En IT- arkitektur för vården. Nils Schönström i3h ehälsoins>tutet, Lnu

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En IT- arkitektur för vården. Nils Schönström i3h ehälsoins>tutet, Lnu"

Transkript

1 En IT- arkitektur för vården Nils Schönström i3h ehälsoins>tutet, Lnu

2 Föreläsningsserie Vårdens utveckling Pa>entens medverkan Na>onella strategier Kvalitetsregistren Beslutsstöd Informa>onsstrukturen Na>onell arkitektur Nils Schönström, ehi, lnu

3 Arkitektur Inte bara teknik..

4 Vad är Enterprise Architecture Enterprise Architecture applies architecture principles and prac>ces to guide organiza>ons through the business, informa.on, process, and technology changes necessary to execute their strategies

5 En enkel grundmodell Standarder Branschbeskrivning Tillämpad utveckling Verksamhetsarkitektur Lösningsarkitektur Verksamhets- övergripande mönster Verksamhets- preciserat mönster Logiskt Teknikoberoende Teknikberoende Teknik Hisa 1 ContSys Snomed CT Hisa 2 Hisa 3 HL7 v3 EHRCOM NI Nationellt Fackspråk för VoO TIS NARRR RIV-TA BIF NPÖ Hälsotjänst BHD

6 sid 6 Det finns många perspek>v som är vik>ga i ev projekt Logiskt perspek>v Verksamhetsperspek>v Informa>onsstrukturperspek>v Tekniskt perspek>v Säkerhetsperspek>v Arkitekturledningen - En del av den interna>onella it- strategin

7 Regelverk och styrning av projekt hos CeHis V- boken S- boken I- boken T- boken

8 Arbeten ur helhetsperspek>v Målbild och vägen dit VIT- boken, regelverk för den na>onella arkitekturen RIV- modellen, modell och mall för beskrivning av projekt Underlag för processtyrning Föreskrifter & regelverk Kunskapsunderlag Etik & värdegrund Operativ processtyrning Regler Kunskapsbaserad rekommendation Etiska riktlinjer Kärnprocess Hälsorelaterade tillstånd Hälsoärendeplaner med aktivitetssamordning och resurssättning Operativt processtöd Tillgängliggöra personella resurser Tillgängliggöra materiella resurser Samordning över verksamhetsstrukturer Underlag för processtöd Personella resurser Materiella resurser Verksamhetsstrukturer Förutsättningar i form av teknisk infrastruktur och säkerhetslösningar Sy[ar >ll av klargöra VAD SOM SKA ÅSTADKOMMAS Skillnaden mellan effektmål och projektmål!

9 RIV- modellen En ny version av RIV Modellen (v 2.1) finns framtagen som skall användas för beskrivning av Verksamheten och dess Informa>onsbehov i projekt (www.cehis.se) Resultatet blir en RIV- specifika>on, enligt mall Till denna kompleveras en teknisk beskrivning en så kallad SAD (systemarkitekturdokument) Uppdatering av RIV- modellen pågår kon>nuerligt Möjliggör avstämning av projektets arkitektur mot den na>onella arkitekturen (V, I, T och S)

10 Verksamhetsperspek>v Expertgruppen för verksamhetsarkitektur utgår från krav på IT- lösningar ur tre intressentperspek>v: invånarens, vårdverksamhetens samt ledningens perspek:v, och fokuserar på hur IT- lösningar kan bidra >ll av värde kan skapas för dessa. Metoder och modeller för av beskriva behoven och kraven ur dessa olika perspek>v vidareutvecklas, som stöd för projekt.

11 Verksamheten Processperspektiv Mål Intention Agerande Process Aktörer Resurser Regler ger möjlighet kommunicera och hålla information om Begreppsperspektiv Väldefinierade och ändamålsenliga begrepp Överenskommen termanvändning Bildens ursprung Torsten Lundberg

12 Informa>onsstrukturperspek>v Kvalitetssäkring och vidareutveckling av V- TIM (Verksamhetsorienterad >llämpad informa>onsmodell) - en informa>onsstruktur baserad på de termer, begrepp och informa>onsmodeller som krävs för av fullfölja och harmonisera pågående na>onella projekt.

13 Processmönster Mål Process Information Vilken informa>on vill vi kunna hantera i processen? Väldefinierade och ändamålsenliga begrepp Överenskommen termanvändning Bildens ursprung Torsten Lundberg TLK

14 Verksamhetsarkitektur Behov av information och funktionalitet från VIFO i Identifiera hälsotillstånd Seminarieresultat AL Bedömt behov av kompletterande utredande aktivitete r Inga behov av tillståndsidentifierande aktiviteter inom VoO Hälsotillstånd Händelse Aktivitet Hälsoärendesamband Hälsoförhållande Identifiera hälsotillstånd Hälsofrågeställning Genomföra tillståndsidentifierande aktiviteter Ej hälsoproblem Aktör Inga behov av ytterligare aktiviteter Hälsotillstånd Hälsoförhållande Motta hälsofrågeställning Nytt/uppdaterat häls oärende Hälsoärende Bedöma behov av tillståndsidentifierande aktiviteter Behov av tillståndsidentifierande aktiviteter inom VoO Aktuellt hälsotillstånd, Upprätta aktivitetsplan för tillståndsidentifierande aktiviteter Aktivitetsplan för tillståndsidentifierande aktiviteter Utföra tillståndsidentifierande aktiviteter Hälsotillstånd (fynd & obs) Utfall Analysera och bedöma häls otills tånd Bedömt hälsotillstånd Bedöma om hälsotillståndet utgör hälsoproblem eller ej Identifierat hälsoproblem Hälsotillstånd Individinfo Individens Förslag ev hälsoproblem samt infosamtycke Hälsoförhållande uppgivna häls otills tånd på aktiviteter Hälsohis torik Läsanvisning Typ av tidigare häls oärende/hälsotillstånd t.ex. Varning Aktivitetsplan inkl mål Identifierat häls oproblem Ett informationsbehov som en gång har hämtats upp i processen förutsätts finnas där. Det innebär att informationsbehoven inte dupliceras senare i processen även om man tydligt kan se att de behövs även där. Vård och omsorgs informations och funktionalitetsområden (Vifo) Aktuella häls oärenden och häls oärendesamband Individbaserad hälsa Individbaserad flödeslogik Typ av häls otills tånd Individinfo, Second t.ex. opinion boende Regler o Info om kunskapsunderlag infosamtycke, spärr etc Tillgänglig resurs Bokad resurs Bokad aktivitet Uppfattade och bedömda häls otills tånd Aktör Aktörens omgivningsfaktorer Individ Resurs Vård och omsorgstjänster Regelv erk & kunskapsunderlag Informationssäkerhet

15 Vård och omsorgs informations och funktionalitetsområden (Vifo) Individbaserad hälsa Individbaserad flödeslogik Aktör Aktörens omgivningsfaktorer Individ Resurs Vår d och omsorgstjänster Regelverk & kunskapsunderlag Informationssäkerhet

16 Tekniskt perspek>v Den tekniska expertgruppen utvecklar, förvaltar och >llhandahåller det tekniska regelverket inom den na>onella arkitekturen. Som stöd för den tekniska arkitekturen finns T- boken (RIV- TA), innehållande bland annat styrande principer och teknisk referensarkitektur. En mall för SAD (systemarkitekturdokument) finns framtagen för projekten. NPÖ NOD Vården på Webben Kvalitetsregister Nationell tidbok Framtida nationella applikationer Brygga NPÖ NOD NPÖ NOD TID... Tjänsteplattform QDB TID... Vägvalstjänst HSA tjänster Vårdsystem NPÖ NOD QDB... BIF tjänster Vårdgivaredomän Vårdgivare A Vårdsystem (ett eller flera) NPÖ NOD QDB... PAS TID PAS TID Vårdsystem (ett eller flera) NPÖ NOD QDB... BIF tjänster Tjänsteplattform Tjänsteplattform BIF tjänster Vårdgivaredomän Vårdgivare B Gemenskapsdomän Vårdgivare C, D, E Omsorgsgivare Y, Z TJÄNSTEKONTRAKT

17 Säkerhetsperspek>v Tar bland annat fram vägledningar för hur lagar och förfavningar ska tolkas och vilka krav som ställs vid >llämpning i IT- stöd. Tvärgående grupp, verksamhetsrepresentanter, teknisk kunniga och jurister Hanterar frågor från projekt och lands>ng Rapport levererad från "Pa>entdatalagen i prak>ken Loggningsutredning, pseudonymisering etc

18 Säkerhetsfrågor Auten>sering Dataintegritet Konfiden>alitet Oavvislighet / ansvarighet Spårbarhet Säkerhetsförvaltning

19 Auten>cering Cer>fikat Mjuka Hårda PKI (Public Key Infrastructure) Asynkron kryptering med nycklar

20 Behörighetshantering Katalog Vårdrela>on Samtycke Utlämnande av handling Menprövning Direkt åtkomst >ll annan huvudmans register

21 Oavvislighet/ansvarighet Ansvarig för innehållet - signering Förändring, rävning etc versionshantering, loggning Dataintegritet i överföringen

22 RäV pa>ent Säkerställa av det är informa>on från räv pa>ent Bara en pa>ent uppe åt gången i lösningen Kontexthanterare

23 Andra legala krav Återskapa det som var uppe i besluts- ögonblicket Vad är i slutänden journalen i juridisk mening?

24 En övergripande syn på delning informa>onen!"#$"%&'(!"*/#/*( 0%1'"2( )$&*+&,-'../,"( :;&'2&<*%&'( )'&7.%86'2.96'-( 34"*/56'2( )$&*5/#%&'( =#&/5%(

25 En sammanfavning av vårdens informa>onsområden

26 Verksamhetens informa>ons- och funk>onalitetsområden (VIFO)!"#$%&'()*+%),%-.$//01%"2"() #":"'9"#/) A*&$/(8$*&5"#'(:) 94#5":#*&5) 3,$%'45),%-.$//01%"2"() C":'"#) A*&$/(8$D($"#(5) #"/%00"&5(6%&) B6$/() #-/,'-&E"#) 67%",%-.$//) 34'$%#"'(,"#(5") 6''$,7&5) 34'$%4#"&5"8'(&"#)0"5)) (/69-,",$$(0%#5&-&:)%;1)#"$*#$$4<&-&:) 3,$%'450),%-.$//0+#) F-'':4&:'-::>#() 8"#$%&"''() #"$*#$"#) F-'':4&:'-::>#() 0(,"#-"''() #"$*#$"#) G(0%#5&-&:)>9"#) 9"#/$(01",$$,#*/,*#"#)!"#$%&'()*+%),%-.$//0+#)!"#$%&"''() #"$*#$"#) +(,"#-"''()#"$*#$"#)."#/$(01",$2 $,#*/,*#"#)

27 Na>onell ehälsa karta över funk>onsområden och informa>onsbehov Underlag för processtyrning Föreskrifter & regelverk Kunskapsunderlag Etik & värdegrund Kunskapsbaserad hälsorekommendation Opera:v processtyrning Regler Kunskapsbaserad rekommendation Etiska riktlinjer Individens egen hälsoprocess Vård och omsorgs kärnprocess Uppföljning Hälsorelaterade tillstånd och egenaktiviteter Hälsorelaterade tillstånd Hälsoärendeplaner med aktiviteter, aktivitetssamordning och resurssättning Resultat utfall Processtöd Tillgängliggöra kontaktväg Opera:vt processtöd Tillgängliggöra personella resurser Tillgängliggöra materiella resurser Samordning över verksamhetsstrukturer Underlag för processtöd Personella resurser Materiella resurser Verksamhetsstrukturer FörutsäEningar Informationsstruktur Teknisk infrastuktur Säkerhetslösningar

28 Verksamhet - IT Verksamhet stödjer och möjliggör (görs möjlig av) IT-stöd beskrivs med beskrivs med Verksamhetsmodeller Målmodell Process-/flödesmodell Begreppsmodell underlag för Modeller över IT-stöd Informationsmodell Funktionsmodell etc Bildens ursprung Torsten Lundberg

29 Verksamhet - IT Verksamhet Verksamhets- stödjer och möjliggör orienterad beskrivning (görs möjlig av) av ett tänkt IT-stöd IT-stöd Bildens ursprung Torsten Lundberg

30 Verksamhet - IT Spårbarhet Verksamhet Beskrivning Tydlighet Verksamhets- stödjer och möjliggör orienterad beskrivning (görs möjlig av) av ett tänkt IT-stöd Tydlighet IT-stöd Beskrivning Bildens ursprung Torsten Lundberg

31 Verksamhetens uppgift Verksamheten Beskrivning Mål Processer/flöden Begrepp & Termer Kodverk Verksamhetsroller Organisa>on Regler och riktlinjer Bildens ursprung Torsten Lundberg

32 Den gemensamma uppgiften för Verksamheten och IT Verksamheten Mål Processer/flöden Begrepp & Termer Kodverk Verksamhetsroller Organisa>on Regler och riktlinjer Tydlighet Verksamhetsorienterad beskrivning av IT-stöd Informa>ons- - behov - strukturer Workflow Användarroller Åtkomstregler Ru>ner Bildens ursprung Torsten Lundberg

33 IT s uppgift Verksamheten Mål Processer/flöden Begrepp & Termer Kodverk Verksamhetsroller Organisa>on Regler och riktlinjer Tydlighet Verksamhetsorienterad beskrivning av IT-stöd Informa>ons- - behov - strukturer Workflow Användarroller Åtkomstregler Ru>ner Tydlighet Utformning av IT-stöd Beskrivning Datamodeller Meddelandestrukturer Lagringsstrukturer Tillgänglighet Teknisk plaoorm Bildens ursprung Torsten Lundberg

34 Verksamhet - IT Spårbarhet Verksamheten Mål Processer/flöden Begrepp & Termer Kodverk Verksamhetsroller Organisa>on Regler och riktlinjer Tydlighet Verksamhetsorienterad beskrivning av IT-stöd Informa>ons- - behov - strukturer Workflow Användarroller Åtkomstregler Ru>ner Tydlighet Utformning av IT-stöd Datamodeller Meddelandestrukturer Lagringsstrukturer Tillgänglighet Teknisk plaoorm Bildens ursprung Torsten Lundberg

35 Verksamhet - IT Verksamhetsarkitektur Lösningsarkitektur Verksamheten Tydlighet Verksamhetsorienterad beskrivning av IT-stöd Tydlighet Utformning av IT-stöd Bildens ursprung Torsten Lundberg

36 Läkemedel? Lab Rtg Lab Rtg Rtg Beslutsstöd j r journal Ramverk för olika vyer Kommunal vård Stöd register Stöd register Stöd register Na>onella bastjänster Andra källor Andra källor Andra källor Logiskt perspek:v

37 Det handlar om samspelet mellan arbetet na>onellt och på hemmaplan Tack för uppmärksamheten!

Den kliniska processen i ett ehälsoperspektiv. Helena Nilsson Stockholm 2012-05-10

Den kliniska processen i ett ehälsoperspektiv. Helena Nilsson Stockholm 2012-05-10 Den kliniska processen i ett ehälsoperspektiv Helena Nilsson Stockholm 2012-05-10 Innehåll ehälsa i Sverige Processer ehälsokarta Praktiskt arbete (GIK) 3 Utveckling av ehälsa i samhället Nationella strategin

Läs mer

VITS-bok - Ramverk för utveckling av IT i Region Skåne

VITS-bok - Ramverk för utveckling av IT i Region Skåne Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2011-06-10 Dnr: Dokumentförvaltare: Rolf Bengtsson Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: arbetsmaterial Dokumentid: VITS-bok Region Skåne Dokumentformat:

Läs mer

RIV-SPECIFIKATION Infektionsverktyget 1(70) 2011-09-26 Ver 1.5. Kontaktpersoner: Rikard Lövström, projektledare rikard.lovstrom@gmail.

RIV-SPECIFIKATION Infektionsverktyget 1(70) 2011-09-26 Ver 1.5. Kontaktpersoner: Rikard Lövström, projektledare rikard.lovstrom@gmail. 1(70) Kontaktpersoner: Rikard Lövström, projektledare rikard.lovstrom@gmail.com 2(70) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 REVISIONSHISTORIK... 3 1 INLEDNING... 5 2 BESKRIVNING AV VERKSAMHETSOMRÅDE...

Läs mer

Innehåll... 0 Sammanfattning... 2 Grundläggande information... 4. Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 5

Innehåll... 0 Sammanfattning... 2 Grundläggande information... 4. Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 5 Målarkitektur 3R Målarkitektur 3R Sida 1(27) Innehåll Innehåll... 0 Sammanfattning... 2 Grundläggande information... 4 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 5 Nuläge... 5 Börläge... 8 Arbetshypoteser

Läs mer

Infektionsverktyget. RIV-specifikation Kap 4.1 SAD

Infektionsverktyget. RIV-specifikation Kap 4.1 SAD Infektionsverktyget RIV-specifikation Kap 4.1 SAD Innehållsförteckning 1. Allmän beskrivning... 8 1.1. Syfte... 9 1.2. Målgrupp... 9 1.3. Referenser... 9 1.3.1. Styrande dokument... 10 1.3.2. Stödjande

Läs mer

BARNHÄLSODATAPILOTEN. - ett samverkansprojekt i Kalmar Län

BARNHÄLSODATAPILOTEN. - ett samverkansprojekt i Kalmar Län BARNHÄLSODATAPILOTEN - ett samverkansprojekt i Kalmar Län 2 Barnhälsodatapiloten - ett samverkansprojekt i Kalmar Län Förord 2006 genomförde Regionförbundet inom ramarna för EUprojektet Den digitala samhälls

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Ett bättre och enklare intygsarbete

Ett bättre och enklare intygsarbete 1 (85) Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 Tel: Anna Dahlström anna.dahlstrom@inera.se www.cehis.se info@cehis.se Ett bättre och enklare intygsarbete Slutrapport

Läs mer

Hantera ordinationer för patienter med samordningsnummer och reservnummer. Ange utsättningsorsak via en strukturerad lista över orsaker

Hantera ordinationer för patienter med samordningsnummer och reservnummer. Ange utsättningsorsak via en strukturerad lista över orsaker 21(52) Doseringslogiken i Pascal ordinationsverktyg ska utvecklas med målsättningen att ordinatören ska ordinera på "samma sätt och i samma ordinationsvy" oavsett hur läkemedlet administreras (dos eller

Läs mer

1 Ramverk för interoperabilitet och återanvändbarhet i e-förvaltningen

1 Ramverk för interoperabilitet och återanvändbarhet i e-förvaltningen PM 1 (6) 2007-05-25 1 Ramverk för interoperabilitet och återanvändbarhet i e-förvaltningen (Texten är baserad på ett kapitel i Vervas rapport om att utveckla och använda gemensamma kravspecifikationer,

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Uppföljningsmodell för gemensam informationsstruktur. Utgångspunkter och förslag

Uppföljningsmodell för gemensam informationsstruktur. Utgångspunkter och förslag Uppföljningsmodell för gemensam informationsstruktur Utgångspunkter och förslag Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Patientkunskap Beskrivning Tjänstekontrakt och API:er 2014-06-25 Version 1.0 Patientkunskap

Patientkunskap Beskrivning Tjänstekontrakt och API:er 2014-06-25 Version 1.0 Patientkunskap Beskrivning Tjänstekontrakt och API:er 2014-06-25 Version 1.0 1 Innehåll Inledning... 3 Tjänster grunden för systemintegrationen... 3 Tjänsteplattform... 3 Tjänstekontrakt... 4 Tjänster/API:er... 5 Koppling

Läs mer

E-delegationen Vägledning för digital samverkan Version 2.1, 2013-11-15

E-delegationen Vägledning för digital samverkan Version 2.1, 2013-11-15 1(46) Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 1.1 Syfte och mål... 5 1.2 Vägledningen i sitt sammanhang... 5 1.3 Läsanvisning... 6 1.4 Avgränsningar... 6 1.5 Målgrupp... 6 1.6 Genomförande... 7 2 Introduktion...

Läs mer

Vägledning för e-hälsa i kommunen

Vägledning för e-hälsa i kommunen Vägledning för e-hälsa i kommunen Annika Mortensen 2014-12-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Beskrivning av e-hälsa... 4 2 Behov av organisation

Läs mer

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1 VÄGLEDNING Införandet av NPÖ ehälsa Införandet av NPÖ 1 Förord Denna vägledning riktas i första hand till kommuner, men avsikten är att även landstingen/regionerna och privata/ideella vårdgivarna ska se

Läs mer

Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012.

Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012. Projektplan 1(23) Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012. Projektägare är Marie Gustafsson, Regionförbundet. Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

e-strategisk inriktning och färdplan 2014-2018 för Nässjö kommun

e-strategisk inriktning och färdplan 2014-2018 för Nässjö kommun 0 (15) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 71 Reviderad: e-strategisk inriktning och färdplan 2014-2018 för Nässjö kommun Postadress Gatuadress Telefon (v) Telefax Bankgiro Org.

Läs mer

Myndighetsgemensam strategi för miljödatahantering. Version 1.0 2015-06-16

Myndighetsgemensam strategi för miljödatahantering. Version 1.0 2015-06-16 Myndighetsgemensam strategi för miljödatahantering Version 1.0 2015-06-16 1 Strategin för miljödatahantering är framtagen i samverkan mellan Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten samt länsstyrelserna

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Projektplan. Projektledare. Bakgrund. Tillgängliggöra strukturerade kunskapsprodukter i nya digitala format. Dnr 3592/2014 1(9) 2014-04- 0410-02

Projektplan. Projektledare. Bakgrund. Tillgängliggöra strukturerade kunskapsprodukter i nya digitala format. Dnr 3592/2014 1(9) 2014-04- 0410-02 2014-04- Dnr 3592/2014 1(9) Avdelningen för kunskapsstöd David Svärd david.svard@socialstyrelsen.se Projektplan Tillgängliggöra strukturerade kunskapsprodukter i nya digitala format Projektledare David

Läs mer

Rapport Intygstjänster 2013

Rapport Intygstjänster 2013 1 (24) 1 Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 Mob: 070-661 62 59 Peter Lindgren Peter.lindgren@inera.se www.cehis.se info@cehis.se Rapport Intygstjänster 2013

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

Projekt Ledning och samverkan

Projekt Ledning och samverkan ARBETSMATERIAL 1 (15) Datum 2013-11-29, vers 2 Projekt Ledning och samverkan - Sammanställning av arbetsläget november 2013 Denna text innehåller en sammanställning av huvuddragen i det arbete som nu pågår

Läs mer

2008:12. Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar

2008:12. Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar 2008:12 Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar MISSIV DATUM 2008-06-19 Slutrapport: Uppdrag till Verva att leda och samordna statsförvaltningens

Läs mer

Principer för digital samverkan. version 1.0. Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning

Principer för digital samverkan. version 1.0. Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning Principer för digital samverkan version 1.0 Med syfte att stödja en öppen, enkel och innovativ offentlig förvaltning http://en.wikipedia.org/wiki/file:selfridges_birmingham.jpg P r i n c i p e r f ö r

Läs mer

Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23

Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid SOU 2014:23 Utredningen om rätt information i vård och omsorg En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till en mer sammanhållen och ändamålsenlig

Läs mer

strategi för sjuksköterskors Svensk sjuksköterskeförenings arbete med ehälsa

strategi för sjuksköterskors Svensk sjuksköterskeförenings arbete med ehälsa strategi för sjuksköterskors Svensk sjuksköterskeförenings arbete med ehälsa Innehåll 4 Användnings områden för strategin och begreppet ehälsa 4 Vad är ehälsa? 5 Utveckling av ehälsa 6 Sjuksköterskors

Läs mer