Råvarucertifikat RAVAROR S

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Råvarucertifikat RAVAROR S"

Transkript

1 Råvarucertifikat RAVAROR S

2 Råvaror bör vara en del i varje framgångsrikt, långsiktigt sparande. Vi har utvecklat en sparprodukt för att göra det enkelt att skapa en bred exponering mot råvarumarknaden, även med små belopp. Torbjörn Iwarson, råvaruchef SEB Merchant Banking Råvarucertifikat RAVAROR S 2

3 Access till råvarumarknaden Under 2000-talet har råvarupriserna stigit kraftigt vilket har gjort råvaror till ett populärt investeringsalternativ. Med SEB:s råvarucertifikat RAVAROR S, som direkt återspeglar utvecklingen i SEB:s breda råvaruindex, blir det möjligt att enkelt investera i råvarumarknaden. Historiska studier visar att en placering i råvarumarknaden ofta sänker risken och ökar avkastningen i en portfölj bestående av aktier och räntebärande placeringar. Därför rekommenderar vi våra kunder att diversifiera mellan tillgångsslagen och att addera råvaror till portföljen. Råvaror har historiskt sett också varit ett bra skydd mot inflation. Råvaror är en tillgång som ofta stiger i värde när inflationen är hög medan aktier och räntebärande placeringar tenderar att förlora i värde. En placering i råvarumarknaden ger också en möjlihet att ta del av utvecklingen i världens tillväxtmarknader. När människor får det bättre och urbaniseringen ökar, stiger efterfrågan på råvaror. Kina startade den här resan för ca 10 år sedan och har kommit en bra bit på vägen. Men fortfarande har 2,5 miljarder människor i världen precis påbörjat resan. De senaste åren har industrialiseringen i tillväxtländer gjort att råvarumarknadens avkastning ofta överträffat de flesta andra placeringsalternativ. Vi anser därför att råvaror bör vara en del i varje framgångsrikt, långsiktigt sparande. Vi har utvecklat en sparprodukt för att göra det enkelt att skapa en bred exponering mot råvarumarknaden, även med små belopp. Råvarucertifikat RAVAROR S följer direkt prisutvecklingen i SEB:s Råvaruindex och gör råvaror till ett tillgängligt investeringsalternativ för din portfölj. Torbjörn Iwarson, råvaruchef SEB Merchant Banking Majsfält utanför Ribe, Danmark Råvarucertifikat RAVAROR S 3

4 SEB:s Råvaruindex SEB:s Råvaruindex (SEB Commodity Index Excess Return) är framtaget av bankens råvaruexperter och följer avkastningen i terminskontrakten för 19 råvaruslag som är anpassade för nordiska investerare. Till skillnad från övriga råvaruindex i marknaden innehåller SEB:s Råvaruindex inte amerikansk naturgas, amerikansk råolja, nötkreatur eller grisar. Detta till förmån för exempelvis råris, raps och nordisk elektricitet. De råvaror som har störst vikt i SEB:s Råvaruindex är brentolja, bensin, gasolja, guld, koppar, nordisk elektricitet och europeiskt vete. Vid bestämningen av vikter har hänsyn tagits till produktionsvärde och likviditet i råvarumarknaden. I tabellen här intill ser du indexets sammansättning. Varje kvartal återställer SEB råvarornas andel i indexet. Andelarna varierar mellan kvartalen beroende på prisutvecklingen på råvarorna. Eftersom de flesta råvaror handlas i dollar beräknas SEB:s Råvaruindex i dollar. SEB:s Råvaruindex kan delas in i fyra huvudsakliga sektorer: energiråvaror, industrimetaller, ädelmetaller och jordbruksråvaror. Ur många perspektiv är dessa olika till sin karaktär men det finns också gemensamma drag. Exempelvis påverkas samtliga av den långsiktiga globala tillväxttrenden, konjunktursvängningar, valutakursrörelser och geopolitik, medan väder är den viktigaste källan till prisrörelser för jordbruksprodukter. Bomull Råris Nickel Kaffebönor Socker Raps Zink Silver Tysk elektricitet Sojabönor Majs Aluminium Europeiskt vete Nordisk elektricitet Koppar Guld Gasolja Bensin 1 % 1 % 1 % 2 % 2 % 2 % 2 % 3 % 3 % 4 % 4 % 4 % 5 % 8 % 9 % 10 % 12 % 12 % Brentolja 15 % 0 % 5 % 10 % 15 % Översikt över de ingående råvarornas andelar i SEB:s Råvaruindex. Indexet följer terminskontrakten för respektive råvara genom 19 subindex RAVAROR S SEB Commodity Index Excess Return Grafen visar pro forma utveckling för SEB Commodity Index Excess Return och certifikatet RAVAROR S sedan indexets start år Certifikatets värde exkluderar kurtage. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Källa: SEB. Råvarucertifikat RAVAROR S 4

5 Vad är råvarucertifikat RAVAROR S? Ett börshandlat certifikat är ett värdepapper som ger dig möjlighet att investera i olika tillgångsslag som exempelvis råvaror och valutor. Med SEB:s råvarucertifikat RAVAROR S kan du på ett smidigt sätt ta del av fördelarna med en bred råvaruexponering i din portfölj. Certifikatet följer SEB:s Råvaruindex med ett 1:1-förhållande*. Värdet på certifikatet går upp när indexet stiger och går ner när indexet faller. Löptiden är tio år, men du kan själv välja hur länge du vill behålla ditt certifikat. * Exklusive avgift, räntor och eventuella valutakursförändringar. Vad kostar det att handla? När du tecknar dig betalar du kurtage till din bank eller mäklare. Teckningskurtaget är 0,45 procent. En administrationsavgift om 0,65 procent per år dras från certifikatets värde dagligen. Det motsvarar en värdeminskning om 65 öre per år eller ca 0,18 öre per dag för ett certifikat som kostar 100 kronor. Teckningsperiod Certifikatet kan köpas under en teckningsperiod från den 2 oktober till den 12 oktober Det minsta antal certifikat som du kan teckna är 100 certifikat. Om du väljer att teckna dig gör du detta till NAV-kursen (net asset value), och slipper på så sätt den sedvanliga köp-/säljspreaden som annars är tillämplig när du handlar i andrahandsmarknaden efter teckningsperiodens slut. För att kunna teckna dig behöver du en depå eller ett Servicekonto/VP-konto. Läs mer på Faktasidan om hur du går tillväga. Andrahandsmarknad Efter teckningsperioden kan du köpa och sälja certifikatet på börsen, precis som en aktie. Du betalar då kurtage enligt gällande prislista till din bank eller mäklare. Certifikat handlas styckvis och SEB ställer köp- och säljkurser under börsens öppettider. Det minsta antal certifikat du kan köpa på andrahandsmarknaden är ett (1) certifikat. För att handla behöver du en depå eller ett Servicekonto/VP-konto. Du lägger din order på Internetkontoret, via Telefonbanken eller genom din bankkontakt på SEB, alternativt hos något annat värdepappersinstitut. Kaffebönor utanför Nairobi, Kenya Fakta i korthet Teckningstid: 2 oktober 12 oktober 2012 Betalningsdag: 19 oktober 2012 ISIN-kod: SE Benämning: RAVAROR S Lägsta teckningpost: 100 certifikat Teckningskurs: 100 kronor per certifikat Teckningskurtage: 0,45 procent Avgift: 0,65 procent årligen Emittent: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Risker Placeringar i finansiella instrument är alltid förenat med vissa risker. Mer information om vilka risker som finns hittar du på sidan 7 i denna broschyr och i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som finns på Beskattning Börshandlade certifikat är föremål för beskattning. Skattereglerna kan ändras över tiden. Vad skattereglerna får för konsekvenser för just dig beror på dina individuella förutsättningar. Läs mer på se/cert. Råvarucertifikat RAVAROR S 5

6 Avkastningen i råvarucertifikat RAVAROR S Förutom förändringen i SEB:s Råvaruindex kommer avkastningen i ditt certifikat att påverkas av några andra faktorer. Du ser en översikt över vilka parametrar som påverkar ditt certifikat nedan. Certifikatets värde påverkas av: Effekt på certifikatets värde: SEB:s Råvaruindex. Positiv om index stiger. Negativ om index faller. USD/SEK. (För den andel av certifikatets värde som baseras på råvaror som handlas i USD.) Positiv om USD stärks mot SEK. Negativ om USD försvagas mot SEK. EUR/SEK. (För den andel av certifikatets värde som baseras på råvaror som handlas i EUR.) Positiv om EUR stärks mot SEK. Negativ om EUR försvagas mot SEK. Rörlig intäktsränta i USD. (För den andel av certifikatets värde som baseras på råvaror som handlas i USD.) Positiv*. Adderas till certifikatets värde dagligen. Rörlig intäktsränta i EUR. (För den andel av certifikatets värde som baseras på råvaror som handlas i EUR.) Positiv*. Adderas till certifikatets värde dagligen. Avgift. Negativ. Dras från certifikatets värde med 1/360-del per dag. * I extremfall kan intäktsräntorna bli negativa, och därför ha en negativ effekt på certifikatets värde. Rapsfält på Fogdön, Strängnäs Råvarucertifikat RAVAROR S 6

7 Risker Nedan finner du en översikt av de risker som kan förknippas med certifikatet. Du kan hitta mer information i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på Kreditrisk Utgivare (emittent) av certifikatet är SEB. Det betyder att du som innehavare av ett certifikat har en kreditrisk på SEB. Vid en kreditrisk måste du bedöma SEB:s förutsättningar att fullgöra sina åtaganden enligt certifikatets villkor under dess löptid. En placering i ett certifikat omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Likviditetsrisk/kursrisk Skillnaden mellan köp- och säljkurs kan variera beroende på rådande marknadsförhållanden. Under marknadsplatsens handelstider är SEB market maker och ställer under normala marknadsförhållanden priser och säkerställer likviditet. Det kan under vissa perioder vara svårt eller omöjligt att handla i certifikatet, t ex vid bristande likviditet i marknaden eller då handeln på relevant marknadsplats stängs på grund av marknadsavbrott eller vid tekniska fel hos marknadsplatsen, SEB eller Euroclear Sweden AB (f d VPC). Valutarisk Certifikatet påverkas av eventuella valutakursförändringar i USD/SEK samt EUR/SEK eftersom de råvaror som SEB:s Råvaruindex baseras på prissätts i USD eller EUR. Marknadsrisk Placeringar i finansiella instrument är alltid spekulation som ger möjlighet till värdestegringar och vinster, men som samtidigt innebär risk för värdeminskning och förlust. När du köper ett börshandlat certifikat tar du en risk på prisutvecklingen i den tillgång som certifikatet är exponerat mot. Detta brukar kallas för marknadsrisk. Om den underliggande tillgångens pris sjunker får du en negativ avkastning relaterad till nedgången. Du tar således en risk med hela det investerade kapitalet. Övrig risk Olika marknadsaktörers certifikat kopplade till samma marknad är ofta konstruerade på olika sätt och kan därför vara svåra att jämföra. Information om hur detta certifikat är konstruerat finner du här i broschyren. Bulklastare utanför Vancouver, Kanada Råvarucertifikat RAVAROR S 7

8 Faktasidan Teckningstid 2 oktober 12 oktober Har du digipass kan du teckna dig via telefon I annat fall fyller du anmälningssedeln och skickar in den till Frisvar, SEB, Fixed Income Operations, RA6:2, Stockholm, alternativt faxa till Startdag 15 oktober Betalningsdag 19 oktober Slutdag 17 oktober Benämning och isinkod Information om certifikatet får du via avräkningsnotor, årsbesked, Internet och Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) samt på NASDAQ OMX Stockholm AB:s kurslista. Där benämns den kapitalskyddade placeringen enligt nedan. Benämning: Råvarucertifikat RAVAROR S ISIN-kod: SE Betalningssätt Likvidbeloppet dras enligt anvisning i anmälningssedeln på betalningsdagen. Priser och avgifter Pris per certifikat är 100 kronor. För täckning av SEB:s kostnader och rörelseresultat tar SEB ut kurtage (transaktionskostnad) och en avgift (dras från certifikatets värde). Läs mer under Kurtage och Avgift. På betalningsdagen är villkoren för produkten fastställda varvid likvid och kurtage ska betalas. Kurtage Kurtage uppgår till 0,45 procent av likvidbeloppet per nota vid nyteckning, dock minst 150 kronor per nota för depåkunder i SEB och 200 kronor för Servicekonto-/VP-kontokunder och kunder med depå i annan bank än SEB. Transaktionsavgift om 10 kronor per nota tillkommer för kunder med Servicekonto-/ VP-konto och kunder med depå i annan bank/värdepappersbolag. Om produkten säljs på andrahandsmarknaden tillkommer kurtage enligt gällande prislista till din bank (SEB eller annan bank) eller mäklare. Avgift Avgiften är 0,65 procent av certifikatets värde på årsbasis. Den andel av avgiften som är hänförlig till en dag dras automatiskt från ditt certifikats värde varje dag. Om certifikatet kostar 100 kronor är avgiften 65 öre per år. Ett sådant certifikat kommer att prisjusteras från 100 kronor till 99,9982 kronor efter en dag, om marknaden i övrigt är oförändrad och bortsett från positiva eller negativa ränteeffekter samt eventuella valutakursrörelser. Räntor Detta certifikat ger upphov till rörliga intäktsräntor som gottskrivs dig genom att certifikatets värde justeras dagligen. Räntenivåerna kommer att anpassas till rådande marknadsläge. Vid extremt låga marknadsräntor, då räntebasen understiger räntebasmarginalen, kommer intäktsräntan att bli negativ och påverka certifikatets värde negativt. Löptid Certifikatet har en löptid om 10 år och förfaller Du kan dock sälja ditt certifikat på andrahandsmarknaden när som helst under löptiden. Andrahandsmarknad Du kan sälja ditt certifikat under börsens öppettider då SEB under normala förhållanden alltid erbjuder en köpkurs. Kursen kan vara högre eller lägre än det ursprungliga teckningspriset beroende på utvecklingen i det underliggande indexet. Förvaring I service-/vp-konto, depå i SEB eller hos annan bank/värdepappersbolag, samt i Investeringssparkonto (ISK) i SEB och kapitalförsäkring i SEB. Information om SEB:s Investeringssparkonto (ISK) finns på Spara & Placera, Investeringssparkonto. Information om SEB:s kapitalförsäkring finns på Pension & försäkring. Börsregistrering Upptagande till handel på reglerad marknad kommer att ske på Nasdaq OMX Stockholm AB eller annan börs. Fullständiga villkor För detta certifikat gäller villkoren i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram per juni 2012 jämte publicerade tilläggsprospekt tillsammans med Slutliga Villkor daterad oktober Prospektet är på svenska och SEB kommer under avtalstiden att kommunicera på svenska och engelska. För villkoren och marknadsföringen gäller svensk lag och eventuell tvist avgörs i första instans av Stockholms tingsrätt. För mer information om SEB och dess tjänster se Information om SEB och dess värdepapperstjänster som du hittar på Spara & Placera, Regler för hantering av värdepapper. Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) SEB, Stockholm, orgnr , har bl a tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. SEB står under Finansinspektionens tillsyn. SEB har erhållit rating A+ enligt Standard & Poor s, och A1 enligt Moody s. Rating kan emellertid vara föremål för ändring så det är var och ens skyldighet att inhämta information om aktuell rating. SEB:s styrelse har sitt säte i Stockholm. Råvarucertifikat RAVAROR S 8

9 Produktgrupp C. Mer information om SEB:s produktgrupper hittar du på Spara & Placera, Regler för hantering av värdepapper. Skatteregler för fysiska personer Denna information berör endast fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. För andra fysiska personer och för juridiska personer gäller andra regler. Börshandlade certifikat är föremål för beskattning. Skattereglerna kan ändras över tiden. Den som är osäker på hur ett börshandlat certifikat ska beskattas bör rådgöra med en skatterådgivare. Vad skattereglerna får för konsekvenser för just dig beror på dina individuella förutsättningar. Läs mer om beskattning på cert. PuL För information enligt personuppgiftslagen (PuL) om Bankens behandling av Personuppgifter med mera, se baksidan av anmälningssedeln. Klagomål Vid eventuella klagomål avseende denna produkt, bör kontakt snarast tas med den enhet inom SEB som tillhandahållit produkten. Om klagomålet därefter kvarstår hänvisas till: SEB Kundrelationer, Stockholm, Telefon Ytterligare information om klagomålshantering och hur du går vidare med ditt klagomålsärende finns på SEB:s hemsida, Allmänt gäller Denna broschyr kommer från SEB och innehåller information om SEB:s börshandlade råvarucertifikat RAVAROR S. Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. För finansiella instrument är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detajerad information innan du fattar beslut om en investering. Om informationen hänvisar till en investeringsanalys bör du om möjligt ta del av den fullständiga analysen och information publicerad i anslutning därtill eller läsa den information om specifika bolag som finns tillgänglig på Uppgifter om skatter kan ändras över tiden och är inte heller anpassade efter just din specifika situation. För fonder och andra finansiella instrument är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. I vissa fall kan förlusten även överstiga det insatta kapitalet. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering. Mer information t ex faktablad för fonder och informations-/marknadsföringsbroschyrer för fonder och strukturerade produkter finns på Om behov finns kan du även inhämta råd om placeringar anpassade efter din individuella situation från din rådgivare i SEB. Vill du veta mer? Tala med din bankkontakt på närmaste SEB-kontor, eller läs mer på Vill du prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev om Börshandlade certifikat, med analyser, marknadskommentarer och tradingidéer? Anmäl dig på Råvarucertifikat RAVAROR S 9

Börshandlade certifikat Bull & Bear

Börshandlade certifikat Bull & Bear Börshandlade certifikat Bull & Bear Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX G10 Carry SEB:s valutacertifikat FX G10 Carry ger en möjlighet att investera i en klassisk valutastrategi på de tio vanligaste valutorna, G10-valutorna. Carry-strategin

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX Scorecard

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX Scorecard Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX Scorecard SEB:s valutacertifikat FX Scorecard ger en unik möjlighet att placera i tillgångsslaget valuta. Certifikaten finns med olika risknivå för att passa

Läs mer

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter 2 Snabbkoll på Mini Futures Fördelar Möjligt att investera i många olika tillgångar för stigande eller fallande marknad. Hävstång ger hög

Läs mer

Miniterminer. Prissäkring för dig som är lantbrukare

Miniterminer. Prissäkring för dig som är lantbrukare Miniterminer Prissäkring för dig som är lantbrukare SEB:s Miniterminer minskar din osäkerhet kring framtida inköp och försäljning av råvaror används för prissäkring av spannmål, oljeväxter och drivmedel

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen.

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. När det är turbulent på börsen gör du klokt i att inte ta några onödiga

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5057 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Bull & bear En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Upp eller ner? Bull eller Bear? Det viktigaste är vad du tror.

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

GRUNDPROSPEKT. SKANDIABANKEN AB:S (publ) MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM. Ledarbank. Emissionsinstitut SEB HANDELSBANKEN SWEDBANK AVSEENDE

GRUNDPROSPEKT. SKANDIABANKEN AB:S (publ) MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM. Ledarbank. Emissionsinstitut SEB HANDELSBANKEN SWEDBANK AVSEENDE Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 31 maj 2012. Grundprospektet är offentliggjort på Skandiabanken AB (publ):s hemsida den 31 maj 2012 och gäller i 12 månader från

Läs mer

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 Observera att en investering i en

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa Foto: TT / AGE Autocall Europa Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Europeisk kraftsamling Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant BNP Paribas Arbitrage Issuance

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Långsiktig potential. Autocall Oljebolag Maximal

Långsiktig potential. Autocall Oljebolag Maximal Foto: Ben Seelt/Masterfile/TT Autocall Oljebolag Maximal Återbetalningsskydd Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 2 APRIL Långsiktig potential Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent Royal Bank

Läs mer

Amerikansk köpkraft. Kapitalskydd. Certifikat Hävstångscertifikat. Emittent/Garant SG Issuer/Société Générale

Amerikansk köpkraft. Kapitalskydd. Certifikat Hävstångscertifikat. Emittent/Garant SG Issuer/Société Générale Foto: Garry Black/Masterfile/TT Autocall USA Konsumtion Combo Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 26 JUNI Amerikansk köpkraft Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant

Läs mer

SEB Private Equity Certifikat

SEB Private Equity Certifikat SEB Private Equity Certifikat Private Equity innebär investeringar i onoterade bolag eller bolag som köps ut från börsen. Tack vare långsiktig god avkastning har det blivit ett naturligt inslag i många

Läs mer

Produktinformation ällande depå i Skandiabanken

Produktinformation ällande depå i Skandiabanken Produktinformation ällande depå i Skandiabanken 2010-12-01 Skandiabanken Aktiebolag (publ) 106 55 Stockholm Telefon vx 08-463 60 00 Telefon Kundtjänst 020-55 55 00 Besöksadress: Kungsgatan 28 Säte: Stockholm

Läs mer

Strukturinvest Emission 2014:5

Strukturinvest Emission 2014:5 Strukturinvest Emission 14:5 Tecknas till och med 9 augusti 14 E-Handel s. Europa s. 3 Basutbud s. 5 Kapitalskydd Aktieobligation Europa 8 Aktieobligation Asiatiska Banker 7 Indexobligation Råvaror Fixed

Läs mer

Aktieindexobligation Quality Income nr 1534

Aktieindexobligation Quality Income nr 1534 TECKNA DIG SENAST 15 MAJ 2013 Aktieindexobligation Quality Income nr 1534 EGENSKAPER EXPONERING MOT HÖGUTDELANDE KVALITETSBOLAG PLACERING MED 90% KAPITALSKYDD VEM PASSAR PLACERINGEN? Aktieindexobligation

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus.

Marknadsföringsmaterial. Bull & Bear. Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. Marknadsföringsmaterial Bull & Bear Handla rätt och få minst dubbla avkastningen. Oavsett om du tror på plus eller minus. När du bestämt dig för dubbla avkastningen Bull Du tror på en uppgång i marknaden.

Läs mer

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN SAMMANFATTNING Den här sammanfattningen innehåller en översikt över de enligt Emittentens uppfattning största riskerna med Emittenten och de Värdepapper som emitteras enligt detta Grundprospekt. Sammanfattningen

Läs mer

GAP Bank of China (BoC)

GAP Bank of China (BoC) ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade produkter TECKNA DIG SENAST 12 MAJ 2015 100% KAPITALSKYDD I USD GAP Bank of China (BoC) Aktieobligation USA Konsumtion USD Trygghet nr 2218

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago 1189 Autocall Guld Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Autocall DUO Alternativ exponering Chicago Board of Trade, Chicago Guld Placeringen ger exponering mot två börshandlade guldbolagsfonder och ger möjlighet

Läs mer

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start Foto: NordicPhotos Sprinter Sverige Optimal Start Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 21 SEPTEMBER Störst på boursen Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej ING Bank N.V. rating S&P

Läs mer