Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling. Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling. Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL)"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN Dnr V 2014/715 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) Publicerad Beslutsfattare Prefekt Ulla Mauritzson Gäller för Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) Beslutsdatum Giltighetstid t o m Kontaktperson Sammanfattning Likabehandlingsrepresentant Cecilia Björck Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling är det dokument som beskriver de åtgärder som Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet planerar att genomföra under 2014 i syfte att främja en verksamhet präglad av lika villkor och möjligheter för samtliga anställda och studenter.

2 Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande har som målsättning för likabehandlingsarbetet att främja en inspirerande arbetsmiljö där alla anställda och studenter, oavsett kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, eventuell funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck får möjlighet att växa och utvecklas. Institutionen ska bedriva ett aktivt arbete för att främja attityder och värderingar vilka i sin tur verkar för att främja likabehandling, respekt och öppenhet. En jämn könsfördelning och lika villkor i alla delar av organisationen bidrar till en högre kvalitet i verksamheten. Prefekt ansvarar för institutionens likabehandlingsarbete och ser till att en årlig handlingsplan upprättas, revideras och återrapporteras till dekan. Institutionens likabehandlingsarbete ska syfta till högre kvalitet i verksamheten och en studie- och arbetsmiljö där studenter och anställda kan känna sig trygga och uppskattade. Åtgärder under 2014 Förebygga och förhindra trakasserier Vårt mål för perioden är att IPKL ska kännetecknas av en jämställd och stimulerande arbetsmiljö där anställda och studenter behandlar varandra med ömsesidig respekt i undervisning, handledning, seminariekultur och i den allmänna arbetsmiljön. Likabehandlingsarbetet ska vara en integrerad del i det vardagliga arbetet vid institutionen och kännetecknas av ett kritiskt förhållningssätt. Det ska finnas god kännedom och debatt om institutionens likabehandlingsplan bland medarbetare och studenter. Kommunikation med studenter Nuläge: I alla kurser finns på GUL en länk till institutionens likabehandlingsplan. Vi vill ytterligare förbättra kommunikationen med studenter gällande likabehandling. Alla nya studenter ska under sin första termin (vid programstart samt i början av tredje kursperioden) få kort information om institutionens likabehandlingsarbete och vart de kan vända sig om något händer. Kursledare ansvarar för att vid kursstart kommunicera institutionens likabehandlingsplan med studenter. Budget: Ingår i kursbudget/tjänsteuppdrag. Utförs av: Likabehandlingsrepresentant, kursledare Alla GUL-aktiviteter ska, förutom länk till institutionens likabehandlingsplan, innehålla länk till GU:s likabehandlingsarbete, där det också framgår vart en student som upplevt trakasserier eller diskriminering kan vända sig. Utförs av: GUL-administratör 2 (7)

3 Kommunikation med personal Nuläge: Universitetet har fastställt en rad nya dokument gällande likabehandling. Universitetets nya dokument om likabehandling och jämställdhet, inklusive Vägledning för anställda och studenter vid förekomst av diskriminering och trakasserier vid Göteborgs universitet, ska tas upp och diskuteras vid gemensamt institutionsmöte under VT14. Budget: Ingår i tjänsteuppdrag Utförs av: Likabehandlingsrepresentant Personal- och kompetensförsörjning/rekrytering Vårt mål för perioden är att arbeta aktivt med likabehandlings- och mångfaldsfrågor vid meriteringsinsatser och rekrytering av nya medarbetare. Vi ska verka för att öka andelen kvinnliga sökande vid professorstillsättningar. Rekrytering av nya medarbetare Nuläge: Institutionen är i en fas av omfattande personalrekrytering, vilken genomförs på basis av sakkunnigutlåtanden. Mot denna bakgrund planerar institutionen att i samverkan med övriga institutioner på fakulteten granska sakkunnigutlåtanden ur jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv. Institutionen avser att initiera ett institutionsövergripande samarbete vid fakulteten, i syfte att skapa en förstärkt medvetenhet om jämställdhetsaspekter i kommande och pågående rekryteringsprocesser. Detta planeras ske genom att likabehandlingsombud finns med i det arbete som vidtar vid institutionen efter att sakkunnig lämnar utlåtanden. Budget: Beroende på omfattning, se över likabehandlingsombudets ersättning. Utförs av: Likabehandlingsombud i samverkan Öka andelen kvinnliga sökanden vid professorstillsättningar Nuläge: Vi har i uppdrag från rektor att öka andelen kvinnliga professorer. Vi ska fortsätta arbetet med att öka andelen kvinnliga sökanden vid professorstillsättningar. Detta sker dels genom avsättning av medel för docentmeritering, dels genom att KAM-miljöerna aktivt söker och kontaktar potentiella sökanden till utlysta tjänster. Budget: Medel för docentmeritering avsätts till två medarbetare för V14. Utförs av: Aktiv rekrytering av sökande till professorstjänster görs av KAM-miljöerna. Frågor om meriteringsinsatser bereds av forskningsrådet, utbildningsrådet samt arbetsmiljö- och likabehandlingsgruppen, diskuteras i institutionsrådet och beslutas sedan av prefekt. 3 (7)

4 Göteborgs universitet som arbetsplats Vårt mål för perioden är att IPKL ska kännetecknas av en jämställd och stimulerande arbetsmiljö där alla anställda och studenter ges goda möjligheter att utvecklas i sitt arbete och i sina studier. Ledarskap och medarbetarskap ska präglas av öppenhet och delaktighet, där varje medarbetares kompetens värdesätts. Alla medarbetare ska erbjudas en rimlig arbetsfördelning och kontinuerlig kompetensutveckling. Medarbetares kompetensutveckling och meritering Nuläge: En stor andel av institutionens medarbetare arbetar aktivt med att meritera sig. Vi behöver tillse att möjligheter ges att meritera sig även för medarbetare som i mindre grad är starkt knutna till en viss forskningsmiljö eller en senior forskare. Individuella önskemål om kompetensutveckling och särskilda satsningar identifieras genom kompetenskartläggning av forskningsmiljöerna samt genom medarbetarsamtal och arbetsmiljöronder, varigenom handlingsplaner tas fram för respektive medarbetare. Utförs av: Forskningsrådet (kompetenskartläggning av forskningsmiljöer), prefekter (medarbetarsamtal), arbetsmiljöombuden (arbetsmiljöronder) Nuläge: Vi avsätter sedan tre år tillbaka två docentmeriteringsstöd à 300 arbetstimmar/år. Vi ska utvärdera pågående docentmeriteringsinsatsen som medel för att främja jämställda karriärvägar för medarbetare. Utförs av: Frågor om meriteringsinsatser bereds av forskningsrådet, utbildningsrådet samt arbetsmiljö- och likabehandlingsgruppen, diskuteras i Institutionsrådet och beslutas sedan av prefekt. Utbildning Vårt mål för perioden är att genus, jämställdhet och likabehandling ska vara en del av utbildningen vid IPKL, både som genomgående perspektiv och som speciellt kunskapsområde. IPKL ska samarbeta med Göta studentkår i arbetsmiljö- och likabehandlingsfrågor. Seminarieserie om genus, jämställdhet och likabehandling Nuläge: Frågor om genus, jämställdhet och likabehandling behandlas i vissa moment i utbildningarna, men det saknas ett forum för bredare diskussioner om sådana frågor. Vi ska anordna en seminarieserie tillsammans med Göta studentkår för studenter och medarbetare inom området genus, jämställdhet och likabehandling. 4 (7)

5 Budget: Planering ingår i tjänsteuppdrag. Kostnader för seminarier går på utbildningsbudget. Utförs av: Prefekt, likabehandlingsrepresentant Anonyma examinationer Nuläge: Anonyma examinationer används i de flesta kurser. Vi behöver göra en översyn av hur anonyma examinationer används, samt andra förfaranden då anonyma tentor inte är tillämpliga. Diskuteras på kursledarmöten. Utförs av: Viceprefekt med ansvar för utbildning och samverkan, studierektorer, kursledare Studenters delaktighet Nuläge: Vi ser ofta en låg svarsfrekvens i kursvärderingar. Hur dessa utformas har därför diskuteras med LUN, och en mall för muntlig utvärdering har tillkommit. Det är vidare svårt att få studeranderepresentanter till studentdialog och till Institutionsrådet och övriga organ där studentrepresentant ska ingå. I LUN-kurser prövas de nya utvärderingsmallarna. I övriga kurser inkl forskarutbildning ses formerna för utvärdering över. Former för studentrepresentation diskuteras med studentkåren. Vikten av studentrepresentation med studenter informeras vid program- och kursintroduktioner. Utförs av: Viceprefekt med ansvar för utbildning och samverkan (diskussion med LUN); prefekt och likabehandlingsrepresentant (diskussion med studentkåren); likabehandlingsrepresentant, programansvariga och kursledare (information till studenter) Forskning Under perioden ska IPKL kontinuerligt kartlägga och följa upp forskningsmiljöernas behov av kompetens och aktivt rekrytera och stödja unga och nyetablerade forskare. Vi ska verka för att öka institutionens forskning inom genus och likabehandling. Kompetensinventering Nuläge: En strukturell och individuell kompetensinventering av befintlig och etablerad forskningsverksamhet pågår sedan HT13. Kompetensinventeringen fortsätter under VT14 varigenom handlingsplaner tas fram för individuella medarbetare och för forskningsmiljöer. Budget: Ingår i tjänsteuppdrag 5 (7)

6 Utförs av: Prefekt, Vice prefekt med ansvar för forskning Idéseminarier om forskningsansökningar Nuläge: En stor andel av institutionens medarbetare arbetar aktivt med att meritera sig. Vi behöver tillse att möjligheter ges att meritera sig även för medarbetare som i mindre grad är starkt knutna till en viss forskningsmiljö eller en senior forskare. Under HT13 genomfördes ett idéseminarium om forskningsansökningar. Där informerades om kriterier för bedömning av forskningsansökningar, varefter medarbetares inkomna idéskisser för forskningsansökningar diskuterades i mindre grupper. Uppföljande seminarier genomförs under VT14. Budget: Ingår i ordinarie tjänstgöring. Utförs av: Vice prefekt med ansvar för forskning Föräldraskap Vid IPKL ska studenter och medarbetare framgångsrikt kunna förena studier respektive förvärvsarbete med föräldraskap. Underlätta studier och förvärvsarbete i samband med föräldraskap Nuläge: Tider för möten, seminarier och undervisning ska enligt GU:s policy schemaläggas i möjligast mån i god tid och vid tider då barnomsorg finns tillgänglig, det vill säga mellan kl och Denna policy informeras till studenter vid program- och kursintroduktioner, gäller även basgruppsarbete där studenter som är föräldrar ingår. Policyn informeras också till medarbetare vid institutionsmöte. Budget: Ingår i kursbudget/tjänsteuppdrag. Utförs av: Program-, kurs- och seminarielärare Underlätta förvärvsarbete i samband med föräldraledighet Nuläge: Vi har kontinuerligt medarbetare som tar ut föräldraledighet. Planeringssamtal erbjuds inför och efter avslutad föräldraledighet om mer än tre månader. Föräldralediga inkluderas i löneförhandlingar på samma villkor som övriga anställda. En regelbunden kontakt bibehålls med de anställda under ledigheten och relevant information om enhetens/institutionens verksamhet ska levereras till föräldralediga. Budget: Ingår i ordinarie budget. Utförs av: Prefekter 6 (7)

7 Tillgänglighet vid funktionsnedsättning och funktionshinder Studenter i behov av extra stöd Nuläge: Vi har ett ökande antal studenter som behöver olika former av stöd. Vi behöver under 2014 påbörja en noggrann kartläggning över behov och hur dessa kan tillgodoses. Enligt studentregel 4.7 ska vid dokumenterad funktionsnedsättning alternativa examinationsformer erbjudas vid institutionen. Former för examinationer behöver ses över. Vi ska i samarbete med stödfunktionen vid GU centralt utarbeta individuella lösningar. Budget: Inom ordinarie kursbudget samt medel från GU centralt. Utförs av: Viceprefekt med ansvar för utbildning och samverkan samt studierektorer. 7 (7)

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling. Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS)

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling. Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS) HANDLINGSPLAN Dnr V 2014/678 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Publicerad http://www.ips.gu.se/om-ips/likabehandling/ Beslutsfattare Gäller

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING IPS

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING IPS INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK OCH SPECIALPEDAGOGIK Dnr V 2017/672 HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING IPS 2017-2018 Publicerad http://www.ips.gu.se/om-ips/likabehandling/ Beslutsfattare Mona

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institution för geovetenskaper

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institution för geovetenskaper HANDLINGSPLAN Dnr V 2014/694 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling - Institutionen för geovetenskaper Publicerad Beslutsfattare Gäller för www.gvc.gu.se Prefekt, Mark Johnson Institution för

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för svenska språket

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för svenska språket HANDLINGSPLAN Dnr V2016/239 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för svenska språket Publicerad Beslutsfattare http://svenska.gu.se/digitalassets/1570/1570437_handlingsplan-forjamstalldhet-och-likabehandling-inst--f-svenska-spraket-2016.pdf

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för svenska språket

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för svenska språket HANDLINGSPLAN Dnr V 2013/1012 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för svenska språket Publicerad Beslutsfattare http://svenska.gu.se/digitalassets/1469/1469290_likabehandlingsplan2014.pdf

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling HANDLINGSPLAN Dnr V 2014/361 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling vid Gemensamma förvaltningen Beslutsfattare Gäller för Universitetsdirektör, Jörgen Tholin Gemensamma förvaltningen Beslutsdatum

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för odontologi

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för odontologi HANDLINGSPLAN Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för odontologi Publicerad Beslutsfattare Gäller för http:// Prefekt, Annika Ekestubbe Institutionen för odontologi Beslutsdatum

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKABEHANDLING Institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet

HANDLINGSPLAN FÖR LIKABEHANDLING Institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet HANDLINGSPLAN FÖR LIKABEHANDLING 2010-2011 Institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet Den övergripande målsättningen med likabehandlingsarbetet vid institutionen för språk och litteraturer

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Sahlgrenska akademins kansli

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Sahlgrenska akademins kansli HANDLINGSPLAN Dnr V 2015/424 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Sahlgrenska akademins kansli Publicerad Beslutsfattare http://www.sahlgrenska.gu.se/internt/jamstalldhet/ Kanslichef, Margareta

Läs mer

Vägledning och mall avseende lokal handlingsplan för jämställdhet och likabehandling

Vägledning och mall avseende lokal handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Sektionen för arbetsmiljö och likabehandling Personalenheten Samuel Heimann Likabehandlingssamordnare Tel: 031-786 6525 E-post: samuel.heimann@gu.se 2013-10-14 dnr V 2013/514 1 / 7 Vägledning och mall

Läs mer

Plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid IPKL för 2014

Plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid IPKL för 2014 Plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid IPKL för 2014 Planen är formulerad med utgångspunkt i institutionens Handlingsplan för 2014-2016 och Verksamhetsplan för 2014 samt har diskuterats på IR.

Läs mer

Plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid IPKL för 2016

Plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid IPKL för 2016 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE Plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid IPKL för 2016 Planen är formulerad med utgångspunkt i institutionens Handlingsplan för 2016-2018

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING VID INSTITUTIONEN FÖR BIOMEDICIN

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING VID INSTITUTIONEN FÖR BIOMEDICIN STYRDOKUMENT Dnr V 2018/1047 HANDLINGSPLAN 2017-2019 OCH VERKSAMHETSPLAN 2017-2018 FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING VID INSTITUTIONEN FÖR BIOMEDICIN Publicerad Beslutsfattare Sven Enerbäck, prefekt

Läs mer

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015 STYRDOKUMENT Dnr V 2015/251 LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDENS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015 Publicerad Beslutsfattare Handläggare http://lun.gu.se/omoss/likabehandling Anna Brodin, Utbildningschef Tove Westerberg Beslutsdatum

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING 2018 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING 2018 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT Dnr V 2017/1091 HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING 2018 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion http://medarbetarportalen.gu.se/organisation/universitetetsorganisation/gemensamma-forvaltningen/verksamhetsstod/styrdokument/

Läs mer

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Utbildningsvetenskapliga fakulteten Utbildningsvetenskapliga fakulteten Likabehandlingsplan 2011 Likabehandlingsplan 2011 Arbetet vid ska genomsyras av viljan att sträva efter god arbetsmiljö där alla anställda och studenter oavsett kön,

Läs mer

Likabehandlingsplan 2012 Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Likabehandlingsplan 2012 Utbildningsvetenskapliga fakulteten Likabehandlingsplan 2012 Arbetet vid ska genomsyras av viljan att sträva efter god arbetsmiljö där alla anställda och studenter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, ålder,

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Juridiska institutionen

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Juridiska institutionen HANDLINGSPLAN Dnr V 2014/779 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Juridiska institutionen Publicerad www.law.gu.se Beslutsfattare Prefekt, Thomas Erhag Gäller för Juridiska institutionen Beslutsdatum

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling - Universitetsbiblioteket

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling - Universitetsbiblioteket HANDLINGSPLAN Dnr V 2014/122 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling - Universitetsbiblioteket Publicerad Beslutsfattare Gäller för http://www.ub.gu.se/info/vision/likabehandling Överbibliotekarie

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för språk och litteraturer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för språk och litteraturer V 2017/439 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för språk och litteraturer Publicerad Beslutsfattare Gäller för http://www.sprak.gu.se/om/likabehandling/ Prefekt Gunnar Bergh

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING 2019 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING 2019 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT Dnr V 2018/1224 HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING 2019 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion http://medarbetarportalen.gu.se/organisation/universitetetsorganisation/gemensamma-forvaltningen/verksamhetsstod/styrdokument/

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling. Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling. Institutionen för didaktik och pedagogisk profession HANDLINGSPLAN Dnr V 2014/707 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling institutionen för didaktik och pedagogisk profession Publicerad Beslutsfattare Gäller för http://www.idpp.gu.se/internt/styrdokument/

Läs mer

Plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet 2013

Plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet 2013 Plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet 2013 Behandlad i institutionsrådet vid IPKL 2013-02-18 och med utgångspunkt i institutionens verksamhets- och handlingsplan för 2013-2015 1 Arbetsmiljöarbetet

Läs mer

Plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid IPKL för 2015

Plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid IPKL för 2015 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE Plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid IPKL för 2015 Planen är formulerad med utgångspunkt i institutionens handlingsplan för 2015-2017

Läs mer

Fastställd av prefekten, ställföreträdande prefekten och institutionsstyrelsen

Fastställd av prefekten, ställföreträdande prefekten och institutionsstyrelsen Juridiska institutionens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2014 Fastställd av prefekten, ställföreträdande prefekten och institutionsstyrelsen 2013-11-07. Juridiska

Läs mer

Framtagandet av planen har skett i samverkan med de lokala fackliga organisationerna. Planen har samverkats i kommunövergripande samverkan (KÖS).

Framtagandet av planen har skett i samverkan med de lokala fackliga organisationerna. Planen har samverkats i kommunövergripande samverkan (KÖS). Likabehandlingsplan Beslutad xx av xx 1. Inledning Trelleborgs kommun ska kännetecknas av öppenhet, respekt och ansvar vilket ska bidra till bra arbetsklimat och en god och stimulerande arbetsmiljö. Trelleborgs

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för språk och litteraturer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för språk och litteraturer V 2016/321 2016/3212016/3 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för språk och litteraturer Publicerad Beslutsfattare Gäller för http://www.sprak.gu.se/om/likabehandling/ Prefekt

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion HANDLINGSPLAN Dnr V 2016/305 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion Publicerad Beslutsfattare Gäller för http://www.lir.gu.se/om-oss/likabehandling/

Läs mer

Likabehandlingsplan för Historiska institutionen 2013 Fastställd av Institutionsstyrelsen

Likabehandlingsplan för Historiska institutionen 2013 Fastställd av Institutionsstyrelsen Likabehandlingsplan för Historiska institutionen 2013 Fastställd av Institutionsstyrelsen 2013-02-19 Lika rättigheter och möjligheter - utgångspunkter Jämlikhet och jämställdhet är grundläggande värden

Läs mer

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANADE DATUM: 2013-12-23 AVSÄNDARE: Mona Lundin, Elisabeth Mellgren, Sonja Sheridan och Ulla Mauritzson KONTAKTPERSON:

Läs mer

Handlingsplan för likabehandling 2011 Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Handlingsplan för likabehandling 2011 Institutionen för pedagogik och specialpedagogik Handlingsplan för likabehandling 2011 Sammanfattning Likabehandlingsarbetet vid institutionen ska planläggas i en årlig handlingsplan. Den ska vara en konkretisering av universitetets policy för likabehandling.

Läs mer

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016 Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016 Fastställd av Fakultetsnämnden Juridiska fakultetens Jämställdhets- och likabehandlingsplan utgår från

Läs mer

Likabehandlingsplan 2012 Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Likabehandlingsplan 2012 Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Likabehandlingsplan 2012 Institutionen för kost- och idrottsvetenskap 2012-03-13 Arbetet vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap (IKI) ska genomsyras av viljan att sträva efter god arbetsmiljö

Läs mer

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2015

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2015 Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2015 Fastställd av Fakultetsnämnden 2014-12-12 Juridiska fakultetens Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Läs mer

POLICY FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING

POLICY FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING STYRDOKUMENT Dnr V 2013/513 POLICY FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor, Pam Fredman Personalenheten Beslutsdatum

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2014 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2014 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE HANDLINGSPLAN 2014-2016 & VERKSAMHETSPLAN 2014 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE DATUM: 2013-12-10 FASTSTÄLLD AV: Ulla Mauritzson, prefekt, Mona Lundin, proprefekt, Elisabeth Mellgren,

Läs mer

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012

Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Jämställdhets- och jämlikhetsplan 2012 Stockholms universitet ska vara ett jämlikt och jämställt universitet där alla studenter och anställda behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Mål och åtgärder. Beslutad av rektor vid Evidens i samarbete med programråd och lärarråd

LIKABEHANDLINGSPLAN. Mål och åtgärder. Beslutad av rektor vid Evidens i samarbete med programråd och lärarråd LIKABEHANDLINGSPLAN Mål och åtgärder Beslutad av rektor vid Evidens i samarbete med programråd och lärarråd Reviderad februari 2015 Sida 1 av 4 INLEDNING Evidens arbetar för att främja en kollegial arbetsmiljö

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för historiska studier

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för historiska studier HANDLINGSPLAN Dnr V 2013/1025 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för historiska studier Publicerad Beslutsfattare Gäller för www.historiskastudier.gu.se/ Prefekt Göran Malmstedt

Läs mer

Handlingsplan för Lika villkor

Handlingsplan för Lika villkor UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Handlingsplan för Lika villkor 2016 2018 Inledning Likavillkorsplanen har utarbetats av institutionens likavillkorsgrupp och fastställts av institutionsstyrelsen

Läs mer

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2019

Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2019 Juridiska fakultetens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2019 Fastställd av Fakultetsnämnden Juridiska fakultetens Jämställdhets- och likabehandlingsplan utgår från

Läs mer

Likabehandlingsplan 2012

Likabehandlingsplan 2012 Likabehandlingsplan 2012 Arbetet vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP) ska genomsyras av viljan att sträva efter god arbetsmiljö där alla anställda och studenter oavsett kön,

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling SAHLGRENSKA AKADEMIN INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Dnr: V 2015/236 Publicerad: Beslutsfattare: Gäller för: http://www.caresci.gu.se/. Prefekt

Läs mer

HANDLINGSPLAN LIKABEHANDLING SAHLGRENSKA AKADEMIN 2011

HANDLINGSPLAN LIKABEHANDLING SAHLGRENSKA AKADEMIN 2011 HANDLINGSPLAN LIKABEHANDLING SAHLGRENSKA AKADEMIN 2011 HANDLINGSPLAN LIKABEHANDLING SAHLGRENSKA AKADEMIN 2011 Sahlgrenska akademins handlingsplan för likabehandling 2011 är antagen av akademistyrelsen

Läs mer

Juridiska institutionens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016

Juridiska institutionens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016 Juridiska institutionens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2016 Fastställd av prefekten, ställföreträdande prefekten och institutionsstyrelsen 2015-12-17. Juridiska

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för åren 2016 och 2017 för Områdeskansliet för humanvetenskap

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för åren 2016 och 2017 för Områdeskansliet för humanvetenskap 1 (6) BESLUT 2016-12-27 Dnr SU FV-1.1.2-4201-16 Områdeskansliet för humanvetenskap Jämställdhets- och likabehandlingsplan för åren 2016 och 2017 för Områdeskansliet för humanvetenskap Jämställdhets- och

Läs mer

Program för lika villkor vid Uppsala universitet

Program för lika villkor vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/766 Program för lika villkor vid Uppsala universitet Fastställt av konsistoriet 2016-06-16. Innehållsförteckning Rektors förord 3 Inledning 4 Ansvar 4 Utgångspunkter 4 Uppföljning 5 och strategier

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP HANDLINGSPLAN Dnr V 2015/109 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖ DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET VID INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP Publicerad

Läs mer

Medicinska fakultetens handlingsplan för likabehandling 2010

Medicinska fakultetens handlingsplan för likabehandling 2010 2009-12-09 Dnr M2010/1029 Medicinska fakultetens handlingsplan för likabehandling 2010 Vår arbets- och lärandemiljö ska kännetecknas av medmänsklighet, jämställdhet och likabehandling. (Ur Medicinska fakultetens

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Dnr: V 2014/677 Publicerad: Beslutsfattare: Gäller för: http://www.caresci.gu.se/. Prefekt Ingela Lundgren. Institutionen

Läs mer

Likabehandlingsplan Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Likabehandlingsplan Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Likabehandlingsplan 2010-2011 Institutionen för kost- och idrottsvetenskap 2010-11-01 Arbetet vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap (IKI) ska genomsyras av viljan att sträva efter god arbetsmiljö

Läs mer

Handlingsplan för likabehandling vid Göteborgs universitetsbibliotek 2012 Fastställd av överbibliotekarien

Handlingsplan för likabehandling vid Göteborgs universitetsbibliotek 2012 Fastställd av överbibliotekarien Handlingsplan för likabehandling vid Göteborgs universitetsbibliotek 2012 Fastställd av överbibliotekarien 2012-02-28 Innehåll Inledning... 3 Vad är Likabehandling?... 3 Styrdokument och organisation...

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan 1 (9) Likabehandlingsplan 2018-2021 Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: Kommunfullmäktige (2018-09-19 80) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2018-09-19 Dokumentansvarig: HR-kontoret

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan 1(6) Likabehandlingsplan 2018-2019 Inledning Täby kommun har som arbetsgivare ansvar för att motverka diskriminering enligt diskrimineringslagen och ska därför bedriva ett aktivt likabehandlingsarbete.

Läs mer

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22.

Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014. Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Likabehandlingsplan för studenter 2013 2014 Fastställd av rektor Tommy Löfgren 2013-10-14, reviderad 2013-11-22. Inledning Vision I den här planen beskrivs de åtgärder som Röda Korsets Högskola planerar

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Områdeskansliet för humanvetenskap

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Områdeskansliet för humanvetenskap 1 (8) Beslut 2018-02-19 Dnr SU FV-1.1.2-0646-18 Områdeskansliet för humanvetenskap Jämställdhets- och likabehandlingsplan 2018 2020 för Områdeskansliet för humanvetenskap Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Läs mer

Juridiska institutionens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2018

Juridiska institutionens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2018 STOCKHOLMS UNIVERSITET 5 (4) Juridiska institutionens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 januari 31 december 2018 Fastställd av prefekten, ställföreträdande prefekten och institutionsstyrelsen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016. Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26

Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016. Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26 Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2013-2016 Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-26 1 Likabehandlingspolicy för Tyresö kommun Tyresö kommun och dess verksamheter ska kännetecknas av ett respektfullt

Läs mer

Likabehandlingsplan för studenter Läsåret 2016/17

Likabehandlingsplan för studenter Läsåret 2016/17 SPRÅKFAK 2015/58 Likabehandlingsplan för studenter Läsåret 2016/17 Språkvetenskapliga fakulteten Fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2016-10-27 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 Lika villkor

Läs mer

Jämlikhets- och jämställdhetsplan på Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska (2017)

Jämlikhets- och jämställdhetsplan på Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska (2017) 1 (6) Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska Jämlikhets- och jämställdhetsplan på Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska (2017)

Läs mer

Strategi Program Plan Policy >>Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för likabehandling

Strategi Program Plan Policy >>Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för likabehandling Strategi Program Plan Policy >>Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för likabehandling Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-12-14, 175 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling SAHLGRENSKA AKADEMIN INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Dnr: V 2017/321 Publicerad: http://www.caresci.gu.se/. Beslutsfattare: Prefekt Ingela Lundgren.

Läs mer

Institutionsgemensamma mål för jämställdhet och likabehandling

Institutionsgemensamma mål för jämställdhet och likabehandling HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING VID MATEMATISKA INSTITUTIONEN, STOCKHOLMS UNIVERSITET 2015 Fastställd 2015-06-10 Handlingsplanen ska årligen upprättas, revideras och återrapporteras till

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013

Likabehandlingsplan 2013 Dnr SU 40-3642-12 Likabehandlingsplan 2013 (Fastställd av rektor 2012-12-20) 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Universitetsövergripande mål och åtgärder 2013 4 3. Institutioners mål och åtgärder

Läs mer

Företagsekonomiska institutionens. Likabehandlingsplan 2011

Företagsekonomiska institutionens. Likabehandlingsplan 2011 Företagsekonomiska institutionens Likabehandlingsplan 2011 Fastställd av institutionsstyrelsen den 14/6-2011 1 Företagsekonomiska institutionen, GU LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning Göteborgs universitets

Läs mer

Institutionen för kulturgeografi och ekonomiska geografis handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald under 2016

Institutionen för kulturgeografi och ekonomiska geografis handlingsplan för jämställdhet, likabehandling och mångfald under 2016 HANDLINGSPLAN 2016-04-05 Dnr STYR 2016/597 1 Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi Institutionen för kulturgeografi och ekonomiska geografis handlingsplan för jämställdhet, likabehandling

Läs mer

Juridiska institutionens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 dec januari Fastställd av Prefekten

Juridiska institutionens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 dec januari Fastställd av Prefekten Juridiska institutionens jämställdhets- och likabehandlingsplan för perioden 1 dec 2012 1 januari 2014 Fastställd av Prefekten 1 Juridiska institutionens jämställdhets- och likabehandlingsplan med åtgärder

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet och mångfaldsarbetet för Linköpings kommun som arbetsgivare

Riktlinje för jämställdhet och mångfaldsarbetet för Linköpings kommun som arbetsgivare Riktlinje för jämställdhet och mångfaldsarbetet för Linköpings kommun som arbetsgivare Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen 2018-11-13 411 Status: Gällande Giltighetstid: Linköpings kommun

Läs mer

Handlingsplan för likabehandling av studenter vid Stockholms universitet. Läsåret 2004/2005. R , dnr SU

Handlingsplan för likabehandling av studenter vid Stockholms universitet. Läsåret 2004/2005. R , dnr SU Handlingsplan för likabehandling av studenter vid Stockholms universitet. Läsåret 2004/2005. R 2004-07-01, dnr SU 40 0371-03 Inledning Lagen om likabehandling av studenter i högskolan (SFS 2001:1286) trädde

Läs mer

Likabehandlingsplan och policy för IT-fakulteten 2010

Likabehandlingsplan och policy för IT-fakulteten 2010 Beslut 2009-12-17 dnr F 1 5443/09 Likabehandlingsplan och policy för IT-fakulteten 2010 Universitetets likabehandlingspolicy 2007-2010 Den strategiska planen för Göteborgs Universitet anger riktlinjerna

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Likabehandlingsplan Vuxenutbildningen/ Karlsborgs Gymnasieskola

Likabehandlingsplan Vuxenutbildningen/ Karlsborgs Gymnasieskola Likabehandlingsplan Vuxenutbildningen/ Karlsborgs Gymnasieskola För alla elevers trygghet, trivsel, lika rättigheter och möjligheter Inom Vuxenutbildningen/Karlsborgs Gymnasieskola ska vi förebygga och

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan

Jämställdhets- och likabehandlingsplan 1 Jämställdhets- och likabehandlingsplan 2017-2019 Ersätter Jämställdhetsplan 2013-2016 (Jämställdhet, mångfald och likabehandling) Diskrimineringslagen(2008:567) har till ändamål att motverka diskriminering

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Alvesta kommun

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Alvesta kommun Antagen: KF 185 2015-12-15 Jämställdhets- och mångfaldsplan för Alvesta kommun 2016-2018 Inledning Alvesta kommun ska bedriva ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete som utgår från den grundläggande

Läs mer

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan 2011 2012 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll LIKABEHANDLING... 2 Ansvar och organisation... 4 Handlingsplan för likabehandling... 4 Handlingsplan 2011... 4 Handlingsplan

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Jämställdhet Skolan skall mot denna bakgrund särskilt beakta följande i arbetet med att skapa jämställdhet i arbetslivet:

Jämställdhet Skolan skall mot denna bakgrund särskilt beakta följande i arbetet med att skapa jämställdhet i arbetslivet: Likabehandlingsplan Bakgrund Ädelfors folkhögskola verkar för att alla som studerar och arbetar i verksamheten ska ha samma rättigheter och skyldigheter enligt Diskrimineringslagen SFS 2008:567, 1 : Denna

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Inledning Ansvarsfördelning Nationella riktlinjer och lagstiftning...

Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Inledning Ansvarsfördelning Nationella riktlinjer och lagstiftning... Innehållsförteckning Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv 2014-2016... 1 1. Inledning... 1 2. Ansvarsfördelning... 1 3. Nationella riktlinjer och lagstiftning... 2 Diskrimineringslagen... 2 CEMR-deklarationen...

Läs mer

Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor. Mångfaldspolicy och mångfaldsplan

Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor. Mångfaldspolicy och mångfaldsplan Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor Mångfaldspolicy och mångfaldsplan Denna plan är fastställd av KTHs styrelse i september 2003. Den är framtagen i samarbete med arbetstagar- och studentrepresentanter.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Tyresö kommun Antagen av kommunstyrelsen

Likabehandlingsplan för Tyresö kommun Antagen av kommunstyrelsen Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2016-2019 Antagen av kommunstyrelsen 2016-02-09 Likabehandlingspolicy för Tyresö kommun Tyresö kommun och dess verksamheter ska kännetecknas av ett respektfullt bemötande

Läs mer

Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ. Agneta Ericsson TF. Rektor

Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ. Agneta Ericsson TF. Rektor Likabehandlingsplan KOMVUX VÄRMDÖ Agneta Ericsson TF. Likabehandlingsplan vid Komvux Värmdö Verksamheten vid Komvux utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värden där var och en, verksam

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Lika villkor. Institutionen för matematik och matematisk statistik. Personaldagar augusti 2014

Lika villkor. Institutionen för matematik och matematisk statistik. Personaldagar augusti 2014 Lika villkor Institutionen för matematik och matematisk statistik Personaldagar 20 21 augusti 2014 Lika villkor Ingen negativ särbehandling utan giltig grund Laglig reglering i diskrimineringslagen Gäller

Läs mer

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 Jämlikhetsplan Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan Dnr15/211. Faställd av rektor 150420 Kungl. Musikhögskolan Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 för KMH

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter på Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska (2015)

Plan för lika rättigheter och möjligheter på Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska (2015) Plan för lika rättigheter och möjligheter på Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska (2015) Inledning Institutionens Plan för lika rättigheter och möjligheter är en

Läs mer

Jämlikhets- och jämställdhetsplan på Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska (2018)

Jämlikhets- och jämställdhetsplan på Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska (2018) 1 (6) Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska Jämlikhets- och jämställdhetsplan på Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska (2018)

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet 2016-12-20 Förvaltningsavdelningen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Denna plan... 3 1.2 Inkluderande synsätt... 3 2. Diskrimineringslagen...

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

jämlikhets- och jämställdhetsplan

jämlikhets- och jämställdhetsplan Beslut 2015-06-18 Dnr SU FV-1.1.2-1967-15 Stockholms universitets jämlikhets- och jämställdhetsplan 2015-2017 Stockholms universitet 2(19) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Policy för lika rättigheter

Läs mer

MedarBetarskap MÅngfald KompetenS ArbeTsmiljö Lön & Anställning Delaktighet LedarSkap Personalpolitiska program

MedarBetarskap MÅngfald KompetenS ArbeTsmiljö Lön & Anställning Delaktighet LedarSkap Personalpolitiska program MedarBetarskap MÅngfald KompetenS ArbeTsmiljö Lön & Anställning Delaktighet LedarSkap Personalpolitiska program Ett övergripande dokument för kommunens samtliga arbetsplatser i syfte med att skapa en ändamålsenlig

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKABEHANDLING 2010 Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapteori

HANDLINGSPLAN FÖR LIKABEHANDLING 2010 Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapteori HANDLINGSPLAN FÖR LIKABEHANDLING 2010 Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapteori Innehållsförteckning: 1. Allmänt...2 1.1 Lagen...2 1.2 Ansvarsnivåer...2 2. Jämlikhetsarbetet på institutionsnivå...3

Läs mer

Likabehandlingsplan 2012

Likabehandlingsplan 2012 Dnr: UTBVET 2012/127 Likabehandlingsplan 2012 Fastställd av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 2012-09-28 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Övergripande mål 3 3. Återkoppling mellan fakulteten

Läs mer

1(6) Fastställd dnr V 2011/1 Likabehandlingsplan för Handelshögskolan, Göteborgs universitet 2011 Inledning Handelshögskolans likabehandlin

1(6) Fastställd dnr V 2011/1 Likabehandlingsplan för Handelshögskolan, Göteborgs universitet 2011 Inledning Handelshögskolans likabehandlin 1(6) Fastställd 2011-02-09 dnr V 2011/1 Likabehandlingsplan för Handelshögskolan, Göteborgs universitet 2011 Inledning Handelshögskolans likabehandlingsplan bygger på den Likabehandlingspolicy Göteborgs

Läs mer

Likabehandlingsplan Ersätter Jämställdhetsplan

Likabehandlingsplan Ersätter Jämställdhetsplan 1 Likabehandlingsplan 2013-2016 Ersätter Jämställdhetsplan 2009-2011 (Jämställdhet, mångfald och diskriminering) Diskrimineringslagen från 2009 har till ändamål att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

TöREBODA KOMMUN. Pu 43. Sida 1 av 8 Datum jämställdhets- och. mångfaldsplan f')- 'i T?

TöREBODA KOMMUN. Pu 43. Sida 1 av 8 Datum jämställdhets- och. mångfaldsplan f')- 'i T? TöREBODA KOMMUN Pu 43 Sida 1 av 8 jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 f')- 'i T? TÖREBODA KOMMUN Pu 43 Sida 2 av 8 jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Töreboda kommun ska vara en arbetsplats

Läs mer

Olikheter är en styrka

Olikheter är en styrka Guide till Likabehandlingsplanen Olikheter är en styrka Förvaltningens årliga arbete med likabehandlingsplanen Guidens syfte är att ge konkreta tips och vägledning i framtagandet av aktiviteter utifrån

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017

Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 2016-10-18 Punkt 9: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017 Jämställdhet och mångfaldsplan 2017 1. Inledning Diskrimineringslagen

Läs mer