Bilaga 9: Remissförfrågningar. Miljökonsekvensbeskrivning för Lönnstorp vindbrukspark i Svalövs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 9: Remissförfrågningar. Miljökonsekvensbeskrivning för Lönnstorp vindbrukspark i Svalövs kommun"

Transkript

1 Bilaga 9: Remissförfrågningar Miljökonsekvensbeskrivning för Lönnstorp vindbrukspark i Svalövs kommun 6 Juli 2012

2

3 Bilaga 9 - Remissförfrågningar Lönnstorp vindbrukspark miljöanmälan Under våren 2012 har HS Kraft skickat ut remissförfrågningar till berörda verksamhetsutövare i närheten av Lönnstorp vindbrukspark. Inkomna svar redovisas i detta dokument. Parklayout

4 Beskrivning X Y Z Tornhöjd Rotordiameter Totalhöjd Lönnstorp , Lönnstorp , Lönnstorp , Lönnstorp , Utskickade remissförfrågningar

5 3G Infrastructure Services AB Hej igen Christian, det är nog lugnt med den här. Radiolänken jag nämnde tidigare kommer at tas ur bruk inom ett år. Därmed har vi inga invändningar mot etablering av vindkraft enligt förfrågan för projektet i Lönnstorp 2:1/1 i Svalövs kommun. Mvh Johnny Rydén Transmission Planner 3G Infrastructure Services AB Box 7018, S Stockholm Visiting address: Palmfeltsvägen 5A Mobile phone: +46 (0) Hej Christian, dessvärre hamnar 3 av 4 verk mycket nära ett av 3GIS radiolänkstråk. Jag uppskattar avstånden mellan verk och radiolänk till 50 meter för det kortaste avståndet och 150 meter för det längsta. Verken och länken är markerade på den bifogade kartan. Länken markerad med diagonal röd linje. Uppmätta avstånd är som kortast till verk 3, ca 50 meter och sedan vidare som längst till verk 1, ca 150 meter. Skyddsavståndet för 3GIS radiolänkar är satt till 125 meter, mätt från länkens centrumlinje till rotorbladets spets. Har ni möjlighet att göra förflyttning av berörda verk så dom uppfyller minimiavståndet 125 meter? Mvh Johnny Rydén Transmission Planner

6 3G Infrastructure Services AB Box 7018, S Stockholm Visiting address: Palmfeltsvägen 5A Mobile phone: +46 (0) Hi3g Access AB Hej Christian, Här kommer ett nytt utlåtande gällande vindkraftverken i Lönntorp, enligt vad vi kom överens om över telefon. Beskrivning X Y Z Tornhöjd Rotordiameter Totalhöjd Hi3G Access AB kommentar Lönnstorp OK Lönnstorp OK Lönnstorp OK Lönnstorp OK Ändringen av beslutet bakom Lönntorp 3 & 4 kommer sig av att länken ännu inte blivit byggd och att detta ärende också skulle bedömas med dem gamla säkerhetsavstånden. Om det är möjligt skulle vi gärna se att Lönntorp 3 & 4 byggs så långt västerut för att få maximalt avstånd till den framtida länken mellan , (RT90) , Har du några ytterligare frågor eller funderingar, så är det bara att höra av dig. //Mvh Johan Blidberg Hej Christian, Har fått ett underlag för etablering av vindkraftverk i Lönntorp, se svar nedan;

7 Beskrivning X Y Z Tornhöjd Rotordiameter Totalhöjd Hi3G Access AB kommentar Lönnstorp OK Lönnstorp OK Lönnstorp NOK Lönnstorp NOK För Lönntorp 3 & 4 befinner sig verken inom den säkerhetsmarginal som är på 350m från länkens mitt till spetsen på rotorn. Radiolänken som blir påverkad utgår ifrån koordinaterna , (RT90) , Med dessa koordinater kan du se länkstråket vilket kan hjälpa dig hitta lämpliga placeringar med den säkerhetsmarginal som vi tillämpar. //Mvh Johan Johan Blidberg Transmission Network Designer Mobil: +46 (0) Växel: +46 (0) Hi3G Access AB, Box Stockholm tre.se Kommentar

8 Försvarsmakten

9

10

11 Malmö Airport

12 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

13 Post- och televerksstyrelsen PTS har enligt Ert önskemål sammanställt information angående de tillståndshavare med radiolänkstråk som i dagsläget förekommer inom 2 kilometer från av Er angivna positioner. Viktigt för Er att notera är att denna sammanställning är en bild över hur läget är just nu. Det innebär att situationen kan vara en helt annan om några månader och PTS kommer inte att uppdatera informationen till Er med automatik. Vindkraftsanläggning i Skåne. Tillståndshavare inom 2 km från angivna koordinater TELIASONERA SVERIGE AB, BROADBAND TECHNOLOGY SOLUTIONS TELE2 SVERIGE AB MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB) TERACOM AB 3G INFRASTRUCTURE SERVICES AB - Följande tre operatörer har frekvenstillstånd för användning av radiolänk över hela landet: Telia-Sonera AB, Hi3G Access AB och Net4Mobility HB. För dessa frekvenstillstånd har PTS inga detaljuppgifter om var radiolänkarna är placerade. Om Ni har några frågor är Ni välkommen att återkomma. Vänliga hälsningar Eleonor Juracková PTS kommunikationsmyndigheten Spektrumavdelningen Telefon: Mobil:

14 Skånes Ornitologiska Förening

15 Kommentar

16 Tele2 Sverige AB Hej! Jag har nu fått svar. Vårat radiolänkstråk kommer att avvecklas under hösten/vintern 2012 och därför godkänner Tele2 er remiss under förutsättning att verk 1, som står i konflikt med vårt länkstråk, tidigast byggs år Med vänliga hälsningar, Moa Arnfridsson Hej! Tyvärr så ligger ett av era planerade vindkraftsverk för nära ett av våra radiolänkstråk. Verk nummer 1 är planerat 60 meter ifrån vår radiolänk. Kortast tillåtna avstånd till en radiolänk är 150 meter. Ändkoordinaterna på vår radiolänk är följande: KGDIQ (X: Y: ) - SVL3 (X: Y: ) (Embedded image moved to file: pic09741.gif) Med vänliga hälsningar, Moa Arnfridsson Tele2 Sverige AB Box 62 Office: +46 (0) KISTA Web: Kommentar

17 Telenor Sverige AB

18 Telia Sonera AB

19 Teracom AB Hej! Goda nyheter. Vi har bra mätdata på länkhoppet sedan tidigare och skulle helt enkelt vilja kontrollera vilken påverkan detta verk har. Vi tror dock inte att verket kommer påverka länkhoppet i någon större grad. Därför ger vi dispens för önskad placeringen. Vi accepterar även en placering lite längre från mittlinjen men inte närmare än angivet i ansökan. Vi vill dock att du håller oss informerade om progressen, dsv när ni börjar bygga och när verket är igång så att vi kan kontrollera upp prestanda kontinuerligt. Mvh, Anders Yngvesson Vindkraftsansvarig Teracom AB Tel: E-post: Webb: wwww.teracom.se Remissvar vindkraftsansökan Ärendenummer: 3586 Datum: den 20 mars 2012 Vi har mottagit följande uppgifter: Organisation: HS Kraft AB Kontaktperson: Christian Bladh Adress: Södergatan 15, Malmö E-postadress: Er benämning: Lönnstorp 2:1 Vindkraftverk utan erinran Position RT90 X RT90 Y Navhöjd Rotordiameter WGS84 Lat WGS84 Lng # , , # , , # , , Vindkraftverk med erinran Position RT90 X RT90 Y Navhöjd Rotordiameter WGS84 Lat WGS84 Lng

20 Position RT90 X RT90 Y Navhöjd Rotordiameter WGS84 Lat WGS84 Lng # , , Din ansökan innehåller placering av vindkraftverk inom en spärrzon där Teracom har en erinran. Etablering av vindkraftverk inom detta område är olämpligt då Radio och tv-utsändningar eller överföring via radiolänkförbindelser kan komma att störas. Vi avråder således etablering av vindkraftverk inom detta område. Etableras vindkraftverk inom detta område, trots Teracoms avrådan i detta remissvar, kommer Teracom att hålla sökanden ansvarig för kostnader som störningen orsakar på Teracoms radiokommunikation. Remissvaret gäller i tolv (12) månader från ovanstående datum Kommentar

21 Trafikverket Trafikverkets ärendenummer: TRV 2012/42884 Angående inbjudan till dialog kring Lönnstorp vindbrukspark på fastigheten Lönnstorp 2:1, Svalövs kommun Yttrandet avser endast bygglovsfrågan. Rubricerat ärende avseende uppförande av 4 vindkraftverk med totalhöjden max 135 m på fastigheten Lönnstorp 2:1 i Svalövs kommun, har inkommit till Trafikverket för synpunkter. Vägnät Vindkraftverkens totalhöjd är maximalt 135 meter. Avståndet till allmän väg (vägområdesgräns) ska motsvara minst totalhöjden. I detta fall ska avståndet vara minst 135 meter. Av säkerhetsskäl bör dessa avståndsregler även tillämpas på andra vägar, t.ex. enskilda vägar. Trafikverket förutsätter att anslutning sker mot enskild väg. I sådant fall förutsätter trafikverket att sökande tar kontakt med berörd väghållare. Vid behov av nya till- och utfartsvägar, tillfälliga eller permanenta, som berör allmän väg där staten är väghållare krävs att anslutningstillstånd söks enligt väglagen 39. Ansökan görs av den enskilda fastighetsägaren. Se: För beviljande av denna krävs att den ges en trafiksäker utformning genom bl.a. goda siktförhållande. Anslutningar utformas enligt VGU, Vägar och Gators Utformning (senaste publikationen). Se: I samband med transport av vindkraftverk till uppställningsplats kan det krävas förstärkningsarbeten på allmän väg. Trafikverket förutsätter att såväl kostnader för eventuella förstärkningsarbeten som kostnader för att åtgärda skador som kan uppkomma på och vid allmän väg vid transport av vindkraftverken bekostas av vindkraftsexploatören. För fördjupad information om det statliga vägnätet (bärighetsklasser m.m.) kontaktas Trafikverkets ombud Christer Thomasson, tel: Transporter på det enskilda vägnätet ska ske i samråd med berörd väghållare. Eftersom vindkraftutbyggnad i regel förutsätter såväl tunga som långa transporter på vägnätet bör exploatören i ett tidigt skede kontakta Trafikverkets dispenshandläggare. Detta för att kunna planera transporterna efter de krav som ställs, alternativt kunna förbereda lämplig produktionsanpassning av verken för att möjliggöra transport till föreslagen plats. Dispenshandläggarna nås via Trafikverkets telefonväxel Ytterligare information finns i Trafikverkets publikation Transporter till vindkraftsparker en handbok (2010:033) som finns tillgänglig på Trafikverkets hemsida Om ett vindkraftverk kommer att anslutas till elnätet via markkabel som hamnar inom vägområde så ska enligt väglagen ledningsägaren söka tillstånd hos väghållningsmyndigheten. Luftfarten Etableringen ligger inom den MSA-påverkande zonen för Sturup, Ängelholm, Ljungbyhed och Kastrup flygplatser. Flygplatserna är sakägare och ska därför beredas möjlighet att yttra sig.

22 Kontakt med berörda flygplatser kan tas genom att skicka in blanketten Lokaliseringsbedömning av byggnader, eller andra föremål högre än 20 m på Trafikverkets hemsida. Den 1 november 2010 trädde Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten (TSFS 2010:155) i kraft. Dessa föreskrifter ska tillämpas vid markering av föremål som har en höjd av 45 meter eller högre över mark- eller vattenytan och som är belägna utanför en flygplats fastställda hinderbegränsande ytor. Observera att detta yttrande endast skickas elektroniskt! Med vänlig hälsning Elin Engqvist Samhällsplanerare Direkt: Mobil: TRAFIKVERKET Samhälle Trafikverket Box Malmö Telefon:

23

24 HS Kraft AB Tel: Frihamnsallén MALMÖ Org.nr HS Kraft AB 2012

Vindkraft Samrådsredogörelse Tillägg översiktsplan för Osby kommun

Vindkraft Samrådsredogörelse Tillägg översiktsplan för Osby kommun Vindkraft Samrådsredogörelse Tillägg översiktsplan för Osby kommun Vindbruksplanen är ett tillägg till översiktsplanen för Osby kommun som antogs av kommunfullmäktige den 29 november 2010. Tillägget har

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25 2009-05-25 SÄTILA VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5,

Läs mer

Frågor och svar om trafikregler 2015-01-13

Frågor och svar om trafikregler 2015-01-13 Fråga Frågor och svar om trafikregler 2015-01-13 Hej Jag har några spontana frågor 1. Är det fortsatt tillåtet att i stället för ATC-färdplan ha egen uppföljning i fjällområde eller andra områden där VFR

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Vindkra park Östavall Foto. Kristian Lilliesköld, Nordex Sverige AB Miljökonsekvensbeskrivning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING VINDKRAFTPARK ÖSTAVALL FÖRFATTARE Camilla Friman FRAMSIDA Östavall. Foto: Kris

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

Foto. Kristian Baurne, Nordex Sverige AB. Vindkra park Östavall. Samrådsunderlag

Foto. Kristian Baurne, Nordex Sverige AB. Vindkra park Östavall. Samrådsunderlag Foto. Kristian Baurne, Nordex Sverige AB Vindkra park Östavall Samrådsunderlag SAMRÅDSUNDERLAG VINDKRAFTPARK ÖSTAVALL FÖRFATTARE Kris an Baurne FRAMSIDA Östavall. Foto: Kris an Baurne ANSVARIG UTGIVARE

Läs mer

Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda

Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda Dokumentnamn Sida Samrådsredogörelse 1(21) Från Datum D-nr V-1109-05 E.ON Vind Sverige AB 2011-09-19 Författare Camilla Rasmusson och Arvid Lökken Tillhörande Tillståndsansökan Palsbo Vindkraftpark Samrådsredogörelse

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-01-14 SBN2011/0113. Hur samrådet bedrivits

Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-01-14 SBN2011/0113. Hur samrådet bedrivits 2013-01-14 SBN2011/0113 Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet bedrivits Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 6 december 2011 att

Läs mer

Minnesanteckningar från samråd med särskilt berörda och allmänhet

Minnesanteckningar från samråd med särskilt berörda och allmänhet Minnesanteckningar från samråd med särskilt berörda och allmänhet angående vindkraftetablering på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5,

Läs mer

Värmepumpsansökan. Förberedelser innan du ansöker om tillstånd

Värmepumpsansökan. Förberedelser innan du ansöker om tillstånd Hälsoskydd Instruktion Sida 1 (7) 2015-01-23 Värmepumpsansökan Du måste ansöka om tillstånd och vänta på att få ett skriftligt beslut innan du installerar en berg-, jord-, grundvatten- eller sjövärmepump.

Läs mer

Vindkraft i Malå och Norsjö

Vindkraft i Malå och Norsjö Samrådsredogörelse Vindkraft i Malå och Norsjö Tillägg till översiktsplaner för Malå och Norsjö kommuner Granskningshandling 2015-06-10 MALÅ/NORSJÖ 2014-09-01 2 Miljö och byggavdelning Vindkraft i Malå

Läs mer

Vindkraft i Rättviks kommun

Vindkraft i Rättviks kommun 1(15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Tillägg till översiktsplanen Vindkraft i Rättviks kommun Utlåtande och länsstyrelsens granskningsyttrande Inledning Allmänt Plansamråd Utlåtandet sammanfattar inkomna

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel

Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel 1 (13) Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel Sammanfattning Inkomna synpunkter i samrådet Länsstyrelsen anser att det av planhandlingarna bättre behöver framgå vilka

Läs mer

Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen.

Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen. Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen. Denna information skickas till medlemmar när vi hört talas om att stambyte och upprustning / ändrings- och förbättringsarbeten, börjar

Läs mer

Lyngsåsa Vindbrukspark

Lyngsåsa Vindbrukspark Malmö den 21 januari 2015, reviderad den 2 februari 2015 Lyngsåsa Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet,

Läs mer

Samrådsunderlag inför samråd den 13 november 2007

Samrådsunderlag inför samråd den 13 november 2007 Samrådsunderlag inför samråd den 13 november 2007 Planerad utbyggnad av befintlig vindkraftpark på Risholmen. Göteborg Energi AB avser att ansöka tillstånd enligt miljöbalken för en utbyggnad av den befintliga

Läs mer

Kapitel 4. Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete vid planering och uppförande av vindkraftsparker

Kapitel 4. Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete vid planering och uppförande av vindkraftsparker Kapitel 4. Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete vid planering och uppförande av vindkraftsparker Det svenska regelverket kring arbetsmiljölagen, miljöbalken, ordningslagen, lag om skydd mot olycka, plan- och

Läs mer

Välkommen till samråd om den planerade vindkraftanläggningen på Fjällberg.

Välkommen till samråd om den planerade vindkraftanläggningen på Fjällberg. Välkommen till samråd om den planerade vindkraftanläggningen på Fjällberg. NV NORDISK VINDKRAFT AB Bildades 2002 och består av ca 40 anställda. Säte i Göteborg med lokalkontor i Östersund. Helägt dotterbolag

Läs mer

Riktlinjer för e-posthantering i hovrätten

Riktlinjer för e-posthantering i hovrätten 1 (30) Riktlinjer för e-posthantering i hovrätten R2A Box 2223, 550 02 Jönköping Besöksadress: Hovrättsgränd 4 Telefon: 036-15 65 00 Fax: 036-15 65 36 gota.hovratt@dom.se www.gotahovratt.se Expeditionstid:

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Samrådsunderlag. Vindpark Möckelsjö. Härnösands kommun Västernorrlands län. September 2011

Samrådsunderlag. Vindpark Möckelsjö. Härnösands kommun Västernorrlands län. September 2011 Härnösands kommun Västernorrlands län September 2011 Vindkraftverk vid Möckelsöjberget med Högakustenbron i bakgrunden. Bild: Stena Renewable Administrativa uppgifter Sökande Stena Renewable Energy AB

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

projektör Vindkraft Bygga och ansluta större vindkraftverk

projektör Vindkraft Bygga och ansluta större vindkraftverk projektör Vindkraft Bygga och ansluta större vindkraftverk Vindkraft förnybar energi för hållbar utveckling Vindkraften är en förnybar del av Sveriges energiförsörjning och kan komma att spela en stor

Läs mer

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Länsstyrelsen

Läs mer