utvärdering Evenemangsstöd Salafestivalen liv och rörelse i centrum - Evenemangsstöd till evenemanget Salafestivalen Z Liv och rörelse på landsbygden - Evenemangsstöd till evenemanget Allsångskvällar för allmänheten i Ransta Liv och rörelse i centrum - Evenemangsstöd till evenemanget Swedish Outdoor Tour i Sala Inköp av återlämningsautomat, Sala stadsbibliotek SO Motion om sammanställning av politiska beslut på lätt svenska - Polätt SS Motion om att inrätta ett familjecentrum i Sala Motion om större valmöjlighet för matgäster inom äldreomsorg Medborgarförslag om utvecklingen i Stadsparken Medborgarförslag om idrottshall och matsal vid Varm sätra skola Medborgarförslag om iordningsställande av motionsspår i Bråsta backe Strategisk plan för s förvaltning och överförmyndaren Verksamhetsberättelse 2011 för /s förvaltning; begäran om tilläggsbudget i 2012 års driftanslag samt begäran om tilläggsanslag, investeringar från verksamhetsåret mu n Utd ragsbestyrka nde

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSENS ARBETSUTSKOn 3 (22) 38 Ordningsfråga Arbetsutskottet att följande ärende kompletteras dagens föredragningslista: Verksamhetsberättelse 2011 för s förvaltning; begäran om tilläggsbudget i 2012 års drifts anslag samt begäran om tilläggsanslag, investeringar från verksamhetsåret 2011 s best yrka nde

4 SALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (22) 39 Arbetsgruppen Uthållig kommun; lägesrapport Dnr 2007/319 jenny Sivars inleder informationen. Projektledarna Kenneth Mårtensson projektet "Nya roller för energibolagen", Anna jägvald projektet "Energieffektiv planering i mindre kommuner" och Gerd Svedberg projektet "Energiledningssystem för lokal utveckling informerar om sina respektive projekt. att arbetsutskottet att lägga informationen till handlingarna. Arbetsutskottet att lägga informationen till handlingarna. sbestyrkande

5 SALA SAMMANTRÄDESPROTOKOll STYRElSENS ARBETSUTSKOTT 5(22) 40 Revidering av Riktlinjer för upphandling i Sala kommun Dnr 2012/36 Förslag till reviderade riktlinjer för upphandling presenteras. Bilaga KS 2012/34/1, riktlinjer Hanna Andersson föredrar ärendet. att arbetsutskottet föreslår att att fastställa "Riktlinjer för upphandling i Sala kommun", bilaga KS 2012/34/1. Carola Gunnarsson (C) yrkar bifall till Per-Olov Rapps yrkande, dock med följande ändring av texten i riktlinjerna: att miljöfaktorer/kriterier skall alltid finnas med i upphandlingar. Lotta johansson Arnqvist (V) yrkar bifall till Carola Gunnarssons ändringsyrkande. Proposition Ordföranden ställer sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet. Ordföranden ställer därefter Carola Gunnarssons ändringsyrkande mot avslag och finner ändringsyrkandet bifallet. Arbetsutskottet föreslår att att fastställa "Riktlinjer för upphandling i Sala kommun", bilaga KS 2012/34/1, med ändringen i texten att miljöfaktorer/kriterier skall alltid finnas med i upphandlingar. Utdra gs b est yrka n d e

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (22) 41 Överlåtelse av Jugansbo bygdegård Dnr 2012/35 Vid s sammanträde , 54, gavs ett uppdrag till enheten för planering och utveckling, att uppta förhandlingar med bygdegårdsföreningarna i Norrby, Gullvalla, Tärna och jugansbo om övertagande av sina bygdegårdar. Samtliga bygdegårdar har varit positiva till ett övertagande och överlåtelse av Tärna, Norrby och Gullvalla bygdegårdar är avslutade och genomförda, Bilaga KS 2012/35/1, skrivelse Bilaga KS 2012/35/2, gåvobrev Håkan Svärd föredrar ärendet. att arbetsutskottet föreslår att hemställer att kommunfullmäktige att godkänna överlåtelsen av jugansbo bygdegård, bilaga KS 2012/35/2, samt att avtal i samband med överlåtelsen undertecknas av enhetschef på enheten för planering och utveckling, Carola Gunnarsson (C) yrkar bifall till Per-Olov Rapps yrkande, Arbetsutskottet föreslår att hemställer att kommunfullmäktige att godkänna överlåtelsen av jugansbo bygdegård, bilaga KS 2012/35/2, samt att avtal i samband med överlåtelsen undertecknas av enhetschef på enheten för planering och utveckling, Utd ragsbestyrkande

7 SALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRElSENS ARBETSUTSKOTT 7 (22) 42 Bildande av Vattenråd; kommunal medverkan i kommande styrelse Dnr 2008/268 Sedan november 2010 har ett arbete pågått för att bilda vattenråd för Sagån och Svartån. I det fortsatta arbetet behöver Sala kommun besluta om fortsatt medverkan i vattenrådets styrelser. Bilaga KS 2012/36/1, skrivelse från s förvaltning, enheten för planering och utveckling Håkan Svärd föredrar ärendet. att arbetsutskottet föreslår att att Sala kommun har två representanter i styrelsen för Sagåns vattenråd samt en representant i styrelsen för Svartåns vattenråd, att kommunen utser en tjänsteman som representerar båda vattenråden, att tekniska förvaltningen representerar kommunen i Sagåns vattenråd eftersom reningsverket är lokaliserat vid vattendraget, att s förvaltning, vid behov, sköter den ekonomiska administrationen för Sagåns vattendrag, samt att all kommunal medverkan i vattenråden ska ske inom ramen för respektive förvaltnings driftbudget. Arbetsutskottet föreslår att att Sala kommun har två representanter i styrelsen för Sagåns vattenråd samt en representant i styrelsen för Svartåns vattenråd, att kommunen utser en tjänsteman som representerar båda vattenråden, att tekniska förvaltningen representerar kommunen i Sagåns vattenråd eftersom reningsverket är lokaliserat vid vattendraget, att s förvaltning, vid behov, sköter den ekonomiska administrationen för Sagåns vattendrag, samt att all kommunal medverkan i vattenråden ska ske inom ramen för respektive förvaltnings driftbudget. sbestyrkande

8 SALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSENS ARBETSUTSKOn 8 (22) 43 Detaljplan för Folkskolan 2, Tingshotellet; plan be sked Dnr 2012/10 Fastighetsägaren önskar ett mer flexibelt användningssätt för fastigheten med möjlighet att bygga ut byggnaden åt söder, skapa ett hörn åt nordost samt göra markanläggning för servering. Bilaga KS 2012/37/1, planbesked Håkan Svärd föredrar ärendet. att arbetsutskottet att uppdra till s förvaltning, enheten för planering och utveckling, att påbörja arbetet med att ändra detaljplan för att möjliggöra ökad byggrätt på fastigheten Folkskolan 2. Arbetsutskottet att uppdra till s förvaltning, enheten för planering och utveckling, att påbörja arbetet med att ändra detaljplan för att möjliggöra ökad byggrätt på fastigheten Folkskolan 2. s förvaltning, enheten för planering och utveckling, J11 r::ci 'J f.-...yv..,,-1-' sbestyrka nde

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRelSENS ARBETSUTSKOTT 9 (22) 44 Dnr 2006/130 Detaljplan för Östra kvarteren, del av Silvervallen; utställning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av Bovierans flerbostadshus med totalt 48 lägenheter i tre våningar. Planområdet är beläget i östra delarna av Sala centrum. I planen ingår del av Silvervallen. Planområdet ansluter till Långgatan i norr. Bilaga KS 2012/4/2, utställningshandlingar Håkan Svärd föredrar ärendet. att arbetsutskottet att uppdra till s förvaltning, enheten för planering och utveckling, att ställa ut detaljplan för Östra kvarteren, del av Silvervallen. Carola Gunnarsson (C) yrkar avslag på Per-Olov Rapps yrkande, då den ändrade markanvisningen innebär en försämring av Silvervallens fortsatta användning och utveckling i området. Peter Molin (M) yrkar bifall till Carola Gunnarssons yrkande. Proposition Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och Carola Gunnarssons yrkande och finner sitt eget yrkande bifallet. Arbetsutskottet att uppdra till s förvaltning, enheten för planering och utveckling, att ställa ut detaljplan för Östra kvarteren, del av Silvervallen. Reservation Carola Gunnarsson (C) och Peter Molin (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. s förvaltning, enheten för planering och utveckling t-::v /, t: t,"/ /'1 Utd ragsbestyrkande

10 SALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (22) 45 Utvärdering Evenemangsstöd Salafestivalen 2011 Salafestivalen arrangerades juli 2011 i Sala. Bilaga KS 2012/38/1, utvärdering Christofer Berg föredrar ärendet. att arbetsutskottet att lägga utvärderingen till handlingarna. Arbetsutskottet att lägga utvärderingen till handlingarna. Dnr 2011/27 s förvaltning, Christofer Berg s bestyrkande

11 SALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (22) 46 Liv och rörelse i centrum - Evenemangsstöd till evenemanget Salafestivalen 2012 Dnr 2012/1 Sala Festival Ekonomisk förening har inkommit med ansökan om 250,000 kronor i evenemangsstöd till Salafestivalen 2012 som planeras äga rum juli 2012, Bilaga KS 2012/39/1, skrivelse från Information Sala Bilaga KS 2012/39/2, ansökan att arbetsutskottet att med hänvisning till skrivelse, bilaga KS 2012/39/1,bevilja ansökan om 250,000 kronor i evenemangsstöd till evenemanget "Salafestivalen" 2012, Arbetsutskottet att med hänvisning till skrivelse, bilaga KS 2012/39/1,bevilja ansökan om 250,000 kronor i evenemangsstöd till evenemanget "Salafestivalen" 2012, s förvaltning, Christofer Berg Kerstin Olla Stahre Mirjam Olsson Utd ra gsb e styrka n d e

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (22) 47 Liv och rörelse på landsbygden - Evenemangsstöd till evenemanget Allsångskvällar för allmänheten iransta Dnr 2012/2 Ranstaortens PRO har inkommit med ansökan om kronor i evenemangsstöd till Allsångskvällar för allmänheten som planeras äga rum 28 juni och 22 juli Bilaga KS 2012/40/1, skrivelse från Information Sala Bilaga KS 2012/40/2, ansökan Christofer 8erg deltar vid ärendets behandling. att arbetsutskottet att med hänvisning till skrivelse, bilaga KS 2012/40/1, bevilja ansökan om kronor i evenemangsstöd till evenemanget" Allsångskvällar för allmänheten" i Ransta. Arbetsutskottet att med hänvisning till skrivelse, bilaga KS 2012/40/1, bevilja ansökan om kronor i evenemangsstöd till evenemanget" Allsångskvällar för allmänheten" i Ransta. s förvaltning, Christofer Berg Kerstin Olla Stahre Mirjam Olsson hj;,,!./?/:j>//,-, fl' jj' i v U ;..-' L.-t,..,- I Utd ragsbestyrka nde

13 SALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (22) 48 Dnr 2012/16 Liv och rörelse i centrum - Evenemangsstöd till evenemanget Swedish Outdoor Tour i Sala 2012 Föreningen Sala Silverstaden lbk har inkommit med ansökan om kronor i evenemangsstöd till Swedish Outdoor Tour som planeras äga rum juli Bilaga KS 2012/41/1, skrivelse från Information Sala Bilaga KS 2012/41/2, ansökan Christofer Berg föredrar ärendet. att arbetsutskottet att med hänvisning till skrivelse, bilaga KS 2012/41/1,bevilja ansökan om kronor i evenemangsstöd till evenemanget "Swedish Outdoor Tour" Peter Molin (M) och Hanna Westman (SBÄ) yrkar bifall till Per-Olov Rapps yrkande. Arbetsutskottet i!tt med hänvisning till skrivelse, bilaga KS 2012/41/1,bevilja ansökan om kronor i evenemangsstöd till evenemanget" Swedish Outdoor Tour" s förvaltning, Christofer Berg Kerstin O Ila Stahre Mirjam Olsson 10? 0'7 '7. o,/. Ut vt./" s best yrkande

14 SALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (22) 49 Inköp av återlämningsautomat, Sala stadsbibliotek Dnr 2012/34 Begäran från kultur- och fritidsnämnden om att få överföra kronor i investeringsmedel från 2011 till 2012 för inköp av återlämningsautomat, samt kronor i investeringsmedel för täckande av extra kostnader för inköp av återlämningsautomat under Bilaga KS 2012/42/1, KFN 5 att arbetsutskottet föreslår att att begäran om överföring av kronor i investeringsmedel från 2011 till 2012 för inköp av återlämningsautomat, samt kronor i investeringsmedel för täckande av extra kostnader för inköp av återlämningsautomat under 2012, överlämnas för behandling till bokslutsberedningen. Arbetsutskottet föreslår att att begäran om överföring av kronor i investeringsmedel från 2011 till 2012 för inköp av återlämningsautomat, samt kronor i investeringsmedel för täckande av extra kostnader för inköp av återlämningsautomat under 2012, överlämnas för behandling till bokslutsberedningen. Utd ragsbestyrkande

15 SALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (22) 50 Dnr 2010/228 Motion om sammanställning av politiska beslut på lätt svenska - Polätt Mikael Jonsson (C) har den 8 december 2010 inkommit med rubricerade motion. Motionären föreslår att kommunfullmäktige att uppdra till att ordna så att en sammanställning av i första hand kommunfullmäktiges beslut på lätt svenska enligt Polätt publiceras på bland annat kommunens hemsida en gång i månaden eller efter vad som bedöms rimligt av. Bilaga KS 2012/43/1, motionssvar Bilaga KS 2012/43/2, yttrande SKN 85 Bilaga KS 2012/43/3, yttrande VAN 56 Bilaga KS 2012/43/4, yttrande VON 25 Bilaga KS 2012/43/5, yttrande Information Sala Bilaga KS 2012/43/6, motion att arbetsutskottet föreslår att hemställer att kommunfullmäktige att bifalla motionen. Arbetsutskottet föreslår att hemställer att kommunfullmäktige att bifalla motionen. sbestyrka nde

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (22) 51 Motion om att inrätta ett familjecentrum i Sala Dnr 2011/154 Eva Axelsson (KD) och Håkan Pettersson (KD) har den 18 maj 2011 inkommit med rubricerade motion. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige att ett familjecentrum inrättas i Sala kommun. Bilaga KS 2012/44/1, motionssvar Bilaga KS 2012/44/2, yttrande SKN 53 Bilaga KS 2012/44/3, yttrande VON 100 Bilaga KS 2012/44/4, motion att arbetsutskottet föreslår att hemställer att kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Carola Gunnarsson (C) yrkar att arbetsutskottet föreslår att hemställer att kommunfullmäktige att bifalla motionen. Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och Carola Gunnarssons yrkande och finner sitt eget yrkande bifallet. Arbetsutskottet föreslår att hemställer att kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Utd ragsbestyrkande

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (22) 52 Dnr 2011/271 Motion om större valmöjlighet för matgäster inom äldreomsorg Peter Molin (M) har den 27 oktober 2011 inkommit med rubricerade motion. Motionären föreslår att kommunfullmäktige att matgästerna inom äldreomsorgen erbjuds möjligheten att välja mellan två lunchrätter. Bilaga KS 2012/45/1, motionssvar Bilaga KS 2012/45/2, yttrande TKN 98 Bilaga KS 2012/45/3, motion att arbetsutskottet föreslår att hemställer att kommunfullmäktige att bifalla motionen. Arbetsutskottet föreslår att hemställer att kommunfullmäktige att bifalla motionen. Utdra gs bestyrka nd e

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRelSENS ARBETSUTSKOn 18 (22) 53 Medborgarförslag om utvecklingen i Stadsparken Dnr 2011/213 Sala SPF inkom den 25 oktober 2011 med rubricerade medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att det anläggs boulebanor i anslutning till minigolfbanan i Stadsparken samt att där även kommer att finnas tillgång till toaletter. Bilaga KS 2012/46/1, svar på medborgarförslag Bilaga KS 2012/46/2, yttrande TKN 81 Bilaga KS 2012/46/3, medborgarförslag att arbetsutskottet föreslår att hemställer att kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat. Arbetsutskottet föreslår att hemställer att kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat. ty /-'1 sbestyrkande

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSENS ARBETSUTSKOn 19 (22) 54 Dnr 2011/193 Medborgarförslag om idrottshall och matsal vid Varmsätra skola Föräldrarepresentanter för förskoleklassen samt årskurserna ett till fem vid Varmsätra skola inkom den 18 juli 2011 med rubricerade medborgarförslag, Förslagsställarna föreslår att det vid Varmsätra skola byggs en idrottshall med omklädningsrum och förråd, så att ytor frigörs i den befintliga skolan till godkända och lugna matutrymmen för eleverna, Idag sitter skolbarnen i korridoren, biblioteket och i sina klassrum när de äter sin skolmat. Bilaga KS 2012/47/1, svar på medborgarförslag Bilaga KS 2012/47/2, yttrande TKN 82 Bilaga KS 2012/47/3, medborgarförslag att arbetsutskottet föreslår att hemställer att kommunfullmäktige att i avvaktan på lokalförvaltarnas utredning anse medborgarförslaget besvarat. Carola Gunnarsson (C) yrkar att arbetsutskottet föreslår att hemställer att kommunfullmäktige att bifalla intentionerna i medborgarförslaget. Peter Molin (M), Hanna Westman (S BÄ) och Lotta Johansson Arnqvist (V) yrkar bifall till Carola Gunnarssons yrkande, Proposition Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och Carola Gunnarssons yrkande och finner Carola Gunnarssons yrkande bifallet. Arbetsutskottet föreslår att hemställer att kommunfullmäktige att bifalla intentionerna i medborgarförslaget, Justerandes SIgn s best yrka nde

20 SALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (22) 55 Dnr 2011/186 Medborgarförslag om iordningsställande av motionsspår i Bråsta backe Roger Adolfsson inkom den 27 juni 2011 med rubricerade medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår motionsspåret i Bråsta backe iordningsställs, så att kommunborna lättare kan utnyttja spåret, som för närvarande är minimalt underhållet. Bilaga K5 2012/48/1, svar på medborgarförslag Bilaga K5 2012/48/2, yttrande från kultur- och fritidsförvaltningen Bilaga K5 2012/48/3, medborgarförslag Per-Olov Rapp (5) yrkar att arbetsutskottet föreslår att hemställer att kommunfullmäktige att uppdra till tekniska nämnden/förvaltningen att på lämpligt sätt ombesörja varsam skogsvård av naturstigen/motionsspåret i Bråsta backe, samt att därmed anse medborgarförslaget bifallet. Peter Molin (M) yrkar bifall till Per-Olov Rapps yrkande, dock med tillägget att naturstigen/motionsspåret kompletteras med ny fyllningsmassa. Proposition Ordföranden ställer Peter Molins tilläggsyrkande mot avslag och finner tilläggsyrkandet bifallet. Arbetsutskottet föreslår att hemställer att kommunfullmäktige att uppdra till tekniska nämnden/förvaltningen att på lämpligt sätt ombesörja varsam skogsvård av naturstigen/motionsspåret i Bråsta backe och att naturstigen/ motionsspåret kompletteras med ny fyllningsmassa, samt att därmed anse medborgarförslaget bifallet. sbestyrkande

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (22) 56 Strategisk plan för s förvaltning och överförmyndaren Handlingar inkommer, Bilaga KS 2011/49/1, strategisk plan för s förvaltning Bilaga KS 2011/49/2, strategisk plan för överförmyndaren Kerstin Olla Stahre föredrar ärendet. Mirjam Olsson deltar vid ärendets behandling. att arbetsutskottet föreslår att att fastställa förslag till Strategisk plan för s förvaltning, bilaga KS 2011/49/1, att fastställa förslag till Strategisk plan för överförmyndaren, bilaga KS 2011/49/2, samt att överlämna de strategiska planerna till budgetberedningen. Dnr Arbetsutskottet föreslår att att fastställa förslag till Strategisk plan för s förvaltning, bilaga KS 2011/49/1, att fastställa förslag till Strategisk plan för överförmyndaren, bilaga KS 2011/49/2, samt att överlämna de strategiska planerna till budgetberedningen. Utd ragsbestyrkande

22 SALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSENS ARBETSUTSKOn 22 (22) 57 Dnr 2012/19 Verksamhetsberättelse 2011 för /s förvaltning; begäran om tilläggsbudget i 2012 års driftanslag samt begäran om tilläggsanslag, investeringar från verksamhetsåret 2012 Handlingar inkommer, Bilaga KS 2012/15/4, begäran om tilläggsbudget 2012 års driftanslag Bilaga KS 2012/15/5, begäran om tilläggsanslag investeringar från verksamhetsåret 2012 Kerstin Olla Stahre och Mirjam Olsson deltar vid ärendets behandling. Per-Olov Rapp (SJ yrkar att arbetsutskottet föreslår att att godkänna begäran om tilläggsbudget 2012 års driftanslag, Bilaga KS 2012/15/4, samt begäran om tilläggsanslag investeringar från verksamhetsåret 2012, Bilaga KS 2012/15/5. Arbetsutskottet föreslår att att godkänna begäran om tilläggsbudget 2012 års driftanslag, Bilaga KS 2012/15/4, samt begäran om tilläggsanslag investeringar från verksamhetsåret 2012, Bilaga KS 2012/15/5. sbestyrkande

2015-01-20. Gustav Adolfsalen, kl13.30-15.30 Sesidan 2

2015-01-20. Gustav Adolfsalen, kl13.30-15.30 Sesidan 2 LEDNINGSUTSKOITET l (17) Plats och tid Närvarande Gustav Adolfsalen, kl13.30-15.30 Sesidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter sekreterare Paragrafer 1-13 Ordförande Carola Gunnarsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Reviderad strategisk plan 2012-2014

Reviderad strategisk plan 2012-2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-11-17 KF:s EP-,YDLING l,,, 7!, 2011 18 (24) 230 Reviderad strategisk plan 2012-2014 Dnr 2011/275 Beredning Bilaga KS 2011/229/1, reviderad budgetskrivelse

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18. TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Plats och tid Torskolans bibliotek, onsdagen den 9 januari 2013 kl. 17.30 18.55 Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.35 Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00

2008-11-17. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Sammanträdesprotokoll 1(44) 2008-11-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-16.00 Beslutande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 Plats Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 23 november 2011, kl. 08.00-12.30 Beslutande Anders Berngarn

Läs mer

Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S)

Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) ~ HASSLEHOLMS,..,." KOMMUN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARBETSUTSKOTI 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-10.50 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232) Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232) Plats och tid Beslutande Ledamöter Arvika Näringslivscentrum, hörsalen kl. 19.00 20.00 Enligt bifogade närvarolista Övriga närvarande Göran Bryntesson, sekreterare

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson.

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson. Kommunstyrelsen 2012-08-06 1 (20) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-08-06 klockan 10.00-16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M)

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Nafih Mawlod (S) och Pamela Hopkins (SD) ersättare John Omoomian (S) och Thord Durnell (SD) Kanslienheten, 27 maj kl. 13.00.

Nafih Mawlod (S) och Pamela Hopkins (SD) ersättare John Omoomian (S) och Thord Durnell (SD) Kanslienheten, 27 maj kl. 13.00. Plats och tid Lindesberg Arena, Aktiviteten, kl. 17.00-19.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Marita Haraldsson (MP) ej tjänstgörande 94-97 tjänstgörande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00 18.15 Beslutande Ersättare Katja Larsson (S), ordf. Inger Borgenberg (S), tjg

Läs mer