KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK"

Transkript

1 KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK

2 Välkommen till Karlskoga avloppsreningsverk. Ett reningsverk som ingår i Karlskoga Miljö AB. Grunderna till dagens reningsverk lades vid bygget av det första reningsverket vid Flottnäset 1952 samt av reningsverken vid Aggerud och Backa 1958 resp Dessa var enbart mekaniskt renande. Reningsverket vid Aggerud började kompletteras och stod klart för drift Verket vid Flottnäset byggdes om till pumpstation, varifrån två avloppstryckledningar på 400 mm i diameter på sjöbotten förlagda ledningar pumpar upp till reningsverket Aggerud. Totalt finns det ett 70-tal avloppspumpstationer i kommunen. Dessa täcker in Karlskoga tätort samt ytterområden. Dessutom 6 dagvattenstationer och 2 kompressorstationer, 10 personer på reningsverket ansvarar för drift och underhåll. Avloppsreningsverket byggdes för ett något större genomflöde än vad som nu utnyttjas. Nu ligger ett genomflöde på 15000m³/dygn. Vattnet som kommer hit genomgår förbehandlingmekanisk/kemisk rening-biologisk rening samt eftersedimentering. Det avsatta slammet genomgår förtjockning och stabilisering via rötning och avvattning. Därefter transporteras det bort. År 2008 kompletterades va-systemet med bräddvattenrening s.k. ActiFlo. Mer fakta om Actiflon mm finns på Karlskoga Energi och Miljö AB hemsida under rubriken Vatten och avlopp, klicka på Broschyrer.

3 VATTNETS VÄG GROVRENING Till att börja med tas prover för analys så att vi vet vad det innehåller. Detta gör vi för att senare veta vilken reningsgrad vi haft på anläggningen. Provtagning sker med hjälp av automatiska provtagare. Här mäts även ph-värdet på vattnet. Med dessa prover kan vi se och få indikation på om något skadligt utsläpp förekommer. Provtagare Den första behandlingen vattnet utsätts för är gallerfilter. Här avskiljs dom stora föremålen, t ex papper, bindor, tops m.m, som spolats ner i våra toalettstolar. Eftersom rensgallren arbetar som filtrering så tas här även bort stora mängder av sand, kaffesump, hårrester. Vi uppmanar allmänheten att undvika att spola ner tops och grova saker som leksaker. Inkommande rensgaller

4 SANDFÅNG Andra fasen är tillsättande av järnbaserat metallsalt. Det har tilluppgift att skapa flockar, det vill säga små partiklar som binds samman och sjunker till botten senare i processen. Iden tredje fasen avlägsnas resterande sand som finns kvar i avloppsvattnet. Vattnet leds in i två bassänger. Dessa kallas sandfång och här leds luft in i botten. De tyngre sandpartiklarna sjunker och pumpas upp av luftmammutpumpar varefter sanden hamnar i en sandavvattnare och därifrån så skruvas det vidare till en sandtvätt. Denna separerar bort organiskt material som hamnar tillbaka i bassängen. Sanden samlas upp i en container och transporteras till Mosseruds avfallsanläggning. Sandfång med sandtvätt GROVRENING = Analysera vattnets innehåll Plocka bort alla stora partiklar och sand Tillsätta en fällningskemikalie

5 MEKANISK/KEMISK RENING FÖRSEDIMENTERING Här leds det grovrenade vattnet till två stycken försedimentringsbassänger med lugnt flöde, där man låter vattnet vila. I och med detta börjar partiklarna i vattnet sjunka mot botten. Vi kallar detta slam. På botten finns skrapor som skrapar slammet mot en slamficka i ena änden av bassängen. Härifrån pumpas det vidare i anläggningen. I försedimenteringen tar man ut allt slam i processen. Från alla reningssteg som finns i anläggningen hamnar slammet slutligen i försedimenteringen, varifrån det pumpas bort för att behandlas. Vid detta reningsteg tar man även bort flytande ämnen, tex fett. Fettet som flyter på vattnet sugs av ytan av flytslampumpar som finns i båda bassängerna. Försedimentering MEKANISK/KEMISK RENING= Med hjälp av fällningskemikalien avskilja det mesta av slammet samt ta bort fett. Nu har vi alltså plockat bort papper, sand, fett och slam ur reningsprocessen. Vattnet innehåller dock fortfarande föroreningar och måste renas ytterligare. Efter det steget gör vi en analys av vad avloppsvattnet innehåller så vi ser vilket resultat grovreningen och den mekanisk/ kemiska reningen gett.

6 BIOLOGISK RENING Den biologiska reningen består av två steg, två stycken luftningsbassänger samt fem stycken mellansedimenteringsbassänger. Den biologiska reningen är det reningssteg som hjälper naturen mest. Först kommer vattnet till luftningsbassängerna och dess stora mängd av olika typer bakterier. Bakterier som använder smutsen/näringsämnena i vattnet som föda. Det här är en process som kräver mycket syre varför vi tillsätter stora mängder luft på maskinell väg. Skulle denna process ske på naturlig väg skulle det innbära att sjön Möckeln skulle drabbas av syrebrist. Bakterierna i luftningsbassängerna är levande organismer som man bara ser i mikroskåp och de är känsliga för olika typer av driftstörningar. De är speciella för just vårt avloppsvatten och vana vid det. Detta innebär att utsläpp av giftiga ämnen eller oljor i avloppsnätet kan slå ut stora mängder av bakterierna, och då kan inte reningsverket fungera som det ska. Slamhaltsmätare och syremätare i luftningsbassäng DÄRFÖR: Spola aldrig ner lösningsmedel, färgrester och andra kemikalier i avloppsnätet.

7 Andra fasen i den biologiska reningen är de fem mellansedimenteringsbassängerna. Här får det flockiga slammet tid på sig att sjunka till botten. Det skrapas till slamfickor som ligger sex meter djupt i bassängerna. Själva bassängerna är fyra meter djupa. Slammet pumpas till största delen som returslam till luftningsbassängerna. Resten av slammet kallas överskotsslam. Detta slam tar man ur det biologiska reningssteget för att hålla en viss ålder på bakterierna, vilket gör processen effektivare. Överskottsslammet pumpas till det mekanisk/kemiska reningssteget. Efter detta reningssteg gör vi analyser på avloppsvattnet för att se vad som har hänt vid den biologiska reningen och hur mycket renare vattnet har blivit sedan det kom till reningsverket. BIOLOGISKA: I det biologiska reningssteget plockar vi bort de syreförbrukande ämnen i avloppsvattnet.

8 EFTERPOLERING/SLUTSEDIMENTERING Nu är vattnet så rent att vi kan släppa ut det till sjön Möckeln. Men olika saker kan inträffa så det får passera ytterligare ett reningsteg som består av fem slutsedimenteringsbassänger. Här fångas föroreningar upp som kan ha passerat de andra reningsstegen på grund av driftstörningar som till exempel flödestoppar, slamflykt och dylikt. Efter detta sista reningssteg tillsätts aluminiumbaserad flockningskemikalie. Dels för att få en kontroll på det sista steget, dels för att få en total översyn på hela processen, vi analysererar bl.a. fosfor och syreförbrukandeämnen samt mäter ph-värdet så vattnet inte är för surt när det släpps ut i sjön. Slammet från slutsedimenteringen pumpas tillbaka till den mekanisk/kemiska reningen. Slutsedimenteringsbassäng HÄR HAR VI PUTSAT TILL VATTNET YTTERLIGARE

9 SLAMMETS VÄG FÖRTJOCKNING Slammet som tas ur processen i det mekanisk/kemiska reningssteget är tunt och innehåller mycket vatten. För att vatteninnehållet skall reduceras måste vi förtjocka slammet. Vi pumpar in slammet i en förtjockarebassäng där det får vila och tjockna till samtidigt som det rörs om långsamt. Vattnet tränger ur slammet som packar sig och sjunker mot botten. Ytvattnet pumpas bort vilket medför minskade volymer. Efter denna behandling kallar vi slammet för förtjockat primärslam. Förtjockare

10 SLAMSTABILISERING Det förtjockande primärslammet luktar illa och innehåller mycket organiskt material. Vi vill ha ett stabilt och luktfritt slam. Därför måste vi stabilisera det. Denna process kallas rötning och går till så att slammet pumpas in i två stycken helt syrefria kammare, värms till 36 C och förvaras i femton dagar. Det bildas metangas ur det organiska material som bryts ner. För att få en kontinuitet i processen pumpas hela tiden nytt slam in i rötkamrarna cirka 75 m3 /dygn. Den metangas som bildas ger oss bränsle till reningsverkets gaspanna där vi producerar större delen av det egna värmebehovet. Gaspanna/Oljepanna Gasklocka

11 SLAMAVVATTNING Nu är slammet stabiliserat och kallas för rötslam. Det är fortfarande blött och svårhanterat. Det åtgärdar vi genom centrifugering. Vi tillsätter polymer, en kemikalie som får slammet att klumpa ihop sig och vattnet att tränga ut. Slammet därefter, ser ut som fuktig blomjord och är ett bra jordförbättringsmedel. Givetvis under förusättning att du som konsument är aktsam och inte spolar ner giftiga ämnen som oljerester och dylikt. Centrifuger Polymerstation

12 KONTROLLER Vårt laboratorium är ackrediterat av SWEDAC. Detta innebär att vi har kompetent personal som har en kvalificerad utrustning till hjälp i sitt arbete. Ett ackrediterat laboratorium och dess personal står helt fri från kommersiell och ekonomisk inverkan som kan påverka deras tekniska bedömning. Vad händer på vårt laboratorium Enligt ett provtagningsschema sköter vi vår utsläppskontroll. Vi kontrollerar de biologiska syreförbrukande ämnena., BOD. Halten av fosfor, som är en följd av hur mycket och vilken typ av till exempel tvättmedel som kommer till reningsverket, kontrolleras. Vi gör driftanalyser på slam och vatten på varje reningssteg. Här ser vi då reningsgraden och kan upptäcka störningar. Vattnets kvalité och egenskaper Bra vatten, lika livsviktigt för oss som den luft vi andas, är för många en självklarhet. Den finns många faktorer som påverkar detta. Vatten är ett av naturens bästa lösningsmedel och befinner sig ständigt på en resa runt vår jord. Hela tiden i kontakt med olika ämnen och material. Därmed har vattnet också en föränderlig kvalitè. Det tar smak av till exempel olika metaller. En kalkhaltig berggrund gör vattnet hårt. Vattnets surhetsgrad ändras allteftersom koncentrationen på vätejoner (H+) förändras. På en ph-skala mellan 0 och 14 har det naturliga vattnet ph 7. När svaveldioxid och kväveoxid från våra avgaser möter vattenångan i luften bildas svavelsyra respektive salpetersyra. Dessa syror påverkar regnets surhetsgrad. Allt detta och mycket annat måste vi förstå och ta hänsyn till när vi hanterar MÄNNISKANS VIKTIGASTE LIVSMEDEL.

13

14 Maskinutrustning på Karlskoga avloppsreningsverk Filtergaller av fabrikat Hydropress. Slampumpar av typ excenterskruvpumpar. Kemikalietankar placerade över försedimenteringsbassänger med doseringspumpar av membrantyp fabrikat Prominent. Samtliga sedimenteringsbassänger försedda med Plastskrapor Fabrikat VA-Teknik. Luftningsutrustning av fabrikat Roeflex membranluftare och blåsmaskiner av fabrikat Aerzener. Syrehaltsmätare och Slamhaltsmätare av fabrikat Hach-Lange. Samtliga provtagare är av typen flödesstyrda vacuumprovtagare av fabrikat MJK. Två centrifuger för slamavvattning, en fabrikat Humbolt och en fabrikat NOXON. Styr- och övervakningssystem är av fabrikat Schneider. Larm registreras och sänds ut via mobiltelefon. Anläggningsdel Volym m³ Area m² Uppehållstid vid Ytbelastning vid 2 Qdim timmar 2 Qdim volym/area timmar Sandfång ,13 16,2 Försedimentering ,5 6,5 Luftning ,75 Mellansedimentering ,4 2,6 Efterpolering ,75 2,3 Våtslamsilo Rötkammare 950 Slamförtjockare 300 Torrslamsilo 50 Total uppehållstid 4,4 KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK BOX KARLSKOGA Besökadress: Reningsverket Aggerud, Rektor Lindholms väg 4 Telefon: 0586/ Telefax: 0586/

Koholmens Avloppsreningsverk

Koholmens Avloppsreningsverk Koholmens Avloppsreningsverk - Informationsskyltar - Jan Andersson, Ljungsjömåla Text, Bild & Form HB, 2001 TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Koholmens avloppsreningsverk Pumpstationer Gullberna och Vämöviken Inlopp

Läs mer

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten.

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten. Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten. Foto: Bert Leandersson Ryaverket är ett av Nordens största reningsverk. Här renas cirka 4 000 liter vatten per sekund. Illustration: Anders Lyon Du spolar,

Läs mer

Vi Värnar. Vårt. Vatten. vart tar bajset vägen? - särskilda sidor för barn!

Vi Värnar. Vårt. Vatten. vart tar bajset vägen? - särskilda sidor för barn! Vi Värnar Vårt Vatten vart tar bajset vägen? - särskilda sidor för barn! 2 Syvab www.syvab.se Vi Värnar Vårt Vatten! har du någon gång funderat på vad som händer med avloppet från oss som bor i Södertälje,

Läs mer

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G.

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Innehållsförteckning. Sida nr. 1. Inledning. 2. Frågeställning. 3-8. Svar på frågorna. 9. Intervju med Åke Elgemark. 10. Bilder ifrån reningsverket. 11.

Läs mer

Värt att veta om vatten. Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund

Värt att veta om vatten. Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund Värt att veta om vatten Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund 2 Vatten en självklarhet? Att ha tillgång till rent vatten är en självklarhet för oss som bor i Sverige. Vi tänker

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

17872 Accurat 06-12-06 11.47 Sida 1. Vattnet i vår kommun. i Haninge kommun. Viktig information. om dricksvatten- och avloppshantering

17872 Accurat 06-12-06 11.47 Sida 1. Vattnet i vår kommun. i Haninge kommun. Viktig information. om dricksvatten- och avloppshantering 17872 Accurat 06-12-06 11.47 Sida 1 Vattnet i vår kommun Haninge kommun Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering i Haninge kommun 17872 Accurat 06-12-06 11.47 Sida 2 Vår gemensamma framtid

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen för åk 4-9 ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får

Läs mer

Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden.

Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden. Vattnets väg Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden. Vi ställer mycket höga krav på dricksvatten vad gäller

Läs mer

Vatten & avfall i Laxå kommun. En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö

Vatten & avfall i Laxå kommun. En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö Vatten & avfall i Laxå kommun En bok om dricks- och avloppsvatten, avfallshantering, källsortering och miljö 1 Miljön vårt gemensamma ansvar Jordens resurser är inte oändliga och de förbrukas alltmer.

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Säffle kommun SÄFFLE AVLOPPSRENINGSVERK UPPDRAGSNUMMER 1335759 KARLSTAD 2010-06-22 Sweco Environment AB VA system Maria Sondell Veronica Hjelm 1 (20) Sweco Sweco Environment AB Maria Sondell Kanikenäsbanken

Läs mer

Vattnet i vår kommun. Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering

Vattnet i vår kommun. Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering Vattnet i vår kommun Viktig information om dricksvatten- och avloppshantering i Hagfors kommun 1 Vatten en förutsättning Visste du att endast tre procent av allt vatten på jorden är sötvatten, varav 2/3

Läs mer

Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning

Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning för ett renare hav Gryaabs verksamhet 2009 Process Vattenbehandling Slambehandling Projekt Aktiviteter Personal Årsredovisning Det här är Gryaab...4 VD har ordet...4 Reningsprocessen...6 Gryaabs slam

Läs mer

Miljörapport enligt miljöbalken Gryaab 2004

Miljörapport enligt miljöbalken Gryaab 2004 Miljörapport enligt miljöbalken Gryaab 2004 Avser avloppsreningsverket Ryaverket och slamavvattnings- och bergrumsanläggning vid Syrhåla. Gryaab rapport 2005:2 Peter Robinsson 2005-03-15 Gryaab svarar

Läs mer

Miljörapport Ryaverket 2013

Miljörapport Ryaverket 2013 Miljörapport Ryaverket 2013 Avser avloppsreningsverket Ryaverket Gryaab rapport 2014:1 Jan Mattsson 2014-03-28 Foto: Ellinor Günther MILJÖRAPPORT Grunddel För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2013 version:

Läs mer

Tävla och vinn! Låt dina saker komma till nytta. Så blir varje droppe ren. Information & inspiration. Följ med på studiebesök

Tävla och vinn! Låt dina saker komma till nytta. Så blir varje droppe ren. Information & inspiration. Följ med på studiebesök Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Information & inspiration FRÅN UPPSALA VATTEN OCH AVFALL AB OKTOBER 2013 Så blir varje droppe ren Följ med på studiebesök Tävla

Läs mer

En guide för felsökning av enskilt avlopp med IN-DRÄN teknik

En guide för felsökning av enskilt avlopp med IN-DRÄN teknik En guide för felsökning av enskilt avlopp med IN-DRÄN teknik 08-761 02 21 www.fann.se Version 2.1-2015-04-01 Stopp i avloppet Passiva system, dit infiltrationer och markbäddar med IN- DRÄN moduler räknas,

Läs mer

Vårt vatten & avfall. Viktig information om dricksvatten, avlopp och avfallshantering

Vårt vatten & avfall. Viktig information om dricksvatten, avlopp och avfallshantering Vårt vatten & avfall Viktig information om dricksvatten, avlopp och avfallshantering 1 Vår gemensamma framtid Jordens resurser är inte oändliga och de förbrukas alltmer. Luften, vattnet och marken förorenas.

Läs mer

Miljörapport enligt miljöbalken 2005

Miljörapport enligt miljöbalken 2005 Miljörapport enligt miljöbalken 2005 Avser avloppsreningsverket Ryaverket och slamavvattnings- och bergrumsanläggning vid Syrhåla. Gryaab rapport 2006:1 Peter Robinsson 2006-03-15 Gryaab svarar för avloppsvattenreningen

Läs mer

PRODUKTER OCH LÖSNINGAR FÖR ETT MILJÖANPASSAT VA-NÄT DÄR AVLOPPSVATTNET ÅTERFÖRS TILL KRETSLOPPET MED SÅ LÅG ENERGIFÖRBRUKNING SOM MÖJLIGT.

PRODUKTER OCH LÖSNINGAR FÖR ETT MILJÖANPASSAT VA-NÄT DÄR AVLOPPSVATTNET ÅTERFÖRS TILL KRETSLOPPET MED SÅ LÅG ENERGIFÖRBRUKNING SOM MÖJLIGT. PRODUKTER OCH LÖSNINGAR FÖR ETT MILJÖANPASSAT VA-NÄT DÄR AVLOPPSVATTNET ÅTERFÖRS TILL KRETSLOPPET MED SÅ LÅG ENERGIFÖRBRUKNING SOM MÖJLIGT. Med våra innovativa produkter och långa erfarenhet, kan vi hjälpa

Läs mer

Rening av avloppsvatten i Sverige. avloppsvatten

Rening av avloppsvatten i Sverige. avloppsvatten Rening av avloppsvatten i Sverige avloppsvatten Från latrin till vattentoalett Europas största skivfilteranläggning. Gryaab svarar för rening av avloppsvattnet i Göteborgsregionen. Bild: Ulrika Wahlström

Läs mer

Date 2015-05-06. Project ID 586076

Date 2015-05-06. Project ID 586076 Author Therese Wernstedt Phone 010 505 00 00 Mobile +46705081551 therese.wernstedt@afconsult.com Date 2015-05-06 Project ID 586076 NSVA AB Samrådsunderlag inför ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken,

Läs mer

Kvidinge avloppsreningsverk Åstorp

Kvidinge avloppsreningsverk Åstorp Kvidinge avloppsreningsverk Åstorp Miljörapport 2014 1 (31) INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR... 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 4 Organisation... 4 Tillsynsmyndighet... 4 Verksamhetsområde...

Läs mer

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Enskilt avlopp Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Utgivare/copyright: Kunskapscentrum Små Avlopp Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur AB Uppsala 2011 Denna broschyr är

Läs mer

Avfallskvarnar - Ett hållbart alternativ för ökad biogasproduktion vid Käppalaverket?

Avfallskvarnar - Ett hållbart alternativ för ökad biogasproduktion vid Käppalaverket? Projektrapport Kemiteknik KTH Kemiteknik Högskoleingenjörsutbildningen Avfallskvarnar - Ett hållbart alternativ för ökad biogasproduktion vid Käppalaverket? (Avfallskvarn AB) KTH, Stockholm 2008 KTH Kemiteknik

Läs mer

Miljörapport Ryaverket 2012

Miljörapport Ryaverket 2012 Miljörapport Ryaverket 2012 Avser avloppsreningsverket Ryaverket Gryaab rapport 2013:3 Jan Mattsson 2012-04-18 Foto: Ulrika Naezer MILJÖRAPPORT Grunddel För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2012 version:

Läs mer

Tema. Vatten. åk 4 6

Tema. Vatten. åk 4 6 Tema Vatten åk 4 6 Författare: Frida Moberg, 2013 Omslagsfoto: Jonas Ekström Illustrationer: Anna Magnusson Fotografier: Frida Moberg Övriga illustrationer och foton: Foto sid 5: Smålandsbilder Kartor

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer

fa f kta om vatten och avlopp

fa f kta om vatten och avlopp fakta om vatten och avlopp innehåll 3 4 7 11 12 16 17 18 21 22 Vattentjänstbranschen Vattentjänstbranschens aktörer och lagar Hur finansieras vattentjänstbranschen? Vatten genom tiderna Vattenförsörjning

Läs mer

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare

Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilda avlopp Information till fastighetsägare Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen,

Läs mer