Sverige världens bästa innovationsmiljö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sverige världens bästa innovationsmiljö"

Transkript

1 Sverige världens bästa innovationsmiljö Mål för projektet Innovation för tillväxt Kunskapsbaserade företag ska växa. Sveriges regering tar beslut om en nationell innovationsstrategi en Innovationsplan Sverige. Politiker, näringsliv och myndigheter genomför konkreta åtgärder under projektets gång. Ökad kunskap om varför innovation är viktigt En stärkt positiv attityd till innovation

2 Styrgruppen: från ord till handling Marcus Wallenberg ordförande Björn O. Nilsson Melker Schörling Kristina Alsér Charlotte Brogren Annika Lundius Lars Backsell Christina Lugnet Stefan Löfven Johan Hernmarck Göran Sandberg Anders Ekblom Pontus Braunerhjelm

3 Vägen till en innovationsstrategi för Sverige

4 Arbetsgrupper & aktiviteter Skatter IPR Ledarskap Design Kompetent kapital FoU i SMF Process/entreprenör: - kapital - personal -ledarskap Expertskatt Idé för värdeskapande Kunskap - FoU - Utbildning Marknad - kund - användare Prioritering Innovationsupphandling Kompetensförsörjning Internationalisering Effektiva myndigheter

5 Stimulans av FoU i små och medelstora företag Förslag till stimulansåtgärder inom tre områden: Kompetens och utvecklingsstimulans genom: -Innovationscheckar -Innovationscoacher Ekonomisk stimulans genom skatteincitament -Kapitaltillskott till innovationsföretag -Skatteavräkning för FoU-projekt Efterfrågestimulans genom en ny typ av offentlig innovationsupphandling - Förkommersiell- (SBIR) upphandling Förslagen sammanfattas i : Tillväxt och fler jobb genom satsningar i små och medelstora företag (IVA)

6 Attrahera utländska experter Förslag till att förbättra den svenska expertskatten genom att: Införa en nedre inkomstgräns på kronor för experter ocn nyckel personer för att få expertskatt. Forskare ska kunna få även med lägre lön. Förläng skatten från tre till fem år. Ska omfatta även utländska medborgare som vistats i Sverige ex. för studier under de senaste fem åren Ge forskaskattenämnden i uppdrag att aktivt informera om expertskatten Förslagen sammanfattas i: Konkurrenkraftig skatt för utländska experter (IVA)

7 Kompetent kapital i tidiga skeden Förslag inom tre områden: En ny typ av fonder där staten genom sitt engagemang attraherar institutionellt kapital inte minst utländskt Ett regionalt förankrat inkubatorsystem med statligt stöd Ökade incitament för affärsänglar Förslagen presenteras i : Tillväxtföretag behöver mer kompetent kapital i tidiga skeden (IVA)

8 Offentlig innovationsupphandling Förslag inom tre områden En ny delegation för innovationsupphandling Identifiera och ge stöd till myndigheter som gör innovationsupphandlingar Ökat metodstöd till offentliga inköpare och deras leverantörer Förslagen presenteras i : Sverige behöver fler offentliga innovationsupphandlingar (IVA)

9 Effektiv statlig förvaltning Hur kan den statliga förvaltningen utvecklas för att bli effektivare och skapa bättre förutsättningar för innovation? - Tre problemområden: Regeringskansliets styrning - Otydlig styrning - Risk för detaljstyrning - Få resultatdialoger - Inte optimal resurstilldelning Drivkraften till förändringar -Regeringens styrning driver sällan förändring -Svaga incitament för radikala förbättringar Förändringsarbetet inom myndigheten -Det finns viktiga skillnader i förändringsprocesser jämfört andra organisationer -Stödet för att driva förändring kan förbättras Arbetsgruppens medlemmar: Christina Lugnet, Tillväxtverket, (ordförande), Kristina Alsér, Länsstyrelsen I Kronobergs län, Göran Arvidsson, IVA, Måns Collin IVA, Yvonne Gustafsson, Statskontoret, Peter Hallman, Mc Kinsey (projektledare) Läs mer om förslaget på

10 Effektiv statlig förvaltning - förslag Regeringskansliets styrning - Flexiblare anslagstilldelning - Myndighetens styrelse ersätts av Myndighetens råd (bollplank GD) - Ny typ av senior kontakt på departementen - Utvärdering av varje enskilt uppdrag till myndighet Drivkraften till förändringar -Faktabaserade resultatdialoger varje kvartal -Pris till bästa myndighetsutvecklare -Ta bort hinder för rörlighet till privat sektor - Tätare genomlysning av myndighetens prestation och förbättringspotential -GD ska utvärderas efter sin fömåga att leda förändring Förändringsarbetet inom myndigheten -Ökat erfarenhetsutbyte mellan olika generaldirektörer -Faktabaserade jämförelser och kunskapsutbyten mellan myndigheter

11 Kompetensförsörjning (arbetet pågår) Utgångspunkt kompetens av olika karaktär behövs på olika nivåer i samhället Spetskompetens Yrkesinriktad utbildning Generella kompetenser som initiativkraft, problemlösning etc. Gruppen arbetar inom fyra områden Utbildning på olika nivåer Kompetensutveckling av individer i arbete Omställningsförmåga, flexibilitet och rörlighet Integration Arbetsgruppens medlemmar: Annika Lundius, Svenskt Näringsliv (ordförande), Leona Achentagen, Jönköpings International Business School, Johan Blom, Myndigheten för yrkeshögskolan. Svante Bylund, IF Metall, Nils Karlsson, Ratio, Håkan Larsson, Astra Zeneca, Thomas Malmer, Naturvetarna, Henrik Lagerträd, IVA (projekteldare)

12 Internationalisering och omvärldsbevakning (pågår) Gruppens arbete kring internationalisering av SMF pågår inom tre områden: Föreslå konkreta åtgärder som kan bidra till små och medelstora företags internationella expansion. Belysa redan pågående lokala och regionala exportfrämjande insatser. Dessa kan sedan ingå Innovationsplan Sverige. Belysa och tydliggöra behovet av samordning mellan både näringspolitiska åtgärder och åtgärder inom näringslivets nätverk och strukturer kring internationalisering av SMF Arbetsgruppens medlemmar: Stefan Löfven, IF Metall (ordförande), Johan Ancker, Teknikföretagen, Mats Berggren, Sweden Bio, Staffan Bjurulf, Region Värmland, Henrik Fridén, Vinnova, Erik Giertz, KTH, Anna Nilsson Vindefjärd, LIF, Rolf Rising, Invest Sweden, Olof Sandberg, Research Inst. of Sweden, Niklas Tranaeus, Swedish Institute, Anders Wenström, Exportrådet, Alexander Zuza, IF Metall, Martin Wikström, Tillväxtanalys (projektledare Omvärldsbevakning), Johan Persson, IVA (projektledare - Internationalisering

13 Internationalisering och omvärldsbevakning Gruppens arbete kring omvärldsbevakning är inriktat mot: Hur Sveriges offentligt finansierade omvärldsbevakning och -analys (inklusive närvaro i utlandet) inom forskning, utbildning och innovation bör vara organiserad i framtiden. Exempel på aktörer som har ett behov av sådan omvärldsbevakning är: Staten (riksdag, regering, departement och myndigheter) Kommuner, landsting och sjukvården Universitet och högskolor Näringslivet Intresseorganisationer Arbetsgruppen ska formulera en vision för hur systemet bör vara utformat för att på bästa sätt vara till nytta för så många svenska aktörer som möjligt.

14 Prioriteringar (arbetet pågår) Utgångspunkter: Prioriteringar sker alltid, också i innovationssystemet. Behov av att skapa effektiva och transparenta system för prioriteringar. Inom vilka delar av innovationssystemet kan och bör man prioritera? Vilka prioriteringsverktyg behövs?. Gruppen arbetar inom tre områden: Genomlysning av behov ör prioritering inom innovationssystemet Beskrivning av innovatonssystemet ur ett prioriteringsperspektiv Verktyg för prioritering Arbetsgruppens medlemmar: Björn O. Nilsson, IVA (ordförande), Ola Asplund, IF Metall, Maria Dahl Torgesson, VINNOVA, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Fräjdin & Hellqvist AB, Håkan Gergils, Ecofin, Göran Sandberg, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Sverker Sörlin, KTH, Ted Fjällman IVA (projektledare)

15 Ledarskap för innovativ tillväxt (Arbetet pågår) Föreslå ett program som bidrar till att : Öka antalet företag som har en tillväxtpotential att växa uthålligt Öka antalet företag med tillväxtambitioner Inspirationsaktiviteter, med syftet att få fler att realisera sin tillväxtpotential genom att vilja utveckla företaget Medvetandegöra och skapa engagemang hos företagare/ägare/styrelse om möjligheterna att växa och utvecklas Främja utvecklingen av tillväxtkompetens Fokus på de personella resurserna hos ledaren/ledningsgruppen, utveckla ledarskapskompetensen för innovativ tillväxt Öka inflödet av extern kompetens och kompetent kapital i företag med tillväxtambitioner Utveckla kunskaps/utbildningscentra (nationellt/regionalt) för att driva inspirationsseminarier och program för att utveckla tillväxtkompetensen

16 Skatter och innovation (arbetet pågår) Uppgift: Analysera skattesystemet ur ett innovationspolititiskt perspektiv Utgångspunkt: Skattesystemet bör ur ett innovationspolitiskt perspektiv utformas så att både risktagande och soliditet stimuleras Båda delarna kritiska för att moblisera tillräckliga resurer när ett innovationsföretag utvecklas Resurserna består både av kapital och investerad tid. Analysgruppens medlemmar: Rune Andersson Mellby Gård AB (ordförande), Johan Fall, Svenskt Näringsliv, Carl-Otto Swartz egenföretagare, Åsa Hansson, Lunds Universitet, Magnus Henrekson, IFN, Arvid Söderhäll IVA (projektledare)

17 PRV och immaterialrättens betydelse för att lyckas skapa tillväxt genom starkare innovationsfokus (kommande seminarium) Kunskapen kring immaterialrättens alla delar oerhört viktig. PRV vill att innovationscoacher och ägare till små och medelstora företag får en ökad kunskap om immaterialrätten. (FoU i SME) Genom att utbilda de som jobbar på inkubatorer, managementteamet som ska jobba i den nya fonden och affärsänglar skapar vi bättre förutsättningar till kommersiell framgång. Med ökad kunskap om immaterialrätternas roll och funktion gör vi det möjligt för dessa viktiga aktörer att utvärdera de immateriella tillgångarna i de bolag de avser att investera i. Kunskapen gör det också möjligt att se om bolagen har eller behöver en tydlig immaterialrättsstrategi som har en naturlig koppling till en tillväxtstrategi. (Kompetent kapital) Om man vid upphandlingsförfarandet av misstag offentliggjort en företagshemlighet kan det skada uppfinnaren/företaget på ett sätt som inte går att reparera. Det kan inte nog understrykas att myndigheten när den begär in anbud, vilka kan innefatta skyddsbara uppfinningar, informerar om att anbudsgivaren redan vid inskickandet av anbudet måste begära att de delar som anger själva uppfinningen ska beläggas med sekretess. Har anbudet inklusive uppgifter om uppfinningen blivit offentligt hos myndigheten saknas möjlighet att senare söka patent, ofta också skydd för design (mönsterskydd). (Innovationsupphandling)

18 Design (seminarium den 28/3 i samarbete med SVID) Frågeställningar: Forskning visar att företag som investerar i design utvecklas bättre, anställer fler, är mer innovativa och exporterar mer. Vilka initiativ och åtgärder krävs för att få fler företag att investera i design? Företag som arbetar strategiskt med design är mer benägna att utveckla nya erbjudanden. De behöver också i mindre utsträckning konkurrera med pris. Vilka är hindren för att fler svenska företag ska börja arbeta processorienterat med design? Design blir ett allt viktigare globalt konkurrensmedel och en allt viktigare del av olika innovationsprocesser. Vilken roll kan och bör design spela i en innovationsstrategi för Sverige?

Swedish Incubators & Science Parks. Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den Nationella Innovationsstrategin

Swedish Incubators & Science Parks. Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den Nationella Innovationsstrategin Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges kunskapsintensiva innovationsmiljöer Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den

Läs mer

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Näringsdepartementet Tillväxtverket 310 anställda Budget ca. 4000 miljoner SEK (Inklusive regionala fonden) VINNOVA (Verket för innovationssystem) 200 anställda

Läs mer

Betänkandet SOU2015:16 Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar

Betänkandet SOU2015:16 Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar YTTRANDE 2015-06-08 AD-411-2015/1127 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU2015:16 Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (dnr N2015/2421/IF) Sammanfattning PRV ställer sig överlag

Läs mer

Skatters inverkan på innovation Innehåll

Skatters inverkan på innovation Innehåll Skatters inverkan på innovation Innehåll Skatters inverkan på innovation... 1 1. Bakgrund... 2 2. Deltagare... 2 2.1. Analysgrupp... 2 2.2. Referensgrupp... 2 3. Inledning... 3 3. 1. Risktagande... 3 3.

Läs mer

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 1 VINNOVA investerar omkring två miljarder kronor om året för att förbättra förutsättningarna för innovation.

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Råd och metoder. 1. Hur innovativ är du? Våga tänka nytt!

Råd och metoder. 1. Hur innovativ är du? Våga tänka nytt! 1 Råd och metoder Det räcker inte att testa sin innovationsförmåga, det gäller också att förbättra den. Här finner du en hel del råd, metoder och arbetsfrågor. Du kan arbeta med mycket av detta på egen

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Politiska förslag från Sveriges uppfinnare och entreprenörer

Politiska förslag från Sveriges uppfinnare och entreprenörer Politiska förslag från Sveriges uppfinnare och entreprenörer Svenska Uppfinnareföreningen samlar uppfinnare, utbyter erfarenheter och ger uppfinnarna en röst vad gör politiken? Lobby 2014 och framåt Beslutad

Läs mer

Slutrapport Utvecklingsanalys 2015-06-22

Slutrapport Utvecklingsanalys 2015-06-22 2015-06-22 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Genomförande... 4 2.1 Syfte... 4 2.2 Styrgrupp... 5 2.3 Referensgrupp... 5 2.4 Arbetsgrupp... 5 2.5 Övergripande mål... 5 2.6 Aktivitetsmål... 6 2.7 Länsövergripande

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

innovation och entreprenörskap

innovation och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovation och entreprenörskap handlingsplan för örebroregionen 2014-2016 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen 2014 2016 1 Innehåll 1.

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Betänkande av Utredningen om immaterialrättens roll i innovationssystemet Stockholm 2015 SOU 2015:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Förord Ett framgångsrikt ny- och småföretagande är i hög grad nyckeln till tillväxt, sysselsättning och fortsatt välstånd i Sverige. En helt dominerande andel av de nya jobb som tillkommit har skapats

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Frågeställningar med svar inför riksdagsvalet 2014

Frågeställningar med svar inför riksdagsvalet 2014 Inför det kommande riksdagsvalet har Svenska Uppfinnareföreningen sänt sju frågor ur vår programförklaring till representerade riksdagspartier. Syftet med aktiviteten är att förse Svenska Uppfinnareföreningens

Läs mer

FOKUSOMRÅDE: AFFÄRSMANNASKAP, ENTREPRENÖRSKAP OCH INTERNATIONALISERING

FOKUSOMRÅDE: AFFÄRSMANNASKAP, ENTREPRENÖRSKAP OCH INTERNATIONALISERING 1 FOKUSOMRÅDE: AFFÄRSMANNASKAP, ENTREPRENÖRSKAP OCH INTERNATIONALISERING En underlagsrapport från Innovationskraft Sverige. Medlemmar i fokusgruppen är Eric Giertz, Peter Geisler och Malin Persson. Innovationskraft

Läs mer

NÄTVERKET FÖR INNOVATIONSUPPHANDLING

NÄTVERKET FÖR INNOVATIONSUPPHANDLING NÄTVERKET FÖR INNOVATIONSUPPHANDLING SLUTDOKUMENTATION JUNI 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G... 2 1 / B A K G R U N D... 3 2 / S Y F T E O C H M Å L... 3 3 / D E L T A

Läs mer

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar 2011 10 31 1 Förord I föreliggande rapport redovisas resultat från ett regeringsuppdrag som genomförts

Läs mer

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer

Kapitalförsörjning i små och

Kapitalförsörjning i små och Kapitalförsörjning i små och medelstora företag I en paneldiskussion om de små företagens kapitalförsörjning inledde Hans Lööf, professor KTH, Småföretagsdagarnas första pass med en presentation titulerad

Läs mer

Det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar. Kartläggning och analys

Det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar. Kartläggning och analys Det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar Kartläggning och analys Anna Ax, Paula Lembke & John Sjöberg - PRV Lars Gustafsson, Monica Hjertman, Malin Riis & Lena Rimsten

Läs mer

Partikongressens beslut - riktlinjer

Partikongressens beslut - riktlinjer Partikongressens beslut - riktlinjer 2.2 Fler jobb och en starkare arbetslinje 5 2.2.1 En jobbskapande näringspolitik Locked, 1:a pris Cykelstyre och lås i ett. Styret fälls ihop och låser framhjulet.

Läs mer

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se

Läs mer

VÄGVAL UPPSALA. Finansiering av tillväxtbolag. Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande

VÄGVAL UPPSALA. Finansiering av tillväxtbolag. Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande VÄGVAL UPPSALA 2 Finansiering av tillväxtbolag Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande finansiering av tillväxtföretag INNEHÅLL Bakgrund och sammanfattning 3 En

Läs mer

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt Innovationspolitik en politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt Innehållsförteckning Förord................................................5

Läs mer

En handlingsplan för life science. 25 åtgärder för att stärka Sveriges konkurrenskraft To Do! P

En handlingsplan för life science. 25 åtgärder för att stärka Sveriges konkurrenskraft To Do! P En handlingsplan för life science 25 åtgärder för att stärka Sveriges konkurrenskraft To Do! P Det handlar om att förbättra strukturer och använda befintliga resurser smartare Svensk life science har en

Läs mer