Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista"

Transkript

1 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare Se bifogad deltagarlista Utses att justera Peter Molin (m) Justeringens plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen tisdag den 22 oktober 2008 kl Underskrifter Sekreterare... Berit Lundqvist Paragrafer Ordförande... Bo Kallerman (c) Justerande... Peter Molin (m) ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat, justeringens har tillkännagivits genom anslag VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Vård- och omsorgsförvaltningen, SALA Underskrift...

2 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (19) Deltagarlista vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 14 oktober 2008 Beslutande Ledamöter Bo Kallerman (c) ordf Kerstin Larsson (c) Peter Molin (m) Inger Almlöv (kd) Håkan Aspenbom (fpl) t o m kl Karin Karlsson (s) Jörgen Jansson (s) Ellinor Fylkeson (s) Kenneth Edwardsson (s) Jan-Olov Eriksson (m) ersätter Håkan Aspenbom (fpl) Ersättare Jan-Olov Eriksson (m) Hanke Joneklav (kd) Sultane Ali (s) Maud Zachrisson (s) Kerstin Harring (s) Marianne Pierrou (v) Övriga Matts Linde, socialsekreterare 106 Ann-Sofie Holm, socialsekreterare 106 Torbjörn Karlsson, ekonom, 108 Leif Nilsson, behandlingsassistent, 109 Annika Larsson, enhetschef 110 Monica Johansson, MAS Henry Andersson, Kommunal Agneta von Schoting, verksamhetschef Lena Nyström, verksamhetschef , Helena Duske, verksamhetschef , Karin Bodlund, vård- och omsorgschef Berit Lundqvist, sekreterare

3 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (19) VON 105 Godkännande av föredragningslista att godkänna föredragningslista daterad med tillägg: Sekretessärende.

4 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (19) VON 106 Sekretessärende

5 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (19) VON 107 Månadsuppföljning september 2008 Beredning Bil. VON 2008/70/1 Yrkanden Ordföranden Bo Kallerman (c) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att informationen noteras och läggs till handlingarna, att informationen noteras och läggs till handlingarna. Utdrag: Ekonomikontoret

6 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (19) VON 108 Dnr: 2008/109 Mellannyckeln, jämförelserapport Jämförelseprojektet Mellannyckeln är ett samarbete mellan SKL (Sveriges kommuner och landsting), RKA (Rådet för kommunala analyser) och Finansdepartementet av kommunens Äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv. Deltagande kommuner: Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm, Kristinehamn, Lindesberg, Ludvika, Mariestad, Mora och Sala. Beredning Bil. VON 2008/71/1 Torbjörn Karlsson föredrar. Yrkanden Ordföranden Bo Kallerman (c) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att informationen noteras och läggs till handlingarna. Karin Karlsson (s) yrkar att uppdra till förvaltningschefen att arrangera ett utbildningstillfälle för nämnden kring lagstiftningen LOV. Ordföranden yrkar bifall till Karin Karlssons yrkande. att informationen noteras och läggs till handlingarna, samt att uppdra till förvaltningschefen att arrangera ett utbildningstillfälle för nämnden kring lagstiftningen LOV. Utdrag: Förvaltningschefen Akten

7 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (19) VON 109 Dnr: 2006/39 Kedjan, slutrapport Vård- och omsorgsförvaltningens slutrapport gällande stimulansmedel till bättre vård och behandling för personer med tungt missbruk. Beredning Bil. VON 2008/72/1 Leif Nilsson föredrar. Yrkanden Ordföranden Bo Kallerman (c) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporten och översända den till Länsstyrelsen. att godkänna rapporten och översända den till Länsstyrelsen. Utdrag: Länsstyrelsen Akten

8 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (19) VON 110 Dnr: 2008/107 Rutin gällande systematisk kontroll för användande av ProCapita Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till Rutin gällande systematisk kontroll för användande av ProCapita, logghantering/logguppföljning av brukare/klient/patientinformation. Beredning Bil. VON 2008/74/1 Yrkanden Ordföranden Bo Kallerman (c) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa rutiner för kontrollarbetet angående ProCapitas användande inom förvaltningen i enlighet med förvaltningschefens förslag. att fastställa rutiner för kontrollarbetet angående ProCapitas användande inom förvaltningen i enlighet med förvaltningschefens förslag. Utdrag: Enhetschefer Biståndshandläggare IFO Akten

9 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (19) VON 111 Dnr: 2008/110 Avvikelserapport, Lex Maria Beredning Bil. VON 2008/75/1 Yrkanden Ordföranden Bo Kallerman (c) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna vidtagna åtgärder samt översända rapporten till Socialstyrelsen. att godkänna vidtagna åtgärder samt översända rapporten till Socialstyrelsen. Utdrag: Socialstyrelsen Akten

10 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (19) VON 112 Dnr: 2008/1 Sammanställning av synpunkter, klagomål och förslag, kvartal Beredning Bil. VON 2008/76/1 Yrkanden Ordföranden Bo Kallerman (c) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna vidtagna åtgärder samt att lägga informationen till handlingarna. att godkänna vidtagna åtgärder samt att lägga informationen till handlingarna. Utdrag: Akten

11 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (19) VON 113 Dnr: 2008/80 Förslag till förändringar inför 2009 års budget med anledning av sänkta arbetsgivaravgifter_ Regeringens beslut om sänkta arbetsgivaravgifter har skapat nya möjligheter för vård- och omsorgsnämnden eftersom vi har många medarbetare i vår förvaltning. Det ger oss ett ökat ekonomiskt utrymme med ca tkr för Beredning Bil. VON 2008/71/1 Yrkanden Ordföranden Bo Kallerman (c) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att anslå 250 tkr för verksamheten kommunfixarna, att anslå 450 tkr för oförändrad hab-ersättning, att anslå 750 tkr för friskvården, att ovan nämnda verksamheter finansieras genom driftkostnadskonsekvenserna av sänkta arbetsgivaravgifter, att komplettera 2009 års budgetförslag i enlighet med ovan, samt inge detta till kommunstyrelsen. Karin Karlsson (s) yrkar bifall till ordförandens yrkande. Protokollsanteckning Karin Karlsson (s) vill att det antecknas till protokollet att socialdemokraterna återkommer i kommunstyrelsen med förslag till finansiering för fortsatt kommunal fotvård. att anslå 250 tkr för verksamheten kommunfixarna, att anslå 450 tkr för oförändrad hab-ersättning, att anslå 750 tkr för friskvården,

12 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (19) forts VON 113 att ovan nämnda verksamheter finansieras genom driftkostnadskonsekvenserna av sänkta arbetsgivaravgifter, att komplettera 2009 års budgetförslag i enlighet med ovan, samt inge detta till kommunstyrelsen. Utdrag: Kommunstyrelsen

13 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (19) VON 114 Dnr: 2008/101 Revisionsrapport Reglementen och delegation av beslutanderätten På uppdrag av kommunens revisorer har Komrev inom ÖhrlingsPrice- WaterhoseCoopers AB genomfört en uppföljning av granskningen av kommunstyrelsens och nämndernas reglementen. Beredning Bil. VON 2008/68/1 Yrkanden Ordföranden Bo Kallerman (c) yrkar att vård- och omsorgsnämnden för egen del beslutar att överlämna kommentarer i enlighet med ordförandens förslag angående rapporten till kommunens revisorer. att överlämna kommentarer i enlighet med ordförandens förslag angående rapporten till kommunens revisorer. Utdrag: Komrev Akten

14 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (19) VON 115 Delegationsbeslut Anmäles och antecknas till protokollet delegationsbeslut nr

15 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (19) VON 116 Rapporter Ordföranden rapporterar om VKLs beredningar; personalberedningen, barn och ungdom, lärande och arbetsmarknad, socialberedning med omsorg och hälsovård. Sociala beredningen sammanträder 5-6 gånger per år. Ordföranden rapporterar om Gemensamma nämnden (samarbete mellan landstinget och länets kommuner) som bl a arbetar med bl a FOU (forskning och utveckling) och Hjälpmedelscentrum. Förvaltningschefen rapporterar om hemsjukvården där man satt igång olika grupper. Agneta von Schoting rapporterar om överklagade beslut under perioden för biståndshandläggarna gällande färdtjänst, SoL och LSS. Bil. VON 2008/77/1. Ellinor Fylkeson rapporterar från delårsrapport Samtrafik. Bil. VON 2008/77/2 Förvaltningschefen rapporterar om arbetet med entreprenad. Yrkanden Ordföranden Bo Kallerman (c) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att informationen noteras och läggs till handlingarna. Karin Karlsson (s) yrkar att man gör halt i processen kring upphandling av äldreboende. Ordföranden yrkar avslag på Karin Karlssons yrkande. Peter Molin (m) yrkar bifall till ordförandens yrkande Kerstin Larsson (c) yrkar bifall till ordförandens yrkande. Ellinor Fylkeson (s) yrkar bifall till Karin Karlssons yrkande.

16 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (19) Forts VON 116 Jörgen Jansson (s) yrkar bifall till Karin Karlssons yrkande. Kenneth Edwardsson (s) yrkar bifall till Karin Karlssons yrkande. Jan-Olov Eriksson (m) yrkar bifall till ordförandens yrkande. Proposition Ordföranden ställer Karin Karlssons yrkande mot avslag och finner yrkandet avslaget. Ordföranden ställer eget yrkande mot avslag och finner yrkandet bifallet. att informationen noteras och läggs till handlingarna. Reservation Karin Karlsson (s), Jörgen Jansson (s), Ellinor Fylkeson (s) och Kenneth Edwardsson (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för Karin Karlssons yrkande.

17 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (19) VON 117 Kurser och konferenser VKL inbjuder till Presidiekonferens november i Bålsta. Föreningen Bryggan inbjuder till utbildningsdag den 12 november om barn till dömda. Peter Molin informerar om verksamheten. att utse presidiet att deltaga i presidiekonferensen, att utse Ellinor Fylkeson att deltaga på Bryggans utbildningsdag.

18 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (19) VON 118 Inkomna skrivelser, protokoll m m Bil. VON 2008/78/11 Anmäles i bilagda förteckning upptagna protokoll m m som inkommit till vård- och omsorgsnämnden sedan föregående sammanträde.