~~~:- ~_~dlj~l'- Pa ragrafer 16-34

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~~~:- ~_~dlj~l'- Pa ragrafer 16-34"

Transkript

1 Plats och tid Beslutande Ledamöter SALA Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid FULLMÄKTIGE Ekebyskolans aula, kl Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Magnus Eriksson (S BÄ) Alexandra Gustafsson (S) Kommunstyrelsens förvaltning, torsdagen den 29 mars 2012, kl (24) Underskrifter Sekreterare ~~~:- ~_~dlj~l'- Pa ragrafer I' WIMA /' Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat, justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunstyrelsens förvaltning Underskrift

2 Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOll FULLMÄKTIGE 2 (24) Deltagarlista vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars Anmälningsärenden.. Avsägelse Avsägelse... Avsägelse... Medborgarförslag om utvecklingen i Stadsparken... Medborgarförslag om idrottshall och matsal vid Varmsätra skola... Medborgarförslag om iordningställande av motionsspår i Bråsta backe Revidering av Handllngsprogram för skydd mot olyckor enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) Vatten- och avloppspolicy för Sala kommun.... Överlåtelse av Jugansbo bygdegård. Utökat revisionsanslag Justering av Taxa för sop-, slam- och latrinhämtning Motion om sammanställning av politiska beslut på lätt svenska - Polätt D Motion om att inrätta ett familjecentrum i Sala Motion om större valmöjligheter för matgäster inom äldreomsorg Borgen för Salabostäder AB W KompletteringsvaL Inkomna medborgarförslag...., Inkomna motioner Utd ragsbestyrkande

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOll FULLMÄKTIGE 3 (24) Deltagarlista vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2012 ANDE Lars Alderfors (FP) Emil Andersson (S) Marcus Andersson (SBÄ) Annica Aspenbom (FP) Eva Axelsson (KO) Karl-Axel Ekebom (S) Christer Eriksson (C) Gustaf Eriksson (C) jan-olov Eriksson (M) Magnus Eriksson (SBÄ), ej 31 Monica Fahrman (MP) Oick Forsberg (S) Mathias Goldkuhl (M) Carola Gunnarsson (C), ej 31 Alexandra Gustafsson (S) Christer Gustafsson (C) Lotta Holmer (S) Ragge jagero (SO) Bengt jansson (S) Michael johansson (M) Tommy johansson (S) Bo Kihlström (S) Amanda Lindblad (S) Bo Lindholm (SO) Peter Molin (M) Pia Nilsson (S) Åsa Nilsson (S) joachim Nordlund (V) Victoria Palen (S BÄ) Håkan Pettersson (KO) Maila Pettersson (C) Per-Olov Rapp (S) Eva Stenberg (S) Gunnel Söderström (V) Maria Thunberg (M) Anders Westin (C) Erik Åberg (MP) Mårten Öhrström (C), ej 31 Andreas Weiborn (M) Tjänstgörande ersättare Allan Westin (M) Sven-Olof Pettersson (C) sbestyrka nde

4 FULLMÄKTIGE 4 (24) Erik Fylkeson (S) Ulrika Spåre bo (S) Daniel Ahlin (SBÄ) Peter Östlund (S BÄ) Närvarande ersättare Pernilla Kahn (M) Lars-Johan Hylander (M) Håkan Aspenbom (FP) Agneta Sonnebo Ögren (PP) Eva Törnblom (S) Thomas Calissendorff (S) Kristina Nyberg (S) Johanna Ritvadotter (V) Beatrice Woldert (MP) Övriga Jan-Olof Priman, kornmullchef Virve Svedlund, kommunjurist fr el sbestyrkande

5 FULLMÄKTIGE 5 (24) Dnr 16 Anmälningsärenden Följande ärenden anmäls: Länsstyrelsen har den 5 mars 2012 utsett Christer Gustafsson (C) till ny ledamot i kommunfullmäktige t o m den 31 oktober 2014, efter Mikael Jonsson (C). Länsstyrelsen har den 5 mars 2012 utsett Elisabeth Nilsson (C) till ny ersättare i kommunfullmäktige t o m den 31 oktober 2014, efter Christer Gustafsson (C). Revisionsrapport - Kommunens föreningsbidrag. sbestyrkande

6 FULLMÄKTIGE 6 {24) 17 Avsägelse Dnr Daniel Ahlin (S BÄ) begär i skrivelse inkommen den 28 februari 2012 om befrielse från uppdraget som ersättare i Kommuninvest. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Daniel Ahlin (S BÄ) befrielse från ovan nämnda uppdrag, samt att överlämna ärendet till valberedningen. Kommuninvest valberedningen sbestyrkande

7 FULLMÄKTIGE 7 (24) 18 Avsägelse Dnr Bodil Hildemar (V) begär i skrivelse inkommen den 6 mars 2012 om befrielse från uppdraget som ombud i Västmanlands Kommuner och Landsting. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Bodil Hildemar (V) befrielse från ovan nämnda uppdrag, samt att överlämna ärendet till valberedningen. VKL valberedningen sbestyrka nde

8 FULLMÄKTIGE 8 (24) 19 Avsägelse Dnr Elisabeth Nilsson (C) begär i skrivelse inkommen den 15 mars 2012 om befrielse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Elisabeth Nilsson (C) befrielse från ovan nämnda uppdrag, samt att hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning. Länsstyrelsen sbestyrkande

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOll FULLMÄKTIGE 9 (24) 20 Medborgarförslag om utvecklingen i Stadsparken Dnr KH 7 Sala SPF inkom den 25 oktober 2011 med rubricerade medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att det anläggs boulebanor i anslutning till minigolfbanan i Stadsparken samt att där även kommer att finnas tillgång till toaletter. Beredning Bilaga KS 2012/46/1, svar på medborgarförslag. Bilaga KS 2012/46/2, yttrande TKN 81. Bilaga KS 2012/46/3, medborgarförslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott , 53. Kommunstyrelsen , 60. Yrkande Per-Olov Rapp (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anse medborgarförslaget besvarat. förslagsställaren tekniska nämnden '"sbestyrkande

10 FULLMÄKTIGE 10 (24) 21 Dnr KHnr8 Medborgarförslag om idrottshall och matsal vid Varm sätra skola Föräldrarepresentanter för förskoleklassen samt årskurserna ett till fem vid Varmsätra skola inkom den 18 juli 2011 med rubricerade medborgarförslag. Förslagsställarna föreslår att det vid Varmsätra skola byggs en idrottshall med omklädningsrum och förråd, så att ytor frigörs i den befintliga skolan till godkända och lugna matutrymmen för eleverna. Idag sitter skolbarnen i korridoren, biblioteket och i sina klassrum när de äter sin skolmat. Beredning Bilaga KS 2012/47/1, svar på medborgarförslag. Bilaga KS 2012/47/2, yttrande TKN 82. Bilaga KS 2012/47/3, medborgarförslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott , 54. Kommunstyrelsen , 61. Yrkanden Per-Olov Rapp (S), Carola Gunnarsson (C) och Håkan Pettersson (KO) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att bifalla intentionerna i medborgarförslaget. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att bifalla intentionerna i medborgarförslaget. förslagsställaren tekniska nämnden \ G.sbestyrkande

11 FULLMÄKTIGE 11 (24) 22 Dnr KH nr9 Medborgarförslag om iordningställande av motionsspår i Bråsta backe Roger Adolfsson inkom den 27 juni 2011 med rubricerade medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår motionsspåret i Bråsta backe iordningsställs, så att kommunborna lättare kan utnyttja spåret, som för närvarande är minimalt underhållet. Beredning Bilaga KS 2012/48/1, svar på medborgarförslag. Bilaga KS 2012/48/2, yttrande från kultur- och fritidsförvaltningen. Bilaga KS 2012/48/3, medborgarförslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott , 55. Kommunstyrelsen , 62. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att uppdra till tekniska nämnden/förvaltningen att på lämpligt sätt ombesörja varsam skogsvård av naturstigen/motionsspåret i Bråsta backe och att naturstigen/ motionsspåret kompletteras med ny fyllningsmassa, samt att därmed anse medborgarförslaget bifallet. förslagsställaren tekniska nämnden/förvaltningen kultur- och fritidsförvaltningen sbestyrkande

12 FULLMÄKTIGE 12 (24) 23 Dnr KH nr 10 Revidering av Handlingsprogram för skydd mot olyckor enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) Handlingsprogrammet för skydd mot olyckor ska varje mandatperiod revideras och beslutas av kommunfullmäktige. Beredning Bilaga KS 2012/6/1, missiv från kommunstyrelsens förvaltning, enheten för planering och utveckling. Kommunstyrelsens arbetsutskott , 12. Reviderad bilaga KS 2012/6/2, förslag till reviderat handlingsprogram. Kommunstyrelsen , 35. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anta reviderat Handlingsprogram för skydd mot olyckor enligt lagen om skydd mot olyckor, Reviderad Bilaga KS 2012/6/2. planering och utveckling sbestyrkande

13 FULLMÄKTIGE 13 (24) 24 Vatten- och avloppspolicy för Sala kommun Dnr KH nr 11 För att tydliggöra Sala kommuns arbete med VA-frågor har en övergripande vattenoch avloppspolicy upprättats, i vilken kommunens syfte, vision och mål vid planering och beslut gällande VA-frågor beskrivs. Policyn kommer tillsammans med VAplan för Sala kommun att utgöra underlag i kommunens översiktsplan. Beredning Bilaga KS 2012/20/1, missiv från kommunstyrelsens förvaltning. Bilaga KS 2012/20/2, förslag till vatten- och avloppspolicy. Kommunstyrelsens arbetsutskott , 23. Kommunstyrelsen , 43. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anta Vatten- och avloppspolicy för Sala kommun, Bilaga KS 2012/20/2. planering och utveckling tekniska förvaltningen bygg- och miljöförvaltningen sbestyrkande

14 FULLMÄKTIGE 14 (24) 25 Överlåtelse av Jugansbo bygdegård Dnr KH nr 12 Vid kommunstyrelsens sammanträde , 54, gavs ett uppdrag till enheten för planering och utveckling, att uppta förhandlingar med bygdegårdsföreningarna i Norrby, Gullvalla, Tärna och Jugansbo om övertagande av sina bygdegårdar. Samtliga bygdegårdar har varit positiva till ett övertagande och överlåtelse av Tärna, Norrby och Gullvalla bygdegårdar är avslutade och genomförda. Beredning Bilaga KS 2012/35/1, skrivelse Bilaga KS 2012/35/2, gåvobrev. Kommunstyrelsens arbetsutskott , 41. Kommunstyrelsen , 49. Yrkande Per-Olov Rapp (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att godkänna överlåtelsen av Jugansbo bygdegård, bilaga KS 2012/35/2, samt att avtal i samband med överlåtelsen undertecknas av enhetschef på enheten för planering och utveckling. planering och utveckling justerandes sign sbestyrkande

15 FULLMÄKTIGE 15 (24) 26 Utökat revisionsanslag 2012 Dnr KH nr 13 Revisionen har ansökt om ett utökat revisionsanslag, kronor, för finansiering av anordnande aven länskonferens i september för förtroendevalda revisorer i Västmanland. Beredning Jfr Bilaga KS 2012/8/1, ansökan. Kommunstyrelsens arbetsutskott , 30. Kommunstyrelsen , 51. Yrkande Tommy Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anslå kronor för finansiering av länskonferens för förtroendevalda revisorer i Västmanland 2012, att täckas ur eget kapital. revisionen ekonomikontoret ~-7--- ~ sbestyrkande

16 FULLMÄKTIGE 16 (24) 27 Dnr 2011,284 Justering av Taxa för sop-, slam- och latrinhämtning KH nr 14 Justering av taxa på grund av skrivfel i tidigare av kommunfullmäktige antagen taxa, i 6 Lösa- och extrasopor, extra säck Beredning Bilaga KS 2012/28/1, TKN , 2, Bilaga KS 2012/28/2, skrivelse från tekniska förvaltningen om justering av taxan, Kommunstyrelsens arbetsutskott , 32, Kommunstyrelsen , 53, Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att justera taxan i enlighet med tekniska nämndens beslut, Bilaga KS 2012/28/1. tekniska nämnden AL} sbestyrkande

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOll FULLMÄKTIGE 17 (24) 28 Dnr KH nr 15 Motion om sammanställning av politiska beslut på lätt svenska - Polätt Mikael Jonsson (C) har den 8 december 2010 inkommit med rubricerade motion. Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att ordna så att en sammanställning av i första hand kommunfullmäktiges beslut på lätt svenska enligt Polätt publiceras på bland annat kommunens hemsida en gång i månaden eller efter vad som bedöms rimligt av kommunstyrelsen. Beredning Bilaga KS 2012/43/1, motionssvar. Bilaga KS 2012/43/2, yttrande SKN 85. Bilaga KS 2012/43/3, yttrande VAN 56. Bilaga KS 2012/43/4, yttrande VON 25. Bilaga KS 2012/43/5, yttrande Information Sala. Bilaga KS 2012/43/6, motion. Kommunstyrelsens arbetsutskott , 50. Kommunstyrelsen , 56. Yrkanden Gustaf Eriksson (C), Per-Olov Rapp (S), Erik Åberg (MP), Lars Alderfors (FP), Gunnel Söderström (V), Monica Fahrman (MP), Ragge Jagero (SD), Peter Molin (M), Eva Axelsson (KD), Andreas Weiborn (M), Magnus Eriksson (SBÄ) och Mathias Goldkuhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att bifalla motionen. informationsansvarig skolnämnden utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden vård- och omsorgsnämnden Information Sala, Il C?, sbestyrkande

18 FULLMÄKTIGE 18 (24) 29 Motion om att inrätta ett familjecentrum i Sala Dnr KH nr 16 Eva Axelsson (KD) och Håkan Pettersson (KD) har den 18 maj 2011 inkommit med rubricerade motion. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ett familjecentrum inrättas i Sala kommun. Beredning Bilaga KS 2012/44/1, motionssvar. Bilaga KS 2012/44/2, yttrande SKN 53. Bilaga KS 2012/44/3, yttrande VON 100. Bilaga KS 2012/44/4, motion. Kommunstyrelsens arbetsutskott , 51. Kommunstyrelsen , 57. Yrkanden Eva Axelsson (KD) och Carola Gunnarsson (C) yrkar att motionen ska bifallas. Per-Olov Rapp (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. Proposition Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Eva Axelssons (KD) yrkande och finner kommunstyrelsens förslag bifallet. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. Reservationer Eva Axelsson (KD) och Håkan Pettersson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Eva Axelssons (KD) yrkande. skolnämnden vård- och omsorgsnämnden sbestyrkande

19 FULLMÄKTIGE 19 (24) 30 Dnr KH nr 17 Motion om större valmöjligheter för matgäster inom äldreomsorg Peter Molin (M) har den 27 oktober 2011 inkommit med rubricerade motion. Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att matgästerna inom äldreomsorgen erbjuds möjligheten att välja mellan två lunchrätter. Beredning Bilaga KS 2012/45/1, motionssvar. Bilaga KS 2012/45/2, yttrande TKN 98. Bilaga KS 2012/45/3, motion. Kommunstyrelsens arbetsutskott , 52. Kommunstyrelsen , 58. Yrkanden Peter Molin (M) och Mathias Goldkuhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att bifalla motionen. tekniska nämnden _"o u.sbestyrkande c-\\l\\l

20 FULLMÄKTIGE 20 (24) 31 Borgen för Salabostäder AB Dnr KH nr 18 Salabostäder har i protokoll daterat rekommenderat kommunen ta ett beslut om borgensram för bolagets befintliga lån omfattande 590,0 mkr att gälla från och att bolaget till kommunen kvartalsvis redovisar utnyttjad del av borgensramen alternativt att alla förändringar redovisas kontinuerligt. Beredning Bilaga KS 2012/58/1, skrivelse från ekonomikontoret. Bilaga KS 2012/58/2, protokoll med underlag från Salabostäder AB, Kommunstyrelsen , 66, Jäv Mårten Öhrström (C), Carola Gunnarsson (C) och Magnus Eriksson (S BÄ) deltar ej i ärendets behandling på grund av jäv, Yrkande Per-Olov Rapp (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att såsom för egen skuld ingå borgen för Salabostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 590,000,000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader, Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp, att bolagets upplåning enbart får ske med kommunal borgen och inom av kommunfullmäktige beviljad borgensram, Pantbrev ska överlämnas till ägaren, att bolaget för befintliga lån upptagna from 1995 till ägaren ska betala en borgensavgift på 0,5 %, Vid nyupplåning och omsättning av lån from 2012 ska borgensavgiften kopplas till den enskilda krediten, Beslut fattas av kommunstyrelsen, samt att förändringar kontinuerligt redovisas till kommunen och att kvartalsvisa avstämningar anordnas, Salabostäder AB ekonomikontoret.-,~sbestyrkande

21 FULLMÄKTIGE 21 (24) 32 Kompletteringsval Dnr Kommunfullmäktige beslutar att välja Elisabet Pettersson (C) till ny ersättare i kommunstyrelsen t o m efter Mikael Jonsson (C), att välja Hans johansson (C) till ny ledamot i demokratiberedningen t o m 2014 efter Mikael jonsson (C), att välja Hanna Westman (SBÄ) till ny ersättare i Kommuninvest efter Daniel Ahlin (SBÄ) t o m föreningsstämman 2014, att välja Per-Olov Rapp (S) till ombud och Alexandra Gustafsson (S) till ombuds ersättare i Sala Heby Energi AB för tiden fr o m ordinarie bolagsstämma 2012 till ordinarie bolagsstämma 2013, att välja fem ledamöter och fem personliga suppleanter i styrelsen för Sala Heby Energi AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2012 till och med ordinarie bolagsstämma 2013: Ledamöter Holger Andersson (S) Erik Åberg (MP) jan Eriksson (V) Christer Eriksson (C) johan Widen (M) att till ordförande välja Erik Åberg (MP), Personliga suppleanter Bengt Juthberg (S) Lotta Nilsson (S) Åke H edvall (S) Elisabet Pettersson (C) jan-olov Eriksson (M) att välja Per-Olov Rapp (S) till ombud och Ulrika Spårebo (S) till ombuds ersättare i Salabostäder AB för tiden fr o m ordinarie bolagsstämma 2012 till ordinarie bolagsstämma 2013, att välja fem ledamöter och tre suppleanter i styrelsen för Salabostäder AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2012 till och med ordinarie bolagsstämma 2013: Ledamöter Glenn Andersson (S) Kristina Nyberg (S) Peter Kraft (MP) Carola Gunnarsson (C) Hans Eljansbo (M) Suppleanter Magnus Eriksson (SBÄ) Sven-Erik Viklund (V) Mårten Öhrström (C) att till ordförande välja Glenn Andersson (S) och till vice ordförande Kristina Nyberg (S), att välja Per-Olov Rapp (S) till ombud och Marcus Andersson (S BÄ) till ombuds ersättare i Sala Silvergruva AB för tiden fr o m ordinarie bolagsstämma 2012 till ordinarie bolagsstämma 2013, h sbestyrkande \ \>- ~~ Ile, /--\'~

22 forts FULLMÄKTIGE 22 (24) att välja en ledamot och en suppleant i styrelsen för Sala Silvergruva AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2012 till och med ordinarie bolagsstämma 2013: Ledamot Lena Hjelm-Wallen att till ordförande välja Lena Hjelm-Wallen. Suppleant Andreas jägvald Mallsten Kommunstyrelsen demokratiberedningen Kommuninvest Sala Heby Energi AB Salabostäder AB Sala Silvergruva AB _,sbestyrkande L..---1

23 FULLMÄKTIGE 23 (24) 33 Inkomna medborgarförslag Kommunfullmäktige beslutar Dnr att hänskjuta följande medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning: Medborgarförslag om tilläggsanslag till skolförvaltning, fortsatt drift av 7-9 skolorna i Västerfärnebo och Sala stad. Medborgarförslaget är undertecknat av Anitha Barrsäter, Monica och Hans Hjalmarsson, Ingmari Ekman, Johnny och Camilla Örnberg samt Beatrice Björkskog. Medborgarförslag om omstartstation i Gullvalla. Medborgarförslaget är undertecknat av Christer Sahlin. Medborgarförslag: Hur har pengar som destinerats till högstadieskolorna egentligen använts? Medborgarförslaget är undertecknat av Anitha Barrsäter, Monica Hjalmarsson, Marie-Sophie Bernström, Annica Törnros, Beatrice Björkskog, Nina Wisell, Ingmarie Ekman och Patrik WiseII. kommunstyrelsen sbestyrka nde

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOll FULLMÄKTIGE sammanträdesdatum 24 (24) 34 Inkomna motioner Dnr Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta följande motioner till kommunstyrelsen för beredning: Sala kommun uppmanas underteckna deklaration för jämställdhet mellan kvinnor och män (CEMRs jämställdhetsdeklaration). Motionen är undertecknad av Carola Gunnarsson (C) och Christer Erikson (C). Motion om insatser för att främja start av arbetsintegrerade sociala företag i Sala kommun. Motionen är undertecknad av Carola Gunnarsson (C), Michael PB Johansson (M), Christer Eriksson (C), Peter Molin (M), Lars Alderfors (FP) och Eva Axelsson (KD). kommunstyrelsen ~\ If -1l,-..-,--- sbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-02-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-02-21 Plats och tid Beslutande Ledamöter SALA Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl 13.30-16.15 Per-Olov Rapp (S) Hanna Westman (S BÄ) Lotta johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-06-19. Ekebyskolans aula, kl 09.00-15.50 Sesidan 2 Joachim Nordlund (V)

Sammanträdesdatum 2013-06-19. Ekebyskolans aula, kl 09.00-15.50 Sesidan 2 Joachim Nordlund (V) 1 (28) Plats och tid Närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter sekreterare Ekebyskolans aula, kl 09.00-15.50 Sesidan 2 Joachim Nordlund (V) Victoria Palen (SBÄ) Kommunstyrelsens

Läs mer

Borgen för Salabostäder AB

Borgen för Salabostäder AB AMMANTRÄDEPROTOKOLL KOMMUNTYRELEN sammanträdesdatum Kf?:s 30 (34) 2012-04-12 N7: 22 2012 90 Borgen för alabostäder AB Dnr 2012/53 INLEDNING alabostäder AB har i protokoll daterat 2012-03-05 rekommenderat

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic

Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Kerstin Bengtsson (S), ersättare Tobias Herz (C) Kerstin Bengtsson och Predrag Jankovic Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (28) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 30 september 2013 kl 18.30-19.50 Beslutande Monica Haider (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) Gusten Mårtensson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen 5 mars 2013 kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 1-25. Magnus Fahlström och Helena Berghed.

Kommunstyrelseförvaltningen 5 mars 2013 kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 1-25. Magnus Fahlström och Helena Berghed. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(29) 2013-02-25 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30 19.15 Beslutande 41 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Justeringens

Läs mer

2015-01-20. Gustav Adolfsalen, kl13.30-15.30 Sesidan 2

2015-01-20. Gustav Adolfsalen, kl13.30-15.30 Sesidan 2 LEDNINGSUTSKOITET l (17) Plats och tid Närvarande Gustav Adolfsalen, kl13.30-15.30 Sesidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter sekreterare Paragrafer 1-13 Ordförande Carola Gunnarsson

Läs mer

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 20 juni 2011, kl. 17.00-17.50 ande Se sidan 2 Övriga Helena Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Kenneth Bååth (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232) Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232) Plats och tid Beslutande Ledamöter Arvika Näringslivscentrum, hörsalen kl. 19.00 20.00 Enligt bifogade närvarolista Övriga närvarande Göran Bryntesson, sekreterare

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunfullmäktige 2015-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.30 17.50 Paus klockan 15.40 16.00 Beslutande M Margareta Lövgren M Kerstin Weimman-Lindén tjänstgör

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Plats och tid Kommunhuset, måndag 31 januari 2011, kl. 18.00 19.45 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Peter Friis (M) för Bengt Sjöberg, Karl-Johan

Läs mer

Nafih Mawlod (S) och Pamela Hopkins (SD) ersättare John Omoomian (S) och Thord Durnell (SD) Kanslienheten, 27 maj kl. 13.00.

Nafih Mawlod (S) och Pamela Hopkins (SD) ersättare John Omoomian (S) och Thord Durnell (SD) Kanslienheten, 27 maj kl. 13.00. Plats och tid Lindesberg Arena, Aktiviteten, kl. 17.00-19.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Marita Haraldsson (MP) ej tjänstgörande 94-97 tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2015-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus klockan 18.00-20.55. Ajournering klockan 18.30-18.55, 20.15-20.25 Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Maria Westh, kommunjurist

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 18 februari 2013 kl 09:00. Anslag/Bevis

Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 18 februari 2013 kl 09:00. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 16:30 21:10 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Bernt-Erik Rutström (S) Marie Wilén (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (17) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 29 augusti 2011, klockan 18.30-19.05. ande Tjänstgörande ersättare Ersättare Rigmor Åkesson (S) ordförande, Marie Norin Junttila (S),

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

Gösta Davidsson och Viveca Dalhammar med Bertil Borglund som ersättare. Torsdagen den 19 december kl 10.00. Justerande..

Gösta Davidsson och Viveca Dalhammar med Bertil Borglund som ersättare. Torsdagen den 19 december kl 10.00. Justerande.. Tid och plats Stadshuset, Sessionssalen Kl 17.30-21.20 Beslutande Se förteckning bilaga 1 Närvarande, ej tjänstgörande. Ersättare Peter Andersson Alicja Zawadska Przychodzen Sune Svensson Tallat Abdel

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (20) Plats och tid s sessionssal, stadshuset, kl. 18.30-20.00 Beslutande Gisela Brumme (S) Michael Petersson (M) Arne Ahlgren (S) Lola Frödeberg (VF) Anker Iskov Christensen (SD) Tommy

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (28) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (28) 2012-05-24 Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2012-05-24 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34) 2009-12-15 Sida 1 (34) Plats och tid Assbergssalen, Kunskapens Hus, kl 17.00 22.00. Ajournering och paus kl 18.20 21.00, och 21.10 21.20. Beslutande c Lennart Brunander v Karin Jageby m Margareta Löfgren

Läs mer