Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm"

Transkript

1 Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 7/ (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Vår handläggare Ert datum Er beteckning Miljöinspektör Torbjörn Lundahl Telefon Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm Förslag till beslut I yttrande till länsstyrelsen tillstyrker miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstånd för fortsatt behandling av avloppsvatten vid Rosenholms avloppsreningsverk. Utöver vad som anges i yttrandet föreslås följande villkor betr utsläpp av kväve; 6. Den procentuella reduktionen av totalkväve får som begränsningsvärde ej understiga 70 %, räknat som medelvärde per kalenderår. I reduktionen får inräknas retentionen i recipienten före utsläpp i Östersjön. 7. Föroreningsinnehållet inklusive bräddat vatten från anläggningen får som begränsningsvärde inte överskrida 100 ton N-tot per år. Sökandens beskrivning av verksamheten Sammanfattning Rosenholms avloppsreningsverk behandlar avloppsvatten från Katrineholms tätort samt Valla, Strångsjö, Forssjö, Sköldinge, Bie, Strängstorp, Flodafors och Baggetorp. Motivet till omprövning är främst kommande ombyggnad av biosteget för att klara det nya utsläppskravet för kväve. För att modernisera och rusta upp anläggningen kommer även det kemiska steget och delar av slambehandlingen att byggas om. Anläggningen består av mekanisk, biologisk och kemisk rening samt behandling av det slam som uppkommer i processerna.

2 2 (5) Den biologiska reningen sker genom för- och efterdenitrifikation i en s.k. MBBRprocess. Det är en fastfilmsteknik där den biologiska reningen sker på ytan av ett rörligt bärarmaterial. Genom behandling i syrerika och syrefattiga miljöer och genom tillsats av kolkälla (typ metanol eller etanol) fås en reduktion av kväve i spillvattnet. I kemiska steget tillsätts en kemikalie som ger en flockning i vattnet där fosfor kan avskiljas. Därefter leds det renade vattnet, via flödesmätning och provtagning, ut i recipienten Djulösjön som ingår i Nyköpingsåns avrinningsområde. Slam från försedimenteringen samt slutsedimenteringsbassängerna samlas i ett slamlager varifrån det pumpas till slamförtjockare för att sedan behandlas i rötkammare för stabilisering. Därefter sker avvattning i centrifug för att få lämplig TS-halt. Polymer tillsätts för förbättrad förtjockning och slamavvattning. Slutligen transporteras det behandlade slammet ut på en tät slamplatta vid verket, för lagring i tolv månader. Slammet är kvalitetssäkrat genom ReVAQ-certifiering. Allt slam kontrolleras genom provtagning, innan det godkänns för användning inom jordbruket. Avsättning sker inom kommunen. Verket dimensioneras enligt följande: Antal personekvivalenter pe personanslutning pe industrianslutning pe Dimensionerande flöde m 3 /d 804 m 3 /h BOD 7 -belastning kg/d Fosforbelastning 132 kg/d Kvävebelastning 636 kg/d I och med att framtida dimensionerade flöde är lägre än nuvarande dimensionerande flöde erhålls en lägre tillåten utsläppsmängd med samma utsläppskrav som idag. Efter ombyggnationen beräknas de nya utsläppsmängderna till 59 ton BOD 7 per år (motsvarande 83 ton från nuvarande anläggning) samt 1,8 ton fosfor per år (f.n. 2,5 ton). Utsläppsmängd för kväve beräknas till 100 ton per år. Under byggnadstiden planeras för en provisorisk drift av reningsverket då delar av anläggningen måste stängas av. Mekanisk rening och kemisk fällning av fosfor kommer att upprätthållas, om än till begränsad nivå. Endast under någon/några korta tidsperioder (5-10 tim) behöver inloppsdelen stängas helt vilket innebär att bräddning av orenat vatten kan ske längre upp på ledningsnätet. Under ombyggnadstiden föreslås utsläppsvillkor räknat som medelvärde och riktvärde per kvartal enl följande:

3 3 (5) P-tot 0,75 mg/l BOD mg/l N-tot 30 mg/l TOC 220 mg/l Byggstart är planerat till mars/april 2012 men är givetvis beroende av att tillstånd beviljats. Slutliga villkor bör kunna efterlevas ca 24 månader efter byggstart (och beslut från länsstyrelsen). De processförändringar som behövs för att utföra kväverening är energikrävande, till stor del beroende på ett stort behov av att lufta delar av behandlingsanläggningarna med hjälp av blåsmaskiner. Energiförbrukningen kommer därför att öka. Samtidigt försvinner dock vissa andra moment och sammantaget med andra åtgärder för energieffektivisering som planeras inom en snar framtid, bedömer sökanden att energiförbrukningen minskar totalt sett. Yrkanden Sökanden yrkar vissa villkor för driften vid Rosenholms avloppsreningsverk enl följande: 1. Om inte annat följer av övriga villkor skall verksamheten bedrivas huvudsakligen i enlighet med vad som angivits i ansökan eller i övrigt åtagit sig i ärendet. Sådana mindre ändringar som avses i 5 tredje stycket förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skall anmälas på det sätt som anges i 22 samma förordning till tillsynsmyndigheten. 2. Resthalten i det behandlade avloppsvattnet får som begränsningsvärde inte överstiga 0,3 mg totalfosfor per liter, räknat som medelvärde per kalenderår. 3. Föroreningsinnehållet inklusive bräddat vatten från anläggningen får som begränsningsvärde inte överstiga 1,8 ton P-tot per år. 4. Resthalten i det behandlade avloppsvattnet får som begränsningsvärde inte överstiga 10 mg BOD 7 per liter, räknat som medelvärde per kalenderår. 5. Föroreningsinnehållet inklusive bräddat vatten från anläggningen får som begränsningsvärde inte överstiga 59 ton BOD 7 per år. 6. Resthalten i det behandlade avloppsvattnet får som begränsningsvärde inte överstiga 17 mg totalkväve per liter, räknat som medelvärde per kalenderår.* 7. Föroreningsinnehållet inklusive bräddat vatten från anläggningen får som begränsningsvärde inte överstiga 100 ton N-tot per år.

4 4 (5) 8. Industriellt avloppsvatten samt avloppsvatten från övriga anslutna verksamheter får inte tillföras anläggningen i sådan mängd eller vara av sådan beskaffenhet att anläggningens funktion nedsätts eller särskilda olägenheter uppkommer för avloppsslammet, recipienten eller omgivn ingen i övrigt. 9. Införande av nya processkemikalier ska anmälas till tillsynsmyndigheten. 10. Avloppsnätet skall fortlöpande ses över och åtgärdas i syfte att dels begränsa tillflödet av regn-, grund- och dräneringsvatten till verket, dels förhindra utsläpp av obehandlat eller otillräckligt renat avloppsvatten. Utförda åtgärder och deras effekter skall redovisas i den årliga miljörapporten. 11. Hantering av grovrens och slam vid avloppsreningsverket skall ske på ett sådant sätt att olägenheter inte uppkommer i omgivningen. 12. Buller från anläggningen inklusive transporter inom verksamhetsområdet skall begränsas så att inte högre ekvivalent ljudnivå uppkommer som riktvärde utomhus vid närmaste bostäder än följande: 50 db(a) dagtid (kl.07-18). 40 db(a) samtliga dygn nattetid (kl.22-07). 45 db(a) kvällstid (kl.18-22), samt lördag, söndag och helgdag (kl.07-18). Den momentana ljudnivån får nattetid inte överstiga 55 db(a). 13. Kemiska produkter och farligt avfall skall lagras och hanteras på ett för miljön säkert sätt. * Med den retention som förekommer i recipienten erhålls en halt långt under 15 mg N-tot ut i Östersjön. Sörmland Vatten och Avfall AB yrkar även om ett verkställighetsförordnande (igångsättningstillstånd) från den 1 oktober 2011 enl Miljöbalken 22 kap. 28, d.v.s. inget hinder för att ta tillståndet i anspråk innan det vunnit laga kraft. Miljöförvaltningens bedömning Kväve För utsläpp av kväve gäller Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1994:7) om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. De minimiregler angående utsläpp av totalkväve med avloppsvatten från reningsverk som föreskrivs där, motsvarar minimikraven i EG direktivet 91/271/EEG. Utsläpp från tätbebyggelse med mer än pe till havs- och kustvattenområden från norska gränsen till och med Norrtälje kommun, får innehålla högst 15 mg totalkväve per liter som årsmedelvärde, eller ha en reningseffekt om minst 70 %. Kravet gäller även för utsläpp från reningsverk inom avrinningsområdet som avvattnas till nämnda kustområden och som bidrar till förorening av dessa. Rosenholms avloppsreningsverk omfattas följaktligen av kravet.

5 5 (5) Av EU-domstolens dom 6 oktober 2009 framgår att naturlig retention får ingå som metod för att avlägsna kväve från avloppsvatten från tätbebyggelse. Som avloppsreningsdirektivet är formulerat gäller antingen en högsta utsläppshalt eller en procentuell reduktion. Retentionen beskriver vilka mängder av kväve som kvarhålls i systemet under transporten ner mot Östersjön. Som det får förstås kan retentionen ej räknas på halter. Det går därför inte att fastställa ett begränsningsvärde för utsläppshalter från reningsverk som är högre än det som direktivet föreskriver. I kompletteringarna till ansökan anges att reningsgraden efter ombyggnaden bedöms bli >50%. Med den underhandsinformation som förvaltningen fått av naturvårdsverket tyder nya beräkningar på att retentionen sannolikt uppgår till strax över 50 %. Det sammantagna kravet på 70% reduktion, räknat på inkommande kvävebelastning till verket i förhållande till beräknad utgående belastning till Östersjön, kan därför sannolikt innehållas. Ett beslut om begränsningsvärde gällande kväve för Rosenholm bör därför snarare avse reningsgrad än utsläppshalt. En utsläppshalt är visserligen enklare att kontrollera, men i Naturvårdsverkets ovannämnda föreskrift (SNFS 1994:7) i bilaga 2 finns anvisningar för kontroll av procentuell reduktion. BOD 7 och fosfor Beräkningarna för ombyggnaden redovisar ett lägre dimensionerande flöde till verket än nuvarande. Med bibehållna krav på resthalter för BOD 7 och totalfosfor i behandlat avloppsvatten medför det att utsläppsmängderna blir mindre och att belastningen på recipienten i motsvarande grad minskar. Förvaltningen anser det rimligt att yrkandet bifalles. Hälsoskydd Det är angeläget att olägenheter från verksamheten begränsas så långt möjligt. Om luktolägenheter eller andra störningar uppkommer från reningsverket, slamupplaget eller ledningsnätet bör åtgärder vidtas snarast för att undanröja störningarna. Även buller från verksamheten bör uppmärksammas. Sökanden anger att gällande riktvärden kan innehållas, även de lägre värden som tillämpas för fritidsbebyggelse. Frågan om risken för sämre vattenkvalitet i recipienten i samband med ombyggnationen och utsläpp av sämre renat vatten periodvis bör beaktas. Om det uppkommer ett behov av att särskilt kontrollera t.ex. badvattenkvaliteten vid badplatser nedströms, bör sökanden i samråd med tillsynsmyndigheten planera för sådan kontroll. Torbjörn Lundahl

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Syftet med denna vägledning är att öka samsynen om hur villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk kan formuleras

Läs mer

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET RÅD OCH REGLER FÖR ANSLUTNING TILL RYAVERKET 2000 Förord Denna broschyr riktar sig till verksamheter som avleder avloppsvatten till Göteborgsregionens

Läs mer

Miljöbalken Så berör den dig som företagare

Miljöbalken Så berör den dig som företagare november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna

Läs mer

Gemensamt avlopp så kan det gå till

Gemensamt avlopp så kan det gå till Gemensamt avlopp så kan det gå till Kort om denna folder Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...5 2 Inledning...6 2.1 Bakgrund...6 2.2 Syfte och metod...7

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

DOM 2014-08-27 Stockholm

DOM 2014-08-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2014-08-27 Stockholm Mål nr M 9473-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

I', ~ I ~ MllJO OCH BYGG NASSJO KOMMUN. Anmalan om miljofarlig verksamhet och halsoskydd enligt 9 kapitlet 6 miljobalken.

I', ~ I ~ MllJO OCH BYGG NASSJO KOMMUN. Anmalan om miljofarlig verksamhet och halsoskydd enligt 9 kapitlet 6 miljobalken. I', ~ I ~ MllJO OCH BYGG NASSJO KOMMUN Protokoll i delegationsarende enligt Miljo- och byggnadsnamndens beslut 127,2011-05- 18 2011-11-01 DB 293 Anmalan om miljofarlig verksamhet och halsoskydd enligt

Läs mer

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN INFORMATION FÖR FÖRETAG HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L OPP Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Minska företagets utsläpp av miljögifter Riktlinjer

Läs mer

Myndigheternas frågeställning anges nedan med fet kursiv stil, medan bolagets svar har skrivits med vanlig stil.

Myndigheternas frågeställning anges nedan med fet kursiv stil, medan bolagets svar har skrivits med vanlig stil. Kompletteringar till ansökan om tillstånd enligt miljöbalken SSAB Tunnplåt AB har beretts möjlighet att lämna in kompletteringar i mål M 2350-08 i enlighet med önskemål från Fiskeriverket, Naturvårdsverket,

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag Finn de områden som göder havet mest

Redovisning av regeringsuppdrag Finn de områden som göder havet mest REDOVISNING 1 VATTENMYNDIGHETEN NORRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT Lennart Sorby Telefon 021-19 50 87 lennart.sorby@u.lst.se Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SPCR 178 Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification

Läs mer

Handledning. Miljöfarlig verksamhet

Handledning. Miljöfarlig verksamhet Handledning Miljöfarlig verksamhet Innehåll 1. Inledning, syfte och målgrupp 1 2. Miljöbalken En snabbgenomgång 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Alla miljöregler finns inte i miljöbalken 3 2.3 Processrättsliga regler

Läs mer

Hantering av schaktmassor

Hantering av schaktmassor Vägledningsmaterial Hantering av schaktmassor Tillsynsprojekt 2013 -sta Kristianstad 17 januari 2013 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING..3 ANVÄNDNING AV SCHAKTMASSOR...5 Tillsynsmyndighet..5 Allmänt om handläggningsrutiner..5

Läs mer

Bakteriehalter och patogena mikroorganismer i Hörbyån samt Lyby avloppsreningsverk HÖRBY KOMMUN RAPPORT 2010-5

Bakteriehalter och patogena mikroorganismer i Hörbyån samt Lyby avloppsreningsverk HÖRBY KOMMUN RAPPORT 2010-5 Bakteriehalter och patogena mikroorganismer i Hörbyån samt Lyby avloppsreningsverk Screening av betydande spridningsvägar och förslag till åtgärder för ett badvatten av högre kvalitet RAPPORT 2010-5 Sid

Läs mer

Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion

Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion 1 Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion Stockholm Västra Götaland Skåne Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion För mer information kontakta: Länsstyrelsen i Västra

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer

Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam

Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam Vad är REVAQ? REVAQ är ett certifieringssystem för hållbar återföring av växtnäring, minskat flöde av farliga ämnen till reningsverk och hantering

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips:

För att minska avloppets miljöpåverkan och upprätthålla dess funktion kan man använda dessa tips: Enskilt avlopp Ungefär 10 % av de svenska hushållen har enskilt avlopp. Tillsammans släpper de ut lika mycket övergödande ämnen som alla de övriga hushållen, som är anslutna till kommunala reningsverk,

Läs mer

Stockholms miljöprogram 2008 2011

Stockholms miljöprogram 2008 2011 S TO C K H O L M Winner 2010 Stockholms miljöprogram 2008 2011 Övergripande mål och riktlinjer www.stockholm.se/miljoprogrammet Innehåll VÅR STAD ÄR VÅR MILJÖ...3 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...5 2 GIFTFRIA

Läs mer

Bra Små Avlopp. Slutrapport. Utvärdering av 15 enskilda avloppsanläggningar. Daniel Hellström, MP Lena Jonsson, MP Maria Sjöström, MP

Bra Små Avlopp. Slutrapport. Utvärdering av 15 enskilda avloppsanläggningar. Daniel Hellström, MP Lena Jonsson, MP Maria Sjöström, MP Bra Små Avlopp Slutrapport Utvärdering av 15 enskilda avloppsanläggningar Daniel Hellström, MP Lena Jonsson, MP Maria Sjöström, MP R nr 13, juni 23 FÖRORD Syftet med projektet Bra Små Avlopp är att utvärdera

Läs mer

RGN$ELL$ Komplettering av Ragn-SeHs Heljestorps AB ansökan om tillstånd till. utökad verksamhet, mål nr M 3826-13 R8

RGN$ELL$ Komplettering av Ragn-SeHs Heljestorps AB ansökan om tillstånd till. utökad verksamhet, mål nr M 3826-13 R8 \ I 462 2$ VÄNERSBORG Mark- och milj ödomstolen Box 17 Vinersborgs Tingsräfi RGN$ELL$ utökad verksamhet, mål nr M 3826-13 R8 Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och Miljödomstolen, har förelagt Ragn-Sells Heljestorp

Läs mer

Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23

Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23 Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Bleken Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23 B E S L U T Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Bleken Finspångs kommun 612

Läs mer