SIEview. Version 1.1. Användarmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SIEview. Version 1.1. Användarmanual"

Transkript

1 SIEview Version 1.1 Användarmanual

2 2 (29) Innehållsförteckning 1 Generell introduktion SIEview Söknivåer Spärrad folder Patientöversikten Patientuppgifter Vårdkontakter Faktafält Kollapsade fält Varningsikoner Patientjournalen Navigationsträdet Filtrering Personalkategori Filtrering avdelning/grupp Varningsikoner Sökfunktion Utskrifter Journal Remisser Läkemedel Recept Lab/Undersökningsresultat Mätvärden Korr/Intyg Scanning... 29

3 3 (29) 1 Generell introduktion SIEview SIEview är en webbapplikation som visar upp information från ett flertal Meliordatabaser i ett gemensamt gränssnitt, och därmed möjliggör läsåtkomst till en patients Melior-journaler inom en hel region. SIEview består av två delar Patientöversikten och Patientjournalen. Patientöversikten - ger en översiktlig bild av väsentlig information sammanställd från patientens journal. Exempel på information i denna vyn är vårdkontakter, varningar, diagnoser. Patientjournalen - innehåller patientens kompletta Meliorjournal. Strukturerad i ett navigationsträd med en nod för respektive del i journalen. Man kan ha SIEview öppet parallellt med att man arbetar i Melior, man kan också ha Melior och SIEview i delad visning. Med knapparna uppe till höger kan man ändra storlek på SIEview-fönstret och genom att klicka på krysset stänger man fönstret. (Obs! Den röda/översta kryssknappen stänger Melior). Om man öppnar SIEview på en patient och sen inte gör något i programmet kommer SIEview att stängas. Utloggning pga inaktivitet sker efter 30 minuter. Man får först ett meddelande om att utloggning snart kommer att ske: Om man inte aktiverat SIEview igen genom att klicka på knappen Återgå till SIEview stängs SIEview ner och följande meddelande genereras:

4 4 (29) 1.1 Söknivåer SIEview kan hämta information från flera olika Meliordatabaser. För att styra hur stor sökning man önskar göra finns olika söknivåer, samma i både Patientöversikten och Patientjournalen. En inställning i systemet styr vilken söknivå som ska vara förvalt markerad när Patientöversikten respektive Patientjournalen öppnas. Beskrivning av de olika söknivåerna: - Databas: innebär att sökningen sker mot den lokala Melior-databasen man är inloggad i. - Domän: innebär att sökningen sker även mot de Melior-databaser som ingår i samma domän som den databas man är inloggad i, tex övriga databaser inom ett sjukhus eller sjukhusområde. - Region: innebär att sökningen sker mot de Melior-databaser som ingår i den region man jobbar i, tex databaser på övriga sjukhus inom en region. - Arkivdatabaser: innebär att sökningen även sker mot äldre historikdatabaser inom den valda söknivån. Det är enbart möjligt att söka mot arkivdatabaser då man har valt söknivå Domän eller Region. Information Observera att det vid en stor sökning kan ta en stund att ladda upp all information. Om jag tex markerat söknivå Region inkl Arkivdatabaser ska information hämtas från samtliga melior-databaser på regionens samtliga sjukhus! Beroende på inställning i respektive SIEview-installation är söknivåerna Domän och Region inte valbara på patienter med reservnummer. Behovet av att spärra ut dessa söknivåer kommer av att man i vissa installationer inte använder sig av domän- respektive regionsunika reservnummer. 1.2 Spärrad folder Om patientens journalfolder är spärrad i någon av de databaser man gjort sin sökning mot visas en i-knapp i både Patientöversikten och Patientjournalen. Dialogen som visas då man klickar på -knappen

5 5 (29) 2 Patientöversikten Patientöversikten innehåller patientens vårdkontakter samt informationen hämtad från sökord i Melior-journalen exempelvis diagnoskoder, varningar, anamnesuppgifter mm. Vilka fält som ska finnas och vilka sökord information ska hämtas ifrån konfigureras per installation av SIEview. Patientöversikten öppnas antingen från en knapp på patientens journalmapp alternativt från ett menyval under menyn Länkar. Det finns en Uppdatera-knapp för möjlighet att uppdatera informationen utan att behöva stänga ner SIEview och öppna igen. För att öppna Patientjournalen från Patientöversikten används knappen Patientjournal. Den söknivå som valts i Patientöversikten blir då vald även i Patientjournalen istället för systemets förvalda söknivå.

6 6 (29) 2.1 Patientuppgifter Till fältet Patientuppgifter hämtas information från den Melior-databas man är inloggad i. Motsvaras av dialogen Patientuppgifter i Melior. 2.2 Vårdkontakter I fältet Vårdkontakter visas patientens vårdkontakter. Innehållet i fältet styrs av vilken söknivå (Databas, Domän eller Region samt Arkivdatabas) som valts. Kolumnerna går att sortera genom att klicka på kolumnrubriken. Förvald sortering är utifrån datum med den färskaste vårdkontakten liggande överst. På en spärrad vårdkontakt visas en tooltip med information Spärrad vårdkontakt.

7 7 (29) 2.3 Faktafält Vilka fält som ska finnas och från vilka sökord fakta ska hämtas till respektive fält bestäms per installation av SIEview. För respektive fält kan man bestämma om det ska vara senast registrerade eller samtliga registrerade fakta som ska läsas upp. Fälten innehåller kolumnerna Datum, Sökord, Beskrivning och Databas samt ev Kod på fält för tex Diagnoser. Kolumnerna är sorteringsbara, förvald sortering är utifrån datum med färskaste posten överst. Innehållet i fälten styrs av vilken söknivå (Databas, Domän eller Region samt Arkivdatabas) som valts. 2.4 Kollapsade fält Beroende på beslut per installation kan vissa fält vara förvalt kollapsade när Patientöversikten öppnas. Detta innebär att användaren inte direkt kan se innehållet i fältet, utan via ett aktivt val (som loggas) öppnar fältet för at se innehållet. Patientintegritet kan vara skälet till att man valt att kollapsa ett fält, tex ett fält innehållande KVÅ-koder eller diagnoser. För att öppna ett kollapsat fält klickar användaren på +tecknet i fältets huvud. Att öppna ett kollapsat fält loggas i SIEdatabasen. För att stänga ett öppnat fält klickar användaren på tecknet i fältets huvud. Ett kollapsat fält som inte innehåller någon information utifrån denvalda söknivån saknar +tecken.

8 8 (29) Ett kollapsat fält som innehåller information utifrån den valda söknivån har ett +tecken i fältets huvud. 2.5 Varningsikoner Precis som i Melior dyker det upp varningsikoner då det finns varningar registrerade på en patient. Ikonerna och dess innehåll styrs av vilken söknivå (Databas, Domän eller Region samt Arkivdatabas) som valts. Varning - hämtas från sökord i patientens journal Observandum hämtas från sökord i patientens journal Läkemedelsöverkänslighet hämtas från läkemedelsmodul Klickar man på en ikon öppnas en varningsdialog upp innehållande flikar för de tre olika typerna av varning. Innehållet i respektive flik presenteras i en lista, förvalt sorterad utifrån datum med färskaste posten liggande överst. Önskas en annan presentation går kolumnerna i dialogen att sortera om genom att klicka på en kolumnrubrik. Markeras en rad läggs informationen för raden upp i ett separat fält under listan.

9 9 (29) 3 Patientjournalen Patientjournalen är en vy som visar upp all information som finns i patientens journal utifrån den söknivå (Databas, Domän eller Region samt Arkivdatabas) som valts. En nivå är markerad som förvald. Innehållet i journalen presenteras i ett navigationsträd med noder för respektive journaldel/modul och det som läggs upp på läsytan på högersidan styrs av vad som markerats i trädet. Patientjournalen öppnas antingen från en knapp på patientens journalmapp alternativt från ett menyval under menyn Länkar. Patientjournalen kan också öppnas genom att man klickar på knappen Patientjournal i Patientöversikten Det finns en Uppdatera-knapp för möjlighet att uppdatera informationen utan att behöva stänga ner SIEview och öppna igen. För att öppna Patientöversikten från Patientjournalen används knappen Patientöversikt. Den söknivå som valts i Patientöversikten blir då vald även i Patientjournalen istället för systemets förvalda söknivå.

10 10 (29) 3.1 Navigationsträdet Den vänstra delen av Patientjournalen är ett navigationsträd bestående av noder för respektive journaldel/journalmodul, vilka innehåller all information i patientens journal. Respektive nod beskrivs i egna kapitel nedan. Ovanför navigationsträdet finns knappar för val av söknivå (Databas, Domän, Region) samt val för arkivdatabaser. För ytterligare beskrivning se kap 2.1. Under navigationsträdet finns kryssrutor vilka har följande funktioner: Funktion Beskrivning Visa databaser Struktur Strukturerar innehållet i trädet utifrån databaser under noderna gäller Journal, Läkemedel, Korr/intyg och Scanning Visa vårdkontakter Struktur Strukturerar innehållet i trädet utifrån vårdkontakter under noderna Journal, Läkemedel, Korr/intyg och Scanning Visa aktivitetsmappar Struktur Strukturerar innehållet under noden Journal utifrån aktivitetstyp. Visa signaturer Utseende Styr om signaturer/datum för ändring/tillägg i en journalanteckning ska visas på läsytan eller inte. Visa makulerade Filtrering När denna kryssas i läses även makulerade anteckningar upp i trädet Knappen Ladda om används när man är klar med markering/avmarkering av kryssrutorna.

11 11 (29) Det går att kombinera dessa olika kryssrutor. Exempel: Ger en struktur där informationen under noden Journal sorteras utifrån: 1. Databas 2. Vårdkontakter under respektive databas 3. Aktivitetsmappar under respektive vårdkontakt Vilka kryssrutor som ska vara förvalt markerade beslutas per installation av SIEview. 3.2 Filtrering Personalkategori Under trädet finns en filtreringsfunktion för möjlighet till filtrering utifrån Personalkategori. Öppna filterdialogen genom att klicka på +tecknet.

12 12 (29) Förvalt är alltid alla personalkategorier valda, genom att kryssa ur valet Alla kan man istället kryssa i den/de personalkategorier man enbart önskar få information ifrån. För att filtreringen ska slå igenom klickar man på knappen Ladda om. Observera! Filtreringen gäller enbart innehållet i noden Journal, under övriga noder visas information från alla personalkategorier även efter att en filtrering gjorts. För att det ska framgå för användaren att en filtrering gjorts visas en ikon på filterknappen samt att rubriken fått röd text. Via tooltip då man vilar muspekaren på filterknappen visas vilka personalkategorier man valt. För att det ska framgå för användaren att en ändring gjorts i filtreringen som ännu inte slagit igenom pga att användaren ännu inte tryckt på knappen Ladda om visas rubriken på filterknappen med kursiv text. Filterdialogen stängs genom att man klickar på tecknet. 3.3 Filtrering avdelning/grupp Under trädet finns en filtreringsfunktion för möjlighet till filtrering utifrån Organisation. Funktionen är tänkt att kunna användas för att söka information utifrån tex ett visst sjukhus, ett visst verksamhetsområde, eller en enstaka avdelning. Hur strukturen byggs upp bestäms inom respektive installation. Öppna filterdialogen genom att klicka på +tecknet.

13 13 (29) Förvalt är alltid alla avdelningar valda. Genom att klicka på ett +tecken stegar man sig ner till nästa nivå i strukturen. Användaren markerar den nivå man önskar få information presenterad från, tex en mapp motsvarande ett verksamhetsområde Thorax region, vilket i detta fall innebär avdelningar oavsett sjukhus inom regionen som tillhör verksamhetsområde Thorax. Vilka nivåer/avdelningar som är tillgängliga styrs av vilken söknivå man valt. Om man tex har en mapp skapad för verksamhetsområde Thorax region, men valt söknivå Domän kommer det att finnas avdelningar under mappen Thorax region som information inte kommer att hämtas från. Dessa avdelningar är då utgråade i organisationsstrukturen. För att filtreringen ska slå igenom klickar man på knappen Ladda om. Observera! Filtreringen gäller innehållet i samtliga noder. För att det ska framgå för användaren att en filtrering gjorts visas en ikon på filterknappen samt att rubriken fått röd text. Via tooltip då man vilar muspekaren på filterknappen visas vilken filtrering man gjort. För att det ska framgå för användaren att en ändring gjorts i filtreringen som ännu inte slagit igenom pga att användaren ännu inte tryckt på knappen Ladda om visas rubriken på filterknappen med kursiv text. Filterdialogen stängs genom att man klickar på tecknet.

14 14 (29) 3.4 Varningsikoner Varningsikonerna inne i Patientjournalen fungerar på samma sätt som i Patientöversikten. Se kap Sökfunktion Det finns en sökfunktion som möjliggör sökning efter viss information i det innehåll som lagts fram på läsytan. Sökfunktionen fungerar oavsett vilken nod som markerats och oavsett vilken typ av information som lagts upp på läsytan (undantaget i ett scannat dokument) 1. Ange söksträng, sökningen startar automatiskt 2. Sökträffar på läsytan gulmarkeras 3. Bläddra igenom innehållet på läsytan för att se sökträffarna

15 15 (29) 3.6 Utskrifter Det är möjligt att göra utskrifter från Patientjournalen. På utskriften kommer det man valt att lägga fram på läsytan. Utskrifter loggas till databasen. 1. Markera/filtrera fram det du vill skriva ut så att det finns framtaget på läsytan 2. Klicka på Utskrift 3. Ange Begärd av och Mottagare 4. Klicka på Skriv ut Tips Utskrift från noden Journal: klicka på knappen Visa alla sidor innan utskrift, om innehållet på läsytan fördelats på flera sidor. All information kommer då med på samma utskrift. Utskrift från noden Läkemedel: kryssa i rutan Skriv ut detaljer på alla recept/ordinationer Utskrift från noden Recept: kryssa i rutan Utskrift från noden Mätvärden: kryssa i rutan Skriv ut kommentarer till mätvärden Utskrift från noden Lab/Undersökningsresultat: klicka på knappen Skriv ut alla sidor om innehållet på läsytan fördelats på flera sidor. All information kommer då med på samma utskrift.

16 16 (29) 3.7 Journal Noden Journal innehåller information som kommer från modulen Journal i Melior. Innehållet styrs av vald söknivå (Databas, Domän, Region, Arkivdatabaser) Strukturen under noden Journal styrs av knapparna beskrivna i kap 3.1, dvs man kan få strukturen utifrån databaser, vårdkontakter, aktivitetsmappar och utifrån en kombination av dessa. Innehållet under noden Journal styrs också av eventuell filtrering som gjorts utifrån Personalkategori och Avdelning/grupp. Vid vårdkontaktsvisning visas patientens samtliga vårdkontakter under noden Journal oavsett det finns fakta på dem eller inte. En spärrad vårdkontakt visas med denna symbol istället för mappsymbol. Genom att klicka på +-tecknet expanderas trädet och underliggande mappar/aktiviteter läggs upp i trädstrukturen. Genom att klicka på noden Journal läggs samtliga anteckningar i patientens journal oavsett databas och vårdkontakt upp på läsytan i kronologisk ordning (stigande eller fallande beroende på inställning i SIEview-installationen). Genom att klicka på en undermapp (vårdkontakts- eller aktivitetsmapp) läggs samtliga anteckningar i mappen upp på läsytan i kronologisk ordning (stigande eller fallande beroende på inställning i SIEview-installationen) Genom att klicka på en aktivitet läggs aktiviteten upp på läsytan.

17 17 (29) Användarmanual SIEview Om informationen som läggs ut på läsytan inte ryms på en sida genereras en listbox samt sidbläddringsknappar. Listboxen innehåller en lista på de sidor som informationen ligger fördelad på. Bläddrar en sida framåt Bläddrar direkt fram till sista sidan Bläddrar en sida bakåt Bläddrar direkt tillbaka till första sidan Visa alla sidor. Innebär att innehållet på alla sidor läggs upp löpande, vilket är lämpligt tex vid utskrift av journalanteckningar. Obs! Om det är många sidor kan det ta tid för programmet att lägga ut all information samt att på patienter med väldigt mycket information kan det vara så att denna möjlighet inte fungerar. Aktiviteter skapade i andra moduler finns som automatgenererade aktiviteter i noden Journal. Dessa syns i trädet med olika symboler framför aktivitetsdatumet beroende på vilken modul de är skapade i, samt på läsytan med ett aktivitetshuvud. För att läsa själva aktiviteten hänvisas till respektive modul/nod där aktiviteten kommer från. Det finns ett antal symboler på aktiviteterna under noden Journal: Journalaktivitet Aktivitet skapad som fri aktivitet Aktivitet skapad i modulen Korr/intyg Aktivitet skapad i modulen Scanning Receptaktivitet Makulerad aktivitet Makulerad aktivitet, tillägg framför själva aktivitetsnamnet Utvärderad/avslutad planerad aktivitet, tillägg framför själva aktivitetsnamnet Huvudaktivitet och underaktivitet

18 18 (29) Tips Kryssrutorna som styr strukturen i trädet kan användas som en filtreringsfunktion för att söka fram och läsa specifik information, tex alla epikriser för att få en snabb bild av patientens tidigare vård. I detta fall väljer du då att kryssa ur Visa databaser och Visa vårdkontakter samt att kryssa i Visa aktivitetsmappar. Efter att du laddat om trädet visas då en aktivitetsmappsstruktur direkt under noden Journal och genom att öppna/markera mappen tex Epikriser får du då upp patientens samtliga epikriser oavsett databas eller vårdkontakt utifrån vald söknivå.

19 19 (29) 3.8 Remisser Noden Remisser innehåller information samlat från de tre remissmodulerna i Melior: - Modulen Remiss (pappersremiss) - Modulen Edi - Modulen Remissmodulen Innehållet styrs av vald söknivå (Databas, Domän, Region, Arkivdatabaser) samt av vald nivå i Filtrering Avdelning/grupp. Genom att klicka på +-tecknet vid noden Remiss expanderas trädet och en trädstruktur styrd av kryssrutorna Visa databaser och Visa aktivitetsmappar läggs upp. Om man öppnar upp en mapp ligger remisserna sorterade i kronologisk ordning med färskaste remissen överst. Markering av en aktivitet i trädet lägger ut remissen på läsytan. Oavsett vilken remissmodul remissen är skapad i presenteras informationen i form av sökord på läsytan. Vid markering av en aktivitetsmapp läggs alla remisser som tillhör den aktivitetsmappen upp på läsytan. Vid markering av en databasmapp läggs alla remisser som tillhör den databasen upp på läsytan.

20 20 (29) 3.9 Läkemedel Noden Läkemedel innehåller information från modulerna Läkemedel och Aktuella ordinationer i Melior. Innehållet styrs av vald söknivå (Databas, Domän, Region, Arkivdatabaser) samt av vald nivå i Filtrering Avdelning/grupp. Aktuella ordinationer Genom att klicka på noden Läkemedel visas en lista på läsytan innehållande patientens aktuella ordinationer. Förvald sortering är utifrån datum med färskaste ordinationen överst, kolumnerna i listan är sorteringsbara. Följande symboler/tecken finns i listans kolumner: T A K Röd säng ordinationen finns på ett pågående slutenvårdstillfälle Vit säng ordinationen finns på ett avslutat slutenvårdstillfälle Vita gubbar ordinationen är gjord i aktuella ordinationer Blåa gubbar ordinationen är gjord i aktuella ordinationer och nerhämtad till en öppenvårdskontakt Tillsats till ordinationen finns, för information om tillsatsen öppnas detaljvyn Anvisning finns, för att läsa anvisningen öppnas detaljvyn Kommentar till ordinationen finns, för att läsa kommentaren öppnas detaljvyn Vid markering på en rad i listan öppnas en detaljvy innehållande mer information om ordinationen, tex tillsats och anvisning.

21 21 (29) Listan kan filtreras utifrån följande filter: - Aktuella ordinationer - Utsatta ordinationer - Aktuella och utsatta ordinationer Historik Vid klick på historikknappen öppnas en dialog innehållande historik avseende markerad ordination. Historiken är strukturerad i en trädstruktur och innehåller information om ordinationen, utdelningar och skapade recept. Då verklig dos skiljer sig från ordinerad dos visas den ordinerade dosen inom parantes. Se bild nedan. Ordinationer kopplade till vårdkontakt Genom att klicka på +-tecket framför Läkemedelsnoden öppnas ett träd innehållande mappar för respektive vårdkontakt där läkemedelsordinationer finns skapade (om kryssrutan Visa vårdkontakter är markerad). Vid markering på en vårdkontaktsmapp visas en lista på läsytan innehållande patientens ordinationer kopplade till markerad vårdkontakt.

22 22 (29) 3.10 Recept Noden Recept innehåller information från fliken Recept i Aktuella ordinationer i Melior. Innehållet styrs av vald söknivå (Databas, Domän, Region, Arkivdatabaser) samt av vald nivå i Filtrering Avdelning/grupp. Genom att klicka på noden Recept visas en lista på läsytan innehållande patientens samtliga recept.

23 23 (29) Användarmanual SIEview Listan är sorterad utifrån datum med färskaste receptet överst. Kolumnerna är klickbara för möjlighet att ändra sorteringen.vid markering på en rad i listan öppnas en detaljvy innehållande mer information om receptet Lab/Undersökningsresultat Noden Lab/Undersökningsresultat innehåller information från modulen Lablist i Melior. Innehållet styrs av vald söknivå (Databas, Domän, Region, Arkivdatabaser) samt av vald nivå i Filtrering Avdelning/grupp. Genom att klicka på noden Lab/Undersökningsresultat visas en lista på läsytan innehållande patientens labsvar. Vänsterkolumnen innehåller Analysnamn, sorteringen är i bokstavsordning a-ö. Patientens undersökningsresultat presenteras i datumkolumner utifrån provtagningstid med färskaste datumet längst till vänster. För att bläddra används knapparna nederst på sidan.

24 24 (29) Sökintervall Överst på läsytan finns fält för from-datum och tom-datum för möjlighet att ange vilket tidsintervall sökningen ska ske mot. OBS! Filtreringen avser det datum då ett labsvar inkommit till Melior, vilket skiljer sig från provtagningsdatum. Vilket sökintervall, tex labsvar inkomna de senaste 30 dagarna, som ska vara förvalt sätts per installation av SIEview. För att ändra sökintervall finns följande alternativ: Ange datum Kalender Visa alla 1 år bakåt i tiden 6 månader bakåt i tiden 1 månad bakåt i tiden 1 år framåt i tiden 6 månader framåt i tiden 1 månad framåt i tiden direkt i fälten för från och till välja datum via kalenderfunktion sökning sker from tom dagens datum Efter att ha angett sitt sökintervall klickar man på knappen Sök (undantaget funktionen Visa alla). Filtrering Via dropdownlistan Alla kan man filtrera ut specifika analyser, genom att bocka i/ur checkboxarna. Förvalt visas alla analyser. För att göra filtrering: 1. Kryssa ur checkboxen framför valet Alla 2. Markera intressanta analyser 3. Välj Sök.

25 25 (29) På ett resultat kan följande symboler förekomma: En blå markering i nedre vänstra hörnet av en cell visar att den är osignerad En grön markering i övre högra hörnet visar att det finns en historik på analysen. En röd markering i nedre högra hörnet av en cell visar att det finns en kommentar till provsvaret När man vilar musen på ett labsvar visas en tooltip innehållande bla analysnamn, referensvärde, provtagningstid samt info om att kommentar finns. När man klickar på ett resultat öppnas en dialog med mer detaljerad information innehållande bla ansvarig, den tid då svaret inkommit till Melior och den beställande avdelningen. För att läsa en Analyskommentar eller Melioranalys-kommentar klickar man på analystexten i den detaljerade vyn.

26 26 (29) 3.12 Mätvärden Noden Mätvärden innehåller information från dialogen Mätvärden i Melior. Innehållet styrs av vald söknivå (Databas, Domän, Region, Arkivdatabaser) samt vald nivå i Filtrering Avdelning/grupp. Genom att klicka på noden Mätvärden visas en lista på läsytan innehållande patientens mätvärden. Listan är sorterad utifrån faktatyp i bokstavsordning A-Ö. Kolumnerna är klickbara för möjlighet att ändra sorteringen. För att läsa en kommentar innehållande mer text än vad som ryms i kolumnen Kommentar klickar man på raden med aktuell post, då visas kommentaren i en separat dialog.

27 27 (29) Överst på läsytan finns fält för from-datum och tom-datum för möjlighet att ange vilket tidsintervall sökningen ska ske mot. Sökintervall Vilket sökintervall, tex mätvärden registrerade de senaste 30 dagarna, som ska vara förvalt sätts per installation av SIEview. För att ändra sökintervall finns följande alternativ: Ange datum Kalender Visa alla 1 år bakåt i tiden 6 månader bakåt i tiden 1 månad bakåt i tiden 1 år framåt i tiden 6 månader framåt i tiden 1 månad framåt i tiden direkt i fälten för från och till välja datum via kalenderfunktion sökning sker from tom dagens datum Efter att ha angett sitt sökintervall klickar man på knappen Sök (undantaget funktionen Visa alla).

28 28 (29) 3.13 Korr/Intyg Noden Korr/intyg innehåller information från modulen Korr/intyg i Melior. Innehållet styrs av vald söknivå (Databas, Domän, Region, Arkivdatabaser) samt vald nivå i Filtrering Avdelning/grupp. Genom att klicka på +-tecknet expanderas trädet och underliggande mappar/aktiviteter läggs upp i trädstrukturen. Strukturen under noden Korr/intyg styrs av knapparna beskrivna i kap 3.1. Man kan få strukturen utifrån databaser och/eller vårdkontakter. Markering av en aktivitet i trädet lägger ut dokumentet på läsytan. Överst på läsytan finns ett huvud innehållande administrativ information om aktiviteten samt ev text från Meliors notat-funktion.

29 29 (29) 3.14 Scanning Noden Scanning innehåller information från modulen Scanning i Melior. Innehållet styrs av vald söknivå (Databas, Domän, Region, Arkivdatabaser) samt vald nivå i Filtrering Avdelning/grupp. Genom att klicka på +-tecknet expanderas trädet och underliggande mappar/aktiviteter läggs upp i trädstrukturen. Strukturen under noden Scanning styrs av knapparna beskrivna i kap 3.1. Man kan få strukturen utifrån databaser /eller vårdkontakter. Markering av en aktivitet i trädet lägger ut dokumentet på läsytan. Överst på läsytan finns ett huvud innehållande administrativ information om aktiviteten samt ev text från Meliors notat-funktion.

SIEview ersätter MIA för att läsa Region Skånes Melior journaler

SIEview ersätter MIA för att läsa Region Skånes Melior journaler SIEview är en webbapplikation som visar upp information från Melior-databaser i hela regionen. SIEview består av två delar SIEview-översikt och Patientjournal SIEview - patientöversikt nås via knappen

Läs mer

Melior 218 Inloggningsbilden har ändrat utseende.

Melior 218 Inloggningsbilden har ändrat utseende. Nyheter Melior 218 Melior 218 Inloggningsbilden har ändrat utseende. Inloggning med lösenord fungerar som vanligt. Melior är förberett för inloggning med SITHS-kort Melior 218 Grund/Grund/Dok.modulen Ändrat

Läs mer

Nyheter Melior 218sp1

Nyheter Melior 218sp1 Nyheter Melior 218sp1 Planerat datum för uppgradering: Nyheter Melior Läkemedel Förändrat gränssnitt i sätt in dialogen Rimlighetskontroll < 18 år Läkemedelsetiketter Ta bort hel ordinationsmall Nytt fält

Läs mer

ALTERNATIV VID VAL/START AV FUNKTIONER I MELIOR

ALTERNATIV VID VAL/START AV FUNKTIONER I MELIOR ALTERNATIV VID VAL/START AV FUNKTIONER I MELIOR Generellt i programmet fungerar Windows-standard när det gäller att bläddra, öppna och stänga fönster ALT + understruken bokstav trycka TAB tills dess önskad

Läs mer

Allmänt 1. Läsa journal 14

Allmänt 1. Läsa journal 14 Innehållsförteckning Allmänt 1 Beskrivning av funktioner...1 Starta programmet...2 Inloggning...2 Inloggning via smart-card...2 Inloggning via Windows autentisering...2 Hjälpfunktion...3 Allmänt om Melior

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Rapport, sök journalanteckningar

Rapport, sök journalanteckningar Rapport, sök journalanteckningar 1. Sök dokumentation för en eller flera enheter/områden 2. Sök dokumentation för specifik patient 3. Sök i vårdplan 4. Aktuellt och Observera 5. Läs hela journalen 1. Söka

Läs mer

Handbok vårdplan. Du öppnar fönstret HSL - JOURNAL sök vårdplan via meny-valet Verktyg och väljer där: Sök plan, eller genom att klicka på ikonen

Handbok vårdplan. Du öppnar fönstret HSL - JOURNAL sök vårdplan via meny-valet Verktyg och väljer där: Sök plan, eller genom att klicka på ikonen Handbok vårdplan Innehållsförteckning: 1. sök vårdplan.sid. 1 2. skapa vårdplan och lägg till sökord..sid. 2 3. redigera anteckningar i vårdplan..sid. 4 4. ta bort/avsluta sökord och anteckning i vårdplansdelen

Läs mer

Korrespondens och intyg HighEdit

Korrespondens och intyg HighEdit Korrespondens och intyg HighEdit Läsa dokument Funktionen för att läsa och skriva mallbaserade brev och intyg finns under fliken Korr/Intyg. 1 Ta fram patientens journalmapp. 2 Välj fliken Korr/Intyg.

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Sekreterare och Plussekreterare Version via Melior

Sekreterare och Plussekreterare Version via Melior Sekreterare och Plussekreterare Version 3.7.3 via Melior Logga in i Melior. Öppna MedSpeech via Externa program i menyraden, välj Utskrift diktatlista, v.g. se nedan. MedSpeech startar och du får upp en

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Detta är en kortfattad handledning där vi går igenom de viktigaste funktionerna i nya FirstClass. Förändringen av FirstClass är kanske den största under de snart 25 år

Läs mer

Scanning. Läsa inscannat dokument

Scanning. Läsa inscannat dokument Scanning Läsa inscannat dokument Med hjälp av scanning lagras dokument i journalen. För att läsa dokument hämtas de upp via listrutorna till vänster i modulen Scanning. 1 Ta fram patientens journalmapp.

Läs mer

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp?

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp? Webbklienten Webben är uppbyggd med hjälp av flikar. När du öppnar lärosätets schemasida finns ett antal flikar som syns på webben för alla. Om du loggar in får du ytterligare flikar och möjligheter till

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

Användarmanual FormPipe Meetings. FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11

Användarmanual FormPipe Meetings. FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11 Användarmanual FormPipe Meetings FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11 Revision number: 6 ID number: 10023309 Date: 2012-09-132012-09-11 Innehåll Innehåll... 3 Inledning... 4 Förkrav... 5 Installation... 5

Läs mer

1. Snabbstartsguide, kom igång med Pascal

1. Snabbstartsguide, kom igång med Pascal 1. Snabbstartsguide, kom igång med Pascal Här får du en snabbintroduktion till verktyget och lär dig var du hittar olika funktioner. Vill du veta mer och de olika funktionerna kan du gå in under respektive

Läs mer

Student journal Student Journal Användardokumentation

Student journal Student Journal Användardokumentation Student journal 2005-02-23 Student Journal Användardokumentation 2 (25) Innehållsförteckning...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SÖKA / VÄLJA PATIENT...3 LÄSA JOURNALTEXT...4 SÖKA I JOURNALTEXT...7 SKRIVA JOURNALTEXT...10

Läs mer

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda.

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda. Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda. Tänk på att bilder som ses här kommer från standard installationen av xvis och kan se

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

Läsa journal. Inloggning (starta programmet)

Läsa journal. Inloggning (starta programmet) Läsa journal Inloggning (starta programmet) Om s.k. smartcard" används sker inloggning automatiskt när kortet sätts i kortläsaren och applikationen startas. I annat fall anger man själv sitt användarid

Läs mer

Manual Invånaradministratör

Manual Invånaradministratör Manual Invånaradministratör Stöd och Behandling release 1.7 Stockholm, 2016-05-25 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna

Läs mer

Sociala system. för rollen Vodok Enhetschef

Sociala system. för rollen Vodok Enhetschef Sociala system för rollen Vodok Enhetschef 2013-02-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inloggning 3 1.1 Inloggningsfönstret 3 1.1.1 Mitt konto 4 1.1.2 Min stadsdel 4 1.1.3 Dokumentation 4 1.1.4 Kontakter och support

Läs mer

Kom igång med ibinder Avtalsregistret

Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med avtal Grunderna i ibinder.com Denna manual beskriver hur avtal hanteras i ibinder.com och är ett komplement till den separata manualen Kom igång med

Läs mer

ATT LÄGGA TILL KONTROLLPUNKTER I DIN KONTROLLPLAN! Klicka på Kontrollplans knappen.

ATT LÄGGA TILL KONTROLLPUNKTER I DIN KONTROLLPLAN! Klicka på Kontrollplans knappen. LATHUND Nr.2 Att anpassa och arbeta i kontrollplanen Lägga upp Organisationen Överblicka ditt projekt Möten Bjud in/skicka protokoll Skriv ut Kontrollplanen Att ladda upp egna mallar Att anpassa och arbeta

Läs mer

Webbklient för användare

Webbklient för användare Webbklient för användare Time Care Planering 4.2.30xx Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 1 (23) Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 2 (23) Innehållsförteckning

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2013-01-14 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4. Lägg

Läs mer

Versionsnyheter PMO 6.1 Release

Versionsnyheter PMO 6.1 Release Versionsnyheter PMO 6.1 Release 2015-09-04 Förändring sker i följande moduler 1 Anteckning 2 Att göra 3 Checklista 4 Internpost 5 Lab 6 Löpande journal 7 Patientdata 8 Signera 9 Tidbok 10 Vaccination 11

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-koordinator Senast uppdaterad: 2012-01-12 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4.

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media

Manual. Verktyg för skolanalys. Astrakan. Motion Chart på enkelt sätt. Artisan Global Media Manual Astrakan Verktyg för skolanalys Motion Chart på enkelt sätt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehåll Manual för Verktyg för skolanalys... 3 Skapa ett konto och logga in... 3 Arbeta med analysdata och

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare. Procapita VoO. Användarnamn. Support Telefon: E-post:

UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare. Procapita VoO. Användarnamn. Support Telefon: E-post: UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare Procapita VoO Användarnamn. Support Telefon: 248450 E-post: dsoit-support@nykoping.se 1 Mina sidor... 3 Kom ihåg... 4 Nya Meddelanden... 5 Läsa, skriva och skicka meddelanden...

Läs mer

Vid utskrivning från akutliggaren finns nu två nya alternativ vid val av mottagare; Avvikit och Avliden.

Vid utskrivning från akutliggaren finns nu två nya alternativ vid val av mottagare; Avvikit och Avliden. Nytt i TakeCare version 14.3 och 14.4 till samtliga användare. Produktionssättning 2014-11-11. Akutliggaren - Akutuppgifter Vid utskrivning från akutliggaren finns nu två nya alternativ vid val av mottagare;

Läs mer

Manual för dokumentation av Enkel och Fördjupad läkemedelsgenomgång samt Läkemedelsberättelse i Cosmic

Manual för dokumentation av Enkel och Fördjupad läkemedelsgenomgång samt Läkemedelsberättelse i Cosmic Manual för dokumentation av Enkel och Fördjupad läkemedelsgenomgång samt Läkemedelsberättelse i Cosmic Dokumenthistorik Datum Ändring Handläggare 131021 Tillägg filter och nytt rubriksökord. Emma Halme

Läs mer

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter)

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) 1 (15) Innehållsförteckning Etikettplatser och Handdator... 3 Etiketthantering... 3 Skapa etikettplats/förråd... 4 Administrera artiklar...

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Guide till användande av interaktiv bok på Mac

Guide till användande av interaktiv bok på Mac Guide till användande av interaktiv bok på Mac Logga in på N& K Läromedel 1. Öppna N&K Läromedel på din PC och logga in med samma uppgifter som till www.nok.se/loggain. Ladda ner en bok Du är nu i Biblioteket.

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Guide till användande av interaktiv bok på ipad

Guide till användande av interaktiv bok på ipad Guide till användande av interaktiv bok på ipad Logga in på N&K Läromedel 1. Öppna N&K Läromedel i din ipad och logga in med samma uppgifter som till www.nok.se/loggain. Ladda ner en bok Du är nu i Biblioteket.

Läs mer

Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05

Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05 Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05 1 Innehållsförteckning Innehåll Allmän funktionalitet... 4 Roller... 4 Filter... 4 Kolumner... 5 Sortering... 5 Profiler... 6 Exportera... 6

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn... 2 Fliken Min Blackboard... 2 Struktur inne

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Användarmanual Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning 1. Visma TendSign 4.0... 2 2. Grafiskt

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Utskrifter från Melior

Utskrifter från Melior 2015-11-18 10844 1 (11) Sammanfattning Rutinen beskriver utskrifter från Meliors olika moduler; journal, korrespondens, läkemedel och lab. Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Förutsättningar... 1

Läs mer

Huvudmenyn (utseendet kan variera) Skriva ett nytt mail

Huvudmenyn (utseendet kan variera) Skriva ett nytt mail Lathund Google mail (i webbläsare) För att komma till din Google mail skriver du gmail.com i webbläsaren. För att logga in skriver du ditt login, t.ex. el771117@ljusdal.se och sedan ditt lösenord. Huvudmenyn

Läs mer

Nyheter i läkemedel Melior 218

Nyheter i läkemedel Melior 218 Nyheter i läkemedel Melior 218 Rekommendationsmarkering läkemedel Symboler som kan förekomma i Melior: R = Rekommenderade läkemedel U = Upphandlade/utvalda läkemedel = Utökad övervakning 0 = Antilistan

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Nytt i TakeCare från och med 10 juni 2014

Nytt i TakeCare från och med 10 juni 2014 Nytt i TakeCare från och med 10 juni 2014 (version 14.0 + 14.1) Förändrat utseende i TakeCare TakeCare-skrivbordet och Patientraden har fått nytt utseende. Följande förändringar har genomförts: Sök/välj

Läs mer

En introduktion till Sodexo beställningsportal

En introduktion till Sodexo beställningsportal En introduktion till Sodexo beställningsportal Version 5 SLL 2009-03 Innehållsförteckning Att komma in på beställningsportalen...1 Inne i beställningssystemet...2 Beställningsstopp...3 Att beställa specerier...4

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer

NYHETER, RÄTTNINGAR OCH FEL I COSMIC R8.0

NYHETER, RÄTTNINGAR OCH FEL I COSMIC R8.0 Sidan 1 NYHETER, RÄTTNINGAR OCH FEL I COSMIC R8.0 NYHETER Allmänt Hjälpfunktion Hjälp om COSMIC kan fortfarande nås med kortkommandot F1. Här kan man även hitta länk till LULs instruktionsfilmer. Uppdateringar

Läs mer

Journalanteckningar. och Meddelandefunktion

Journalanteckningar. och Meddelandefunktion Sid 1 (21) Lathund Journalanteckningar och Meddelandefunktion utförare Sid 2 (21) Innehållsförteckning 1 Releasehantering... 3 2 Skapa journal/arbetsanteckning... 4 2.1 Skapa journal från kundens process...

Läs mer

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster 1 (9) Lathund Sida 1/9 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Logga in i... 4 3 Beställ tandvårdsintyg... 6 4. Makulera tandvårdsintyg... 8 5. Visa tandvårdsintyg... 9 Sida 2/9 3 (9) 1 Allmänt Dokumentet

Läs mer

Guide till användande av Interaktiv bok på iphone

Guide till användande av Interaktiv bok på iphone Guide till användande av Interaktiv bok på iphone Logga in på N&K Läromedel 1. Öppna N&K Läromedel i din iphone och logga in med samma uppgifter som till www.nok.se/loggain. Ladda ner en bok Du är nu i

Läs mer

Användarmanual Utbildningsportalen. 2011-03-30 Användarmanual SDH webbutbildning

Användarmanual Utbildningsportalen. 2011-03-30 Användarmanual SDH webbutbildning Användarmanual Utbildningsportalen 1 Innehållsförteckning Sid 1. Logga in 3 1.1 Registrera dig 4 1.2 Logga in på startsidan 7 1.3 Om du glömt ditt lösenord 8 2. Startsidan 9 3. Utbildningar 10 4. Tester

Läs mer

Användarmanual Procapita HSL Journal ICF

Användarmanual Procapita HSL Journal ICF 2014-04-11 1 (33) Användarmanual Procapita HSL Journal ICF Karin Bendroth Silfwerbrand Vellinge Kommun 2014-04-11 2 (33) Innehåll Inoggning... 3 Centralen... 4 Komihåg... 4 Mina meddelanden... 5 Bevakningar...

Läs mer

Guide till användande av interaktiv bok på PC

Guide till användande av interaktiv bok på PC Guide till användande av interaktiv bok på PC Logga in på N&K Läromedel 1. Öppna N&K Läromedel på din PC och logga in med samma uppgifter som till www.nok.se/loggain. Ladda ner en bok Du är nu i Biblioteket.

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Lathund SAS Visual Analytics för läsanvändare

Lathund SAS Visual Analytics för läsanvändare Lathund SAS Visual Analytics för läsanvändare Om dokumentet Versionsdatum 2017-01-25 Avser programversion SAS Visual Analytics 7.3 Ansvarig för dokumentet Kerstin Högberg Målgrupp Läsanvändare SAS Visual

Läs mer

Manual för attestering via nya webben

Manual för attestering via nya webben Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

Kom igång med Riksbyggen Kundwebb

Kom igång med Riksbyggen Kundwebb Kom igång med Riksbyggen Kundwebb På din nya kundwebb får du tillgång till information, hjälp och uppgifter kopplat till ditt boende samt en rad olika verktyg som underlättar i kommunikationen med Riksbyggen.

Läs mer

Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1

Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1 Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1 Vad är WebCare WebCare är ett IT-stöd för informationsöverföring och samordnad vårdplanering mellan slutenvård, kommun och primärvård inom Stockholms län.

Läs mer

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel.

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. 1 (14) 2017-06-14 Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. Innehållsförteckning Inloggning... 2 Regelverk för lösenord:... 2 Felmeddelanden vid inloggning...

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

Dikterare Version via Melior

Dikterare Version via Melior Dikterare Version 3.7.3 via Melior Logga in i Melior. Öppna journalen på den patient som du ska diktera på. Öppna MedSpeech via Externa program i menyraden, välj Nytt Diktat. MedSpeech startar och dikteringsfönstret

Läs mer

Ansvarig: FO Meddix i Halland Senast uppdaterad: Sida 1

Ansvarig: FO Meddix i Halland Senast uppdaterad: Sida 1 Ansvarig: FO Meddix i Halland Senast uppdaterad: 2012-11-16 Sida 1 Ändringsförteckning Version Datum Ändring Ändrat av 1.0 Annika Wallentin 1.1 2012-06-27 Uppdatering med aktuella skärmbilder 1.2 2012-11-16

Läs mer

Lathund för BHV i PMO. version 1.2

Lathund för BHV i PMO. version 1.2 Lathund för BHV i PMO version 1.2 Innehåll Logga in... 3 Mitt arbete... 3 Öppna journal... 4 Sök barn... 4 Registrera ett barn... 5 Sök efter barn som redan är registrerade i PMO... 5 Välj journaltyp...

Läs mer

LabPortalen 2.14 1 (26) Användarmanual version 2.14 LP-1000

LabPortalen 2.14 1 (26) Användarmanual version 2.14 LP-1000 1 (26) Innehåll Inloggning med SITHS-kort... 4 Förenklad inloggning... 5 Inkommande... 6 Filtrering under Inkommande... 6 Sökfunktionalitet under Inkommande... 7 Utgående... 7 Filtrering under Utgående...

Läs mer

Nationell patientöversikt Användarmanual 2.0 2015-11-23

Nationell patientöversikt Användarmanual 2.0 2015-11-23 Nationell patientöversikt Användarmanual 2.0 2015-11-23 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. INLOGGNING... 4 2.1 BESKRIVNING... 4 2.2 VAL AV PATIENT... 5 2.3 SAMTYCKE TILL SAMMANHÅLLEN JOURNALFÖRING...

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

2015-04-24 0 (13) ATT GÖRA LISTAN LATHUND HSL 2015-04-24 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS.

2015-04-24 0 (13) ATT GÖRA LISTAN LATHUND HSL 2015-04-24 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING. 263 82 Höganäs 042-33 71 00 kommunen@hoganas.se WWW.HOGANAS. 2015-04-24 0 (13) ATT GÖRA LISTAN LATHUND HSL 2015-04-24 FÖRVALTNING 1 (13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ATT GÖRA LISTA... 2 SÖKA FRAM UPPGIFTER ATT GÖRA... 2 YTTERLIGARE URVAL SOM KAN GÖRAS ATT GÖRA LISTA...

Läs mer

Användarmanual Tidvis 2014-03-26

Användarmanual Tidvis 2014-03-26 Användarmanual Tidvis 2014-03-26 1 Innehåll Allmänt... 3 Funktioner i Tidvis... 4 Tidrapportera... 6 Tidrapportering när schemat inte är inlagt eller arbete sker utanför schemat... 6 Tidrapportering när

Läs mer

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden Infobank kvickguide Kom i gång med Infobank Välkommen till SKL Kommentus webbaserad tjänst Infobank Arbetsrätten. Denna snabbguide ger dig en kort introduktion som användare av Infobank, så att du snabbt

Läs mer

Användarhandledning. Socialtjänstens medborgarsida

Användarhandledning. Socialtjänstens medborgarsida Användarhandledning Socialtjänstens medborgarsida Versionshistorik Version Beskrivning Författare Datum 1 Dokument upprättas Angelika Svahn 2015-08-20 Sida 2 av 19 Innehåll Versionshistorik... 2 Inledning...

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17.

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17. Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning Procapita Education Vårdnadshavare Version 3.2 2009-08-17 TietoEnator INNEHÅLL 1 PROCAPITA EDUCATION FÖR VÅRDNADSHAVARE... 3 1.1 VÄLKOMMEN!...

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

Användarmanual Care. Care är ApoEx beställningssystem för läkemedel och andra produkter som behövs inom vården. Version 1.0

Användarmanual Care. Care är ApoEx beställningssystem för läkemedel och andra produkter som behövs inom vården. Version 1.0 Användarmanual Care Care är ApoEx beställningssystem för läkemedel och andra produkter som behövs inom vården. Version 1.0 Logga in i Care 1. Öppna din webbläsare 2. Skriv in webbadressen care.apoex.se.

Läs mer

Installatörswebben. Luleå Energi Elnät AB INSTRUKTION. Istallatörswebben Revision datum Jan Rosén Sign

Installatörswebben. Luleå Energi Elnät AB INSTRUKTION. Istallatörswebben Revision datum Jan Rosén Sign INSTRUKTION Namn Datum Istallatörswebben 2017-05-11 Författare Luleå Energi Elnät AB Godkänd av Revision datum Jan Rosén Sign 2017-05-11 1.0 Version Installatörswebben LULEÅ ENERGI AB, Energigränden 1,

Läs mer

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Sida 0 av 17 Version: 124 (EL) MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Beskrivning och instruktioner för Skyltsystemet. 2010-10-01 Jerntorget Sverige AB JERNTORGET SVERIGE AB BOX 256, 792 24 MORA TFN: 0250-141 00 FAX:

Läs mer

PBS Webb. Pyramid Business Studio, version 3.42A. Version 1.2 - (141106)

PBS Webb. Pyramid Business Studio, version 3.42A. Version 1.2 - (141106) Pyramid Business Studio, version 3.42A Version 1.2 - (141106) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.42A. För senare förändringar

Läs mer