Uppmärksamhetssignalen (UMS) i COSMIC Manual för dokumentation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppmärksamhetssignalen (UMS) i COSMIC Manual för dokumentation"

Transkript

1 Godkänt den: Ansvarig: Barbro Nordström Gäller för: Region Uppsala Uppmärksamhetssignalen (UMS) i COSMIC Manual för dokumentation Innehåll Uppmärksamhetssignal...2 Skapa ny registrering...2 Registrering av information...4 Överkänslighet mot läkemedel:...4 Överkänslighet mot övrigt:...5 Smittsam sjukdom...5 Vårdrutinavvikelse...5 Behandling...5 Tillstånd...6 Länka journalanteckning...6 Länka till journalanteckning vid registrering:...6 Länka till journalanteckning i efterhand...7 Ta bort en länkad journalanteckning...7 Ny bedömning...7 Omsignera (korrigera)...7 Ompröva registrering...8 Avsluta registrering...9 Makulera registrering Ostrukturerad information Vem kan flytta registrering från ostrukturerad information till rätt kategori? Nödöppning av spärrad uppmärksamhetsinformation Sidan 1 av 14

2 Uppmärksamhetssignal Nedan visas Uppmärksamhetssignalens utseende och uppbyggnad Att kunna skapa ny registrering eller flytta information från Ostrukturerad information är styrt av vilken roll användaren är inloggad med. I Region Uppsala gäller följande behörigheter att registrera de olika informationsmängderna i Uppmärksamhetssignalen (UMS): SMITTSAM SJUKDOM VÅRDRUTINAVVIKELSE BEHANDLING OCH TILLSTÅND ÖVERKÄNSLIGHET LÄKEMEDEL MED ATC-KOD ÖVERKÄNSLIGHET ÖVRIGT Läkare Sjuksköterska Administratör på mikrobiologen Läkare Sjuksköterska Läkare Sjuksköterska Läkare Läkare Skapa ny registrering Ny registrering kan skapas på tre sätt: 1. Högerklicka på Uppmärksamhetssignalen i Patientlisten. Välj Skapa ny registrering. Sidan 2 av 14

3 2. Dubbelklicka på Uppmärksamhetssignalen och klicka på knappen Ny längst ner till vänster i fönstret. 3. Registrera överkänslighet via Läkemedelslistan. Högerklicka på aktuellt läkemedel och välj Skapa överkänslighetsvarning. Utifrån det läkemedel som är markerat - välj ATC-kodsnivå och Lägg till ATC-kod och klicka sedan på OK Sidan 3 av 14

4 Registrering av information Det är viktigt att välja aktuell vårdkontakt. Vid skapande av ny registrering är fält markerade med röd punkt tvingande för att kunna slutföra registreringen. Överkänslighet mot läkemedel: 1. Markera radioknappen Läkemedel. 2. Klicka på knappen Lägg till ATC och dialogrutan Sök ATC-kod öppnas. 3. Skriv in läkemedlets namn i sökfältet, klicka på Sök. 4. Förvald ATC-kods nivå är inställd på fyra tecken. Vid behov kan detta ändras. Välj den ATC-kods nivå som är mest lämplig för det som varningen gäller, se bilaga Klicka på Lägg till ATC-kod 6. I de fall flera ATC-koder behöver läggas till upprepas steg 3 5 tills varningen anses komplett. 7. Om felaktig ATC-kod är vald, markera den aktuella raden och klicka på Ta bort. 8. Klicka på Ok för att spara. 9. Ange en reaktion för överkänslighet i listrutan Reaktion. Om valet Annat Varning eller Annat Observation anges, skriv in vilken reaktionen är i fältet bredvid. 10. Välj Allvarlighetsgrad. 11. Välj Visshetsgrad. 12. Ange vid behov en kommentar. 13. Markera Omprövning krävs om informationen behöver omprövas. 14. Datum och tid för omprövning anges i fältet Omprövningsdatum. 15. Ange orsak till omprövning i fältet Omprövningsorsak. 16. Signera. Sidan 4 av 14

5 Överkänslighet mot övrigt: 1. Markera alternativknappen Övrigt. 2. Välj allergen i listrutan Allergen varpå fältet Rubrik fylls i automatiskt. Om alternativet inte finns, välj alternativet Annat Födoämne, Annat Insektsbett eller Annat Kemikalie och ange allergenen i fältet Rubrik. 3. Ange en reaktion för överkänslighet i listrutan Reaktion. 4. Välj Allvarlighetsgrad samt Visshetsgrad och ange eventuellt en kommentar. 5. Markera Omprövning krävs om informationen behöver omprövas. 6. Datum och tid för omprövning anges i fältet Omprövningsdatum. 7. Ange orsak till omprövning i fältet Omprövningsorsak. 8. Signera. Smittsam sjukdom 1. Välj Smittsam sjukdom i listrutan Typ. 2. Välj en smittsam sjukdom i listrutan. Om alternativet inte finns, välj exempelvis Annat Smittämne i form av multiresistenta bakterier och skriv in det i fritextfältet Rubrik. 3. Ange datum för diagnostiseringen i Kommentarsfältet. 4. Markera Omprövning krävs om informationen behöver omprövas. 5. Datum och tid för omprövning anges i fältet Omprövningsdatum. 6. Ange orsak till omprövning i fältet Omprövningsorsak. 7. Signera. Vårdrutinavvikelse 1. Välj Vårdrutinavvikelse i listrutan Typ. 2. Välj relevant Vårdrutinavvikelse. Om alternativet inte finns, välj Annat och ange en förklarande Rubrik. 3. Ange vid behov en kommentar. 4. Markera Omprövning krävs om informationen behöver omprövas. 5. Datum och tid för omprövning anges i fältet Omprövningsdatum. 6. Ange orsak till omprövning i fältet Omprövningsorsak. 7. Signera. Behandling För att skapa en registrering för Behandling: 1. Välj Behandling och Tillstånd i listrutan Typ. 2. Välj alternativet Behandling. 3. Välj en behandling i listrutan. 4. Om alternativ inte finns, välj Annat Varning eller Annat Observation och skriv in det i fritextfältet Rubrik. 5. Ange vid behov en kommentar. 6. Markera Omprövning krävs om informationen behöver omprövas. 7. Datum och tid för omprövning anges i fältet Omprövningsdatum. 8. Ange orsak till omprövning i fältet Omprövningsorsak. 9. Signera. Sidan 5 av 14

6 Tillstånd För att skapa en registrering för Tillstånd: 1. Välj Behandling och tillstånd i listrutan Typ. 2. Välj alternativet Tillstånd. 3. Välj alternativet Implantat, Transplantat eller Annat tillstånd. 4. Utifrån det val som gjorts under punkt 3 väljs ett tillstånd i listrutan. 5. Om alternativ inte finns, kan Annat Implantat eller Annat Transplantat väljas under implantat eller transplantat. Vid Annat tillstånd finns Annat Varning eller Annat Observation att välja på. Skriv sedan in en Rubrik i fritextfältet. 6. Ange vid behov en kommentar. 7. Markera Omprövning krävs om informationen behöver omprövas. 8. Datum och tid för omprövning anges i fältet Omprövningsdatum. 9. Ange orsak till omprövning i fältet Omprövningsorsak. 10. Signera. Länka journalanteckning Till en registrering kan det vid behov länkas en journalanteckning. Antingen i samband med en ny registrering eller i efterhand. Länka till journalanteckning vid registrering: 1. Klicka på fliken Journal 2. Klicka på Ny anteckning i nedre högra hörnet 3. Skriv en anteckning, signera 4. Stäng journalen genom att klicka på Stäng 5. Klicka på Lägg till länk 6. Länken presenteras i aktuell registrering 7. Signera Sidan 6 av 14

7 Länka till journalanteckning i efterhand 1. Markera aktuell registrering 2. Klicka på Fler alternativ och välj Omsignera (korrigera) 3. Klicka på fliken Journal 4. Sök fram och markera den anteckning som ska länkas 5. Högerklicka och välj Lägg till länk eller använd knappen Lägg till länk, längst ned till höger 6. Länken presenteras i Uppmärksamhetssignalen 7. Signera Ta bort en länkad journalanteckning 1. Markera aktuell registrering 2. Klicka på Fler alternativ och välj Omsignera (korrigera) 3. Högerklicka på den länk som ska tas bort och Ta bort länk 4. Signera Ny bedömning Används om det finns ny information eller om en ny bedömning har gjorts. 1. Markera aktuell registrering 2. Klicka på Ny bedömning för att öppna registreringen och göra de förändringar som behövs För att se uppmärksamhetsinformation från tidigare bedömningar klicka på pilen Omsignera (korrigera) Används om tidigare registrering behöver redigeras, om uppgiften är felaktig och behöver korrigeras. Genom ändring av stavfel, vårdkontakt, datum eller om länk till journalanteckning behöver läggas till. Sidan 7 av 14

8 Ändring som gjorts vid Omsignering (korrigera) visas under Visa bedömningsinformation om Historik bockas i. Notera att det är skillnad mellan vad som visas under Bedömning och Visa bedömningsinformation Ompröva registrering Alla registreringar kan vid behov sättas för omprövning vilket görs av den som har medicinskt ansvar. Ange när omprövning ska göras och vad orsaken är. När det är dags för omprövning visas en röd flagga vid registreringen. Flaggan syns i informationsrutan och när man öppnar Uppmärksamhetssignalen. Sidan 8 av 14

9 För att ompröva en registrering klicka på Ny bedömning. Då visas samma fönster som vid ny registrering, kontrollera att informationen fortfarande är aktuell och gör eventuella förändringar. Ange nytt omprövningsdatum eller klicka ur Omprövning krävs, klicka Signera för att spara. För att navigera mellan olika omprövningar/bedömningar används pilarna. Det är möjligt att klicka sig fram till tidigare versioner av registreringen. Avsluta registrering Möjligheten att kunna avsluta en registrering är styrt av vilken roll du har. Avslut görs av medicinskt ansvarig personal. För att avsluta en registrering: 1. Markera registreringen och klicka på knappen Avsluta. Kryssrutan Avslutad tänds upp, långt ner på sidan 2. Välj avslutsorsak i listrutan och ange Annat om inget val stämmer, ange en beskrivning. 3. Signera. För att se Avslutade registreringar, klicka i Visa avslutade Sidan 9 av 14

10 Makulera registrering Möjligheten att kunna makulera en registrering är styrt av vilken roll du har. Makulering görs av medicinskt ansvarig personal För att makulera en registrering: 1. Markera registreringen och klicka på knappen Fler alternativ. 2. Välj Makulera 3. Välj makuleringsorsak i listrutan och ange eventuellt en beskrivning 4. Klicka OK Makuleringen sker per bedömning, finns fyra bedömningar måste makulering göras fyra gånger. För att se makulerade bedömningar, klicka i Visa makulerade och klicka på knappen Flera alternativ och välj Visa bedömningsinformation. Makulerade varningar visas med en röd cirkel med ett kryss i. För att läsa anteckningar från föregående omprövning/bedömning använd pilarna för Bedömning. Sidan 10 av 14

11 Ostrukturerad information Registreringar som dokumenterats i tidigare version av COSMIC visas under rubriken Ostrukturerad information. Dessa behöver manuellt flyttas till korrekt kategori. Däremot flyttas Varning med ATC-kod automatiskt till Överkänslighet och samma sak gäller registrerad Smitta som automatiskt flyttas till Smittsam sjukdom. Vem kan flytta registrering från ostrukturerad information till rätt kategori? Lokala rutiner gäller för att skapa ny- och flytta alla typer av registreringar, se sid 2, behörigheter. 1. Markera registreringen under Ostrukturerad uppmärksamhetsinformation och klicka på Flytta till strukturerad 2. Dialogrutan Välj typ visas 3. Välj vilken typ av uppmärksamhetssignal den aktuella registreringen ska flyttas till 4. Klicka på Ok. Beroende på vilken typ som har valts visas fönstret för ny registrering, se 1. Skapa ny registrering. Sidan 11 av 14

12 5. Informationen flyttas och presenteras under vald kategori. Den ursprungliga registreringen makuleras i bakgrunden Sidan 12 av 14

13 Om Visa detaljer väljs, för makulerad information som finns under Ostrukturerad, presenteras informationen om bedömningen. När Historik är ibockad visas de olika bedömningarna. Sidan 13 av 14

14 Nödöppning av spärrad uppmärksamhetsinformation Genom dubbelklick eller högerklick på ikonen för spärr i Uppmärksamhetssignalen, kan information nås, om patientens samtycke har inhämtats eller vid nödöppning. I de fall det finns en yttre spärr, kan inte informationen öppnas Sidan 14 av 14

UPPMÄRKSAMHETSSIGNALEN (UMS) I COSMIC - KUNDGEMENSAMMA RIKTLINJER

UPPMÄRKSAMHETSSIGNALEN (UMS) I COSMIC - KUNDGEMENSAMMA RIKTLINJER Godkänt den: 2018-08-15 Ansvarig: Barbro Nordström Gäller för: Region Uppsala UPPMÄRKSAMHETSSIGNALEN (UMS) I COSMIC - KUNDGEMENSAMMA RIKTLINJER Innehåll Uppmärksamhetsinformation i COSMIC...2 Länka journalanteckning...3

Läs mer

UPPMÄRKSAMHETSSIGNALEN (UMS) I COSMIC - KUNDGEMENSAMMA RIKTLINJER

UPPMÄRKSAMHETSSIGNALEN (UMS) I COSMIC - KUNDGEMENSAMMA RIKTLINJER Godkänt den: 2018-12-12 Ansvarig: Barbro Nordström Gäller för: Region Uppsala UPPMÄRKSAMHETSSIGNALEN (UMS) I COSMIC - KUNDGEMENSAMMA RIKTLINJER Innehåll Uppmärksamhetsinformation i COSMIC...2 Länka journalanteckning...3

Läs mer

Aktuellt COSMIC R8.1. Efter uppgraderingen!

Aktuellt COSMIC R8.1. Efter uppgraderingen! Aktuellt COSMIC R8.1 Efter uppgraderingen! Innehåll i detta nummer Lägesrapport R8.1 Lägesrapport Efter stoppet Information Support R8.1 Rutiner för återgång/efterregistrering Ny funktionalitet vid Migrering

Läs mer

Manual Melior - Sesam LMN

Manual Melior - Sesam LMN 2017-12-15 Manual Melior - Sesam LMN Läkemedelsnära produkter VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN regionservice.vgregion.se/lmn Innehåll Uthopp från Melior till Sesam LMN... 3 Förskrivning vid patientbundet uthopp...

Läs mer

Förvaltningsgruppen för läkemedelssystem och PMO

Förvaltningsgruppen för läkemedelssystem och PMO Registrering av Varning för allvarlig läkemedelsöverkänslighet i Melior och PMO All allvarlig läkemedelsöverkänslighet ska registreras i journalen så att varningstriangel visas, i Melior under Läkemedelsöverkänslighet

Läs mer

ÖVNINGSUPPGIFTER. R8.1 Läkemedel PRIMÄRVÅRDEN Barnmorska. 1. Logga in och navigera. A Logga först in som BARNMORSKA med

ÖVNINGSUPPGIFTER. R8.1 Läkemedel PRIMÄRVÅRDEN Barnmorska. 1. Logga in och navigera. A Logga först in som BARNMORSKA med 2017-09-01 ÖVNINGSUPPGIFTER R8.1 Läkemedel PRIMÄRVÅRDEN Barnmorska 1. Logga in och navigera A Logga först in som BARNMORSKA med inloggningsuppgifterna du blivit tilldelad. B Sök fram menyvalet Läkemedelslista

Läs mer

Begränsad behandling, vårdrutinavsteg Ställningstagande till

Begränsad behandling, vårdrutinavsteg Ställningstagande till Godkänt den: 2016-03-21 Ansvarig: Gäller för: Barbro Nordström Landstinget i Uppsala län Begränsad behandling, vårdrutinavsteg Ställningstagande till Rutinen gäller för patienter över 18 års ålder. Innehåll

Läs mer

Manual Link. Sjökvist Lotta

Manual Link. Sjökvist Lotta Manual Link Sjökvist Lotta 2018-11-15 2018-11-15 1 Innehåll LINK - Vårdsamordning i Cosmic... 2 Bakgrund... 2 Kopplingar till andra delar av Cosmic... 2 Översikt över fönster i LINK... 3 Åtkomst till ärende

Läs mer

Cosmic för kommunen Nyheter i Cosmic R8.1

Cosmic för kommunen Nyheter i Cosmic R8.1 Ansvarig Anknytning Datum Versi on Sidor 2017-10-13 1 0(10) 2017-10-13 1 1(10) Innehållsförteckning 1. COSMIC FÖR KOMMUNEN... 2 1.1. INLOGGNING... 2 1.2. PATIENTLISTEN... 3 1.2.1. Utökad patientlist...

Läs mer

Information om nya webcert via Cosmic och nya läkarintyget för sjukpenning (FK7804)

Information om nya webcert via Cosmic och nya läkarintyget för sjukpenning (FK7804) Information om nya webcert via Cosmic och nya läkarintyget för sjukpenning (FK7804) g nya S Felanmäl alla tekniska fel till 010-241 41 41, internt 141 41 f S län Länk till informationssidan om Webcert

Läs mer

Cosmic för kommunen Övergripande funktioner

Cosmic för kommunen Övergripande funktioner Ansvarig Anknytning Datum Versi on Sidor 2018-11-25 2 0(14) 2018-11-25 2 1(14) Innehållsförteckning 1. COSMIC FÖR KOMMUNEN... 2 1.1. INLOGGNING... 2 1.2. PATIENTLISTEN... 3 1.2.1. Utökad patientlist...

Läs mer

Registrering av ny patient

Registrering av ny patient Snabbhjälp Registrering av ny patient 1. Klicka på ikonen Patient i verktygsfältet, varvid fönstret Patienter öppnas. 2. I detta fönster klickar du sedan på ikonen Ny, varvid Patienter fönstret utökas

Läs mer

Manual för att ordinera infusioner i COSMIC R8.1

Manual för att ordinera infusioner i COSMIC R8.1 2017-09-26 Manual för att ordinera infusioner i COSMIC R8.1 A) Ordinera infusion med samma tillsats vid varje dos Ange i nyfliken det läkemedel som ska ordineras. En lista på mallar och produkter visas.

Läs mer

Aktuellt COSMIC R8.1. vecka

Aktuellt COSMIC R8.1. vecka Aktuellt COSMIC vecka 41 2017 Innehåll i detta nummer Lägesrapport Lägesrapport Status: Läkemedelsmigrering Utbildning E-kurs: Läkemedelsmigrering och överföring Ny funktionalitet vid Migrering av läkemedel

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Manual skapa och uppdatera genomförandeplan i LifeCare

Manual skapa och uppdatera genomförandeplan i LifeCare 2019-04-11 1 (14) Omsorgsavdelningen Upprättad den Ansvarig Systemförvaltare 2018-01-13 Upprättad av Reviderad den Karin Broholm 2019-04-11 Manual skapa och uppdatera genomförandeplan i LifeCare Kom igång

Läs mer

Sekreterare och Plussekreterare Version SP2 via PMO

Sekreterare och Plussekreterare Version SP2 via PMO Sekreterare och Plussekreterare Version 3.7.3 SP2 via PMO Starta MedSpeech 1. Från Mitt arbete i PMO klicka på Innehåll Länkar och Diktat - Lista 2. MedSpeech startar och du får upp en lista över diktaten.

Läs mer

Cosmic Messenger Funktionsbrevlådor

Cosmic Messenger Funktionsbrevlådor Manual Cosmic Messenger Ansvarig Anknytning Sidor Lotta Sjökvist, Folkhälsa och sjukvård 24131 20171018 1 1(13) Cosmic Messenger Funktionsbrevlådor Innehåll 1. Inledning... 3 1.1. Generell användning...

Läs mer

Varningsfunktion och Viktiga uppgifter

Varningsfunktion och Viktiga uppgifter 1 (8) Varningsfunktion och Viktiga uppgifter Varningsfunktion OBS Funktionen Varning i TakeCare används endast till att markera uppgifter som innebär risk för livshotande tillstånd eller allvarlig felbehandling.

Läs mer

Användarmanual Procapita HSL-Journal ICF

Användarmanual Procapita HSL-Journal ICF 2018-05-07 1 (36) Omsorgsavdelningen Ansvarig Upprättad den Susanne Ahlqvist 2018-04-27 Upprättad av Reviderad den Susanne Ahlqvist 2018-04-27 Användarmanual Procapita HSL-Journal ICF POST 235 81 Vellinge

Läs mer

Manual för BPSD-register

Manual för BPSD-register Manual för BPSD-register 1 OBSERVERA! För att programmet ska fungera måste du ha Internet Explorer 8.0 För att lägga in ny patient i systemet Gå in på huvudsidan Gå in på skattningar Skriv in personnummer

Läs mer

h Cosmic R8.1 i primärvård IT-avdelningen för primärvård Virdings allé Uppsala

h Cosmic R8.1 i primärvård IT-avdelningen för primärvård Virdings allé Uppsala h2018 08 2018-09-04 Lathund, vaccinationer på BVC 1. Hitta tidigare givna vaccinationer 2. Sök fram vaccinationsmall och gör den till Favorit 3. Ordinera vaccin med hjälp av Favorit 4. Administrera vaccination

Läs mer

Öppna det recept som ska makuleras genom att dubbelklicka på preparatet (eller högerklicka) och välj "Öppna recept".

Öppna det recept som ska makuleras genom att dubbelklicka på preparatet (eller högerklicka) och välj Öppna recept. Lathund för AsynjaVisph Elektronisk makulering E-recept Endast e-recept med korrekt status är möjliga att makulera elektroniskt. Status måste vara Mottagen eller Mottagen med kommentar. E-recept äldre

Läs mer

LATHUND SOL HANDLÄGGARE

LATHUND SOL HANDLÄGGARE LATHUND SOL HANDLÄGGARE 2015-12-21 1 Innehållsförteckning Logga in i Procapita... 2 Mina sidor... 3 Verktygsrad... 5 Utredningar... 9 Ny Utredning... 11 Dokumentation... 15 Insatsfliken... 17 Beslutsfliken...

Läs mer

Hantering av influensavaccinationer i Cosmic R8.1

Hantering av influensavaccinationer i Cosmic R8.1 Hantering av influensavaccinationer i Cosmic R8.1 För sjuksköterskor Dokumenthistorik Datum Kommentar Handläggare, enhet 2018-10-15 Revidering Stiina Bergwall, CVU 2018-10-04 Revidering Stiina Bergwall,

Läs mer

PMO- Inskrivningsmanual

PMO- Inskrivningsmanual PMO- Inskrivningsmanual Första kontakten Inskrivning, nyfödd Inskrivning, ej nyfödd Skriva ut Hembesöksunderlag Manual: PMO- Inskrivningsmanual. Version 1.0 Inskrivningsmanual 1.1. Innehållsförteckning

Läs mer

Lathund, vaccinationer på BVC

Lathund, vaccinationer på BVC Lathund, vaccinationer på BVC 1. Hitta tidigare givna vaccinationer 2. Sök fram vaccinationsmall och gör den till Favorit 3. Ordinera vaccin med hjälp av Favorit 4. Administrera vaccination 5. Överblick,

Läs mer

Lathund Procapita Omvårdnadspersonal

Lathund Procapita Omvårdnadspersonal Lathund Procapita Omvårdnadspersonal 1 Innehåll 1. Logga in och byt lösen... 3 2. Mina Sidor... 4 3. Nya meddelanden... 5 4. Sök dokumentation Hänt sen sist... 6 5. Digital signering Delegeringsbeslut...

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Läkemedelslistan via Link och Messenger för kommunernas sjuksköterskor

Läkemedelslistan via Link och Messenger för kommunernas sjuksköterskor Cecilia Gustafsson, Folkhälsa och sjukvård 2018-04-13 1:4 0(16) Läkemedelslistan via Link och Messenger för kommunernas sjuksköterskor Josefine Laago 2018-04-13 1:4 1(16) Innehåll 1. Läkemedelslistan åtkomst

Läs mer

Vodok 2.0. Komplement till chefsmanualen avsedd för MAS och MAR enligt kompetensmodellen

Vodok 2.0. Komplement till chefsmanualen avsedd för MAS och MAR enligt kompetensmodellen Vodok 2.0 Komplement till chefsmanualen avsedd för MAS och MAR enligt kompetensmodellen Skapat av: Maria Bende Rydell, Katarina Holmqvist och Eva Lindstedt Senast uppdaterad: 2019-01-18 0 Innehåll Inledning...

Läs mer

Handbok vårdplan. Du öppnar fönstret HSL - JOURNAL sök vårdplan via meny-valet Verktyg och väljer där: Sök plan, eller genom att klicka på ikonen

Handbok vårdplan. Du öppnar fönstret HSL - JOURNAL sök vårdplan via meny-valet Verktyg och väljer där: Sök plan, eller genom att klicka på ikonen Handbok vårdplan Innehållsförteckning: 1. sök vårdplan.sid. 1 2. skapa vårdplan och lägg till sökord..sid. 2 3. redigera anteckningar i vårdplan..sid. 4 4. ta bort/avsluta sökord och anteckning i vårdplansdelen

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret

Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår

Läs mer

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0 Lathund för fakturagranskare Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0 Charlotte Dahlqvist charlotte.dahlqvist@vgregion.se Innehåll Introduktion... 2 Granskarens roll...

Läs mer

erecept Läkemedelsförskrivning i Obstetrix Status-symboler som förekommer

erecept Läkemedelsförskrivning i Obstetrix Status-symboler som förekommer Obstetrix VGR Västra Götalandsregionen 2019-03-05 erecept 1.7.0.100 Sammanfattning Nya krav på ökad säkerhet från ehälsomyndigheten innebär bland annat att den befintliga PINkoden försvinner, förskrivaren

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Huvudfönstret för GroupWise

Huvudfönstret för GroupWise Huvudfönstret för Det mesta arbetet i utförs i huvudfönster. Huvudfönstrets olika delar beskrivs nedan. HUVUDMENY visas längst upp i och innehåller menypunkter: Arkiv, Redigera, Visa, Åtgärder, Verktyg,

Läs mer

MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5

MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5 MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5 Besökslista Vid inloggning i appen kommer den inloggade användarens besökslista visas Knappen längst upp till vänster är utloggningsknapp och knappen uppe till

Läs mer

Integration Mobimed Cambio Cosmic Ambulansverksamheten

Integration Mobimed Cambio Cosmic Ambulansverksamheten Riktlinje Process: 3 RGK Hälsa, vård och tandvård Område: Rutiner verksamheten Faktaägare: Richard Andersson, Sektionsledare Ambulansverksamheten Fastställd av: Stefan Engdahl, Verksamhetschef Ambulansverksamheten

Läs mer

Treserva. Genomförandewebben. Alla funktioner i Genomförande Webben Omvårdnadspersonal Senast reviderad: Manual för: Version:

Treserva. Genomförandewebben. Alla funktioner i Genomförande Webben Omvårdnadspersonal Senast reviderad: Manual för: Version: Genomförandewebben Alla funktioner i Genomförande Webben Treserva Omsorgskontoret Manual nr: 35 Senast reviderad: Manual för: Version: 2018-03-14 Omvårdnadspersonal 1.0.3 Sida 2 av 26 Innehåll Mitt skrivbord...

Läs mer

Att skapa egna konferenser i FirstClass

Att skapa egna konferenser i FirstClass Att skapa egna konferenser i FirstClass Som lärare har man behörighet att skapa egna konferenser i FirstClass förutom de som skapats centralt av skolledning och datagruppen. Man kan sedan välja vilka användare

Läs mer

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE Vellinge juni-10 Gunilla Andersson INLOGGNING Dubbelklicka på ikonen Logga in med användarnamn och lösenord, för att komma in i Centralen. Till vänster i fönstret finns Navigeringslistorna.

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Manual för BPSD-register

Manual för BPSD-register Manual för BPSD-register 1 OBSERVERA! För att programmet ska fungera måste du ha Internet Explorer 8.0 För att lägga in ny patient i systemet Gå in på huvudsidan Gå in på skattningar Skriv in personnummer

Läs mer

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår hemsida

Läs mer

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel.

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. 1 (15) 2018-02-28 Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. Innehållsförteckning Inloggning... 2 Regelverk för lösenord:... 3 Felmeddelanden vid första inloggning...

Läs mer

Första introduktionen i T4

Första introduktionen i T4 Första introduktionen i T4 Tidbok Hur man öppnar sin tidbok. Klicka på ikonen Tidbok längst upp på listen och skriv ditt namn ok Klicka på personalträdet (resurspaletten) längst upp till höger och välj

Läs mer

Manual för dokumentation av Enkel och Fördjupad läkemedelsgenomgång samt Läkemedelsberättelse i Cosmic

Manual för dokumentation av Enkel och Fördjupad läkemedelsgenomgång samt Läkemedelsberättelse i Cosmic Manual för dokumentation av Enkel och Fördjupad läkemedelsgenomgång samt Läkemedelsberättelse i Cosmic Dokumenthistorik Datum Ändring Handläggare 131021 Tillägg filter och nytt rubriksökord. Emma Halme

Läs mer

Lathund BHV Registrera tillväxt samt vaccinationer

Lathund BHV Registrera tillväxt samt vaccinationer Lathund BHV Registrera tillväxt samt vaccinationer Denna lathund riktar sig till BVC-sjuksköterskor inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Från 2014-05-19/21 ska BVC-sjuksköterskor börja registrera uppgifter

Läs mer

PMO-guide primärvården

PMO-guide primärvården Vaccination Registreringar på andra enheter visas när du klickar på. Detta måste göras varje gång du öppnar journalen. För mer information se guiden Huset. Registrera vaccination i Svevac Enligt ackrediteringsvillkoren

Läs mer

Korrespondens och intyg HighEdit

Korrespondens och intyg HighEdit Korrespondens och intyg HighEdit Läsa dokument Funktionen för att läsa och skriva mallbaserade brev och intyg finns under fliken Korr/Intyg. 1 Ta fram patientens journalmapp. 2 Välj fliken Korr/Intyg.

Läs mer

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23 Manual Invånare Stöd och Behandling version 1.4 Stockholm, 2015-11-23 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna vara aktiv

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Manual för BPSD-registret. Version 7 / juni 2014

Manual för BPSD-registret. Version 7 / juni 2014 Manual för BPSD-registret Version 7 / juni 2014 Logga in Logga in till registret överst till höger på hemsidan. (Observera att du hittar testdatabasen längre ner på hemsidan) Fyll i ditt personliga användarnamn

Läs mer

Sekreterare och Plussekreterare Version via Melior

Sekreterare och Plussekreterare Version via Melior Sekreterare och Plussekreterare Version 3.7.3 via Melior Logga in i Melior. Öppna MedSpeech via Externa program i menyraden, välj Utskrift diktatlista, v.g. se nedan. MedSpeech startar och du får upp en

Läs mer

Webbformulär i TakeCare

Webbformulär i TakeCare 1/42 Webbformulär i TakeCare 2/42 Boka formulär... 4 Schemalagda formulär... 7 Typ av schema... 8 Boka direkt... 8 En gång i framtiden... 8 Flera gånger i framtiden... 8 Intervall... 9 Dag... 9 Vecka...

Läs mer

Kontrollfrågor efter avslutad e-utbildning Cosmic Link2

Kontrollfrågor efter avslutad e-utbildning Cosmic Link2 PM 1 (10) Kommunikationsenheten Handläggare Mats Andersson 2018-10-11 Kontrollfrågor efter avslutad e-utbildning Cosmic Link2 Nedan följer ett antal kontrollfrågor som används för att säkerställa kunskaperna

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

SITHS i Easy. Handledning i hanteringen av Självdeklarationen

SITHS i Easy. Handledning i hanteringen av Självdeklarationen Handledning i hanteringen av Självdeklarationen Revisionshistorik Version Datum Författare Kommentar 1.0 2013-06-01 Therese Odmar Mellon Instruktion fastställd 2.0 2014-05-16 Therese Odmar Mellon Instruktion

Läs mer

Manual för barnhälsovårdens rapporter i BO

Manual för barnhälsovårdens rapporter i BO Manual för barnhälsovårdens rapporter i BO Rapporterna har gjorts för att verksamheten lättare ska hitta saknade registreringar för amning och rökning. Målet är att uppnå bra kvalitet på de uppgifter vi

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

SuperOffice Sales & Marketing

SuperOffice Sales & Marketing FÖRSÄLJNING SuperOffice Sales & Marketing Innehåll Registrera försäljning... 1 Registrera uppgifter på fliken Försäljning... 1 Uppskjutna, sålda och förlorade försäljningar... 3 Detaljkortet Aktiviteter...

Läs mer

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för attestanter. Sammanfattning Instruktioner om hur du attesterar i Marknadsplatsen 2.0

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för attestanter. Sammanfattning Instruktioner om hur du attesterar i Marknadsplatsen 2.0 Lathund för attestanter Sammanfattning Instruktioner om hur du attesterar i Marknadsplatsen 2.0 Charlotte Dahlqvist Charlotte.dahlqvist@vgregion.se Innehåll Introduktion... 2 Attestantens ansvar... 2 Inloggning

Läs mer

Författare Avd Telefon Datum Version Sid

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Link -Samordnad vårdplanering i Cosmic 1 (10) Link och Ärendeöversikten Link Ärendeöversikten finns i menyraden i Cosmic. Här visas alla aktuella vårdplaneringsärenden på enheten. Rutiner för att bevaka

Läs mer

Hotspot låter användaren skapa genvägar till andra sidor.

Hotspot låter användaren skapa genvägar till andra sidor. Hotspot låter användaren skapa genvägar till andra sidor. Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

LSS HANDLÄGGARE LATHUND FÖR LSS HANDLÄGGARE

LSS HANDLÄGGARE LATHUND FÖR LSS HANDLÄGGARE LSS HANDLÄGGARE LATHUND FÖR LSS HANDLÄGGARE 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logga in i Procapita... 3 Mina sidor... 4 Verktygsrad... 6 Utredningar...10 SoL utredningar/lss utredningar...10 Ny utredning...14 Aktualiseringsfliken...16

Läs mer

Delegeringsmodulen. Innehåll. Dok nr OSF/AU-18:024

Delegeringsmodulen. Innehåll. Dok nr OSF/AU-18:024 Dok nr OSF/AU-18:024 Delegeringsmodulen Innehåll 1 Logga in Delegeringsmodulen... 2 2 Ikoner i verktygsraden... 2 2.1 Mitt skrivbord... 2 2.2 Sök efter personal som redan har en delegering... 3 2.3 Sök

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

Schemalagd överföring till marknadsplats

Schemalagd överföring till marknadsplats HANDLEDNING FRÅN VITEC VITEC Schemalagd överföring till marknadsplats VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61

Läs mer

Användarmanual Procapita HSL Journal ICF

Användarmanual Procapita HSL Journal ICF 2014-04-11 1 (33) Användarmanual Procapita HSL Journal ICF Karin Bendroth Silfwerbrand Vellinge Kommun 2014-04-11 2 (33) Innehåll Inoggning... 3 Centralen... 4 Komihåg... 4 Mina meddelanden... 5 Bevakningar...

Läs mer

Administration av kommunala behörigheter inom RÖ

Administration av kommunala behörigheter inom RÖ Administration av kommunala behörigheter inom RÖ Instruktion för Behörighetsadministratörer www.regionostergotland.se Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Grunder... 3 2.1 Logga in... 3 2.2 Gränssnittet...

Läs mer

Rapport, sök journalanteckningar

Rapport, sök journalanteckningar Rapport, sök journalanteckningar 1. Sök dokumentation för en eller flera enheter/områden 2. Sök dokumentation för specifik patient 3. Sök i vårdplan 4. Aktuellt och Observera 5. Läs hela journalen 1. Söka

Läs mer

Ställa in aktivitet ( hänvisning)

Ställa in aktivitet ( hänvisning) i Softphone Ställa in aktivitet (hänvisning) Genom att ställa in en Aktivitet för ditt nummer kan du vidarekoppla dina samtal under till exempel ett möte så att du slipper bli störd. Den som ringer till

Läs mer

Manual för beställning via Capitex

Manual för beställning via Capitex Manual för beställning via Capitex BESTÄLLNING 1. Välj objekt och bilder att exportera: I valfri objektlista börja du med att markera det objekt du vill arbeta med. Klicka på Utför, välj Diakrit och därefter

Läs mer

Operationsjournal

Operationsjournal Operationsjournal 2017-03-20 I den här fasen går vi igenom operationsjournalens olika flikar. De fält som är markerade med en asterisk * är obligatoriska att fylla i. Du bör först göra dina inställningar

Läs mer

Instruktion till. Genomförandewebben Treserva

Instruktion till. Genomförandewebben Treserva ÄLDREFÖRVALTNINGEN INS 3.2A 1 (37) Instruktion till Genomförandewebben Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Östra Madenvägen 4 TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

Lathund för BHV i PMO. version 1.2

Lathund för BHV i PMO. version 1.2 Lathund för BHV i PMO version 1.2 Innehåll Logga in... 3 Mitt arbete... 3 Öppna journal... 4 Sök barn... 4 Registrera ett barn... 5 Sök efter barn som redan är registrerade i PMO... 5 Välj journaltyp...

Läs mer

Användarhandledning. Svenska Turistföreningen. Produktion av PowerPointpresentationer i Office 2010 2014-12-15

Användarhandledning. Svenska Turistföreningen. Produktion av PowerPointpresentationer i Office 2010 2014-12-15 Användarhandledning Svenska Turistföreningen Produktion av PowerPointpresentationer i Office 2010 2014-12-15 Inledning Nedan följer en kort instruktion om hur man går till väga för att skapa presentationer

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare. Procapita VoO. Användarnamn. Support Telefon: E-post:

UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare. Procapita VoO. Användarnamn. Support Telefon: E-post: UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare Procapita VoO Användarnamn. Support Telefon: 248450 E-post: dsoit-support@nykoping.se 1 Mina sidor... 3 Kom ihåg... 4 Nya Meddelanden... 5 Läsa, skriva och skicka meddelanden...

Läs mer

Manual Cosmic Link kommun

Manual Cosmic Link kommun Manual Cosmic Link kommun Sökord: Link, ärendeöversikt, persons ärende, samordning, SIP Dokumenthistorik Datum Kommentar Handläggare, enhet 2019-04-16 Manual skapad Karin Andersson Kihlberg, CVU Förvaltningen

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Lokal administration kommun Cosmic

Lokal administration kommun Cosmic Dok-nr 28643 Författare Version Carina Lundahl, systemförvaltare, Systemförvaltning A 3 Godkänd av Giltigt fr o m Carina Engerström, förvaltningsledare, Verksamhetsutveckling vård och hälsa 2019-06-03

Läs mer

PMO- Lathund Inloggning

PMO- Lathund Inloggning PMO- Lathund Inloggning Logga in Öppna journal Anteckningar i annat sekretessområde (Blå huset) Byta användare i öppen journal Stänga journal Stänga PMO Manual: PMO- Lathund Inloggning. Version 1.1 Fastställd

Läs mer

Kom igång med ibinder Avtalsregistret

Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med avtal Grunderna i ibinder.com Denna manual beskriver hur avtal hanteras i ibinder.com och är ett komplement till den separata manualen Kom igång med

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

Lathund för att lägga in information på ovanaker.se Innehållsförteckning

Lathund för att lägga in information på ovanaker.se Innehållsförteckning Lathund för att lägga in information på ovanaker.se Innehållsförteckning Inloggning... 2 Redigeringsläget... 3 Skapa innehåll... 4 Verktygsfältet... 4 Lägga till textblock... 4 Ändra textformat... 5 Lägg

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Lathund för Kommun. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 2 2012-02-26

Lathund för Kommun. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 2 2012-02-26 KLARA SVPL Lathund för Kommun sid Bakgrund och beskrivning Inkomna meddelanden d Kvittera meddelande 5 Administrativt meddelande 6 Inkomna meddelanden Felsänt meddelande 7 Byt medverkande part 8 Lägga

Läs mer

Appva MCSS - Manual. Baspersonal Varbergs kommun. Version

Appva MCSS - Manual. Baspersonal Varbergs kommun. Version Appva MCSS - Manual Baspersonal Varbergs kommun 1 Breddinförande Appva MCSS Digital signering med Appva MCSS införs i Varbergs kommun under 2019. Alla verksamheter förutom entreprenaderna (Vardaga och

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Godkänn betalningar Generellt Godkänn betalning vid registrering

Godkänn betalningar Generellt Godkänn betalning vid registrering Generellt För att de betalningar du registrerat (se vägledning Registrera betalning) eller sänt in till banken via fil (se vägledning Filer till banken) ska expedieras måste de godkännas och, om betalningarna

Läs mer

Registrering av Tjänst i Medusa - Länsteknik

Registrering av Tjänst i Medusa - Länsteknik Styrande dokument Regeldokument Arbetsinstruktioner Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 2 Sida 1 (9) Registrering av Tjänst i Medusa - Länsteknik Sida 2 (9) Innehållsförteckning

Läs mer

Manual DF Respons. Avvikelser VOF Förbättringsarbete VOF. Reviderad Lena Olsson, systemadministratör

Manual DF Respons. Avvikelser VOF Förbättringsarbete VOF. Reviderad Lena Olsson, systemadministratör Manual DF Respons Avvikelser VOF Förbättringsarbete VOF Reviderad 2017-12-08 Lena Olsson, systemadministratör 1 Innehåll RAPPORTERA AVVIKELSE.... 3 LÄSA OCH HANTERA AVVIKELSERAPPORT I DF RESPONS... 5 INLOGGNING

Läs mer

Observera att reservnummer inte får tas ut i test- eller utbildningssyfte.

Observera att reservnummer inte får tas ut i test- eller utbildningssyfte. INSTRUKTION 2016-10-03 RGS IT Utveckling och förvaltning Magdalena Hellerstedt Instruktion för uttag av reservnummer Reservnumren är gemensamma för Region Kronoberg och skapas i Cosmic. Generering av reservnummer

Läs mer

E-signatur (beslut) i Platina för administratörer eller handläggare

E-signatur (beslut) i Platina för administratörer eller handläggare 1 (18) Arbetsinstruktion E-signatur (beslut) i Platina för administratörer eller handläggare Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva i detalj hur e-signatur (beslut) i informationshanteringssystemet

Läs mer

Webbformulär i TakeCare

Webbformulär i TakeCare 1/39 Webbformulär i TakeCare 2/39 Boka formulär...4 Schemalagda formulär OBS! Endast för utsedda pilotenheter...7 Typ av schema...8 Boka direkt...8 En gång i framtiden...8 Flera gånger i framtiden...8

Läs mer

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet Vill du ändra eller ta bort en faktura som har blivit fel och ligger i ett flöde, fakturan har exempelvis blivit felkonterad eller ligger på fel leverantör,

Läs mer

MANUAL. FÖR ADMINISTRATION AV e TRUCK

MANUAL. FÖR ADMINISTRATION AV e TRUCK MANUAL FÖR ADMINISTRATION AV e TRUCK Innehåll Logga in... 3 Översikt... 4 Kurs...4 Register...4 Kurstillfällen... 5 Skapa kurstillfälle...5 Redigera kurstillfälle...5 Ta bort ett kurstillfälle...6 Bokningar...

Läs mer