ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS CORPORATE GOVERNANCE STÅ UPP FÖR ERA VÄRDERINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS CORPORATE GOVERNANCE STÅ UPP FÖR ERA VÄRDERINGAR"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus CORPORATE Nr. 3 GOVERNANCE 5TIPS STÅ UPP FÖR ERA VÄRDERINGAR God governance får man genom att aldrig ta några genvägar. Om man avviker är det viktigt att tydliggöra varför man gör det. Det kan finnas goda skäl till det, menar Anne Ramberg. FOTO: MICKE LUNDSTRÖM Björn Kristiansson: Den svenska bolagsstyrningsmodellen, uppskattad i Europa. Företagsrisk: Med rätt kunskap kan du identifi era, kvantifi era och värdera ditt företags risker. Ingemar Lock: Vi vill få en samlad bild av hur företag arbetar med internstyrning och kontroll.

2 2 MARS 2012 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR Varje enskilt bolag har en egen bolagsstyrningsmodell, det vill säga på det sätt som just detta bolag styrs och förvaltas. I Sverige erbjuder vår utvecklade aktiebolagslag en väl fungerande grundmodell som utvecklats under lång tid och under svenska förutsättningar med starka, drivande huvudägare, kontrollerande oberoende styrelser och en självständig ledning. Populär bolagsstyrning Vår aktiebolagslag innehåller vid en internationell jämförelse på många av de bolagsstyrningsproblem som i andra länder får lösas med andra särskilda regelverk. Ovanpå det har vi en bolagsstyrningskod med vissa detaljjusteringar som syftar till att öka transparensen kring det enskilda bolaget. Ett trendfenomen För närvarande är den sven ska bolagsstyrningsmodellen uppskattad runt om i Europa, men man får passar sig för att slå sig alltför mycket på bröstet eftersom detta i viss utsträckning är ett trendfenomen, där olika system anses fungera olika bra vid olika tidpunkter. Det finns alltid förbättringar, men det finns en risk med att förfina och detaljreglera alltför mycket eftersom det kan hämma utveckling och innovation av alternativa och bättre modeller. Att det kan ske fallissemang i enskilda bolag både av bolagsstyrningsskäl och av andra skäl går aldrig att reglera bort. Kodens regler Vi har dock några större frågor som vi behöver ha fortsatt fokus på hur ser vi till att kodens regler inte blir bindande, det vill säga att bolag utnyttjar möjligheten att avvika från vissa regler och förklara detta? I takt med att det privata ägandet institutionaliseras, vem ska axla den ägarroll som vårt bolagsstyrningssystem förutsätter i våra större noterade företag? Harmonisering inom EU Tyvärr är det svårt just nu att ha fokus på dessa och andra viktiga frågor. Den allt överskuggande frågan just nu är EU-kommissionens försök att harmonisera bolagsstyrningen inom Europa. Redan på 1970-talet bröt EU:s harmoniseringsförsök ihop på detta område. Man fick acceptera att bolagsstyrningen är en påbyggnad på den nationella bolagsrätten mot bakgrund av de enskilda ländernas individuella förutsättningar, historia etcetera. Varje land har därmed haft sin egen modell för hur samspelet mellan ägare, styrelse, ledning och revisorer ska se ut, och att försöka detaljharmonisera detta system ovanifrån ser jag som ett dödfött projekt. Arbete med detaljreglering Under 2012 väntas EU-kommissionen arbeta vidare med Björn Kristiansson Verkställande ledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning. MINA BÄSTA TIPS Fokusera Fokusera på avvikelser och 1 utvecklingstendenser. Beskriv inte gällande regelverk förutsätt att läsaren kan detta. Förmedla läsvärde Försök att förmedla ett läsvärde. Kan man i bolags- 2 styrningsrapporten beskriva vad som är unikt med företaget så ger det mycket mer läsvärde än långa, formella redogörelser. frågan för att ta fram regelförslag. Just nu är vi därför inne i en kritisk period, där många försöker övertyga EU- kommissionen och parlamentet om att detaljreglering FOTO: MAGNUS MÅRDING/CAMERALINK på EU-nivå på detta område är fel väg att gå. Inom EU finns i dag en övertro på att regelverket ska kunna lösa olika typer av fallissemang som man hittat i europeiska företag. Det finns dock väldigt svaga bevis för att det skulle vara själva bolagsstyrningen som legat bakom den finansiella kris vi upplevt, och den störtflod av nya regler som föreslås har inte vägts mot de noterade bolagens ökade kostnader. Balansen viktig Om vi återvänder till det svenska perspektivet har vi under de senaste åren sett en successiv standardförbättring i bolagsstyrningsrapporteringen. Ett viktigt område framöver kommer att vara en lämplig balans mellan rimliga förväntningar på redovisning av bolagens kontroll över och hantering av sina risker, kontra kostnaderna för redovisningen och risken för att information som är intressant för konkurrenter offentliggörs. Det är också viktigt att vi undviker standardmässig intetsägande rapportering om bolagsstyrningen som inte fokuserar på det enskilda bolagets särdrag. Om bolagen anammar ett sådant fokus tror jag att den positiva utvecklingen i Sverige kommer att fortsätta. VI REKOMMENDERAR SIDA 18 Liv Gorosch Partner och vice vd på Women Executive Search En diversifierad ledning och styrelse ger ett bättre resultat, och som vi alla vet så money talks!. Rätt kandidat s. 10 Rekrytering externt eller internt. Webinarier s. 11 Mats Johansson ansvarar för online-satsningen. Vi får våra läsare att lyckas! CORPORATE GOVERNANCE NR 3, MARS 2012 Redaktionschef: Martin Björinge Affärsutvecklare: Carl Dohrmann Formgivare: Henrica Dieden Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Richard Waller Tel: E-post: Distribution: Dagens Industri, mars 2012 Tryckeri: BOLD/DNEX Tryckeri AB, Akalla, V-TAB Aröd AB, Göteborg, MittMediaPrint, Örnsködsvik Repro: Bert Lindevall Korrektur: Christian Malmgren Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Richard Waller Mediaplanets affärsidé är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom XXXXXXXXX intressanta artiklar med hög kvalitet Citera motiverar oss vi våra gärna, läsare men att ange agera. källan. Det oberoende ledande företaget fokuserat på styrelseutvärdering och styrelseutveckling samt VD-utvärdering. Kunder är främst noterade bolag, statliga bolag och finansiella institutioner.

3 FAKTA: Sevenco, konsulter i företagsledning, var de första att mynta begreppet Chef att Hyra. Företaget etablerades På Sevenco samverkar cirka 20 konsulter, alla med gedigen kunskap och lång erfarenhet från olika chefsroller och branscher. VI SKAPAR RESULTAT AV DINA UTMANINGAR När ett företag befinner sig antingen i en utvecklingsfas, förvaltningsfas eller i en nedgång kan lösningen vara att ta in en tillfällig chef som snabbt är på plats och får jobbet gjort. Inget uppdrag och ingen kund är den andre lik. Synsätt, metoder Larsåke Sandin och arbetssätt är gemensamma, men de anpassas efter situationen och målet med uppdraget. Sevencos arbetssätt kallas för chef utan startsträcka, det vill säga att interimschefen går direkt in i uppdraget i skarpt läge från dag ett. Snabbhet är ett krav Målet är att på kort tid genomföra lönsamma och bestående förändringar i kundens verksamhet. Våra konsulter har erfarenhet av de flesta typer av uppdrag och problemställningar. Därför kommer de snabbt in i ansvarsrollen och kan applicera beprövade metoder på den nya uppgiften, förklarar Larsåke Sandin, VD på Sevenco. Sevencos interimschefer tar omgående det operativa ansvaret. Inom loppet av tio dagar får företaget en arbetsplan som styr uppdraget. Erfarenhet och kompetens Konsulterna väljs med stor noggrannhet. Vi lägger inte bara vikt vid yrkeserfarenhet, även personliga egenskaper värderas högt. Sevenco genomför kraftfulla, lönsamma och bestående förändringar. Konsulterna är med hela vägen och tar ansvar för att de förändringar som genomförs ger resultat. När interimschefen är klar med sitt uppdrag har han eller hon uppfyllt målet och lämnar sedan över till en ny eller befintlig ledning och går vidare till nästa uppdrag. KUNDCITAT: MTR Stockholm har som övergripande mål att skapa en tunnelbana i världsklass, vilket ställer mycket höga krav på vår organisation och ledning. Vi har därför under första etableringsåret hyrt in verksamhetskritiska ledningspersoner från Sevenco för att bidra med att utveckla och förändra verksamheten mot uppsatta mål. Peter Viinapuu VD MTR Stockholm AB Lost in the D&O insurance maze? Are you stuck in a maze of Directors and Officers Liability insurance legislation, compliance, taxation and local jurisdiction issues? D&O exposures to stakeholders, regulators, environmental agencies or the general public have led to a growing trend in the frequency and severity of lawsuits. Insurers have responded with new policy forms and endorsements. No two D&O policies are the same. Adequate cover will only come from designing a policy around your specific needs. JLT Risk Solutions has a team of D&O specialists who are experienced within the US, Asian, European and London markets. Using our expertise and knowledge we have developed a comprehensive health check process that we apply when designing D&O policies. At JLT Risk Solutions we don t have off-the-shelf policies, they are bespoke, tailored to your needs and encompass the widest form of protection available. For a free no obligation health check on your existing D&O policy, please contact: Anders Bergström Peder Schauman tel: tel: JLT Risk Solutions AB, regulated by the Swedish Financial Supervisory Authority, Finansinspektionen. Jakobsbergsgatan 7, SE Stockholm, Sweden. se

4 4 MARS 2012 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER FOKUSERA PÅ DE STRATEGISKA MÅLEN 1TIPS STRATEGISKA MÅL Fråga: Hur frigöra resurser för mer värdeskapande aktiviteter? Svar: Många kontroller görs helt i onödan och företagsledningar kan frigöra resurser samtidigt som man stärker kontrollen över väsentliga risker för att nå de strategiska målen, säger Ingemar Lock. I en allt mer turbulent omvärld gäller det för företagen att kunna navigera rätt runt risker och utmaningar för att kunna nå de strategiska målen. Vi lever i en värld där allt går snabbare och där osäkerheten ökar, vilket gör att förmågan att hantera sina risker på ett effektivt och strukturerat sätt blir allt viktigare, säger Ingemar Lock som är med i den arbetsgrupp initierad av FAR och IIA, som har till uppgift att öka förståelsen hos ledande befattningshavare i näringsliv, offentlig sektor och andra organisationer för värdet av god intern styrning och kontroll. FAR är branschorganisation för revisorer och rådgivare och IIA Internrevisorerna är den svenska branschorganisationen för yrkesverksamma internrevisorer. Det finns en del myter runt intern styrning och kontroll som vi vill ta död på - som att det bara handlar om att möta lagar, regler och bara skapar onödig byråkrati. Många förknippar även intern styrning och kontroll med stora resursinsatser som inte skapar något värde. Erfarenheter från våra kunder visar dock att rätt använt kan intern styrning och kontroll bidra till att effektivisera verksamheten, driva kvalitet och öka konkurrenskraften. Ingemar Lock Arbetsgruppen FAR och IIA FOTO: ERNST & YOUNG Internstyrning och kontroll Engelskans internal control betyder i första hand styrning och i andra hand kontroll. I Sverige har den direkta översättningen internkontroll tyvärr bidragit till ett ensidigt fokus på kontroll snarare än på att styra verksamheten mot uppsatta mål. Vi i arbetsgruppen pratar därför hellre om intern styrning och kontroll, då fokus ligger på att ge ledningen ett effektivt verktyg för att hantera de risker som kan påverka verksamhetens förmåga att nå de uppsatta målen. Ta bort det tidsödande I många organisationer finns det även stora möjligheter att effektivisera den interna styrningen och kontrollen. När styrelsen och ledningen känner till de viktigaste riskfaktorerna i företaget så vet de vad de ska fokusera på. Vi vill visa på att företag kan ta bort kontrollmekanismer som är tidsödande, mindre effektiva och som inte tillför något värde. Vi vet att det går att minska ett företags kostnader för intern styrning och kontroll med upp till 30 procent, samtidigt som man stärker ledningens förmåga att effektivt styra verksamheten, säger Ingemar Lock. MAJ STABERG MYTER Det finns en del myter runt intern styrning och kontroll som vi vill ta död på, säger Ingemar Lock. FOTO: SHUTTERSTOCK Köp ett lagerbolag av oss idag. Under dagen kan du lämna ett startklart aktiebolag till din kund. Köp ett lagerbolag av oss så slipper du och din upp dragsgivare väntetiden hos Bolagsverket. Våra lagerbolag ligger färdiga för start. Varför ska du köpa just av oss? Här får du tre skäl: Firmabesked direkt! Vi bedömer firman utifrån vår erfarenhet. Vi känner Bolagsverket Du får ny firma utan onödig fördröjning tack vare bra förhandsbedömningar och egen praxisbank. Alla våra medarbetare har PRV-bakgrund (nu Bolagsverket). Vi säljer inte till vem som helst Vi vill endast sälja till seriösa förvärvare. Våra lagerbolag kan därför bara köpas av advokatbyråer, revisionsbyråer samt på rekommendationer. Lagerbolag Ring oss redan idag BOLAGSR ÄT T SUNDSVALL AB Box 270 Tullgatan Sundsvall Tfn E-post

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MARS Inse nyttan av god intern styrning och kontroll Gruppen för intern styrning och kontroll har som främsta mål att väcka nya tankar, informera, utmana och driva debatt kring god intern styrning och kontroll. EXEMPEL Våren 2008 bestämde FAR, branschorganisation för revisorer och rådgivare, och IIA, svensk branschorganisation för yrkesverksamma internrevisorer, sig för att starta en gemensam arbetsgrupp. Tanken var att medlemmarna i de båda före ningarna och olika intressenter inom företag och offentlig sektor ska få utökad kunskap om nyttan med en väl utformad intern styrning och kontroll. Arbetsgruppen genomför även en årlig enkät i medelstora, och stora offentliga respektive enskilda företag. Vi vill få en samlad bild av hur företag arbetar med intern styrning och kontroll, dels få en uppfattning om hur näringslivet värderar dessa frågor och dels hur ledningsgrupper tänker runt de här frågorna, säger Ingemar Lock, med i FAR:s och IIA:s arbetsgrupp som vill se till att dessa frågor kommer högt upp på företagens agenda. Vara pådrivande Just detta, att få styrelsen och ledningen att ta till sig nyttan av intern styrning och kontroll och integrera den i verksamheten, är arbetsgruppens målsättning. Vår uppgift är att väcka intresse och kunna vara pådrivande i de här frågorna, och en av utmaningarna är att slå hål på de myter som florerar runt begrepp intern styrning och kontroll. Vi vill bland annat ändra företags attityd genom att visa på goda exempel där styrelsen och ledningen i ett företag lyckats integrera de här frågorna i hela verksamheten, säger Ingemar Lock. Vi vill få en samlad bild av hur företag arbetar med intern styrning och kontroll. Arbetsgruppen har lika stor representation från FAR och IIA med totalt tio ledamöter. Gruppens medlemmar skriver även debattartiklar vilka publiceras i framför allt branschtidskrifter och affärspress. De utövar också lobbning gentemot Finansinspektionen, olika regeringsdepartement och Svenskt Näringsliv. Under 2011 har det också givits ut en bok om de mest aktuella frågorna inom området. Arbetsgruppen är initiativtagare till boken som utvecklats tillsammans med FAR Akademi. MAJ STABERG TIPS Förbättra och effektivisera intern styrning och kontroll Koppla intern styrning och kontroll mot den strategiska agendan Intern styrning och kontroll stärker inte bara förmågan att nå verksamhetens mål, utan man kan även, genom att fokusera på de strategiska målen (och riskerna) effektivisera processer och ta bort onödiga kontrollmekanismer som inte tillför något värde. Kasta inte ut barnet med badvattnet Utnyttja redan befintliga kontrollrutiner och styrmekanismer. I dag utförs både formella och informella kontroller och styrrutiner. Man behöver inte börja om från scratch. Säkerställ involvering Säkerställ styrelsens och ledningens aktiva involvering. MAJ STABERG PHOTO: SHUTTERSTOCK Har någon sett vår ekonomiavdelning? När Ni outsourcar ekonomiadministrationen till Mirror, kan vi lova Er kostnadsbesparingar på mellan % från och med dag 1. Vi erbjuder dessutom Er personal anställning hos oss med goda utvecklingsmöjligheter inom ekonomiområdet. Sara Nilsson 39, CFO Vårt koncept bygger på automatisering, standardisering och kombinationslösningar för OnShore, NearShore och OffShore. Vi har en egen sajt i Vilnius med svensktalande personal och vårt svenska huvudkontor finns i Kista. Mirror ingår i Lindorffkoncernen.

6 6 MARS 2012 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER 2TIPS Värdera risken på ditt företag Med rätt kunskap kan du identifiera, kvantifiera och därmed också värdera ditt företags risker. Allt bygger dock på att du har en process som ger dig relevant information och därmed rätt beslutsunderlag. Vi har pratat med två experter som har hjälpt oss att bättre förstå hur god corporate governance även kan spela en roll för företagens riskhantering. SHOWCASE Corporate governance handlar i grunden om hur man leder och styr ett företag. I många sammanhang kan man få uppfattningen om att det snarare handlar om compliance, det vill säga att agera i enlighet med ett antal formella regler kring bolagsstyrning. Normalt finns ingen konflikt mellan begreppen och man skulle kunna säga, att om du har en process som gör dig medveten om vilka risker du har i ditt bolag, så har du även har en god corporate governance, åtminstone i begreppets ursprungliga form. Förhålla sig till riskerna När du väl identifierat dina risker måste du på något sätt förhålla dig till dessa. För den oinvigde kan själva konceptet att sätta ett pris på en risk vara en aning svårt att greppa, men inom bank och finans, vilket även omfattar försäkringsbolag, är detta en naturlig del av verksamheten. Varje företag har ett stort antal risker att förhålla sig till. Det finns många sätt att hantera dessa av vilka ett är att teckna en försäkring. Alternativt kan man naturligtvis välja att behålla risken inom den egna verksamheten och på annat sätt hantera, eller finansiera, potentiella effekter, förklarar Lars Danielsson. FAKTA Allt fler bolag köper fler försäkringar och i bland för första gången. Det är en medveten strategi som går ut på att sprida risken och dela ansvaret med andra. Exempelvis kan risken för enorma skadeståndsanspråk, som i värsta fall kan äventyra hela företagets existens, hanteras genom tecknandet av olika former av ansvarsförsäkringar. För tillfället är vi inne i en period när kostnaderna för försäkring är relativt låga och det finns goda möjligheter för företagen att ingå förmånliga avtal. Försäkringsmarknaden rör sig dock Teckna försäkring En försäkring innebär i praktiken att en risk transfereras från det egna företaget till försäkringsbolaget i utbyte mot en försäkringspremie. Om ett företag skulle råka ut för en större skada, exempelvis en stämning, kan företaget få sina rättegångskostnader ersatta tillsammans med eventuella skadestånd. Motsvarande gäller naturligtvis även för andra områden såsom brand, produktansvar, kreditförluster etcetera. Ett företag som inte hanterat sin risk kan i värsta fall gå under. Att teckna olika former av ansvarsförsäkringar har blivit allt vanligare och efterfrågas av många företag och inte sällan av företagets motparter som ett villkor för att ingå avtal. I många fall är detta ett direkt resultat av att svenska företag i allt högre omfattning verkar internationellt. Samtliga stora företag, framför allt de börsnoterade, men även många mindre och medelstora företag, efterfrågar även särskilda försäkringar för bolagets styrelse, vd och övriga ledande funktionärer inom koncernen. En sådan försäkring omfattar bolagsföreträdarnas personliga ansvar som kan följas av deras uppdrag. Bolagets verksamhet ska vara hållbar, det ska vara ordning och reda, skatt ska betalas i tid och de finansiella rapporterna ska vara korrekta och rättvisande. Företaget ska även uppfylla olika former av etiska och moraliska krav, berättar Agnetha Estwall. Sammanfattningsvis kan man säga att bolagets ledning ansvarar för förekomsten av god corporate governance som en del av sitt uppdrag. i cykler och detta förhållande ändras med tiden. Samtidigt börjar alltfler att ifrågasätta ansvaret för bolagets ledning och då framför allt styrelsen. Trenden visar tydligt att det görs fler anmälningar än tidigare. Det handlar om allt från information till marknaden till personligt ansvar för bolagets förpliktelser, inklusive betalning av skatter och avgifter. Även miljöfrågor är på frammarsch. Dessa problem uppstår inte sällan på avlägsna platser, långt ifrån styrelse- och företagsledningens säte. RISK- HANTERING SPELAR ROLL God corporate governance även kan spela en roll för företagens riskhantering. FOTO: THINKSTOCK Tranparens inom bolaget Ett försäkringsbolag kan hjälpa företag att hantera sina risker men för att kunna göra en korrekt riskbedömning krävs rätt information. Frågan är om, och i vilken utsträckning, företagen faktiskt känner till vad som sker runt om i koncernen som i många fall omfattar verksamheter, divisioner och dotterbolag runt om i världen. En förutsättning för att uppnå god governance är att det måste finnas en öppenhet, transparens och en fungerande demokrati inom företaget. Alla måste våga rapportera viktiga förhållanden, inklusive oegentligheter och problem. Nyckeln är att skapa en struktur för att samla in och bearbeta information. Ibland kan uppgifterna faktiskt finnas tillgängliga men ofta ligger de precis under radarskärmen. Tidigare har det ofta handlat om att för en viss situation hitta rätt person att fråga, någon som har information eller vet var man ska leta. Denna ad hocbaserade metod ersätts allt oftare med en mer strukturerad process, som i hög grad ingår i begreppet corporate covernance. Ju bättre organiserad process desto enklare blir det att samla in relevant information. Skillnad mellan bolag Hög kvalitet vad gäller lämnad information ger försäkringsbolaget bättre möjlighet att förstå och bedöma den aktuella risken, något som i sin tur markant underlättar hanteringen om något skulle hända och försäkringen skulle behöva tas i anspråk, säger Lars Danielsson. Från vår position ser man en klar skillnad mellan de bolag som är bäst i klassen och de övriga. ANNIKA GARVIC 5 BRA TIPS Fem områden för att strategin ska bli verklighet En studie utförd av Robert Kaplan och David Norton, grundarna av konceptet Balanced Scorecard, visar att 73 procent av de verksamheter som har en formell process för att genomföra sin strategi når bättre resultat än likvärdiga verksamheter. Baserat på denna forskning av framgångsrika organisationer har fem områden identifierats som viktiga att fokusera på för att förbättra strategigenomförandet. Tydliggör strategin Många organisationers strategier är inte tillräckligt strukturerade för att skapa tydlighet och förståelse. Genom att visualisera strategin på en sida Strategisk karta skapas grunden för strategisk fokus i hela organisationen. Balansera strategin En tydliggjord strategi klargör orsak-verkansambanden mellan de kompetenser och den kultur som krävs för att utforma de processer som möter kundens behov. Att möta dessa är en förutsättning för att leva upp till kraven från styrelsen. Rätt nyckeltal Med en strategisk karta identifieras de nyckeltal som verkligen driver strategin. Processen utgår från strategin och identifierar de nyckeltal som skapar förståelse och driver rätt beteenden. Prioritera projekt Genom att identifiera och prioritera de projekt som bäst stödjer strategin får hela projektportföljen strategiskt fokus. Vår forskning tyder på att nästan 50 procent av organisationers projekt inte stödjer strategin. Kommunicera Kaplan och Nortons forskning visar att det bara är 5-10 % av de anställda som anser sig förstår strategin. För att alla i en organisation ska vilja bidra till och genomföra strategin måste de förstå den. Kommunikation är en av de viktigaste möjliggörarna för strategigenomförande.

7 FAKTA RiskPoint är en nordisk försäkringsagentur med fokus på att leverera försäkringar som ger mervärde till stora och medelstora företag och verksamheter i Norden. RiskPoint har kontor i Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors och Oslo. Agenturen startade 2007 med verksamhet i Stockholm och Köpenhamn. Idag är de 17 medarbetare varav flera är partners, och man har för avsikt att växa med fler medarbetare i de olika länderna. Ett av RiskPoint viktigaste mål är att upprätthålla och utveckla kompetens för att säkerställa att agenturens hållbarhet. Man har ett nära samarbete nära samarbete med nordiska försäkringsförmedlare. RiskPoint har även etablerat samarbeten med ledande skadehanteringsorganisationer och olika juridisk expertis inom olika produktområden. Att hävda att försäkringsindustrin kan sköta bolagens Corporate Governance är inte korrekt det är ett gediget arbete som bara bolaget själv kan sköta. Däremot är försäkringsbolaget ett av de intressenter som har ett starkt intresse av att bolaget sköts bra. Ett företag som delar din risk RiskPoint är en försäkringsagentur, vilket i praktiken innebär att vi kan jämställas med ett försäkringsbolag. Det betyder bland annat att vi värderar och premiesätter risken åt de bolag vi representerar, förklarar Agnetha Estwall, managing director och partner på RiskPoint. Vi täcker inte alla områden inom försäkring, utan vi har valt vissa definierade försäkringar som vi kan värdera och hantera. Mot bakgrund av det vi vill göra har vi valt ut de partners som stödjer vår idé och inte Agnetha Estwall Managing director och partner på RiskPoint. Lars Danielsson Senior underwriter och partner på RiskPoint. tvärtom, säger Lars Danielsson, senior underwriter och partner på företaget. Våra partners är försäkringssyndikat från Lloyds det vill säga världens största försäkringsmarknad i London. ERFARENHET OCH KUNSKAP De flesta på RiskPoint kommer från ledande försäkringsbolag. De har jobbat inom stora internationella försäkringskoncerner och haft ledande positioner inom organisationerna. Vi står för erfarenhet och kunskap. Vi arbetar mycket proaktivt, vi tar hellre ett möte eller ställer en fråga i förväg innan en skada händer, allt detta för att kunderna och deras förmedlar ska vara trygga med vad försäkringen omfattar och vad intentionen med upplägget är, berättar Agnetha Estwall. Det är relativt enkelt att köpa försäkring idag, menar Lars Danielsson. Men det blir betydligt svårare när skador uppkommer eller när företag hamnar i komplicerade situationer. Då har man stor nytta av vår erfarenhet och våra partners har delegerat oss mandat att hantera skadan. Det är en reell skillnad på olika agenturers handlingsfrihet vad gäller skadehantering, en skillnad som bolaget bör beakta innan man köper sin försäkring. Vi kan erbjuda en personlig kontakt och lokalt hanterande av skadan, och vi vill att våra kunder ska lita på att medarbetare inom RiskPoint är experter inom sitt område, säger Agnetha Estwall. TRANSFERERA ELLER BEHÅLL RISKEN? Både Lars och Agnetha påpekar hur viktigt det är att ledningen i företaget tänker igenom processen att transferera risken eller behålla den inom bolaget. Ekonomiska värden kan alltid ersättas, men man kan förlora så mycket mer i värde, till exempel goodwill. En kombi nation av både ekonomisk förlust samt goodwill är det få företag som kan bära och hållbarheten för företaget äventyras. Vad innebär det om tänkt risk blir verklighet? Tål vårt företags handlingar rubriker? Kan vi säga att vi hade samlat in all information och att vi hade beaktat den? Om inte, då är det hög tid att tänka om. RiskPoint AB Humlegårdsgatan 4, Stockholm

8 8 MARS 2012 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER LIKA STORT ANSVAR Både säljaren och köparean har lika stort ansvar vid ett bolagsförvärv. FOTO: THINKSTOCK Vem ansvarar för risken? 3TIPS VAR OBJEKTIV Råd för styrning i mindre ägarledda bolag I många mindre ägarleddaföretag finns inte storbolagens möjlighetera att anställa den spetskompetens som man behöver. Som ägare i ett mindre företag blir man ofta en tusenkonstnär som ska behärska och hinna med väldigt mycket. Tyvärr drabbar detta ofta de strategiska och långsiktiga frågorna som inte blir akuta på samma sätt som de operativa. Hur ska man då göra för att hinna med det framåtriktade strategiarbetet för att ligga steget före? Skapa ett ägardirektiv Ägardirektivet talar om vad man som ägare vill med företaget, ägarviljan. Detta styr sedan företagets val av strategi och mål. Fråga: Är det köparen eller säljaren som står risken vid bolagsförvärv? Svar: Båda har ett lika stort ansvar och inte minst måste säljaren ha kontroll på de beslut som har tagits inom ramen för verksamheten historiskt. Bolagsstyrning utvecklas till ett allt viktigare och vidare begrepp där antalet individer och grupper som direkt eller indirekt påverkar företagets verksamhet och drift ökar. Allt från externa ägare och institutionella investerare till de bolagsinterna delarna ner på personalnivå. Det positiva är att besluten i högre utsträckning blir tagna där kompetensen finns. Negativt är att det blir svårare att se klart och tydligt var i en organisation eller hos vem i organisationen som ansvaret för ett visst beslut finns. Som en direkt följd av detta har frågan om riskhantering och riskanalys växt i betydelse vem är det egentligen som ansvarar för de risker som kommer av ett beslut eller en verksamhet? Eller omvänt; vem står ansvarig för när nödvändiga beslut inte har tagits? Vara objektiv Speciellt i samband med sammanslagningar, förvärv eller försäljning av verksamheter (M&A) är detta frågor som måste hanteras rätt annars kan effekterna, och inte minst kostnaderna, bli förödande. Intressant är att en genomgripande riskanalys egentligen är lika viktig för säljaren som för köparen. Traditionellt fokuseras mer på köparens behov av att genomlysa verksamheten inför ett förvärv. Ur rättslig och ekonomisk synpunkt är det av minst lika stort intresse för säljaren att minimera risker för framtida skadeståndskrav eller processer föranledda av att den interna risk- och sårbarhetsanalysen inte gjorts tillräckligt noggrant inför en ägarförändring. Ett problem som ofta uppstår i den interna processen är helt enkelt att man inte ser skogen för alla träd. Svårigheten är att analysera och kontrollera den egna verksamheten ur en objektiv synvinkel. Har vi verkligen tagit rätt beslut i olika frågor? Har de tagits på rätt sätt av rätt personer på rätt nivå i organisationen? Har vi missat något som borde ha gjorts och beslutats? Är vårt nät av underleverantörer så säkert att verksamheten inte äventyras om något skulle inträffa hos dem? Miljöfrågor? Personalfrågor? Bonussystem? Ekonomistyrning? Kreditrisker? Listan av hårda och mjuka värden som måste tas in i beräkningarna kan göras väldigt lång. Allt vanligare blir att inte bara köparen utan också säljaren tar extern hjälp med att kartlägga och se eventuella risker och problem från utsidan för att på så sätt minimera fallgroparna. Minimera riskerna När en ordentlig genomlysning gjorts av verksamheten uppstår i bland även frågor som utmynnar i att varken säljare eller köpare vill stå risken. Allt från produkt- och miljöansvar till personal- och anställningsfrågor. Oklarheter kan helt enkelt göra att det är svårt eller omöjligt att säga vem som kan eller bör ansvara om något skulle inträffa. I de fallen kan vanliga företagsförsäkringar till del täcka riskerna men det krävs ofta särskilda transaktionsförsäkringar. Aktiebolagslagen, regler och bolagskoder styr i stor utsträckning hur beslut fattas och även hur ansvaret kan fördelas, men som alla regelverk finns det vita fläckar och delar som kan tolkas på olika sätt. Det gäller att minimera riskerna i så hög utsträckning som möjligt. OLA HANSSON Genomtänkt affärsplan De övergripande målen finns i ägardirektivet och en viktig uppgift för affärsplanen är att visa hur företaget ska nå sina mål. Ta gärna hjälp av någon utifrån som inte är hemmablind och som kan agera bollplank vid utformandet av affärsplanen. Aktivera styrelsen Förvånansvärt få mindre ägarledda företag använder styrelsen som den kraftfulla resurs den kan vara. Här finns verkligen ett forum för att ostört få fokusera på de strategiska frågorna. I styrelsen kan även kompetens som man inte har råd att anställa anlitas för ett överkomligt arvode. Tips för ett bra styrelsearbete; Planera in hela styrelseåret och bestäm ett särskilt tema för varje möte.. Jobba med max 20% historik och minst 80% framåtriktade frågor. Andras trygga framgång är vår passion. M&A-transaktioner är komplicerade. Vårt fokus på Q&A gör det svåra enklare. MED INTERNATIONELL STYRKA OCH LOKALT FOKUS: Aon Corporation, med huvudkontor i Chicago, grundades 1987 och har idag cirka anställda vid 600 kontor i 120 länder. Aon Sweden etablerades 1992 och är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom riskhantering för företag och organisationer genom risk managementtjänster, försäkrings- och återförsäkringsförmedling samt rådgivning och outsourcing inom human resources. På Aon lever och andas vi för att våra kunder ska våga göra affärer. Vår storlek, globala närvaro och kompetens är din garant vi har helheten. Riskhantering och riskmedvetenhet har seglat allt högre upp på agendan när det gäller vad som ska hanteras i en M&Atransaktion. För oss är det en naturlig del av verksamheten. Vi arbetar dagligen med att stötta och hjälpa våra kunder att identifiera, kvantifiera och hantera de risker som man möts av i sin verksamhet. Frågorna omfattar allt från hårda, finansiella till mjuka, mer individrelaterade. Med fokus på både risk och människor törs vi påstå att vi är den optimala partnern för dig som vill hantera risker på ett professionellt sätt i M&A-transaktioner. Kort sagt: Vi hjälper dig ställa de rätta frågorna och hitta vägen till de nödvändiga svaren för ett tryggt avslut. Vill du veta mer, kontakta: Karl Roquet , ,

9 Drs Kaplan & Norton är grundare till The Palladium Group och Balanced Scorecard Collaborative är dess nordiska del. Vi hjälper organisationer att ta fram och använda: Strategisk karta Balanserade styrkort Performance management Vi hjälper dig att lyckas med dina projekt! Läs mer på BSCol.se Stockholm Göteborg Malmö Ett kontrollverktyg byggt på kompetens och erfarenhet God intern styrning och kontroll ska helst uppfattas som en naturlig del av verksamheten. Det kan dock vara svårt att följa upp. Lagar och regler i all ära, men företagets anställda måste veta vilka riktlinjer som gäller. Ingen organisation blir bättre än vad styrningen från styrelsen och ledningen är. Allt utgår från att man har väl definierade policyer och tydliga riktlinjer. Det finns en avsaknad av bra metoder och verktyg för att följa upp intern kontroll inom väldigt många företag. Flertalet är inte ens medvetna om bristerna och riskerna. Styrelse och ledning och även anställda måste känna en trygghet i att de gör allt rätt. Har man tydliga instruktioner och kontrollverktyg vet man att man har ett stöd i att utföra sitt arbete korrekt. Rätt verktyg och kontroll stödjer hela ens organisation, menar Viveka Lundström, senior konsult och delägare på Nogap. Nogap är ett konsultföretag som jobbar med intern styrning och kontroll, verksamhetsutveckling och effektivisering av ekonomiprocesser. De har även resursuthyrning av controller på chefsnivå. Nogap har ett internkontrollpaket där de tillsammans med ett företags personal skapar sig en bild av verksamheten och vilka finansiella risker som finns. Därefter lämnar de en konkret handlingsplan för hur god intern styrning och kontroll ska uppnås. Vi på Nogap har flerårig erfarenhet från ledningsarbete och vi har varit aktiva framförallt inom den tillverkande industrin. Med hjälp av vår erfarenhet och kompetens har vi utvecklat en beslutstödsapplikation som fungerar som ett uppföljningsverktyg för management. I verktyget hanteras risker, brister och kontroller, förklarar Mari Hellblom, delägare och VD på Nogap. När vi kommer till ett företag så vet vi av erfarenhet var riskerna finns och i majoriteten av fallen vet vi vilka kontroller som behövs för att eliminera risken. I och med det blir tiden väldigt kort från det att vi kommer in med vårt verktyg, vår kunskap och kompetens till det att resultat har uppnåtts. Sedan 2003 har Nogap arbetat med att skapa hållbara interna kontroller. Nu kan de dessutom erbjuda ett webbaserat verktyg som de anställda använder för kontrollutförande och till management för kontinuerlig uppföljning av företagets efterlevnad av internkontroller. Fakta: Nogap erbjuder erfarna konsulter som snabbt kan analysera ditt företags situation och effektivt och konkret utföra uppdraget. Alla inom företaget har en unik kompetensbas från industrin som gör att de kan vara ett stöd i ditt företags olika faser, såväl för styrelse som för verksamhetschefen i produktion. Kontaktuppgifter: Mail: Hemsida:

10 10 MARS 2012 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION Fråga: : Hur undviker man misstag när man rekryterar en chef? Svar: Genom att anlita professionella konsulter som är vana vid att arbeta med och hålla i komplexa rekryteringsprocesser som kräver hög grad av flexibilitet. Rätt kandidat för chefsjobbet CHEFSREKRYTERING Executive search är en strukturerad metod för chefsrekrytering och innebär att man aktivt söker efter en person med just de egenskaper och den kompetens som företaget behöver. I stället för att annonsera och hoppas på att rätt person söker, ger man sig alltså själv ut och letar bland den som bäst fyller kraven. Med dagens öppenhet som innebär tillgång till alla sociala medier är det inte lika svårt att hitta möjliga kandidater på arbetsmarknaden. Det svåra är snarare att förstå vem som kommer att göra jobbet bäst, säger Linda Gadd, ordförande i ESK - yrkesföreningen konsulter som arbetar med Executive Search. Rekrytering externt eller internt Felrekryteringar innebär stora kostnader och många företag tar hjälp av en konsult när de ska rekrytera till ett chefsjobb. Första steget är att de ansvariga på företaget sitter ner tillsammans med konsulten och diskuterar kravspecifikationen. Här handlar det både om formella och informella krav. De formella kraven kan till exempel vara en viss utbildning, erfarenhet av liknande arbete och kunskap om branschen, eller kanske viss språkkunskap. De informella kraven handlar mer om personliga färdigheter. Mod i ledarskapet och personlig mognad är önskvärda chefsegenskaper, säger Linda Gadd. Det gäller också att hitta en person som har förmågan att kommunicera rakt och tydligt med sina medarbetare. Många gånger är den här typen av egenskaper viktigare än den formella kompetensen. Tvärtom vad många tror kan det vara en tillgång att välja chef från en annan bransch eftersom det kan innebära en förnyelse. Samtidigt framhåller Linda Gadd att det finns stora fördelar med att rekrytera internt. Om de anställda har möjlighet att utvecklas och få nya utmaningar internt främjar den hela organisationen, säger hon. En chef som har rekryterats internt är också ofta oerhört lojal mot det egna företaget. Hitta rätt kandidat I samband med kravanalysen görs en genomgång av vilken fas företaget befinner sig i och vilken roll den person som ska anställas därmed förväntas ta. När analysen är färdig är det dags att ge sig ut och söka kandidater. Företagets konsulter jobbar ofta tillsammans med en researcher och tillsammans scannar de av de olika marknaderna efter de mest lämpliga personerna. Det gäller att hitta någon som passar in på kravspecifikationen, som befinner PROFIL ESK ESK står för föreningen Sveriges Executive Search Konsulter och är en yrkesförening för konsulter som arbetar med Executive Search. Föreningen bildades 1988 och har ett 80- tal medlemmar. ESK bildades för att höja standarden på yrket. sig i rätt fas i karriären och som kan tänka sig att byta jobb, säger Linda Gadd. En mycket viktig del i arbetet är att representera vår kund och framställa företaget på ett professionellt och trovärdigt sätt. Vi är kundens förlängda arm och en viktig del i marknadsföringen. Revidera kravspecifikationen Från början finns det ofta en mängd tänkbara kandidater, men i processen väljer man ut dem som bäst fyller de önskvärda kriterierna och ett antal möten och fördjupade intervjuer görs. Därefter presenteras cirka tre till fyra personer för kunden. Det är sällan någon passar perfekt in på alla krav, säger Linda Gadd. Kanske måste man ge avkall på ett par önskemål och revidera kravspecifikationen under arbetet. Detta görs i nära samarbete med kunden. Konsulten har förstås krav på sig att vara ärlig och tydlig gentemot alla parter. Ingen är ju betjänt av att man bara beskriver de positiva delarna, säger Linda Gadd. En lyckosam rekrytering förutsätter också att företaget likväl som kandidaten är helt öppna med såväl nackdelar som förtjänster. BENEDIKTA CAVALLIN FRÄMJAR HELA ORGANISATIONEN Om de anställda har möjlighet att utvecklas och få nya utmaningar internt främjar den hela organisationen, säger Linda Gadd, ordförande i ESK. FOTO: PRIVAT I en föränderlig värld krävs kompetensutveckling Trots att vi lever i en föränderlig värld med stort behov av lärande och förnyelse avsätter en svensk VD inte mer än i genomsnitt drygt en dag om året till egen utveckling Ledarskapsakademin ger tidseffektiv kompetensutveckling genom kunskapstillförsel och erfarenhetsutbyte i fasta grupper med max 10 företagsledare från olika branscher. Varje grupp träffas sex dagar per år och leds av en erfaren handledare. Deltagare Ledarskapsakademin vänder sig till VD och andra verksamhetsansvariga inom privata företag och offentlig verksamhet. Vid bildandet av grupperna strävar vi efter att blanda personer från olika branscher och bakgrund, olika åldersgrupper, män och kvinnor. Gruppens samlade erfarenheter och kompetens används sedan för att diskutera, reflektera och analysera deltagarnas egna frågeställningar, planer och problem. Vill du veta mer, kontakta oss på: Consil Företagsutveckling AB Ledarskapsakademin Varje möte består av två delar seminarier kring aktuella ämnen som gruppen väljer själv Dessa leds av av framstående forskare från universitet och högskolor samt andra experter med spetskompetens. problemlösning och erfarenhetsutbyte inom gruppen. Diskussionerna blir både mångsidiga, lärande och lönsamma för deltagarna. Självklart sker alla diskussioner under sekretess.

11 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MARS NYHETER Varudeklarera ledningsgruppen Är det här rätt ledningsgrupp för att ro iland affärsplanen och säkerställa företagets tillväxt? Vilken ny kompetens kan behövas i gruppen? Hur kan vi få företaget att växa utifrån de styrkor som ledningsgruppen besitter? Management Team Due Diligence är ett nytt fenomen i Sverige men betydligt vanligare på kontinenten och i USA. Britt Orstadius är legitimerad psykolog och psykoterapeut och arbetar utifrån metoden att analysera ledningsgruppers personligheter; individuellt och i grupp. Hennes kunder är främst riskkapitalbolag som vill veta hur ledningen är sammansatt och om det kan behövas kompletteringar av nya medarbetare. Förutom att vi tittar på den affärsmässiga sidan gör vi en analys av företagets mjukdata, alltså vilka resurser företaget NYTT FENOMEN Management Team Due Diligence är ett nytt fenomen i Sverige. FOTO: THINKSTOCK 4TIPS VARU- DEKLARERA har när det gäller ledningsgruppens personlighetsmässiga kvaliteter och vi undersöker både starka och svaga sidor. Är exempelvis en vd väldigt snabb och handlingsinriktad kan gruppen behöva kompletteras med en person som är mer analytisk och mer riskmedveten. Britt Orstadius djupintervjuar varje person i ledningsgruppen som sedan får gå igenom tester. På så sätt får man en profil av hela teamet. Under resans gång följer vi upp vad som händer med gruppen som kanske måste kompletteras med nya medarbetare. Det är en fördel för riskkapitalbolaget som vid en försäljning av företaget kan redovisa att man har en ledningsgrupp som är analyserad och på ett sätt varudeklarerad. MAJ STABERG Webinarier ger effektiva studier för folk i karriären Akademiska studier på distans med hjälp av modern teknik skapar helt nya möjligheter. FEI marknadsför sitt utbud genom avgiftsfria webinarier i virtuella FEI Café Online. Vi driver bland annat tre längre kurser motsvarande högskolepoäng. Därtill kommer kortare kurser, säger Mats Johansson, ansvarig för online-satsningen på Företagsekonomiska Institutet (FEI). Utbildningen sker i samarbete med Högskolan Dalarna. Vid FEI:s webinarier föreläser experter från näringslivet och de studerande, från olika delar av landet, kan delta utan att behöva resa långt eller ta ledigt från jobbet. Var sjunde vecka träffas vi under två dagar i Stockholm, säger Mats Johansson. Det här ger en unik möjlighet att ta högskolepoäng genom ett modernt web-baserat system. Online-utbildningen gör det också möjligt att göra fyra intag per läsår. Man kan börja när det passar en själv bäst. För att hitta potentiella kursdeltagare bjuder FEI varje torsdag klockan på webinarium. I FEI Café Online får de en miniföreläsning som de kan se via datorn eller en smartphone vi har märkt ett stort intresse och besökarna har övertygats om distanskommunikationens fördelar, berättar Mats Johansson. Lång tradition Företagsekonomiska Institutet driver utbildning för människor i karriären sedan 1888! Utbudet är stort och varierat och vänder sig till hela organisationen, från nya medarbetare till erfarna chefer. Filosofin är enkel. Vi anordnar kurser och utbildningar som du har omedelbar nytta av i ditt arbete. Din arbetsgivare får direkt avkastning på sin utbildningsinvestering genom att du gör ett bättre jobb och bidrar till företagets utveckling. Indirekta vinster som ökad arbetsglädje och ett stärkt varumärke för företag som satsar på utbildning ska heller inte underskattas. GÖSTA LÖFSTRÖM KURS PÅ DISTANS Mats Johansson, ansvarig för online-satsningen. FOTO: CARL HENRIK TILLBERG MANAGEMENT TEAM DUE DILIGENCE AV LEGITIMERADE PSYKOLOGER Orstadius AB har 12 års internationell erfarenhet inom Private Equity. Leg. Psykolog Britt Orstadius Fotograf: Peter Knutson Läs mer på

12 12 MARS 2012 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION FAKTA ADVOKATSAMFUNDET Sveriges advokatsamfund bildades på enskilt initiativ 1887 och fick officiell status när nya rättegångsbalken trädde i kraft Samfundet är en privaträttslig sammanslutning som fått vissa myndighetsuppgifter. Advokatsamfundet anlitas i stor utsträckning som remissorgan och avger yttranden över i princip alla förslag till central lagstiftning. Samfundet uppfyller också vissa offentliga uppgifter. Genom reglering i rättegångsbalken Corporate governance en skärningspunkt mellan etik och juridik Brister inom governance kan få förödande konsekvenser för näringslivet. Många företag kan ta skada av att ett enda företag bryter mot reglerna. Detta kan leda till krav på detaljstyrning. GOD GOVERNANCE STOCKHOLM Sverige har länge haft en tradition av hög grad av självreglering medan detaljstyrning och kodifiering har varit väldigt vanligt i andra länder. Den internationella trenden, särskilt bland börsbolagen, pekar mot ännu hårdare normer i och med den annalkande finansiella krisen. Vi på Advokatsamfundet har förhållit oss positiva till upprätthållande av självreglering. Den har ett flertal fördelar, bland annat är den anpassningsbar och har stor legitimitet inom näringslivet. Nackdelen är att den inte har lika hög grad av legitimitet utanför näringslivet. Men vid en lagreglering finns det en risk att systemet blir stelt och byråkratiskt, och kan leda till kostnader för mindre företag, som oftast inte har en egen juridikavdelning. Problematiken består av att kunna förhålla sig till de stora och de små företagen inom ett och samma regelverk, förklarar Anne Ramberg. Betydelsen av lagstiftning ökar, inte minst för att säkerställa tilldelas samfundet förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning, framför allt i fråga om den disciplinära verksamheten. Advokatsamfundets mål är att vidmakthålla en etisk och professionellt hög kvalitet inom kåren, följa rättsutvecklingen och verka för att samfundets erfarenheter kommer denna till godo, tillvarata advokaternas allmänna yrkesintressen, samt verka för sammanhållning och samförstånd mellan advokaterna. FOTO: SHUTTERSTOCK förtroendet. Det finns vissa områden som är i behov av skärpningar, eller fall där det är viktigt att det finns en styrning. Ett exempel är hur man fastställer och behandlar ersättningsfrågor. Som huvudprincip har vi på samfundet ingen annan uppfattning än att governance är väldigt viktigt. Sedan kan man på detaljnivå ha synpunkter på kodens omfattning. God governance bygger på många sammanhängande faktorer som legitimitet och att det finns en förankring och respekt både internt och externt. Vid en bolagsstyrning utanför det lagstiftade området är det viktigt att man har en självsanering som är effektiv. Det vill säga att det inte räcker med goda etiska regler som man har kommit överens om. Man måste även se till att de följs, annars tappar man i legitimitet. God governance får man genom att aldrig ta några genvägar. Om man avviker är det viktigt att tydliggöra varför man gör det. Det kan finnas goda skäl till det, menar Anne Ramberg. Företagsledningens roll Kapitalismen förutsätter att det finns en stark regelbas och fungerande institutioner. Om man ska kunna attrahera allt från konsumenter till arbetskraft är det av betydelse att ha god governance. Här spelar företagsledningen stor roll. Det SJÄLVREGLERING Vi på Advokatsamfundet har förhållit oss positiva till upprätthållande av självreglering, säger Anne Ramberg FOTO: MICKE LUNDSTRÖM måste finnas en tydlig ansvarsfördelning och transparens. Advokaternas roll är att få företagen att förhålla sig till koden och andra etiska regelverk, att komma in som rådgivare eller styrelseledamöter och se till att företagen får ett ansikte utåt. Värderingar viktiga Man löser inte alla tillkortakommanden med en hårdare lagstiftning. Den enklaste vägen är att vara tydlig och förklara och argumentera varför det inte är så fördelaktigt med lagstiftning. Ingenting säger att lagstiftning blir effektivare, det handlar om ett förhållningssätt. Ytterst PROFIL ANNE RAMBERG Advokat Anne Ramberg är sedan tolv år generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund. Tidigare har hon varit verksam som advokat i 23 år, av dessa 13 år som delägare. Anne Ramberg är bland annat styrelseledamot i International Bar Association Human Rights Institute samt ledamot av Domarnämnden, Ekobrottsmyndighetens insynsråd, Etiska rådet vid Rikspolisstyrelsen och medlem i Säkerhetspolisens referensgrupp. Född: 26 augusti handlar det om att man måste stå upp för de värderingar som ligger i botten. Allt visar på att Sverige följer den internationella trenden med en ökad detaljstyrning. Men det måste finnas ett behov för det och det tycker inte vi på samfundet att det gör. I framtiden kommer det bli en viktig uppgift att lära sig att själv ta hand om frågorna. Det ankommer på näringslivet att försöka leva upp till dem och se till att utvecklingen inte går mot allt hårdare normer, menar Anne Ramberg. ANNIKA GARVIC Familj: Make Claes Lundblad, advokat, son Jacob, makens barn, fyra bröder med familjer. Yrke: Advokat och generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund. Utbildning: Jur. kand., Stockholms universitet Bakgrund: Tidigare ledamot av Pressens opinionsnämnd samt ordförande i Juristföreningen i Stockholm. Motto: Att slåss för det jag tror på och alltid stå upp även när det blåser. PRESSRELEASE: Utveckling och utvärdering av styrelsearbetet Erfarenheten har visat att styrelseutvärderingar gör skillnad och bidrar till att styrelserna utvecklar sitt arbete på ett effektivare och mer långsiktigt sätt. Kjell Berglund och Fredrik Lundstedt är partners i företaget Boardment, specialiserat på styrelseutveckling och styrelseutvärdering. De har med tiden byggt upp en omfattande databas från utvärderingarna. De ser att styrelser som gjort regelbundna professionella utvärderingar tycks åstadkomma tydliga förbättringar i sitt arbete. Vi brukar säga att målet snarare ska vara styrelseutveckling än styrelseutvärdering. För att åstadkomma en sådan utveckling krävs att styrelsen och dess ordförande har en klar ambition att åstadkomma ständiga förbättringar, betonar Fredrik Lundstedt. Positiv utveckling Den positiva förändring som Boardment kan spåra gäller flera typer av organisationer, inte bara börsbolag, statliga bolag och finansiella institutioner, som är de vanligaste kunderna. Tendensen är tydligast hos de bolag som gjort mätningar flera år i rad och använt resultatet i ett konkret förbättringsarbete. Kunderna kan dels analysera sina egna resultat och dels med det index Boardment Styrelse Index (BSI) som baseras på databasen. Viktigt är alltid att styrelsen har bra grepp om ägardirektiven. Annars måste det till någon form av dialog, oftast med de stora ägarna, poängterar Kjell Berglund. En annan grundsten är att strategiarbetet håller hög klass. Vi kan se att styrelserna nu lägger mer kraft på hur organisationen och ledningen fungerar både internt och i relation till kunder och affärspartners, säger Fredrik Lundstedt. Boardments råd och rekommendationer till ett utvecklat och förbättrat styrelsearbete är det som kunderna uppskattar mest i styrelseutvärderingen, tillägger han. Vill du utvecklas i chefsrollen och maximera din kapacitet som ledare? Women Executive Search har skräddarsytt ett dynamiskt chefsutvecklingsprogram tillsammans med ett av landets mest framstående utbildningsföretag, Svenskt Ledarskap, där du ges möjligheten att ta ditt ledarskap till en ny nivå. Du ingår i en handplockad grupp bestående av maximalt 12 kvinnliga ledare som sätts samman utifrån erfarenhet, kompetensnivå och bransch för att skapa ett så dynamiskt utbyte mellan deltagarna som möjligt. Nästa programstart är 9e maj Vill du vara med? Ansök genom att kontakta Ulla-Britt Svensson på mobilnummer: före fredagen den 5 april.

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS RISK MANAGEMENT. Risk Management i vindkraftsbranschen

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS RISK MANAGEMENT. Risk Management i vindkraftsbranschen ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 6 SEPTEMBER 2013 I SAMARBETE MED: RISK MANAGEMENT 4 FRÅGOR OM KONTRAKTUELLA RISKER Innehåll SCA UTMANAR Vilka krav ställer en global

Läs mer

3TIPS MINIMERA RISKERNA RISK MANAGEMENT

3TIPS MINIMERA RISKERNA RISK MANAGEMENT ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! I SAMARBETE

Läs mer

Corporate Governance. Hur utses. styrelsemedlemmar med rätt kompetens? Personligheten avgörande vid val av VD

Corporate Governance. Hur utses. styrelsemedlemmar med rätt kompetens? Personligheten avgörande vid val av VD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2008 Corporate Governance Ökad fokus på försäkring för VD och styrelse läs mer sid. 4 Personligheten avgörande vid val av VD

Läs mer

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld www.pwc.se God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld Attitydundersökning om styrelsearbete vad fungerar bra, vilka är de främsta förbättringsområdena De personer som nämns i innehållsförteckningen

Läs mer

6TIPS ÖKA INTRESSET FÖR DITT BOLAG BÖRSINTRODUKTION

6TIPS ÖKA INTRESSET FÖR DITT BOLAG BÖRSINTRODUKTION ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 BÖRSINTRODUKTION 6TIPS ÖKA INTRESSET FOTO: ARKIV TALARFORUM FÖR DITT

Läs mer

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean.

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING Nr. 8 3 TIPS FÖRBÄTTRA OCH SKAPA DELAKTIGHET

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS LÅNGSIKTIGT VÄRDESKAPANDE Dåliga tider föjs av bra. Vårda varumärket som arbetsgivare. SIDAN 6 UDDA IDÉER KRÄVER MOD En lösningsorienterad

Läs mer

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen.

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM Nr. 4 / Oktober 2009 Lean är i grunden en japansk fi losofi som innebär att man med en stark kundorientering ska arbeta med kontinuerliga

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus?

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 STARTA EGET 4TIPS FOTO: OLIVER CRONA STENBERG Bambuser och CoolStuff:

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från FAR SRS

Hela denna bilaga är en annons från FAR SRS FÖRTROENDE i AFFÄRER En tidning från FAR SRS branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Distribueras med Dagens Industri måndagen den 19 november. Två branscher blir en FAR SRS öppnar sektion för

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE Svårt locka morgondagens chefer Inom de närmsta 10 åren är det 70-talisterna som ska ta över

Läs mer

PLANERA ÄGARSKIFTET I TID

PLANERA ÄGARSKIFTET I TID ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / September 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS MERGERS & ACQUISITIONS PLANERA 4TIPS ÄGARSKIFTET I TID Bicky

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 7 LEAN LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN Länspolismästare Christina Forsberg: Min

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NR.

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NR. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NR. 3 OKTOBER 2003 Revisorns roll i företaget Att revisorns arbete

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE. www.effectsearch.eu

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE. www.effectsearch.eu ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE Nya utmaningar Konkurrensen om specialister och chefer blir tuffare framöver, och att behålla

Läs mer

PATENT & VARUMÄRKEN STARKA VARUMÄRKEN. Micco Grönholm, varumärkesstrateg: Knepet är att skapa förväntningar som varumärket alltid kan leva upp till.

PATENT & VARUMÄRKEN STARKA VARUMÄRKEN. Micco Grönholm, varumärkesstrateg: Knepet är att skapa förväntningar som varumärket alltid kan leva upp till. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK!

Läs mer

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också.

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KOMPETENSUTVECKLING EN GUIDE TILL ÖKAD KUNSKAP APRIL 2014 Expertpanel om framtidens affärsvärld Lyckad rekrytering individens potential i fokus

Läs mer

PROJEKT & ORGANISATIONER EFFEKTIVARE RUTINER

PROJEKT & ORGANISATIONER EFFEKTIVARE RUTINER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET KARRIÄR & KOMPETENS. Din rekryteringspartner inom Ekonomi och Management

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET KARRIÄR & KOMPETENS. Din rekryteringspartner inom Ekonomi och Management ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.1/September 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS KARRIÄR & KOMPETENS 6TIPS MOTIVERA DINA MEDARBETARE FOTO: ANGELICA

Läs mer

LEAN 4TIPS. Nr. 5 / Maj 2010. Lean är en fi losofi Metoder och verktyg kommer i andra hand DAG LOTSANDER, 20 ÅRS ERFARENHET AV LEAN.

LEAN 4TIPS. Nr. 5 / Maj 2010. Lean är en fi losofi Metoder och verktyg kommer i andra hand DAG LOTSANDER, 20 ÅRS ERFARENHET AV LEAN. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Maj 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS LEAN 4TIPS ORIGINALFOTO: FREDRIK PERSSON MONTAGE: ALEX MAK VAR MED

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2011 No. 3 / Febr. 08 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN 3TIPS FOTO: (BARBRO

Läs mer

CHEFSREKRYTERING. ...ledarskap i förändring nr 02.09 VEM SITTER BÄST, OCH VART? TA TILLBAKA KUNSKAPEN PÅ AGENDAN: NYA LEDARE

CHEFSREKRYTERING. ...ledarskap i förändring nr 02.09 VEM SITTER BÄST, OCH VART? TA TILLBAKA KUNSKAPEN PÅ AGENDAN: NYA LEDARE ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS TA TILLBAKA KUNSKAPEN NYHETER sidan 6 PÅ AGENDAN: NYA LEDARE GENERATIONSSKIFTE sidan 12 VEM SITTER BÄST, OCH VART? STYRELSEKOMPETENS

Läs mer

OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010

OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.7/November 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 6TIPS FÖR ATT LYCKAS Affärsmodeller Marknaden växer

Läs mer

Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap

Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap Outsourcing av HR stark trend Trenden är tydlig. Allt fler företag

Läs mer