Räntecertifikat Stena

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Räntecertifikat Stena"

Transkript

1

2 Räntecertifikat Stena Handelsbanken erbjuder räntecertifikat kopplade till Stena AB. Certifikaten har en löptid om cirka fem år och erbjuds i två alternativ. Det ena betalar kvartalsvis rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus en preliminär kreditpremie om 4,6 procent och det andra alternativet betalar en fast årlig ränta om preliminärt 5,2 procent. Under senare år har räntan på stats- och bostadsobligationer fallit krafefterfrågan på tillgångar med en hög och regelbunden avkastning och som inte har alltför hög risk. Exempel på denna typ tigt. Detta har ökat av placeringar är företagsobligationer, räntecertifikat och kreditcertifikat. Avkastningen på en företagsobligation består av två beståndsdelar: en basränta och ett kreditpåslag, en så kallad kreditspread, som utgör ersättning för företagsobligationens kreditrisk. Kreditspreadarna har minskat de senaste åren, men ger enligt vår bedömning fortfarande en skälig ersättning för den kreditrisk som företagsobligationer medför. Då risken är högre i räntecertifikaten jämfört med många traditionella ränteplaceringar bör en mindre del av det räntebärande kapitalet inve- steras i denna typ av placeringar. Det är också viktigt att sprida riskerna. Hur stor del som är lämplig beror framförallt på risktolerans. Eventuella likviditetsbehov är också viktiga, eftersom skillnaden mellan köp- och säljkurs i andrahandsmarknaden kan vara stor under löptiden. För vem? Räntecertifikat är en placering som passar placerare som vill ha en regelbunden räntebetalning. Räntecertifikaten passar investerare som är beredda att ta en högre risk och därmed få en högre avkastning än i traditionella ränteplaceringar. Stena har en rating som är under invest- ment grade vilket brukar sägas innebära något spekulativt. Räntecertifikaten med rörlig ränta passar placerare som tror på stigande korträntor. Dessutom påverkas marknadsvärdet på andrahandsmarknaden för räntecertifikat med rörlig ränta i mindre utsträckning av förändrade marknadsräntor eftersom räntan justeras kvartalsvis. Räntecertifikaten med fast ränta passar placerare som vill ha en känd årlig ränta och som kan tolerera en högre rörlighet i marknadsvärdet under löptiden. SHBC STEN8 Certifikatet är utgivet av Handelsbanken och är kopplat till Stena AB. Räntecertifikatet ger en kvartalsvis rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus en preliminär kreditpremie om 4,6 procent. Definitiv kreditpremie fastställs på affärsdagen den 3 september Kupongen utbetalas kvartalsvis den 8 januari, 8 april och 8 juli och 8 oktober, första gången den 8 januari 2016 och sista gången på återbetalningsdagen den 8 oktober SHBC STEN9 Certifikatet är utgivet av Handelsbanken och är kopplat till Stena AB. Certifikatet ger en fast årlig ränta om preliminärt 5,2 procent. Slutlig kupong fastställs på affärsdagen den 3 september Kupongen utbetalas årligen den 8 oktober, första gången den 8 oktober 2016 och sista gången på återbetalningsdagen den 8 oktober Möjligheter Möjlighet till högre avkastning än i traditionella räntebärande placeringar. Regelbunden avkastning i form av årliga räntebetalningar. Risker Skillnad mellan köp- och säljkurs kan vara stor under löptiden. Högre risk än i många traditionella ränteplaceringar. Riskindikator På en skala från 1 till 7, där 7 är högst risk, bedömer vi att räntecertifikaten har risknivå 4 vad gäller marknadsrisker, läs mer om riskindikatorn på sid 6. Stena AB, historisk 5 årig kreditspread apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 Kreditspread Stena AB Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utfall. Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets. 2

3 Beskrivning Räntecertifikaten är utgivna av Handelsbanken och har en löptid på cirka fem år. Det ena alternativet, SHBC STEN8, ger en kvartalsvis rörlig ränta som justeras i början av respektive ränteperiod, och uppgår till 3 månaders Stibor plus en fast kreditpremie. 3 månaders Stibor är en daglig referensränta, beräknat som ett medelvärde av de räntor som banker ställer till varandra för utlåning, med tre månaders löptid. Kreditpremien är det fasta påslag placeraren får för att ta kreditrisken i certifikatet. Kupongen justeras kvartalsvis och 3 månafastställs två bankdagar före varje räntepe- ders Stibor riod. Räntan utbetalas den 8 januari, 8 april, 8 juli och 8 oktober varje år, första gången den 8 januari Den slutliga nivån på kreditpremien fastställs på affärsdagen den 3 september Det andra alternativet, SHBC STEN9, betalar en fast årlig ränta om preliminärt 5,20 procent. Räntan utbetalas årligen den 8 oktober, första gången den 8 oktober 2016 och sista gången på återbetalningsdagen den 8 oktober Slutlig nivå på den årliga räntan fastställs på affärsdagen den 3 september Beräkning av kupong För att beräkna det belopp som utbetalas på respektive ränteförfallodag används följande formel: Teckningsbelopp x Kupong x Ränteperiod Kupongen i SHBC STEN8 är 3 månaders Stibor plus fastställd kreditpremie. Ränteperioderna är faktiskt antal dagar i respektive ränteperiod dividerat med 360. Kupongen i SHBC STEN9 är preliminärt 5,2 procent per år och ränteperioderna är antal dagar i ränteperioden, där varje månad anses ha 30 dagar, dividerat med 360. Återbetalt belopp Räntecertifikaten innebär en kreditrisk både på Handelsbanken, som utgivare av certifikaten, och på Stena AB. Om ingen kredithändelse sker under löptiden åter- betalar räntecertifikaten teckningsbeloppet på återbekredithändelse däremot skulle inträffa justerar Handelsbanken ner återbetalat belopp och kupongen reduceras till noll. Hur stort belopp som återbetalas vid en kredithändelse beror på vilket återvärde som kommer att fastställas. talningsdagen. Om en Vid en kredithändelse i Stena AB beräknar och justerar Handelsbanken återbetalningsbeloppet. I samband med att kredithändelsen inträffar fastställs ett så kallat återvärde. Återvärdet är det värde som en lämplig obligation utgiven av bolaget handlas till i marknaden. För ett placerat belopp om kronor och ett fastställt återvärde om 30 procent blir det belopp som återbetalas på återbetalningsdagen kronor x 30 procent = kronor. Avkastningstabell Beräkningarna i tabellen nedan är baserade på ett nominellt belopp om kronor och ett courtage om 1,0 procent. För räntecertifikaten med rörlig ränta antas 3 månaders Stibor vara konstant över hela löptiden. Den 17 au- gusti var 3 månaders Stibor -0,269 procent. Placerat belopp Återbetalt belopp 3 månaders Stibor SHBC STEN8 Rörlig ränta Årlig effektiv ränta Fast ränta SHBC STEN9 Årlig effektiv ränta -0,25 4,35% 4,26% 5,20% 5,04% 0,00 4,60% 4,52% 5,20% 5,04% 0,25 4,85% 4,78% 5,20% 5,04% 0,50 5,10% 5,04% 5,20% 5,04% 0,75 5,35% 5,30% 5,20% 5,04% 1,00 5,60% 5,56% 5,20% 5,04% 1,50 6,10% 6,09% 5,20% 5,04% Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utfall. Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets. 3

4 Kredithändelse, räkneexempel med mera Kredithändelse En kredithändelse är när ett bolag antingen försätts i konkurs, har ställt in betalningar, så kallat betalningseller genom ett statligt ingripande (gäller endast finansiella bolag) under tiden från affärsdagen till och med slutdagen. dröjsmål, genomför en rekonstruktion Konkurs innebär att bolaget är på obestånd. Betalningsdröjsmål innebär att bolaget inte i rätt tid fullgör sina betalningsförpliktelser ser om minst motsvarande 1 miljon amerikanska dollar avseende finansiell skuld. En finansiell skuld är till exempel lån eller utgivna obligationer. Rekonstruktion innebär att bolaget omförhandlar villkoren avseende en finansiell skuld om minst motsvarande 10 miljoner amerikanska dollar till följd av försämrad kreditvärdighet eller minskad finansiell styrka. Statligt ingripande innebär att en statlig myndighet eller annat liknande organ helt eller delvis tvingar bolaget att vidta vissa åtgärder som påverkar en finansiell skuld om minst motsvarande 10 miljoner amerikanska dollar i syfte att exempelvis upprätthålla stabilitet i banksystemet. Definitionen på en kredithändelse bestäms av ett regelverk fastställt av ISDA, International Swaps and Derivatives Association. Kreditrating Ett kreditvärderingsinstitut bedömer emittenters (låntagares) kreditvärdighet, det vill säga deras förmåga att betala tillbaka lånet samt betala ränta i tid. Kreditvärderingsinstitutets bedömning av låntagaren mynnar ut i ett betyg som beskriver låntagarens sannolikhet att fullgöra sina åtaganden. Kreditbetygsskalan delas grovt in i två delar - Investment grade och non-investment grade. Begreppet Investment grade kommer från den amerikanska marknaden och innebär att bolaget är godkänt som placering för amerikanska pensionsstiftelser. De två största kreditvärderingsinstituten tuten är Standard & Poor s och Moody s. De har olika skalor som anger kreditbetyget, se tabellen nedan. Rating S&P Rating Moody's AAA Aaa Absolut högsta kreditkvalitet AA A Aa A BBB Baa Ganska hög kreditkvalitet BB B CCC Ba B Caa C C Nära betalningsinställelse D D Moody s publicerar årligen statistik över inträffade kredithändelser bland de bolagen som de analyserar. Enligt denna rapport är den historiska konkurssannolikheten sedan 1998 under en femårsperiod för bolag med en kreditrating om Ba3 10,6 procent. Sannolikheten för konkurs varierar dock över tiden och är även beroende av vilken bransch bolaget är verksam inom. Räntecertifikat jämfört med företagsobligationer Förklaring Högsta kreditkvalitet Hög kreditkvalitet Något spekulativt Spekulativt Klart spekulativt Konkurs Räntecertifikat skiljer sig från företagsobligationer. De viktigaste skillnaderna är: Ett räntecertifikat t innebär kreditrisk både på emittenten (utgivaren av räntecertifikatet) och på bolaget räntecertifikatet är kopplat till. Företagsobligationer innebär bara en kreditrisk på bolaget som gett ut obligationen. Räntecertifikaten är börsnoterade vilket företagsobligationer oftast inte är. Därmed kan räntecertifikaten placeras i Investeringssparkonto (ISK) och i kapitalförsäkring. Räntecertifikaten kan köpas i poster om nominellt kronor och i svenska kronor. Företagsobligationer handlas oftast i poster om kronor och/eller i utländsk valuta. 4

5 Mer om Stena AB Stena AB Stenakoncernen är en av de största familjeägda företagsgrupperna i Sverige och har sina verksamheter inom fem affärsområden: Färjelinjer, Drilling, Shipping, Fassom är en av världens största internatio- tigheter och Adactum. Färjelinjer, nella passagerar- och fraktverksamheter, bedrivs via Stena Line. Drillingverksamhet, med halvt nedsänkbara oljeborrningsriggar och oljeborrningsfartyg, bedrivs av Stena Drilling. Shippingverksamhet bedrivs av Stena RoRo, Stena Bulk och Stena LNG. Stena Fastigheter äger fastigheter främst i Göteborg, Stockholm och Malmö och är en av Sveriges största privatägda fastighetsägare. Den internationella verksamheten har fastigheter ibland annat Europa och USA. Stena Adactum investerar i företag utanför Stenas traditionella kärnverksamhet. Under 2014 omsatte Stena 33,5 miljarder kronor och rörelseresultatet uppgick till 4,8 miljarder kronor (3,6 miljarder kronor exklusive värdeförändring förvaltningsfastigheter och realisationsresultat av försäljning anläggningstillgångar). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,0 miljarder kronor. De räntebärande nettoskulderna uppgick till 56,3 miljarder kronor och nettoskuldsättningsgraden vid årets slut till 1,6 gånger. Stena AB har kreditbetyget Ba3 från Moody s och BB från Standard & Poor s, båda med stabila utsikter. 5

6 Räntecertifikaten i sammandrag Anmälan, betalning och courtage Räntecertifikaten köps till kurs 100 procent av teckningsbeloppet. Teckningsbeloppet är i poster om nominellt kronor. Sista anmälningsdag är den 31 augusti Affärs- och likviddag är den 3 september Courtage är 1 procent på teckningsbeloppet. Kupong Kupongen i räntecertifikatet SHBC STEN8 är rörlig och justeras kvartalsvis. Vid varje räntejusteringstillfälle fastställs kupongen till Referensränta plus fastställd kreditpremie. Kupongen i räntecertifikat SHBC STEN9 är fast under hela löptiden. Vid en kredithändelse reduceras kupongen i båda alternativen till noll och inga fler kuponger kommer att utbetalas. Referensränta och Kreditpremie Referensräntan är 3 månaders Stibor, avläst 2 Bankdagar före den första dagen i respektive ränteperiod. 3 månaders Stibor läses av på Reuters sida STIBOR=. För den första ränteperioden är referensräntan en linjär interpolering mellan 3 månaders och 6 månaders Stibor. Kreditpremien är fast under hela löptiden och uppgår preliminärt till 4,6 procent. Slutlig kreditpremie fastställs på affärsdagen 3 september Nivån avgörs bland annat av hur kreditspreadarna på Handelsbanken och Stena AB rör sig fram till affärsdagen. Ränteförfallodagar För SHBC STEN8 betalas kupongen kvartalsvis den 8 januari, 8 april, 8 juli och 8 oktober varje år. Första gången den 8 januari 2016 och sista gången på återbeoktober För SHBC STEN9 talningsdagen den 8 utbetalas kupongen årsvis den 8 oktober varje år, första gången den 8 oktober 2016 och sista gången på åter- betalningsdagen den 8 oktober Startdag och Slutdag Startdag är den 3 september 2015 och Slutdag är den 20 september Återbetalningsbelopp och Återvärde Om det inte sker en kredithändelse förfaller räntecertifitill teckningsbeloppet. Om det sker en kredithändelse beräknas ett så kallat återvärde. Med återvärde avses det procentuella marknadsvärdet på en obligation utgiven av det bolag där kredithändelsen har inträffat, eller det värde som enligt Handelsbanken är mer riktig. katet För en mer utförlig beskrivning, se Slutliga villkor. Återbetalningsdag Den 8 oktober 2020 förutsatt att ingen kredithändelse har inträffat. Har en kredithändelse inträffat, kan återbetalningsdagen komma att senareläggas och infaller då snarast möjligt efter konstaterad kredithändelse. Riskindikatorn Riskindikatorn mäter risken i våra placeringar enligt en sjugradig skala, där 1 är lägst risk och 7 är högst. Riskindikatorn följer så långt som möjligt de riktlinjer för fonder som tagits fram av Europeiska värdepappersoch marknadsmyndigheten, ESMA. Därmed kan du jämföra risken i våra certifikat med risken i fonder från bland annat Handelsbanken. Riskindikatorns nivå beror dels på certifikatets konstruktion, dels på risken i underliggande marknad(er). Riskindikatorn är utformad så att den mäter risken för mindre sannolika kraftigt negativa utfall. Över tiden kan riskindikatorn ändras både uppåt och nedåt. Riskindikatorn mäter bara marknadsrisken, det vill säga hur förändringar i marknaden påverkar värdet av placerr, till exempel Handelsbankens kreditrisk och likviditetsrisk, tar den inte hänsyn till. Det är också viktigt att notera att vi mäter risken på placeringens slutdag, inte under löptiden. Courtage och Arrangörsarvode ingen. Andra typer av risker, På affärsdagen fastställs villkoren för certifikaten och likvid inklusive courtage betalas. Courtaget är 1 procent på teckningsbeloppet. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. Handelsbanken kalkylerar med ett arrangörsarvode motsvarande maximalt 0,4 procent per år av certifikatets teckningsbelopp. Arrangörsarvodet tas ut som en engångskostnad vid start och är inkluderat i certifikatets pris. Vid en investering om kronor innebär det: Courtage: kronor. Arrangörsarvode: maximalt kronor, det vill säga totalt maximalt kronor. Beskattning Räntecertifikatens skattemässiga status är inte klarlagd. Enligt Handelsbankens bedömning torde de beskattas som fordringsrätt. Kapitalvinst respektive kapitalförlust borde således behandlas på samma sätt som räntor vid kvittning mot andra förluster respektive vinster. Räntecertifikaten bedöms vara marknadsnoterat. Detta är endast allmän information utifrån vad som i dagsläget är känt och kan komma att ändras i framti- den. För rådgivning eller information om vilka skatteregler som gäller rekommenderar vi att du kontaktar en skatterådgivare eller revisor. Värdet under löptiden andrahandsmarknad Räntecertifikaten kommer att noteras på Stockholmsbörsen från och med den 8 september Kurser finns på Värdet av- 6

7 görs framför allt av marknadens prissättning av Hankreditvärdighet, marknads- delsbankens och Stena ABs räntor samt återstående löptid. Observera också att skillnaden mellan köp- och säljkurs kan vara stor. Under perioder kan andrahandsmarknaden vara begränsad. Tilldelning och villkor för emissionens genomförande Avräkningsnota beräknas sändas ut den 2 september Volymen i respektive certifikat är begränsad till kronor. Handelsbanken n förbehåller sig dock rätten att utöka eller ytterligare begränsa detta belopp. För ytterligare information Se Slutliga villkor. Handelsbanken kommer att ställa in alternativ om kreditpremien i SHBC STEN8 inte kan fastställas till minst 4,25 och kupongen för SHBC STEN9 inte kan fastställas till minst 4,8 procent. Handelsbanken har rätt att ställa in emissionen i vissa fall. För ytterligare information se Slutliga villkor. Om emissionen ställs in efter att betalning genomförts, betalar Handelsbanken tillbaka beloppet till det konto som angetts. Kapitalförsäkring Räntecertifikaten kan läggas i en kapitalförsäkring. Då betalas ingen kapitalvinstskatt, utan istället en årlig avkastningsskatt. För mer information om Handelsbankens kapitalförsäkring Kapitalspar Depå, se Investeringssparkonto Räntecertifikaten kan läggas i ett Investeringssparkonto. Då betalas ingen kapitalvinstskatt, utan istället beskattas en årlig schablonintäkt. För mer information om Handelsbankens Investeringssparkonto, se Kunskapsnivå Placerare ska förvissa sig om att kunskapen om handel med certifikat är tillräcklig för att kunna fatta ett affärsmässigt beslut. Placerare i certifikat bör uppmärksamär noll förloras hela ma att om återbetalningsbeloppet det placerade beloppet. Fullständiga villkor Räntecertifikaten ges ut under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram. Det fullständiga prospektet utgörs dels av Grundprospektet för Handelsoch Certifikatprogram, dels av Slutliga villkor. Båda dokumenten finns på Grund- bankens MTN-, Warrant- prospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram har godkänts av Finansinspektionen. Försäljningsrestriktioner Erbjudandet riktar sig till personer i Sverige vars deltagande inte förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder utöver de som vidtas av Handelsbanken. Prospektet får inte distribueras i något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver sådan åtgärd eller strider mot reglerna i sådant land. Förvärv av värdepapper som emitteras i enlighet med detta prospekt i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltigt. Ansvarsbegränsning Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av materialet får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan n lämnat skriftligt medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens reginstruments historiska avkastning är inte en ler. Finansiella garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Important notice - in English This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information n may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country. Handelsbanken är ansluten till Strukturerade Placeringar i Sverige (SPIS) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på 7

8 Viktiga datum Sista dag för teckning: Måndagen den 31 augusti 2015 Affärs- och likviddag: Torsdagen den 3 september 2015 Noteringsdag: Tisdagen den 8 september 2015 Återbetalningsdag: Fredagen den 8 oktober 2020 Risker med certifikat Det finns risker som är viktiga att känna till innan köp av certifikat. Kreditrisk emittentrisk Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram tar placerare en kreditrisk på Handelsbanken. Med kreditrisk menas risken att Handelsbanken inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot placeraren. Om Handelsbanken skulle hamna på obestånd riskerar placeraren då att förlora delar av eller hela sin placering, oavsett hur den underliggande marknaden har utvecklats under värdepapprets löptid. Oberoende kreditbedömningsinstitut ger betyg på bankers och andra företags förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Handelsbanken har höga kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s ( S&P), Aa2 från Moody s, AA- från Fitch och AA (low) från DBRS. Med Moody s rating Aa2, S&P rating AA-, Fitch rating AA- och DBRS rating AA (low) menas hög kvalitet med mycket låg kreditrisk. Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Placerarens möjlighet att erhålla betalning under ett värdepapper är beroende av bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av utvecklingen i bankens verksamhet och bankens hantering av de olika riskerna i dess verksamhet. Handelsbanken ställer inga säkerheter för emitterade värdepapper och en placerare som placerar i värdepapper omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Kreditrisk bolag Vid ett köp av räntecertifikat tar placeraren utöver kreditrisken på Handelsbanken även en kreditrisk på de bolag, som är kopplat till respektive räntecertifikat. Bolag som har ett kreditbetyg om minst BBB- från Standard & Poor's och Baa3 från Moody's innebär att bolaget har så kallad investment grade status. Investment grade kommer från den amerikanska marknaden och innebär att de bolag som har kreditbetyg över en viss nivå är godkända som placeringar för amerikanska pensionsstiftelser. För bolag som har ett kreditbetyg under BBB- och Baa3 innebär det en högre kreditrisk. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på certifikatet av flera faktorer, bland annat kreditspreadarnas utveckling, återstående löptid och marknadsräntor. Likviditetsrisk Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja ett certifikat. Detta kan till exempel inträffa vid dålig likviditet i marknaden, vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Valutarisk Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan uppstå om underliggande tillgång till exempel utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig.

Räntecertifikat Ladbrokes & Tesco

Räntecertifikat Ladbrokes & Tesco Räntecertifikat Ladbrokes & Tesco Handelsbanken erbjuder räntecertifikat kopplade till Ladbrokes plc eller Tesco plc. Certifikaten har en löptid om cirka fem år och erbjuds både med en fast årlig ränta

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 975

Alltid med kapitalskydd 975 Alltid med kapitalskydd 975 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 15 mars 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial HANDElsbankens certifikat november/december 2011 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 4 dec Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram två

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Marknadsföringsmaterial HANDElsbankens certifikat Januari/Februari 2012 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista dag för köp 19 feb 1 Våra aktuella certifikat Vi har tagit fram två

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat november/december 2012 Vi har tagit fram tre certifikat som gör det lättare att få god avkastning i dagens osäkra finansmarknad.

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat november/december 2013 det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Råvaruobligation Mat och bränsle

Råvaruobligation Mat och bränsle www.handelsbanken.se/mega Råvaruobligation Mat och bränsle Tillväxten i Indien och Kina förändrar folks matvanor, vilket leder till högre priser på djurfoder, till exempel majs, sojamjöl och vete Den växande

Läs mer

VAD TROR DU? Spreadcertifikat. för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

VAD TROR DU? Spreadcertifikat. för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Spreadcertifikat för dig som ser gapet MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 2 VAD TROR DU? Med våra Spreadcertifikat erbjuder vi en färdigpaketerad lösning där du som investerare får möjlighet att tjäna pengar på gapet,

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu. dag för köp Sista HANDElsbankens certifikat mars 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 11 april 1 Varsågod, så här ser de ut Här är några placeringsalternativ som vi tycker är intressanta

Läs mer

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Minst 25 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte faller 35 procent

Läs mer

Indexcertifikat. Avseende: Med Emissionsdag: 13 maj 2013. Kimberly-Clark, MCDonald s, Pfizer, Coca-Cola, Procter & Gamble.

Indexcertifikat. Avseende: Med Emissionsdag: 13 maj 2013. Kimberly-Clark, MCDonald s, Pfizer, Coca-Cola, Procter & Gamble. Indexcertifikat Avseende: Kimberly-Clark, MCDonald s, Pfizer, Coca-Cola, Procter & Gamble. Med Emissionsdag: 13 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Detta erbjudande görs under Handelsbankens MTN-, Warrant-

Läs mer

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Råvaruobligation 837 Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta onödiga risker I börsoroliga tider som dessa, kan vi

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 941

Kapitalskyddade placeringar 941 11 december Sista dag för köp Sista dag för köp 11 december 2011 Kapitalskyddade placeringar 941 PLACERA UTAN ATT ÄVENTYRA DINA PENGAR nov/dec 2011 Marknadsföringsmaterial 1 kapitalskyddade placeringar

Läs mer

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror www.handelsbanken.se/certifikat RÅVARUCERTIFIKAT INDEX Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 15 NOVEMBER 2009 Marknadsläget just nu Låg skuldsättning gör att tillväxtekonomierna

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av de åtta svenska aktierna AstraZeneca, Ericsson, H&M, Nordea, SEB, Skanska,

Läs mer

Kreditcertifikat SHBC CX39F

Kreditcertifikat SHBC CX39F Kreditcertifikat SHBC CX39F Avseende: itraxx Crossover Series 19 Index Likviddag: 22 augusti 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Detta erbjudande görs under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor Certifikat Avseende: ABB, Atlas Copco A, Electrolux B, SCA B och Skanska B Emissionsdag: 15 maj 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear Slutliga Villkor - Certifikat Dessa korrigerade Slutliga Villkor ersätter per

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 5075 SISTA TECKNINGSDAG 12. 6. 2012

Kapitalskyddade placeringar 5075 SISTA TECKNINGSDAG 12. 6. 2012 Kapitalskyddade placeringar 5075 SISTA TECKNINGSDAG 12. 6. 2012 Marknadsföringsmaterial - Maj / Juni 2012 1 14 maj 2012 Starkare BRICs svagare PIGS Euroområdet fortsätter att vara en källa till oro på

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i finska aktier

Ett nytt sätt att placera i finska aktier www.handelsbanken.fi/certifikat KUPONGCERTIFIKAT finland Ett nytt sätt att placera i finska aktier SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 9 februari 2010 Marknadsläget just nu Den globala återhämtningen fortsätter.

Läs mer

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY).

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY). BEAR JPYSEK X3 H Avseende: Svenska kronor (SEK) och japanska yen (JPY) Noteringsdag: 4 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Kristin Gulliksson Handelsbanken

Kristin Gulliksson Handelsbanken Kristin Gulliksson Handelsbanken Två underliggande tillgångar Passar vid flera tillfällen Positiv marknadstro Negativ marknadstro Passar vid flera tillfällen Positiv marknadstro Negativ marknadstro Exempel

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 932 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 20 mars Marknadsföringsmaterial Februari 2011 1 Den 11 februari 2011 Återhämtningen har tagit ny fart Världsekonomins

Läs mer

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger Certifikat Autocall Avseende: Stora Enso Oyj och UPM-Kymmene Oyj Emissionsdag: 19 juli 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång.

Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. Marknadsföringsmaterial VAD TROR DU? Bull & bear En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. Ett finansiellt instruments historiska avkastning

Läs mer

Certifikat Högutdelande bolag

Certifikat Högutdelande bolag Certifikat Högutdelande bolag Handelsbanken erbjuder certifikat kopplat till SIX Sweden Dividend 15 index. De ingående bolagens ackumulerade utdelningar återinvesteras. Stockholmsbörsen ger idag en direktavkastning

Läs mer

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Stockholm den 12 april 2013 Ändring av värdepappersnamn per den 17 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram. Värdepappersnamn för nedan

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Valutaobligation EUR/USD

Valutaobligation EUR/USD sep-09 dec-09 mar-10 jun-10 sep-10 dec-10 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11 mar-12 jun-12 sep-12 dec-12 mar-13 jun-13 sep-13 dec-13 mar-14 jun-14 sep-14 dec-14 mar-15 jun-15 sep-15 dec-15 mar-16 jun-16 sep-16

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 980

Alltid med kapitalskydd Extra 980 Alltid med kapitalskydd Extra 980 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 13 september 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker Marknadsföringsmaterial Maj 2011 kapitalskyddade placeringar 935 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 26 juni 1 Den 23 maj 2011 Fortsatt återhämtning och stigande dollar Vår positiva

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Electrolux, Securitas, Stena, Ericsson och Volvo, historisk 5 års kreditspread. okt-10. feb-11. dec-10. aug-10. apr-11. jun-11

Electrolux, Securitas, Stena, Ericsson och Volvo, historisk 5 års kreditspread. okt-10. feb-11. dec-10. aug-10. apr-11. jun-11 Tilläggsinformation om kreditcertifikat, 23 oktober 2013 Kreditcertifikatt Svenska Bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Handelsbanken erbjuder ett kreditcertifikat kopplat till en korg av fem svenska bolag. Certifikatet

Läs mer

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter I ett lantbruk produceras och förbrukas råvaror. Svängningar i marknadspriset för olika slags råvaror kan skapa ovisshet om framtida

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar 5088. Teckningstid 27. 8. 23. 9. 2014. Aktieindexobligation Globala bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1

Kapitalskyddade placeringar 5088. Teckningstid 27. 8. 23. 9. 2014. Aktieindexobligation Globala bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1 Kapitalskyddade placeringar 5088 Teckningstid 27. 8. 23. 9. 2014 Aktieindexobligation Globala bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1 Inledning Innehåll 25 augusti 2014 3 Så här fungerar kapitalskyddade placeringar

Läs mer

Ränteobligation information Räntetrappa

Ränteobligation information Räntetrappa Ränteobligation Information Räntetrappa Räntetrappa Kan ge dig högre ränta idag och imorgon Vår syn på räntemarknaden Svensk ekonomi går starkt. BNP växte med över 5,0 % i fjol drivet av ett uppsving för

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar Kapitalskyddade placeringar Maj 2016 Teckningstid 12. 4. 10. 5. 2016 Aktieindexobligation Svenska bolag SHBO 5510 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL 1 Inledning 7 april 2016 Sveriges starka tillväxt 4 får stöd av

Läs mer

kapitalskyddade placeringar # 956

kapitalskyddade placeringar # 956 sista SiSta Sta dag dag dag för för för köp köp köp 16 16 23 januari januari juni 2013 2013 2013 KP kapitalskyddade placeringar # 956 Alltid med kapitalskydd portföljobligation aktieindexobligation norden

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 983

Alltid med kapitalskydd Extra 983 Alltid med kapitalskydd Extra 983 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 6 december 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial mars 2016 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång och

Läs mer

TILLÄGGSINFORMATION OM CERTIFIKAT, 18 maj 2015

TILLÄGGSINFORMATION OM CERTIFIKAT, 18 maj 2015 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15

Läs mer

Ränteobligation Stibor Hävstång

Ränteobligation Stibor Hävstång RÄNTESTRUKTUR INFORMATION Ränteobligation Stibor Hävstång STIBOR Hävstång Högre ränta idag och imorgon Den statsfinansiella krisen i Europa har drivit ner räntorna, både på korta och långa löptider. Räntan

Läs mer

Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning.

Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Certifikat Avseende: ABB LTD, Astrazeneca PLC, Fotrum OYJ, Investor AB serie B, Sampo OYJ serie A, Statoil ASA, Svenska Handelsbanken AB serie A, Teliasonera AB, Telenor ASA, Tryg A/S Emissionsdag: 25

Läs mer

Räntecertifikat. Tilläggsinformation om räntecertifikat, 8 April antingen Nokia eller HeidelbergCement. Certifikaten be- uppgår preliminärt

Räntecertifikat. Tilläggsinformation om räntecertifikat, 8 April antingen Nokia eller HeidelbergCement. Certifikaten be- uppgår preliminärt Tilläggsinformation om räntecertifikat, 8 April 2013 Räntecertifikat Nokia & HeidelbergCement Handelsbanken erbjuder två räntecertfikat kopplade till antingen Nokia eller HeidelbergCement. Certifikaten

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial mars 2016 Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordeas SmartBeta-index Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt

Läs mer

Lågt värderad sektor med stora möjligheter Möjlighet att få 1,5 gånger uppgången upp till ett tak samt ett skydd mot nedgångar på -25 procent

Lågt värderad sektor med stora möjligheter Möjlighet att få 1,5 gånger uppgången upp till ett tak samt ett skydd mot nedgångar på -25 procent Icke kapitalskyddad Bevis är en placering som följer utvecklingen i ett aktieindex innehållande 16 europeiska bil- och bildelstillverkare. Placeringen har en löptid på 2,5 år och ger möjlighet till indikativt

Läs mer

Tilläggsinformation om kreditcertifikat, 4 oktober 2013 Kreditcertifikatt Investment Grade

Tilläggsinformation om kreditcertifikat, 4 oktober 2013 Kreditcertifikatt Investment Grade Tilläggsinformation om kreditcertifikat, 4 oktober 2013 Kreditcertifikatt Investment Grade MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Handelsbanken erbjuder två kreditcertifikat kopplade till en korg av fem bolag med investment

Läs mer

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial juni 2015. STRIKT Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial juni 2015 STRIKT Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt utvecklas likadant

Läs mer

Grundutbud. Combo Defensiv 1021. Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv 1021. Medel risk. 1-5 år. Autocall. Taipei 101, Taipei.

Grundutbud. Combo Defensiv 1021. Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv 1021. Medel risk. 1-5 år. Autocall. Taipei 101, Taipei. Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv 1021 Medel risk Autocall 1-5 år Grundutbud Taipei 101, Taipei Utvecklade marknader Placeringen ger exponering mot fyra marknader med möjlighet till en årlig

Läs mer

Räntecertifikat är MARKNADSFÖRINGSMATERIAL. Tilläggsinformation om kreditcertifikat, 16 May 2013 Räntecertifikat

Räntecertifikat är MARKNADSFÖRINGSMATERIAL. Tilläggsinformation om kreditcertifikat, 16 May 2013 Räntecertifikat Tilläggsinformation om kreditcertifikat, 16 May 2013 Räntecertifikat Handelsbanken erbjuder tre räntecertfikat kopplade till ISS Global, Stora Enso eller Volvo. Certifikaten har en löptid om cirka fem

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSMATERIAL. Kreditcertifikat Nordiska bolag

MARKNADSFÖRINGSMATERIAL. Kreditcertifikat Nordiska bolag MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Kreditcertifikat Nordiska bolag Kreditcertifikat Nordiska bolag Handelsbanken erbjuder ett kreditcertifikat med en löptid om cirka fem år. Certifikatet är kopplat till en korg av

Läs mer

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant er Avseende: DNB ASA, Norsk Hydro ASA, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Royal Caribbean Cruises Ltd, Seadrill Ltd, Storebrand ASA, Statoil ASA, Subsea 7 SA, Telenor ASA, Yara International ASA Med

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

Svenska Byggbolag. 1384 Autocall Svenska Byggbolag Combo Defensiv GRUND- UTBUD AUTO- CALL. 1-5 år

Svenska Byggbolag. 1384 Autocall Svenska Byggbolag Combo Defensiv GRUND- UTBUD AUTO- CALL. 1-5 år 1384 Autocall Svenska Byggbolag Combo Defensiv AUTO- CALL 1-5 år GRUND- UTBUD Genomsnitts beräkning vid observationer Risknivå (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan

Läs mer

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik HÖG RISK MARKNADS- WARRANT 3 ÅR Hallgrímskirkja, Reykjavik Europeiska Småbolag Marknadswarrant med exponering mot europeiska småbolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. Placeringen ger möjlighet

Läs mer

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Aktieindexobligation 904 Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker Som du säkert vet är det

Läs mer

Eriksbergskranen, Göteborg. Emittent SG Issuer med garanten Societe Generale (S&P: A) ERBJUDS AV

Eriksbergskranen, Göteborg. Emittent SG Issuer med garanten Societe Generale (S&P: A) ERBJUDS AV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Eriksbergskranen, Göteborg Svensk Industri Placeringen ger exponering mot fyra svenska industribolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 10 procent

Läs mer

Infrastruktur. Autocall Amerikansk Infrastruktur Combo Defensiv 1009. Combo Defensiv 1009. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Capitolium, Washington DC

Infrastruktur. Autocall Amerikansk Infrastruktur Combo Defensiv 1009. Combo Defensiv 1009. Medel risk. Autocall. 1-5 år. Capitolium, Washington DC Autocall Amerikansk Infrastruktur Combo Defensiv 1009 Medel risk Autocall 1-5 år Infrastruktur Capitolium, Washington DC Amerikansk Infrastruktur Placeringen ger exponering mot fyra amerikanska infrastrukturbolag

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i svenska aktier

Ett nytt sätt att placera i svenska aktier www.handelsbanken.se/certifikat KUPONGCERTIFIKAT SVENSKA AKTIER Ett nytt sätt att placera i svenska aktier sista dag för köp är den 8 NOVEMBer 2009 Marknadsläget just nu Sverige tillhör de länder som har

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbANkENs certifikat AUGUsti/SEPTEMBER 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 12 sept 1 Varsågod, så här ser de ut Här är två placeringsalternativ som vi tycker

Läs mer

Marknadswarrant. Avseende: Med likviddag: Norsk aksjekurv V. 22 maj 2009

Marknadswarrant. Avseende: Med likviddag: Norsk aksjekurv V. 22 maj 2009 Marknadswarrant Avseende: Norsk aksjekurv V Med likviddag: 22 maj 2009 Slutliga Villkor Marknadswarrant Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet av

Läs mer

Livlina. 1314 Autocall Svensk Verkstad Livlina 1314 AUTOCALL SVENSK VERKSTAD LIVLINA EMITTENT GRUND- UTBUD AUTO- CALL 1-5 ÅR

Livlina. 1314 Autocall Svensk Verkstad Livlina 1314 AUTOCALL SVENSK VERKSTAD LIVLINA EMITTENT GRUND- UTBUD AUTO- CALL 1-5 ÅR 1314 Autocall Svensk Verkstad Livlina AUTO- CALL 1-5 ÅR GRUND- UTBUD Livlina RISKNIVÅ (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.) 1 2

Läs mer

Brasilien & Ryssland

Brasilien & Ryssland 1391 Indexbevis Brasilien Ryssland Platå INDEX- BEVIS 5 år Tillväxtmarknader Risknivå (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.) 1 2

Läs mer

Europa. 1204 Autocall Europa Low Trigger. Europa 1204 AUTOCALL EUROPA LOW TRIGGER MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Triumfbågen, Paris

Europa. 1204 Autocall Europa Low Trigger. Europa 1204 AUTOCALL EUROPA LOW TRIGGER MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Triumfbågen, Paris 1204 Autocall Europa Low Trigger MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Europa Triumfbågen, Paris Europa Placeringen ger exponering mot fyra europeiska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

Buffertautocall. 1113 Buffertautocall Svenska Bolag Combo. Grundutbud 1113 BUFFERTAUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

Buffertautocall. 1113 Buffertautocall Svenska Bolag Combo. Grundutbud 1113 BUFFERTAUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1113 Buffertautocall Svenska Bolag Combo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Buffertautocall Grundutbud Feskekôrka, Göteborg Svenska Bolag Placeringen ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt

Läs mer

Hur fungerar krediter i portföljen?

Hur fungerar krediter i portföljen? Hur fungerar krediter i portföljen? Kreditcertifikat intressant alternativ både till traditionella ränteplaceringar och till aktier De senaste åren har n på stats- och bostadsobligationer fallit kraftigt.

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar December Sista dag för köp 20 december 2015. Klimat Europa Sverige

Kapitalskyddade placeringar & Certifikat. Månadens placeringar December Sista dag för köp 20 december 2015. Klimat Europa Sverige Kapitalskyddade placeringar & Certifikat Månadens placeringar December Sista dag för köp 20 december 2015 Klimat Europa Sverige Inledning 23 november 2015 Placera klimatsmart och bli en vinnare Den 30

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: LM Ericsson B Med noteringsdag: 13 maj 2011 Slutliga Villkor Certifikat Dessa Slutliga Villkor utgör Slutliga

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Certifikat Autocall. Avseende: Fortum och Stora Enso. Med emissionsdag: 18 februari 2014

Certifikat Autocall. Avseende: Fortum och Stora Enso. Med emissionsdag: 18 februari 2014 Certifikat Autocall Avseende: Fortum och Stora Enso Med emissionsdag: 18 februari 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Detta erbjudande görs under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och

Läs mer

Hur fungerar krediter i portföljen?

Hur fungerar krediter i portföljen? Hur fungerar krediter i portföljen? Kreditcertifikat intressant alternativ både till traditionella ränteplaceringar och till aktier De senaste åren har räntan på stats- och bostadsobligationer fallit kraftigt.

Läs mer

Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp 1022. Grundutbud. låg risk. 6 år. Aktieindex- Erasmusbrug, Rotterdam

Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp 1022. Grundutbud. låg risk. 6 år. Aktieindex- Erasmusbrug, Rotterdam Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp 1022 låg risk Aktieindex- Obligation 6 år Grundutbud Erasmusbrug, Rotterdam Europeiska Aktieåterköp Placeringen ger exponering mot ett index av europeiska bolag

Läs mer

Spreadcertifikat Ericsson B, Nokia

Spreadcertifikat Ericsson B, Nokia Spreadcertifikat Ericsson B, Nokia Avseende: Long: Aktie, Ericsson B Short: Aktie, Nokia Oyj (SEK) Noteringsdag: 12 januari 2015 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt

Läs mer

1325 Valutaobligation Oljenationer 1325 VALUTAOBLIGATION OLJENATIONER 3 ÅR

1325 Valutaobligation Oljenationer 1325 VALUTAOBLIGATION OLJENATIONER 3 ÅR 1325 Valutaobligation Oljenationer VALUTA- OBLIGATION 3 ÅR ALTERNATIV EXPONERING RISKNIVÅ (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.)

Läs mer

Autocall Svenska Bolag Kapitalskydd 1048. Grundutbud. låg risk. Autocall. 1-8 år. Stockholms Stadshus, Stockholm. Emittent

Autocall Svenska Bolag Kapitalskydd 1048. Grundutbud. låg risk. Autocall. 1-8 år. Stockholms Stadshus, Stockholm. Emittent Autocall Svenska Bolag Kapitalskydd 1048 låg risk Autocall 1-8 år Grundutbud Stockholms Stadshus, Stockholm. Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig

Läs mer

1205 Autocall Amerikansk Konsumtion Low Trigger. Grundutbud 1205 AUTOCALL AMERIKANSK KONSUMTION LOW TRIGGER MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

1205 Autocall Amerikansk Konsumtion Low Trigger. Grundutbud 1205 AUTOCALL AMERIKANSK KONSUMTION LOW TRIGGER MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1205 Autocall Amerikansk Konsumtion Low Trigger MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Frihetsgudinnan, New York Amerikansk Konsumtion Placeringen ger exponering mot fyra amerikanska bolag och ger möjlighet

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Marknadsföringsmaterial juni 2009 - Strukturerade produkter, Sverige Aktieindexobligation Sverige Buffert

Läs mer

Optimalstart slut. 1318 Autocall Svenska Bolag Combo Optimal 1318 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO OPTIMAL GRUND- - UTBUD AUTO- CALL 0,5-5 ÅR

Optimalstart slut. 1318 Autocall Svenska Bolag Combo Optimal 1318 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO OPTIMAL GRUND- - UTBUD AUTO- CALL 0,5-5 ÅR 1318 Autocall Svenska Bolag Combo Optimal AUTO- CALL 0,5-5 ÅR GRUND- - UTBUD Optimalstart & slut RISKNIVÅ (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat BULL och BEAR Slutliga villkor avseende certifikat: ASSA ABLOY AB Husqvarna AB Investor AB Svenska Cellulosa Aktiebolaget Scania AB Securitas AB SSAB Svenskt

Läs mer

Tillväxtmarknader och Tyskland

Tillväxtmarknader och Tyskland 1124 Autocall Tillväxtmarknader & Tyskland Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Ungerska Parlamenet, Budapest Marknadsföringsmaterial Tillväxtmarknader och Tyskland Placeringen ger

Läs mer

Amerikansk Konsumtion

Amerikansk Konsumtion 1120 Aktieobligation Amerikansk Konsumtion LÅG RISK AKTIE- OBLIGATION 3 ÅR Amerikansk Konsumtion Frihetsgudinnan, New York Amerikansk Konsumtion Placeringen ger exponering mot en korg som är likaviktad

Läs mer

1117 Autocall Europeiska Banker Plus/Minus Defensiv. Grundutbud MEDEL RISK 1-5 ÅR 1117 AUTOCALL EUROPEISKA BANKER PLUS/MINUS DEFENSIV.

1117 Autocall Europeiska Banker Plus/Minus Defensiv. Grundutbud MEDEL RISK 1-5 ÅR 1117 AUTOCALL EUROPEISKA BANKER PLUS/MINUS DEFENSIV. 1117 Autocall Europeiska Banker Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Månadsvisa observationer Grundutbud Commerzbank Tower, Frankfurt Europeiska Banker Placeringen ger exponering mot fyra europeiska

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant. Värdepappersspecifika risker

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant. Värdepappersspecifika risker Warranter Avseende: DNB ASA, Norsk Hydro ASA, Orkla ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Storebrand ASA, Statoil ASA, Subsea 7 SA, Telenor ASA, Yara International ASA Med Noteringsdag: 5 juli 2016 Slutliga

Läs mer

Autocall Svenska Bolag Combo 66 Defensiv. Oscar Fredriks kyrka, Göteborg

Autocall Svenska Bolag Combo 66 Defensiv. Oscar Fredriks kyrka, Göteborg MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Oscar Fredriks kyrka, Göteborg Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 16 procent

Läs mer

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant. Värdepappersspecifika risker

Warranter. Slutliga Villkor - Warrant. Värdepappersspecifika risker er Avseende: DNB ASA, Norsk Hydro ASA, Petroleum Geo-Services ASA, Storebrand ASA, Statoil ASA, Subsea 7 SA, Telenor ASA, Yara International ASA Med Noteringsdag: 24 maj 2016 Slutliga Villkor - Dessa Slutliga

Läs mer

1251 Autocall Oljebolag Plus/Minus Defensiv 1251 AUTOCALL OLJEBOLAG PLUS/MINUS DEFENSIV OLJE- BOLAG AUTO- CALL 1-5 ÅR

1251 Autocall Oljebolag Plus/Minus Defensiv 1251 AUTOCALL OLJEBOLAG PLUS/MINUS DEFENSIV OLJE- BOLAG AUTO- CALL 1-5 ÅR 1251 Autocall Oljebolag Plus/Minus Defensiv AUTO- CALL 1-5 ÅR OLJE- BOLAG RISKNIVÅ (Placeringens risknivå är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.) 1 2 3

Läs mer

Ett välkomponerat placeringserbjudande

Ett välkomponerat placeringserbjudande Ett välkomponerat placeringserbjudande Marknadsföringsmaterial certifikat september/oktober 2013 det senaste året har börsen stigit, men räntorna är fortfarande låga. därför har vi tagit fram tre nya certifikat

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker kapitalskyddade placeringar 929 Nå dina mål utan att ta onödiga risker Sista dag för köp 14 nov 1 Den 18 oktober 2010 Amerikanska stimulanser sätter fart på marknaderna Den starka utvecklingen på finansmarknaderna

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

Snabbt bygge för snabba tåg. Autocall Tillväxtmarknader Express

Snabbt bygge för snabba tåg. Autocall Tillväxtmarknader Express Foto: NordicPhotos Autocall Tillväxtmarknader Express Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 4 MARS Snabbt bygge för snabba tåg Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent Credit

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576 Slutliga Villkor Lån 576 Swedbank ABs SPAX Lån 576 Sterling - Återbetalningsdag 2013-08-27 Serie A (SWEOGBP2) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 102 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. USA - Återbetalningsdag

Läs mer

Slutliga Villkor avseende SHBO 7009

Slutliga Villkor avseende SHBO 7009 Slutliga Villkor avseende SHBO 7009 Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 20 mars 2013 och dess tillägg. Fullständig

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 22 december 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer