[TRAFIKEN OCH MILJÖN]

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "[TRAFIKEN OCH MILJÖN]"

Transkript

1 2011 Socialdemokraterna i Solna Tommy Rosén Gruppledare Miljönämnden [TRAFIKEN OCH MILJÖN] Trafiken på våra gator är nu så omfattande att den morgon och eftermiddag kryper fram eller står stilla. Vi som bor i staden har svårt att komma till och från våra bostäder. Med trafiken följer höga buller nivåer och hälsofarliga luftutsläpp som i flera fall överskrider det tillåtna. För att komma tillrätta med dessa problem måste antalet fordon minskas. Det effektiva medel som är känt är det ekonomiska genom att införa genomfartsavgift för att minska trängseln på Solnas gator.

2 2

3 Innehåll Vår politik... 4 Bakgrund om trafiken och miljön i Solna... 4 Om Solna... 4 Problem från trafiken... 5 Solna idag... 5 Solna imorgon... 5 Dagens grundproblem... 6 Trängsel... 6 Luftföroreningar... 7 Bullerutredning Biltrafiken... 8 Huvudsta... 9 Frösunda Skytteholm och Råsunda Järvastaden och Ulriksdal Råsunda och Haga Kvarteret Nationalarenan Trafikverket Storstockholms lokaltrafik, SL Busstrafiken Tunnelbanan Vad behöver göras? Solnas åtgärder Trafikmiljön Landstinget Riksdagen

4 Vår politik Begränsa trafiken så boende kan komma ut och hem till sina bostäder Alternativ 1 Ekonomiskt styrmedel genomfartsavgift Alternativ 2 Fysisk begränsning fler kollektivkörfält färre körfält för övriga fordon Huvudstaleden ska byggas i lång tunnel för att få bort genomfartstrafiken i Huvudsta Bygg ut kollektivtrafiken och skapa ett fungerande alternativ till bilen Tunnelbana till Nya Karolinska Solna Busstrafiken öst/väst utökas med tvärgående linjer Hastighetsbegränsningar införs med 30 km/tim i bostadsområdena plus hinder mot fortkörning Minska luftföroreningarna vid nybyggnation så vi inte får föroreningar över gränsvärdena Minska bullret som idag är för högt i stora delar av staden Parkering ska inte fungera som infartsparkering för Stockholm som en följd av låga avgifter höj avgiften för besöksparkering och boendeparkering avgifter alla dagar i veckan hela dygnet boendeparkering hela dygnet Bakgrund om trafiken och miljön i Solna Om Solna Solna stad med sina invånare gränsar i söder och väster till och är sammanbygd med Stockholms och Sundbybergs stenstäder. Den beslutade utbyggnaden av Hagastaden i Stockholm bygger samman Solna och Stockholm rent fysiskt. Detta har redan skett med Sundbyberg. Stadsdelarna i Solna är delade av fysiska barriärer. Genom staden går två fjärrtågslinjer och Roslagsbanan. Två europavägar, E4 och E18 delar också upp staden. Till det kommer att det finns två tunnelbanelinjer. Tvärbanan byggs just nu från Sundbyberg till Solna Station. Den kommer att bidra till barriären längs Frösundaleden. På sträckan Solna Centrum Solna station föreslås en kraftig förstärkning av vägens barriäreffekt. Solna är en tjänstestad. Det finns nästan inga industrier. En annan karaktär är att staden har olika dag och nattbefolkning. Kollektivtrafiken är väl utbyggd men den klarar inte att möta den omfattande 4

5 inflyttningen som är en följd av omfattande nyproduktion av bostäder. Det finns dessutom en stor nybyggnation i grannkommunerna. Trafik som har start eller mål i staden är stor. Men den av den totala trafiken bedöms 2/3 delar varken ha start eller mål i Solna. Både nuvarande och Nya Karolinska Sjukhuset är förlagt till Solna. Det ger service åt stora delar av norra Storstockholm. Problem från trafiken Solna idag Gatorna och vägarna i Solna skapades på sin tid för att i första hand tillgodose behoven hos de boende och företagen i Solna. Stadens olika delar har byggts över en längre tid och de olika delarna har skilda karaktärer. Gatorna fick ofta fyra filer genom bostadsområdena trots att trafiken var liten. Den ökande bilismen följdes inte av utbyggda genomfartsleder förbi den östra delen av staden. I den västra delen byggdes en motortrafikled för genomfartstrafik in mot staden från Stockholm. Den skulle fortsätta i en tunnel under Huvudsta och ansluta till Essingeleden. Denna felande länk har medfört att bostadsgatorna i Huvudsta kommit att användas som ersättning för tunneln. När trängselskatten infördes i Stockholm fanns inget intresse från grannkommuner att ingå i försöket. Det grundläggande motivet i Stockholm för att införa trängselskatten var att minska antalet bilar i staden. Att införa skatten förutsatte beslut i riksdagen och då passade staten på att ge en rad dispenser från avgiften. För dem som betalar skatten har nivån på avgiften blivit en del av vardagsutgifterna. Effekten är att antalet bilar som åker in till Stockholm inte har minskat så som det var tänkt. För att möta trafikökningen breddar Trafikverket tillfartsvägarna E4 och E18 till såväl Solna som Stockholm. Resultatet blir en totalt sett ökande trafikvolym. Detta motverkar tankarna bakom trängselskatten i Stockholm. Även möjligheterna att köra in i Solna ökar med breddningen av E4. Dagens norra gräns för tullarna går rakt igenom en sammanbyggd stenstad i Solna och Stockholm. Följden av trängselskatten har blivit att trafiken ökat utanför tullarna till följd av ändrade körmöster. Bl.a. används bostadsgator i Solna som smitvägar. Fordon som tidigare kört innanför tullarna har ändrat färdväg för att slippa skatten och kör idag på Solnas bostadsgator. Solna imorgon Grannkommunernas planering Utvecklingen i kommunerna runt och norr om Solna har stor betydelse för trafikutvecklingen i Solna. Sundbyberg, Väsby, Sigtuna, Vallentuna, Sollentuna och Norrtälje kommer fram till 2020 att tillsammans med Solna att öka sin befolkning med drygt invånare. Detta är den planering som finns idag. Den kraftiga befolkningsökningen i länet gör att det finns förväntningarna på en ökad bostadsproduktion. Både i länsstyrelsen och regionplanenämnden gör bedömningen av den nu planerade utbyggnaden av infrastrukturen och kollektivtrafiken inte räcker till för den ökande befolkningen. Länsstyrelsen i Stockholm I rapporten STOCKHOLM Full fart framåt! skriver länsstyrelsen i Stockholm till regeringen bl.a. att Bostadsbyggandet behöver fördubblas och att det behövs mycket mer satsningar på infrastruktur än de nära 100 miljarder kronor till 2021 som finns i Stockholmsöverenskommelsen. Trots det kommer 5

6 regionen, enligt studier från Trafikanalys, att ha fler flaskhalsar 2030 än i dag. Ska befolkningsökningen kunna mötas, klimatförändringar kunna motverkas och attraktionskraften klara den globala konkurrensen behövs det betydande infrastrukturinvesteringar även efter Regionplanekontoret inom Stockholms läns landsting Samma budskap men med hela länet i tankarna har den regionala utvecklingsplanen RUFS 2010 som tagits fram av c Regionplanekontoret inom Stockholms läns landsting. Där finns en mer samlat syn på följderna av trafiken. I utredningen står att För att kunna reducera utsläppen av koldioxid tillräckligt, behöver olika kollektivtrafiksatsningar prioriteras och eventuellt kompletteras så att tillräckligt god tillgänglighet kan upprätthållas samtidigt som nödvändiga utsläppsminskningar uppnås. Också trängselskattesystemet kan behöva utvecklas och anpassas i detta syfte. I den fortsatta planeringsprocessen bör man mer precist klarlägga vilka åtaganden och åtgärder som krävs. Som framgår är det Koldioxidutsläppen som är utgångspunkten för tankarna om trafiken i RUFS Buller och luftföroreningar finns med men problemen tas inte på allvar. Med teknikerns glasögon föreslås lösningar på bostadssidan som inte bygger på medborgarnas rätt till en god bostad och på trafiksidan med dammsugning av vägar och förre som använder dubbdäck. Tanken att trafikvolymen kanske måste minska finns inte med. Storstockholms lokaltrafik Den 29 augusti 2011 presenterade SL utbyggnaden av tvärbanan genom Solna. I samband med detta diskuterades behovet av ytterligare utbyggnad av kollektivtrafiken i norra länsdelen. Bakgrunden var den kraftiga befolkningsökningen i länen och utbyggnaden av bostäder. Från SL:s sida redovisades att den utbyggnaden av kollektivtrafiken inte håller kommer att möta de behov som inflyttningen medför och utbyggnaden av bostäder. Media I en debattartikel i SvD 12 september 2011 skriver S politikerna Curre Hansson och Magnus Nilsson: Trafiken i Stockholm är kaotisk för både bilister och kollektivtrafikanter. Men lösningarna kan inte bara skjutas på framtiden, utan måste tas fram här och nu. Vi vill att vårt parti tar tag i kaoset på kort sikt och föreslår konkreta åtgärder. Ny infrastruktur har lång leveranstid och upplevs därför alltid komma för sent. Södra och Norra länkarna är bra exempel. Även Förbifart Stockholm, som sägs bli stockholmstrafikens Alexanderhugg, lär snabbt bli full, om och när den levereras någon gång Bland förslagen finns: Använd trängselskatten till det den är avsedd för; minskad trängsel. Regionens politiker måste unisont ställa upp bakom kravet att snabba på regeringens utredning om att överföra makten över skatten till lokal/regional nivå. Dagens grundproblem Problemen med långsamma köer som fyller upp bostadsgator morgon och eftermiddag finns i alla stadsdelar i Solna. För att peka på några av de värst utsatta gator/vägar kommer här ett antal exempel. Trängsel Trafikflödet som redovisas i bilaga 2 innebär att flera bostadsgator morgon och eftermiddag helt blockeras av genomfartstrafik. Från att för några år sedan ha rullat står trafiken idag stilla i kilometer 6

7 långa köer. En resa inom staden på 500 meter kan ta upp till 30 minuter. Detta blir följden för de boende i Solna. Luftföroreningar Luftföroreningar som påverkar hälsan har funnits länge. Vissa ämnen kommer till länet genom vindar från kontinenten. De är utgångspunkten för beskrivningen av hur det är i Solna. Utöver dessa tillförs luften en rad ämnen beroende på framför allt trafiken. De som nämns oftast är PM 10 som i huvudsak kommer från däck och vägbanan. En bidragande orsak är dubbdäcken. Andra ämnen är kväveoxider där diselbilar bidrar till den ökning som sker. Det har funnits gränsvärden i Sverige i många år. Idag är de bestämda av medlemsländernas regeringar i EU. Här finns ett exempel för PM 10. Tabell 1. Miljökvalitetsnorm för partiklar, PM10 avseende skydd av hälsa Tid för medelvärde Normvärde μg/m³ Värdet får inte överskridas mer än: 35 dygn per år 1 dygn dygn per år Kalenderår 40 Får inte överskridas Mätningen av luften i Solna görs av Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund där Solna är medlem. Mätstationer finns i bl.a. Stockholm och i Roslagen. De mätningar som finns idag, november 2011 är från åren 2005 och Nya mätningar för 2010 kommer att redovisas före årsskiftet 2011/ När luftföroreningarna för PM10 överstiger 35 μg/m³ ska Solna inrätta och finansiera lokala mätstationer. Det gäller idag vid Solnavägen i anslutning till NKS och KI samt på Frösundaleden i anslutning till Stora Frösunda. Dessa tvingande regler som vår regering varit med och bestämt vill inte majoriteten uppfylla. Bullerutredning 2008 Detta innebär att en sänkning av bullernivåerna är knutna till trafiken. Vissa åtgärder kan genomföras i trafikmiljön som tyst asfalt och hastighetsminskningar. De senare är svåra att övervaka. Redan idag håller trafiken i lågtrafik högre hastigheter än tillåtna. Slutsatsen är att det är en minskning av trafikvolymen och lägre hastigheter som tydligast kan sänka bullernivåerna. Ett konsultföretag gjorde 2008 en kartläggning av bullret i Solna. Den visade att i stort sett alla gator i staden är utsatta för högt buller, se kartan. Samtliga gator och vägar som nämns här är mycket kraftigt bullerstörda och värdena ligger i många fall över de av Boverket rekommenderade. Som illustreras av kartan har i stort sett alla gator och vägar bullernivåer på 60 db(a) eller mer. Källan till detta buller är fordonstrafiken. Flygningarna på Bromma flygplats har mycket begränsad inverkan på framför allt Huvudsta. I konsultrapporten redovisas fem områden som så bullerstörda att åtgärder för att minska det behövs. Trafikverket ansvarar för bullerproblemen längs järnvägen. Där finns redan en genomförandeplan. En åtgärdsplan för övriga delar av staden ska presenteras för Miljö och hälsoskyddsnämnden 1 Se kartor på under rubriken Luftföroreningskartor. 7

8 och Stadsbyggnadsnämnden hösten 2012 enligt svar på Interpellation i Kommunfullmäktige i augusti Figur 3 Karta över Solna med bullerkartläggning De röda färgerna innebär bullernivåer över 60 db(a) och den blå över 75 db(a). Ett förslag till åtgärdsprogram utarbetades även av konsulterna. De är de senast kända siffrorna. Ur den kan noteras: Antal personer Antal hus Ekvivalenta ljudnivåer Över 55 db(a) Därav Över 60 db(a) Därav Över 65 db(a) Biltrafiken Förutom de dagliga köerna kommer problem av trafikolyckor i västra Stockholm. Det uppstår flera gånger per år att trafiken på och kring Tranebergsbron begränsas av trafikolyckor. När lokalradion informeras bilister om detta tror många att vägen genom Solna är ett alternativ. Detta medför totalt kaos i hela Solna. Det tar som regel tre fyra timmar att avveckla detta. Trafikvolymen i staden är olika beroende på vilken del av staden det gäller, i bostadsområdena har trafiken inte ökat nämnvärt under de sista 20 åren. Detta gäller t.ex. för Huvudsta. Om vi istället ser på de stadsdelar som ligger vid öst västlänken, alltså från Huvudstaleden in från Stockholm via Frö 8

9 sundaleden till E4 har trafiken ökat med 50 % under de senaste 30 åren. Trafikökningen beror bl.a. på breddning av leden och den planskilda korsningen vid E4. Lösningarna på de problem som finns blir därmed olika beroende på vilken del av staden det gäller. De dagliga problemen med köer, buller och luftföroreningar är de som stör mest. Här följer ett antal exempel på några av de värst utsatta gatorna/vägarna. Dessa exempel gäller för måndag fredag. Huvudsta Huvudstagatan och Storgatan är morgon och eftermiddag fulla av långsamkrypande bilar. De bildar en sammanhängande kö på morgonen från Pampaslänken till Frösundaleden och omvänt på eftermiddagen. Vid korsningen Storgatan Armégatan är det kaos under samma tid. Båda gatorna är bostadsgator och de boende har oerhörda svårigheter att i rusningstid morgon och eftermiddag komma till och från sina bostäder. Förutom trafiken på dagen finns det tung trafik på natten, inte minst till och från Postens terminal. Till detta kommer kraftigt buller och luftföroreningar. Bild 1 Trafiken på Storgatan vid korsningen med Jungfrudansen Partierna i Solnas fullmäktige är överens om att trafiken i Huvudsta måste minska genom en omgestaltning av stadsdelen. Syftet är att skapa en bättre boendemiljö i stadsdelen. Ändringen av Armégatan från fyra till två filer är ett led i detta. Detsamma gäller för Storgatan vid Polhemsgården och vid Ingenting. Flera avsmalningar kan beskrivas som snuttar av gatorna i samband med nybyggnation. Då slipper staden betala åtgärderna. Resultatet av minskning av antalet körfält är att trafiken som tidigare rullade nu står stilla. Problemet är att det totala antalet bilar som stannar i eller färdas igenom stadsdelen inte minskar mer än marginellt. En lösning på trafikeländet kan till del vara inställningen 9

10 av trafiksignaler vid infarterna. Då stannar bilarna på de stora genomfartsvägarna. Denna metod tillämpas redan vid bl.a. infarten från Pampaslänken till Klara strand och på E18 norr om Solna. I Huvudsta byggs just nu en ny stadsdel i Ingenting. Området innehåller såväl kontor som bostäder. Även denna trafik ska rymmas på Armégatan på stäckningen mellan Pampaslänken och Huvudstagatan. En andra utfart kommer att finnas i en ny rondell på Ekelundsvägen som har anslutningar till Essingeleden. Periodvis har trängseln varit så stor att busstrafiken lagts om till gator där belastningen är mindre och tidtabellen kan hållas. I en artikel i Mitti Solna uttalar Agneta Trygg, hyresgäst vid Storgatan: Morgon och eftermiddag är gatorna i Huvudsta fullkomligt igenkorkade. Förutom timslångs köer, dålig luft och ett ständigt buller leder trafikstockningen till kraftiga förseningar i busstrafiken. I artikeln säger en annan man: Min bussresa (buss 152 min kommentar)från Frösundaleden till Liljeholmen som skulle ta 16 minuter to 1 timme och en kvart. En lösning på problemet i Huvudsta är att bygga Huvudstaleden i en lång tunnel mellan bron från Brommalandet och Essingeleden. Detta har funnits med i diskussionerna om trafikinvesteringar under 20 talet år. För närvarande finns ingen finansiering då den moderata ledningen i landstinget motsätter sig detta. Intressant är att trafikvolymen på Storgatan från Frösundaleden till Huvudstagatan samt Armégatan inte har ökat nämnvärt under de senaste 20 åren. Det kan innebära att trafiken inte bara kommer från Stockholm utan också från arbetsplatser i Solna och kanske Sundbyberg. Sammantaget är trafiksituationen sedan länge oacceptabel då lokala bostadsgator är fyllda av bilar som vare sig har start eller mål i Solna. Trängseln i Huvudsta är kompakt. Både två och fyrfiliga gator är fulla av långsamt rullande eller stillastående fordon morgon och eftermiddag. En betydande del är bussar och tunga lastbilar med släp. Kollektivtrafiken har tidvis svårt att komma fram och hålla tidtabellen. Bullret på Storgatan är redan bitvis mycket hög. Vid nybyggnation av kvarteret Rödlöken, (Storgatan Göran Persson väg) överstiger bullret normen mot Storgatan och Huvudstaleden. Kontorshuset i kvarteret Sparrisen (Alphyddegatan Storgatan) kommer att byggas om till bostadshus. Bullret vid Kontorshuset överstiger normerna mot Storgatan men inte mot Jungfrudansen. Där är ljudtrycket från bussarna å andra sidan så högt att åtgärder måste göras mot det bullret. Luftföroreningarna kommer att vara under gränsvärdena då det inte kommer att vara byggnader på båda sidor gatan. Frösunda Frösundaleden är både morgon och eftermiddag full av bilar i båda körfälten. Köerna sträcker sig nästan genom hela Solna, från öster till väster, från E4, till Sundbybergsgränsen, en sträcka på ca 2,5 km. Största delen av fordonen ska ut på E4. En betydande del av fordonen är tung trafik. Leden används i västlig riktning som smitväg för att komma in till Stockholm via Solnavägen. Resultatet är att trafiken står still i en kilometerlång kö som blockerar Kolonnvägen och Dalvägen (och Råsundavägen). 10

11 Ett annat stort problem är trafiken genom bostadsområdet Frösunda. Trafik till Frösundaleden från E4 söderut åker av en trafikplats tidigare än Frösundaleden. De använder sedan Gustav III boulevard som smitväg. Gatorna i stadsdelen har dimensionerats för kollektivtrafik och begränsad lokal biltrafik för de boende. Resultatet är att bilar om dagen passerar genom boulevarden till Kolonnvägen. Stadsdelen är morgon och eftermiddag igenkorkad av genomfartsbilister. Kollektivtrafiken möter här stora problem att komma fram. Trängseln i bostadsområdet är stor till följd av genomfartstrafik som gatunätet inte är byggt för. Busstrafiken har i rusningstid svårt att hålla tidtabellen. Bullret överstiger gränsvärdena i Frösunda längs järnvägen och E4. Åtgärder mot järnvägens buller ansvarar Trafikverket för. Bullret längs E4 skulle ha dämpats av kontorshusen som ligger mellan vägen och bostadshusen och E4. Då kontorshusens huskroppar inte är hopbyggda strömmar buller in mot bostadshusen. Inne i lägenheterna bedöms bullret hålla sig inom gränsvärdena. Luftföroreningarna vid sidan av E4 är betydande och överstiger flera gränsvärden. På del av Frösundaleden mellan Solna Centrum och E4 förekommer redan idag överskridande av gränsvärdet för partikeln PM När stora delar av kvarteret Nationalarenan är färdigbyggt ca 2015 kommer flera sträckor av leden att ha överskridanden av PM 10. Skytteholm och Råsunda Frösundaleden vid korsningen med Solnavägen har under lång tid varit känd för sin omfattande trafik Foto Pekka Pääkkö Bild 2 Korsningen Frösundaleden Solnavägen i rusningstid, Mitt i Solna 1 november Partiklar som är högst 10 mikrometer stora och som får förekomma med högst 50 μg/m 3 luft per dygn 11

12 . I samband med bygget av tvärbanan har trängseln ii korsningen övergått i kaos. Situationen dokumenterades av Mitti Solna den 1 november 2011 och illustrerades med nedanstående bild. Frösundaleden inom stadsdelarna kännetecknas under rusningstid av sammanhängande köer som sakta kryper fram mellan signalljusen. Boende längs Östervägen har under lång tid klagat på bullret och genomfartstrafiken. Vägen är en bostadsgata men då den fortsätter under namnet Sjövägen till E18 används den för genomfartstrafik. Vintervägen som går mellan Dalvägen och Östervägen medför att trafik till och från kvarteret Arenastaden också bidrar med trafik på Östervägen. Försök har gjorts med genomfartsförbud på Östervägen/Sjövägen för att begränsa trafiken. Trängsel. Frösundaleden som går genom området har morgon och eftermiddag sammanhängande kö från Sundbybergsgränsen till E4. Korsningen mellan Frösundaleden med fordon och Solnavägen med fordon bidrar till de långa köerna på båda lederna. Buller och luftföroreningar överstiger inte gränsvärdena för de boende trots att genomfartstrafiken uppfattas som störande. Järvastaden och Ulriksdal Båda dessa nya stadsdelar ligger norr om nuvarande E18:s stäckning inom Solna. Tillfartsvägarna till dessa nya stadsdelar är nuvarande E18 genom Solna och Sundbyberg samt E4 och Ulvsundavägen i Sundbyberg framtill E18. Sambandet till Solna söder om E18 är Kolonnvägen. Den kommer att ha nått sitt kapacitetstak när bebyggelsen i kv Nationalarenan är klar. Trängsel. Bostadsområdena är under utbyggnad och trafiksituationen är inte dokumenterad. Bullret i dessa nya stadsdelar kommer att ha en hög nivå längs Ostkustbanan om inga åtgärder görs. För Ulriksdal planerades ett kontorshus som skydd för de bostäder som ligger bakom detta. Luftföroreningarna ligger under gränsvärdena. Råsunda och Haga Solnavägens två körfält är fulla med bilar morgon och eftermiddag från Frösundaleden i norr till E4 i söder(norra länken). Förutom att till del vara bostadsgata ligger längs vägen Karolinska Sjukhuset, KS och Karolinska Institutet, KI. Båda institutionerna bygger f.n. nytt i mycket stor omfattning. Vid E4/Norra länken byter vägen namn till Torsgatan på sin väg genom Stockholm. På gränsen mellan Solna och Stockholm bygger (Stockholm) en ny stadsdel, Hagastaden som kommer att omfatta bostäder och arbetsplatser inklusive Nya Karolinska Solna, NKS. En stor del av trafiken till och från Hagastaden kommer med stor sannolikhet att gå på Solnavägen. En orsak är att det moderatledda landstinget bestämt att det inte blir någon tunnelbana till stadsdelen och NKS. Luftföroreningarna på Solnavägen är redan idag på gränsen till det tillåtna. Trängseln på Solnavägen är hög och trafiken har i rusningstid långa köer. När NKS är byggt och de nya byggnaderna inom KI:s område som är under byggnad och planeras blir klara kommer gränsvärdet för PM 10 med stor säkerhet att överskridas. En avgörande orsak till detta är avsaknaden av tunnelbana till NKS som funnits med i planeringen av sjukhuset. 12

13 Solnavägen är en av de viktiga tillfartsvägarna till Karolinska Sjukhuset. Ambulanser med blåljuskörning har idag stora svårigheter att köra igenom Solna fram till sjukhuset. Samtidigt redovisar KS i höst att de idag använder helikopter för akuta sjuktransporter över de planerade volymerna. Antalet starter och landningar är idag större än det tidigare tillståndet medgav. Bild 3 Hagastaden bygger samman Solna och Stockholm För att illustrera problemet med köerna kan nämnas att en resa från Jungfrudansen till Karolinska Sjukhuset på eftermiddagen, ca 2,5 km, tar ca 30 minuter på morgon och eftermiddag mot 5 10 minuter på annan tid (före de nu pågående nybyggnaderna av tvärbanan, KI och NKS). Trängsel. Den fyrfiliga Solnavägen har morgon och eftermiddag köer såväl vid korsningen med Frösundaleden och vis Karolinska sjukhuset. Redan idag är köerna långa och stillastående framför trafikljusen vid sjukhuset. Den omfattande nybyggnationen med NKS och tre stora nybyggnader inom KI:s område kommer att öka trafikvolymen påtagligt. Bullret längs Solnavägen ligger, enligt kartläggningen betydligt över gränsvärdena. För bostäderna längs Västra vägen är nivåerna under gränsvärdena. Den del av vägen som kantas av KS (senare NKS) och KI ligger sämre till än de gränsvärden som finns gäller för bostäder. Luftföroreningarna i form av PM 10 kommer att ligga på eller över gränsvärdena på sträckan längs KS och KI. Denna bedömning grundar sig på att det blir till NKS och Hagastaden. Då har idag tagits bort ur planeringen och måste ersättas med bussar och bilar. Det kommer att medföra överskridanden av gränsvärdet för PM 10. Kvarteret Nationalarenan Förutom Swedbank Arena kommer inom kvarteret att uppföras ett stort hotell, en affärsanläggning som till ytan är Sveriges största samt ett antal bostadshus. Trafiken till och från området är så omfat 13

14 tande att en bro byggs över Ostkustbanan. En ny gata byggs upp till E18. Trafikvolymen på Frösundaleden har redan nått maximal trafikvolym morgon och kväll. Den kommer inte knappast att rymma tillkommande trafik på Kolonnvägen från kv Nationalarenan. Figur 1 Kvarteret Nationalarenan, perspektiv från Frösunda Trängsel. Kvarteret med Nationalarenan, Sveriges största handelscenter Mall of Scandinavia, som anses behöva mer än besökare om dagen, hotell och ett antal stora bostadshus kommer att medföra stora trafikvolymer. De kommer att fördelas på den tvåfiliga Kolonnvägen, den likaledes tvåfiliga Dalvägen och en ny förbindelse till E18. Kolonnvägen och Dalvägen ansluter till Frösundaleden som redan idag har uppnått maximal kapacitet. Bullret från järnvägen är mycket högt och för de bostäder som planeras föreskrivs s.k. avstegsgfall från gällande bullerregler. Luftföroreningar inom kvarteret kommer inte att överstiga gränsvärdena för PM 10 och kvävedioxid. Utsläppen av PM 10 kommer tillsammans med övrig trafik på Frösundaleden att överstiga gränsvärdena vid E18 samt på Frösundaledens korsningar med Kolonnvägens samt Dalvägen. Trafikverket Trafikverket har under lång tid ökat trafikkapaciteten på E4. Flera körfält har tillkommit mellan Upplands Väsby och Stockholm. Det finns önskemål från Trafikverket att bygga ytterliga öka antalet körfält närmast Stockholm. I Trafikverkets Förstudie Väg E4 Norrtull Kista beskrivs en tänkbar breddning av dagens E4 mellan Haga Södra och Järva Krog med ytterligare ett körfält i vardera riktningen. I utredning bedöms att antalet fordon på E4 mellan Kista och Norrtull genom Solna kommer att öka från fordon per dygn år 2009 till fordon per dygn På E18 har avfarten mot Bergshamra nu två filer vilket gör att Bergshamraleden stora delar av dagen är full av fordon som använder den för genomfart. Stadsdelen Bergshamra ligger på båda sidor om leden. Redan 2005 fanns ett överskridande av kvävedioxider på leden. E18 mellan E4 och Ulvsunda 14

15 vägen kommer att ersättas och denna sträcka blir lokalväg inom Solna. Den ökade kapaciteten genom den nya sträckningen av E18 kommer med stor sannolikhet att medföra ökad trafik på E4 som i sin tur medför större genomfartstrafik från E4 in på Solnas gator och vägar. Bild 4 Gång och cykelbro över E4:an Trängsel asfe4 har 8 körfält har vid avfarten till Solna varav ett går in till Frösundaleden. Trafiken på E4 beräknas av Trafikverket öka fram till 2015 från fordon till Idag finns en kö in mot Solna och Stockholm som sträcker sig upp mot Upplands Väsby, ca 2 mil. Luftföroreningarna vid sidan om E4 och E18 genom Solna överskrider gränsvärdena för kvävedioxid enligt beräkningar från Detsamma gäller för PM 10 enligt beräkning från Dessa uppgifter är de senaste från Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund. Nya beräkningar kommer under året. Bullret från trafiken är synnerligen högt men dämpas när det når bostäder då kontors och företagshus placerats mellan bostäderna och motorvägarna när det gäller E4. E18 är längs Bergshamra nergrävt i ett tråg som dämpar bullret. Storstockholms lokaltrafik, SL För att få bilister att välja bort att sitta i en varm bil till kollektivtrafik måste denna vara ett bekvämt och snabbt alternativ. Ska fler bilister välja kollektivtrafik måste denna finnas på sträckor som bilister själva väljer. För vår del är öst västlänken en sådan sträcka. Busstrafiken I samband med införandet av trängselskatten slopades direktlinjer med buss. Ska bilister övertygas om att byta till kollektivtrafik handlar det inte bara om tid utan också om bekvämlighet. Om alternativet är att vintertidstå och frysa vid byte av färdmedel blir det svårt, för att inte säga omöjligt. För att binda samman de delar av Storstockholm vars bilister väljer att köra igenom Solna till nordöstra de 15

16 len av länet, behövs direktbusslinjer. För Solnas del visar trafikinfarkten på ett tydligt sätt att detta saknas. Luftföroreningar Enligt en redovisning som gjorts i Miljö och hälsoskyddsnämnden har bussentreprenören placerat sina bullrigaste bussar i Solna. Effekterna har redovisats ovan för Jungfrudansen. Äldre dieseldrivna bussar bidrar till utsläppen av koldioxid och kvävedioxid. Bullret från bussarna varierar med bussarnas ålder. Det förekommer även ett ljudtryck från bussar som är mycket besvärande för bostäder. Tunnelbanan Ett av de mest angelägna projekten är att bygga ut Tunnelbanan till Karolinska Sjukhuset och den nya Hagastaden (Norra Stationsområdet). Det projektet har majoriteten i landstinget strukit ur planerna och istället avser att bygga spårvagnnät inne i Stockholm innerstad. En tunnelbanelinje till KS och Hagastaden skulle kunna dras vidare mot Danderyds Sjukhus. Genom att inte bygga tunnelbanan försvåras en spårlösning mot nordostsektorn av länet. Om inte tunnelbanan byggs ut till Nya Karolinska Sjukhuset är alternativet trafik på gator och vägar. Solnavägen är redan idag överbelastad som redovisats på sid 11. Konsekvenserna blir omöjliga att lösa. Samtidigt som trafik med ambulans, bussar och privat och distributionsbilar måste komma fram till sjukhuset kan det bli nödvändigt att begränsa trafiken. Några effekter på buller eller luftförorening finns inte med tunnelbana. Byggs den inte kommer bullret att bli ett problem och luftföroreningarna att överskrida gränsvärdena. Se ovan om Solnavägen (sid 11). Tvärbanan Tvärbanan skär av stadsdelarna från varandra ännu mer än tidigare. Mellan Solna centrum och Solna station föreslås banan bli insprängd i berget vilket medför mycket försämrade möjligheter för personer med barnvagn, rollatorer och rullstol. Avstånden för att nå den enda övergången utan trappor Designen på SL:s nya spårvagnar förlängs. De resande som ska stiga av eller på ändhållplatsen vid Dalvägen/Frösundaleden kommer att passera korsningen där partiklar, PM 10 överstiger gränsvärdet. Någon åtgärd för att minska utsläppen från trafiken och därmed utsläppen föreslås inte. 16

17 Buller Tvärbanan är jämfört med annan fordonstrafik tyst. De skrik som kan höras från annan järnvägstrafik i kurvor ska förebyggas. I miljökonsekvensbeskrivningen framgår att bostäderna längs Frösundaleden idag har buller som är nära gränsvärdena. Miljökonsekvenser Kring banan finns magnetfält. I järnvägsplanen står om detta: kommer inte att ge några konsekvenser på människors hälsa pga. närhet till elektromagnetiska fält. Vad behöver göras? Antalet invånare i Solna och övriga Stockholms län ökar kraftigt varje år och dubbelt så mycket som prognoserna. Detta kommer att öka biltrafiken i Solna och övriga städer och kommuner i och kring Stockholm. Problemet är att de gator och vägar som finns inte kommer att bli fler och bredare i städernas centrala delar. Det innebär att en prioritering måste göras om vem som ska företräde på dessa gator kollektivtrafiken eller övriga fordon. Borgarrådet Ulla Hamilton i Stockholm har klargjort i en intervju i ABC att kollektivtrafiken måste komma fram. Då behöver den egna filer och övriga får dela på de filer som blir kvar. Om kollektivtrafiken ska prioriteras behövs åtgärder för att minska den övriga trafiken. Men dagens situation där privatbilar, företagsbilar och kollektivtrafik konkurrerar om samma utrymme ligger det nära till hands att säga att trafikinfarkten kan bli total om inget görs. Ett exempel på konsekvenser är att vi inte kan vänta på en eventuell statlig finansiering av t.ex. Huvudstaleden. Den ligger utanför finansieringen av infrastruktur fram till Det går inte heller att veta om den kommer att prioriteras tiden därefter. Vi behöver snarast göra åtgärder som ger effekt på befintligt gatuutrymme. Solnas åtgärder Analys av trafikflödet Staden kommer under det närmaste året att registrera restider och trafikflöden med kameror på ett antal platser i staden framför allt vin in/utfarter. Kamerorna filmar registreringsskylten, lagrar bilderna i datorn där de kodas och skickas till en centraldator för bearbetning. När ett fordon passerar en kamera så skickas en signal till nästa kamera på vägen. Så fortsätter mätningen tills dess att fordonet inte längre passerar någon mätpunkt. På så sätt har man fått beräkningar på hur lång tid det tog att köra mellan två eller fler kameror. Systemet finns idag i och omkring Göteborg. Ny grönplan Grönplanen ska användas för att, som det heter, att utveckla Solna till en vacker och hälsosam förortsstad där parker och naturmiljöer skall värnas och utgöra attraktiva omgivningar till den bebyggelse som successivt växer fram i kommunen. Kommunfullmäktige bestämde redan 1991 att utvecklingen av Solna ska följa de förslag som finns i Grönplanen. Redan för 20 år sedan var problemen som följer med trafiken väl kända. Arbetet med en ny grönplan beräknas börja våren Minskad fordonstrafik Luftföroreningar får inte överskridas Luftföroreningar som partiklarna PM 10 och kvävedioxid är farliga för hälsan. Regler för hur höga hal 17

18 ter av föroreningar som får förekomma finns i svensk och europeisk lag. När nya detaljplaner utreds där bostäder ska byggas får maximala gränsvärden inte överskridas. Om de är för höga måste vid åtgärder vidtas för att minska nivåerna. Ett sätt är att minska fordonstrafiken. Alternativet är att detaljplanen inte får anta enligt PBL 3. Smalna av gator i bostadsområden Syftet med avsmalning av gator och hastighetsbegränsning i bostadsområdena till 30 km/tim är att minska trafikvolymen och anpassa hastigheten till oskyddade trafikanters förutsättningar. Erfarenheterna hittills är att trafiken minskar något vid maxtrafik men i gengäld står den nästan stilla. Totalvolymen bilar är fortfarande för hög. Informationen om att trafikvolymen inte ändrats över tid på bostadsgatorna i Huvudsta väcker frågan om effekten av avsmalning är önskvärd. I Huvudsta flöt trafiken på Storgatan och Armégatan så länge de hade fyra körfält. Nu passerar lika många bilar som före avsmalningen av Armégatan men bilarna står i gengäld stilla i långa köer eller krypkör morgon och eftermiddag. Frågan bör analyseras mera när flödesanalyser finns från den nya tekniken (se sid 6). Frösundaleden spärrar idag av norra Solna från södra. Redan idag överskrids gränsvärdena för luftföroreningar på delar av leden. När trafiken till och från Arenastaden börjar komma nästa år saknas sannolikt kapacitet för denna vid maxtrafik. I vart fall när Arenastaden är fullt utbyggd. Bullret från fordonstrafiken är för hög och måste minska. För att undvika trafikinfarkt måste en fil reserveras för kollektivtrafik. En viktig fråga är hur den trafik som inte får plats på den avsmalnad Frösundaleden kan styras till de statliga genomfartslederna? Är trängselskatt tillräcklig för att klara en flytande trafik? Inför hastighetsbegränsningar och fysiska hinder i bostadsområden Buller kommer ofta från fordonstrafiken. Hastigheten har också en stor betydelse. Sänks denna blir bullret lägre. Det finns en hake. Det gäller att få förarna att följa hastighetsgränsen. Erfarenheterna från några områden med 30 km/tim visar på svårigheten. Det är helt tydligt nödvändigt att komplettera med åtgärder i trafikmiljön som gör att förarna väljer att hålla en hastighet under gränsen. Införa kollektivkörfält Problemen med köer och stillastående trafik är att kollektivtrafiken inte kommer fram. De gator och vägar som idag finns i centrala Solna kommer att finnas även i framtiden. Ska vi få en välfungerande kollektivtrafik måste bussarna komma fram. Resenärerna ska ha korta restider och då måste bussarna kunna hålla tidtabellerna. Ett sätt att lösa detta på är att inrätta kollektivkörfält där vi idag har fyrfiliga gator. Utsläppen av luftföroreningar Dubbdäck Användningen av dubbdäck har uppmärksammats under de senaste åren. Det finns fördelar ur trafiksäkerhetssynpunkt och det finns nackdelar med bidraget till antalet partiklar som är skadliga för hälsan, bl.a. PM 10. Mycket av de kunskapar som samlats in gäller innestadsgator i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. De synpunkterna som förs fram för lägre användning av dubbdäck är att de inte 3 Plan och bygglagen 18

19 behövs i städer med god snöröjning. Perspektiv på hur förare som även kör på vinterväg utanför de större städerna saknas i stor utsträckning ska använda dubbdäck saknas. I länsstyrelsens rappost till regeringen STOCKHOLM Full fart framåt! har den lösning med färre som använder dubbdäck modifierats. Här är en minskning av antalet fordon den lösning som föreslås. Hastighetsbegränsningar Ett annat sätt att minska utsläppen av partiklar från dubbdäck är att sänka hastigheterna. Det finns ett direkt samband mellan hastighet och antalet partiklar. En sänkning av hastigheten som respekteras av trafikanterna ger en trafikmiljö inom gränsvärdena. Färre bilar En minskning av antalet bilar kommer också att sänka halten av partiklar med oförändrat antal fordon som använder dubbdäck. Idag beräknas 70 % av personbilarna ha vinterdäck med dubb. Snöröjning Ska antalet fordonsägare som väljer friktionsdäck öka måste snöröjningen bli så bra att det går att komma till och från arbete, studier m.m. tidigt på morgonen och på eftermiddagen. Dammsugning av vägbanan Partiklar som PM10 är svårt att få bort från körbanan med borstning. Försök görs med maskiner med dammsugare tar upp partiklarna. Detta är ännu på försöksstadiet. Genomfartsbilister Idag vet vi inte hur trafikflödet ser ut för de bilister som kör i och igenom Solna. Vi kan på goda grunder anta att genomfartstrafiken står för en betydande del av trafikflödet. Med ny teknik kommer vi att få mer kunskap om detta inom något år. Tunga fordon Tunga fordon medför utsläpp av kvävedioxider. Erfarenheterna från Stockholm är att andelen äldre fordon som släpper ut stora mängder partiklar och kvävedioxid är förvånansvärt stor. I Uppsala övervägs miljözoner där enbart moderna tunga fordon med låga utsläpp får köra i de centrala delarna. Trafikmiljön Parkeringsvillkoren Principerna för avgiftssättning för boendeparkering på allmänna gatumark och parkeringshus måste ändras. Avsikten måste vara att bilägare i första hand utnyttja de parkeringshus som finns. Avgiftssättningen här är självkostnadspris. Tillstånd till boendeparkering på gatumark måste sättas så att de stimulerar till hyra av parkeringsplats. Motivet är att gator och vägar i första hand är avsedda för rörlig trafik och att parkeringsmöjligheterna på gatumark inte räcker till. Avgiften för korttidsparkering är idag mycket låg vid jämförelse med Stockholm. Det medför att staden kan bli infartsparkering till Stockholm. Förutom stadens parkeringsmöjligheter för boendeparkerings finns platser hos företag som endast utnyttjas dagtid. Möjligheterna att dessa kan upplåtas för boendeparkerings kvällar och helger måste undersökas. 19

20 Planera staden med förbättrad närservice Valet att använda bil istället för att gå eller cykla beror ofta på avståndet till den service det gäller. Om denna koncentreras till stora köpcentra samtidigt som närbutiker läggs ner kommer bilen att användas. Staden kan inte besluta om närservice ska finnas eller inte. Men genom utformning av detaljplaner kan önskemålen om köpcentra påverkas. Stimulera införande av bilpooler Behovet av egen bil är inte självklar för alla. Kollektivtrafiken är idag så utbyggd att den för de flesta kan ersätta en egen bil till vardags. Däremot finns det till och från behov av bil även då. För helger och semester finns ofta hyrbilar tillgängliga till rimliga priser. Dessa bilar används vanligen av affärsresenärer i veckorna och har ett lägre pris under helger och under semestrarna. Ett alternativ för de som har ett begränsat behov av bil är en bilpool. Staden bör uppmuntra till bildandet av sådana pooler. Att själv skapa en bilpool ligger sannolikt utanför den kommunala kompetensen? Avtala om hyrcykel Cykel är ett bra sätt att ta sig fram som alternativ till bil. Cykelvägar finns som binder samman stadsdelar och med grannkommuner. Hyrcyklar finns idag i en rad grannkommuner. De kan hyras i en kommun och lämnas tillbaka i en annan. Det förutsätter i praktiken att de är av samma märke/leverantör då olika företag har olika teknisk utformning. Förslag att staden ska träffa avtal med företag som har uthyrning i andra kommuner har tagits upp i kommunfullmäktige men trots det har inget hänt. Landstinget Bygg ut kollektivtrafiken i länet Utöver trängselskatt behövs förstärkning av kollektivtrafiken. En utbyggnad av tunnelbana till Nya Karolinska Sjukhuset och Karolinska Institutet och Hagastaden är nödvändig. Alternativet är en kraftig minskning av trafikvolymen på Solnavägen där Hagastaden i Stockholm kommer att öka trafiken med åtföljande luftföroreningar. Delar av genomfartstrafiken går från västra Stockholm till bl.a. Täby och Vallentuna. Det kan behövas direktbusslinjer som kompenserar minskningen av Frösundaledens kapacitet. Dessa drogs in i samband med att trängselskatt infördes i Stockholm och måste nu införas igen. För att klara utbyggnadsbehoven i länet måste investeringarna i Stockholms innerstad göras till lägre kostnader än förslaget om nybyggnad av ett spårvägsnät där det redan finns tunnelbana. Riksdagen Ge Solna möjlighet att införa trängselskatt Införande av trängselskatt är ännu en statlig fråga tills nya regler som kompletterar Regeringsformen har antagits. När nya regler finns som kompletterar Regeringsformen kan Riksdagen delegera till en kommun att införa trängselskatt på vissa villkor. Som redovisas nedan är en förändring på väg som kan överlåta beslutsrätten till en kommun. En åtgärd för att minska fordonstrafiken är ekonomiska styrmedel. Trängselskatt är ett sådant och förslag finns att få in Solna i eget eller samordnat, trängselskatteområde. Idag diskuteras att införa avgifter på Essingeleden utan att avvakta utgången av nuvarande försöksverksamhet i Stockholm. Blir det aktuellt att införa trängselskatt på Essingeleden ska vi vara med och diskutera var trängselskatt ska tas ut i norra Storstockholm. Inkomsterna från en sådan trängselskatt ska gå till regionen och kan 20

21 finansiera en Huvudstatunnel helt eller delvis. Det får samtidigt inte bli så att grannkommuner kan lägga veto på en lösning i Solna utifrån egna särintressen. Den trängselskatt som införs bör i första hand ses som ett sätt att minska trafiken i ett regionalt perspektiv. Det innebär att en skatt för genomfart i Solna förutsätter en utbyggnad av kollektivtrafiken norr om Solna för att få framför allt bilister att minska bilkörningen in mot Stockholm och genom Solna. Exempel på behovet av utbyggd kollektivtrafik är som tidigare nämnts tvärbusslinjer och tunnelbana. Till detta kan behövas kompletterande direktbusslinjer. Skulle inte en sådan planering av ny kollektivtrafik göras och genomföras är problemen så stora att Solna får genomföra sina trafikbegänsningar ändå. Införs Trängselskatt bör den gälla även för förmånsbilar och miljöbilar. Detta då syftet är att minska trafikmängden. Då kan inte stora grupper undantas. Om el bilar ska undantas avgör Riksdagen i förutsättningarna för att få införa trängselskatt. Avgiftsnivån måste vara så hög att den påverkar trafikvolymen. 21

22 Bilaga 1 Södra Solna Kv Nationalarenan Bergshamraleden E18 Frösundaleden Kolonnvägen Gustav III Boulevard Huvudstagatan Solnavägen Huvudstaleden från Stockholm Storgatan Essingeleden Armégatan Gul färg = Armégatan Ljust blå färg = Storgatan Röd färg = Frösundaleden Grön färg = Solnavägen Lila färg = Gustav III Boulevard Orange färg = Bergshamraleden Mörkt blå = Kolonnvägen 22

23 23 Trafikflödeskarta f/vmd x E4 E18 E18 E18 E20 Sjövägen Kolonnvägen E4 Frösundaleden Gränsgatan Huvudstaleden Armégatan Solnavägen Hagalundsgatan Tritonvägen 14 3 SOLNA STAD Tomtebodav Stadsbyggnadsförvaltningen

Bellona 5, Solna. Luftkvalité uteluft- detaljplanskede. Bellona 5, Solna Befintlig byggnad 2015-01-30

Bellona 5, Solna. Luftkvalité uteluft- detaljplanskede. Bellona 5, Solna Befintlig byggnad 2015-01-30 Bellona 5, Solna Luftkvalité uteluft- detaljplanskede Bellona 5, Solna Befintlig byggnad Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och syfte... 4 Utredningens genomförande och omfattning... 4 Fastigheten

Läs mer

Stockholm Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje

Stockholm Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje Stockholm 2013-02-20 Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje www.socialdemokraterna.se/stockholm I korthet: En helt ny lila tunnelbanelinje från syd till nord. Hagsätra Älvsjö Årstafältet Liljeholmen Fridhemsplan

Läs mer

Sänkt hastighet minskar mängden skadliga partiklar

Sänkt hastighet minskar mängden skadliga partiklar Sänkt hastighet minskar mängden skadliga partiklar För att minska halterna av partiklar i luften sänker Trafikverket hastigheten på vissa delar av E4 och E18 i Stockholms län från och med den 1 november.

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

MKB - av genomfartstrafikens påverkan för boende- och trafikmiljön i ett framtidens Solna stad

MKB - av genomfartstrafikens påverkan för boende- och trafikmiljön i ett framtidens Solna stad Bilaga 1 1/5 MKB - av genomfartstrafikens påverkan för boende- och trafikmiljön i ett framtidens Solna stad I nedanstående tabeller kommer vi boende i Solna stad att beskriva hur framtida byggprojekt i

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Underlag till. Förslaget om nya hastigheter

Underlag till. Förslaget om nya hastigheter Underlag till Förslaget om nya hastigheter Nya hastigheter Bakgrund Hastighetsgränser infördes i Sverige första gången 1907, då var högsta tillåtna hastighet 15 km/tim under dagtid och 10 km/tim efter

Läs mer

För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm

För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm För ett modernt, miljövänligt och växande Stockholm Förord Orange linje behövs! Idag växer Stockholms län med cirka 40 000 invånare per år. Det innebär stora utmaningar för hur Stockholm ska kunna möta

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg

Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg Tunnelbana och tvärbana istället för motorväg - En helt ny nordsydlig Orange linje och kraftfulla satsningar på utökade tvärbanor i södra och norra Stockholmsregionen Gynnar främst kvinnligt resande Kopplar

Läs mer

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg

Kv. Rosen. Trafik. Utredare. Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se. Therese Nyman Linda Lundberg Kv. Rosen Trafik Utredare Therese Nyman Linda Lundberg STOCKHOLM 2015-01-23 Bakgrund befintliga vägrum Kvarteret Rosen angränsas av St. Göransgatan och Liljegatan. St. Göransgatan har en karaktär av en

Läs mer

Kompletterande bullerberäkning för kvarteren Garvaren 2 och 6 samt Långholmen 1 och 3

Kompletterande bullerberäkning för kvarteren Garvaren 2 och 6 samt Långholmen 1 och 3 UPPDRAG Trafikanalys Västervik UPPDRAGSNUMMER 7000443 UPPDRAGSLEDARE Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV Mathieu Boué DATUM 2015-11-25 Kompletterande bullerberäkning för kvarteren Garvaren 2 och 6 samt Långholmen

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning

Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning Kunskaps och attitydundersökning, Stockholmsförsöket Intervjuer i maj 2006 Vägd svarsfördelning 1. Vad vet du om Stockholmsförsöket? Känner du till att... a. Försöket görs under en tidsbegränsad period?

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost 2013-09-10 Handläggare: Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Enheten för samhällsplanering Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Länsplan

Läs mer

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden E18 KOMMUNIKATIONER Mot Arlanda Infart Sjövägen Enköpingsvägen JÄRVA KROG Infart Signalbron (2015) E4 BERGSHAMRA T Bergshamra Pendeltåg: 7 min

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen

MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen Biliga 4 1/5 MKB - Ny detaljplan Ankdammsrondellen Utredningen Trafiklösning för Stockholmsregionen Beslut, vård och uppföljning av denna överenskommelse är tecknad mellan statens förhandlare och ledande

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr Inledning Stadsbyggnadskontoret har påbörjat detaljplanearbete för ungefär 130 bostäder på två platser längs gatorna Västerled, Nyängsvägen och Koltrastvägen i stadsdelarna Abrahamsberg, Stora Mossen och

Läs mer

Solnavägen vid Biomedicum och Aulan 2012-04-03

Solnavägen vid Biomedicum och Aulan 2012-04-03 Trafik 2012-04-03 Objekt: 1113 Handläggare: Mats Ekström Konsult: Structor Uppsala AB , ANTAL BLAD: 4 BLAD NR: 1 Inledning Syftet med detta är att beskriva trafiken till och från Biomedicum och Aulan och

Läs mer

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar 2012-10-26 Stockholm Nordost Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Analysenheten, Robert Örtegren Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Regional

Läs mer

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY PM BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY SLUTRAPPORT 2013-12-16 Sammanfattning Det centrala området Svartå strand i Mjölby planeras genomgå en omvandling från verksamhetsområde till ett

Läs mer

Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal

Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal Hur skulle du trivas här? Ulriksdal är en helt ny stadsdel i Solna. Just ordet stadsdel är något du säkert har hört tidigare om många andra

Läs mer

Väg 73 Trafikplats Handen

Väg 73 Trafikplats Handen ARBETSPLAN - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Väg 73 Trafikplats Handen Haninge kommun, Stockholms län Utställelsehandling 2012-01-27 Revidering 1: 2012-09-10 Objektnummer:884232 Revidering 1: Kap. 2.1 sid 18

Läs mer

UTDRAG PROTOKOLL

UTDRAG PROTOKOLL UTDRAG PROTOKOLL Nr 7/2012 1 (2) Justerat: Justeringen anslogs: 2012-11-28 Charlotte Broberg Erika Ullberg - - - 70 12 Regional bedömning av behovet av bostäder Tjänsteutlåtande 2012-11-19 Följande yrkanden

Läs mer

Beskrivning av Kista korridor Inre Korridorernas namn och indelning

Beskrivning av Kista korridor Inre Korridorernas namn och indelning 5. A LT E R AT I V Beskrivning av Kista korridor Inre Korridorernas namn och indelning Delen Tomteboda Solna E18 Spårområde Hagalund Kallhäll Jakobsberg Frösunda Kista Barkarby Spånga E4 Solna Sundbyberg

Läs mer

SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen KS/2015:604 TJÄNSTESKRIVELSE

SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen KS/2015:604 TJÄNSTESKRIVELSE SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2015-12-11 KS/2015:604 TJÄNSTESKRIVELSE Principöverenskommelse mellan Trafikverket och Solna stad inför utredning av tunnelförläggning av Huvudstaleden i Solna och

Läs mer

Promemoria om förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden

Promemoria om förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden Stadsledningskontoret Gemensamt tjänsteutlåtande Dnr SLK 001-1000/2013 Dnr TK T2013-000-03728:1 Dnr MF 2013-9203 Sida 1 (5) 2013-07-03 Handläggare Stadsledningskontoret Anton Västberg Telefon: 08-508 293

Läs mer

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg.

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg. Rävåsskolan Karlskoga kommun har genomfört trafikmätningar vid Rävåsskolan som visat en årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) på 2500. Trafikvolymerna består till största delen av lätta fordon, andelen tung trafik

Läs mer

PM Bedömning av luftföroreningshalter för ny detaljplan inom kvarteret Sivia i centrala Uppsala

PM Bedömning av luftföroreningshalter för ny detaljplan inom kvarteret Sivia i centrala Uppsala Rikshem AB Affärsutveckling Krister Karlsson PM 2014-05-09 Bedömning av luftföroreningshalter för ny detaljplan inom kvarteret Sivia i centrala Uppsala Följande bedömning omfattar halter i omgivningsluften

Läs mer

Intresseanmälan och underlag till Sverigeförhandlingen från Solna stad

Intresseanmälan och underlag till Sverigeförhandlingen från Solna stad SID 1 (16) Intresseanmälan och underlag till Sverigeförhandlingen från Solna stad SOLNA STAD Kontakt: solna.se/kontaktcenter Organisationsnummer 171 86 Solna Telefon: 08-746 10 00 212000-0183 Besök. Stadshusgången

Läs mer

Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun. Upprättat i augusti Nya vägsträckningen

Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun. Upprättat i augusti Nya vägsträckningen Nya vägsträckningen Nya vägsträckningen I den slutliga utformningen av Nordkroksvägen flyttas plankorsningen närmare stationshuset Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun

Läs mer

Trafikförbättrande åtgärder 2015. Presentation av de största trafikförbättrande åtgärderna som medför trafikstörningar under 2015

Trafikförbättrande åtgärder 2015. Presentation av de största trafikförbättrande åtgärderna som medför trafikstörningar under 2015 Trafikförbättrande åtgärder 2015 Presentation av de största trafikförbättrande åtgärderna som medför trafikstörningar under 2015 Trafikförbättrande åtgärder i Stockholm 2015 Projekt med trafik och resenärspåverkan

Läs mer

Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholm, Södertälje och Uppsala

Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholm, Södertälje och Uppsala Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholm, Södertälje och Uppsala Helen Barda Länsstyrelsen i Stockholm 2013-10-02 1 Åtgärder för kvävedioxid och partiklar i Stockholms län Åtgärdprogram (ÅGP)

Läs mer

Bullerutredning Villa Roskullen

Bullerutredning Villa Roskullen Rapport HÄRRYDA KOMMUN Bullerutredning Villa Roskullen Malmö 2016-01-25 Bullerutredning Villa Roskullen Datum 2016-01-25 Uppdragsnummer 1320018824 Utgåva/Status 1 Oscar Lewin Uppdragsledare & Handläggare

Läs mer

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm

PM Trafik. NCC Property Development AB. Järva krog Kvarteret Startboxen 1. Version 3. Stockholm PM Trafik NCC Property Development AB Järva krog Kvarteret Startboxen 1 Version 3 Stockholm 2016-03-18 Järva Krog Startboxen 1 PM Trafik Datum 2016-03-18 Uppdragsnummer 61141251840000 Utgåva/Status Version

Läs mer

Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun

Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun Datum 2010-11-16 Kompletterad 2011-05-02 NCC Björn I M Svensson 178 04 Solna Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun Ett nytt

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Tre minuter om Citybanan. pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare

Tre minuter om Citybanan. pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare Tre minuter om Citybanan pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare 1. Bra för dig Din genväg i vardagen Förseningar och trängsel i tågtrafiken beror på att dagens järnvägsspår i Stockholm inte

Läs mer

1 Förutsättningar. Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM. Vägtrafik. Övriga beräkningsförutsättningar. 2014-07-04 Revidering nr

1 Förutsättningar. Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM. Vägtrafik. Övriga beräkningsförutsättningar. 2014-07-04 Revidering nr 1(5) Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM 2014-07-04 Revidering nr 1 Förutsättningar Vägtrafik Enligt de trafikmätningar som genomförts på Särlagatan i Tollarp i höjd med den aktuella fastigheten,

Läs mer

Information om Förbifart Stockholm på lättläst svenska

Information om Förbifart Stockholm på lättläst svenska Information om Förbifart Stockholm på lättläst svenska 1 Detta är Förbifart Stockholm Den nya vägen Förbifart Stockholm kommer att gå från Kungens Kurva söder om Stockholm till Häggvik norr om Stockholm.

Läs mer

Framkomlighetsstrategin

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/trafiken 1 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms

Läs mer

Fixa Stockholmstrafiken

Fixa Stockholmstrafiken Fixa Stockholmstrafiken Stockholmsöverenskommelsen Investeringar (milj kr) Start före 2020 Start 2020-2030 Totalt Spår 47 800-49 800 20 200-20 700 68 000-70 500 Väg 51 000 12 500-13 400 63 500-64 400 Summa

Läs mer

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg

Trafikutredning Kv. Cirkusängen - Sundbyberg 1 (9) Trafikutredning Med anledning av uppförandet av ett nytt huvudkontor för Swedbank på kvarteret Cirkusängen i Sundbyberg syftar denna trafikutredning till att belysa befintlig och framtida trafiksituation.

Läs mer

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq=

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq= Diarienummer 225/003.313-03 _ìääéêìíêéçåáåö^ååéä îtwnq OMMVJMUJNMIêÉîOMNMJMOJMU rqpqûiikfkd Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

Trafikförbättrande åtgärder Stockholms största trafikförbättrande åtgärder som medför påverkan under 2016

Trafikförbättrande åtgärder Stockholms största trafikförbättrande åtgärder som medför påverkan under 2016 Trafikförbättrande åtgärder 2016 Stockholms största trafikförbättrande åtgärder som medför påverkan under 2016 Koordinering i Stockholm TSA-bild Skärmdump ur det s.k. TSA-verktyget Regional trafikgrupp

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Trafikverkets järnvägsplan Solna stads detaljplan, Spårområde vid kv Tegen Samrådstid: 8 augusti 19 september 2012 Öppet hus:

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för persontrafik

Läs mer

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 4 januari

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 4 januari Västsvenska paketet Effekter av trängselskattens införande Redovisning 4 januari I Göteborg och dess omgivning mäts trafikflöden och restider kontinuerligt både för biltrafiken och för kollektivtrafiken.

Läs mer

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 Det är 30 % fler som arbetar i Malmö/Lund än som bor där - effektiv pendling med kollektivtrafik är nödvändig! kåne är en region med 1,3 miljoner invånare,

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Många stora arbeten stör trafiken under sommar och höst.

Många stora arbeten stör trafiken under sommar och höst. Många stora arbeten stör trafiken under sommar och höst. En stark och växande region i Mälardalen är en förutsättning för Stockholms konkurrenskraft. Eftersom många väljer att flytta till regionen för

Läs mer

Bullerutredning för kv. Svartmunken, Karl XI m.fl

Bullerutredning för kv. Svartmunken, Karl XI m.fl HALMSTAD KOMMUN 10-20 Bullerutredning för kv. Svartmunken, Karl XI m.fl UPPDRAGSNR 23377006001 1 (9) -14 Sweco Stortorget 8 SE-702 11 Örebro, Sverige Telefon Fax +46 (0)19 161045 www.sweco.se Sweco Civil

Läs mer

RAPPORT. Kv. Snickeriet, Oskarshamn Bullerutredning för kv. Rödhaken 2013-01-17. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Kv. Snickeriet, Oskarshamn Bullerutredning för kv. Rödhaken 2013-01-17. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Kv. Snickeriet, Oskarshamn 2013-01-17 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Kv. Snickeriet, Oskarshamn Kund Oskarshamns kommun Håkan Johansson Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 34 371 21 Karlskrona

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Beredningsunderlag och Konsekvensutredning Beredningsunderlag och Konsekvensutredning 2012-10-01 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se Direkt: 010-123 61

Läs mer

Förändrad trängselskatt i Stockholm. Christoffer Andersson Calafatis (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Förändrad trängselskatt i Stockholm. Christoffer Andersson Calafatis (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Förändrad trängselskatt i Stockholm Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Peter Norman Christoffer Andersson Calafatis (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

BYGG UT TUNNELBANAN TILL NYA KAROLINSKA

BYGG UT TUNNELBANAN TILL NYA KAROLINSKA Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-09-02 BYGG UT TUNNELBANAN TILL NYA KAROLINSKA Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-12-12 140 Yttrande, vägplan och detaljplan för Arninge resecentrum samt järnvägsplan för Roslagsbanan,

Läs mer

Bilaga 5 Lista över bortvalda åtgärder

Bilaga 5 Lista över bortvalda åtgärder 1 Friskare luft i Sundsvall: Bilaga 5 Lista över bortvalda åtgärder Steg 1: Åtgärder för att påverka resande och val av transportsätt Omfattar planering, styrning, reglering, påverkan och information riktade

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Tullinge Centrum förslag till stadsmässig centrumförnyelse - Vision

Tullinge Centrum förslag till stadsmässig centrumförnyelse - Vision Tullinge Centrum förslag till stadsmässig centrumförnyelse - Vision 2013-05-14 Bakgrund Väg 226 genom Tullinge Centrum är ca 8m bred, har en rak sträckning med två körfält och en trafikbelastning på ca

Läs mer

MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN

MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN För att Stockholmsregionen ska kunna fortsätta växa och utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt behövs mer kapacitet i kollektivtrafiksystemet. STOCKHOLM BLAND DE SNABBAST

Läs mer

De nya kvarteren i Råsunda

De nya kvarteren i Råsunda De nya kvarteren i Råsunda Här är Råsundasom allra mest Råsunda Mitt i hjärtat av Solna Historia Tidigare fotbollsstadion invigd 1937. I oktober 2012 flyttade Svenska Fotbollsförbundet och AIK till en

Läs mer

Luftkvaliteten vid nybyggnad, kv. Rackarberget, Uppsala

Luftkvaliteten vid nybyggnad, kv. Rackarberget, Uppsala PM 2016-10-06 Luftkvaliteten vid nybyggnad, kv., Uppsala SLB-analys har på uppdrag av Uppsalahem AB (Annika Billstam) bedömt luftföroreningshalterna för ny bebyggelse längs Luthagsesplanaden i Uppsala

Läs mer

Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet.

Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet. Tekniska nämnden 2009 10 22 117 338 Tekniska nämndens arbetsutskott 2009 10 08 195 473 Dnr 2009/501.008 Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet. Ärendebeskrivning Bo Wennström m fl anför

Läs mer

BILTRAFIK. Förutsättningar

BILTRAFIK. Förutsättningar BILTRAFIK Förutsättningar I den trafikutredning ( Trafikutredning Södra Norrlandet, 2009) som upprättats parallellt med fördjupningen redovisas dagens trafiksituation, hur trafiknätet kommer att belastas

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Gator och trafik Programutredning för ny bebyggelse

Gator och trafik Programutredning för ny bebyggelse Västra Valhallavägen Gator och trafik Programutredning för ny bebyggelse Grontmij Maj 2014 stockholm.se/vastravalhallavagen Datum 2014 05 09 VÄSTRA VALHALLAVÄGEN. Programutredning för ny bebyggelse PM.

Läs mer

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön 2014-01-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/148-214 Projekt nr 9218 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön Yttrande

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik

Tunnelbana till Nacka löser inte, åtminstone inte ensam, Nacka och Värmdös behov av snabbare och bättre kollektivtrafik 1 Stockholms läns landsting, Traikförvaltningen 105 73 Stockholm Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka, Saltsjöbadens Naturskyddsförening

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

Luftutredning Briljant- och Smaragdgatan

Luftutredning Briljant- och Smaragdgatan Miljöförvaltningen Luftutredning Briljant- och Smaragdgatan Utredningsrapport 2016:9 www.goteborg.se Förord Miljöförvaltningen i Göteborg har på uppdrag av stadsbyggnadskontoret undersökt luftkvaliteten

Läs mer

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN 1(8) DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN STRÖMSTADS KOMMUN detaljplan Göteborg FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG Telefon:

Läs mer

Alternativbeskrivning ny sträckning

Alternativbeskrivning ny sträckning Alternativbeskrivning ny sträckning Allmänt Ny utredd sträckning för delprojekt Södra Solna utgår från transformatorstation Galoppvägen, se Figur 1 nedan. Samförläggning med ny ledning för delprojekt Järva

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad

Sveriges bästa cykelstad Miljöpartiets förslag för hur Uppsala kan bli Sveriges bästa cykelstad Att fler cyklar är bra för både människor och miljön. För en bråkdel av vad det kostar att bygga nya bilvägar kan satsningar på cykeltrafiken

Läs mer

Ådalsbanan. - den viktiga länken

Ådalsbanan. - den viktiga länken Ådalsbanan - den viktiga länken Tunnelborrning i Svedjetunneln, norr om Härnösand. Länken mellan norr och söder När Ådalsbanan nyinvigs 2011 skapas helt nya förutsättningar för järnvägstrafiken i regionen.

Läs mer

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson.

PM - Trafik. Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson. 1(9) PM - Trafik Bilaga till Hemavan Björkfors Detaljplan 2012 2013-01-25 Uppdragsnummer: 226443 Uppdragsansvarig: Mikael Yngvesson Handläggare Kvalitetsgranskning Rune Karlberg 010-452 24 91 Mikael Yngvesson

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Långsiktig kollektivtrafikförsörjning av Albano möjliga kompletterande system över tid

Långsiktig kollektivtrafikförsörjning av Albano möjliga kompletterande system över tid Sidan 1 av 15 Långsiktig kollektivtrafikförsörjning av Albano möjliga kompletterande system över tid Sidan 2 av 15 Innehåll Kapitel Sida 1. Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 2. Framtida resande 5 2.1 Resmönster

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2012-03-29 39 Miljötillstånd verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport (KS 2010.021) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Midsommarkransen - elevprognos och skolalternativ

Midsommarkransen - elevprognos och skolalternativ Sida 1 (11) 2013-09-04 Midsommarkransen - elevprognos och skolalternativ Bakgrund Området Midsommarkransen/Telefonplan saknar idag kommunal grundskola. Den största lokala skolan är fristående Västbergaskolan

Läs mer

Bernström akustik. JM AB Kv Uttern, Norrtälje Redovisning av trafikbuller /12 Rev Inledning

Bernström akustik. JM AB Kv Uttern, Norrtälje Redovisning av trafikbuller /12 Rev Inledning 2013-06-06 1/12 JM AB Kv Uttern, Norrtälje Redovisning av trafikbuller 1 Inledning Nedan redovisas beräkning av trafikbuller för nybyggnad av bostäder inom kvarteret Uttern i Norrtälje kommun. Förslaget

Läs mer

Q&A för trängselskatten

Q&A för trängselskatten 1 Q&A för trängselskatten Generella svar på fem vanliga frågor 1. Varför infördes trängselskatt på Essingeleden när naturliga alternativvägar saknas? Eftersom Essingeleden är den viktigaste nordsydliga

Läs mer

Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken

Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken MARLENE SJÖDIN SID 1/6 TRAFIKPLANERARE 0858785141 MARLENE.SJODIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Yttrande inför trafikförändringar i SLtrafiken 2013/2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer