prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter"

Transkript

1 Prissäkring av jordbruksprodukter

2 Prissäkring av jordbruksprodukter I ett lantbruk produceras och förbrukas råvaror. Svängningar i marknadspriset för olika slags råvaror kan skapa ovisshet om framtida intäkter och utgifter och därmed också risker för verksamheten. Genom att aktivt hantera sådana risker är det möjligt att stabilisera de finansiella villkoren för verksamheten och skapa bättre förutsättningar för ett varaktigt lantbruk. Vad är råvarurisk? Råvarurisk är den finansiella risk som uppstår i samband med köp, försäljning eller lagerhållning av råvaror. Risken beror på att råvarupriserna svänger och att det framtida marknadsvärdet för den aktuella råvaran är ovisst. Det i sin tur, gör det svårare att bedöma företagets resultat. Vad innebär det att hantera råvarurisk? Råvaruriskhantering innebär säkring av verksamhetens intäkter eller utgifter med hjälp av finansiella, börshandlade kontrakt i form av terminer och/eller optioner. Den fysiska varan köps eller säljs samtidigt (liksom vanligt) på den fysiska marknaden. Prisnivån på de finansiella kontrakten går att följa löpande på råvarubörser världen över. Gemensamt för råvaruriskhantering med terminer och optioner är att användningen syftar till att minska risker inte till att överträffa marknaden. När finns det ett behov av att aktivt hantera råvarurisker? Det finns ingen allmän regel för när hantering av råvarurisker bör ske. I stället handlar det om att gå igenom företagets verksamhet för att identifiera eventuella risker och ta reda på hur de kan påverka resultatet. Det rör sig om en individuell bedömning som påverkas av vilken/vilka slags råvaror som är aktuella för verksamheten, men även av andra faktorer som företagets karaktär och ekonomi i övrigt. Kan det vara en risk i sig att använda lösningar för riskhantering? Lösningar för riskhantering, i form av terminer och optioner, används när en viss fysisk råvara behöver säljas eller köpas. Med en termin blir det framtida försäljningspriset/inköpspriset känt och med en option blir det lägsta respektive högsta framtida priset känt. Terminer och optioner gör det möjligt att undvika ovisshet kring framtida priser. Det går dock aldrig att på förhand säga om det är en lönsam strategi. Oavsett resultat av en aktiv riskhantering, innebär passivitet ofta att slumpen får avgöra det ekonomiska utfallet. Och det är inte gynnsamt för ett företags finansiella stabilitet. Hantering av råvarurisker kan ske i olika valutor. Om säkring av en råvara sker i en annan valuta än företagets hemmavaluta, uppstår en valutarisk. Valutarisken kan i sin tur påverka företagets framtida intäkter eller kostnader, men går (liksom råvarurisk) att hantera. När riskhantering sker med en bank uppstår även en så kallad motpartsrisk*. Används terminer och/eller optioner enbart i spekulativt syfte (det vill säga utan avsikt att säkra en fysisk råvara) blir användningen i sig ett risktagande. *Motpartsrisk innebär en risk att motparten i affären inte kan fullfölja sina ekonomiska åtaganden.

3 Exempel prissäkring vid veteförsäljning En spannmålsproducent vill prissäkra sin veteförsäljning. Nedan beskrivs två vanliga strategier i det första fallet säljer producenten terminer, i det andra fallet köper producenten säljoptioner. Säkringsstrategi 1 sälja terminer En termin kan säljas lång eller kort tid innan försäljning av den fysiska varan och ger ett skydd mot eventuella prisfall tills den fysiska varan är såld. När den fysiska varan säljs, köps samtidigt terminen tillbaka. Den fysiska marknaden och terminsmarknaden rör sig i allmänhet upp och ner tillsammans. Skulle försäljningspriset för den fysiska varan bli lågt blir därför i regel även återköpspriset för terminen lågt. Den vinst som då uppstår för terminsaffären kompenserar det lägre försäljningspriset för den fysiska varan. Förutsättning Terminssäkring med banken sker i valfri valuta. I detta exempel väljer spannmålsproducenten prissäkring i svenska kronor (SEK). Förväntad tidpunkt för försäljning av fysisk vara är mars månad och producenten säljer därför, i april året innan, marsterminer till aktuellt marknadspris i detta exempel, SEK/ton. Scenario A Fallande priser I mars säljer spannmålsproducenten sitt fysiska vete till rådande pris på den lokala marknaden. I detta fall SEK/ton. Samtidigt köper producenten tillbaka de finansiellt handlade terminerna till ett pris av SEK/ton. april år 1: säljer marsterminer mars år 2: köper tillbaka marsterminer SEK/ton SEK/ton SEK/ton = SEK/ton Förhållandet mellan lokalt marknadspris och finansiellt terminspris (lokalt marknadspris minus finansiellt terminspris) kallas basis. Basis varierar över tiden, går inte att förutsäga och kan vara både positiv och negativ. När producenten återköper terminerna, och säljer den fysiska varan, är basis minus 100 SEK/ton (1 700 SEK minus SEK). Den faktiska intäkten blir därför minus 100 = SEK/ton. Utan terminsaffären skulle den faktiska intäkten blivit densamma som försäljningspriset för den fysiska varan, SEK/ton. Vinsten från terminsaffären kompenserar alltså ett lägre försäljningspris för det fysiska vetet. Om basis hade varit annorlunda, hade även resultatet blivit ett annat. Scenario B Stigande priser I mars säljer spannmålsproducenten sitt fysiska vete till rådande pris på den lokala marknaden. I detta fall SEK/ton. Samtidigt köper producenten tillbaka de finansiellt handlade terminerna till ett pris av SEK/ton. april år 1: säljer marsterminer mars år 2: köper tillbaka marsterminer SEK/ton SEK/ton SEK/ton = SEK/ton I detta fall blir basis minus 50 SEK/ton (2 550 SEK minus SEK) och den faktiska intäkten blir därför minus 50 = SEK/ton. Förlusten från terminsaffären kompenseras av ett högre pris på fysiskt vete. Utan terminsaffären skulle den faktiska intäkten blivit SEK/ton. Detta understryker att terminssäkring handlar om att minska risker, inte överträffa marknaden.

4 Säkringsstrategi 2 köpa säljoptioner Den som köper en säljoption får en rättighet, men inte skyldighet, att sälja terminer till ett visst pris (kallas lösenpris). Om marknadspriset för terminer sjunker under lösenpriset, har köparen av säljoptionen rätt att sälja terminerna till lösenpriset. På så sätt ger köpet av säljoptioner ett skydd mot fallande priser. Om marknaden i stället är uppåtgående och terminspriset stiger över lösenpriset, är köparen inte skyldig att lösa säljoptioner (det vill säga sälja terminer) till lösenpris, utan kan istället dra nytta av ett högre försäljningspris för den fysiska varan. Oavsett vad priset för den fysiska varan blir så uppstår alltid en kostnad (kallas premiekostnad) när säljoptioner köps. Förutsättning En spannmålsproducent vill på förhand försäkra sig om ett lägsta försäljningspris för vete genom att köpa säljoptioner. Även i detta exempel beräknas försäljningen av fysiskt vete ske under mars månad, men denna gång i valutan EUR. Lösenpriset för säljoptionerna är 200 EUR/ton och kostnaden för att köpa dem (premiekostnaden) är 13 EUR/ton. För ett företag med SEK som hemmavaluta innebär råvarusäkring i en annan valuta än SEK en valutarisk. Även denna typ av risk går dock att hantera. Scenario A Fallande priser I mars säljer spannmålsproducenten sitt fysiska vete till rådande pris, 160 EUR/ton, på den lokala marknaden. Samtidigt utnyttjar producenten säljoptionerna eftersom priset för terminer har fallit till 170 EUR/ton. Det innebär att terminer säljs för 200 EUR/ton och köps för 170 EUR/ton*. Utan optionsaffären hade den faktiska intäkten blivit 160 EUR/ton. Nu utnyttjas i stället säljoptionerna och ett lägre pris på den fysiska varan kompenseras av en vinst på optionsaffären. Hade priserna fallit ytterligare så skulle vinsten på optionsaffären i sin tur öka. Scenario B Stigande priser I mars säljer spannmålsproducenten sitt fysiska vete till rådande pris, 220 EUR/ton, på den lokala marknaden. Eftersom marknadspriset för terminer i detta fall har stigit till 230 EUR/ ton, är det inte fördelaktigt för producenten att utnyttja sina säljoptioner, det vill säga att sälja terminerna för 200 EUR/ton. april år 1: köper säljoptioner -13 EUR/ton +220 EUR/ton = 207 EUR/ton Utan optionsaffären hade den faktiska intäkten blivit 220 EUR/ ton. Även om vetepriset skulle fortsätta att stiga så begränsas förlusten för optionsaffären till premiekostnaden, 13 EUR/ton. Intäkten fortsätter således att öka med stigande priser. april år 1: köper säljoptioner mars år 2: säljer terminer till lösenpris 200 EUR/ton och köper tillbaka dem till marknadspris 170 EUR/ton -13 EUR/ton +30 EUR/ton +160 EUR/ton = 177 EUR/ton Prissäkring av olika råvaror, för olika tillfällen Handelsbanken kan hjälpa till med prissäkring av ett flertal råvaror. Från spannmålsprodukter till metaller och energi. Säkring är möjlig både vid köp och försäljning av aktuella råvaror. *Vid affär med Handelsbanken hanterar banken försäljning och köp på börsen och betalar mellanskillnaden direkt till kund.

5 Mer information För mer information och prisbild är du välkommen att kontakta ditt företags Handelsbankskontor. Läs mer på handelsbanken.se Ansvarsbegränsning Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. Finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Important notice - in English This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

6 juni 2013 handelsbanken.se

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Veckans kommentarer Jordbruk Karl Persson, kape15@handelsbanken.se

Veckans kommentarer Jordbruk Karl Persson, kape15@handelsbanken.se 31 januari 2014-01-31 Veckans kommentarer Jordbruk Karl Persson, kape15@handelsbanken.se Vete Terminspriserna på vete har under veckan backat i både Paris och Chicago. Vetet i Chicago handlas nu på lägsta

Läs mer

VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Bull & bear En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Upp eller ner? Bull eller Bear? Det viktigaste är vad du tror.

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 980

Alltid med kapitalskydd Extra 980 Alltid med kapitalskydd Extra 980 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 13 september 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Råvaror en naturlig del av ditt sparande

Råvaror en naturlig del av ditt sparande handelsbankens råvarucertifikat Råvaror en naturlig del av ditt sparande Marknadsföringsmaterial Finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella

Läs mer

Long & Short-certifikat Råvaror

Long & Short-certifikat Råvaror Long & Short-certifikat Råvaror MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Råvaror en naturlig del i ditt sparande. Visst har du hört uttrycket lägg inte alla ägg i samma korg? När det gäller placeringar finns det ingenting

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat februari/mars 2014 Det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. Därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 5502. Teckningstid 19. 2. 17. 3. 2015. Aktieindexobligation Nordiska bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1

Kapitalskyddade placeringar 5502. Teckningstid 19. 2. 17. 3. 2015. Aktieindexobligation Nordiska bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1 Kapitalskyddade placeringar 5502 Teckningstid 19. 2. 17. 3. 2015 Aktieindexobligation Nordiska bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1 Inledning Innehåll 16 februari 2015 Centralbankerna ger nordiska företag valutamedicin

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 939

Kapitalskyddade placeringar 939 16 oktober Sista dag för köp Sista dag för köp 16 oktober 2011 Kapitalskyddade placeringar 939 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR Sep/okt 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar 939

Läs mer

Ett välgrundat erbjudande

Ett välgrundat erbjudande Kapitalskyddade placeringar 951 Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 16 december 2012 Marknadsföringsmaterial kapitalskyddade placeringar 951 19 november 2012 Amerikansk budgetfrossa övergående

Läs mer

kapitalskyddade placeringar # 962

kapitalskyddade placeringar # 962 sista SiSta dag dag för för köp köp 19 16 januari januari 2014 2013 KP kapitalskyddade placeringar # 962 Alltid med kapitalskydd portföljobligation aktieindexobligation norden Just nu med kapitalskydd

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar # 963

Kapitalskyddade placeringar # 963 Sista Sista dag dag för för köp köp 16 16 Februari januari 2013 2014 KP Kapitalskyddade placeringar # 963 Alltid med kapitalskydd Portföljobligation Aktieindexobligation Norden Just nu med kapitalskydd

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 5087. Teckningstid 14. 5. 17. 6. 2014. Aktieindexobligation Demografi & Hälsa MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

Kapitalskyddade placeringar 5087. Teckningstid 14. 5. 17. 6. 2014. Aktieindexobligation Demografi & Hälsa MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Kapitalskyddade placeringar 5087 Teckningstid 14. 5. 17. 6. 2014 Aktieindexobligation Demografi & Hälsa MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1 Inledning Innehåll 9 maj 2014 Demografin påverkar ekonomin oberoende av

Läs mer

företagsobligation Sista dag för köp 17 februari Sandvik Marknadsföringsmaterial

företagsobligation Sista dag för köp 17 februari Sandvik Marknadsföringsmaterial företagsobligation Sandvik Sista dag för köp 17 februari Marknadsföringsmaterial Placera i ett av Sveriges ledande industriföretag I samband med Sandviks 150-årsjubileum har du nu möjlighet att placera

Läs mer

Miniterminer. Prissäkring för dig som är lantbrukare

Miniterminer. Prissäkring för dig som är lantbrukare Miniterminer Prissäkring för dig som är lantbrukare SEB:s Miniterminer minskar din osäkerhet kring framtida inköp och försäljning av råvaror används för prissäkring av spannmål, oljeväxter och drivmedel

Läs mer

Pension och försäkring Bilaga med ditt värdebesked 2012 från Handelsbanken Liv

Pension och försäkring Bilaga med ditt värdebesked 2012 från Handelsbanken Liv Pension och försäkring Bilaga med ditt värdebesked 2012 från Handelsbanken Liv Ledare Nytt år, nya sparmöjligheter Ny mätning Därför väljer våra kunder Handelsbanken Omvärld Dimman lättar till våren 1

Läs mer

Terminshandel med jordbruksprodukter

Terminshandel med jordbruksprodukter Terminshandel med jordbruksprodukter en kortversion Argentina, Brasilien, Indien, Kina, Ryssland och Ukraina Terminshandel erbjuder jordbrukets producenter möjligheter att prissäkra det som produceras

Läs mer

En publikation om placeringar från Handelsbanken Nr 3 19 mars 2014. Spänt läge

En publikation om placeringar från Handelsbanken Nr 3 19 mars 2014. Spänt läge Kapitalmarknaden Intervju JM:s vd om trycket på bomarknaden Placerat Ökad tro på tillväxtmarknader Experterna Tips inför deklarationen En publikation om placeringar från Handelsbanken Nr 3 19 mars 2014

Läs mer

Börshandlade certifikat 1:1

Börshandlade certifikat 1:1 Börshandlade certifikat 1:1 1:1-certifikat passar dig som tror att en viss tillgång eller marknad ska stiga i värde. 1:1-certifikat passar både för kortsiktiga och långsiktiga investeringar. 1:1-certifikat

Läs mer

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter 2 Snabbkoll på Mini Futures Fördelar Möjligt att investera i många olika tillgångar för stigande eller fallande marknad. Hävstång ger hög

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

öp billiga råvaror och sälj dem dyrt.

öp billiga råvaror och sälj dem dyrt. Råvaruobligation Dynamisk nr 3 Teckna dig senast 10 juni 2008 öp billiga råvaror och sälj dem dyrt. Teckningskurs* 112 % Kapitalskydd 100 % Deltagandegrad 1 1,5 Löptid 3,5 år Genomsnittsberäkning 12 mån

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

Marknadsmässig Spannmålshandel. Arvid Posse & Daniel Jönsson SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE VID LTJ-FAKULTETEN. Lantmästarprogrammet

Marknadsmässig Spannmålshandel. Arvid Posse & Daniel Jönsson SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE VID LTJ-FAKULTETEN. Lantmästarprogrammet SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE VID LTJ-FAKULTETEN Lantmästarprogrammet 10 hp Marknadsmässig Spannmålshandel Fakulteten för Landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Arvid Posse & Daniel Jönsson 2010

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX G10 Carry SEB:s valutacertifikat FX G10 Carry ger en möjlighet att investera i en klassisk valutastrategi på de tio vanligaste valutorna, G10-valutorna. Carry-strategin

Läs mer

38 Optioner och terminer

38 Optioner och terminer Optioner och terminer 677 38 Optioner och terminer 41 kap. 1 och 2 IL, 42 kap. 1 IL, 44 kap. 4 och 10-13, 15, 19-20, 30 och 31-32 IL, 48 kap 15 IL, prop. 1989/90:110 s. 439 449, 709 710, 712 713, 724,

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short

Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short Med ett valutacertifikat JPYNOK Short får du möjlighet att dra nytta av en eventuell försvagning av den japanska yenen (JPY) mot den norska kronan

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX Scorecard

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX Scorecard Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX Scorecard SEB:s valutacertifikat FX Scorecard ger en unik möjlighet att placera i tillgångsslaget valuta. Certifikaten finns med olika risknivå för att passa

Läs mer

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN SAMMANFATTNING Den här sammanfattningen innehåller en översikt över de enligt Emittentens uppfattning största riskerna med Emittenten och de Värdepapper som emitteras enligt detta Grundprospekt. Sammanfattningen

Läs mer