MKB - av genomfartstrafikens påverkan för boende- och trafikmiljön i ett framtidens Solna stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MKB - av genomfartstrafikens påverkan för boende- och trafikmiljön i ett framtidens Solna stad"

Transkript

1 Bilaga 1 1/5 MKB - av genomfartstrafikens påverkan för boende- och trafikmiljön i ett framtidens Solna stad I nedanstående tabeller kommer vi boende i Solna stad att beskriva hur framtida byggprojekt i Solna stad och vår omgivning påverkar och belastar boende- och trafikmiljön. Som framgår av vår redovisning så finns det i vår omvärld faktorer som våra politiker i Solna stad inte kan påverka men som vi boende i Solna stad drabbas negativt av. Av den anledningen ställer vi boende i Solna stad stora krav på att våra politiker har byggt upp rutiner för en fungerande omvärldsbevakning så att medborgarna i Solna stad inte drabbas negativt av omvärldens beslut. Tabell genomfartstrafik per dag år 2009 Objekt Antal bilar Solna Antal bilar Frösundaleden Genomfartstrafik Kommentar: Nuvarande genomfartstrafik genom Solna stad uppgår till bilar per dag som använder Solna stads trafikleder utan att stanna i Solna stad. Av dessa bilar som passerar Frösundaleden är två av tre bilar genomfartstrafik (Källa: Solna stad). Tabell genomfartstrafik per dag år 2015 med utblick till 2030 Objekt Antal bilar Solna Antal bilar Frösundaleden Genomfartstrafik Essingeleden Mall of Scandinavia och SwSwed Swedbank arena Swedbank Arena Tabell Solna växer Solna stad stryper trafiken Solna stad stryper biflödet ppå På vissa gator som kommer Att belasta Frösundaleden Stockholmsregionen 2030 Redovisas senare se sid. 3 Redovisas i bilaga 2 sid 3 Summa

2 Kommentarer: Genomfartstrafik Solna stad, Enligt en rapport från Vägverket så kommer trafiken på E4:an genom Solna öka med 25-33% de närmaste sju åren. I vår tabell har vi räknat med en ökning på 30% och tagit hänsyn till tillväxten i regionen och detta gör att bilar per dag passerar Solna utan att stanna i Solna. Av dessa bilar per dag som passerar Frösundaleden är två av tre genomfartstrafik. Solna stad stryper trafiken. Vissa gator i Solna kommer att bli enfiliga mot tidigare tvåfiliga vilket medför en kraftig belastningen på Frösundaleden. Vi beräknar att bilar per dygn, år 2015, kommer att välja Frösundaleden som nytt alternativ. Bilaga 1 2/5 Essingeleden. Den borgliga alliansen vet också att Essingeleden måste förnyas efter sättningar och ofullständig materialteknik. Av den anledningen har den borgliga alliansen börjat diskutera att avgiftsbelägga Essingeleden. En trolig utveckling är att Essingeleden avgiftsbeläggs. Konsekvenserna om Essingeleden avgiftsbeläggs år 2020 så innebär detta att ca bilar kommer att nyttja Frösundaleden som smitväg eftersom det är den enda smitväg som finns för att undvika trängselavgiften. Eftersom våra politiker i Solna Stad inte kan påverka denna fråga så skall ändå frågan föras upp på agendan. Dessutom så kommer trafiken enligt Vägverket utmed Essingeleden att öka från bilar till bilar per dag till år Om trafikutvecklingen blir densamma under åren så innebär detta att trafiken på Essingeleden ökar från bilar till bilar. Som en följd av detta kommer köbildning att uppstå som gör att bilisterna väljer andra vägar som smitvägar. En av smitvägarna är Frösundaleden. Störningar i trafiken på Essingeleden orsakar kaos på samtliga trafikleder i Solna Stad. Dessa störningar finns inte redovisat på något sätt i Solna stads MKB. Varje sommar får Essingeleden nedsatt kapacitet i samband med reparationer, underhåll och liknande och som ett led i detta för att undvika köer så väljer bilisterna att ta olika smitvägar och där Frösundaleden är en av smitvägarna. Swedbank Arena, kommer att vid konserter och liknande ta besökare, för fotbollsmatcher I förutsättningarna för finansieringen av Arenan har man räknat med ca. 70 evenemang per år. Vi uppskattar antal besökare till 3.5 miljoner per år. Det innebär att ca besökare per dag på ett år. Eftersom det i Arenastaden kommer att finnas 4000 p-platser så förstår man att en del av besökarna kommer med bil. Besökarna till de olika evenemangen kommer att komma från hela Sverige. Vi har valt att redovisa dessa besökare som tillfälligt besöker Solna som genomfartstrafikanter. Besökarna kommer troligtvis att vilja nyttja Solna Stads restauranger och andra aktiviteter som Solna Stad kan locka med och belastar på detta sätt Solnas trafikleder. Dessutom saknas en säkerhetsanalys över hur Solna Stad, Fotbollsförbundet och Polisen skall hantera borttransport av fotbollshuliganer från Swedbank Arena eftersom arenan ligger lite avsides från tunnelbanan som är det enda transportmedel som har kapacitet att snabbt tömma arenan på besökare. Fjärrtåg, Pendeltåg, buss och Spårvägen är inga bra alternativ för att avvisa fotbollshuliganer. Säkerhetsanalysen saknas i MKB (Källa: Solna stad). Vi boende i Solna förutsätter att Swedbank Arena kommer att marknadsföra sin verksamhet på ett för företaget positivt sätt så av den anledningen bör Solna Stad utgå från ca. 100 evenemang per år. Om detta inträffar så vill vi boende i Solna Stad se en MKB som beskriver

3 trafik- och miljökonsekvenserna för befolkningen. En sådan utveckling skulle innebära att besökare per dag helt plötsligt skulle uppgå till besökare per dag. Mall of Scandinavia är det första och största shoppingcenter av sitt slag i Skandinavien. På kvm uthyrningsbar yta och i tre plan kommer 230 butiker, restauranger, kaféer, sportaktiviteter att erbjuda en upplevelse som inte tidigare skådats på våra breddgrader. Mall of Scandinavia uppskattas ha 15 miljoner besökare per år. Mall of Scandinavia ska inte bara attrahera stockholmare utan även turister och besökare från andra delar av Sverige Bilaga 1 3/5 15 miljoner besökare per år blir ca besökare per dag. I området finns p-platser (Källa: Solna stad). En studie från Chalmers visar att externa köpcentrum på kort tid minskat cykling/gående till matbutiken, och lett till en kraftig ökad bilanvändning. Eftersom Mall of Scandinavia ligger lite avsides för oss boende och saknar bra kollektivtrafik och av den anledningen kommer ca 90 procent av de boende i Solna att nyttja sin bil vid sina besök i detta köpcentrum. Solna Stads medborgare är dessutom den biltätaste kommunen i Sverige vad gäller ägandet av antalet bilar. Mall of Scandinavia ligger även den lite avsides vad det gäller kollektivtrafiken för besökande från våra grannkommuner, från Mälardalen, övriga Sverige och från våra grannländer vilket innebär att även dessa besökare kommer att vara bilburna. Att tro att denna målgrupp kommer att åka fjärrtåg och pendeltåg för att handla i detta köpcentrum är en övertro på människan och dess miljötänkande. En stor del av de Gallerior som finns i Stockholmsregionen ligger i närheten eller vägg i vägg med ett tunnelbanesystem vilket ger dessa köpcentrum ett stort plus. En spårväg kan resenärer dra nytta av, medan en tunnelbana kan nyttjas av resenärer. Mall of Scandinavia har verkligen dåliga odds att överleva om Solna Stad har som mål att stoppa genomfartstrafiken genom Solna stad i stället för att hitta lösningar på Solna stads trafikproblem som samspelar med företagandet och de boende i Solna. Detta finns inte beskrivet i Solna stads MKB. Troligtvis kostar en sådan lösning en del pengar men man kan inte bara bygga samt locka till sig nya företag utan att lösa medborgarnas boendemiljö. Stockholm med förorter. Allt fler vill bo i Stockholmsregionen. De kommande tjugo åren kommer Stockholmsregionen växa med ett helt Göteborg. Som ett led i detta så kommer naturligtvis även genomfartstrafiken i Solna Stad att belastas vilket framgår av Vägverkets rapport (Källa: Vägverket). Bromma flygplats. När andra flygplatser visar en neråtgående trend har resandet på Bromma i stället ökat med tio procent eller omkring resande per år. (Källa: Luftfartsverket). En stor del av biltrafiken som skall till Bromma flygplats väljer att åka via Frösundaleden i Solna. Trenden för Bromma flygplats är att resandet under den närmaste tiden kommer att öka kraftigt. Utredningen trafiklösning för Stockholmsregionen. Enligt en färsk prognos som används som underlag för Cederschiöld utredningen Trafiklösning för Stockholmsregionen kommer befolkningstillväxten och den ekonomiska tillväxten i Stockholmsregionen fram till år 2030

4 att medföra att vägtrafiken ökar med cirka 77 procent och resandet med kollektivtrafiken med 30 procent. (Källa: Näringsdepardementet). Denna ökning finns ej redovisad i tabellen Genomfartstrafik. Trafikanalyser genomfartstrafiken, Solna stad Bilaga 1 4/5 Som framgår av redovisade handlingar i detta ärende så finns det två olika trafikanalyser gjorda: Trafikanalys Solna stad (WPS PM Utkast ) påstår: 1. Att Frösundaleden har i princip nått sitt kapacitetstak och trafikmängden under rusningstid kan inte bli nämnvärt högre med dagens utformning. 2. Den viktigaste omfördelningen av trafiken sker från Frösundaleden till andra delar av vägnätet. Frösundaleden är redan idag hårt belastad under rusningstid och de planerade förändringarna i form av avsmalningar. Problemet med den utförda trafikanalysen är att man i utredningen inte kan beskriva och bevisa vart den minskade trafiken tar vägen. 3. Ett annat stort problem med den av Solna stad utförda trafikanalysen är att inga ingångsvärden redovisas så att man kan jämföra Solna stads trafikanalys med Brf Dikten2:s trafikanalys. 4. Solna stads trafikanalys är helt inriktad på genomfartstrafiken, rusningstrafiken och struntar i att göra någon form av utblick om framtiden. Trafikanalys Brf Dikten2, ( se bilaga 1 och 2) påstår: Att den totala trafiken på Frösundaleden kommer år 2020 att få en ökad belastning till bilar/dygn. Anledningen till denna ökning beror på tre faktorer: 1. Essingeleden kommer under åren att avgiftsbeläggas vilket innebär att bilar kommer att använda Frösundaleden som nytt alternativ för sina arbetsresor. 2. Solna stad växer och som framgår av bilaga 2 så kommer detta att medföra att Solna stads trafikleder och transportsystem får en ökad belastning på 200 % fr o m år Dessa fakta finns inte redovisade i Solna stads trafikanalys som gjorts för Tvärbanan Norr. 3. Som framgår av utredningen trafiklösning för Stockholmsregionen så kommer befolkningstillväxten och den ekonomiska tillväxten i Stockholmsregionen fram till år 2030 att medföra att vägtrafiken ökar med 77 procent och resandet med kollektivtrafiken med 30 procent. Eftersom det även år 2020 och 2030 fortfarande saknas en trafikled från de västra och nordvästra förorterna till Essingeleden, se bilaga 3, så kommer Solna stad att ha en stor genomfartstrafik genom de centrala delarna och i Huvudsta. Tillväxten i Stockholm i kombination med den saknade trafikleden medför att år 2020 så tillkommer ca bilar per dygn och år 2030 så tillkommer ytterligare bilar per dygn som belastar Frösundaleden.

5 Sammanfattning trafikanalyser avseende genomfartstrafiken Solna stad Bilaga 1 5/5 Byggandet av Tvärbanan Norr är en investering med en livslängd på ca. 50 år. Därför är det av stor vikt att man redan vid byggandet av Tvärbanan Norr måste ha en utblick om hur miljön kommer att påverkas år 2030 och framåt så att framtidens miljöproblem byggs bort redan vid starten. Som framgår av Solna stads trafikanalys så har man enbart tittat på konsekvenserna utifrån genomfartstrafiken, rusningstrafiken och en avsmalningsstrategi där biltrafiken försvinner i tomma intet. Som framgår av Brf Dikten2:s trafikanalys så har vi tittat på genomfartstrafiken, trafiken som tillkommer som ett led i att Solna stad växer samt en utblick om vad som sker år 2020 och år 2030 utmed Frösundaleden. Vi har också tagit hänsyn till trafikflöden från Swedbank arena Och Solnas nya köpcentrum, se bilaga 2. Solna stad skriver dessutom att behålla dagens utformning som cirkulationsplats för korsningen Frösundaleden/Ankdammsgatan är inte möjligt av kapacitetsskäl. Detta är mycket märkligt att Solna stad gör en jämförelse mot dagens cirkulationsplats eftersom den lösning som Solna stad och SL har redovisat tidigare för medborgarna i Solna stad är ett alternativ med tunneldragning och tråg. Varför finns inte denna lösning vägd mot alternativet fyrvägskorsning. Enligt 12 kap. PBL, står länsstyrelsen som statlig garant för hälsofrågor och är skyldig att ingripa om en detaljplan kan anses medföra risk för människors hälsa. Vi boende utmed Frösundaleden är oroliga för att Solna stads strypningar av biltrafiken och byggandet av en fyrvägskorsning kommer att orsaka den största miljöskandalen i Solna stads historia eftersom man vägrar att acceptera att belastningen på Frösundaleden kommer att uppgå till bilar i framtiden. Solna stad har dessutom vägrat att i detalj redovisa de föreslagna förändringarna kring Frösundaleden eftersom man inte vet om Solna stads politiker står bakom tjänstemännens idéer. Viktigt är dessutom att helhetssynen avseende miljön redovisas med rätt parametrar inmatade i systemet. Övrigt Utan stora investeringar och andra åtgärder blir trafiksituationen ohållbar. De åtgärder vi beslutar om att göra i Solna stad kommer att på sikt påverka hela Mälardalsregionen positivt eller negativt. Köer, trängsel och trafikstörningar kommer att förvärras ytterligare och tillgängligheten inom regionen att försämras. Därtill kommer miljöbelastningen. Därför bör också Stockholmsregionen ha ambitionen att sänka koldioxidetutsläppen från vägtrafiken med 30 % till 2030 enligt Trafiklösning för Stockholmsregionen. Av Solna stads MKB för fyrvägskorsningen med trafikljus framgår det inte hur stor ökningen av koldioxidetutsläppen är i jämförelse med tunnelalternativet med tråg under tvärbanans livslängd samt hur miljön i övrigt påverkas av den modell med avsmalnings strategi som pågår i Solna stad samtidigt som trafikbelastningen kommer att öka kraftigt i Solna stad (se bilaga 2).

[TRAFIKEN OCH MILJÖN]

[TRAFIKEN OCH MILJÖN] 2011 Socialdemokraterna i Solna Tommy Rosén Gruppledare Miljönämnden [TRAFIKEN OCH MILJÖN] Trafiken på våra gator är nu så omfattande att den morgon och eftermiddag kryper fram eller står stilla. Vi som

Läs mer

Brommaplan år 2030 - med eller utan Förbifart Stockholm

Brommaplan år 2030 - med eller utan Förbifart Stockholm 2009 : 5 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Brommaplan år 2030 - med eller utan Förbifart Stockholm Stockholms län har växt med en halv miljon människor de senaste 30 åren. Nästa halvmiljon

Läs mer

Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30

Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30 Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30 1 Inledning För att stimulera debatten kring Stockholmstrafiken har Naturskyddsföreningen låtit några experter dels granska ekonomin kring det s k Stockholmsavtalet

Läs mer

Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30

Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30 Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30 Inledning För att stimulera debatten kring Stockholmstrafiken har Naturskyddsföreningen låtit några experter dels granska ekonomin kring det s k Stockholmsavtalet

Läs mer

Utan Förbifarten stannar Stockholm

Utan Förbifarten stannar Stockholm 2010 : 7 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Utan Förbifarten stannar Stockholm Förbifart Stockholm behövs för en växande trafik eftersom Stockholm de sista 20 åren ökat med nära 390 000 invånare

Läs mer

Bygg ut tunnelbanan till Nacka

Bygg ut tunnelbanan till Nacka 2010 : 6 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Bygg ut tunnelbanan till Nacka Sammanfattning Tunnelbanan är den billigaste typen av kollektivtrafik vid höga passagerarflöden. Konsultföretaget

Läs mer

Nya färjeleder i Stockholm

Nya färjeleder i Stockholm Objektnr 8447445 JUNI 2008 Titel: Objektnummer:8447445 Utgivningsdatum: Juni 2008 Utgivare: Vägverket Kontaktperson: Ove Lindkvist Författare: Maria Johansson, Grontmij AB Distributör: Vägverket Region

Läs mer

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Åtgärdsvalsstudie Beställare Projektledare: Bitr. Projektledare: Riggert Anderson

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER Delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Utbyggd tunnelbana för fler bostäder delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling Utredningen

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

Funktionsanalys. Hjuviksvägen med omnejd. 3.1 Vägsystemet. 3.2 Trafikutveckling. Generell trafikutveckling - 15 -

Funktionsanalys. Hjuviksvägen med omnejd. 3.1 Vägsystemet. 3.2 Trafikutveckling. Generell trafikutveckling - 15 - 3.1 Vägsystemet Det teoretiska trafikflödet som en vanlig tvåfältig väg klarar av är ca 1 500 fordon per timme i en riktning. Enligt de senaste mätningarna på sträckan Hällsviksvägen - Gossbydal visar

Läs mer

Bilagor. Sammanfattning av Fördelningseffekter av trängselavgifter, ÅF Trafikkompetens 2003

Bilagor. Sammanfattning av Fördelningseffekter av trängselavgifter, ÅF Trafikkompetens 2003 SOU 2003:61 Bilagor Bilagor Bilaga 1 Kommittédirektiv 2000:96 Bilaga 2 Tilläggsdirektiv 2001:17 Bilaga 3 Tilläggsdirektiv 2002:3 Bilaga 4 Tilläggsdirektiv 2003:5 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga

Läs mer

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP SLUTRAPPORT 2014-10-20 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 258123, Trafikutredning Åttevägenområdet PM, Granskning av trafikutredning Åttevägenområdet,

Läs mer

Detaljplan för del av Arenastaden inom stadsdelarna Järva Råsunda

Detaljplan för del av Arenastaden inom stadsdelarna Järva Råsunda Råsta Projektutveckling AB Detaljplan för del av Arenastaden inom stadsdelarna Järva Råsunda Trafikutredning Stockholm 2014-02-11 Detaljplan för del av Arenastaden inom stadsdelarna Järva Råsunda Trafikutredning

Läs mer

Remiss. Rapport 2001:01. Åtgärdsprogram för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län

Remiss. Rapport 2001:01. Åtgärdsprogram för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län februari 2012 Rapport 2001:01 Åtgärdsprogram för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län Åtgärdsprogram för kvävedioxid och PM10 i Stockholms län version februari 2012 Revideringen av åtgärdsprogrammet

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Ekonomi och finansiering

Framtidens kollektivtrafik. Ekonomi och finansiering Framtidens kollektivtrafik Ekonomi och finansiering Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Rapporten är sammanställd av en grupp bestående

Läs mer

Till dig som i egenskap av politiskt ansvarig kommer att ha en avgörande betydelse för Sveriges och Stockholmsregionens framtida utveckling

Till dig som i egenskap av politiskt ansvarig kommer att ha en avgörande betydelse för Sveriges och Stockholmsregionens framtida utveckling Till dig som i egenskap av politiskt ansvarig kommer att ha en avgörande betydelse för Sveriges och Stockholmsregionens framtida utveckling 1 Ett beslut att genomföra motorvägsprojektet Förbifart Stockholm

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Remissvar från Cykelfrämjandet på Nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remissvar från Cykelfrämjandet på Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Cykelfrämjandets Riksstyrelse Joakim Bjerhem Sekreterare Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar från Cykelfrämjandet på Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Sammanfattning Cykelfrämjandet

Läs mer

Remissvar RUFS 2010. Kungsholmens hyresgästförening Nicandervägen 2, 112 44 Stockholm www.hyresgastforeningen.se/kungsholmen 1(10).

Remissvar RUFS 2010. Kungsholmens hyresgästförening Nicandervägen 2, 112 44 Stockholm www.hyresgastforeningen.se/kungsholmen 1(10). Datum: 2008-10-14 Er referens Vår referens 1(10). Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 STOCKHOLM Remissvar RUFS 2010 Hyresgästföreningen på Kungsholmen vill understryka

Läs mer

Remissvar RUFS 2010. Kungsholmens hyresgästförening Nicandervägen 2, 112 44 Stockholm www.hyresgastforeningen.se/kungsholmen 1(2).

Remissvar RUFS 2010. Kungsholmens hyresgästförening Nicandervägen 2, 112 44 Stockholm www.hyresgastforeningen.se/kungsholmen 1(2). Datum: 2008-10-14 Er referens Vår referens 1(2). Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 STOCKHOLM Remissvar RUFS 2010 Hyresgästföreningen på Kungsholmen vill understryka

Läs mer

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 669. Arlandabanan En studie av ett offentligt-privat samarbete.

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 669. Arlandabanan En studie av ett offentligt-privat samarbete. ARBETSRAPPORTER Kulturgeografiska institutionen Nr. 669 Arlandabanan En studie av ett offentligt-privat samarbete David Höijertz Uppsala, oktober 2008 ISSN 0283-622X INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3

Läs mer

Lång dags färd mot jobb

Lång dags färd mot jobb ETT SAMARBETE MELLAN KOMMUNAL OCH HYRESGÄSTFÖRENINGEN Lång dags färd mot jobb Hur matchar vi arbetstagare, bostäder och arbetsplatser för framtidens välfärd? ETT SAMARBETE MELLAN KOMMUNAL OCH HYRESGÄSTFÖRENINGEN

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet 2014-09-03, Västerås stad - 1 - Innehåll 1. Hur samrådet bedrivits 3 2. Bearbetning efter samråder 3 3. Synpunkter 4 3.1. Länsstyrelsen 4 3.2.

Läs mer

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag PM Ärendenr: TRV 2011/19633 Trafikverket Till: Näringsdepartementet, Från: Trafikverket, Mats Gummesson, Bertil Magnusson, Åke Ståhlspets, Samhällsbehov 2011-11-23 Ökad och säker cykling - Redovisning

Läs mer

Levande stadskärnor. Kartläggning av hot och möjligheter

Levande stadskärnor. Kartläggning av hot och möjligheter Levande stadskärnor Kartläggning av hot och möjligheter Det är inte särsklit konstigt att en stor del av handeln idag etablerar sig utanför staden. De gamla stadskärnorna har varken plats för den nya handeln

Läs mer

03 Tidigare ställningstaganden. Knutpunkten 42

03 Tidigare ställningstaganden. Knutpunkten 42 03 Tidigare ställningstaganden Knutpunkten 42 Nedan redovisas de planer och riktlinjer som har betydelse för vilken riktning Danderyd och Knutpunkten styrs. Dessa ger en uppfattning om Danderyds framtida

Läs mer