Strategisk plan och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens styrelser och nämnder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategisk plan 2013-2015 och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens styrelser och nämnder"

Transkript

1 Bilaga KS 2012/141/1 1(2) KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Ordförande SALA KÖMliilUN s förvaltning Ink ~06~ I 9 Strategisk plan - och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens styrelser och nämnder s arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att för egen del besluta följande: 1. Samverka/samordning av verksamheter med andra kommuner/bolagsbildning Kommunchefen får ansvar att utreda möjligheterna till samverkan i lämplig form med andra kommuner/aktörer beträffande räddningstjänst (i samråd/dialog med Heby kommun), överförmyndare, lönehantering, upphandling och tekniska servicetjänster, inkl telefoni. Uppdraget innebär vidare att visa på fördelar och nackdelar med att ett helägt kommunalt utförarbolag bildas för de tjänster som idag tillhandahålls av tekniska förvaltningen. Redovisas senast på kommunstyrelsens sammanträde i oktober Gymnasiesärskola på Ösby med LSS-boende mm Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag tillsammans med Vård- och omsorgsnämnden utreda möjligheterna och kostnaderna för att starta gymnasiesärskola på Ösby med LSS-boende med start läsåret -. Redovisas till kommunstyrelsen senast i okt Förslag om framtidens Ösby läggs i nov 2012 i samband med rev. Strategisk plan Heltid en rättighet - deltid en möjlighet Kommunens verksamheter står inför en gemensam utmaning gällande stora pensionsavgångar. För att klara den framtida kompetensförsörjningen måste kommunen få både ungdomar och vuxna, män och kvinnor, att vilja satsa på arbete inom kommunen. Samtidigt ställer medarbetare krav på arbeten med trygga anställningsförhållanden med möjlighet att arbeta heltid om man vill. Att arbeta strategiskt med organisationens bemanning tror vi både kommer påverka organisationens kostnader positivt, men även förbättra verksamheten och därigenom medborgarservicen. SALA KOMMUN Box Sala Besöksadress: Stora Torget 1 Växel: Fax: Per-Olov Rapp Ordförande kommunstyrelsen

2 2 (2) Kommunchefen får ansvar att tillsätta en kommunövergripande projektgrupp som får till uppgift att visa hur all tillsvidareanställd personal ska erbjudas heltidsanställning som grund, med möjlighet att välja vilken sysselsättningsgrad man önskar arbeta. Målet är att rätt till heltid skall kunna vara en realitet fr. o m 1.1. Projektet är ett sätt för kommunen att arbeta smartare med bemanning, kompetens och rörlighet. Arbetet kommer ha en mycket gynnsam påverkan i ett jämställdhetsperspektiv då det innebär att alla anställda, oavsett kön, får samma möjlighet att påverka hur mycket man vill arbeta. Syftet är att anställningsformerna ska bli tryggare, ofrivilligt deltidsarbete ska upphöra och andelen timavlönad personal ska minska. Per-Olov Rapp (S) Ordförande

3 SALA KOMMUN Bilaga KS 2012/141/2 1 (11) ~19 Per-Olov Rapp Ordförande ~--SArAKt,liirMUI\l Kommunstvrelsens förvaltning Ink FRAMTID SALAS FÖRSLAG TILL Budget och Verksamhetsplan - Driftbudget/plan (ramberäkningarna) för åren - utgår från justerad budget 2012 uppräknad med 1,1 % för löner och intäkter, allt till års prisnivå. Justeringarna avser TA samt kapitalkostnader- Driftbudget/plan redovisas i fast prisnivå_ Resultatbudget/plan är uppräknad med ytterligare 1,1 % för löner och intäkter och. Justering har skett enligt senaste skatteunderlagsprognos. Resultatbudget/plan redovisas i löpande priser- Rationaliseringskrav strategisk plan -: Lokalförvaltarna och kostenheten åläggs besparingar på 3 % på bruttoram. Rationaliseringskraven är beaktade i ram utläggen. Lokalförvaltama Avseende lokalförvaltama får hyrorna inte öka mer än den generella uppräkningen av kommunens kostnader. Kompensation får inte ske genom försämrat fastighetsunderhåll. Internhyror pga. externt förhyrda fastigheter som förvaltas av lokalförvaltarna skall hållas nere. Kostenheten Avseende kostenheten får inte interndebiteringen öka mer än den generella uppräkningen av kommunens kostnader. Rationaliseringseffekten måste ställas i förhållande till eventuellt politiskt beslutade kvalitetskrav på kostverksamheten. Nämnderna anger den totala kostnadsnivån på vad maten får kosta för sin verksamhet. Resultatmålet för har satts till 1 % SALA KOMMUN Box Sala Besöksadress: Stora Torget 1 Växel: Fax: SO

4 2 (10) Förändringar i driftbudget /s förvaltning Förändring av ram: Samordningsfunktion företagsetableringar : 150 tkr : 150 tkr : 150 tkr I rev. budget sänktes kontot med 350 tkr. Nu läggs 150 tkr tillbaka för att stärka "en dörr/etablerings service" för att fånga upp och fånga in intresserade etablerare. Resursen är centralt i kommunen men skall användas i nära samarbete med Företagareentrum. Förändring av ram: Elektroniska surfplattor Arbetet med att införa elektroniska surfplattor är försenad bl. a beroende på svårigheter finna lämplig mjukvara och kompatibilitet med kommunens ärendehanteringssystem. I Budget avsattes 65 tkr för att ge samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, möjlighet att erhålla surfplatta som ett led i att effektivisera administration och spara på miljön. Driften för sammanlagt ytterligare surfplattor för samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige beräknas till 120 tkr per år, 3G-avgifter mm. Besparingar överstigande kostnader för surfplattorna förväntas ske av adm., papper och miljö. 120 tkr 120 tkr 120 tkr Förändring av ram: Fullmäktigeberedningar I den nya politiska organisationen införs tre fullmäktigeberedningar med uppgift att genomföra medborgardialoger. För att bedriva kunna genomföra sina uppdrag tilldelas de inledningsvis egna budgetar. 300 tkr 300 tkr 300 tkr hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år fastställs till tkr och år till tkr. Övrigt: Fr.o.m finns en regional kollektivtrafikmyndighet i Västmanland. Landstinget Västmanland tar för närvarande fram ett trafikförsörjningsprogram som leder fram till trafikplikt. Skatteväxling har skett med 4 öre/skattekrona fr. om

5 3 (lo) För närvarande är inte de ekonomiska och trafikrnässiga konsekvenskerna att förändrat huvudmannaskap helt överblickbara. Hemsjukvården i Västmanland överförs definitivt till Sala kommun De ekonomiska effekterna av den förväntas rymmas inom ramen för genomförd skatteväxling. Sala kommun diskuterar med Landstinget Västmanland om samordning/samarbete och utveckling av närsjukvården, främst rehabilitering och familjecentral. Arbetet har framskridit så att i budget ligger nu förslag till kostnader för införande av familjecentral. En ny politisk och förvaltningsmässig organisationen träder i kraft De ekonomiska effekterna har beräknats till ca 500 tkr. En noggrann uppföljning av genomslag på ersättningar, arvoden, tjänster mm behövs inför rev budget. Den nya förvaltningsorganisationen förväntas ge effektiviseringar och besparingar i budgetar framgent. Räddningstjänsten hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen/räddningstjänsten år fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för kommunstyrelsen/räddningstjänsten år fastställs till tkr och år till tkr. Tekniska nämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för tekniska nämnden år fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för tekniska nämnden år fastställs till tkr och år till tkr. Bygg-och miljönämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för bygg- och miljönämnden år fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för bygg- och miljönämnden år fastställs till tkr och år till tkr.

6 4 (10) Överförmyndaren hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för överförmyndaren år fastställs till tkr och år till 3140 tkr. Revision hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år fastställs till 787 tkr, samt att driftbudget/plan för revisionen år fastställs till 787 tkr och år till 787 tkr. Kultur- och fritidsnämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden år fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år fastställs till tkr och år till tkr. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Förändring av ram: KomVux Den satsning som staten gjort på extra pengar till yrkesutbildning är på väg att fasas ut. Till 2012 fördelades 5000 platser i riket, Sala beviljades 9,3. Inför kommer 1000 platser att fördelas i riket. Under våren 2012 har 48 ansökningar till yrkesutbildningar avslagits. Resurser tillskapas för att ge fler möjligt att genomgå Komvux. 500 tkr 500 tkr 500 tkr hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för utbildnings och arbetsmarknadsnämnden år fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för utbildnings och arbetsmarknadsnämnden år fastställs till tkr och år till tkr.

7 5(10) Skolnämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens nettoanslag för skolnämnden år fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för skolnämnden år fastställs tiil tkr och år till tkr. Vård- och omsorgsnämnden Förändring av ram: Projektledare till nytt äldreboende 500 tkr 100 tkr o tkr Förändring av ram: Familjecentral tillsammans med landstinget 750 tkr 600 tkr 600 tkr hemställer att kommunfullmäktige beslutar att driftbudgetens netto ans lag för vård- och omsorgsnämnden år fastställs till tkr, samt att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år fastställs till tkr och år till tkr. Investeringsplan hemställer att kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för till samt investeringsplan för och i tkr enligt följande: s förvaltning, investeringsbudget/plan Inköp av mark : 500 :500 :500 Försäljning övrig mark : : : Försäljning övrig mark :800 : 800 :800 It-investeringar :775 :775 :775 Elektroniska surfplattor - kommunfullmäktige, ordinarie och ersättare : 350

8 6 (loj Medfinansiering Citybanan : :2 895 :4824 Kommentar: Kommunfullmäktige i Sala beslutade i oktober 2009 att årligen från och med medfinansiera Citybanan fram till 2017 enligt upprättat avtal, totalkostnad tkr, En årlig driftkostnad på 772 tkr tillkommer under åren Hemsidan, omarbetning och utveckling 450 Summering /Räddningstjänsten, investeringsbudget/plan Övningsfält : 80 Brandbilar :4550 Brandslang : 13 : 80 : 250 :13 :80 :0 : 13 Larmkläder /brandhjälmar : 104 : O :104 Andningsskydd : 86 Radio/telefoni : 89 Motorspruta : 46 Geografiskt inf.system :104 : 86 :89 :46 :104 :86 :89 : 46 :104 Utrustning för rullbandstest : 75 :0 Träningsredskap samtliga stationer :0 : 175 Kartstöd :0 :70 :0 : :0 Summering Tekniska nämnden, investeringsbudget/plan Administration : 430 : 280 :280

9 7 (10) 2011~06-19 Kart/mät :125 :200 Teknisk service/centralförråd : : : 450 : Kommunala gator och vägar :2150 :1450 : 8150 Kommentar: För närvarande pågår utredning om konsekvens av utbyggnad av stationsområdet med bl. a rese centra samt planfria korsningar. Kommunens medverkan i investeringarna beräknas kunna klarläggas under hösten Parkverksamhet : 1500 :4050 : Kommentar: Åtgärder och kostnader i samband med utveckling och beslut om stadsparkens utveckling, inkl. kiosk, serverings- och servicebyggnad samt uppskyltning av entreer tas i särskild ordning och infogas i rev. strategisk plan - när investeringskostnaderna är kända. Gruvans vattensystem : 800: : 4000 VA-verksamheten, intäktsfinansierad : : Lokalförvaltarna : : : : : Kommentarer: I avvaktan på översyn på Vision Lärkan utgår investeringar för tillfället i plan. Särskilda beslut kan fattas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige Upprustning av Hällsjöbadet och Stävrebadet- bryggor, omklädningsrum mm i samverkan med lokala föreningar ryms inom plan. Summering Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Naturbruksgymnasiet, Kungsängsgymnasiet, maskinell utrustning : : 2500 : 2500 Karlagatan/Snickeri : 100 :100 :100 Summering

10 8(10) Skolnämnden Utbyte/återanskaffning Inventarier : : Nya avdelningar pga. fler barn : 600 :300 Helg- och nattomsorg : 150 : O Öppna förskolan :150 :0 : : :0 :0 Summering Vård- och omsorgsnämnden 2012 Arbetstekniska hjälpmedel : : Inventarier nytt omsorgsboende : O : : : O Summering Budget och Verksamhetsplan - De kommunala bolagen Salabostäder AB skall ge avkastning motsvarande genomsnittlig statslåneräntan på insatt kapital. Detta skall även gälla Sala Industrifastigheter AB. Avkastning samt räntor och amorteringar på kommunens län till Sala-Heby Energi AB skall sammanlagt uppgå till 6 mkr. För Sala Silvergruva finns inget avkastningskrav. Finansförvaltning Bemyndigande till kommunstyrelsen att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas att anvisa tkr ur eget kapital Utdebitering att fastställa utdebiteringen till kr för år

11 9(10) Anslagsbindning att för fastställa nettoanslag för drift till nämnd/styrelse/förvaltning enligt bilaga 1 och investeringsbudget enligt bilaga 2. Upplåning att kommunstyrelsen under år har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år, med totalt tkr, samt att kommunstyrelsen under år har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Strategisk plan - Kommunfullmäktige beslutade i 30 januari 2012, 7, att godkänna modellen "gemensamma planeringsförutsättningar och EU2020-strategin som tillägg till Strategisk plan -". I den anges att kommunfullmäktiges vision av hur kommunen skall utvecklas skall ta sin utgångspunkt i EU 2020-strategin. Anpassad och omformulerad för Sala skrevs den: " Är 2024 har Sala kommun passerat invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen." Inriktningen är att de politiska målen i den strategiska planen formuleras utifrån EU2020 övergripande prioriteringar och grupperade i fyra perspektiven Medborgare, Medarbetare, Hållbart samhälle och Ekonomi, vilka i hög grad liknar de fyra perspektiv som tillämpas för närvarande: Samhällsutveckling, Verksamhet, Medarbetare, Ekonomi. EU har fem överordnade mål för sysselsättning, innovation, utbildning, social sammanhållning, energi och klimat. De ska uppnås före Varje medlemsland har antagit egna nationella mål för respektive område. Anpassning av Sala kommuns styrmodell samt konkreta åtgärder på lokal nivå krävs nu för att de gemensamma målen "Smart och hållbar tillväxt för alla" ska uppnås. Ett arbete kring detta kommer att ske under hösten Syftet är att en anpassad modell till Eu2020 kan ges inför gemensamma planeringsförutsättningar Strategisk plan Jag föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till Strategisk plan - att fastställa Vision för kommunala nämnder, bolag och styrelser i Sala kommun enligt följande: "Är 2024 har Sala kommun passerat invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen."

12 10(10) att fastställa kommunfullmäktiges mål i perspektiven Medborgare (tidigare Verksamhet), Medarbetare, Hållbart samhälle (tidigare Samhällsutveckling) och Ekonomi samt indikatorer för målen i enlighet med bilaga Per-Olov Rapp (S) s ordförande

13 Uppräkning 1,1 % lön och intäkt, 0% övrigt RESULTA TRÄKNING Verksamhetens intäkter Not 1 Verksamhetens kostnader Not 2 Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Not 3 Finansiella kostnader Not 4 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER Extraordinära kostnader Extraordinära intäkter Bokslut Budget Budget Plan Plan f-' N '- f-' f-' ' w tp f-'. f-' Il> OQ Il> ~ Ul N O.,. ARETS RESULTAT is ~OO..., el> "'r- = ~l>i N ~A ~o...., ens: =<c: ~si = ~z =e. '" ""

Strategisk plan 2013-2015 och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens styrelser och nämnder

Strategisk plan 2013-2015 och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens styrelser och nämnder .I......"."...\;. ~ R " :: ",.:~"", SALA KOMMUN e v i d e r a d KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Ordförande Bilaga KS 2012/141/1 112) 2012-06-19 SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2012-08- 2 O Dlarienr ) I.'

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Strategisk plan 2014-2016 för Sala kommun

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Strategisk plan 2014-2016 för Sala kommun D SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-06-04 I< F: s NR 71 2013 16 (40) 163 Strategisk plan 2014-2016 för Sala kommun Dnr 2013/219 Beredning Ledningsutskottets beslut

Läs mer

SALAS BÄSTAS FÖRSLAG TILL Budget 2015 och Verksamhetsplan 2016-2017 LÅT OSS PLANERA FÖR LÅNGSIKTIG TILLVÄXT OCH BYGGA VIDARE PÅ DET SOM FINNS!

SALAS BÄSTAS FÖRSLAG TILL Budget 2015 och Verksamhetsplan 2016-2017 LÅT OSS PLANERA FÖR LÅNGSIKTIG TILLVÄXT OCH BYGGA VIDARE PÅ DET SOM FINNS! SALAS BÄSTA Ink. 2014-06- O 3 SALAS BÄSTAS FÖRSLAG TILL Budget 2015 och Verksamhetsplan 2016-2017 Aktbliaga JO LÅT OSS PLANERA FÖR LÅNGSIKTIG TILLVÄXT OCH BYGGA VIDARE PÅ DET SOM FINNS! Dr~ftbudgetjplan

Läs mer

Reviderad strategisk plan 2012-2014

Reviderad strategisk plan 2012-2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-11-17 KF:s EP-,YDLING l,,, 7!, 2011 18 (24) 230 Reviderad strategisk plan 2012-2014 Dnr 2011/275 Beredning Bilaga KS 2011/229/1, reviderad budgetskrivelse

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23 STRATEGISK PLAN Kommunfullmäktige Antagen 2010-06-23 3 (54) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15 ... 1 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-04-15 41 (43) Dnr 2014/484 102 Bokslut 2013 för Sala kommun Beredning Bilaga KS 2014/57 fl, Årsredovisning 2013 Bilaga KS

Läs mer

Delå rsråpport 2012-08-31

Delå rsråpport 2012-08-31 Delå rsråpport 2012-08-31 3 (70) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 10 Viktiga händelser... 10 Ekonomisk översikt...

Läs mer

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6 Revisorernas redogörelse för 2012 Flik 1 Årsredovisningsgranskning 2012 Flik2 Delårsrapport 2012 Flik3 Överförmyndarverksamheten Flik4 Externt penetrationstest - publik version Fliks Reglementen och delegation

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

Delårsrapport 2011-07-31

Delårsrapport 2011-07-31 SALA Bilaga KS 1011/163/1 SALA KoivluN Kammlinsivrels8ns förvaltning KOMMUN Ink 20H -08-3 I Akt~ilaga Delårsrapport 2011-07-31 3 (82) Delårsrapport 2011-07-31 INNEHÅLL INLEDNING "'''''.'''."., Kommunstyrelsens

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c)

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Inför kommunstyrelsen 2006-11-09 Budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007-2009 Förutsättningarna

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-05-28 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Förslag

Läs mer

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet Budget 2010 Finanskrisens effekter påverkar oss alla. Därför brottas nu samtliga kommunledningar runt om i landet, oavsett partifärg, med hur man ska klara av att ge sina invånare en fortsatt bra service

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 Kommunfullmäktige 2012-11-19 138-143 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrmodell 3 Övergripande mål och strategisk plan 8 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015

Läs mer

Årsbudget 2008. Verksamhetsplan 2009-2010. Fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26 ( 177)

Årsbudget 2008. Verksamhetsplan 2009-2010. Fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26 ( 177) Årsbudget 2008 Verksamhetsplan 2009-2010 Fastställd av kommunfullmäktige 2007-11-26 ( 177) Foto: Strupö 2002 Fotograf: Lars Olofsson Innehållsförteckning OSKARSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 1. Kommunfullmäktiges

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168)

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Årsbudget 2006 Verksamhetsplan 2007-2008 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Från stora varvskranen till norra vattentornet En siluett från hamnen med ett ståtligt fartyg intill stora varvskranen,

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-11-04 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Kommunfullmäktigen

Läs mer

Årsredovisning 2013. Sala kommun

Årsredovisning 2013. Sala kommun Årsredovisning 2013 Sala kommun Sala kommunkoncern, organisationsschema Beredning för samhällsbyggnad och hållbar utveckling kommunfullmäktige valnämnd Beredning för folkhäsa, Barn och ungdom överförmyndare

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017

Budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017 Budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017 Kommunfullmäktiges beslut 2014-11-24, 131 ulricehamn.se 1 Bild framsida Den nya motorvägen mellan Ulricehamn och Borås beräknas öppnas för trafik hösten 2015. Bilden

Läs mer

Finansplan 2011-2014. Landstingets finansiella mål. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-11-22- -24, xx

Finansplan 2011-2014. Landstingets finansiella mål. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-11-22- -24, xx Finansplan - Landstingets finansiella mål 6 Årets resultat i relation till skatt & statsbidrag 40 Soliditet procent 4 2 0-2 2007 2008 2009 Progn procent 0-40 -80-120 2007 2008 2009 Progn -4-160 Årets resultat

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

SALA KOMMUN DELÅRSRAPPORT MED HELÅRSPROGNOS 2008-07-31

SALA KOMMUN DELÅRSRAPPORT MED HELÅRSPROGNOS 2008-07-31 SALA KOMMUN DELÅRSRAPPORT MED HELÅRSPROGNOS 2008-07-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse viktiga händelser 1 allmän översikt 2 ekonomisk översikt 3 personal 7 måluppfyllelse 9 drift- och investeringsredovisning

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Politisk organisation 2015 2018

Politisk organisation 2015 2018 Budget 2015 Ram 2016, plan 2017 Politisk organisation 2015 2018 Valberedning 7+2* Kommunrevisionen 9 Förvaltningar Valnämnden 7 Kommunstyrelsen Utskott 1 Utskott 11 13 Kommunfullmäktige 57 Parlamentariska

Läs mer

BUDGET FÖR TROSA KOMMUN 2013

BUDGET FÖR TROSA KOMMUN 2013 SOCIALDEMOKRATERNA, MILJÖPARTIET DE GRÖNA OCH TROSA RADIKALERS BUDGET FÖR TROSA KOMMUN 2013 MED PLAN 2014-2015 FÖR EN MODERN OCH FRAMTIDSINRIKTAD KOMMUN MED SOCIAL, EKONOMISK OCH EKOLOGISK HÅLLBARHET Sida

Läs mer