Dokumentera i journal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentera i journal"

Transkript

1 Dokumentera i journal Skriva anteckning Alla behöriga vårdgivare kan dokumentera. Informationen är knuten till patienten och varje kategori dokumenterar fakta i "sin del" av journalen. Sökord och anteckningar kan delas mellan olika personalkategorier. Sätt förvald personalkategori (Sekr) 1. Välj menyn Mina inställningar/byt förvald personalkategori (Sekr) 2. En dialog med listboxar för möjliga Förval kommer upp. Här kan man även välja om Alla avdelningar/en avdelning och Alla kliniker/en klinik skall ligga förvald då ansvarig vårdgivare skall väljas vid dokumentation 3. Välj Alla eller en önskad avdelning som förvald 4. Välj Alla eller en önskad Klinik som förvald 5. Välj Förvald personalkategori (en kategori måste anges) 6. Välj en enskild Förvald vårdgivare eller Ingen Fönstret Välj Ansvarig när man skriver en anteckning är sedan initialt fylld med markerade förval och man behöver då bara bekräfta med Enter eller så kan man i det läget byta ansvarig vårdgivare. Användarhandbok Melior Journal Dokumentera i journal 43

2 Sätt förvald personalkategori 1. Välj menyn Avdelning/Byt förvald personalkategori 2. Kryssa i önskad/önskade personalkategorier. Ifall du inte kryssar i någon används din egen som förval. (Rekommenderat att du inkluderar din egen personalkategori annars måste du byta varje gång du ska skriva via knappen Perskat) Användarhandbok Melior Journal Dokumentera i journal 44

3 Fönsterlisten Högst upp i Dokumentationsfönstret syns namnet på dialogen i den blå Fönsterlisten. Fönsterlisten visar att det är ett fönster för Dokumentation följt av <Perskat> / <Visningsläge> därefter patientens Personnummer och Namn. (Sekel relaterat till personnumret visas med att mellanslag innan det 10- siffriga personnumret) Dokumentation innebär att det är ett fönster relaterat till dokumentation i journalen (läsa och/eller skriva). En personalkategori visas specificerad i fönsterlisten när man har en personalkategori där man har skrivrättigheter. Ifall man vid val av personalkategori kryssat i en eller flera personalkategorier för vilka man inte har skrivrättigheter, visas det i fönsterlisten exempelvis Dokumentation Enbart Läs. Följande olika visningslägen kan sekreterare komma att se i fönsterlisten: Dokumentation <Läk> Sekreteraren kan skriva för vald personalkategori (Byte av personalkategori kan göras medan sekreteraren skriver i en journal, och Sekreteraren kan i det läget skriva för den kategori hon/han bytt till.) Dokumentation Alla Sekreterare kan skriva för förvald personalkategori. Sekr. har tillgång till dennes listrutor och nya aktiviteter i listboxen och kan skriva för förvald personalkategori. Dokumentation Blandad Visning Visas när flera personalkategorier är valda inklusive ens förvalda. Sekr. kan skriva för förvald personalkategori i detta läge, och har dennes listrutor och nya aktiviteter i listboxen. Dokumentation Endast Läs Visas när en eller flera personalkategorier är markerade men inte den man satt som förval. Följande olika visningslägen kan övriga personalkategorier komma att se i fönsterlisten: Dokumentation <Läk> Skrivläge för visad (sin egen) personalkategori Dokumentation Alla Alla personalkategorier markerade Man har tillgång till sina egna listrutor och nya aktiviteter i listboxen och kan skriva för sin egen personalkategori. Dokumentation Blandad Visning Visas när flera personalkategorier är valda inklusive ens egen (Man har sina egna listrutor och nya aktiviteter i listboxen och kan skriva för sin egen personalkategori i detta läge) Dokumentation Endast Läs Visas när en eller flera personalkategorier är markerade men inte ens egen. Användarhandbok Melior Journal Dokumentera i journal 45

4 Användarhandbok Melior Journal Dokumentera i journal 46

5 Skapa en Ny Anteckning 1 Ta fram aktuell patients journal och välj fliken Journal på mappen. Alla personalkategorier kommer automatiskt till sitt journalblad där man har skrivrättighet. Sekreterare har skrivrättigheter i alla personalkategoriers journalblad men kommer till den personalkategori han/hon har satt som sitt förval. För att skriva för en annan personalkategori byter sekreteraren först till önskad personalkategori. Se även Byt personalkategori (Sekr) Ifall sekreteraren inte valt någon personalkategori som förval förutsätter systemet att Läkare är förvald personalkategori. Om en sekreterare övervägande skriver för annan personalkategori än läkare kan ett permanent byte göras till annan personalkategori via menyvalet Avdelning/Byt förvald personalkategori (Sekr) Permanentbyte så till vida att vald personalkategori fungerar som sekreterarens förval i varje nytt avsnitt, vilket öppnas i journalen. Ifall man ändrar tillfälligt i samband med dokumentation i samma flik på samma patient hänger det tillfälliga bytet med över flera anteckningar. Inför varje nyval av Flik på samma patient eller annan patient används förvalet. Övrig personal kan sätta en eller flera personalkategorier som förval. 2 Senaste vårdtillfället är automatiskt markerat. Om anteckningen hör till ett tidigare vårdtillfälle, dubbelklicka först på korrekt vårdtillfälle. 3 Öppna listboxen Ny anteckning. 4 Välj anteckning t ex Intagning. sekreterare måste alltid ange ansvarig vårdgivare Användarhandbok Melior Journal Dokumentera i journal 47

6 välj eventuellt Avd välj eventuellt Klinik personalkategori anges utifrån valen från de tidigare listboxarna, listboxen Ansvarig är initialt markerad med förvald ansvarig vårdgivare ifall ett förval angetts. Det går bra att ändra från förvald vårdgivare till en annan vårdgivare inom samma personalkategori. Flerbokstavssökning kan användas. välj eventuellt Roll, om vårdgivaren endast har en roll eller saknar rolltilldelning läggs rollnamn eller Ingen automatiskt ut välj OK 5 Skärmen delas och i den nedre delen (skrivfönstret) finns en listbox, Välj mall, öppna listboxen, Ingen mall är förvalt. om man i systemadministrationen har lagt in en förvald mall så finns inte listboxen synlig 6 Markera önskad mall i listboxen Välj mall. valet Ingen mall ger sökordslistan där man plockar upp ett sökord i taget 7 Tryck TAB. Markören flyttas till fältet Datum, d v s händelsedatum, här fylls automatiskt i dagens datum och aktuellt klockslag. OBS! om tidpunkten inte stämmer lägg in ny tid t ex OBS! om händelsen inträffade ett annat datum och/eller tid skriv datum och tid utan mellanslag, t ex Om du nu trycker TAB, sker en formatering av datum och tid automatiskt. Anges inget klockslag blir tiden "00:00:00". Markören ställer sig nu i fältet t o m. T o m-datum behöver endast fyllas i när det gäller planerade aktiviteter som ska utvärderas ett visst datum. 8 Välj OK. Användarhandbok Melior Journal Dokumentera i journal 48

7 Skrivfönstret Journaltext skrivs in i skrivfönstret vilket är placerat i nedre delen av skärmbilden. Skrivfunktionen har ett sökordsfält som visar det sökord du skriver på. Beroende på vilka egenskaper det aktuella sökordet har (fritext, enval, flerval, diagnos etc.) varierar textfälten på sökorden. På alla typer av sökord kan du skriva en kommentartext i det stora textfältet. Om sökordet (termen) är av obj_typ fritext visas endast ett skrivfält under sökordsfältet. Ett sökord kan även ha t ex obj_typ enval eller flerval då en lista med alternativ visas mellan sökords- och skrivfältet. För att komma åt att skriva i det stora textfältet måste man alltid göra ett val i envals/flervalslistan alternativt ange ett värde/en text i ett litet textfält. Det går även att kombinera termer med olika obj_typer på ett sökord, s.k. kombinerade sökord. Exempel på fritextterm: Exempel på envalsterm: Vissa envalstermer kan ha fasta eller förändringsbara tilläggstexter. Dessa texter visas då i fritextrutan. Tänk på: Om man gjort ett val i listrutan på en envalsterm med förvald tilläggstext, lagt till ytterligare fritext och sen ändrar valet i envalstermen raderas hela innehållet i fritextfältet (eller ersätts av den förvalda tilläggstexten tillhörande nya valet). Detta p.g.a. att fritextfältets innehåll hör ihop med vilket val man väljer. Exempel på flervalsterm: Användarhandbok Melior Journal Dokumentera i journal 49

8 Vissa flervalstermer kan ha fasta eller förändringsbara tilläggstexter. Dessa texter visas då i fritextrutan. Då de markerade valen sparas kommer val och tilläggstext att presenteras tillsammans. Tänk på: Om man gjort ett par val i listrutan på en flervalsterm med förvald tilläggstext, lagt till ytterligare fritext och sen ändrar valen i envalstermen raderas hela innehållet i fritextfältet (eller ersätts av den förvalda tilläggstexten tillhörande nya valet). Detta p.g.a. att fritextfältets innehåll hör ihop med vilka val man väljer. Exempel på kombinerat sökord (Föräldraterm med ett eller flera barn): Exempel på länk-sökord (OLE-länk): I denna bild väljer du antingen ett program som ska startas Create new eller också letar du upp ett redan skapat dokument som ligger sparat på datorn eller på någon server Create from file. Då du sen stänger ner öppnat dokument får du frågan om du vill spara ändringarna. Vid Ja på denna fråga sparas dokumentet ner i Meliordatabasen och nästa gång länken startas från samma term öppnas direkt aktuellt dokument. Användarhandbok Melior Journal Dokumentera i journal 50

9 Till höger i skrivfönstret finns fler funktionstangenter: Knapp Funktion OK Sparar det man skrivit Avbryt Stänger skrivfönstret Nytt Tar fram sökordslistan Sida + Bläddrar en skärmbild upp i journaltexten Sida - Bläddrar en skärmbild ner i journaltexten Ta bort Tar bort sökord eller aktivitet som ej är signerad Dubblett Dubblerar sökord vid t.ex. långa texter Ansvarig Sekr kan alltid ändra ansvarig vårdgivare, önskar man att även andra vårdgivare ska få göra detta sätts denna funktion i systemadministration. Användarhandbok Melior Journal Dokumentera i journal 51

10 Skriva efter mall Det kan finnas en eller flera delmallar, men endast en grundmall per aktivitet/anteckning. Man skriver på de sökord som är relevanta i en mall. Det går dock att hoppa över sökord för att komplettera uppgifter vid ett senare tillfälle. Obligatoriska sökord Ett obligatoriskt sökord måste vara ifyllt innan signering kan ske. När ett sökord är obligatoriskt visas symbolen till vänster om sökordet. Icke obligatoriska sökord Kan vara tomma och hindrar ej signering. Tomma, icke-obligatoriska sökord rensas bort vid signering. Det finns möjlighet att ta bort samtliga tomma fakta då mallen skrivits klar. Knappen Ta bort alla tomma fakta visas i skrivfönstret då en mall har blivit vald. OBS! det går inte ta bort de sökord som i systemadministrationen har länkats till id 27, d v s de som ska ligga kvar efter signering. Det första sökordet i mallen är markerat med rött. I skrivfönstret syns motsvarande sökord nedtonat i sökordsfältet. Beroende på hur sökorden (termerna) har byggts så skriver man på olika sätt: Term-/sökordstyp Gör så här Fritext Enval/flerval Värde (Heltal eller Decimal) Diagnos/Op.kod/KVÅ-kod Länk (Till annat program) Skriv texten i det stora fältet. 1. Välj alternativ. 2. Tryck TAB om du vill lägga till en kommentar i stora fältet annars OK. Enval/flerval kan även finnas med färdiga val i fritextfältet. De valen går att förändra, om inte termen är av obj.typ skyddad. Då ligger valen låsta för ändring. 1. Ange värde. 2. Tryck TAB om du vill lägga till en kommentar i stora fältet annars OK. 1. Skriv nummer/kod. 2. Tryck TAB så läggs klartext ut, komplettera eller ändra denna om så önskas och därefter OK. Högerklicka på termen eller öppna skrivfönstret och klicka på knappen Starta länken. Beroende på hur länken är uppbyggd öppnas nu en web-sida eller ett annat program. Då du stänger programmet kan du få frågan om du vill spara informationen. Vid Ja/Yes på denna fråga sparas aktuellt dokument ner i Meliordatabasen och då du nästa gång startar länken ifrån samma term öppnas direkt nersparat dokument. Användarhandbok Melior Journal Dokumentera i journal 52

11 1 Det finns tre olika sätt att spara när man skrivit på ett sökord. använda tangenterna TAB så att OK-knappen får fokus (svart ram), därefter ENTER klicka på OK-knappen använda tangenterna ALT+O (eftersom bokstaven O är understruken) 2 När man skrivit på sista sökordet i mallen visas sökordslistan (innehållet i grundmallen) från vilken ytterligare sökord som eventuellt inte fanns med i mallen kan väljas. Se även Skriva utan mall. tomma, ej obligatoriska, sökord raderas automatiskt vid signering men om man vill ta bort dem innan så dubbelklicka på aktiviteten så att skrivfönstret öppnas och klicka på knappen Ta bort alla tomma fakta, v g se ovan 3 Välj Avbryt för att stänga skrivfönstret. Skriva utan mall De sökord (termer) man kan skriva på under en viss aktivitet/anteckning är definierade och inlagda i den s.k. grundmallen vilken oftast är specifik för varje anteckning. Valbara sökord (d v s grundmallen)visas i den s k sökordslistan. Sökordslistan Innehåller samtliga sökord som kan användas när man skriver på en anteckning, t ex intagning. Används då man skriver en journalanteckning utan mall, när man vill göra tillägg av sökord som ej finns med i den mall man valde när man började skriva samt då tillägg av sökord skall göras i efterhand. För att hämta upp ett sökord ur listan skriver man de första bokstäverna i ordet i sökfältet t ex "hud" för att få fram sökordet Hud/vävnad. Man kan också bläddra med rullningslistan eller gå med piltangenterna tills rätt sökord är markerat. 1 Välj anteckning från listboxen Ny anteckning. 2 Välj Ingen mall, ändra eventuellt datum och välj OK. från mallistan. 3 Sökordslistan visas. Sök upp och markera önskat sökord. när man skriver utan mall så finns inga markeringar om obligatoriska sökord 4 När det önskade sökordet är markerat tryck TAB eller välj OK för att få upp en skrivruta. 5 Skriv och spara med OK. 6 Välj eventuellt ytterligare sökord ur listan. Användarhandbok Melior Journal Dokumentera i journal 53

12 Aktiviteter utan vårdtillfälle (Fria aktiviteter) Fria aktiviteter uppstår när: 1 Vårdtillfälle inte finns registrerat (inskrivnings-/kontaktdatum saknas). 2 När man skriver efter att ha använt Filter-funktionen (inget vdt-datum är aktivt, markerat). anteckningar som inte har någon koppling till ett vårdtillfälle visas överst på journalmappen i listrutan med vårdtillfällen och kontakter. De kännetecknas av datum och namnet på anteckningen när man skapar en fri aktivitet får man en kontrollfråga från systemet om man verkligen vill skapa fri aktivitet Fria aktiviteter/ej kopplade anteckningar visas även i den översta listrutan i journalen; Vårdtillfällen. De blir synliga om man klickar på rubrikknappen Vårdtillfällen vilken då byter text till Fria aktiviteter. Fria aktiviteter kan kopplas till rätt vårdtillfälle/kontakt i efterhand. Användarhandbok Melior Journal Dokumentera i journal 54

13 Skapa Fri aktivitet 1 Aktivera listrutan Fria aktiviteter 2 Plocka fram en Ny anteckning 3 En kontrollfråga Vill du skapa en Fri aktivitet visas (Dialogen är förvald med Nej) 4 Välj Ja Fri aktivitet läggs nu fram på journalbladet Ifall du istället väljer Nej på frågan ifall du vill skapa en fri aktivitet så visas ett fönster med möjlighet att istället direkt koppla aktiviteten till ett vårdtillfälle i dialogrutan Koppla till vårdtillfälle. Koppla fri aktivitet När vårdtillfället/kontakten har registrerats kan man koppla anteckningen till det/den. 1 Ta fram anteckningen genom att markera anteckningen i listan över vårdtillfällen på mappen eller genom att klicka på knappen Vårdtillfällen så att den byter namn till Fria aktiviter. 2 Dubbelklicka på anteckningen. 3 Välj funktionstangenten Koppla händelse till vårdtillfälle så visas en dialogruta med patientens samtliga vårdtillfällen och Fri Aktivitet. a. 4 Markera det vårdtillfälle som anteckningen ska kopplas till. 5 Välj OK. 6 Välj OK i skrivfönstret för att koppla anteckningen till det aktuella vårdtillfället. Användarhandbok Melior Journal Dokumentera i journal 55

14 Koppla loss aktivitet Möjlighet finns att koppla loss en aktivitet från ett vårdtillfälle så att det blir en Fri aktivitet. 1. Ta fram anteckningen genom att markera anteckningen i listrutan eller sök fram den i journalfiltret 2. Dubbelklicka på anteckningen. 3. Välj funktionstangenten Koppla händelse till vårdtillfälle så visas en dialogruta med patientens samtliga vårdtillfällen och Fri Aktivitet. 4. Markera Fri Aktivitet 5. Välj OK. 6. Välj OK i skrivfönstret för att koppla loss anteckningen från aktuellt vårdtillfälle till Fri aktivitet. Användarhandbok Melior Journal Dokumentera i journal 56

15 Ändra/Radera vårdtillfällesdatum Om felaktigt datum har valts vid registrering av patienten kan detta ändras i efterhand. OBS! Går dock ej att göra efter det att epikrisen är skriven och signerad. Ändra vårdtillfällesdatum: 1 Dubbelklicka på det datum som ska ändras i vdt-rutan om den inte redan visas i läsfönstret. 2 Dubbelklicka därefter på det datum som står allra längst upp i läsfönstret (samma datum som i vdt-rutan), skrivfönstret öppnas. 3 Ändra datumet i den lilla datumrutan och välj därefter OK. Ifall man skriver fel datum format eller glömmer att skriva datum visas Fel datum i Dalumfältet. Radera ett tomt vårdtillfälle: 1 Dubbelklicka på det datum som ska tas bort i vdt-rutan om den anteckningen inte redan visas i läsfönstret. 2 Dubbelklicka därefter på det datum som står allra längst upp i läsfönstret (samma datum som i vdt-rutan), skrivfönstret öppnas. 3 Välj Ta bort i skrivfönstret och välj därefter OK. Användarhandbok Melior Journal Dokumentera i journal 57

16 Flytta all information från ett vårdtillfälle till annat vårdtillfälle Om användarna av misstag har skrivit på fel vårdtillfälle finns möjlighet att flytta All information från ett vdt till annat (OBS! gäller informationen i alla moduler). För att göra detta krävs speciell behörighet. Se även Behörigheter, Melior speciella funktioner. OBS! Ska endast en anteckning flyttas från ett vdt används funktionen Ändra vårdtillfälle för händelse. Se även Flytta en anteckning från ett vårdtillfälle till ett annat vårdtillfälle. Om anteckning registrerats på fel patient makulerar man anteckningen. Se även Makulera aktivitet. 1 Markera det vårdtillfälle vars information skall flyttas. 2 Välj menyn Patientadm/Flytta information från vårdtillfälle. 3 Dialogrutan för Flytta vårdtillfälle läggs ut. 4 Markera det vårdtillfälle dit anteckningarna skall flyttas och välj OK, journalen stängs. Radera ett tomt vårdtillfälle: Nu är vårdtillfället tömt och kan tas bort. 1 Hämta fram journalen och gå in i det tomma vårdtillfället. 2 Dubbelklicka på det datum som står allra högst upp i läsfönstret (samma datum som i vdt-rutan), skrivfönstret öppnas. 3 Välj Ta bort i skrivfönstret och därefter OK. Ändra från sluten till öppen vård eller från öppen till sluten vård 1 Gör en ny patientregistrering med den korrekta vårdformen. 2 Flytta anteckningarna från det felaktiga vårdtillfället till det nya. 3 Ta bort det tomma vårdtillfället. Användarhandbok Melior Journal Dokumentera i journal 58

17 Flytta en anteckning från ett vårdtillfälle till annat vårdtillfälle Om en anteckning av misstag har skrivits på fel vårdtillfälle kan denna flyttas. OBS! man kan även flytta all information på ett vårdtillfälle. Se även Flytta all information från ett vårdtillfälle till annat vårdtillfälle. Om en anteckning registrerats på fel patient makulerar man anteckningen. Se även Makulera aktivitet. 1 Gå in i det vårdtillfälle som anteckningar skall flyttas från. 2 Dubbelklicka på aktuell anteckning. 3 Nedanstående bild läggs ut. 4 Välj knappen Ändra vårdtillfälle för händelse. 5 Bilden för Koppla händelse till vårdtillfälle läggs ut. 6 Markera det vårdtillfälle dit anteckningen skall flyttas. 7 Klicka OK. 8 Klicka OK i skrivfönstret och anteckningen flyttas. Användarhandbok Melior Journal Dokumentera i journal 59

18 Ändra avdelning för händelse Om en anteckning av misstag har skrivits på fel avdelning kan avdelningsbenämning ändras på anteckningen. 1. Gå in i rätt vårdtillfälle (d v s där anteckningen finns). 2. Dubbelklicka på aktuell anteckning. 3. Nedanstående bild läggs ut. 4. Välj knappen Ändra avdelning för händelse. 5. Bilden Ändra avdelning läggs ut. 6. Markera den avdelning som anteckningen ska tillhöra. 7. Klicka OK. 8. Klicka OK i skrivfönstret för uppdatering på anteckningen. Ifall du byter avdelning på en huvudaktivitet får du när du bekräftar byte av avdelning i steg 8 en fråga ifall byte av avdelning ska gälla även för dess underaktiviteter. Ifall du byter avdelning på en huvudaktivitet och svarar Ja så slår byte av avdelning igenom på alla underliggande underaktiviteter. Ifall du byter avdelning på en underaktivitet som i sin tur har underaktiviteter och man svarar Ja slår byte av avdelning igenom på alla underliggande underaktiviteter men det slår inte igenom uppåt. Ifall du svarar Nej så slår byte av avdelning inte igenom på några underliggande underaktiviteter. Användarhandbok Melior Journal Dokumentera i journal 60

19 Byta avdelning/vårdgrupp Varje användare av journalsystemet tilldelas behörighet att arbeta på en eller flera avdelningar eller vårdgrupper (=vårdenheter på en avdelning). Användaren har en hemavdelning dit användaren alltid kommer vid inloggning, denna kan bytas från journalen. En vårdavdelning kan vara uppdelad i flera vårdgrupper, t ex A- och B- sida. 1 Välj menyvalet Avdelning i programmenyn. 2 Välj menyvalet Byt avdelning/grupp så visas dialogrutan där man byter till en annan avdelnings/vårdgrupps journaler. om man vill att en annan avdelning skall vara hemavdelning under en längre period anges detta via menyvalet Mina inställningar/byt hemavdelning 3 Öppna listboxen Ny avdelning alternativt Ny grupp och markera önskad avdelning/grupp. 4 Välj OK. Användarhandbok Melior Journal Dokumentera i journal 61

20 Ändra i journaltext Vårdgivare som tillhör samma personalkategori kan ändra i varandras anteckningar. Vårdgivare som delar anteckning över personalkategorier (gemensamma anteckningar) kan ändra i varandras anteckningar oavsett personaltillhörighet. Ändringar registreras och sparas i en s.k. logg. Uppgifter som sparas är den felaktiga texten, tid och datum för ändringen samt vilken vårdgivare som gjort ändringen. Ett ändrat sökord markeras med en symbol;. 1 Dubbelklicka på sökordet eller texten som ska ändras. 2 Ändra alternativ om det gäller en alternativlista, i värdefältet om det gäller ett värde och/eller i texten. om annan person än den som skapat själva anteckningen gör en ändring i en text eller på ett fakta syns detta genom att ändringen märks med signatur och kategori t ex "Läk, Sjg, osv." är ändringen gjord av samma person som ansvarar för anteckningen syns detta endast under ändringsknappen i j_param kan initialt värde sättas för om signaturer skall visas eller ej. Manuell markering i journalen kan alltid göras för viss typ av presentation datum då ändring/tillägg görs läggs ut i anteckningen om ändringen sker minst 24 timmar efter man skrev på sökordet 3 Välj OK för att lagra ändringen. OBS! Innehåller sökordet sammansatta fakta, t ex envalsalternativ och kommentartext känner systemet av om det gjorts ändring av ett eller flera fakta och skriver ut signatur och kategori. Ändringsknappen Kopiera och klistra in text visas till vänster om sökordet då det har gjorts ändring i en journal som har stängts eller signerats. Klickar man på knappen aktiveras en dialogruta där den tidigare texten och/eller värdena kan läsas. I journaltexten syns endast de senaste uppgifterna. I kommentar-/fritextfält kan hela eller delar av texten kopieras mellan sökord på samma patient. Kopiering kan även göras till remissdelen och korr/intyg. OBS! Det går ej att kopiera mellan olika patienter. Inte heller att kopiera ut till ett annat program, ex Word. Det går inte heller att kopiera text från en annan personalkategori. 1 Markera textavsnittet som ska kopieras. 2 Tryck CTRL+INSERT eller CTRL+C. 3 Gå till textfältet på det sökord dit du vill kopiera texten alternativt välj remissfliken/frågeställning eller korr/intygfliken. 4 Tryck SHIFT+INSERT eller CTRL+V för att klistra in texten. Användarhandbok Melior Journal Dokumentera i journal 62

21 Stavningskontroll Under förutsättning att man har en ordbehandlare med vilken Melior har en integration installerad på sin dator (t.ex. ordbehandlare i MS Word) och att Melior använder sig av denna vilket aktiveras i Registerfil på datorn, så kan man använda sig av stöd för ordbehandling i form av stavningskontroll samt rad- och teckenräkning. När man befinner sig i skrivläge har man tillgång till stavningskontroll samt visning av antal rader och antal tecken man skrivit på i ett visst sökord. De två räkneverken räknar antal rader/tecken man skrivit i Fritextfältet. När max antal rader eller tecken uppnåtts rödmarkeras respektive räkneverk. Stavningskontrollen aktiveras med ABC-knappen. Första värdet visar X rader av antal tillåtna rader som hittills skrivits. Andra värdet visar antal tecken som skrivits av max antal tillåtna tecken. Knappen ABC triggar dialog liknande stavningskontrollen från Word att dyka upp. Här återfinns funktioner för stavfel och grammatiska fel. När man har markören i skrivfältet kan man köra en stavningskontroll genom att trycka TAB följt av Enter eller trycka på ABC-knappen eller kortkommando Alt + B. Vilka ord som finns tillgängliga beror på vilket lexikon som finns tillgängligt på datorn, med andra ord är de tillgängliga orden i ordlistan beroende av vilken användare som loggat in och startat datorn. Detta innebär att ifall man vid arbete i Melior kommer till ett ord vilket inte är känt och man lägger till ordet via stavningskontrollens funktion Lägg till i Ordlista (Add to Dictionary) så hamnar ordet på profilen för den som loggat in på datorn. Ifall jag som melioranvändare senare arbetar i Melior på en annan dator där en annan användare loggat in på datorn så finns inte mitt egna tillagda ord med på den andra datorn. Användarhandbok Melior Journal Dokumentera i journal 63

22 Ta bort mall Om du av misstag valt fel mall till en anteckning måste du ta bort mallen genom att ta bort både anteckning och mall. 1 Dubbelklicka på anteckningen till vilken mallen är kopplad t ex Intagning. 2 Välj Ta bort-knappen. Anteckning och mall raderas. Har man skrivit på något sökord eller om mallen innehåller rubriksökord får man en varning innan mallen tas bort. Borttagen osignerad text kommer att visas som makulerade detaljer. Se även Ta bort osignerad anteckning Signerad information går inte att ta bort, endast makulera. (för makulering krävs speciell behörighet) Se även Makulera aktivitet. Ta bort sökord Sökord som saknar information går att ta bort direkt. Tomma sökord raderas automatiskt vid signering. Via knappen Ta bort alla tomma fakta går det också att ta bort samtliga tomma sökord då mallen är färdigskriven. OBS! Gäller inte sökord som är länkat till Id 27 i systemadministrationen. Den länkningen innebär att tomt sökord ligger kvar efter signering. 1 Dubbelklicka på det sökord som ska tas bort. 2 Välj Ta bort. Är sökordet tomt tas det bort utan föregående varning. har man skrivit på sökordet visas en dialogruta som varnar innan sökordet raderas OBS! Signerad information går inte att ta bort. Undantag: Det är möjligt att Ta bort ett sökord av typ Rubrik term på signerad anteckning. Användarhandbok Melior Journal Dokumentera i journal 64

23 Ta bort osignerad anteckning Hel anteckning bör inte tas bort utan att skapa historikuppgift. Borttagen osignerad anteckning visas därför som makulerad. Undantag: en anteckning du just skrivit och du tar bort anteckningen innan du stängt ner journalmapp kan tas bort utan att lämna spår. En tom anteckning kan tas bort i efterhand även ifall den varit stängd. 1. Dubbelklicka på den anteckning/aktivitet som skall tas bort. Plocka eventuellt fram det extra sökordet, ex Makuleringskommentar från sökordslistan och ange orsak till att du tar bort anteckningen 2. Välj Ta bort. 3. Välj Ja från dialogrutan som visas. Texten [MAKULERAD] läggs ut efter aktiviteten. Vid dubbelklick på makulerad anteckning visas ett nytt fönster innehållande den borttagna anteckningens faktatext. OBS! En makulerad osignerad aktivitet försvinner ur signeringskorgen. En makulerad osignerad aktivitet kan signeras inne i journalen om önskvärt efter att den blivit makulerad. Att ta bort gammal osignerad aktivitet kräver inte den speciella behörigheten att makulera signerad aktivitet. Undantag: Borttagande av gammal osignerad huvudaktivitet med underaktiviteter kräver behörighet att makulera signerad aktivitet. Användarhandbok Melior Journal Dokumentera i journal 65

24 Makulera anteckning Signerad anteckning går ej att ta bort, endast makulera. För att makulera anteckning krävs speciell behörighet i systemadministration. Se även Behörigheter, Melior specifika funktioner. Innan en aktivitet makuleras bör ett extra sökord läggas först i anteckningen där anledningen till makulering anges och där det framgår vem som har gjort makuleringen. 1. Dubbelklicka på den anteckning/aktivitet som skall makuleras. Plocka eventuellt fram det extra sökordet, ex Makuleringskommentar från sökordslistan och ange orsak till makuleringen. 2. Välj Ta bort. 3. Välj Ja från dialogrutan som visas. Texten MAKULERAD läggs ut efter aktiviteten. Dubbelklick på anteckningen/aktiviteten visas ett nytt fönster med den makulerade anteckningen. Användarhandbok Melior Journal Dokumentera i journal 66

25 Koppla en makulerad anteckning Det går att koppla en makulerad anteckning. På journalmappen syns den makulerade fria aktiviteten med mak inom klammer framför namnet på anteckningen. 1. Markera anteckningen och gå in under fliken Journal. 2. Dubbelklicka på anteckningen för att öppna upp makuleringsfönstret. 3. Välj knappen Koppla. 4. Du får upp fönstret Koppla till vårdtillfälle. 5. Markera vårdtillfälle och bekräfta med OK. Användarhandbok Melior Journal Dokumentera i journal 67

26 Byt ansvarig Om sekreterare av misstag valt fel ansvarig kan detta ändras i efterhand. 1. Öppna patientens journal och dubbelklicka på aktuell anteckning/aktivitet. 2. Välj rätt person ur ansvariglistan. 3. Klicka på knappen Ansvarig i skrivfönstret och därefter OK. Om annan vårdgivare ska byta ansvarig. 1. Öppna patientens journal och dubbelklicka på aktuell anteckning/aktivitet. 2. Klicka på knappen Ansvarig i skrivfönstret och välj rätt person ur ansvariglistan. 3. Klicka OK och därefter OK i skrivfönstret. För att annan personal än sekreterare ska få byta ansvarig vårdgivare krävs inställning i j_param i systemadministrationen. Användarhandbok Melior Journal Dokumentera i journal 68

27 Tillfälligt byte av ansvarig via Perskat När sekreteraren är inne och skriver och har en enskild vårdgivare satt som sitt förval, så har sekreteraren möjlighet att byta detta tillfälligt genom Perskat-knappen. Detta tillfälliga byte hänger då med över flera anteckningar i samma journal så länge som man har patientens journal ifråga uppe på skrivbordet. När man lägger tillbaks den igen och plockar upp den på nytt är det förvalet som gäller. När man växlar från fliken Journal (Dokumentation) till en ny del i journalen (ny flik) används den Perskat vilken angetts som förval. Man kan flytta sig mellan olika flikar under tiden som man skriver och när man aktiverar fliken Journal igen hänger det tillfälliga bytet av ansvarig vårdgivare med. Steg för Steg exempel: 1. Sekreteraren har exempelvis en Läkare som sitt förval. Läkarens listrutor syns och listboxen innehåller Läkaranteckningar 2. Välj Ansvarig dialogen har listrutorna initialt ifylld med förvalet och Sekreteraren behöver bara bekräfta Ansvarig vårdgivare med Enter. 3. Sekreteraren byter personalkategori via knappen Perskat 4. Kryssa i önskad personalkategori (exempelvis Ssk) Tryck OK 5. Nu uppdateras listrutor och listboxen visar sjuksköterskeanteckningar och sekreteraren kan skriva exempelvis en omvårdnadsanteckning. 6. När sekr nu väljer en ny Omv.anteckning får sekr välja ansvarig Ssk i Ansvarig dialogen, vilken kommer upp automatiskt. 7. Den man nu väljer som ansvarig vårdgivare kommer nu att hänga med som förval för alla nya anteckningar så länge man har den journalen framme (eller tills man byter igen via Perskat). Sekreteraren behöver bara bekräfta med Enter liksom vid förval. Användarhandbok Melior Journal Dokumentera i journal 69

28 8. När man går in i ny flik i Journalen (exempelvis Korr/Intyg) används förvalet men när man går tillbaks till Journalfliken ligger det tillfälliga bytet kvar inom Journaldelen. Användarhandbok Melior Journal Dokumentera i journal 70

29 Signering Signering kan göras av hela journalanteckningen med alla sökord eller av enstaka sökord. Du kan signera direkt när du skrivit klart en anteckning eller hämta osignerade anteckningar från Signeringskorgen. När en annan vårdgivare än den som skapat aktiviteten signerar jämställs detta med vidimering. En osignerad anteckning har ett vertikalt blått streck i kanten. I samband med signering kan även pappersutskrift göras av texten, denna inställning är valbar och ställs in i j_param i systemadministration. Beroende på inställning i j_param finns möjlighet att signera utan att ange lösenord. Signera hela anteckningen Alla fakta som är knutna till sökorden i en mall signeras om aktiviteten är rödmarkerad. 1 Klicka på anteckningen som ska signeras så att texten blir röd. 2 Välj Sign. Osignerad text blir blå och ett signeringsfönster läggs upp till vänster. 3 Ange Lösenord. Beroende på inställning i systemadministrationen (eller om Smartcard används) behöver man inte skriva in lösenordet. 4 Välj Signera. Strecket i vänstra kanten försvinner och signaturen på den som signerat läggs ut. Användarhandbok Melior Journal Dokumentera i journal 71

30 Vill man ha en pappersutskrift i samband med signering väljer man i stället Sign+skriv (Knappen Sign+skriv visas beroende på inställning i j_param) 5 Eventuella tomma sökord raderas automatiskt. Signera enstaka sökord Då man gjort ändring/rättning i journaltexten måste detta signeras även om man tidigare signerat hela anteckningen. 1 Markera aktuellt sökord. 2 Välj Sign. Osignerad text blir blå och ett signeringsfönster läggs upp till vänster. 3 Ange Lösenord. Om smartcard används behöver man ej skriva in lösenordet. 4 Välj Signera. Strecket i vänstra kanten försvinner och signaturen på den som signerat läggs ut. 5 Finns ytterligare sökord som är osignerade markeras nästa sökord automatiskt. Signera för annan vårdgivare Om signering görs för annan vårdgivare sker det på samma sätt som vanlig signering, men en dialogruta visas som varnar innan signering kan ske. 1 Välj patient och anteckning/sökord som ska signeras. 2 Välj Ja i dialogrutan, om du ångrar dig välj Nej. 3 Ange Lösenord och välj ENTER. Flera användare i samma aktivitet Om flera användare skriver i samma aktivitet (inom samma personalkategori eller gemensam aktivitet) kommer det att finnas olika poster tillhörande olika vårdgivare, aktiviteten kommer således att ligga i flera olika vårdgivares signeringskorg. För enklaste hanteringen rekommenderas är att man alltid signerar sin egen del direkt då man skrivit. Forcera anteckning vid signering Då en användare befinner sig i signeringsläge på en anteckning blir anteckningen låst för redigering för andra. Forcering kan dock göras. En dialog Lock (Lås) visas med information om visar vilken användare som har påbörjat signering med datum och tid (inkl sekunder). Användarhandbok Melior Journal Dokumentera i journal 72

31 Vill du forcera? Ja / Nej Ja, innebär att då får du möjlighet att gå vidare och signera trots att någon annan är på samma anteckning. Nej, då händer ingenting. Ifall man forcerar genom att svara Ja, och ifall det är den andre som är ansvarig ges ett varningsmeddelande när du trycker Signera, vilket frågar ifall man verkligen vill signera en annan persons anteckningar. Det är den användare som signerar först vars signatur sparas. Ifall den som forcerat gör en uppdatering av texten i samband med signeringen (exempelvis lägger till text på ett sökord) så får den användaren som hade öppnat journalen först (men ännu inte hunnit signera) ett meddelande att fakta har ändrats och kan därför inte själv lägga till text i samband med sin planerade signering. Den användare som inte hann signera och vars kollega valde att forcera, måste nu lägga tillbaks mappen i Journalvagnen och öppna den igen så att han ser det senaste tillägget på anteckningen ifråga innan han/hon kan uppdatera på anteckningen ifråga. Meddelande Systemfel, talar om att: Fakta har ändrats från annan arbetsplats. Lägg tillbaka journalmapp! Bekräfta att du sett detta med OK och lägg tillbaks mappen. Användaren som blev överkörd p.g.a. kollegan valde att Forcera, ifall användaren som valde att Forcera inte gör ändring av text i samband med sin signering, får inte den som blev överkörd något meddelande. Det är förste man att trycka på OK för signeringen vars signatur blir giltig och vars signatur visas. Ifall användare nr 2 har Forcerat (d.v.s. kört över ) användare 1 genom att svara Ja, kan inte användare 1 Forcera en Forcering. Användare 1 får då ett meddelande om att anteckningen är låst, vilket ej går att forcera. Användarhandbok Melior Journal Dokumentera i journal 73

32 Visa osignerade journalanteckningar och signera Genom att klicka på knappen eller via menyn Avdelning/Signeringskorg får du upp signeringsfönstret. Signeringsfönstret kan uppdateras för att visa önskad information. När en läkare eller sjuksköterska etc. (alla förutom sekreterare) öppnar signeringskorgen visar den automatiskt den inloggade personens osignerade anteckningar. Man har möjlighet att sortera på valfri kolumn samt ändra vad som ska visas genom att ange önskade värden i listboxarna samt bocka i önskade aktivitetstyper i kryssrutorna i fönstrets nedre del. Sekreterare har möjlighet att titta i signeringskorgen och kan därigenom enkelt filtrera på exempelvis Alla läkares osignerade anteckningar på en viss specifik avdelning. Av prestandaskäl finns en begränsning i antal rader som kan visas samtidigt. Initialt är 250 rader. Ifall mer än 1000 poster i sökresultatet får användaren meddelande om detta och kan därigenom begränsa sin sökning och Uppdatera. 1. Välj Avdelning, personalkategori samt önskad vårdgivare i listboxarna. 2. Markera typ av fakta som ska visas genom att kryssa i önskad begränsning i aktivitets typer i kryssrutorna, alternativt väljer du enbart att klicka på Uppdatera om de förvalda valen är ok. 3. Klicka på knappen Uppdatera. Användarhandbok Melior Journal Dokumentera i journal 74

33 Initialt visas egna osignerade anteckningar på Alla avdelningar. För sekreterare kommer; ifall man angett en specifik vårdgivare som förvald personalkategori så kommer denna att vara angiven initialt och har man ingen förvald visas Alla i fältet för Vårdgivare. För att se osignerade anteckningar på en viss avdelning väljer du denna från listboxen Avdelning. Om du vill se osignerade anteckningar för andra vårdgivare inom samma kategori: Välj från listboxen Vårdgivare en speciell eller Alla. Vad som ska visas förvalt i dessa listboxar är valbart i j_param. Urval på vilka aktiviteter som ska visas går att definiera per klinik via systemadministrationen. Man kan maximalt ha sex olika alternativ. Om personen har bytt id p. g. a. till exempel namnbyte, kan gamla osignerade anteckningar på tidigare id hämtas genom att markera kryssrutan Visa inaktiva/spärrade vdg. Man kan välja att öppna journaler i signeringsläge eller inte genom att markera/avmarkera kryssrutan Signeringsläge. Vid en avmarkering är det möjligt att i journalen ta bort sökord eller hela anteckningar, signera sökord för sökord samt jobba i andra delar i journalen som t ex skriva en remiss eller utfärda recept. Genom att markera Visa inaktiva avd visas även dessa under listboxen Avdelning och finns det ännu osignerade anteckningar på dessa går de att ta fram genom att välja en inaktiv avdelning. Signera med Signeringsläge ikryssad 1 Välj den anteckning som ska signeras från signeringslistan genom att dubbelklicka på den eller markera och välja OK. Journalmappen med den osignerade anteckningen från aktuellt vårdtillfälle tas fram. Den osignerade texten har blå färg. Bläddra med Sida ned eller Sida upp. gör eventuella ändringar innan du signerar genom att dubbelklicka på det sökord där du önskar ändra och gör ändringen som vanligt det går ej att ta bort ett sökord i denna funktion 2 Ange Lösenord och välj Signera. Signera med Signeringsläge ej ikryssad 1 Välj den anteckning som ska signeras från signeringslistan genom att dubbelklicka på den eller markera och välja OK. Journalmappen med den osignerade anteckningen från aktuellt vårdtillfälle tas fram. du har nu möjlighet att flytta dig runt i hela journalen och göra redigeringar samt även ta bort sökord 2 Markera den anteckning du vill signera och välj Sign. 3 Ange Lösenord och välj Signera. du kommer tillbaka till signeringskorgen först när du avbryter på journalmappen Användarhandbok Melior Journal Dokumentera i journal 75

34 Signera på Spärrad personal 1 Markera kryssrutan Visa inaktiva/spärrade vdg. 2 Markera den anteckning du vill signera och välj OK. 3 Ange Lösenord och välj Signera. Sortering i signeringskorgen Möjlighet finns att välja vilken kolumn man vill sortera på i signeringskorgen. En pil markerar den kolumn på vilken aktuell sortering är baserad på. Möjlighet finns att ändra sortering genom att klicka på ett annat kolumnhuvud. Att tänka på: Ifall man sorterat om i signeringskorgen och sedan går in i Journal från signeringskorgen med signeringsläge så känner inte systemet av ifall det finns osignerade anteckningar före den från signeringskorgen valda anteckningen. Användarhandbok Melior Journal Dokumentera i journal 76

35 Kontrasignering Vissa typer av aktiviteter och anteckningar ska ibland signeras av en överordnad, en s.k. kontrasignering. Vilka anteckningar som ska kontrasigneras avgör respektive enhet/klinik. Om t ex epikriser ska kontrasigneras av en överläkare visas dialogrutan Kontrasignering då denna aktivitet väljs från listan Ny anteckning. En sjuksköterskeanteckning kan t ex kontrasigneras av en läkare. Någon annan person med kontrasigneringsrättighet kan ta över anteckningen på samma sätt som vid vanlig signering. 1 Välj från listboxen Personalkategori. 2 Välj från listboxen Ansvarig: vilken vårdgivare som ska kontrasignera den aktuella aktiviteten/anteckningen. Namnet visas inom klamrar och stjärnor efter aktiviteten. 3 Välj OK. Aktuell anteckning läggs i Signeringskorgen för kontrasignering efter att den vårdgivare som skrivit anteckningen har signerat. om den vårdgivare som har skrivit anteckningen gör en förändring efter att den kontrasignerats, läggs den tillbaka i kontrasignerarens signeringskorg för ny kontrasignering Byte av kontrasignerare/vidimerare Om fel person valts som kontrasignerare eller man har valt Ingen ur listboxen kan detta ändras. 1 Dubbelklicka på aktiviteten och välj funktionstangenten Byt Vidimerare. 2 Välj därefter ny vårdgivare ur ansvarigboxen och välj OK. Namnet på vald person ändras på anteckningen. Användarhandbok Melior Journal Dokumentera i journal 77

36 Utskrift av journalanteckningar Pappersutskrifter görs på nästan samma sätt som i Windows. Utskrift kan göras separat av varje vårdgivarkategoris journalanteckningar. Alla utskrifter registreras och loggas. Utskrift kan även göras från 2-sidig visning. Skriva ut anteckningar för hela vårdtillfället 1 Välj först vilken/vilka personalkategoriers journalanteckningar eller alternativet Alla om allas anteckningar ska skrivas ut. 2 Välj vilket vårdtillfälle journalutskriften avser genom att dubbelklicka på datum för det aktuella vårdtillfället som ska skrivas ut. 3 Välj Skriv ut som ligger i övre vänstra hörnet så visas en dialogruta i vilken man måste fylla i uppgift om vem som begärt utskriften och till vem utskriften ska. Utskriften begärd av, är initialt fylld med inloggad användares namn, detta går att ändra. Om ovanstående information inte ska visas på utskriften tar du bort markeringen i Visa denna information på utskrift Om ändrad information (ändringsknappen) också ska skrivas ut markeras Visa historik på utskrift Ska patientens adress och telefonuppgifter finnas med på utskriften markeras Visa patientens adress och telefonnummer på utskrift 4 Välj OK så visas Windows standard utskriftsdialogruta. 5 Välj OK på denna. Endast en kopia skrivs ut, även om du angett att flera kopior ska skrivas ut, detta p.g.a. att det ska anges och loggas på varje journalutskrift av vem och vart utskriften ska. Användarhandbok Melior Journal Dokumentera i journal 78

37 Skriva ut viss del av journalen 1 Man kan skriva ut allt som visas i läsfönstret. 2 Läsfönstret kan rensas ( blankas ) genom att man kör ett tomt filter. Detta kan man göra genom kortkommando ALT + F följt av ALT + O Alt F öppnar Filtret, vilket öppnar sig utan någon aktivitet markerad, Alt O bekräftar att du vill köra ett tomt filter. (Detta ersätter Blanka-knappen ) Eller rensa läsfönstret genom att klicka på rubriken Fria Aktiviteter/Vårdtillfällen i översta Listrutan (TAB + ENTER) 3 Ändra eventuellt rubrikknapparna från per vdt till alla. 4 Dubbelklicka på önskat/önskade datum för de anteckningar som skall skrivas ut. Anteckningarna hamnar med automatik i datumföljd. 5 Du kan välja ifall anteckningarna ska visas i kronologisk ordning med äldsta anteckningen överst (Stigande sortering) eller färskaste anteckningen överst (fallande sortering) genom att bocka i/ur kryssrutan för sortering. 6 Välj Skriv ut som ligger i övre vänstra hörnet så visas en dialogruta i vilken man måste fylla i uppgifter om vem som begärt utskriften och vem som ska få utskriften. Fälten måste innehålla minst två tecken. om ovanstående information inte ska visas på utskriften tar du bort markeringen i Visa denna information på utskrift om ändrad information (ändringsknappen) också ska skrivas ut markeras Visa historik på utskrift ska patientens adress och telefonuppgifter finnas med på utskriften markeras Visa patientens adress och telefonnummer på utskrift 7 Välj OK så visas Windows standard utskriftsdialogruta. 8 Välj OK på denna. Endast en kopia skrivs ut. Användarhandbok Melior Journal Dokumentera i journal 79

38 Söka och sätta diagnos (ICD 10) Allmänt om sjukdomsklassifikationen ICD 10 Sjukdomsklassifikationen är hierarkiskt uppbyggd med grupper och kategorier av sjukdomar i en bestämd ordning. den första indelningen är Kapitel varje kapitel är indelat i Avsnitt som omfattar grupper av likartade sjukdomar avsnitten består av ett antal Kategorier som motsvaras av treställiga koder kategorierna är i sin tur indelade i Diagnoser som betecknas med fyrställiga koder Söka diagnos genom att bläddra i ICD 10 Det finns två möjligheter att få fram diagnosmodulen: via menyvalet Info och därefter ICD 10 från programmenyn. Man använder då diagnosdelen endast som uppslagsbok direkt från ett sökord i journalen, t ex Huvuddiagnos eller Bidiagnos som är kopplat till diagnosdelen När man klickar på knappen Sök diagnos i journalen aktiveras diagnossökningsmodulen. I den översta listboxen finner man alla Kapitel. Därunder finner man alla Avsnitt som är kopplade till ett visst kapitel. Den tredje listboxen innehåller alla Kategorier i respektive avsnitt och i den nedersta finner man alla Diagnoser inom en viss kategori. 1 Öppna listboxen och välj Kapitel 2 Öppna nästa listbox och välj Avsnitt 3 Öppna nästa listbox och välj Kategori Användarhandbok Melior Journal Dokumentera i journal 80

39 4 Markera önskad diagnos. 5 Välj OK så läggs diagnosen ut på sökordet i journalen. 6 Välj OK i skrivfönstret. Diagnosen är därmed lagrad i journalen. Sätta diagnos utan att bläddra i ICD 10 Diagnosmodulen är kopplad till kategorin diagnostermer då dessa används i journalen. Sätt diagnos direkt då man känner till diagnoskoden: 1 Välj t ex sökordet Diagnos i sökordlistan. 2 Skriv diagnoskoden i fältet till höger om Sök diagnos-knappen. 3 Tryck TAB. Om man har angett rätt kod läggs diagnostexten ut i det stora textfältet. gör eventuellt önskad redigering av texten 4 Välj OK. Diagnosen lagras i journalen. Användarhandbok Melior Journal Dokumentera i journal 81

40 Sök diagnos via ICD 10 I diagnosmodulen går det att söka på kod eller text. Sök diagnos via text 1 Gå in i diagnosregistret antingen via menyvalet Info, ICD 10 eller via ett sökord kopplat till registret, t ex Huvuddiagnos. 2 Skriv diagnostexten t ex "hjärtinfarkt" i fältet Text att söka. 3 Välj Sök. 4 Alla diagnoser som innehåller den sökta texten visas med röd text i diagnoslistan. Sök diagnos via kod 1 Gå in i diagnosregistret antingen via menyvalet Info, ICD 10 eller via ett sökord kopplat till registret, t ex Huvuddiagnos. 2 Skriv hela/del av diagnoskoden t ex "J45" i fältet Sök på kod. 3 Välj Sök. 4 Alla diagnoser som innehåller den sökta koden/del av koden visas med röd text i diagnoslistan. Användarhandbok Melior Journal Dokumentera i journal 82

41 Söka och sätta orsakskod Om man anger en diagnoskod från kapitel S-T Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker, krävs att orsakskod anges. 1 Välj Sök tillägg och välj kod från kapitel V-Z Yttre orsaker till sjukdom och välj OK. 2 Välj OK i skrivfönstret. Diagnos och Orsakskod visas tillsammans. Söka och sätta operationskod Söka och sätta åtgärdskod Görs på samma sätt som när man söker och sätter diagnos med hjälp av diagnosmodulen. Det går att bläddra i operationskodverket genom att välja Op.koder från Info-menyn eller via ett sökord i journalen som är kopplat till operationsregistret. Görs på samma sätt som när man söker och sätter diagnos med hjälp av diagnosmodulen. Det går att bläddra i Klassifikation av vårdåtgärdskodsregistret genom att välja åtgärdskoder från Info-menyn eller via ett sökord i journalen som är kopplat till åtgärdskodsregistret. Användarhandbok Melior Journal Dokumentera i journal 83

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

TerapiJournal. version 2.2. Johan Berg

TerapiJournal. version 2.2. Johan Berg TerapiJournal version 2.2 Johan Berg Inledning... 4 Att komma igång med programmet... 6 Allmänt om programmet... 7 Textredigering... 8 Autokomplettering... 8 Förkortningar... 8 Ångra inmatning... 8 Menystruktur...

Läs mer

Vetdoc. -Journalföringssystemet för den privatpraktiserande veterinären. Version 2.1 Johan Berg & Karin Danielsson

Vetdoc. -Journalföringssystemet för den privatpraktiserande veterinären. Version 2.1 Johan Berg & Karin Danielsson Vetdoc -Journalföringssystemet för den privatpraktiserande veterinären Version 2.1 Johan Berg & Karin Danielsson Innehåll Inledning... 4 Funktioner... 4 Att komma igång med programmet... 7 Allmänt om programmet...

Läs mer

Huvudmanual Magna Cura Social dokumentation Omsorgspersonal

Huvudmanual Magna Cura Social dokumentation Omsorgspersonal Huvudmanual Magna Cura Social dokumentation Omsorgspersonal Januari 2013 / UL 1. INLEDNING Denna utbildningsmanual är upplagd som en lathund för Magna Cura. Vi kommer att följa manualen under utbildningen

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

TerapiJournal. version 1.3. Johan Berg

TerapiJournal. version 1.3. Johan Berg TerapiJournal version 1.3 Johan Berg Inledning... 4 Att komma igång med programmet... 6 Menystruktur... 7 Huvudfönster... 8 Arkiv... 11 Signera journaler... 12 Allmänna inställningar... 13 Säkerhet...

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter.

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lathund efact web 1 Lathund efact web Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lösenord skall vara minst 4

Läs mer

Introduktion till Winbas. säljstöd

Introduktion till Winbas. säljstöd Introduktion till Winbas säljstöd Inledning Säljstöd ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Säljstöd Arkiv------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Manual Svevac 2015-02-18

Manual Svevac 2015-02-18 Manual Svevac 2015-02-18 SVEVAC Informationssystem för vaccinationer med ordinationsmodul Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo /

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

File it! - Manual. Innehållsförteckning. 1. Introduktion 2. 2. Grunderna i File it! 3. 4. Övrigt 27. 3. Funktionsmenyn 12

File it! - Manual. Innehållsförteckning. 1. Introduktion 2. 2. Grunderna i File it! 3. 4. Övrigt 27. 3. Funktionsmenyn 12 File it! - Manual Innehållsförteckning 1. Introduktion 2 1.1 Vad är File it? 2 1.2 Förberedelser 2 1. Inställningar 2 2. Registrera patienter 2 3. Registrera besök 2 1.2 Support 2 2. Grunderna i File it!

Läs mer

www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare

www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare www.grade.com LUVIT Education 3.1 Manual för kursdeltagare Innehållsförteckning 1. INLEDNING 5 2. BEGREPP 6 3. GENERELLA FUNKTIONER 7 3.1. RSS 7 3.1.1. RSS i Internet Explorer 7 7 3.1.2. RSS i FireFox

Läs mer

Redaktörshandbok för www.socialdemokraterna.se EpiServer. Redaktörshandbok. Avantime 2008 -1-

Redaktörshandbok för www.socialdemokraterna.se EpiServer. Redaktörshandbok. Avantime 2008 -1- Redaktörshandbok -1- Innehåll Redaktörshandboken Vad är EpiServer?...3 Roller... 5 Ordlista... 6 Kom igång med EpiServer logga in... 8 Inloggat läge tre olika sätt att redigera... 9 Skapa en ny sida i

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 6 1.1 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRBEREDELSER... 6 2 VAD ÄR REGITWISE?... 7 2.1 STANDARD... 7 2.1.1 Enkel administration... 7 2.1.2 Urval... 7

Läs mer

Manual Revision: A. Medlemssystem - Föreningssupport.se Version 3.2.8.45

Manual Revision: A. Medlemssystem - Föreningssupport.se Version 3.2.8.45 Manual Revision: A Medlemssystem - Version 3.2.8.45 Innehållsförteckning Allmänt om Medlemssystemet... 5 Funktioner... 5 Systemkrav... 5 Support... 6 Om administrationen... 6 Att tänka på... 6 Om manualen...

Läs mer

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4 Nitha Manual Innehållsförteckning Nitha Manual...1 1 Inledning och läsanvisning...3 2 Att arbeta i Nitha...4 3 Funktioner i Nitha...7 3.1 Logga in i Nitha... 7 3.2 Avsluta arbetet i Nitha... 7 3.3 Ändra

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1

RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1 RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1 RemoteX Technologies Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Installera klienten... 2 2.1 Starta klienten... 2 2.2 Logga in... 2 3 Startvy...

Läs mer

Användarmanual. Visma TendSign Pro. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.

Användarmanual. Visma TendSign Pro. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign. Användarmanual Visma TendSign Pro Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning Visma TendSign Pro 1. Visma TendSign Upphandling...

Läs mer

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Raderna i innehållsförteckningen är klickbara så att du snabbt skall komma till rätt avsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Raderna i innehållsförteckningen är klickbara så att du snabbt skall komma till rätt avsnitt. CardPro Visitor 6 1 Börja gärna med att titta igenom innehållsförteckningen nedan. Du får snabbt en överblick av den information som finns i denna manual. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Raderna i innehållsförteckningen

Läs mer

BUSINESS INTELLIGENCE VERSION 7.1

BUSINESS INTELLIGENCE VERSION 7.1 BUSINESS INTELLIGENCE VERSION 7.1 INNEHÅLL: 1. Introduktion...2 2. Inloggning...3 3. Formulär...4 4. Nytt frågeformulär...5 5. Ändra befintligt frågeformulär...8 6. Frågeutskrift...10 7. Utskrift av Demoformulär...11

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Välkommen till Portalen!... 1 Layout... 1 Lägga till en ny genväg... 1 Redigera en befintlig genväg... 2 Ta bort genväg... 2 E-post... 3 Inkorg...

Välkommen till Portalen!... 1 Layout... 1 Lägga till en ny genväg... 1 Redigera en befintlig genväg... 2 Ta bort genväg... 2 E-post... 3 Inkorg... Välkommen till Portalen!... 1 Layout... 1 Lägga till en ny genväg... 1 Redigera en befintlig genväg... 2 Ta bort genväg... 2 E-post... 3 Inkorg... 3 Mottagna e-postmeddelanden med bilagor... 3 Nytt meddelande...

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

EPiDESK 2.» Arbeta med EPiDesk 2 2.04

EPiDESK 2.» Arbeta med EPiDesk 2 2.04 EPiDESK 2» Arbeta med EPiDesk 2 2.04 Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-10-09 Innehållsförteckning Inledning...3 Funktioner...4 Logga in NYTT!...4 Medlemsregister-fliken...5 Utländsk person...5 Prova på person...6 Göra

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer