Startpromemoria för planläggning av Kristinebergshöjden, Kristineberg 1:4 m fl i Kristineberg (230 lägenheter)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Startpromemoria för planläggning av Kristinebergshöjden, Kristineberg 1:4 m fl i Kristineberg (230 lägenheter)"

Transkript

1 STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (14) Handläggare: Magnus Bäckström Tfn Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Kristinebergshöjden, Kristineberg 1:4 m fl i Kristineberg (230 lägenheter) Förslag till beslut Stadsbyggnadsnämnden beslutar att planarbete påbörjas. Susanne Lindh Bo Bergman Nina Åman Sammanfattning Planförslaget utgör en del av stadsutvecklingsområdet VästraKungsholmen. Planförslaget grundas på planprogram för Nordvästra Kungsholmen (2002) samt de bearbetningar som därefter gjorts i samband med intilliggande detaljplaneprojekt. Planförslaget medför att höjden bebyggs med två bostadskvarter, som får lokaler för centrumändamål i bottenvåning mot Tove Janssons väg och den södra gatan. Planmotivet är att skapa en tät varierad bebyggelse som trappas från 4 våningar upp till 9 våningar så att kvarteren både kan möta slottets lägre skala och den storskaliga kontorsbebyggelsen som planeras utmed Essingeleden. Planförslaget är något tätare bebyggt än intilliggande detaljplan med bostadsbebyggelse, Krillans krog 1, och rymmer totalt ca kvm ljus BTA. Detta ger ca 230 lägenheter och ca 2000 kvm lokaler inklusive en förskola med 6 avdelningar i norra kvarteret. Stadsbyggnadskontoret bedömer att planförslaget kommer att bidra till att skapa en levande stadsmiljö med en bebyggelse som hör till innerstaden i linje med planprogrammets ambitioner. När höjden bebyggs kommer dock träd och naturmark inom planområdet inte att kunna bevaras. Slottet kommer nu i ett mer stadsmässigt sammanhang, vilket påverkar värdena för kulturmiljön kring slottet negativt, men detta kan också skapa nya värden för stadsmiljön och områdets framtida invånare bl a då parkerna rustas upp och göras mer tillgängliga. Den nya bebyggelsen ska gestaltas med stor hänsyn till slottsmiljön och parken. Husen ska också utformas för att klara störningar från trafik och ges en modern gestaltning, som bidrar till den nya stadsmiljö som nu utvecklas vid Kristinebergs slott. Stadsbyggnadskontoret bedömer att planförslaget ger möjlighet att skapa en mycket attraktiv boendemiljö i ett centralt läge med goda kommunikationer. För att aktuell detaljplan ska kunna förverkligas behöver båda angränsande detaljplaner för Krillans Krog och Kristineberg 1:10 vinna laga kraft. Box 8314, Stockholm. Besöksadress Fleminggatan 4 Telefon Fax

2 SID 2 (14) Utlåtande Syfte Detaljplanen syftar till att fullfölja planerna för stadsutvecklingsområdet Västra Kungsholmen genom att möjliggöra två nya bebyggelsekvarter öster om Kristinebergs slott. Planområdets läge och markägoförhållanden. Planområdet öster om Kristinebergs slott och Kristinebergsparken. Utsnitt ur Stockholmskartan. Planområdet ligger mellan Kristinebergsparken och planerad bebyggelse utmed Essingeleden. Planområdets preliminära gränser är anpassade till den kommande gatustrukturen och de projekt som planeras i närområdet såsom bostäder, kontor och idrottshall. Marken ägs av Stockholms stad.

3 SID 3 (14) Tidigare ställningstaganden Vision 2030 I Stockholm stads Vision 2030 (godkänd i fullmäktige juni 2007), anges att det växande Stockholm är en viktig förutsättning för att staden ska kunna utvecklas och att stockholmarna ska få en bättre stad att leva i. Samtidigt ställer en växande stad stora krav på bostadsbyggande, ny infrastruktur, och god offentlig service. Omkring en miljon personer beräknas bo i Stockholms stad år Översiktsplan I Promenadstaden - Översiktsplan för Stockholm, antagen av kommunfullmäktige 15 mars 2010, är planområdet utpekat som stadsutvecklingsområde med innerstadsbebyggelse. Den beslutade inriktningen i Program för Nordvästra Kungsholmen (2002), ska gälla för fortsatt planering och byggande. I översiktsplanen benämns stadsutvecklingsområdet Västra Kungsholmen. Detaljplan För västra delen av planområdet gäller Pl 943A, fastställd 1931, som anger planterad allmän plats. För östra delen av planområdet gäller stadsplan Pl 6111, fastställd 1964, som anger Park, Gatumark och Specialområde för motortrafik. För en mindre del i södra planområdet gäller Dp 92069, fastställd 1995, som anger kvartersmark för hotell. Riksintressen Essingeleden, Drottningholmsvägen och Bromma flygplats är kommunikationsanläggningar av riksintresse enligt 3 kap. 8 miljöbalken. Tillkommande bebyggelse och andra förändringar får inte innebära att trafikkapaciteten riskerar att inskränkas eller att framtida funktion hotas. Program för detaljplaner Stadsbyggnadskontoret har utarbetat ett program för stadsutveckling inom Nordvästra Kungsholmen. Stadsbyggnadsnämnden godkände i huvudsak programmet i januari I beslutet fastslog nämnden att området ska vara en del av innerstaden och att bebyggelsen ska anpassas efter denna ambition. Nämnden uttalade vidare att hög exploatering, klara kvartersindelningar och en mångfald i verksamheter och fasader är grunden för utformningen av stadsmässig bebyggelse. I programmet eftersträvas en mångfunktionell stad genom samlokalisering av bostäder och arbetsplatser. En varierad och nyskapande arkitektur eftersträvas.

4 SID 4 (14) Illustration från planprogrammet för Nordvästra Kungsholmen Aktuellt planområdes ungefärliga läge markerat i rött. I programmet för Nordvästra Kungsholmen föreslås ny bebyggelse i form av bostäder samt grönområde närmast slottet inom aktuellt planområde. Kristinebergsmotet Utanför planområdet, i nordost, finns en ny detaljplan är för Kristinebergsmotet (Dp ), lagakraftvunnen i september Detaljplanen innebär att den nuvarande trafikplatsen ersätts med en mindre ytkrävande trafiklösning. Staden gör nu här en investering för att genom detta frigöra mark för framtida bebyggelse på Kristinebergshöjden, väster om Essingeleden. Den nya trafikplatsen byggs just nu och beräknas vara färdig Förutsättningar Planområdet är en del av stadsutvecklingsområdet Västra kungsholmen, där det i nuläget pågår planläggning vid Kristinebergs slott genom flera detaljplaner. En stor del av norra stadsutvecklingsområdet har planlagts och här växer nu den nya stadsdelen fram. Stadsutvecklingen inom Västra Kungsholmen medför stora förändringar i den befintliga miljön. Inom stadsutvecklingsområdet är målet att skapa en attraktiv stadsmiljö som blir en del av innerstaden med en blandning av bostäder och verksamheter. Behovet av bostäder i Stockholm är idag stort och därför måste stadens mark användas så effektivt som möjligt, i synnerhet i centrala lägen. De tomter som exploateras bebyggs tätt och på de friytor som sparas/skapas utvecklas till attraktiva parker och offentliga platser som kan användas av stadens invånare.

5 SID 5 (14) Kristinebergs slott och slottsparken I den närmaste omgivningen ligger Kristinebergs slott och slottspark, vilka utgör en historisk miljö där avläsbara tidslager samverkar till en värdefull helhet. Slottet är en elegant, lite stram rokokobyggnad i sten på två våningar uppförd på 1700-talet. Klocktornet på taket har tillkommit i efterhand. Kristinebergs slotts huvudbyggnad är blåklassad av stadsmuseet, dess kulturhistoriska värde motsvarar fordringarna för byggnadsminne. Slottets två flyglar är grönklassade, vilket också innebär ett högt kulturhistoriskt värde och betyder att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. I dag ingår Kristinebergs slott i stadens allmännyttiga hyreslägenhetsbestånd och flyglarna används som skola. Slottet och dess flyglar är organiserade i en axel som tar stöd i och förstärker landskapsrummets riktning. Slottets huvudbyggnad, beläget i en trång sektion av dalstråket, delar upp parken i två delar. Kristinebergs slottspark (som är en del av Kristinebergsparken) är en kulturhistorisk anläggning med en formell struktur med axlar och siktlinjer. Inom planområdet återfinns även delar av den ursprungliga Kristinebergs Slottsväg. I dag används slottsparken i huvudsak av lekande skolbarn, hundägare och boende i Kristineberg. Mark Inom planområdet finns idag delar av Kristinebergs Slottsväg samt naturmark med berghällar och vegetationsklädda sluttningar. Områdets norra del innefattar även på och avfarter till Essingeleden. Området är till större delen inte avsett för att vistas i då det ligger intill större trafikleder. Den södra sluttningen har annekterats som odlingslotter och en brandövningsplats har funnits sedan lång tid tillbaka mellan Kristinebergsslott och Kristinebergspåfarten (Essingeleden).

6 SID 6 (14) Naturmark Inom planområdet återfinns naturmark med berghällar och vegetationsklädda sluttningar vilka tydligt beskriver det ursprungliga mälardalslandskapet. Området har ett högt naturvärde (naturvärdesklass 3, högt naturvärde av kommunalt intresse). Sammantaget inom hela Kristinebergsparken och områdena runt omkring finns ett ovanligt stort antal gamla ekar, lindar och fruktträd. Även grova askar och almar förekommer. Antalet grova träd är så betydande att området bedömts utgöra ett kärnområde för biologisk mångfald. Det har även konstaterats flera rödlistade arter i området. Trädens ålder samt dess betydelse för spridningssamband gör att träden inte fullt ut kan ersättas genom kompensationsåtgärder. Inom planområdet står idag 6 stycken ekar varav 1 är grov med en stamdiameter över 80 cm. Övriga träd är lind, oxel och ask. Planförslaget medför att samtliga träd inom detaljplaneområdet kommer att försvinna.

7 SID 7 (14) Förändringar sedan planprogrammet I samband med detaljplanearbeten i södra programområdet har den planerade stadsstrukturen i området kring Kristinebergs slott bearbetats sedan programmet för Nordvästra Kungsholmen togs fram Utvecklingen har skett utifrån de intentioner och gestaltningsprinciper som programmet slog fast. Den övergripande strukturen är utformad utifrån dessa utgångspunkter: Att bygga i så stor utsträckning som möjligt på redan exploaterad mark. Att bygga tätt för att spara friytor. Att skapa en skärm av bebyggelse som skyddar parken, bostäderna och skolan från miljöstörningar från Essingeleden. Att bevara sammanhållna grönområden som är viktiga både från biologisk och rekreations synpunkt. Att skapa en tydligt avläsbar sammanhållen stadsstruktur. Inom planområdet innebär föreändringarna sedan planprogrammet att gatustrukturen ändras något och att hela planområdet bebyggs. Bakgrunden till förändringarna är bl a att sträckningen justerats för den planerade nya gatan (Tove Janssons väg) för att skapa bättre förutsättningar för en bebyggelse som kan skärma park, bostäder och skola från störningar från Essingeleden. Tove Janssons väg förbinder Lindhagensgatan med Hjalmar Söderbergs väg och möjligör angöring till området. Den nya gatan anpassas i möjligaste mån till befintlig terräng och slottsparken, men kommer att medföra stora ingrepp i Kristinebergshöjdens terräng för att gatan ska få acceptabel tillgänglighet (maximal lutning 5%). Vidare har en omdisponering av ytorna för planerade bebyggelsekvarter skett kring slottet. Bakgrunden till detta är bl a att det visat sig svårt att bevara ekbestånden inom planprogrammets bebyggelseområden.fokus har därför lagts på att spara mer av det viktiga ekbeståndet öster om slottet (norr om planområdet), den så kallade Ekparken. Motivet till detta är att bevara ett större sammanhållet grönområde, vilket är viktigt för ekarnas överlevnad och för att åstadkomma en park med ett stort rekreationsvärde för stadsdelens invånare. Den vegetationsklädda sluttningen öster om Kristinebergsparken, som nu föreslås bebyggas, har idag ett lågt rekreationsvärde men ett högt naturvärde (naturvärdesklass 3, högt naturvärde av kommunalt intresse). Det bedöms svårt att bebygga Kristinebergshöjden med en tätare stadsbebyggelse utan att befintliga hällmarker och vegetation tas bort. Stadsutvecklingen i området kommer att medföra att landskapet kring slottet påtagligt förändras. Slottet och dess park kommer i ett tydligare stadsmässigt sammanhang och kvarteren föreslås därför ta upp slottets axelriktningar.

8 SID 8 (14) Detaljplaner i området Del av planöversikt för Västra Kungsholmen januari 2013 Flera detaljplanerarbeten är pågår i denna del av stadsutvecklingsområdet. 1. Krillans Krog 1, Dp Antagen i kommunfullmäktige i jan Nytt bostadskvarter för ca 160 lägenheter och förskola. Lokaler för centrumändamål utmed Hjalmar Söderbergs Väg. Detaljplanen är överklagad av bl a Trafikverket. Länsstyrelsen beslutade att prövning ska ske av beslutet att anta detaljplanen. 2. Kristineberg 1:10, Dp Plansamråd under april-maj Kontorsprojekt med lokaler för centrumändamål utmed gatan. 3. Aktuellt planområde, Kristinebergshöjden. Dp Nya bostadskvarter för ca 230 lägenheter och förskola samt med lokaler för centrumändamål utmed gatan.. 4. Kristinebergs slott 11 mm (Park1), Dp Plansamråd under feb-mar Kontor och brandstation För att aktuell detaljplan ska kunna förverkligas behöver båda angränsande detaljplaner för fastigheter (Krillans Krog 1) och Kristineberg 1:10 vinna laga kraft.

9 SID 9 (14) Planförslaget Planområdet med föreslagen kvartersstruktur Planförslaget grundas på den bearbetning av planprogrammets övergripande struktur som skett inför framtagande av intilliggande detaljplaner. Planförslaget medför att den befintliga höjden med den vegetationsklädda sluttningen inom planområdet kommer att bebyggas med två bostadskvarter. Befintlig natur och terräng bedöms dock inte att kunna sparas när vägar ska dras fram och höjden bebyggs. Planmotivet är att skapa en varierad stadsbebyggelse som både kan anpassas till den lägre skalan i parkmiljön mot slottet och möta den större skalan och stadslivet i gaturummet utmed Tove Janssons väg, med den planerade kontorsbebyggelsen mot Essingeleden på andra sidan. Bebyggelsen trappas därför stegvis så att kvarteren både kan möta slottets skala och kontorsbebyggelsen. Bebyggelsen trappas också så att höjdens krön förstärks. Kvarteren avgränsas av gator även mot omgivande parker för att möjliggöra angöring och för att tydliggöra gränsen mellan privat mark och allmänna platser. Kvarteren formas av riktningarna i slottets axlar samt Tove Janssons vägs och delas av en lokalgata. Den södra gatan kommer att utgöra ett viktigt gångstråk mellan kontorsbebyggelsen, parken och tunnelbanan. Gatan får därmed en bredare sektion som ger bättre kontakt med parken och en bred trottoar med plats för uteservering.

10 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 10 (14) Illustration, Snedbild från sydväst över Kristinebergsparken. Bild: Tengbom En lägre bebyggelse med gavlar i fyra våningar, som möter slottets skala, föreslås mot slottet och Kristinebergsparken. Volymerna trappas sedan upp mot Tove Janssons väg där bebyggelsen som högst är 9 våningar och i jämnhöjd med planerad kontorsbebyggelse på andra sidan gatan. Det varierade våningsantalet i området beskriver även höjdens topografi. Kvarteren öppnar sig mot Kristinebergsparken och kvällssolen. Gårdarna utformas utan murar och andra barriärer mot parken så att träd och grönska får fortsätta in på bostadsgårdarna och medverka till att det gröna parkrummet upplevs större. Den lägre bebyggelsen i området, dvs den som vetter ner mot äppelparken får gröna tak. Gröna tak höjer grönytefaktorn i området, bidrar till att ta hand om dagvatten och dämpar även i viss mån buller. Planförslaget rymmer ca kvm ljus BTA och har en exploateringsgrad på ca 3,4 inom kvartersmark. Detta kan jämföras med, intilliggande detaljplan, Krillans krog 1 som har en motsvarande exploateringsgrad på ca 3,2. Totalt innehåller kvarteren ca 230 lägenheter och ca 2000 kvm lokaler för centrumändamål. En förskola med 6 avdelningar planeras i det norra kvarteret i lokaler utemot Tove Jansson väg.

11 SID 11 (14) Kvarterens gestaltning Kvarten delas gestaltningsmässigt in i tre delar/projekt efter hur volymerna fördelats mellan byggherrarna. Exploateringskontoret har markanvisat aktuellt område till två byggherrar, NCC Construction Sverige AB och AB Svenska Bostäder. En variation i fasadernas gestaltning eftersträvas, men fasaderna behöver också vara i harmoni med varandra och de olika miljöer kvarterens sidor möter. Illustrerade fasader ska ses som tidiga gestaltningskoncept och planförslagets utformning och kvarterens gestaltning kommer att bearbetas vidare i kommande planarbete. Norra kvarteret - Kvarter 1 Norra kvarteret, vy från norr vid den nya gatan Tove Janssons väg, Bild: Tengbom Byggherre för det norra kvarteret, kvarter 1, är AB Svenska bostäder och ritas av Tengbom. Kvarteret föreslås få en gestaltning som bygger upp ett ramverk i byggnationen. Detta ramverk bestående av en lätt utskjutande relief bryter upp husen i mindre vertikala enheter, vilket ger en mer småskalig upplevelse för de boende och de som vistas i området. Det varierade taklandskapet, där vissa av de översta lägenheterna har fått rum med förhöjd takhöjd, bidrar ytterligare till att dela in bebyggelsen i mindre enheter och ger en mjukare trappning mellan lågt och högt. Balkongerna är inglasade och indragna i fasaden. Kvarteret föreslås få en varm och ljus grundton i t ex infärgad betong eller ljus puts med inslag av färgtoner. Inslagen av färgtoner kan utgöras av andra material. Delarna närmast slottet kräver en lugnare utformning och mer återhållsam färgskala som inte konkurrerar med slottet om uppmärksamhet. En överhög sockelvåning med lokaler föreslås längs hela Tove Janssons Väg. En förskola med 6 avdelningar planeras här i de två nedre planen nära till Ekparken och idrottsanläggningarna som finns i området.

12 SID 12 (14) Övre södra kvarteret - Kvarter 2 Kvarter 2, vy från Äppelparken, Bild: Joliark Det södra Kvarteret delas mellan två byggherrar. Byggherre för den övre delen, kvarter 2, är NCC Construction Sverige AB med Joliark arkitektkontor. Gestaltningskonceptet föreslås här få en lite mer återhållsam gestaltning i jämförelse med det norra kvarteret. Fasaderna mot slottet ges ett nedtonat och harmoniskt fasaduttryck så att slottet får ha kvar sin framträdande roll. Alla lägenheter har balkong mot gården och en utblick mot slottsparken. Längs balkongernas ena kortsida löper vajrar för klätterväxter för att förstärka växtligheten i gårdsrummet och dess koppling till parken. Fasaderna föreslås vara putsade i ljusa kulörer som kan varieras något med trappningen i volymerna. Mot Tove Janssons väg föreslås lokaler i höga sockelvåningar. Volymernas trappning förstärks genom att bjälklagen för våningsplanen och sockelvåning trappas efter vägens lutning. Kvarter 2, vy från Tove Jansson väg Bild: Joliark

13 SID 13 (14) Nedre södra kvarteret - Kvarter 3 Södra kvarteret, Kvarter 3, vy från söder mot den nya gatan Tove Janssons väg, Bild Tengbom Den nedre delen av södra kvarteret, Kvarter 3, är det minsta kvarteret. Byggherre och arkitekt är samma som för Kvarter 1( AB Svenska bostäder och ritas av Tengbom). Gestaltningskonceptet för Kvarter 3 är också i grunden detsamma som för Kvarter1. Ramverket återfinns även här och bidrar tillsammans med de varierande materialen och materialiteten till en indelning av bebyggelsen i mindre enheter som förstärker variationen. Kvarteret ska dock få ett eget utryck med en variation på samma tema som Kvarter 1. Mot Tove Janssons väg och den södra gatan får kvarteret lokaler i en förhöjd bottenvåning. Lokalerna utmed södra gatan får en bredare trottoar framför sig vilket ger möjlighet för mindre uteserveringar. Konsekvenser för miljön Genomförandet av detaljplanen bedöms inte kunna antas innebära betydande miljöpåverkan som avses i 5 kap PBL och 6 kap MB. Naturmiljö, buller och luftkvalité utgör de viktigaste miljö- och hälsofrågorna att ta hänsyn till i detaljplaneringen. Naturmiljövärden, buller och luftföroreningar har studerats i tidigare planarbete i samband med detaljplaner för intilliggande kvarter och utredningar kommer att uppdateras för aktuellt planområdet. Planförslaget kommer att medföra att befintliga naturvärden inom planområdet försvinner. Vad gäller buller är aktuellt planområde är den preliminära bedömningen inte lika utsatt för buller som intilliggande planområden. Utförda bullerberäkningar visar att endast mindre delar av fasaderna får ekvivalentnivåer överstigande riktvärdet 55 db(a) och krav på bostäder bedöms här kunna uppfyllas här genom att tillämpa avstegsfall.

14 SID 14 (14) Konsekvenser för kulturmiljön Den planerade stadsmässiga bebyggelsen i slottets närmiljö minskar upplevelsen av slottets i huvudsak lantliga läge till ett läge med stadsmässig karaktär vilket inverkar negativt på slottsparkens landskapsbild. När Kristinebergshöjden bebyggs och marken planas ut kommer förståelsen för och upplevelsen av det historiska kulturlandskapet försvinna. Höjdens trädbevuxna front mot fruktträdgården bildar ett rum i trädgården som kommer att tas bort vilket även försämrar trädgårdens miljöskapande värden. Den planerade uträtningen av Kristinebergs slottsväg medför att en historisk vägsträckning försvinner vilket minskar förståelsen för färdvägar på Kungsholmen i äldre tider. Den kulturhistoriskt värdefulla helhetsmiljön försämras då den terränganpassade vägen med dess trädkantning utgör ett värdefullt miljöskapande inslag i parkanläggningen. Tidplan Samråd: 3:e kv 2013 Granskning: 1:a kv 2014 Antagande: 2:a kv 2014 Stadsbyggnadskontorets ställningstagande Stadsbyggnadskontoret bedömer att planförslaget kommer att bidra till att skapa en levande stadsmiljö kring Kristinebergs slott i linje med planprogrammets för Nordvästra Kungsholmens ambitioner, där man strävar efter att utveckla området med en tät stadsbebyggelse som hör till innerstaden. När Stockholm växer och en stadsutveckling kring Kristinebergs slott sker kommer detta oundvikligen medföra stora förändringar i området bl a för landskapsbilden och för befintliga naturvärden. När höjden bebyggs kommer träd och naturmark inom planområdet inte att kunna bevaras. Fokus har därför lagts på att anpassa kvartersgränsen i norr så att de stora ekarna kan sparas i den så kallade Ekparken norr om planområdet, som har större ekologiska värden och får bättre tillgänglighet som parkmark. Slottet kommer nu i ett mer stadsmässigt sammanhang, vilket påverkar värdena för kulturmiljön kring slottet negativt. Detta kan också skapa nya värden för stadsmiljön och områdets framtida invånare då bl a parkerna rustas upp och göras mer tillgängliga. Kvarteren tar upp slottets axelriktningar och den nya bebyggelsen ska gestaltas med stor hänsyn till slottet och parkmiljön där slottet fortfarande ska dominera. Husen ska också utformas för att klara störningar från trafik och ges en modern gestaltning, som bidrar till den nya stadsmiljö som nu utvecklas vid Kristinebergs slott. Stadsbyggnadskontoret bedömer att planförslaget ger möjlighet att skapa en mycket attraktiv boendemiljö i ett centralt läge med goda kommunikationer. SLUT

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

STARTPROMEMORIA FÖR PLANLÄGGNING AV LUSTGÅRDEN 14 I STADSDELEN STADSHAGEN (KONTOR OCH BOSTÄDER)

STARTPROMEMORIA FÖR PLANLÄGGNING AV LUSTGÅRDEN 14 I STADSDELEN STADSHAGEN (KONTOR OCH BOSTÄDER) Planavdelningen Peter Jacobsson Tfn 08-508 269 06 Till Stadsbyggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2009-02-16 STARTPROMEMORIA FÖR PLANLÄGGNING AV LUSTGÅRDEN 14 I STADSDELEN STADSHAGEN (KONTOR OCH BOSTÄDER)

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande Ytterstadsavdelningen 2007-03-09 Martin Schröder Tfn 08-508 266 28 Fax 08-508 266 72 martin.schroder@sbk.stockholm.se Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-03-22 Handläggare: Eva Nyberg-Björklund Tfn 08-508 27 249 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Farsta

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Brånberget 1 i stadsdelen Ulvsunda (kyrka)

Startpromemoria för planläggning av Brånberget 1 i stadsdelen Ulvsunda (kyrka) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (6) 2012-05-25 Handläggare: Oskar Bergström Tfn 08-50827130 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Brånberget 1 i stadsdelen

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för område vid Diktsamlingen 1 i stadsdelen Abrahamsberg (ca 25 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för område vid Diktsamlingen 1 i stadsdelen Abrahamsberg (ca 25 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-11-21 Handläggare: Niklas Zetterberg Tfn 08-508 273 38 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för område vid

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2011-10-05 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-50826659 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Kavringen 1 samt område invid Saltvägen, del av Farsta 2:1 i stadsdelen Hökarängen (190 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Kavringen 1 samt område invid Saltvägen, del av Farsta 2:1 i stadsdelen Hökarängen (190 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (10) 2015-02-23 Handläggare Anna-Stina Bokander Telefon 08-508 26 265 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Kavringen

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Packrummet 9-12 och Årsta 1:1 i stadsdelen Liljeholmen

Startpromemoria för planläggning av Packrummet 9-12 och Årsta 1:1 i stadsdelen Liljeholmen STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (10) 2013-05-13 Handläggare: Ronnie Kristola Tfn 08-508 27 278 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Packrummet 9-12

Läs mer

Kompletterande startpromemoria för planläggning av Gamlebo 5 m.fl. i stadsdelen Stureby (ca 50 lägenheter, totalt ca 100 lägenheter)

Kompletterande startpromemoria för planläggning av Gamlebo 5 m.fl. i stadsdelen Stureby (ca 50 lägenheter, totalt ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2013-12-12 Handläggare: Linda Scherdin Tfn 08-508 27 322 Till Stadsbyggnadsnämnden Kompletterande startpromemoria för planläggning av Gamlebo

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Tönsberg 4 i stadsdelen Husby (LSS-boende, 6 st lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Tönsberg 4 i stadsdelen Husby (LSS-boende, 6 st lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2014-01-08 P L A N AV D E L N I N G E N Handläggare: Torbjörn Johansson Tfn 08 508 273 52 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Strandviolen 6 i stadsdelen Hässelby Villastad (1 gruppboende)

Startpromemoria för planläggning av Strandviolen 6 i stadsdelen Hässelby Villastad (1 gruppboende) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2012-02-15 Handläggare: Oskar Bergström Tfn 08-50827130 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Strandviolen 6 i stadsdelen

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Murmästaren 3 i stadsdelen Kungsholmen (165 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Murmästaren 3 i stadsdelen Kungsholmen (165 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (9) 2015-03-02 Handläggare Emma Engleson Telefon 08-50827370 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Murmästaren 3 i

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Kometen 3 i Vasastaden

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Kometen 3 i Vasastaden STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-03-26 Handläggare: Torbjörn Johansson Telefon: 08 508 27 352 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheten

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för område vid Kista Gårdsväg (del av Akalla 4:1 m fl) i stadsdelen Kista (170 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för område vid Kista Gårdsväg (del av Akalla 4:1 m fl) i stadsdelen Kista (170 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontoret Sida 1 (8) 2015-01-09 Handläggare Renoir Danyar Telefon 08-508 26 659 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för område

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Galtåsen 3 i stadsdelen Traneberg

Antagande av förslag till detaljplan för Galtåsen 3 i stadsdelen Traneberg Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (7) 2016-08-22 Handläggare Thomas Jansson Tfn 08-508 274 14 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Galtåsen 3 i

Läs mer

Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen

Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2012-11-26 Handläggare: Katarina Borg Tfn 08-508 275 39 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av verksamheter/byggvaruhus på delar av Riksby 1:3 och Bällsta 1:9 stadsdelen Bromma

Startpromemoria för planläggning av verksamheter/byggvaruhus på delar av Riksby 1:3 och Bällsta 1:9 stadsdelen Bromma STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2012-10-04 Handläggare: Oskar Bergström Tfn 08-508 27 130 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av verksamheter/byggvaruhus

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Prosten 1 i stadsdelen Nockeby (30 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Prosten 1 i stadsdelen Nockeby (30 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-11-21 Handläggare: Anna Hall Tfn +46 08-508 27 301 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Prosten 1 i stadsdelen

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Södermalm 8:57 (Färgarplan), i stadsdelen Södermalm (50 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Södermalm 8:57 (Färgarplan), i stadsdelen Södermalm (50 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2015-07-10 Handläggare Andreas Björklund Telefon 08-50827581 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Södermalm 8:57

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-02-19 Handläggare Renoir Danyar Telefon: 08-508 26 659 Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Förslag till beslut

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Timotejen 19 och 28 i stadsdelen Västberga (ca 980 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Timotejen 19 och 28 i stadsdelen Västberga (ca 980 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (10) 2013-05-23 Handläggare: Linda Palo Tfn 08-508 27 526 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Timotejen 19 och 28

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Trondheim 4 mm i stadsdelen Husby (ca 12 nya lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Trondheim 4 mm i stadsdelen Husby (ca 12 nya lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (6) 2010-09-29 Handläggare: Torbjörn Johansson Tfn 08-508 273 52 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Trondheim 4 mm

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Nockebyhov 1:1 vid Tyska Bottens Väg i stadsdelen Nockebyhov, Bromma (ca 45 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Nockebyhov 1:1 vid Tyska Bottens Väg i stadsdelen Nockebyhov, Bromma (ca 45 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2013-05-02 Handläggare: Nils Sylwan Tfn +46 08-50827253 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Nockebyhov

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Hönsfodret 1 i stadsdelen Södermalm (ca 30 st lägenheter samt kontors-, skol- och handelslokaler).

Startpromemoria för planläggning av Hönsfodret 1 i stadsdelen Södermalm (ca 30 st lägenheter samt kontors-, skol- och handelslokaler). STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (9) 2013-05-15 Handläggare: Mattias Olsson Tfn 08-508 27 261 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Hönsfodret 1 i stadsdelen

Läs mer

Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför fortsatt planarbete för Basaren 1 i stadsdelen Kungsholmen (50 lägenheter)

Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför fortsatt planarbete för Basaren 1 i stadsdelen Kungsholmen (50 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2010-06-29 Handläggare: Linda Palo Tfn 08-508 275 26 Till Stadsbyggnadsnämnden Redovisning av plansamråd och ställningstagande inför fortsatt

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Strandviolen 6 m.fl. i stadsdelen Hässelby Villastad (gruppboende)

Antagande av förslag till detaljplan för Strandviolen 6 m.fl. i stadsdelen Hässelby Villastad (gruppboende) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (6) 2013-01-14 Handläggare: Oskar Bergström Tfn 08-508 27 130 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Strandviolen

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Älvsjö 1:1, område vid Tanklocket 2 och 3 i stadsdelen Rågsved

Startpromemoria för planläggning av del av Älvsjö 1:1, område vid Tanklocket 2 och 3 i stadsdelen Rågsved Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (7) 2014-11-17 Handläggare Tony Andersson Telefon 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Älvsjö

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Bolidentriangeln (Renseriet 25 mf l) i stadsdelen Årsta (ca 500 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Bolidentriangeln (Renseriet 25 mf l) i stadsdelen Årsta (ca 500 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2015-05-22 Handläggare Niklas Zetterberg Telefon 08-508 27 335 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Bolidentriangeln

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Anholt 1 i stadsdelen Kista (ca 250 lägenheter, förskola och ungdomsgård)

Startpromemoria för planläggning av Anholt 1 i stadsdelen Kista (ca 250 lägenheter, förskola och ungdomsgård) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (12) 2013-03-25 Handläggare: Oskar Bergström Tfn 08-508 27 130 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Anholt 1 i stadsdelen

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Backhoppet 2 i stadsdelen Västertorp (Ändrad användning samt tillbyggnad av bageri/café)

Startpromemoria för planläggning av Backhoppet 2 i stadsdelen Västertorp (Ändrad användning samt tillbyggnad av bageri/café) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (8) 2014-05-22 Handläggare Tony Andersson Telefon 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Backhoppet 2

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Jakob Mindre 5 i stadsdelen Norrmalm (20 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Jakob Mindre 5 i stadsdelen Norrmalm (20 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (9) 2015-10-28 Handläggare Daniel Sjöborg Telefon 08-508 27 171 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Jakob Mindre

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Stora Tullhuset inom fastigheten Södermalm 10:35 i stadsdelen Södermalm (kultur)

Startpromemoria för planläggning av Stora Tullhuset inom fastigheten Södermalm 10:35 i stadsdelen Södermalm (kultur) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Plan Södermalm, Kungsholmen Södra Bromma Sida 1 (5) 2016-02-24 Handläggare Oskar Bergström Telefon 08-508 27 130 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Ytterstadsavdelningen Normalt planförfarande Dnr Inger Elonsson Tfn

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Ytterstadsavdelningen Normalt planförfarande Dnr Inger Elonsson Tfn TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Ytterstadsavdelningen Normalt planförfarande Inger Elonsson 2003-04-19 Tfn 508 275 72 Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för del av fastigheten Burmanstorp 1 i stadsdelen Farsta

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Koralen 7 och Bassångaren 13 i stadsdelen Långsjö, Dp

Planbeskrivning Detaljplan för Koralen 7 och Bassångaren 13 i stadsdelen Långsjö, Dp Stadsbyggnadskontoret Planbeskrivning Planavdelningen Joel Berring 2015-04-29 Telefon 08-508 27 387 Sida 1 (9) Planbeskrivning Detaljplan för Koralen 7 och Bassångaren 13 i stadsdelen Långsjö, Dp 2014-13247

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Ceremonien 5 i stadsdelen Nockebyhov (110 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Ceremonien 5 i stadsdelen Nockebyhov (110 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN SID 1 (6) 2009-10-08 Handläggare: Nina Åhman Tfn 08-508 275 44 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Ceremonien 5 i stadsdelen Nockebyhov (110

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Blåvidet 3 i stadsdelen Vinsta ( köp av anslutande

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Blåvidet 3 i stadsdelen Vinsta ( köp av anslutande Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (7) 2014-03-21 Handläggare Suzanna Tsygankova Telefon 08-508 27 568 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheten

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Gladan 2 och 8 i stadsdelen Stadshagen (156 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Gladan 2 och 8 i stadsdelen Stadshagen (156 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2010-10-22 Handläggare: Anders Berg Tfn 08-508 273 16 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Gladan 2 och 8 i stadsdelen

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheterna Engelsmannen 6 och Bornholmaren 1 m m i stadsdelen Blackeberg för bostäder(ca 64 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av fastigheterna Engelsmannen 6 och Bornholmaren 1 m m i stadsdelen Blackeberg för bostäder(ca 64 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (9) 2011-03-22 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-50826659 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheterna Engelsmannen

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av fastigheten Sköndal 2:1 i stadsdelen Sköndal (handel).

Startpromemoria för planläggning av del av fastigheten Sköndal 2:1 i stadsdelen Sköndal (handel). STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2010-08-12 Handläggare: Linda Palo Tfn 08-508 275 26 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av fastigheten Sköndal

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Älgen 5 i stadsdelen Östermalm (18 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Älgen 5 i stadsdelen Östermalm (18 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (8) 2016-04-04 Handläggare Catarina Holdar Telefon 08-508 274 44 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Älgen 5 i stadsdelen

Läs mer

Ansökan om planläggning för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten New York 1 i stadsdelen Ladugårdsgärdet (30 lägenheter)

Ansökan om planläggning för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten New York 1 i stadsdelen Ladugårdsgärdet (30 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2013-03-25 Handläggare: Linda Scherdin Tfn 08-508 27 322 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om planläggning för nybyggnad av flerbostadshus

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Springbrunnen 1 m m i stadsdelen Hässelby Gård (48 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Springbrunnen 1 m m i stadsdelen Hässelby Gård (48 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-02-14 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-508 266 59 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheten Springbrunnen

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Svea Artilleri 2 i stadsdelen Ladugårdsgärdet (15 studentlägenheter samt lokaler för förskola och livsmedelsbutik)

Startpromemoria för planläggning av Svea Artilleri 2 i stadsdelen Ladugårdsgärdet (15 studentlägenheter samt lokaler för förskola och livsmedelsbutik) . B.. 0. A B A. 0.. 0..0 A A. 0. () A A 0 B A 0. A Lr C A A B 0. 0 0.0 A B A A. B 0A. A.0 A. A.0 B B A A C 0 A.0 A B. A B B 0B. A.0 X. B... 0.... A A..... 0 0......... 0... Starrängsringen.0....0 0 0..

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Baslinjen 15 i stadsdelen Skarpnäcks Gård, Dp

Planbeskrivning Detaljplan för Baslinjen 15 i stadsdelen Skarpnäcks Gård, Dp STADSBYGGNADSKONTORET PLANBESKRIVNING PLANAVDELNINGEN Christian Bleckman 2014-02-07 Tfn +46 08-508 27 340 1 (8) Planbeskrivning Detaljplan för Baslinjen 15 i stadsdelen Skarpnäcks Gård, Dp 2013-10965 Box

Läs mer

Startpromemoria för planläggning för del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen Tallkrogen (ca 125 studentlägenheter)

Startpromemoria för planläggning för del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen Tallkrogen (ca 125 studentlägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2010-03-24 Handläggare: Niklas Zetterberg Tfn 08-508 273 35 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning för del av Gubbängen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Sätra 2:1 i stadsdelen Bredäng (120 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Sätra 2:1 i stadsdelen Bredäng (120 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (8) 2015-01-09 Handläggare Ann-Sofi Rundquist Telefon 08-508 27 332 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Sätra

Läs mer

Planen består av plankarta med bestämmelser. Till planen hör denna planbeskrivning samt genomförandebeskrivning.

Planen består av plankarta med bestämmelser. Till planen hör denna planbeskrivning samt genomförandebeskrivning. PLANBESKRIVNING 1(7) Planavdelningen 2011-04-28 Dp 2010-09766-54 Renoir Danyar Tfn 08-508 266 59 Detaljplan för fastigheten Figaro 3 i stadsdelen Kälvesta i Stockholm Dp 2010-09766-54 HANDLINGAR Planen

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Nattugglan 14 i stadsdelen Södermalm (kontor)

Startpromemoria för planläggning av Nattugglan 14 i stadsdelen Södermalm (kontor) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (9) 2013-11-12 Handläggare: Tony Andersson Tfn 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Nattugglan 14 i stadsdelen

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivningar för program och detaljplaner för Årstafältet i stadsdelarna Östberga, Enskedefältet och Årsta - remissvar

Miljökonsekvensbeskrivningar för program och detaljplaner för Årstafältet i stadsdelarna Östberga, Enskedefältet och Årsta - remissvar Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2013-10-29 Handläggare Marie Broberg Telefon: 08-508 14 050 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Miljökonsekvensbeskrivningar

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Startpromemoria för planläggning inom fastigheten Gubbängen 1:1 i stadsdelen Farsta (cirka 40 st studentlägenheter).

Startpromemoria för planläggning inom fastigheten Gubbängen 1:1 i stadsdelen Farsta (cirka 40 st studentlägenheter). Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (8) 2014-02-24 Handläggare Mattias Olsson Telefon 08-508 27 261 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning inom fastigheten

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Norra Djurgården 1:49 i stadsdelen Norra Djurgården (Kontor, utbildning)

Startpromemoria för planläggning av Norra Djurgården 1:49 i stadsdelen Norra Djurgården (Kontor, utbildning) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2012-05-07 Handläggare: Martin Edfelt Tfn +46 08-50827219 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Norra Djurgården

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för Tempelriddarorden 10 i stadsdelen Bredäng (180 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för Tempelriddarorden 10 i stadsdelen Bredäng (180 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-09-16 Handläggare: Per Anders Olsson Tfn 08-508 27 293 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Tempelriddarorden

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för del av Hässelby Villastad 28:1 i stadsdelen Hässelby Villastad (9 radhus)

Antagande av förslag till detaljplan för del av Hässelby Villastad 28:1 i stadsdelen Hässelby Villastad (9 radhus) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN -54 SID 1 (6) 2013-03-21 Handläggare: Helena Persson Tfn 08-508 27 237 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del av Hässelby

Läs mer

3.2.3 Bebyggelse mot stadsparken

3.2.3 Bebyggelse mot stadsparken 3.2.3 Bebyggelse mot stadsparken (GATA 2 och 8) Parkrummen ska avgränsas av tydliga bebyggelsefronter och gator (GATA 2 och 8). Bebyggelsen samverkar med det storskaliga parkrummet i skala och utgör en

Läs mer

Startpromemoria för planändring av Rådstugan 1, i stadsdelen Gamla Stan

Startpromemoria för planändring av Rådstugan 1, i stadsdelen Gamla Stan Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (5) 2014-03-10 Handläggare Ann-Sofi Rundquist Telefon 08-508 27 300 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planändring av Rådstugan

Läs mer

Kvarter 1:8. Byggnadsutformning. Bebyggelse mot Stadsparken/Boulevarden. Bebyggelse mot mot gata 3. Bebyggelse mot kvartersgata/gata 4b

Kvarter 1:8. Byggnadsutformning. Bebyggelse mot Stadsparken/Boulevarden. Bebyggelse mot mot gata 3. Bebyggelse mot kvartersgata/gata 4b Kvarter 1:8 Kvarteret ligger i den västra delen av detaljplanen i ett av de mest centrala l ägena inom hela utbyggnadsområdet Täby park. ARBETSMATERIAL BYGGHERRE: JM AB ARKITEKT: Erséus Arkitekter AB ca

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Arholma 2 i stadsdelen Hammarbyhöjden cirka 280 lgh

Startpromemoria för planläggning av Arholma 2 i stadsdelen Hammarbyhöjden cirka 280 lgh STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-10-02 Handläggare: Mattias Olsson Tfn 08-508 27 261 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Arholma 2 i stadsdelen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby 2015-08-18 Dnr MSN/2015:673 Planutskottet Start-PM Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby Ärendet Ägaren till Holmia 9 (Villa Solgården) har sökt planbesked i syfte att ändra användning

Läs mer

Överklagande av länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplan för område vid Björketorpsvägen i stadsdelarna Norra Ängby och Beckomberga i Stockholm

Överklagande av länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplan för område vid Björketorpsvägen i stadsdelarna Norra Ängby och Beckomberga i Stockholm STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN Arne Fredlund Tfn 08-508 282 30 SID 1 (6) 2012-09-10 Till Stadsbyggnadsnämnden Överklagande av länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplan för område

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheterna Torget 24 och 25 i stadsdelen Bromsten (fritids, förskola)

Startpromemoria för planläggning av fastigheterna Torget 24 och 25 i stadsdelen Bromsten (fritids, förskola) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2012-10-04 Handläggare: Tara Nezhadi Tfn 08-508 272 51 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheterna Torget

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Koralen 7 och Bassångaren 13 i stadsdelen Långsjö (inga nya bostäder)

Startpromemoria för planläggning av Koralen 7 och Bassångaren 13 i stadsdelen Långsjö (inga nya bostäder) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (5) 2014-10-30 Handläggare Joel Berring Telefon 08-508 27 387 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Koralen 7 och Bassångaren

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Gubbängen 1:1, Tallkrogsplan, i stadsdelen Tallkrogen

Startpromemoria för planläggning av del av Gubbängen 1:1, Tallkrogsplan, i stadsdelen Tallkrogen STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (9) 2013-05-10 Handläggare: Martin Larsheim Tfn 08-508 27 284 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Gubbängen

Läs mer

Startpromemoria för program för Aspudden och Midsommarkransen

Startpromemoria för program för Aspudden och Midsommarkransen STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2011-12-13 Handläggare: Linda Palo Tfn 08-50827526 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för program för Aspudden och Midsommarkransen

Läs mer

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Ändring av detaljplan (1283K-15079) för del av Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER. Årstafältet - en plats för möten

FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER. Årstafältet - en plats för möten STADSBYGGNADSKONTORET STADSBYGGNADSPRINCIPER, ETAPP 4 PLANAVDELNINGEN SID 1 (9) 2016-05-23 FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER UNDERLAG ETAPP 4 Årstafältet - en plats för möten Illustration Archi5 Box 8314,

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Länsmannen 1 m m, Gamla Enskede (ca 175 lgh och 100 studentlägenheter, skola, idrott)

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Länsmannen 1 m m, Gamla Enskede (ca 175 lgh och 100 studentlägenheter, skola, idrott) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (10) 2015-09-29 Handläggare Björn Peters Telefon 08-508 27 526 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheten Länsmannen

Läs mer

Detaljplan för Drakenberg 14 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp 2010-18643-54

Detaljplan för Drakenberg 14 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp 2010-18643-54 STADSBYGGNADSKONTORET DNR 2010-18643-54 PLANAVDELNINGEN 2012-02-28 Susanna Stenfelt 1(7) Tfn 08-508 261 42 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Drakenberg 14 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp 2010-18643-54

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna Kämpinge 1 och Neglinge 1 i stadsdelen Tensta

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna Kämpinge 1 och Neglinge 1 i stadsdelen Tensta Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2014-05-19 Handläggare Torbjörn Johansson Telefon 08-508 27 352 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Ytterstadsavdelningen Normalt planförfarande Dnr Monika Linderoth Tfn

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Ytterstadsavdelningen Normalt planförfarande Dnr Monika Linderoth Tfn TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Ytterstadsavdelningen Normalt planförfarande Monika Linderoth 2006-04-24 Tfn 08-508 266 22 Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Kistahöjden, del av Akalla 4:1

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Hässjan 1 m.fl. i stadsdelen Hagsätra

Startpromemoria för planläggning av Hässjan 1 m.fl. i stadsdelen Hagsätra Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (12) 2014-05-05 Handläggare Martin Larsheim Telefon 08-508 272 84 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Hässjan 1 m.fl.

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Styckgjuteriet 4 & Trängkåren 7 m.m. i stadsdelen Marieberg (300 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Styckgjuteriet 4 & Trängkåren 7 m.m. i stadsdelen Marieberg (300 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (11) 2013-02-10 Handläggare: Anna Rex Tfn 08-508 27 596 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Styckgjuteriet 4 & Trängkåren

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Ruddammen 29 i stadsdelen Norra Djurgården (ca 80 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Ruddammen 29 i stadsdelen Norra Djurgården (ca 80 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (6) 2013-05-23 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Ruddammen 29 i stadsdelen

Läs mer

Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för Trollhättan 30 m fl. i stadsdelen Norrmalm, S-dp

Remissvar angående samråd om förslag till detaljplan för Trollhättan 30 m fl. i stadsdelen Norrmalm, S-dp Kulturförvaltningen stadsmuseet Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-08-24 Handläggare Elisabet Wannberg Telefon: 08 50831561 Till Kulturnämnden, Kulturmiljöutskottet Nr. 5 Remissvar angående samråd om förslag

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Lingonriset 6 i stadsdelen Solhem, S-Dp

Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Lingonriset 6 i stadsdelen Solhem, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN Tara Nezhadi 2013-09-26 Tfn 08-508 27 251 1(7) Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Lingonriset 6 i stadsdelen Solhem, S-Dp 2013-11655-54 Orienteringskarta med

Läs mer

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Sara Lindh 2013-05-21 PLA 2012-020104 Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning Detaljplan för Kv. Städet, Brillinge 3:3 BEHOVSBEDÖMNING FÖR MILJÖBEDÖMNING

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Apeln 13 i stadsdelen Norrmalm i Stockholm, S-Dp 2013-19232

Planbeskrivning Detaljplan för Apeln 13 i stadsdelen Norrmalm i Stockholm, S-Dp 2013-19232 STADSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING PLANAVDELNINGEN Tony Andersson 2015-05-29 REV 2015-09-25 Tfn 08-508 27 318 1(11) Laga kraft 2015-11-23 Planbeskrivning Detaljplan för Apeln 13 i stadsdelen Norrmalm

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Riddaren 23 i stadsdelen Östermalm (0 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Riddaren 23 i stadsdelen Östermalm (0 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Dnr 2014 10801 Sida 1 (10) 2015-04-22 Handläggare Elena Kakavandi Telefon 08-508 272 58 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning

Läs mer

PROGRAMSAMRÅDSHANDLING

PROGRAMSAMRÅDSHANDLING SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Programsamrådshandling 1(10) DETALJPLANEPROGRAM tillhörande Detaljplan för kvarteret Hunden fastigheterna Hunden 2-6 och 8-17 Katrineholms kommun PROGRAMSAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN DNR Ewa Wåhlin Tfn (6)

STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN DNR Ewa Wåhlin Tfn (6) STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN DNR 2010-02062 Ewa Wåhlin 2013-09-17 Tfn 08-508 28 233 1(6) Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av fastigheten Telefonfabriken 1 mfl i stadsdelarna Midsommarkransen,

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00169 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Krillans Krog 1, Hjalmar Söderbergs väg i stadsdelen Kristineberg, Dp

Detaljplan för del av fastigheten Krillans Krog 1, Hjalmar Söderbergs väg i stadsdelen Kristineberg, Dp Utlåtande 2013:16 RIII (Dnr 311-117/2013) Detaljplan för del av fastigheten Krillans Krog 1, Hjalmar Söderbergs väg i stadsdelen Kristineberg, Dp 2007-37127- 54 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Godkännande av förslag till detaljplan för områden vid Grycksbovägen, Enskedevägen m fl i stadsdelarna Svedmyra och Stureby (270 lägenheter)

Godkännande av förslag till detaljplan för områden vid Grycksbovägen, Enskedevägen m fl i stadsdelarna Svedmyra och Stureby (270 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-03-15 Handläggare: Anna Åsell Tfn 08508 282 45 Till Stadsbyggnadsnämnden Godkännande av förslag till detaljplan för områden vid Grycksbovägen,

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM GRANSKNINGSHANDLING. tillhörande detaljplan för del av kvarteret Mesen. med närområde inom Kneippen i Norrköping

GESTALTNINGSPROGRAM GRANSKNINGSHANDLING. tillhörande detaljplan för del av kvarteret Mesen. med närområde inom Kneippen i Norrköping GESTALTNINGSPROGRAM tillhörande detaljplan för del av kvarteret Mesen med närområde inom Kneippen i Norrköping Vårt diarienummer den 27 augusti 2015 GRANSKNINGSHANDLING 2(8) Innehållsförteckning Syfte

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 1357/2012 FASTIGHETEN BORSTNEJLIKAN 1 M FL PÅARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Mark- och exploateringsenheten inkom den 6 september 2012 med en förfrågan avseende upprättande

Läs mer

Detaljplan för Hammarbyhöjden 1:1, vid Kv Snöfallet i stadsdelen Björkhagen i Stockholm, S-Dp

Detaljplan för Hammarbyhöjden 1:1, vid Kv Snöfallet i stadsdelen Björkhagen i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET PLANBESKRIVNING PLANAVDELNINGEN Susanna Stenfelt 2011-11-17 Tfn 08-508 261 42 1(100) Detaljplan för Hammarbyhöjden 1:1, vid Kv Snöfallet i stadsdelen Björkhagen i Stockholm, S-Dp

Läs mer

Startpromemoria för planläggning för del av Kvarnberget 1 i stadsdelen Rinkeby (Rinkeby Moskén)

Startpromemoria för planläggning för del av Kvarnberget 1 i stadsdelen Rinkeby (Rinkeby Moskén) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2010-07-02 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-508 266 59 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning för del av Kvarnberget

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Kvarnseglet 2 m fl i stadsdelen Rinkeby (9 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Kvarnseglet 2 m fl i stadsdelen Rinkeby (9 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN SID 1 (6) 2010-10-28 Handläggare: Tara Nezhadi Tfn 08-508 272 51 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheten Kvarnseglet 2 m fl i stadsdelen

Läs mer

Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram. April 2010

Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram. April 2010 Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram April 2010 Kv. Tappström 3:1, Ekerö Gestaltningsprogram FÖRHANDSKOPIA Inledning Inledning Ekerö kommun har under vintern 2009-10 fastställt

Läs mer

Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra

Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra 2010-09-14 Dnr MSN/2010:988 Kommunstyrelsen Start-PM Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra Ärendet Villa Ekbacken ägs för närvarande av den kanadensiska staten och utgör

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av Aspudden 2:1 invid Kv Flyttfågeln i stadsdelen Aspudden, S-Dp 2014-02336

Planbeskrivning Detaljplan för del av Aspudden 2:1 invid Kv Flyttfågeln i stadsdelen Aspudden, S-Dp 2014-02336 STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN Tony Andersson 2014-11-18 Tfn 08-508 27 318 1(11) Planbeskrivning Detaljplan för del av Aspudden 2:1 invid Kv Flyttfågeln i stadsdelen Aspudden, S-Dp 2014-02336 Planområdet

Läs mer

Förslag till beslut 1. Stadsbyggnadsnämnden antar förslaget till detaljplan. Anette Scheibe Lorentzi

Förslag till beslut 1. Stadsbyggnadsnämnden antar förslaget till detaljplan. Anette Scheibe Lorentzi Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (10) 2016-10-31 Handläggare Maria Pettersson Telefon 08-508 26 662 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för Snödroppen

Läs mer