Sammanträde med regionstyrelsen den 27 januari 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde med regionstyrelsen den 27 januari 2015"

Transkript

1 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med regionstyrelsen den 27 januari 2015 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Tid: Kl Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare Justeringsdatum Beslutsärenden Fullmäktigeärenden 1. Projekt Nytt Regionens Hus i Göteborg Diarienummer RS Föredragning 2. Yttrande över motion av Birgitta Adolfsson (FP) om fria resor inom kollektivtrafiken i samband med besök vid sjukvården i Västra Götaland Diarienummer RS Yttrande över motion av Roland Abwin (SVG) om hälsofrämjande kultursatsningar verktyg för ett friskare liv Diarienummer RS Styrelseärenden 4. Årsredovisning för regionstyrelse och regionfullmäktige 2014 Diarienummer RS Återrapportering av budgetuppdrag Diarienummer RS Bifallen motion Kultur i vården Diarienummer RS Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

2 Föredragningslista från regionstyrelsen, (2) 7. Västra Götalandsregionens representanter i dialog med förhandlingsmännen för Sverigeförhandlingen Diarienummer RS (bordlagt RS 27/1-15) Föredragning 8. Skrivelse till regeringen om skattebefrielse av biogas Diarienummer RS Yttrande över Kungörande och granskning av järnvägsplan för Västlänken, en tunnel för pendel- och regiontåg i Göteborgs Stad och Mölndals stad, Västra Götalands län Diarienummer RS Yttrande över remiss om eventuell samfinansiering av professur Diarienummer RS Anmälningsärenden Diarienummer RS Valärenden Diarienummer RS Övriga frågor Informationer A. Information från regiondirektören B. Uppsiktsplikten, Vilhelm Rundqvist C. Utbildning för nyvalda i regionstyrelsen (fortsättning) efter sammanträdet, kl Regionstyrelsens uppdrag och roll leda och styra, ekonomi Joakim Björck, Marina Olsson, Lina Kolsmyr - Ledamöternas uppdrag och ansvar Lina Kolsmyr - Västra Götalandsregionens styrmodell Bengt Säterskog Johnny Magnusson Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se ).

3 Ärende 1

4 Västra Götalandsregionen 1 (10) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Västfastigheter Handläggare: Hans Sandqvist Telefon: E-post: Till Regionstyrelsen Projekt Nytt Regionens Hus i Göteborg Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta: 1. Regionstyrelsen får i uppdrag att upphandla ett marknadsprogram för extern upplåning om högst 2,2 miljarder kronor att hanteras inom regelverket Riktlinjer gällande finansförvaltningen inom Västra Götalandsregionen. 2. Regionstyrelsen bemyndigas besluta om och finansiera projektet Nytt regionens Hus i Göteborg utöver gällande investeringsramar inom 920 mnkr med externt upplånade medel. Under förutsättning av regionfullmäktiges beslut beslutar regionstyrelsen för egen del 3. Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra projektet Nytt regionens Hus i Göteborg inom 850 mnkr (kostnadsläge december 2014) 4. Servicenämnden får i uppdrag att genomföra inredning och utrustning till projektet för 70 mnkr 5. Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra konstinvestering om 8,3 mnkr genom regionstyrelsens ram för utrustningsinvesteringar. 6. Fastighetsnämndens får i uppdrag att återkomma med behov av koncernbidrag till följd av investeringen, beaktas i framtida budgetarbete. 7. Kostnaden för upplåningsprogrammet finansieras inom koncernbanken. Sammanfattning av ärendet Syftet med ett nytt Regionens hus i Göteborg är att samlokalisera Göteborgsbaserad ledning och administration och således inte att centralisera förvaltningar till Göteborg. Ambitionen är att reducera antalet administrativa lokaler till ett fåtal platser i Göteborgsområdet för att åstadkomma effektivare lokalutnyttjande, bättre samordningsmöjligheter och andra fördelar som en samlokalisering medför. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

5 Datum (10) Diarienummer RS finns kontor som är aktuella för samlokalisering på 15 adresser. Förslaget till nytt regionens hus i Göteborg består av Vita huset dvs Stationshuset för f d Bergslagsbanan och en intilliggande nybyggnad. Ägarutskottets presidium gav under hösten 2014 regiondirektören i uppdrag att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter med syfte att undvika ianspråktagande av regionens befintliga fastställda investeringsramar. Fyra alternativ presenteras nedan samt regionkansliets förslag att föreslå extern lånefinansiering av projektet. Ett marknadsprogram för lånefinansiering innebär inte att hela programmet ska utnyttjas. Upplåning kommer att ske i takt med projektets investeringsbehov. Övriga delar av låneprogrammet är ett buffertutrymme för att kunna hantera låneförfall mm på ett optimalt sätt. Att utnyttja mer av låneprogrammet kräver ett särskilt beslut i regionfullmäktige. Fördjupad beskrivning av ärendet Bakgrund Regionfullmäktige gav 2007 regionstyrelsen i uppdrag, att utreda lokalbehovet för Göteborgsområdet. Regionkansliet och Västfastigheter har tillsammans kartlagt ett flertal olika alternativ på fastighetsmarknaden i Göteborg och rekommenderat att projektet arbetar vidare med ett centralt beläget alternativ Bergslagsbanans tidigare stationshus, det så kallade Vita Huset (Göteborg Gullbergsvass 703:56), intill Centralstationen och Nils Ericssonplatsen. Regionfullmäktige beslutade under 2010 och 2011 att förvärva fastighet Gullbergsvass 703:56 (före detta Bergslagsbanans stationshus) och tomtmark Gullbergsvass 703:17). Samtidigt godkändes ett genomförandeavtal avseende detaljplan för regionens hus. Fastighetsnämnden fick i uppdrag att återkomma med förslag till genomförande när systemhandlingar och kalkyl är klara vilket beslutades på fastighetsnämndens möte 14 juni Arbetet med att säga upp hyresgästerna i den förvärvade fastigheten har genomförts. När investeringsplanen för åren 2013 till och med 2014 fastställdes gjorde regionstyrelsen bedömningen att en nybyggnad av nytt regionens hus i Göteborg inte kunde inrymmas. Regionkansliet har därför även fått i uppdrag att även undersöka alternativa finansieringslösningar. Förslag Förslaget till regionens hus i Göteborg bestående av Vita huset dvs Stationshuset för f d Bergslagsbanan och en intilliggande nybyggnad. Tillsammans rymmer de ca 900 arbetsplatser vid skrivbord, konferensanläggning, restaurang, serviceutrymmen och parkering. Syftet med ett nytt Regionens hus i Göteborg är att samlokalisera Göteborgsbaserad ledning och administration. Ambitionen är att reducera antalet administrativa lokaler till ett fåtal platser i Göteborgsområdet för att åstadkomma

6 Datum (10) Diarienummer RS effektivare lokalutnyttjande, bättre samordningsmöjligheter och andra fördelar som en samlokalisering medför finns kontor som är aktuella för samlokalisering på 15 adresser. De verksamheter som omfattas är, förutom regiongemensamma verksamheter, administrativa enheter hos förvaltningar som har sin verksamhet spridd, exempelvis tandvården och primärvården. Om projektet genomförs kan den Göteborgsbaserade administrativa verksamheten i huvudsak samlas på två ställen dels på Bergfotsgatan i Mölndal och dels i det nya Regionens hus. De operativa enheterna inom Regionservice och VGR-IT som finns på Bergfotsgatan, är undantagna från samlokalisering då de inte kan rymmas i det nya huset. Ett omfattande program- och systemarbete har resulterat i det huskoncept som redovisas i systemhandling En testmiljö har skapats på Lillhagsparken 5 för att pröva modell för kontorsutformning inför kommande arbete med inredning och utrustning. Lokalytan för de enheter som ska samlokaliseras minskas med ca 6000 m2. Samlokaliseringen medför fler positiva effekter. Exempelvis ges möjlighet till bättre samordning av verksamhet och service, färre resor, kortare restider, mindre spilltider samt positiva miljöeffekter. En samlad centralt placerad arbetsplats stärker sannolikt Västra Götalandsregionens varumärke och ökar attraktiviteten som arbetsgivare. Hittills gjorda investeringar är 152 mkr för förvärv av Vita huset samt marken avsedd för den nya byggnaden. Därtill kommer 20 mkr för projektförberedelser och systemhandling. Västra Götalandsregionens mål och förväntningar på projektet Minskade kostnaderna för: Lokalhyra Service Resor Dessutom förväntas: Ökad miljöhänsyn genom en miljöeffektiv byggnad och minskat resande Minskat resande och ökad användning av allmänna kommunikationsmedel blir en följd av den centrala placeringen Nya arbetssätt ökat samarbete och samordning. möjliggörs Varumärket Västra Götalandsregionen stärks genom en synlig byggnad där flertalet verksamheter samlas Attraktionskraften ökar för Västra Götalandsregionen som arbetsgivare genom moderna lokaler, ett centralt läge och en positiv framtoning inte minst på miljöområdet Verksamheter De verksamheter som föreslås samlokaliseras är år 2014 spridda på 15 adresser i Göteborgsområdet. Det är regiongemensamma verksamheter och administrativa enheter hos förvaltningar som har sin verksamhet spridd, exempelvis tandvården och primärvården. I huvudsak gäller det verksamheter av typen ledning och

7 Datum (10) Diarienummer RS administration men Kultur i Väst är exempel på en verksamhet som inte enbart omfattar administration. De Göteborgsbaserade sjukhusens administration och de operativa delarna av Regionservices och VGR-ITs verksamheter samt Prehospitalt katastrofmedicinskt centrum (PKMC) är inte föremål för samlokalisering. Principer för tilldelning av ytor till verksamheterna Ett förväntat resultat av samlokaliseringen är ett effektivare utnyttjande av lokaler för administration. Lokalytan minskas genom projektet med ca 6000 kvm jämfört med nuvarande förhållanden i de externa hyreskontrakten. En utgångspunkt i programarbetet och för kalkyleringen har därför varit att hänsyn ska tas till personalens samtidiga genomsnittliga närvaro. Detta innebär att personal som har låg närvaro på kontoret delar arbetsplats. Detta kan ske på flera sätt. Delat arbetsbord inom hemvist eller så kan kontoret utformas som ett s k aktivitetsindelat kontor där olika ytor finns för olika typer av arbeten. Anläggningen i korthet Nya Regionens hus i Göteborg kommer att bestå av två byggnader, det kulturminnesskyddade Vita huset, stationshuset, och en tillbyggnad. Tillsammans rymmer byggnaderna ca 900 arbetsplatser vid skrivbord. Den nya byggnaden byggs parallellt med stationshuset mot Mårten Krakowleden och består av ett hus med 5 våningar och ett med 15 våningar. Stationsbyggnaden binds samman med 3 länkar i två plan med den nya byggnaden. På detta sätt bildas två skyddade gårdar mellan husen. Den befintliga stationsbyggnaden innehåller konferensanläggning med 40 rum och 650 stolar och har dubbelt så stor kapacitet som nuvarande tillfälliga konferensanläggning på Gullbergsvass. En plenisal för ca 90 besökare ligger lämpligt till även för presskonferenser. I huset finns en väl tilltagen cykelparkering samt utrymmen för dusch och omklädning. En del i stationsbyggnaden, inreds med distansarbetsplatser och mötesrum för kvällsaktiviteter, bl a för förtroendevalda och fackliga företrädare. Syftet är att minska hela anläggningens öppettider med bemanning av reception och säkerhetsfunktioner. I det nya huset finns restaurang, personalmatsal för medhavd lunch, i bottenplan och en konferensenhet för 40 gäster på plan 14. Källaren rymmer 90 parkeringsplatser och serviceutrymmen bl a för sopsortering. På markplanet finns lokaler för de speciella behov som Kultur i Väst har samt lokaler för politiska nämndmöten. Nya Regionens hus byggs utifrån de behov som regionen har nu och bedöms ha i framtiden. Utgångspunkten för kontorsutformningen är att skapa ett skal med så få fasta installationer som möjligt för att möjliggöra ommöblering i stället för ombyggnad. Detta är en viktig princip för att underlätta vid förändringar i organisation och arbetssätt. Möten ska främjas och miljön värnas. Lokalerna ska utnyttjas effektivt. Samordning av service och delade arbetsplatser för de som ofta är borta från kontoret förutsätts.

8 Datum (10) Diarienummer RS Miljöaspekter Målsättningen för projektet nya Regionens hus Göteborg är höga miljökrav och miljöambitioner. Utgångspunkten är: Att använda byggmaterial som är godkända enligt ByggVaruBedömningens klassningssystem. Att bygga ett hus där energiförbrukningen är låg och där förbrukad energi så långt möjligt är framställd på ett miljövänligt sätt och ger så små utsläpp av koldioxid som möjligt. Att husets negativa påverkan på miljön ska vara så liten som möjligt. Förutom de tekniska lösningarna i byggnaderna förväntas samlokaliseringen minska resandet och därigenom ge ytterligare positiva miljöeffekter. Genom färre bilresor för anställda och besökare vid de enheter som ska samlokaliseras minskas koldioxidutsläppen. En placering intill centralstationen i Göteborg ökar resande med allmänna kommunikationer till och från arbetet. Projektets kostnader Hittills gjorda investeringar Under 2010 och 2011 förvärvade Västra Götalandsregionen Vita huset och omkringliggande mark från Göteborgs kommun och dess bolag för 152 mkr. Härtill kommer kostnader för projektförberedelser och systemhandlings projektering med ca 20 mkr. Nuvarande kostnader (mkr) Nuvarande hyror för motsvarande externa inhyrningar 33,0 För att skapa jämförbarhet med nuvarande hyreskostnader bör hyran för garage och programskriven yta för kök/matsal och konferensenhet plan 14 läggas till eftersom dessa ytor tillkommer. Byggrätten tillåter en bredare byggnad än vad systemhandlingen idag anger. En breddning av byggnaden med modulmåttet 2,4 m skulle skapa tillkommande yta på ca 2700 kvm och upp till 200 ytterligare skrivbordsplatser. Denna yta läggs till eftersom det är en tillkommande yta. I detta tidiga skede räknas kök/matsal och konferensenhet plan 14 med en kvm hyra på 3000 kr/m2, breddning av hus med en kvm hyra på 2500 kr/m2 och en garageplats för 1600 kr/plats/månad. Kök/matsal 820 m2 LOA 2,5 Konferensenhet plan 14, 340 m2 LOA Breddning av hus, 2700 m2 1,0 6,5 Parkering 90 platser 1,8 Jämförbar nuvarande hyra 44,8 Servicekostnader är bedömt utifrån känd fakta och antaganden som bygger på uppgifter från Facility Management (FM) branschen. Se bilaga 1.

9 Datum (10) Diarienummer RS Besparingar i minskad restid och effektivare samordning har ej bedömts. Realiserande av denna typ av potential är svår att beräkna och kontrollera då den har att göra med hur ändringar i personalvolymen kan förverkligas. Investeringsbehov kostnadsläge december Förvärv av mark och befintlig byggnad inkl stämpelskatt och lantmäterikostnad Nybyggnad exkl. byggkreditiv -Byggrätten tillåter en bredare byggnad än vad systemhandlingen idag anger. En breddning av byggnaden med modulmåttet 2,4 m skulle skapa tillkommande yta på ca 2700 kvm och upp till 200 ytterligare skrivbordsplatser. Detta bedöms som en kostnadseffektiv utökning som ger flexibilitet för framtiden med möjlighet till plats för ytterligare interna hyresgäster eller extern förhyrning. Summa investering fastighet, exkl. inredning, utrustning och konst -Byggnadsberoende utrustningsinvestering -Konstinvestering (1 % av investeringsbeloppet) 152,0 621,0 57,0 830,0 20,0 8,3 Investeringsutgift för inredning bygger på återanvändning av 20 % befintliga möbler. Arbetsplatsutrustning 18,0 Övrig utrustning kontor 23,0 Restaurang 2,0 Teknisk utrustning pausutrymmen och personalmatsal 3,0 Möblering av konferensanläggning 23,0 Investering inredning och utrustning 70,0 Total investering (inkl redan nedlagda 172 mkr, se ovan) 928,3 Immateriella värden Genom ett Regionens hus i centrala Göteborg blir Västra Götalandsregionen mer synlig och påtaglig för en bredare allmänhet vilket stärker varumärket. Västra Götalandsregionen stärker sin position som attraktiv arbetsgivare genom ett modernt kontor, miljötänkande och genom den centrala placeringen. Genom miljöeffektiv nybyggnad och minskade resor och transporter minskas Västra Götalandsregionens och de anställdas negativa miljöpåverkan. Tider Runt fastigheten för nytt regionens hus i Göteborg pågår flera planerade byggprojekt. Väster skall ny broförbindelse till Hisingen byggas. Norr skall E45:an grävas ner för att möjliggöra ny byggnation på en överdäckning av E45. Öster och Söder skall ny tillfällig E45 byggas. Söder skall även Västlänken

10 Datum (10) Diarienummer RS byggas med en ny hållplats. Byggstart av ovan är planerad att ske mellan 2016 och 2017 med efterföljande byggnation. Projektering och byggnation av nytt Regionens hus beräknas till ca 4 år. Eftersom de byggprojekt som pågår runt fastigheten kommer att pågå under flera år är rekommendation att starta planering och byggande så snart som möjligt. Förslag av finansiering för nytt Regionens hus i Göteborg Utvärdering av olika ägande- och finansieringsalternativ Regionkansliet har utvärderat fyra olika alternativa ägar- och finansieringslösningar med följande fem kriterier som utgångspunkt - kostnad, påverkan på investeringsram, påverkan på balansräkning, kontroll och transparens. Se bilaga 1 för de fyra finansieringsalternativen som utvärderats. Utifrån givna kriterier bedömer regionkansliet att alternativ (2), som betyder att VGR äger och finansierar nytt Regionens hus genom extern lånefinansiering, är mest attraktivt utifrån följande motiveringar: Kostnadseffektivt o Besparing om ca 20 mnkr per år jämfört med idag. Kapitaleffektivt och med potentiell ekonomisk uppsida o Tar inte investeringsramar* i anspråk Flexibelt/kontroll o Kontroll över administrativ infrastruktur, flexibilitet att förhyra vid behov Transparent Alternativ 2 innebär att den jämförbara hyran sänks från ca 45 mnkr till 35 mnkr. Servicekostnaderna sänks med 10 mnkr. Extern lånefinansiering via obligationsprogram Den externa lånefinansieringen av Vita huset sker förmånligast på kapitalmarknaden. VGR har idag inget långsiktigt marknadsbaserat låneprogram (obligationsprogram). Det finns på kapitalmarknaden en enkel standardiserad låneform kallad Medium Term Note (MTN). MTN är en allmänt accepterad och använd låneform med stor flexibilitet samt det billigaste sättet för VGR att långsiktigt låna på kapitalmarknaden. Lämplig MTN programstorlek bedöms till 2,2 mdkr, vilket ger VGR möjlighet till ytterligare upplåning i samma program som senare kommer att beslutas av regionfullmäktige. Med initiala kostnader för

11 Datum (10) Diarienummer RS uppsättning av programmet, skulle det innebära merkostnader att sätta upp ett nytt MTNprogram om ytterligare behov av upplåning uppstår. Låneprogrammets storlek innebär inte att hela programmet utnyttjas. Upplåning sker endast med de belopp som behövs för investeringen och sker i takt med att investeringen sker i byggnaden. Övriga delar av låneprogrammet är ett buffertutrymme för att kunna hantera låneförfall mm på ett smidigt sätt. Inom programmet kan vid behov ett antal obligationer på valfri volym och löptid emitteras upp till programmets storlek. Kostnaden för upplåningen är ett avtalat antal räntepunkter på den emitterade volymen, inga extra kostnader uppstår baserat på MTN programmets storlek. Kostnaden för att förhandla fram ett MTN program inklusive avgifter till bankerna och juristkostnader bedöms till mindre än kr. Därtill tillkommer än årlig avgift på mindre än kronor för årlig uppdatering av låneprospekt. Dessa kostnader finansieras inom koncernbanken. Koncernbanken hanterar upplåningen inom reglerna i Riktlinjer gällande finansförvaltningen inom Västra Götalandsregionen. För att utnyttja mer av programmets låneutrymme krävs särskilt beslut i regionfullmäktige. Finansieringskostnad VGRs goda rating förväntas ge förmånliga upplåningsvillkor som förslagsvis arrangeras som en fasträntefinansiering med så lång löptid som möjligt. Med dagens marknadsläge uppskattas en total finansieringskostnad om ca 2 % per år, vilket är utgångspunkten för beräkningen av kostnadsbesparingen i alternativ (2). Fastighetsnämnden får i uppdrag att återkomma med behov av årligt koncernbidrag från regionstyrelsen på mellanskillnaden av kommande internhyror och självkostnad enligt nya hyresmodellen. Beredning Ärendet har beretts i Fastighetsnämnden Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör Bilaga Finansieringsalternativ 1-4 Fastighetsnämnden protokoll , 61 Beslutet skickas till Regionkansliet ekonomiavdelningen, Fastighetsnämnden, Diariet,

12 Datum (10) Diarienummer RS Bilaga 1: Finansieringsalternativ 1: Bilaga 1: Finansieringsalternativ 2: * fastställda investeringsramar med egna medel

13 Datum (10) Diarienummer RS Bilaga 1: Finansieringsalternativ 3: Bilaga 1: Finansieringsalternativ 4: * fastställda investeringsramar med egna medel

14 Ärende 2

15

16

17

18 Västra Götalandsregionen 1 (4) Yttrande Datum Diarienummer RS Ärende 4 Till regionstyrelsen Yttrande över motion av Birgitta Adolfsson (FP) om fria resor inom kollektivtrafiken i samband med besök vid sjukvården i Västra Götaland Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsutskottets förslag till regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut 1. Motionen anses besvarad. Sammanfattning av ärendet Birgitta Adolfsson (FP) har i en motion föreslagit att skriftliga kallelser till besök inom hälso- och sjukvården ska gälla som färdbevis inom Västra Götalandsregionens kollektivtrafik. Regionstyrelsen har remitterat motionen till kollektivtrafiknämnden, Västtrafik AB och hälso- och sjukvårdsutskottet för sammanställning och förslag till yttrande. Den sammanfattande bedömningen är att det kommer att krävas en anpassning av såväl sjukresereglementet som rutiner inom kollektivtrafiken om skriftliga kallelser ska godkännas för fria sjukresor till sjukvården. Ett eventuellt beslut om fria sjukresor inom kollektivtrafiken behöver därför föregås av en utredning som nogsamt klargör både ekonomiska och administrativa konsekvenser men också belyser vad ett eventuellt införande av kallelseåkning skulle innebära ur ett patientperspektiv. Sammanställning av inkomna yttranden Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden föreslår att frågan om fria resor vid besök inom sjukvården utreds. Detta föreslås ske inom ramen för det fortsatta arbetet med steg 1 i pris- och sortimentsstrategin. Kollektivtrafiknämnden konstaterar också att i en sådan utredning behöver ekonomiska och praktiska administrativa konsekvenser utredas. Västtrafik AB Västtrafik AB föreslår, i likhet med kollektivtrafiknämnden, att frågan om fria sjukresor Postadress: Residenset Vänersborg Besöksadress: Residenset, Torget Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

19 Datum (4) Diarienummer RS inom kollektivtrafiken i VGR utreds inom ramen för det fortsatta arbetet med steg 1 i pris och sortimentsstrategin. Västtrafik AB betonar också vikten av att en bedömning av såväl effekter på intäkterna för Västtrafik som det praktiska genomförandet utreds noga. Västtrafik lyfter också den problematik som ett eventuellt införande av kallelseåkning skulle innebära för bussförare, tågvärdar och biljettkontrollen som måste kunna kontrollera giltigheten på färdbeviset oavsett fordon i hela regionen. Utgångspunkten har hittills varit att färdbevis som förväntas få stor spridning i regionen ska kunna kontrolleras elektroniskt. Steg 1 i pris och sortimentsstrategin Regionfullmäktige beslutade den 11 februari 2014, 12 dnr RS att ge Västtrafik i uppdrag att genomföra steg 1 med förenklingar enligt pris- och sortimentstrategin. Steg 1 innebär förenklingar i form av slopad check-out, enklare sortiment, enklare gränssnitt i biljettmaskinerna, app-lösningar mm. Både kollektivtrafiknämnden och Västtrafik AB är eniga om att eventuell utredning om fria sjukresor inom kollektivtrafiken kan rymmas i nämnda uppdrag. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Hälso- och sjukvårdsavdelningen har inhämtat synpunkter från sektion sjukresor. De ser positivt på att öka antalet sjukresor inom kollektivtrafiken, men ser också nödvändigheten i att utveckla och anpassa nuvarande regelverk för sjukresor. Idag sker ca två procent av antalet sjukresor inom kollektivtrafiken. Detta kan jämföras med de uppgifter som gäller för 2012 som innebär att resor med sjukreselinjer utgör 8 % av samtliga sjukresor, egen bil 34 % och taxi 55 %. I motionen framförs att VGR kan få en minskad kostnad för sjukresor, både vad gäller den direkta kostnaden för sjukresor men också genom minskad administration, genom att låta skriftliga kallelser ge fria sjukresor inom kollektivtrafiken. Det regionala regelverket för sjukresor innebär att det endast är i de fall en patient har utlägg för resor som överstiger egenavgiften, som den enskilda resan ska ersättas. I andra fall, där enbart egenavgiften är betald, sparar patienten sina kvitton upp till högkostnadsskyddets tak, för närvarande kr inom VGR. Högkostnadsskyddet inkluderar även ambulanstransporter. Patienten skickar då in sina kvitton och ett frikort utfärdas när patienten kommit upp till högkostnadsskyddets tak. Frikortet innebär att patienten är befriad från egenavgiften under resterande del av tolvmånadersperioden från första sjukresan. Administrationen och tillhörande kostnader skulle inte per automatik minska, då entreprenören vill få ersättning för alla sjukresor som sker inom kollektivtrafiken. Som underlag för ersättning för sjukresa idag krävs att patienter visar upp ett besökskvitto. Om kallelse skulle utgöra underlag för sjukresa med allmän kollektivtrafik skulle det innebära att kallelse måste godkännas som underlag för ersättning även för alla andra sjukresor. Beaktas bör att alla resor till vården inte är att betrakta som sjukresor och därmed inte ger rätt till ersättning som, t.ex. resor avseende förebyggande hälsovård och vaccinationer. Detta skulle sannolikt öka kostnaden för sjukresor eftersom kontrollen för genomfört sjukbesök försvinner. Alla i behov av sjukresor har inte heller tillgång till kollektivtrafik. I motionen framförs också att avgiftsfria sjukresor inom kollektivtrafiken på sikt kan leda till att VGR drar in möjligheten till ersättning för resa med egen bil, för de patienter som otvivelaktigt har möjlighet att nyttja kollektivtrafiken. Sektion sjukresor påtalar att

20 Datum (4) Diarienummer RS resa med egen bil är ett av de billigaste färdsätten för sjukresor. Om alternativet tas bort, befaras att det betydligt dyrare färdsättet med taxi kommer att öka. Sammanfattning av nuvarande regler och begrepp VGR:s regelverk kring sjukresor har sin grund i lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor. Regelverket berör personer som är försäkrade för bosättningsbaserade förmåner enligt 4 och 5 kap. socialförsäkringsbalken och är bosatta i Västra Götaland, samt övriga personer som berörs av ett svenskt åtagande att svara för resekostnader. Resekostnadsersättningen bestäms av respektive landsting. Till ersättningsreglerna hör även högkostnadsskydd för sjukresor som är ett frivilligt åtagande som varje landsting kan besluta om. Enligt VGR:s regelverk ska sjukresa i första hand ske med billigare färdsätt så som spårvagn, tåg, buss sjukreselinje och egen bil. Sjukresa som sker med dyrare färdsätt, t.ex. med taxi, ersätts endast om billigare färdsätt inte kunnat användas på grund av patientens medicinska tillstånd, resans längd eller andra omständigheter så som smittorisk eller färdtjänsttillstånd. I de fall patientens medicinska tillstånd kräver resa med dyrare färdsätt ska detta intygas av vårdgivare. Vid en sjukresa betalar patienten en egenavgift. Egenavgiftens storlek beror på vilket färdsätt patienten väljer, men är densamma oavsett resans längd. En patient får ha med sig en följeslagare och behovet ska intygas av vårdgivare. Resekostnaden för följeslagaren räknas då in patientens resekostnad. Regelverket kring följeslagare är ett exempel på beslut som VGR har tagit utöver vad som följer av lagen. Ett annat exempel är vårdnadshavares besök hos sjukt barn som vårdas på sjukhus. Sammanfattande bedömning Utifrån vad som framkommer av yttranden från Kollektivtrafiknämnden och Västtrafik AB och vad som i övrigt beskrivits ovan konstateras att det kommer att krävas insatser från förare med flera inom kollektivtrafiken för att kunna göra en korrekt bedömning om uppvisad kallelse ger rätt till fri sjukresa. Det innebär också att det ställs krav på legitimering. Något enhetligt kallelsesystem som skulle underlätta sådan kontroll finns inte idag inom VGR. Det kommer att krävas en anpassning av såväl sjukresereglementet som rutiner inom kollektivtrafiken om skriftliga kallelser ska godkännas för fria sjukresor till sjukvården. Ett eventuellt beslut om fria sjukresor inom kollektivtrafiken behöver därför föregås av en utredning som nogsamt klargör såväl de ekonomiska som de administrativa konsekvenserna. Angeläget är också att belysa eventuella konsekvenser ur ett patientperspektiv och vilken påverkan ett beslut om kallelseåkning skulle få för övriga sjukresor. Hälso- och sjukvårdsutskottet Jonas Andersson Ordförande Ann Söderström Hälso- och sjukvårdsdirektör

21 Datum (4) Diarienummer RS Bilagor 1. Motionen 2. Yttrande från Kollektivtrafiknämnden 3. Yttrande från Västtrafik AB Beslutet skickas till Regionstyrelsen

22

23

24

25

26

27

28 Ärende 3

29

30

31 1 (3) Yttrande Ärende 11 Datum Bordlagt HSU Diarienummer RS Till regionstyrelsen Yttrande över motion av Roland Abwin (SVG) om hälsofrämjande kultursatsningar verktyg för ett friskare liv Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsutskottets förslag till regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut: 1. Regionstyrelsen får i uppdrag att bevaka utvärderingen av Region Skånes projekt Kultur på recept 2.0 Skånemodellen, för att återuppta frågan om hälsofrämjande kultursatsningar om ny kunskap framkommer. 2. Motionen anses besvarad. Sammanfattning av ärendet I motionen Hälsofrämjande kulturinsatser verktyg för ett friskare liv efterfrågar motionsställaren införande av ett system med kultur på recept, samt att i samråd med kulturnämnden återkomma med ett förslag till nytt kulturstöd för förskola och skola. I enlighet med hälso- och sjukvårdsutskottets förslag, , remitterades motionen för yttrande till folkhälsokommittén och kulturnämnden. Såväl folkhälsokommittén som kulturnämnden påpekar att kultur är en viktig faktor för hälsa och att det finns olika former för kulturutövning. Inom flera landsting kan man se goda exempel på hur kultur kan användas som ett komplement till den medicinska vården. Kultur på recept som organisationsform har dock ännu inte tillräckligt med vetenskapligt stöd och i dagsläget saknas även en kvalitetssäkring ur ett jämlikhetsperspektiv. I samband med genomförandet av en bifallen motion, kultur i vården (RS ), är tanken att en tvärsektoriell arbetsgrupp ska inrättas med uppgift att ta initiativ till och samordna aktiviteter kring kultur i vården. Som en del i detta uppdrag bör arbetsgruppen få i uppdrag att bevaka utvärderingen av Region Skånes projekt Kultur på recept 2.0 Skånemodellen, för att återuppta frågan om hälsofrämjande kultursatsningar om ny kunskap framkommer. Postadress: Residenset Vänersborg Besöksadress: Residenset, Torget Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

32 Datum Diarienummer RS (3) Sammanställning av yttrande I motionen Hälsofrämjande kulturinsatser verktyg för ett friskare liv från 2011, efterfrågar motionsställaren införande av ett system för kultur på recept som ett komplement till ordinarie rehabilitering och sjukvård samt att regionstyrelsen i samråd med Kulturnämnden ska återkomma med förslag om ett nytt kulturstöd för förskola och skola. Kultur på recept innebär att personer i rehabiliterande syfte kan bli ordinerade någon form av kulturell aktivitet. I enlighet med hälso- och sjukvårdsutskottets förslag remitterades motionen för yttrande till Folkhälsokommittén och Kulturnämnden. Båda instanserna hänvisade till Världshälsoorganisationen (WHO) som definierar hälsa som ett tillstånd av fullständig fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Att kultur främjar det hälsofrämjande perspektivet och att forskning visar på positiva effekter är folkhälsokommittén och kulturnämnden överens om. Båda hänvisar även till Centrum för kultur och hälsa vid Göteborgs universitet och Region Skåne där ett pilotprojekt har genomförts för personer som är långtidssjukskrivna. Pilotprojektet har utvidgats till ett större initiativ, Kultur på recept 2.0 Skånemodellen. Projektet pågår i Helsingborgs stad sedan 2012 och omfattar cirka 200 patienter. Det avslutas i december 2014 och ska därefter utvärderas. Målgruppen är patienter inom primärvården och arbetet bygger på en väsentlig involvering av kommunala verksamheter. Ett upplägg motsvarande Region Skånes arbete skulle innebära en omfattande och resurskrävande satsning och ett nära samarbete med kommunerna i Västra Götaland. Liknande initiativ avseende Kultur på recept pågår runtom i landet. Projekten är nystartade och hittills finns det ingen samlad utvärdering av de olika initiativen. Evidensläget avseende Kultur på recept är än så länge osäkert och enligt vår kännedom saknas än så länge en kvalitetssäkring av Kultur på recept utifrån ett jämlikhetsperspektiv för att försäkra sig om att olika befolkningsgrupper på lika villkor kan tillgodogöra sig insatserna. Det finns dock anledning att följa Region Skånes kulturprojekt för att se om evidensläget förändras, för att i så fall kunna återuppta frågan om Kultur på recept i Västra Götalandsregionen. Sedan tidigare pågår viss kulturell verksamhet inom Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård för att främja hälsa. Dessa riktar sig i första hand till personer som befinner sig i en vårdmiljö, exempelvis clownverksamhet inom barnsjukvården. Kulturnämnden beskriver i sitt yttrande att nämnden har ett särskilt handlingsprogram för barn och ungdomars kultur och fritid. Samverkan mellan Folkhälso- och Kulturnämnden med fokus på barn och ungdomar är sedan tidigare etablerat. Kulturnämnden genomför även ett pilotprojekt, Kultur i vården, med påbörjan under 2014, där syftet är att bidra till folkhälsa och friskvård med hjälp av kultur. Hälso- och sjukvårdsutskottet Jonas Andersson Ordförande Ann Söderström Hälso- och sjukvårdsdirektör

33 Datum Diarienummer RS (3) Bilaga 1. Motionen 2. Hälso- och sjukvårdsutskottet Yttrande från folkhälsokommittén 4. Yttrande från kulturnämnden Beslutet skickas till Regionstyrelsen

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 Ärende 4

50 Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Regionkansliet/ekonomiavdelningen Handläggare: Peter Detterberg Telefon: E-post: Till regionstyrelsen Årsredovisning 2014 för regionfullmäktige och regionstyrelsen Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar följande: 1. Årsredovisningen för 2014 godkänns. Sammanfattning av ärendet Årsredovisningen omfattar uppföljning av de mål och uppdrag som regionfullmäktige gett regionstyrelsen för 2014 samt uppföljning av verksamhet, ekonomi och personal. Uppföljning av målen med stöd av indikatorer redovisas i koncernens årsredovisning. Regionstyrelsen har under året prioriterat frågor med inriktning på koncerngemensamt stöd, styrning och uppföljning för att utveckla verksamheten. Bland de aktiviteter regionkansliet arbetat med under 2014 kan följande lyftas fram: utveckling av ägarstyrning och produktionsstyrning. Ägarplaner har tagits fram som stöd för förvaltningars arbete med att nå balans och effektivitetsutveckling koncernledning hälso- och sjukvårds framtagande av en förändringsagenda för hälso- och sjukvård för att nå de regionövergripande målen i Framtidens hälso och sjukvård utvecklad controlling av samtliga verksamheter med en helhetsbedömning utifrån begreppet verksamhet i balans (verksamhetens innehåll, resultat, personal, miljöpåverkan, ekonomi mm). framtagande av en nationell påverkansagenda start av Vårdval Rehab genomförande av strategi och handlingsplan för kompetensförsörjning påbörjat arbete med ett ledningssystem för hälso- och sjukvården och ett regiongemensamt ledningssystem påbörjat arbete med framtidens vårdinformationsmiljö i samarbete med Region Skåne och Stockholm läns landsting. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Residenset Torget Telefon: Webbplats: E-post:

51 Datum (2) Diarienummer RS En ny politisk organisation har fastställts inför den nya mandatperioden. Den nya organisationen tydliggör ytterligare regionstyrelsens ansvar för att ha uppsikt över övriga nämnder och styrelser samt att utöva en övergripande styrfunktion/samordning. Regionstyrelsens ägarskap för verksamheter i egen regi poängteras. Det ekonomiska resultatet för regionfullmäktige per den 31 december 2014, uppgår till +11,8 mnkr och för regionstyrelsen, inklusive förvaltningen regionkansliet, +249,9 mnkr. Sammanlagt hade förvaltningen december anställda (inklusive politiska sekreterare) vilket motsvarar 980 årsarbetare netto. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Förvaltningschef Bengt Säterskog Administrativ direktör Bilaga Årsredovisning 2014 Beslutet skickas till Joakim Björck, ekonomidirektör för åtgärd Peter Detterberg, ekonomichef för åtgärd Anita Wessman, ekonomiavdelningen Avdelningschefer regionkansliet för kännedom RD:s stab för kännedom

52 1 (34) Årsredovisning Datum Diarienummer RS Årsredovisning 2014 för regionfullmäktige och regionstyrelsen Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

53 2 Innehåll 1 Sammanfattning Verksamheten Regionfullmäktiges mål Regionfullmäktiges uppdrag Verksamhetens övergripande uppdrag och mål Vårdgaranti och tillgänglighet Personal Sammanfattande kommentar Personalstruktur Kompetensutveckling för chefer i regionkansliet Sjukfrånvaro Jämställdhet och mångfald Personalvolym Personalkostnadsanalys Ekonomi Resultaträkning och sammanfattande kommentarer Regionfullmäktige Regionstyrelsen och dess tre utskott Regionkansliet Återrapport besparingar inom konsulter, kurs/konferens, information/tryck Eget kapital Investeringar... 34

54 3 1 Sammanfattning Årsredovisningen omfattar redovisning av de mål och uppdrag som regionfullmäktige gett regionstyrelsen för 2014 samt uppföljning av verksamhet, ekonomi och personal. Regionstyrelsen leder och samordnar Västra Götalandsregionens arbete och har uppsikt över styrelsers och nämnders verksamhet. Regionstyrelsen har det samordnande ansvaret för hela Västra Götalandsregionens utveckling och ska följa upp verksamheterna så att de tillgodoser regionövergripande krav och invånarnas behov och efterfrågan. Regionstyrelsen har under året prioriterat frågor med inriktning på koncerngemensamt stöd, styrning och uppföljning för att utveckla verksamheten. Bland de aktiviteter regionkansliet arbetat med under 2014 kan följande lyftas fram: utveckling av ägarstyrning och produktionsstyrning. Ägarplaner har tagits fram som stöd för förvaltningars arbete med att nå balans och effektivitetsutveckling koncernledning hälso- och sjukvårds framtagande av en förändringsagenda för hälso- och sjukvård för att nå de regionövergripande målen i Framtidens hälso och sjukvård utvecklad controlling av samtliga verksamheter med en helhetsbedömning utifrån begreppet verksamhet i balans (verksamhetens innehåll och kvalitet, resultat, personal, miljöpåverkan, ekonomi mm) framtagande av en nationell påverkansagenda start av vårdval Rehab genomförande av strategi och handlingsplan för kompetensförsörjning påbörjat arbete med ett ledningssystem för hälso- och sjukvården och ett regiongemensamt ledningssystem påbörjat arbete med framtidens vårdinformationsmiljö i samarbete med Region Skåne och Stockholm läns landsting. En ny politisk organisation har fastställts inför den nya mandatperioden. Den nya organisationen tydliggör ytterligare regionstyrelsens ansvar för att ha uppsikt över övriga nämnder och styrelser samt att utöva en övergripande styrfunktion/samordning. Regionstyrelsens ägarskap för verksamheter i egen regi poängteras. En översyn av de centrala kanslierna har genomförts under hösten och regiondirektören har beslutat om ett samlat koncernkontor med genomförande april Det ekonomiska utfallet för regionfullmäktige per den 31 december 2014, uppgår till +11,8 mnkr och för regionstyrelsen, inklusive förvaltningen regionkansliet, +249,9 mnkr. Prognosen för helåret i delårsrapporten efter augusti månad var + 4 mnkr för regionfullmäktige och mnkr för regionstyrelsen inklusive förvaltningen regionkansliet. Sammanlagt hade förvaltningen i december anställda (inklusive politiska sekreterare) vilket motsvarar 980 årsarbetare netto.

55 4 2 Verksamheten Regionstyrelsen, RS, leder och samordnar Västra Götalandsregionens VGR:s arbete och har uppsikt över styrelsers och nämnders verksamhet. Regionkansliet är regionstyrelsens förvaltning och leds av regiondirektören som är regionens högsta verkställande tjänsteman och därmed har ett ansvar ett leda och hålla samman hela förvaltningsorganisationen i VGR. Ledningskansliet inom regionkansliet har det grundläggande uppdraget att vara ett kraftfullt ledningsstöd till regionstyrelsen, regiondirektören och till de tre koncernledningarna. Denna årsredovisning följer de mål, uppdrag och övriga förutsättningar som framgår av regionfullmäktiges budget för 2014 och detaljbudget för regionstyrelsen. Till varje mål har indikatorer knutits. Indikatorerna har tydliga resultatnivåer som ska uppnås under budget- och planperioden. I budgeten lämnas uppdrag som verksamheterna ska genomföra och återredovisa till regionstyrelsen och till regionfullmäktige. Förutom budgeten utgår VGR:s övergripande ledning och styrning från de fyra måldokumenten: Framtidens hälso- och sjukvård VG 2020 strategi för tillväxt och utveckling Regionalt trafikförsörjningsprogram Kulturstrategi för Västra Götaland Årsredovisningen omfattar: Regionfullmäktige Regionstyrelsen och dess tre utskott Förvaltningen regionkansliet: o Ledningskansliet: regiongemensamma anslag och aktiviteter, regiondirektören, staben, hälso- och sjukvårdsavdelningen, ekonomiavdelningen, HR-strategiska avdelningen, kommunikationsavdelningen och administrativa avdelningen o Verksamheter: Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum (PKMC), Smittskydd Västra Götaland, Regionalt CancerCentrum Väst (RCC Väst), RegisterCentrum (RC) o IS/IT Branschorganisation (Beställningsorganisationen) o VGR IT Enligt anvisningarna till årsredovisningen ska samtliga nämnder och styrelser beskriva hur man arbetet med rättighetsfrågor och jämlik vård under året. I regionstyrelsens årsredovisning redovisas detta under avsnitt och Regionfullmäktiges mål Inledning Regionfullmäktige har beslutat om mål i budgeten för VGR Här redovisas uppföljning av de mål som regionstyrelsen är ansvarig för. Varje mål anges i underrubrik och därefter följer vad som gjorts under 2014 för att nå målet.

56 Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Under 2014 har VGR erhållit en gemensam teknisk IT-basmiljö. I samband med detta har ett samarbetsverktyg, Lync, införts som bidragit till ett nytt sätt att mötas som ger bättre förutsättningar för minskat resande. Arbetet med effektivisering av lokalutnyttjandet har fortsatt under Resande sker i första hand med kollektiva färdmedel. Resande med bil och flyg redovisas under Regionstyrelsen och kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare Som ett led i att nå målet har regionkansliet gjort en granskning av årsredovisningarna för Resultatet visar bland annat att fler och fler förvaltningar aktivt arbetar med att förbättra tillgänglighet till information, exempelvis för personer med annan språklig bakgrund men också med hjälp av verktyget Skrivhjälp för jämlik text. Motsvarande granskning kommer att göras av 2014 års årsredovisningar. De centrala kanslierna har genomfört en satsning på att skriva begriplig svenska. Den så kallade klarspråksatsningen avslutades som projekt under året och hanteras nu i ordinarie verksamhet som stöd för skribenter. Regionkansliet har också fortsatt arbetet med ge stöd till verksamheterna i rättighets- och tillgänglighetsfrågor. Under 2014 har allt fler verksamheter arbetat med att öka tillgängligheten för alla invånare. Exempel på detta är: insatser för att nå patientgrupper man tidigare haft svårt att nå är till exempel cellprovsveckan i maj 2014 som riktade sig till kvinnor mellan 23 och 60 år. Syftet var att få fler kvinnor att ta cellprov och att därmed upptäcka förekomsten av livmoderhalscancer i ett tidigt skede. Cellprovskampanjen var ett samarbete mellan Närhälsan och regionkansliet ett kommunikationsverktyg som tagits fram av regionkansliet för att skapa bättre förutsättningar för personal och patient att förstå varandra som under 2014 börjat spridas i hälso- och sjukvårdsverksamheterna i VGR att antalet verksamheter som inventeras i tillgänglighetsdatabasen (TD) ökar kontinuerligt tack vare samarbetet med regionkansliets projekt med unga arbetslösa. Långtidsarbetslösa ungdomar utbildas och arbetar med att inventera VGR:s verksamheter i tillgänglighetsdatabasen. Bedömningen är att måluppfyllelsen kommer att nås för fyra av fem indikatorer. Måluppfyllnaden har endast kunnat nås tack vare ungdomsprojektet. Uppföljning av detta mål med stöd av indikatorer rapporteras i koncernens årsredovisning Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska genom ett aktivt hälsofrämjande och förebyggande arbete skapa förutsättningar för invånarna att leva ett liv i hälsa Under 2014 har regionkansliet arbetat med att implementera de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder. Riktlinjerna innebär att sjukvården ska stödja vuxna att förändra sina ohälsosamma levnadsvanor inom fyra områden, tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk

57 6 aktivitet och ohälsosamma matvanor. Regionstyrelsen har under 2014 beslutat om en introduktionsfinansiering inom ramen för ordnat införande för att säkra genomförandet av de nationella riktlinjerna. En tydlig hänvisning till detta har inarbetats i Krav- och kvalitetsbok för vårdval som kommer att gälla för Uppföljning av detta mål med stöd av indikatorer rapporteras i koncernens årsredovisning Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa att patienterna erbjuds vård inom de fastställda garantitiderna Under 2014 har stort fokus riktats mot tillgänglighetsfrågorna genom att försöka öka intern produktion inom områden med tillgänglighetsproblem. Trots detta har antalet patienter som väntar mer än 90 dagar ökat. Detta beror bland annat på ett ökat inflöde av patienter till den öppna specialistsjukvården. En noggrann genomgång av dessa ökade flöden har gjorts. En analys utfördes under slutet av Arbetet fortsätter under nästa år med fokus på aktiviteter för att säkerställa så bra remissflöden som möjligt. Uppföljning av detta mål med stöd av indikatorer rapporteras i koncernens årsredovisning Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa en kvalitetsdriven vård i hela Västra Götaland Förteckningen över kvalitetsindikatorer har under 2014 uppdaterats. Resultat från kvalitetsregister redovisas i Öppna jämförelser och i respektive registerhållares årsrapport. Den Verksamhetsanalys som tas fram av regionkansliet redovisar årsvis kvalitetsresultat med tidsserier, och Kvartalen realtidsrapporterar 18 viktiga kvalitetsindikatorer. Både Kvartalen och Verksamhetsanalysen är web-baserade och har under 2014 fått publik åtkomst. Kvalitetscontrolling baseras på resultat från Kvartalen, med komplettering från övriga kvalitetsregister. IT-verktyget (SVPL Klara) som används inom regionen för att underlätta samordnad vårdplanering mellan sjukhusen, primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården har under 2014 kompletterats med en statistikmodul. Modulen möjliggör kartläggning av processen inklusive överbeläggningar, vilket är en förutsättning för att övergripande kunna påverka och styra processerna mot en mer kvalitetsdriven vård. Under 2014 har det nationella Infektionsverktyget implementerats på samtliga sjukhus i regionen. Infektionsverktyget är ett IT-stöd för uppföljning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning. Syftet är att vara ett hjälpmedel i verksamheternas arbete med att minska antalet vårdrelaterade infektioner och optimera antibiotikaanvändningen. Uppföljning av detta mål med stöd av indikatorer rapporteras i koncernens årsredovisning Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa att patienterna är delaktiga i vården och vet vart de ska vända sig för vård Under 2014 har informationsinsatser genomförts i olika forum, bland annat sociala medier, för att förbereda den nya patientlagen som träder i kraft 2015.

58 7 Den nya lagen stärker patientens rättigheter till information, samtycke och delaktighet. Patientens självbestämmande och integritet ska respekteras. Utformningen av vården ska ske i samråd med patienten. Lagen ger också patienten ökade möjligheter att erhålla öppen specialistvård inom andra landsting. Dessutom har ett utvecklingsarbete pågått under 2014 kring Mina vårdkontakter och Webtidbokningen. Under 2014 har fler vårdmottagningar börjat använda Mina vårdkontakter Vårdguiden bygger på att, genom information, stärka patienternas delaktighet i sin egen vård. Sjukvårdsförvaltningarna har ansvaret för att bistå patienterna med information om väntetider inom VGR såväl för egna invånare som för utomlänspatienter. Under två dagar i juni 2014 tog regionkansliet initiativ till att tillsammans med 1177 ha ett informationstorg i Nordstan i Göteborg. Genom Dina möjligheter och rättigheter i vården fick besökarna reda på mer om sjukresor, vårdgaranti, patientavgifter i sjuk- och tandvård, journaler och e-tjänster. Man kunde träffa företrädare för 1177 Vårdguiden (både webb och telefon), ungdomsmottagningar och patientnämnden. Försäkringskassan presenterade sina självbetjäningstjänster. Uppföljning av detta mål med stöd av indikatorer rapporteras i koncernens årsredovisning Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska erbjuda invånarna en sammanhållen vård oavsett vårdnivå och vårdgivare Inom ramen för den länsgemensamma handlingsplanen, Det goda livet för sjuka äldre, pågår aktiviteter för en god sammanhållen vård som är den övergripande målsättningen, både för den Nationella äldresatsningen och för arbetet i VGR. Särskilda utvecklingsmedel har avsatts för att erbjuda vårdsamverkansgrupperna möjlighet att stödja ett breddinförande av vård i hemmet för de mest sjuka äldre och personer med sammansatta vårdbehov enligt den modell som utvecklats i västra Skaraborg. Ett länsövergripande arbete med samordnad individuell plan pågår för att säkerställa att den enskilde brukaren/patienten får sina behov tillgodosedda när flera vårdgivare ansvarar för insatserna. För att stimulera vårdcentralernas arbete utgår under 2014 målrelaterad ersättning för utförda hembesök, minskad förekomst av olämpliga läkemedel hos patienter över 75 år och för andelen patienter med demenssjukdom som haft ett besök på sin vårdcentral. Vidare kan nämnas att en utvärdering har gjorts av nuvarande samverkan på ledningsnivå med kommunerna vars resultat nu bearbetas. Uppföljning av detta mål med stöd av indikatorer rapporteras i koncernens årsredovisning Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa att vården är jämlik och jämställd Under 2014 har arbetet med en jämlik och jämställd vård fortsatt. Några exempel som kan nämnas är: arbetet med att få tillgång till de register som ska ligga till grund för det fortsatta jämlikhetsarbetet inom screeningverksamheten har pågått under 2014 och det planeras vara möjligt att redovisa uppgifter för så väl mammografi som bukaortascreening för Övriga indikatorer följs regelbundet i Kvartalen. Se även text under 2.1.6

Regionstyrelsen och dess utskott ska initiera, bereda, besluta och följa upp ärenden och frågor som faller inom deras respektive område.

Regionstyrelsen och dess utskott ska initiera, bereda, besluta och följa upp ärenden och frågor som faller inom deras respektive område. Sida 1(32) Detaljbudget 2014 Regionstyrelsen 1. Sammanfattning Detaljbudget 2014 för regionfullmäktige, regionstyrelsen och regionkansliet 1. Inledning Regionfullmäktiges budget inför 2014 har ett förändrat

Läs mer

Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 21 januari 2014

Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 21 januari 2014 Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen 21 januari 2014 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med regionstyrelsen den 21 januari 2014 Plats: Sessionssalen, Residenset,

Läs mer

Sammanträde med regionstyrelsen den 9 december 2014

Sammanträde med regionstyrelsen den 9 december 2014 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med regionstyrelsen den 9 december 2014 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Tid: Kl. 9.30 Gemensam lunch för regionstyrelsens ledamöter och ersättare, kl.

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-09-22--23 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Vann Spa/hotell/konferens, Lingådde, 454 80 Brastad DATUM OCH TID måndag 22 och tisdag 23

Läs mer

Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 17 juni 2014

Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 17 juni 2014 Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen 17 juni 2014 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med regionstyrelsen den 17 juni 2014 Plats: Sessionssalen, Residenset,

Läs mer

PROTOKOLL 63 LS. 2015 05 27 t o m sid 86. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås. Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015

PROTOKOLL 63 LS. 2015 05 27 t o m sid 86. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås. Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015 PROTOKOLL 63 Organ Plats Landstingsstyrelsen Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström (S), ordförande Kenneth Östberg

Läs mer

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20)

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20) Sida 1(20) Detaljbudget 2015 NU-sjukvården 1. Sammanfattning NU-sjukvårdens Verksamhetsplan med Förändringsagenda 2015 baseras på regionfullmäktiges budget för 2015 och den vårdöverenskommelse som NU-sjukvården

Läs mer

Budgetanvisning. Innehåll

Budgetanvisning. Innehåll 1 Budgetanvisning Västra Götalandsregionen behöver en ny politik för en bättre sjukvård. Denna budget presenterar Moderata Samlingspartiets inriktning för regionens verksamheter inför 2015 och planperioden

Läs mer

Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 5 februari 2015

Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 5 februari 2015 Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 5 februari 2015 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 5 februari 2015 Plats: Hotell Radisson

Läs mer

58 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset, Ombyggnad för akutmottagning, by 5150, plan 99 Dnr RS 11-2013

58 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset, Ombyggnad för akutmottagning, by 5150, plan 99 Dnr RS 11-2013 Ärende 16 Protokollsutdrag Sammanträde: Ägarutskottet Tid: Onsdag den 29 maj 2013, kl. 09.15-15.15 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg 58 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset,

Läs mer

I ärendet fanns följande förslag till beslut. Yrkande och proposition. Följande yrkanden lämnades:

I ärendet fanns följande förslag till beslut. Yrkande och proposition. Följande yrkanden lämnades: PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-05-28 LKD 03324 68 Direktiv för budget 2004 och flerårsplan 2005-2006 (Lf) Bakgrund Med bilagda direktiv beslutar landstingsfullmäktige om riktlinjerna för budget- och flerårsplanearbetet.

Läs mer

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva:

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva: PROTOKOLLSUTDRAG Ledningsstaben Hälso- och sjukvårdsnämnden Christina Blomqvist 2015-01-27 Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan och budget för år 2015 HSN 2015-46 5 Bifogade förslag till verksamhetsplan

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659

Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Juridik och nämndadministration, SF 2012-05-03 12OLL1659 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Protokolljustering 4. Skrivelser till

Läs mer

Region Skåne. Revisionskontoret. Granskningsprojekt. Följsamhet till Region Skånes resepolicy. Revisionsrapport

Region Skåne. Revisionskontoret. Granskningsprojekt. Följsamhet till Region Skånes resepolicy. Revisionsrapport Granskningsprojekt Följsamhet till s resepolicy Revisionsrapport KPMG AB Olof Eriksson Eric Rydén KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa Sida 1(22) Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa 1. Sammanfattning och slutsats Allmänt Tillgänglighetsmålen har uppfyllt inom hörselverksamheten och i de redovisningar som gjorts kring BUP-miljonen.

Läs mer

Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund Partigrupp alliansen: Stora konferensrummet, Hus 3, Plan 3 ÄRENDEFÖRTECKNING

Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund Partigrupp alliansen: Stora konferensrummet, Hus 3, Plan 3 ÄRENDEFÖRTECKNING Kallelse/Föredragningslista 1(49) Ledningsstab sekretariat 2012-05-21 Helge Scharf Wramling Tfn: 063-14 75 51 E-post: helge.scharf-wramling@jll.se ORGAN: Landstingsstyrelsen DATUM: 2012-05-29--30 PLATS:

Läs mer

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-03-28 Reviderat 2012-05-14 Diarienummer 0432/10 Repronummer 148 Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Helena Mehner Telefon 031-368 06 03 E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 11 januari 2012

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 11 januari 2012 Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 11 januari 2012 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med hälso- och sjukvårdsutskottet den 11 januari 2012 Plats: Sessionssalen, residenset,

Läs mer

För personalen, för patienten!

För personalen, för patienten! För personalen, för patienten! Kristdemokraterna, Vård för Pengarna och Moderaterna i landstinget Sörmland Budget 2015, inklusive flerårsplan 2016-2017. Copyrightinformation, bilder: Bild 1, sid 11 Can

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-05-14 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 14 maj

Läs mer

Sammanträde med Kulturnämnden torsdagen den 20 mars 2014

Sammanträde med Kulturnämnden torsdagen den 20 mars 2014 1(2) KALLELSE Kultursekretariatet Referens Datum Staffan Rydén/Charlotte Gerd 2014-03-10 Sammanträde med Kulturnämnden torsdagen den 20 mars 2014 Tid: 17.30 ca 21.30 19:30-20:30 Medborgardialog/frågestund

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-05 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid onsdag 11 mars 2015 09:00 Plats Kallade Konserthuset Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve Svensson (V),

Läs mer

Årsredovisning med bokslut för 2014

Årsredovisning med bokslut för 2014 Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(5) Datum 2015-03-10 Diarienummer 150091 Landstingsfullmäktige Årsredovisning med bokslut för 2014 Förslag till beslut Landstingsfullmäktige

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan för åren 2012-2013

Budget 2011 med flerårsplan för åren 2012-2013 ÄRENDE 6 LF november 2010 Budget 2011 med flerårsplan för åren 2012-2013 Förslag till beslut Landstingsfullmäktige föreslår besluta att godkänna föreliggande budget för 2011 och flerårsplan för åren 2012-2013

Läs mer

Verksamhetsplan och detaljbudget 2015 Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Verksamhetsplan och detaljbudget 2015 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Verksamhetsplan och detaljbudget 2015 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1 (20) Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 4 2. REGIONFULLMÄKTIGES MÅL... 5 Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare

Läs mer

Micartur AB. Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande

Micartur AB. Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande Micartur AB Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande Maj 2011 Dag Boman Anna Hedlin Mari Månsson Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING...

Läs mer

Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning (LS/1810/2013)

Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning (LS/1810/2013) Förslag till beslut Landstingsstyrelsen 1(2) Planerings- och beställarstaben 2014-09-26 Ingela Jönsson Tfn: 063-147762 E-post: ingela.jonsson@jll.se Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning

Läs mer