Miniterminer. Prissäkring för dig som är lantbrukare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miniterminer. Prissäkring för dig som är lantbrukare"

Transkript

1 Miniterminer Prissäkring för dig som är lantbrukare

2 SEB:s Miniterminer minskar din osäkerhet kring framtida inköp och försäljning av råvaror används för prissäkring av spannmål, oljeväxter och drivmedel i volymer ned till ett ton eller en kubikmeter skyddar mot valutarörelser eftersom prissäkringen sker i svenska kronor handlas enkelt via internetbank.

3 Prissäkra med Miniterminer! Nu blir det enkelt att på ett kostnadseffektivt sätt skapa mer stabilitet och förutsägbarhet i verksamhetens intäkter och kostnader även när det sker stora svängningar på råvaru- och valutamarknaderna. Säkra din verksamhet mot prisförändringar och valutakursrörelser Miniterminerna följer värdeutvecklingen i terminspriset för en råvara i svenska kronor, och är därför skyddade mot valutarörelser i euro eller US-dollar. Genom att köpa en Minitermin på exempelvis vete kan du låsa in det aktuella terminspriset och samtidigt få ett skydd mot en förstärkning av den svenska kronan. Säkra både inköp och försäljning Miniterminerna finns av typerna Köp och Sälj. Köp ger ett skydd mot stigande priser medan Sälj ger ett skydd mot fallande priser. Varje Minitermin avser en viss kvantitet av en råvara, till exempel ett ton vete eller en kubikmeter diesel. Därmed är det enkelt att prissäkra såväl små som stora volymer. Miniterminens koppling till ditt inköpseller försäljningspris Notera att värdet på våra Miniterminer inte är kopplat till det slutliga priset som du som lantbrukare får betalt för ditt vete eller får betala för din diesel, utan till utvecklingen av råvarans terminspris på börsen. Hur väl dessa två priser följer varandra varierar över tid. Det kan vara både till fördel och till nackdel för dig som använder Miniterminer för prissäkring. Våra Miniterminer ska därför inte ses som ett perfekt skydd, utan som ett hjälpmedel för att minska effekten av stora svängningar på råvaru- och valutamarknaderna. Stop loss prissäkringen upphör Om terminspriset rör sig åt fel håll i den grad att Miniterminens värde närmar sig noll kommer denna att stängas i förtid. Detta kallas stop loss. Det som eventuellt återstår av din kapitalinsats, slutvärdet, återbetalas automatiskt. I värsta fall kan slutvärdet bli noll. Vid en stop loss upphör prissäkringen att gälla. Eftersom du inte meddelas om detta, är det viktigt med en tät bevakning av ditt innehav så att du kan ta ställning till de alternativ som står dig till buds. Risker Placeringar i finansiella instrument är alltid förenat med vissa risker. Mer information om vilka risker som finns hittar du på sidan 10 i denna broschyr och i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som finns på seb.se/miniterminer. Beskattning Miniterminer är föremål för beskattning. Skattereglerna kan ändras över tid. Vad skatte reglerna får för konsekvenser för just dig beror på dina individuella förutsättningar. Läs mer på seb.se/miniterminer. 3

4 Hur fungerar Miniterminer? SEB:s Miniterminer har mycket gemensamt med vanliga råvaruterminer; de avser en bestämd kvantitet av en råvara och de handlas på en börs. Men det finns väsentliga skillnader. Medan handel med terminer kräver speciella avtal och säkerheter på ett konto, så handlas Miniterminer enkelt via en vanlig värdepappersdepå. Värdet på våra Miniterminer bestäms utifrån det aktuella terminspriset i kronor och dess Finansieringsnivå. Finansieringsnivån påverkar inte prissäkringsnivån, utan fungerar bara som ett referenspris i beräkningen av Miniterminens värde. För Miniterminer av typ Köp erhåller du den aktuella prissäkringsnivån genom att addera Miniterminens pris till Finansieringsnivån. För Miniterminer av typ Sälj subtraheras istället Miniterminens pris från Finansieringsnivån. Värdet på en Minitermin av typ Köp stiger om terminspriset i kronor stiger, och vice versa. En Minitermin av typ Sälj fungerar precis tvärtom; i det fall terminspriset i kronor stiger kommer Miniterminen att falla i värde, och vice versa. I värsta fall kan Miniterminens slutvärde bli noll. Prissäkra för höst eller vår För att uppnå en så effektiv prissäkring som möjligt bör du välja den Minitermin med slutdag som närmast matchar tidpunkten för försäljningen eller köpet av den fysiska råvaran. Du bör sälja tillbaka din Minitermin i samband med köpet eller försäljningen av den fysiska råvaran. Köp Prissäkringsnivå = 100 SEK Sälj Prissäkringsnivå = 100 SEK Finansieringsnivå 80 SEK Minitermin 20 SEK Finansieringsnivå 120 SEK Minitermin 20 SEK Priset för Miniterminer beräknas enligt nedanstående formler*: Minitermin av typ Köp = Terminspris i SEK Finansieringsnivå Minitermin av typ Sälj = Finansieringsnivå Terminspris i SEK * I de fall terminskontraktet inte prissätts i samma enhet som Miniterminen gör SEB en konvertering av priset. Konverteringsfaktorn framgår av Slutliga villkor som du hittar i kurslistan. 4

5 SEB:s utbud av Miniterminer Aktuella priser, Slutliga villkor och Grundprospekt hittar du på seb.se/miniterminer Vi ger ut Miniterminer regelbundet. Nedan ser du vårt aktuella utbud av Miniterminer. Köp- och säljkurserna i tabellen är endast indikativa och avspeglar marknadsförhållandena per den 19 mars Observera att skillnaden mellan köp- och säljkurser kan variera över tid. Minitermin Typ Termin Slutmånad för Minitermin Terminspris i SEK Fin. nivå i SEK Stop lossnivå i SEK Pris Minitermin (Köpkurs/Säljkurs) i SEK K DIES DEC Köp Diesel DEC15 Dec /1 011 SEK/m 3 K DIES JUN Köp Diesel JUN16 Jun /1 054 SEK/m 3 K SOJA SEP Köp Sojamjöl SEP15 Sep /759 SEK/ton K SOJA DEC Köp Sojamjöl DEC15 Dec /750 SEK/ton K VETE DEC Köp Vete DEC15 Dec /449 SEK/ton K VETE MAJ Köp Vete MAJ16 Maj /454 SEK/ton S VETE DEC Sälj Vete DEC15 Dec /447 SEK/ton S VETE MAJ Sälj Vete MAJ16 Maj /456 SEK/ton S RAPS NOV Sälj Rapsfrö NOV15 Okt /841 SEK/ton S RAPS MAJ Sälj Rapsfrö MAJ16 Apr /846 SEK/ton 5

6 Exempel: Prissäkring av vete Nedan följer ett exempel på hur en spannmålsproducent kan använda Miniterminer för att prissäkra sin skörd. I båda scenarierna görs ett antagande om att stop loss inte har skett under perioden. Startläge: Köp av Miniterminer för att låsa in vetepriset Det är februari månad och terminspriset på börsen för kvarnvete med decemberleverans handlas till kr/ton. Lantbrukaren planerar sälja 75 ton vete på sin lokala marknad i september, men vill redan idag skydda sig mot ett fall i vetepriset. Lantbrukaren köper därför 75 stycken Miniterminer av typ Sälj på vete. Aktuellt terminspris Pris (säljkurs*) för Minitermin S VETE DEC Kassaflöde kr/ton = 405 kr/ton 75 ton x 405 kr/ton = kr Scenario 1: Stigande marknad När tidpunkten för den fysiska försäljningen närmar sig har vetepriset på börsen stigit. Decemberterminen handlas till priset kr/ton och det lokala marknadspriset är 1950 kr/ton. Lantbrukaren säljer tillbaka sina 75 Miniterminer med förlust, samtidigt som han säljer sin skörd om 75 ton på den lokala marknaden. Aktuellt terminspris Pris (köpkurs*) för Minitermin S VETE DEC Vetepris lokal marknad Kassaflöde Genomsnittligt försäljningspris inklusive kostnad för prissäkring kr/ton = 195 kr/ton kr/ton 75 ton x 195 kr/ton + 75 ton x kr/ton = kr ( kr kr) / 75 ton = kr/ton Scenario 2: Fallande marknad Antag istället att vetepriset på börsen faller. Priset på decemberterminen är vid försäljning endast kr/ton och det lokala marknadspriset är kr/ton. Lantbrukaren säljer tillbaka sina 75 Miniterminer, denna gång med vinst, vilket kompenserar det låga försäljningspriset för det fysiska vetet. Aktuellt terminspris Pris (köpkurs*) för Minitermin S VETE DEC Vetepris lokal marknad Kassaflöde Genomsnittligt försäljningspris inklusive kostnad för prissäkring kr/ton = 495 kr/ton kr/ton 75 ton x 495 kr/ton + 75 ton x kr/ton = kr ( kr kr) / 75 ton = kr/ton * Priset är beräknat med en hypotetisk spread (skillnad mellan köp- och säljkurs) om 10 kr. För att erhålla köp- respektive säljkurs i exemplet har därför 5 kr subtraherats från respektive adderats till det pris som beräknas med formeln på sid 4. Notera vidare att Miniterminen i exemplet inte existerar i verkligheten utan enbart används för att illustrera hur produkten fungerar. Spreaden kan också variera över tid. 6

7 Miniterminer och valutakursförändringar Eftersom värdet på våra Miniterminer bestäms utifrån terminspriset uttryckt i svenska kronor, ger de ett skydd mot växelkursförändringar. En förstärkning av kronan betyder i regel att lantbrukaren får sämre betalt för sin skörd. Denna förlust kan då kompenseras av en värdeökning i Miniterminen, vilket illustreras i nedanstående räkneexempel för en Minitermin av typ Sälj. Priset på Miniterminen är det teoretiska priset beräknat enligt formeln på sid 4 och tar inte hänsyn till skillnaden mellan köp- och säljkurs. Scenario 1: Förstärkning av kronan Tid Terminspris vete (EUR) EUR/SEK Terminspris SEK Minitermin typ Sälj ,2 185 x 9,2 = = ,2 185 x 8,2 = = 583 Scenario 2: Försvagning av kronan Tid Terminspris vete (EUR) EUR/SEK Terminspris SEK Minitermin typ Sälj ,2 185 x 9,2 = = ,2 185 x 10,2 = = 213 7

8 Risker med Miniterminer Att prissäkra med Miniterminer är förknippat med flera risker. Nedan beskrivs stop loss och basisrisk. Du kan läsa mer om övriga risker på sid 10 i denna broschyr. Stop loss prissäkringen upphör Skulle marknaden röra sig åt fel håll i den grad att Miniterminens värde närmar sig noll kommer denna att stängas i förtid. Detta kallas stop loss. För Miniterminer av typ Köp sker detta vid stora prisrörelser nedåt och för Miniterminer av typ Sälj sker detta vid stora prisrörelser uppåt. Vid en stop loss upphör prissäkringen att gälla. Det som eventuellt återstår av din kapitalinsats, slutvärdet, återbetalas automatiskt. I värsta fall kan slutvärdet bli noll. Risken för att en stop loss kommer att inträffa ökar ju närmare terminspriset rör sig stop loss-nivån. Den specifika stop loss-nivån som gäller för respektive Minitermin finns angiven i kurslistan på seb.se/miniterminer. Observera att du själv måste bevaka om en stop loss sker. Notera att du inte får ett särskilt meddelande om att en stop loss inträffat. Miniterminen kommer emellertid att försvinna från den depå/konto där du förvarar den och det eventuella slutvärdet betalas automatiskt ut tio bankdagar senare. Basisrisk Basisrisk är inte en risk som är förknippad med just Miniterminer, utan är en generell risk som kan uppstå vid prissäkring. Det finns ingen garanti för att prisförändringen i den underliggande råvaruteminen följer prisförändringen på den lokala marknaden. Denna risk brukar benämnas som basisrisk. I scenario 1 nedan blev det slutliga genomsnittspriset bättre än det som rådde vid tillfället för prissäkringen priset på den lokala marknaden steg mer än terminsmarknaden. Utfallet av basisrisken var till lantbrukarens fördel. I scenario 2 gällde det omvända. Priset på lokalmarknaden föll mer än terminspriset vilket resulterade i att snittpriset för vetet blev sämre än den ursprungliga säkringsnivån. Se nedan exempel på hur basisrisken kan förändras över tiden. Scenario Basis Scenario Basis Lokal marknad Terminspris Lokal marknad Terminspris Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep 8

9 Så här tyder du Miniterminens namn Alla Miniterminer har ett kortnamn på börsen, till exempel S VETE DEC K står för Minitermin av typ Köp, vilken ger ett skydd mot stigande terminspriser. S står för Minitermin av typ Sälj, vilken ger ett skydd mot fallande terminspriser. Anger Miniterminens finansieringsnivå i svenska kronor. S VETE DEC Anger Miniterminens underliggande termin. Miniterminen förfaller normalt någon vecka före leveransperiodens början (DEC5 betyder december 2015.) 9

10 Risker Nedan finner du en översikt av de risker som kan förknippas med Miniterminer. Du kan hitta mer information i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på vår hemsida på seb.se/miniterminer. Kreditrisk Utgivare (emittent) av Miniterminer är SEB. Det betyder att du som innehavare av en Minitermin har en kreditrisk på SEB. Vid en kreditrisk måste du bedöma SEB:s förutsättningar att fullgöra sina åtaganden enligt din Minitermins villkor under dess löptid. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren därmed att förlora delar av eller hela sin investering. En placering i en Minitermin omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Likviditetsrisk/kursrisk Skillnaden mellan köp- och säljkurs kan variera beroende på rådande marknadsförhållanden. Under marknadsplatsens handelstider är SEB market maker och ställer därför under normala marknadsförhållanden priser och säkerställer likviditet. Det kan under vissa perioder vara svårt eller omöjligt att handla i Miniterminen, t ex vid bristande likviditet i den underliggande tillgången eller då handeln på relevant marknadsplats stängs på grund av marknadsavbrott eller vid tekniska fel hos marknadsplatsen, SEB eller Euroclear Sweden AB (f d VPC). Marknadsrisk Placeringar i finansiella instrument är alltid spekulation som ger möjlighet till värdestegringar och vinster, men som samtidigt innebär risk för värdeminskning och förlust. När du köper en Minitermin tar du en risk på prisutvecklingen i den underliggande tillgång/-ar som Miniterminen är exponerad mot. Detta brukar kallas marknadsrisk. Om den underliggande tillgångens pris sjunker får du en negativ avkastning relaterad till nedgången. En Minitermin har en hävstångseffekt som medför att kursrörelser i den underliggande tillgången snabbare kan utradera kapitalet. Du tar således en risk med hela det investerade kapitalet. Stop loss Vid en eventuell stop loss stängs Miniterminen och slutvärdet kommer att betalas till dig. Slutvärdet kan bli högre eller lägre än det värde som rådde i din Minitermin när stängningen påbörjades. Även om stop loss-förfarandet påbörjas innan din Minitermins värde är noll kan alltså hela din Minitermins värde gå förlorat. Valutarisk Om den underliggande tillgången handlas i annan valuta än svenska kronor kommer värdet på Miniterminen att påverkas av eventuella valutakursförändringar mellan dessa valutor. Övrig risk Olika marknadsaktörers Miniterminer kopplade till samma marknad är ofta konstruerade på olika sätt och kan därför vara svåra att jämföra. Övrig information Vad är SEB:s Miniterminer? En Minitermin är ett värdepapper som ges ut av en bank (emittenten), och vars värde baseras på en viss underliggande tillgångs pris. SEB:s Miniterminer är utgivna under SEB:s Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram. Som innehavare av en Minitermin har du inget ägande i den underliggande tillgången. Den utgivande banken kommer istället att under din Minitermins löptid erbjuda köp och försäljning till kurser som hela tiden speglar din Minitermins värde enligt produktens villkor. Om du behåller din Minitermin till förfall åtar sig banken att betala ut slutvärdet till dig i enlighet med villkoren. Du tar därför, utöver marknadsrisken, en kreditrisk på banken. Läs mer om kreditrisk och övriga risker här intill. Fullständiga villkor Till varje specifikt erbjudande finns Slutliga Villkor, som i detalj specificerar villkoren för den enskilda produkten. För en fullständig bild av produkten och samtliga risker bör du läsa Slutliga Villkor tillsammans med SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram. Grundprospektet är på svenska och SEB kommer under avtalstiden att kommunicera på svenska och engelska. För villkoren och marknadsföringen gäller svensk lag och eventuell tvist avgörs i första instans av Stockholms tingsrätt. För mer information om SEB och dess tjänster se Information om SEB och dess värdepapperstjänster som du hittar på Spara & Placera, Regler för hantering av värdepapper. Att handla med Miniterminer Miniterminer handlas på samma sätt som aktier och de är noterade på Nasdaq Stockholm. Du behöver alltså en depå eller ett service-/vp-konto. SEB ställer köp- och säljkurser i Miniterminer, vilket gör att du kan köpa och sälja dem till rådande marknadsvärde under börsens öppettider. Miniterminer handlas styckvis. Minsta antal du kan köpa är alltså en (1) Minitermin. Du lägger order på Internetbanken Privat, via Telefonbanken eller hos din bankkontakt på SEB, alternativt hos något annat värdepappersinstitut. Du kan även välja att handla Miniterminer i Investeringssparkonto (ISK) och vissa kapitalförsäkringar. Observera att det inte är tillåtet med Miniterminer inom ramen för Individuellt Pensiossparande (IPS). Avgifter När du handlar SEB:s Miniterminer betalar du kurtage till din bank (SEB eller annan bank) eller mäklare på samma sätt som när du handlar aktier. Inga andra avgifter tillkommer, dock utgör skillnaden mellan köp- och säljkurs en kostnad för dig när du handlar. Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) SEB, Stockholm, orgnr , har bl a tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. SEB står under Finansinspektionens tillsyn. SEB har erhållit rating A+ enligt Standard & Poor s, och A1 enligt Moody s. Rating kan emellertid vara föremål för ändring så det är var och ens skyldighet att inhämta information om aktuell rating. SEB:s styrelse har sitt säte i Stockholm. 10

11 Förvaring I service-/vp-konto, värdepappersdepå (med undantag för IPS-depå) i SEB eller hos annan bank/värde pappersbolag, samt i Investeringssparkonto (ISK) och vissa kapitalförsäkringar. Information om SEB:s Investeringssparkonto (ISK) finns på Spara & Placera, Investeringssparkonto. Information om SEB:s kapitalförsäkring finns på Pension & försäkring. Skatteregler för fysiska personer Denna information berör endast fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. För andra fysiska personer och för juridiska personer gäller andra regler. Miniterminer är föremål för beskattning. Skattereglerna kan ändras över tiden. Om du är osäker på hur en Minitermin ska beskattas bör du rådgöra med en skatterådgivare. Vad skattereglerna får för konsekvenser för just dig beror på dina individuella förutsättningar. Läs mer om beskattning på Produktgrupp Produktgrupp D. Mer information om SEB:s produktgrupper hittar du på Spara & Placera, Regler för hantering av värdepapper. Klagomål Vid eventuella klagomål avseende denna produkt, bör du snarast kontakta den enhet inom SEB som tillhandahållit produkten. Om klagomålet därefter kvarstår hänvisas till: SEB Kundrelationer, Stockholm, Telefon Ytterligare information om klagomålshantering och hur du går vidare med ditt klagomålsärende finns på SEB:s hemsida, Allmänt gäller Denna broschyr kommer från SEB och innehåller information om SEB:s Miniterminer. Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. För finansiella instrument är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering. Om informationen hänvisar till en investeringsanalys bör du om möjligt ta del av den fullständiga analysen och information publicerad i anslutning därtill eller läsa den information om specifika bolag som finns tillgänglig på Uppgifter om skatter kan ändras över tiden och är inte heller anpassade efter just din specifika situation. För fonder och andra finansiella instrument är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. I vissa fall kan förlusten även överstiga det insatta kapitalet. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering. Mer information t ex faktablad för fonder och informations-/marknadsföringsbroschyrer för fonder och strukturerade produkter finns på Om behov finns kan du även inhämta råd om placeringar anpassade efter din individuella situation från din rådgivare i SEB. Vill du veta mer? Kontakta Börshandlade produkter på telefon , eller läs mer på seb.se/miniterminer. Orderläggning på Internetbanken Privat hos SEB Du kan handla SEB:s Miniterminer hos SEB och andra värdepappersinstitut i Sverige. Om du väljer att göra dina transaktioner på SEB:s internetbank hittar du dem så här: 1. Leta upp orderläggningsnamnet för Internetbanken för den Minitermin som du vill köpa. Orderläggningsnamnet hittar du i kurslistan på seb.se/miniterminer om du klickar på den Minitermin som du vill ha. Observera att orderläggningsnamnet på SEB:s internetbank skiljer sig från kortnamnet på börsen. 2. Logga in på Internetbanken. 3. Välj fliken Fonder & värdepapper. Tryck på Köp under rubriken Mina värdepapper. 4. Vid rullistan Välj värdepapperstyp: Välj Warranter eller certifikat. Tryck OK. 5. Vid rullistan Välj warrant eller certifikat: Välj underliggande Korgar (oavsett faktisk underliggande tillgång). 6. Leta efter den Minitermin du vill köpa i rullistan Välj warrant eller certifikat. Instrumenten ligger i bokstavsordning. 11

12 seb.se

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter 2 Snabbkoll på Mini Futures Fördelar Möjligt att investera i många olika tillgångar för stigande eller fallande marknad. Hävstång ger hög

Läs mer

Börshandlade certifikat Bull & Bear

Börshandlade certifikat Bull & Bear Börshandlade certifikat Bull & Bear Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX G10 Carry SEB:s valutacertifikat FX G10 Carry ger en möjlighet att investera i en klassisk valutastrategi på de tio vanligaste valutorna, G10-valutorna. Carry-strategin

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX Scorecard

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX Scorecard Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX Scorecard SEB:s valutacertifikat FX Scorecard ger en unik möjlighet att placera i tillgångsslaget valuta. Certifikaten finns med olika risknivå för att passa

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Mini futures är högriskplaceringar

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen.

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. När det är turbulent på börsen gör du klokt i att inte ta några onödiga

Läs mer

GRUNDPROSPEKT. SKANDIABANKEN AB:S (publ) MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM. Ledarbank. Emissionsinstitut SEB HANDELSBANKEN SWEDBANK AVSEENDE

GRUNDPROSPEKT. SKANDIABANKEN AB:S (publ) MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM. Ledarbank. Emissionsinstitut SEB HANDELSBANKEN SWEDBANK AVSEENDE Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 31 maj 2012. Grundprospektet är offentliggjort på Skandiabanken AB (publ):s hemsida den 31 maj 2012 och gäller i 12 månader från

Läs mer

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 1(9) Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 Information om Sparbanken Syd Om Banken Sparbanken Syd Box 252 271 25 Ystad Org. nr. 548000-7425 Telefonnummer: 0411-82 20 00 E-postadress: info@sparbankensyd.se

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Handbok om Statspapper

Handbok om Statspapper Handbok om Statspapper Innehåll 1. Det här är statspapper sid 4 Olika sorters statspapper likheter och skillnader 2. Varför finns statspapper? sid 5 Den svenska statsskulden Utestående obligationslån 3.

Läs mer

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago 1189 Autocall Guld Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Autocall DUO Alternativ exponering Chicago Board of Trade, Chicago Guld Placeringen ger exponering mot två börshandlade guldbolagsfonder och ger möjlighet

Läs mer

SEB:s aktiesparprogram 2008

SEB:s aktiesparprogram 2008 SEB:s aktiesparprogram 2008 SEB:s aktiesparprogram 2008: Du månadssparar upp till fem procent av din bruttolön under ett år. Beloppet dras från din nettolön och används till att köpa aktier i SEB. Ansökan

Läs mer

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN SAMMANFATTNING Den här sammanfattningen innehåller en översikt över de enligt Emittentens uppfattning största riskerna med Emittenten och de Värdepapper som emitteras enligt detta Grundprospekt. Sammanfattningen

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Buffertautocall Global Säkerhet Golden Gate-bron, San Francisco Internetsäkerhet Placeringen ger möjlighet till en

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Marknadswarrant Elkraft

Marknadswarrant Elkraft www.handelsbanken.se/warranter Marknadswarrant Elkraft Avkastningen är kopplad till elprisets utveckling Du kan tjäna mycket pengar, samtidigt som risken är hög Löptiden är två år Mycket talar för ett

Läs mer

VAD UTMÄRKER PLACERINGARNA?

VAD UTMÄRKER PLACERINGARNA? ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade placeringar TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD GAP Aktieobligation Europa Trygghet nr 2360 Aktieobligation Europa Tillväxt

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Uppsala Domkyrka, Uppsala Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig

Läs mer

Autocall Global E-handel 1050. Grundutbud. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Frihetsgudinnan, New York. Emittent. Commerzbank AG (S&P: A-) ERBJUDS AV

Autocall Global E-handel 1050. Grundutbud. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Frihetsgudinnan, New York. Emittent. Commerzbank AG (S&P: A-) ERBJUDS AV Autocall Global E-handel 1050 Medel risk Autocall 1-5 år Grundutbud Frihetsgudinnan, New York Global E-handel Placeringen ger exponering mot fyra e-handelsbolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande

Läs mer

GAP Bank of China (BoC)

GAP Bank of China (BoC) ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade placeringar TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD GAP Bank of China (BoC) Aktieobligation Sverige Trygghet nr 2362 Aktieobligation

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Grundprospekt 23 mars 2011 rörande Structured Notes INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Riskfaktorer... 24 Riskfaktorer som förknippas med Notes... 25 Riskfaktorer

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial.

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial. Buffertbevis Östeuropa 1049 Medel risk Indexbevis 5 år Buffertbevis Grundutbud Hjältarnas Torg, Budapest Marknadsföringsmaterial Östeuropa Placeringen ger exponering mot Östeuropa genom en indikativ deltagandegrad

Läs mer