Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 234 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s), utom 98 Lisbet Lundberg (s) John Green (mp) Mariann Karlsson (v) Sivert Hugosson (kd) Anders Ivansson (c) Roger Stålbrand (m) Jan Enarsson (m) Ann-Christine Quist-Karlsson (s) ersättare för Karl Längberg (s) 98 Bodil Johansson (c) ersättare för Karin Helmersson (c) Brith-Louise Fagerstrand, ersättare (s) Mats Larsson, ersättare (s) Hans Dahlström, ersättare (s) Anders Svensson, ersättare (v) Anders Karlsson, ersättare (fp) Ghassan-Alizzi, SPI-praktikant Anette Arbman, ekonomichef Mats Arnér, sekreterare Utses att justera Mariann Karlsson Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Mats Arnér Markus Lund Mariann Karlsson Paragrafer Bevis Organ Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i Förvaltningshuset. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Nybro kommunstyrelseförvaltning, förvaltningshuset, Nybro Markus Lund G:\Protokoll\Kommunstyrelsen\2008\ Protokoll från kommunstyrelsen.doc

2 Sammanträdesdatum 235 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET: 96 Budgetuppföljning januari-maj 2008 samt kommentarer kring Sveriges Kommuners och Landstings ekonomirapport från maj Beslut om generell borgen 2008 för kommunens koncernbolag. 98 Ekonomisk reglering efter förlikning med Stora Hotellet i Nybro AB. 99 Inköp av del av mark från fastigheten Nybro Smedstorp 2: Projekt scanning av fakturor. 101 Regler för fakturerings- och fordringsbevakning. 102 Andelsbidrag Glasriket AB. 103 Redovisning av uppdrag om interndebitering. 104 Detaljplan för kvarteret Broccolin m fl i Nybro. 105 Detaljplan för kvarteret Flundran m fl i Nybro. 106 Eventuell ändring av kommungränsen mellan Nybro och Emmaboda. 107 Inköpspolicy för Nybro kommun. 108 Redovisning av synpunktshanteringen. 109 Besvarande av motion angående öppna nämndssammanträden. 110 Förslag att avstå upphandling avseende om- och tillbyggnad av Kulturskolan, Staren Nybro Bostads AB:s begäran om försäljning av fastigheten Mårtensryd 1: AB Nybro Brunns begäran om att köpa fastigheten Nybro Tikaskruv 9:7 (Glasskolan) i Nybro kommun. 113 Inköp av stationshuset i Nybro kommun.

3 Sammanträdesdatum 236 (forts) 114 Motion om att sälja Folkets Hus-lokalerna och omkringliggande mark. 115 Statistikrapport från omsorgsnämnden till kommunfullmäktige över gynnande beslut, som inte har verkställts inom tre månader. 116 Anmälan av delegationsbeslut. 117 Aktuellt från Regionförbundet. 118 Anmälningar a-p.

4 Sammanträdesdatum Dnr 08/0024 Budgetuppföljning januari-maj 2008 samt kommentarer kring Sveriges Kommuners och Landstings ekonomirapport från maj 2008 Kommentarer kring SKL:s ekonomirapport Sveriges Kommuner och Landsting ger ut ekonomirapporten två gånger per år. Den har nu utkommit för maj Ekonomirapporten belyser landstingens och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt. Ekonomirapporten finns i sin helhet på kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet. Vi sammanfattar vad som konstateras i rapporten: Nu väntar kärvare tider med krav på fortsatta effektiviseringar och kostnadsanpassningar i kommuner och landsting. Den snabba återhämtningen på arbetsmarknaden, som medfört mycket god tillväxt i skatteunderlaget, är nu över. Det innebär att det ekonomiska resultatet kommer att försämras rejält jämfört med de senaste årens goda resultat. Kommunerna kan klara tumregeln för god ekonomisk hushållning under två förutsättningar: En återhållsam kostnadsutveckling med bra anpassningsförmåga samt värdesäkrade statsbidrag. Landstingens situation är besvärligare med relativt starka behov av kostnadsökningar inom sjukvården. Samtidigt är statens finanser bättre än på flera decennier och skälen är starka att värdesäkra statsbidragen för att därmed ge bättre planeringsförutsättningar för kommunsektorn. Kommunsektorn totalt sett har gynnats under de senaste årens kraftiga återhämtning, men det finns kostnader som underskattats, bland annat framtida pensionsutbetalningar. Man måste ha beredskap för oförutsedda händelser, som kan vara av olika karaktär, exempelvis miljöpåverkan och att det finns osäkerhet i ekonomiska bedömningar. Med god ekonomi behöver inte verksamheterna beskäras direkt vid sådana händelser. Antalet arbetade timmar ökade 2007 med 3,5 procent, vilket aldrig tidigare uppmätts. Detta har betydelse för kommunernas ekonomi. En så omfattande tillväxt är inte möjlig i ett längre perspektiv.

5 Sammanträdesdatum (forts) Budgetuppföljning för nämnder och styrelsen januari till och med maj 2008, Nybro kommun Uppföljningen framgår av nedanstående sammandrag och redovisas totalt för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Informationen är hämtad från redovisningen i ekonomisystemet. Riktpunkten för perioden uppgår till 41,7 procent. Intäkt/ Kostnadsslag, tkr Årsbudget Ackumulerat Utfall Avvikelse riktpunkt %-förb Förbruk 2007 Bokslut 2007 Intäkter ,3% 45,7% Personalkostnader ,9% 41,0% Övriga kostnader ,9% 45,3% Kapitalkostnader ,2% 40,5% 0 Bruttokostnader ,1% 42,6% Nettokostnader ,7% 41,3% kr Nettokostnadsförbrukningen uppgår till 43,7 procent, vilket är 2 procent högre än riktpunkten. Denna avvikelse motsvarar drygt kronor i högre nettokostnader beräknat mot riktpunkten. Föregående år, vid motsvarande tidpunkt, uppgick nettokostnadsförbrukningen till 41,3 procent. I särskild bilaga redovisas budgetuppföljningen per nämnd. I bilagan redovisas löpande prognoser för de olika nämnderna och styrelsen. I särskild bilaga redovisas också uppföljning av kommunstyrelseförvaltningens budget. Det är angeläget att följa nämndernas ekonomi under 2008 då flera nämnder tidigare aviserat negativa avvikelser från budgeten. Respektive förvaltning ska, enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen, löpande redovisa ekonomiska prognoser. Dessa redovisas i den separata budgetuppföljningen per nämnd. Tilläggsbudget för de olika nämnderna har inte helt beaktats i denna uppföljning då respektive förvaltning måste ange hur de olika beloppen ska hanteras inom deras budgetar till ekonomienheten, vilket inte skett ännu fullt ut. Personalkostnader I nedanstående tabell redovisas budget och aktuellt utfall för personalkostnaderna för aktuell period samt för föregående års motsvarande period. KS TKN SBN KFN OMS IFN BUT VA ÖFN TOTALT Utfall Utfall Ökning % 98,4% 104,5% 101,2% 105,0% 111,5% 101,2% 98,9% 101,1% 105,1% Bud ökning 89,0% 106,1% 102,4% 106,5% 110,4% 104,6% 101,8% 103,3% 105,5%

6 Sammanträdesdatum (forts) För överförmyndarnämnden finns inga jämförelsesiffror för 2007 då de ingick i kommunstyrelsens budget och utfall. Totalt sett är det ekonomiska utfallet för personalkostnaderna något lägre än riktpunkten (0,8 procent) och ligger marginellt lägre än föregående års motsvarande period och då blev utfallet ett minus mot budget på närmare kronor. Likviditet Medelsaldot för maj månad 2008 uppgick till kronor. Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisade ekonomichefen Anette Arbman reviderad prognos helår 2008 för individ- och familjenämnden, där resultatet förväntas bli kronor. Redovisning gjordes också av särskild personalkostnadsuppföljning avseende kommunstyrelsens verksamheter. Hög förbrukning redovisades för räddningstjänsten och IT-verksamheten. Kommunstyrelsen beslöt att notera informationen till protokollet. Utdrag till: Akten

7 Sammanträdesdatum Dnr 08/0093 Beslut om generell borgen 2008 för kommunens koncernbolag Kommunfullmäktige beslöt den 26 maj 2008, 92, att återremittera förslag till generell borgen 2008 för kommunens koncernbolag. Bakgrund Nybro kommun har borgen för kommunens bolag, där de av olika anledningar behövt ta lån, exempelvis för utbyggnad av fjärrvärme, om- och/eller nybyggnation av fastigheter m m. Per den 31 december 2007 uppgår borgen för de olika bolagen till följande belopp: Nybro Bostads AB Nybro Elnät AB Nybro Energi AB Summa kronor kronor kronor kronor Då bolagen behöver borgen för lån finns det tidsgränser som kan vara svåra att hantera, exempelvis om en borgen är äldre än 10 år krävs nya beslut. Då finns det en möjlighet att istället fatta beslut om så kallad generell borgen, vilket innebär att varje bolag ges möjlighet att upp till ett visst belopp kunna hantera befintliga och nya lån upp till det belopp som beslutet anger. Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet föreslår, för att underlätta finansieringshanteringen, att Nybro kommun, så som för egen skuld, kan ange ett rambelopp för varje bolag och år. Bolagen kan på så sätt enklare och snabbare hantera omsättning och upptagande av nya lån. I det fortsatta arbetet föreslås att borgensram för respektive bolag fastställs vid beslut om budget för kommande år. För 2008 föreslås: AB Nybro Brunns låneförpliktelser till totalt högsta belopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader, Nybro Bostads AB:s låneförpliktelser till totalt högsta belopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader, Nybro Elnät AB:s låneförpliktelser till totalt högsta belopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader, Nybro Energi AB:s låneförpliktelser till totalt högsta belopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

8 Sammanträdesdatum (forts) Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till generell borgen för kommunens helägda bolag samt att respektive bolags önskemål om borgen för kommande år ska redovisas till kommunstyrelsen senast under oktober året före. Utdrag till: 2 KF

9 Sammanträdesdatum Dnr 05/0141 Ekonomisk reglering efter förlikning med Stora Hotellet i Nybro AB Nybro kommun har haft tvist med Stora Hotellet i Nybro AB med anledning av att Nybro kommun sagt upp hyresavtal med Stora Hotellet med anledning av att fastigheten skulle säljas. I den rättsliga prövning, som gjorts, har det inte på något sätt visats att Nybro kommun skulle ha begånget något formellt fel. Vid prövning i Tingsrätten har det konstaterats att bolagets (Stora Hotellets) intresse vägt tyngst och att kommunen således är ersättningsskyldig enligt 12 kap. 57 Jordabalken. I samband med förhandling i Göta Hovrätt träffades förlikning (bilaga), som innebar att Nybro kommun ska utge kronor till Stora Hotellet i Nybro AB. I och med förlikningsavtalet avskrevs målet i hovrätten. Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att advokatkostnader och kostnaden för uppgörelsen finansieras av finansiella/gemensamma kostnader. Karl Längberg (s) deltog ej i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Utdrag till: 2 KF

10 Sammanträdesdatum Dnr 08/0147 Inköp av del av mark från fastigheten Nybro Smedstorp 2:41 För att skapa möjligheter till bättre trafiklösning i området Smedstorp i anslutning till korsningen mellan Rv 25 och väg x har diskussion förts med ägarna till fastigheten Nybro Smedstorp 2:41 om köp av markområde. Markområdet omfattar cirka 17,0 hektar. Kostnaden för marken uppgår till kronor. Området överlåtes senast en månad efter den dag blivande lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft. I köpekontraktet ges köparen även en option att förvärva ytterligare ett markområde av fastigheten på cirka 9,25 hektar. Denna option gäller 1 oktober september Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att köpa markområde omfattande cirka 17,5 hektar av fastigheten Nybro Smedstorp 2:41 till ett pris av kronor med tillträde senast en månad efter den dag blivande lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft samt att köpet finansieras med likvida medel. Utdrag till: 2 KF

11 Sammanträdesdatum Dnr 08/0140 Projekt scanning av fakturor I budgeten 2008 återfinns uppdrag från kommunfullmäktige att utreda scanning. I detta uppdrag har också tolkats in att kunna hantera inkommande e-fakturor, kunna skicka e-fakturor och bereda möjlighet till elektroniska interna fakturor samt kunna ta emot pappersfakturor för att digitalisera dem. Scanning är en metod att omvandla pappersfakturor till digitala. I fortsättningen benämns detta e-fakturahantering, som ett samlat begrepp. Scanning av pappersfakturor kommer troligen att minska på sikt till förmån av helt elektroniska fakturor. Avsikten med Projekt scanning är att införa e-fakturahantering för samtliga nämnder, AB Nybro Brunn samt Nybro Elnät och Nybro Energi AB. Scanningen kan utföras antingen i egen regi eller som en inhyrd tjänst. Med hjälp av digitaliseringen kan kommunen uppnå förenklingar i hanteringen av leverantörsfakturor. Kommunen hanterar idag sammanlagt ungefär drygt leverantörsfakturor, varav drygt redan idag sker elektroniskt genom ett särskilt system (Intrade). Nybro Elnät AB hanterar knappt leverantörsfakturor och Nybro Energi AB hanterar drygt 500 stycken. Med hjälp av scanning av leverantörsfakturor kan man bland annat: - i stort sätt eliminera den manuella hanteringen av fakturor, - uppnå ökad kontroll och säkerhet, genom bland annat automatisering av nu manuella kontroller, sekretessmöjligheter finns, - minska tid och därmed kostnader för leverantörsfakturahantering och därigenom uppnå minskad arbetsbelastning, genom bland annat ankomstregistrering, - ha snabbare distribution av fakturor mellan olika handläggare, - utveckla organisationen och förbättra rutiner, - söka fakturor via elektronisk arkivering. På sikt finns möjligheten att även hantera de interna fakturorna helt elektroniskt, vilket skapar en enhetlig och effektiv hantering. Införandet av scanning påverkar flera delar av kommunens verksamhet. Från och med den 1 juli 2008 ska alla statliga myndigheter kunna skicka och ta emot e-fakturor. Detta kommer också att påverka oss som kommun:

12 Sammanträdesdatum (forts) Lägre kostnad för fakturahanteringen. Enklare rutiner för arkivering. Bättre kontroll över fakturaflödet. Minskade kostnader för dröjsmålsränta. Minskade kostnader för hantering av betalningspåminnelser. Lättare att lokalisera fakturor under behandling. Höjd kvalitet i redovisningen av leverantörsfakturor. Minskade kostnader för kopiering av fakturor. Snabbare utredning som kräver åtkomst. God tillgänglighet. Kostnader Enligt information från nuvarande systemleverantör av ekonomisystemet kommer kostnaden att bli enligt följande: Investeringsbudgeten Total investeringsutgift uppgår till kronor. Utöver det tillkommer viss procent av tjänst för egen projektledare, del av tjänst på ekonomienheten. I budget för år 2008 finns investeringsbudget för scanning/e-faktura i kommunstyrelsens investeringsram, som uppgår till kronor. Då införandet kommer att ske successivt innebär det att vissa utgifter kommer att förskjutas i tid. I budgetförslaget för år 2009 återfinns investeringsmedel, som också är avsedda för detta ändamål, som uppgår till kronor. Driftbudgeten kommer att påverkas på följande sätt: kronor per år i så kallad nyttjanderättsavgift. Detta tas inom befintlig ekonomisk ram för kommunstyrelsen. - Av den utökade kostnaden, som uppgår till hanteringskostnaden om 4,30 kronor per faktura, summa knappt kronor inklusive bolagens fakturor. Denna kostnad är inte rimligt att den ska tas centralt utan antingen att den interndebiteras per förvaltning eller bolag i förhållande till antalet fakturor eller att justering av nämndernas budgetramar görs i förhållande till antalet fakturor inom de olika nämnderna i samband med budgeten.

13 Sammanträdesdatum (forts) Personalmässigt kommer två personer från ekonomienheten att fungera som projektledare eller kontaktpersoner i projektet. Den arbetstid, som läggs i projektet, kommer delvis att ersättas av tillfällig personal under projekttiden. Givetvis kommer flera personer inom kommunens nämnder och bolag att bli inblandade på olika sätt i projektgruppen. Denna tid kommer att hanteras inom de beslutade ekonomiska ramarna. I bilaga återfinns hela projektredovisningen. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkade Mariann Karlsson (v) att andra att-satsen ändras till: att inriktningen i första hand ska vara extern scanning i samarbete med andra kommuner i länet. Överläggningen förklarades avslutad. Ordföranden ställde propositionsordning, bifall eller avslag på arbetsutskottets förslag och Mariann Karlssons ändringsyrkande. Kommunstyrelsen beslöt bifalla arbetsutskottets förslag med Mariann Karlssons ändringsyrkande. Kommunstyrelsen beslöt att genomföra Projekt scanning enligt beskrivning och att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att tillsätta projektgrupp, att inriktningen i första hand ska vara extern scanning i samarbete med andra kommuner i länet samt att godkänna förslag till att finansieringen godkänns och att justering av budgetramar för nämnderna görs i budget 2009 och verksamhetsplan när kommunfullmäktige slutligen fastställt denna. Utdrag till: Budgetberedningen Kommunstyrelseförvaltningen Ekonomichefen Akten

14 Sammanträdesdatum Dnr 08/0141 Regler för fakturerings- och fordringsbevakning Inledning Ekonomienheten bevakar att kommunens utestående fordringar blir betalda. Den centrala kravbevakningen motiveras av att alla ska behandlas lika och möjligheten att få snabb överblick över samtliga fordringar inom våra olika faktureringssystem. Målet med kravverksamheten är att snabbt och säkert få betalt samt att minimera kundförlusterna. Kravverksamheten ska bedrivas inom ramen för god inkassosed. Respektive förvaltning inom kommunen ansvarar för att ett korrekt och komplett faktureringsunderlag tas fram så snabbt som möjligt efter leverans eller prestation, eller i enlighet med beslutade taxekonstruktioner. Av fakturan ska framgå Fakturadatum. Unikt löpnummer/fakturanummer. Kommunens organisationsnummer, momsregistreringsnummer och säte. Uppgift om F-skattebevis. Kommunens och köparens namn och adress. Varornas eller tjänsternas art, mängd, respektive omfattning. Datum då varor har omsatts eller då tjänsten utförts. Tillämpad momssats. Av fakturan ska också framgå vem som är bäst lämpad att svara på frågor om fakturans innehåll. Autogiro Autogiro erbjuds kunder, som återkommer med viss kontinuitet. Betalningspåminnelse Kommunen skickar inte ut betalningspåminnelser. Vid utebliven betalning skickas inkassokrav 14 dagar efter förfallodagen. Betalningsföreläggande utsänds tidigast fyra veckor efter förfallodagen.

15 Sammanträdesdatum (forts) Betalningsvillkor Om inte speciallagstiftning eller avtal föreskriver annat ska faktura betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Oss tillhandadatum anges på fakturan. Aviseringsavgift tas inte ut, förutom vid avbetalningsplaner. Dröjsmålsränta utgår från förfallodagen, i enlighet med gällande lagstiftning, till dess betalning sker. Dröjsmålsränta beräknas med den räntesats, som kommunen, enligt lag, vid varje tillfälle, har rätt att tillämpa, såvida inget annat avtalats. Dröjsmålsräntor läggs, om möjligt, på kommande fakturor. Ersättning för egna kostnader i samband med betalningsföreläggande ska debiteras kunden med det belopp, som kommunen, enligt lag, vid varje tillfälle, har rätt att ta ut. Ersättning för ansökningsavgifter, eventuellt expeditionsavgifter, delgivningskostnader samt kostnader för registreringsbevis eller motsvarande, i samband med mål, som avser betalningsföreläggande/handräckning, ska debiteras kunden. Anstånd Berörd handläggare från fakturerande förvaltning kan ge anstånd upp till 60 dagar från förfallodagen. Dröjsmålsränta tillkommer från ursprunglig förfallodag. Handläggare, som ger anstånd med fakturabetalning, måste omedelbart kontakta ekonomienheten. Bedömningen bör vara restriktiv med att ge anstånd. Ekonomichefen har rätt att ytterligare bevilja 120 dagars anstånd med betalning av fordringar upp till tre prisbasbelopp, beräknat från förfallodagen. Övriga ärenden av anstånd ska prövas av kommunstyrelsens arbetsutskott. Avbetalningsplaner Avbetalningsplaner kan endast beviljas av ekonomichefen och personal vid ekonomienhetens inkassogrupp. Avbetalningstiden bör inte överstiga tolv månader. I avbetalningsplan ska ingå beräkning av dröjsmålsränta för avbetalningstiden och aviseringskostnad samt avgift för upprättande av avbetalningsplan, i enlighet med lagen om ersättning för inkassokostnader m m.

16 Sammanträdesdatum (forts) Nedskrivning av kundfordringar: kapitalbelopp, dröjsmålsränta och avgifter Beslut om nedskrivning av kapitalbelopp, dröjsmålsränta och avgifter får endast beviljas av den nämnd eller i enlighet med respektive nämnds delegationsordning inom vars verksamhetsområde fordringen uppkommit. Beslutet ska dokumenteras. Kostnaden belastar respektive nämnd eller styrelse. Information om nedskrivning måste delges ekonomienheten. Om gäldenären är juridisk person ska nedskrivning av kapitalbelopp, dröjsmålsränta och avgifter alltid beredas i samråd med kommunchef och ekonomichef, där förslag till finansiering och kostnadsbelastning måste framgå. Tvister Stämningar och liknande rättsliga tvister ska alltid beredas, tillsammans med kommunchefen före berörd nämnds ställningstagande. Felaktiga fakturor Felaktiga fakturor ska återkallas och makuleras, där särskild blankett ska användas, där orsak till borttagning anges. Eventuellt uppkomna kostnader (inkassoavgift, dröjsmålsränta) belastar respektive nämnd eller styrelse. Avskrivning av kundfordringar: kapitalbelopp, dröjsmålsränta och avgifter Avskrivningar kan göras löpande under året och beslutas av respektive nämnd eller i enlighet med respektive nämnds delegationsordning. Information om avskrivningar måste ges till ekonomienheten. Bokföringsmässigt sker avskrivningar schablonmässigt efter ålder på fordran. Dessa schablonmässiga avskrivningar görs av ekonomienheten och belastar respektive nämnd eller styrelse. Om gäldenären är juridisk person ska avskrivning av kapitalbelopp, dröjsmålsränta och avgifter alltid beredas i samråd med ekonomichef och kommunchef, där förslag till finansiering och kostnadsbelastning måste framgå. Avskrivna fordringar överlämnas alltid för långtidsbevakning, med undantag av nedanstående:

17 Sammanträdesdatum (forts) 1. Konkurs Avskrivning ska ske av den del av fordran som inte täcks av utdelning från konkursbo. 2. Fordran preskriberad Avskrivning av fordran ska ske om fordringen är preskriberad. 3. Gäldenären avliden Avskrivning sker om gäldenären har avlidit och tillgångar saknas. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet föreslogs att beslutet kompletteras med tillägg: att ge nämnder och styrelsen i uppdrag att vid behov göra justeringar i respektive delegationsordning med anledning av de nya reglerna. Överläggningen förklarades avslutad. Ordföranden ställde propositionsordning, bifall eller avslag på arbetsutskottets förslag och förslaget om tillägg. Kommunstyrelsen beslöt bifalla arbetsutskottets förslag med förslaget om tillägg. Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa föreslagna regler för fakturerings- och fordringsbevakning, att ge nämnder och styrelsen i uppdrag att vid behov göra justeringar i respektive delegationsordning med anledning av de nya reglerna, att reglerna börjar gälla från och med 1 september 2008 samt att från och med den 1 september 2008 upphäva tidigare beslutade regler. Utdrag till: 2 KF

18 Sammanträdesdatum Dnr 08/0142 Andelsbidrag Glasriket AB Styrelsen inom Glasriket AB har till de fyra kommunägarna och Orrefors Kosta Boda AB framställt önskemål om extra andelsbidrag med kronor per delägare. Bidraget är tänkt användas för att finansiera vissa extra organisationskostnader. Kommunstyrelseförvaltningens kommentarer Bidraget bör finansieras från verksamhet 2320 Turism och PRverksamhet, vilket kommer att medföra att denna separata verksamhet kommer att gå utöver budget. Kommunstyrelsen beslöt att utge andelsbidrag till Glasriket AB med kronor under 2008, att kostnaden får belasta verksamhet 2320 Turism- och PRverksamhet samt att kostnaden får beaktas i samband med kommande bokslut och tilläggsbudget. Utdrag till: Glasriket AB Budgetberedningen Ekonomienheten Akten

19 Sammanträdesdatum Dnr 08/0149 Redovisning av uppdrag om interndebitering I budget för 2008 har kommunfullmäktige beslutat att ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av nuvarande system och regler för interndebitering. Interndebitering har införts successivt i Nybro kommun för olika verksamheter. En grundtanke, som funnits inom kommunen, har varit att för lokalhyror, måltidsservice och lokalvård ska dessa verksamheter vara självfinansierade. Detta har inneburit att kostnader och intäkter ska vara lika stora. Oftast har verksamhetens kostnad reglerats via budget genom att man blivit kompenserad i ramtilldelning vad kostnaden blir för det kommande året. Andra verksamheter, som tillämpar interndebitering, är exempelvis IT, tryckeri, växel m m. Vad gäller lokalhyror beslöt kommunfullmäktige om införande av centraliserad fastighetsförvaltning och internhyra från den 1 januari Reglerna för internhyra ändrades från och med Syftet med införandet av internhyror var att ifrågasätta och bättre utnyttja lokalanvändningen. Systemet med internhyror skulle medföra skapandet av kostnadsmedvetenhet och motverka omotiverade krav på investeringar, framförallt nyinvesteringar samt klargörande av rollfördelningen. Under 2000-talet har förändring skett, som innebär att i princip kompenseras verksamheter, som är skattefinansierade, för ökade kapitaltjänstkostnader. Innebörden av detta har bland annat inneburit minskat behov av verksamheterna att ifrågasätta krav på nyinvesteringar, utan snarare tvärtom. Interndebitering, det vill säga att varor och tjänster köps internt från annan avdelning eller enhet, är ett system som funnits sedan lång tid i den kommunala verksamheten. Interndebiteringssystem har oftast haft sitt ursprung i en ökad decentralisering av budgetansvaret. Rent allmänt kan sägas att decentralisering innebär ökade möjligheter för verksamhetsansvariga att påverka resursanvändningen. Kommunstyrelseförvaltningen redovisade här: Att det finns en koppling mellan interndebitering och ekonomistyrningsmodell. Kartläggning av i vilken utsträckning som interndebiteringar sker inom kommunen.

20 Sammanträdesdatum (forts) På vilket sätt som interndebiteringar görs. Listning av några för- respektive nackdelar som kan finnas med interndebitering. Denna redovisning gör inte anspråk på att vara fullständig i alla sina delar, men den bör kunna utgöra underlag för att bedöma om vi ska utreda vidare något särskilt område. Administrativa chefen och ekonomichefen har genomfört kartläggningen (bilaga). Interndebitering ekonomistyrning system för internprissättning Interndebitering sker av flera skäl dels därför att få en så god kvalitet på den ekonomiska redovisningen som möjligt, dels för att visa vad olika verksamheter faktiskt kostar, att alla verksamheter ska bära sina egna kostnader. Interndebiteringen genererar en ekonomisk internredovisning (skiljs från externredovisningen, som redovisas i årsredovisningar och delårsrapporter). Internredovisningen återspeglar således interna ekonomiska händelser, det vill säga fördelning och förbrukning av resurser i kommunens olika verksamheter. Internredovisningens uppgift är att visa resultat och ekonomisk ställning för olika delar av kommunen. Viktigt är att skilja mellan kostnadsfördelning och internavräkning. Kostnadsfördelning ska ge en rättvisande bild självkostnad av verksamheten. Den som är ansvarig för verksamheten kan ofta inte påverka fördelade kostnader. Internavräkning är en affär mellan två parter som köper och säljer. En leverantör tillgodoräknas sina interna leveranser samtidigt som mottagaren belastas. Den köpande kan påverka kostnaden genom att kostnad uppstår först vid köp. Interndebitering utgör en del av kommunens ekonomistyrning. Vi har resultatenheter, som exempelvis tekniska förvaltningens fastighetsavdelning och måltidsservice samt städ, som i princip ska vara självbärande. Att vara självbärande innebär att enheternas kostnader ska täckas upp med intäkter i motsvarande utsträckning. Vi har också enheter, som debiterar helt eller delar av sina kostnader till andra verksamheter, men som grund inte är självbärande, exempelvis tryckeri, vaktmästeri, växel, IT.

21 Sammanträdesdatum (forts) För en resultatenhet är alla kostnader och intäkter lika viktiga, det spelar ingen roll om de kommer från verksamheter inom kommunen, verksamheter inom koncernen eller externt ifrån. Detta innebär att interna köp och försäljningar måste tillåtas och modeller och metoder för internprissättning måste finnas. Internprissättning är ett måste för en resultatenhet. Det är inte möjligt att ta ansvar för ett resultat om andra verksamheter mer eller mindre fritt kan nyttja tjänsterna. Internprissättning innebär också att det blir tydligt att saker och ting kostar pengar och därmed bör kostnadsmedvetandet öka. Så långt allt väl, men sedan kommer det problem med vilken hyressättning och vilka principer som ska tillämpas? Hur långt ska förutsättningarna formaliseras? Börjar man använda sig av överenskommelser, som är mer eller mindre otydliga, istället för de priser och de formella avtal, som man kanske borde använda, finns det risk för så kallad suboptimering. Suboptimering kan te sig olika uttryck, som exempelvis överdriven interndebitering eller svåra och oförståeliga modeller, där det finns en risk att man som kund vägrar att acceptera regelverken. Det finns också ett problem i att våra resultatenheter inom kommunen inte heller är rena resultatenheter då de inte sätter sina budgetramar själva utan är anslagsfinansierade och får budgetram från budgetberedning. Budgetberedningen ger därmed förutsättningarna, som enheterna ska anpassa sig till. Det finns här olika alternativ för hur man kan hantera system för internprissättning och det finns säkert fler än de vi nämner här, men tre huvudinriktningar finns: Alternativ 1 Fullständig kompensation ges till nyttjarna ( kunderna ) och den aktuella resultatenheten, vilket då inte ger några incitament för att bli effektivare eller minska de totala kostnaderna. Alternativ 2 Är att kompensation ges till resultatenheten och ingen kompensation ges till nyttjarna ( kunderna ), vilket bland annat då kan medföra att nyttjarna vill ha andra lösningar på exempelvis kost, städ och hyror. Det kan i sin tur leda till att den sammanhållande organisationens syfte spricker. Alternativ 3 Är att vi ger nyttjarna ( kunderna ) kompensation, men lägger kostnadsminskningar (besparingar) på resultatenheterna.

22 Sammanträdesdatum (forts) Ett annat viktigt klarläggande vid interndebitering är om det finns ett alternativ för köparen eller är denne enbart hänvisad till köp från den interna leverantören. Försäljning av service och tjänster kan ske i konkurrens med privata entreprenörer under förutsättning av att de interna servicefunktionerna får samma konkurrensvillkor. Möjlighet att påverka har då också fått gälla utnyttjandet av interna tjänster. De ansvariga måste kunna påverka kvantitet, kvalitet m m i systemet om det ska kunna fungera. Nuläge och omfattning av interndebitering 2006 interndebiterades kostnader för kronor och för 2007 uppgick motsvarande belopp till kronor. De största posterna som interndebiteras är: Lokalhyror Ränta, avkastningskrav Måltidsservice Städ Växel, IT Post, budgång, porto Köket Poolbilar, hyrbilar Övriga tjänster kr kr kr kr kr kr kr kr kr Fördelning av interndebitering Andelen av interna kostnader respektive interna intäkter för nämnderna fördelas enligt följande för år 2007:

23 Sammanträdesdatum (forts) Kostnader Intäkter Kommunstyrelsen 2,3 % 2,9 % Tekniska nämnden 36,1 % 78,1 % Samhällsbyggnadsnämnden 0,5 % 0,5 % Kultur-fritidsnämden 4,4 % 1,0 % Omsorgsnämnden 14,5 % 0,9 % Individ- och familjenämnden 1,2 % 0,9 % Barn- och utbildningsnämnden 36,1 % 0,4 % VA-verksamheten 3,6 % 0,0 % Finanserna: Kapitaltjänst - 15,3 % Övrigt 1,2 % - Totalt 100 % 100 % De nämnder, som har högst andel av interndebitering (gråmarkerade) när det gäller kostnader, är tekniska nämnden med drygt 36 procent, omsorgsnämnden med drygt 14 procent och barn- och utbildningsnämnden med 36 procent. De nämnder, som har högst andel av interndebitering (gråmarkerade) när det gäller intäkter, är tekniska nämnden med 78 procent och finansen (centralt) med drygt 15 procent. När det gäller finansförvaltningens andel utgörs den av kapitaltjänstkostnader, som nämnderna betalar månatligen på sina investeringar. Internräntan uttrycker den årliga avkastning, som investeringsalternativet ger på det satsade kapitalet. Internräntan kan betraktas som det pris kommunen får "betala" för att avstå från att placera likvida medel, vilket skulle gett framtida avkastning. I bilaga redovisas per nämnd eller styrelse vilka interna kostnader respektive intäkter som belastat för år Redovisningen är hämtad från kommunens ekonomiska redovisning. På vilket sätt sker interndebitering? Interndebitering sker i huvudsak på tre olika sätt: 1) Internfaktura, som skapas i ekonomisystemet, används exempelvis inom tekniska förvaltningen, bland annat för måltidsservice, men även för räddningstjänsten och samhällsbyggnadsförvaltningen.

24 Sammanträdesdatum (forts) Ett fakturaunderlag tas fram, som registreras i ekonomisystemet. Pappersfaktura skrivs ut och skickas med internpost, där den mottagande och betalande förvaltningen hanterar den som om den vore extern, det vill säga konterar och attesterar före betalning. Detta moment kommer att påverkas i och med att elektronisk fakturahantering kommer att införas, vilket då innebär att fakturor kommer att skickas, konteras och attesteras elektroniskt. 2) Bokföringsorder används dels för engångsdebitering och månadsvis debitering, dels för automatisk fördelning av årskostnader i 1/12- delar under året. Exempel på tjänster, som nyttjar detta sätt, är exempelvis lokalhyror, IT-kostnader, städkostnader, administration inom tekniska förvaltningen, måltidsservice. Ett bokföringsunderlag tas fram, där kontering anges och attestering sker. Idag hanteras bokföringsorder manuellt och när e-fakturor successivt kommer att införas i kommunen kommer med all sannolikhet också den manuella hanteringen av bokföringsorder också att försvinna. Underlag krävs dock i alla fall som ska utgöra räkenskapsmaterial. 3) Integration av fil från försystem används för debitering av växelkostnader och telefonikonsumtion genom växeln (en gång per kvartal), uttag från kontorsvaruförråd (en gång per månad), uttag från förråd inom tekniska förvaltningen (en gång per månad) samt debitering av internränta från anläggningsregistret (en gång per månad). Ett underlag undertecknas vid uttaget från förrådet, där konto anges. Uttaget registreras i det datoriserade förrådssystemet, där en fil skickas till ekonomienheten för integration till ekonomisystemet. Motsvarande funktion återfinns i systemet, som växeln använder för att debitera förvaltningarna för deras telefonanvändning. Tidsåtgång eller kostnad för genomförande av interndebiteringar? Tidsåtgången och därmed kostnaden varierar mellan de olika metoderna för att sprida kostnaderna och intäkterna. Variationen finns också i vart tiden går åt för att utföra de olika momenten.

25 Sammanträdesdatum (forts) Vi har inte i denna kartläggning mätt exakt tidsåtgång för de olika tillvägagångssätten. Till samtliga fordras att det finns underlag, som måste presteras av den debiterande förvaltningen. Till samtliga fordras också att det sker ett visst manuellt arbete och/eller förarbete och att system finns som kan hantera det. Dessa system finns idag. Några för- och nackdelar med interndebitering av tjänster System med interndebitering av olika tjänster eller funktioner har både för- och nackdelar. Några av dessa är: Fördelar Kostnadsmedvetenhet. Koncernnytta. Köparna bör ha möjlighet att ställa kvalitetskrav och få gehör för sina krav. Kostnadsfördelning, där det syns vad verksamheterna faktiskt kostar, alltså en kvalitativt bättre redovisning. Fördelas som exempel i relation till nyttjande eller i vissa fall andra fördelningsnycklar. Kan nyttjas för tvingande funktioner, som exempelvis växel, ekonomisystem inklusive redovisningstjänster, PA-system, IT-infrastruktur, upphandling, interna lokaler samt personalfunktion. Här kan ett sätt att öka förtroendet mellan köpare och säljare vara att säljaren öppet redovisar sina kalkyler och kostnader. Nackdelar System kan medföra att helhetssynen tappas och koncernnyttan inte är vägledande. Risk för olika suboptimeringar, kompensation medför att inga incitament finns för att effektivisera och rationalisera. Tvingande köp.

26 Sammanträdesdatum (forts) Problemet med de funktioner, som har formellt monopol på sin verksamhet är att köparen upplever sig maktlös och inte vet om det pris man betalar är rätt (man kanske dessutom ofta tror att det är för högt). Omvänt får de som arbetar inom sådana funktioner försvara varför funktionen är tvingande oaktat att detta beslut tagits på central nivå. Tvingande funktioner föreslås därför avtalas på hög central nivå, där dessa funktioners kalkyler och prissättning granskas och kvalitet och dimensionering bestäms. Slutsatser Efter genomförd kartläggning och genomgång av hur vårt interndebiteringssystem fungerar på en övergripande nivå, gör vi följande bedömning: Det finns ett behov för kommunen att gå igenom spelreglerna eller konstruktionen för internprissättning och upprätta ett samlat regelverk för hur detta ska fungera. Det är viktigt att kommunicera och få förståelse för syftet med internprissättningen och att vi verkligen uppnår de effekter som eftersträvas. En viktig förutsättning för att systemet ska fungera bra är att systemet är accepterat. De områden, som i första hand bör ses över, är hyror, städ och IT. När det gäller måltidsservice utreds detta separat. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet påtalade Mariann Karlsson (v) behovet av att i utredning av måltidsservice även beakta subventionering och höga kostnader för omsorgstagare vad gäller måltidskostnaden. Kommunstyrelsen beslöt att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att i samråd med chefsgruppen ta fram förslag på regler och tillämpningsanvisningar för hur ett internprissättningssystem för hyror, städ och IT kan se ut samt att i avvaktan på nytt system ej ändra förutsättningarna för internprissättning. Utdrag till: Kommunstyrelseförvaltningen Chefsgruppen Ekonomienheten Akten

27 Sammanträdesdatum Dnr 08/0035 Detaljplan för kvarteret Broccolin m fl i Nybro Efterfrågan på villatomter i närheten av Nybro centrum är stor och Nybro kommun anser att planområdet känns som en naturlig fortsättning på stadens utbredning. Detaljplanens syfte är att planlägga området för användningen bostäder, skola och natur. Planområdet är beläget cirka 3,5 kilometer från Nybro centrum i stadsdelen Hanemåla. Området gränsar i norr till Hanemåla 1:34 och Smedstorp 2:38, i öster till Smedstorp 2:38, Smedstorp 2:30 (bostadsfastighet med häststall), i söder till Hanes väg och i väster till kvarteren Rödbetan, Sellerin, Sockerärtan, Spritärtan och Bondbönan. Området omfattar en areal om cirka 10,8 hektar. Samhällsbyggnadsförvaltningen har handlagt planärendet enligt reglerna för normalt planförfarande och efter följande preliminära tidplan: Samråd November 2007 Utställning Mars-april 2008 Godkännande av samhällsbyggnadsnämnden Maj 2008 Antagande av kommunfullmäktige Augusti 2008 Detaljplanen vinner laga kraft i september 2008 om inget oförutsett inträffar och ingen överklagar planen. Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vunnit laga kraft. Planförslaget har varit utställt enligt 5 kap. 23 PBL från och med den 20 mars till och med den 17 april Inkomna synpunkter under utställningstiden redovisas i utlåtande. Samhällsbyggnadsnämnden godkände förslaget till detaljplan för kvarteret Broccolin m fl den 14 maj 2008, 25, och överlämnade den till kommunfullmäktige för antagande. Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för kvarteret Broccolin m fl i Nybro. Utdrag till: 2 KF

28 Sammanträdesdatum Dnr 08/0036 Detaljplan för kvarteret Flundran m fl i Nybro Efterfrågan på villatomter i närheten av Nybro centrum är stor och Nybro kommun anser att planområdet känns som en naturlig fortsättning på stadens utbredning. Detaljplanens syfte är att planlägga området för användningen bostäder och natur. Planområdet är beläget cirka 3,5 kilometer från Nybro centrum i stadsdelen Hanemåla. Området gränsar i norr till Hanes väg, i öster till Smedstorp 2:35 och Smedstorp 2:38 (Svartbäcksmåla naturreservat), i söder till Smedstorp 2:38 (Svartbäcksmåla naturreservat) och i väster till kvarteren Öringen, Rudan, Mörten, Braxen, Ålen och Sutaren. Området omfattar en areal om cirka 10,6 hektar. Samhällsbyggnadsförvaltningen har handlagt planärendet enligt reglerna för normalt planförfarande och efter följande preliminära tidplan: Samråd November 2007 Utställning Mars-april 2008 Godkännande av samhällsbyggnadsnämnden Maj 2008 Antagande av kommunfullmäktige Augusti 2008 Detaljplanen vinner laga kraft i september 2008 om inget oförutsett inträffar och ingen överklagar planen. Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vunnit laga kraft. Planförslaget har varit utställt enligt 5 kap. 23 PBL från och med den 20 mars till och med den 17 april Inkomna synpunkter under utställningstiden redovisas i utlåtande. Samhällsbyggnadsnämnden godkände förslaget till detaljplan för kvarteret Flundran m fl den 14 maj 2008, 26, och överlämnade den till kommunfullmäktige för antagande. Mot beslutet reserverade sig centergruppen enligt följande: Kvarteret ligger inklämt mellan naturreservat och den befintliga bebyggelsen, förslaget saknar därför förutsättningar för att skapa en bra boendemiljö. Den trafiksituation som kommer att uppstå är ytterligare en anledning till att vi avvisar planen.

29 Sammanträdesdatum (forts) Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisade Stig Davidson (c) att centergruppen yrkade avslag på förslaget i samhällsbyggnadsnämnden och vidhåller detta yrkande i kommunstyrelsen. Jan Enarsson (m) ansåg att exploateringen i området kan börja med kvarteret Broccolin m fl och sedan vid behov övergå till en successiv exploatering av kvarteret Flundran m fl. Sivert Hugosson (kd) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag. Överläggningen förklarades avslutad. Ordföranden ställde propositionsordning, bifall eller avslag på arbetsutskottets förslag och centergruppens yrkande om avslag. Kommunstyrelsen beslöt bifalla arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för kvarteret Flundran m fl i Nybro. Mot beslutet reserverade sig centergruppen enligt följande: Kvarteret ligger inklämt mellan naturreservat och den befintliga bebyggelsen, förslaget saknar därför förutsättningar för att skapa en bra boendemiljö. Den trafiksituation som kommer att uppstå är ytterligare en anledning till att vi avvisar planen. Utdrag till: 2 KF

30 Sammanträdesdatum Dnr 08/0132 Eventuell ändring av kommungränsen mellan Nybro och Emmaboda Lantmäterimyndigheten har tillsänt Nybro kommun ärende för samråd. Ärendet gäller fastighetsreglering berörande Högelycke 1:1, Käraboda1:1, Emmaboda Algutsboda-Lindehult 1:11 samt avstyckning från Högelycke 1:1. Samrådet gäller ändring av kommun- och församlingsgräns. Förrättningen avser fastighetsreglering för att överföra fastigheten Emmaboda Algutsboda-Lindehult 1:11 till fastigheten Nybro Högelycke 1:1. (I samma förrättning regleras först Kärraboda 1:1 till Högelycke 1:1). Fastighetsbildningen sker för skogsändamål. Området omfattar cirka 23,5 hektar obebyggd skogsmark. Kommunstyrelsen beslöt att godkänna Lantmäterimyndighetens förslag till fastighetsreglering berörande Högelycke 1:1, Käraboda1:1, Emmaboda Algutsboda- Lindehult 1:11 samt avstyckning från Högelycke 1:1. Utdrag till: Lantmäterimyndigheten Samhällsbyggnadsnämnden Akten

31 Sammanträdesdatum Dnr 08/0143 Inköpspolicy för Nybro kommun Kommunfullmäktige beslöt, , om inköpspolicy för kommunen, som också gäller för kommunens bolag. Policyn var i stor utsträckning en konsekvens av att den 1 januari 1994 började lagen om offentlig upphandling att gälla. På senare tid har förändringar skett i lagen och viss praxis har utvecklats. Behov föreligger därför av revidering av nuvarande inköpspolicy. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför: Grundläggande för kommunens upphandlingar är lagen om offentlig upphandling 2007:1091. Huvudprinciperna i lagen är ickediskriminering, likabehandling, transparens, ömsesidigt erkännande samt proportionalitet. Tekniska förvaltningen och inköpsenheten har till uppgift att genomföra upphandlingar, verkställa inköpsuppdrag, genomföra och utrusta ny- och ombyggnader, konsultera verksamheterna i upphandlings- och avtalsfrågor samt övergripande verka för ett materialadministrativt synsätt. Förutsättningarna för att kommunens användare av varor och tjänster ska få sina behov tillgodosedda är en effektiv och affärsmässig upphandlingsverksamhet, en tydlig inköpspolicy och att berörda parter följer denna. Detta innebär: Nybro kommuns upphandlingar ska genomföras så att kommunens enheter får varor och tjänster med rätt funktion, rätt kvalitet och med hög säkerhet till mest fördelaktiga totalkostnad, där samtliga kostnader värderas i samband med köp. Kommunens storlek, som upphandlande enhet, ska utnyttjas genom att centrala avtal träffas för produkter och tjänster. Upphandling ska i första hand genomföras av Kalmar kommuns inköpskontor enligt särskilt samarbetsavtal, tecknat från och med 1 oktober Kommunen ska även vid behov delta i upphandlingar, som handläggs av Kommentus, Verva m fl.

32 Sammanträdesdatum (forts) Kommunens enheter ska känna till och utnyttja de upphandlingsavtal som upprättats. All upphandling ska ske i samverkan mellan verksamhetsansvarig och ansvarig handläggare. Upphandling ska vara planerad i så god tid att ett fullständigt anbudsunderlag kan tas fram och att tillräcklig tid finns för anbudsförfrågan och leverans. Nybro kommun ska sträva efter att anlita entreprenörer eller underentreprenörer, som inte diskriminerar någon på grund av kön, etnicitet, trosbekännelse, funktionshinder eller sexuell läggning eller av sådant skäl otillbörligen särbehandlar arbetstagare eller arbetssökande. Nybro kommun ska sträva efter att använda entreprenörer/leverantörer, som följer bestämmelser i grundläggande ILO-konventioner samt övriga konventioner, som undertecknats av Sverige, avseende mänskliga rättigheter och miljöhänsyn. Vid upphandling av livsmedel ska anbud begäras på KRAV-, Rättvise- och Miljömärkta varor eller likvärdigt. Upphandling ska sträva efter att stödja en hållbar utveckling. Upphandling under tröskelvärde ska genomföras genom förenklat förfarande eller genom urvalsförfarande. Direkt upphandling får göras om kontraktets samlade värde är under 7 (sju) prisbasbelopp för varor samt 10 (tio) för tjänster eller om synnerliga skäl föreligger. Upphandlingar under tröskelvärde följer i övrigt Nybro kommuns inköpspolicy. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkade Markus Lund (s) på återremiss av förslaget. Kommunstyrelsen beslöt att återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen. Utdrag till: Kommunstyrelseförvaltningen Akten

33 Sammanträdesdatum Dnr 07/0230 Redovisning av synpunktshanteringen Kommunfullmäktige beslöt den 18 december 2006, 179, om godkännande av riktlinjer för hantering av synpunkter från allmänheten. Riktlinjer för hantering av synpunkter från allmänheten Syfte med synpunktshanteringen är att alltid bli bättre och i detta arbete är synpunkter, såväl positiva som negativa, viktiga. Målet är att lösa problemen så fort som möjligt när de uppstår. För att säkerställa detta måste det finnas ett smidigt och enkelt sätt för allmänheten att lämna sina synpunkter. Åtgärder, uppföljning och återkoppling dokumenteras och utvärderas då de är viktiga verktyg i utvecklingen av kommunens kvalitetsarbete. Synpunktshanteringen avser inte interna synpunkter, felanmälningar, skadeståndsanspråk eller överklaganden. Synpunkter ska kunna tas emot muntligen (t ex vid personliga möten eller genom telefonsamtal) eller skriftligen (t ex via blankett på kommunens hemsida, pappersblankett, brev eller e-post). För skriftliga synpunkter finns en lättbegriplig och enkel blankett att använda. Man kan vara anonym när man framför sina synpunkter, men då är det inte möjligt för förvaltningen att kunna ta direkt kontakt och berätta hur vi följer upp synpunkten. Däremot kommer det att vara möjligt att via kommunens hemsida ta del av alla besvarade inkomna synpunkter, som inte innehåller sekretessbelagda uppgifter. Även muntlig kommunikation ska dokumenteras, analyseras och arkiveras. Blanketten ska finnas tillgänglig på alla arbetsställen, i kommunhusets reception, väntrum, bibliotek och på kommunens hemsida Enligt riktlinjerna ska vi hantera synpunkter utan dröjsmål. Det är viktigt att snabbt besvara inkomna synpunkter. Inom en vecka ska den som har synpunkter få bekräftelse på att informationen nått förvaltningen och vem som handlägger det. Vid ett mer omfattande ärende ska den, som har haft åsikter, hållas underrättad under handläggningens gång. Alla inkomna synpunkter diarieförs inom berörd förvaltning.

Ska revideras senast Ansvarig tjänsteman: Carina Åresved-Gustavsson

Ska revideras senast Ansvarig tjänsteman: Carina Åresved-Gustavsson Ska revideras senast 2018-01-01 Ansvarig tjänsteman: Carina Åresved-Gustavsson Bakgrund Kommunfullmäktige tog den 25 augusti 2008 regler för fakturerings- och fordringsbevakning. Dessa behöver uppdateras

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Fakturerings- och kravpolicy

Fakturerings- och kravpolicy Fakturerings- och kravpolicy Policydokument för den kommunala organisationen i Bergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-24 Dnr 2014/138 2014-04-07 1 (4) Fakturerings- och kravpolicy för Bergs

Läs mer

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning.

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning. Karlsborgs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-08-18 Diarienummer 1(1) Anders Johansson Ekonomichef Ekonomienheten Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS 0231 Datum: 2012-11-26 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Riktlinjer. Fakturering- och kravhantering

Riktlinjer. Fakturering- och kravhantering Riktlinjer Fakturering- och kravhantering Dokumenttyp Riktlinjer För revidering ansvarar Ekonomichef Dokumentet gäller till och med Tills vidare Diarienummer 2016-000398 049 Uppföljning och tidplan Fastställt

Läs mer

Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C)

Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C) Sammanträdesdatum 7 Plats och tid Björken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-10.30 ande Mikael Svanström, ordförande (S) Peter Lilja, vice ordförande (M) Kaj Göransson (S) Jonny Andersson (KD) ersättare

Läs mer

kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO

kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO Färgelanda kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-16, 197 Dnr 2011/595 Ersätter reglemente daterat 200-10-12 Dnr 200/251 Kommentarer reviderade 2011-10-17 POLICY

Läs mer

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Debitering och kravhantering Riktlinjer Kf160926, 160 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering 1/5 Beslutad när: 2017-09-25 187 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: - Gäller för: Kommunfullmäktige KS/2017:383-003 Gäller fr o m: 2017-10-03 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Alla nämnder

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-22 För revidering ansvarar: Ekonomienheten För eventuell

Läs mer

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1 Riktlinjer Finansförvaltning Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1 Riktlinjer finansförvaltning Betalningsströmmar 3 Inbetalningar 3 Utbetalningar 3 Fakturahantering

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Mikael Svanström (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C)

Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Mikael Svanström (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina Davidson (C) Sammanträdesdatum 8 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.40-10.20 ande Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Mikael Svanström (S) Jonny Andersson (KD) ersättare för Christina

Läs mer

Regler för faktura- och kravhantering. Krokoms kommun

Regler för faktura- och kravhantering. Krokoms kommun Regler för faktura- och kravhantering Krokoms kommun Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram

Läs mer

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen

Lars-Gunnar Hellström. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum 189 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 10.30-11.05 Beslutande Christina Davidson, ordförande (C) Mikael Svanström, vice ordförande (S) Lars-Gunnar Hellström (C) Peter

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Inger Rossbol. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen

Inger Rossbol. Utses att justera. Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum 12 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.00-16.30 Beslutande Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Ann-Sofie

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 527 288 Dnr 2015/000102 Antagande av Kommunplan 2016-2018 Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december 2015 lämna en ekonomisk

Läs mer

Datum _. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Datum _. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget I Il ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige 000219 2015-11-23- Datum _ 24 Sida 1 (2) Dnr LD15/03361 Uppdnr 1176 2015-10-19 Budgetberedningen 2015-11-09

Läs mer

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-02-05 45 Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Styrdokument RIKTLINJER FÖR FAKTURERING OCH KRAVVERKSAMHET

Styrdokument RIKTLINJER FÖR FAKTURERING OCH KRAVVERKSAMHET Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-06-23 75 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Vid behov Följas upp: Vart 4:e år RIKTLINJER FÖR FAKTURERING OCH KRAVVERKSAMHET

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll. 1 (5) Protokoll nr 6 fört vid extra sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 18 november 2013, klockan 08.00-08.55 ande: Övriga närvarande: Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C)

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C) Sammanträdesdatum 23 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 15.00-16.30 Beslutande Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist Revisionsrapport Granskning av kravverksamhet kundfordringar Botkyrka kommun Anders Petersson och Josefin Loqvist Juni 2011 2011-06-07 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsledare Namnförtydligande

Läs mer

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), vice ordförande Linda Svahn (S)

Läs mer

Granskning av kommunens kravrutiner

Granskning av kommunens kravrutiner Revisionsrapport* Granskning av kommunens kravrutiner Uppvidinge kommun Februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...1 3.1

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum MÖTESPROTOKOLL Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret kl. 13:00-14:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Göran Edberg (S) (ordförande), Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande),

Läs mer

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Typ av dokument: Regler Handläggare: Ekonomichef/eknomienheten Therese Nilsson Antagen

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Svedala Kommuns 1:14 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:14 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Policy för kravverksamheten i Svedala kommun antagen av driftsnämnden 2000-12-20 144 Kravverksamhetens organisation Gäller från 2001-01-01 Övergripande ansvar för uppläggning av

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN

FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 9.5 Sid 1 (5) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 133/2006/003 2006-05-01 Kf 2006-04-24 51 2015/37 2015-03-23 Kf 2015-03-23 19 FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 14 januari 2015 kl. 08.00-12.05 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco

Läs mer

FINANSPOLICYNS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR 2017 OCH TILLS VIDARE (Revideras årligen)

FINANSPOLICYNS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR 2017 OCH TILLS VIDARE (Revideras årligen) 2016-11-11 Dnr KS 2016.386 1 FINANSPOLICYNS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR 2017 OCH TILLS VIDARE (Revideras årligen) Befattningshavare med beslutsbefogenheter Ekonomichef: Ersättare: Administratör: Ersättare:

Läs mer

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C)

Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina Lönnqvist (S) Ann-Sofie Birgersson (C) Sammanträdesdatum 36 Plats och tid Glass Factory, Boda Glasbruk, klockan 15.00-17.10 Beslutande Kenneth Petersson, ordförande (C) Inger Rossbol, vice ordförande (S) Brith-Louise Fagerstrand (S) Christina

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567.

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567. Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-04-08 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Mål nr 1959 14. Komplettering av tidigare inlämnat överklagande. Överklagande av Västerviks

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 31 mars 2015 kl. 8:00-9:45 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 24-28 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Bengtsfors, Utvecklingscentrum+ i Bengtsfors, klockan 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Per Jonsson (c) ordförande Besnik Dautaj (s) Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Kommunfullmäktige Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sid 54 Dnr KS 2015-306 Dpl 23 Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Enligt ny lagstiftning

Läs mer

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 128 Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 8.30-11.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) 197-200 Inge Ståhlgren (S) Leif Thor (M) Jan

Läs mer

Peter Söderberg (M) Monica Neptun (FP) Christine Lindeberg (M) Lars Thelén (M) Stefan Thorslund (M), 48 50 Thomas Sahlström (C) Gert Svensson (S)

Peter Söderberg (M) Monica Neptun (FP) Christine Lindeberg (M) Lars Thelén (M) Stefan Thorslund (M), 48 50 Thomas Sahlström (C) Gert Svensson (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Särörummet Klockan 08:30 - ande Övriga närvarande Ledamöter Peter Söderberg (M) Monica Neptun (FP) Christine Lindeberg (M) Lars Thelén

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Arbetsutskottet lämnar över ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Arbetsutskottet lämnar över ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsens arbetsutskott 179 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-11-23 Uppdrag till förhandlingsperson, yrkande från (KD) KS-2015/614 Beslut Arbetsutskottet lämnar över ärendet till kommunstyrelsen

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Upphandlingspolicy. Antagen av kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy. Antagen av kommunfullmäktige Upphandlingspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-03 2011-08-17 1 (5) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. INLEDNING OCH SYFTE...2 2. INTERN HANDLÄGGNING...2 3. SAMORDNING...3 4. MILJÖHÄNSYN...3 5. ETISKA

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Riktlinjer för kravhantering. Beslutad av kommunstyrelsen , 39. Dnr KS

Riktlinjer för kravhantering. Beslutad av kommunstyrelsen , 39. Dnr KS Riktlinjer för kravhantering Beslutad av kommunstyrelsen 2017-03-06, 39. Dnr KS2015.0552 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Riktlinjens syfte...3 1.2 Ansvar och ansvarsfördelning...3 2 Kravhantering...4 2.1

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Revidering av förvaltningens hantering av medborgarförslag

Revidering av förvaltningens hantering av medborgarförslag ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING KANSLIENHETEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2008-907-000 SID 1 (5) 2008-12-10 Handläggare: Anne-Marie Hemphälä Telefon: 08-508 10 034 Till Östermalms stadsdelsnämnd sammanträde 2008-12-18

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S)

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, 08.30-10.15 Beslutande Ledamöter Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S)

Läs mer

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden

Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Nämndspolicy för barn- och grundskolenämnden Ärendehanteringsprocessen Ärenden till barn- och grundskolenämnden hanteras i en process som består av flera moment. När ärendet kommer in till skol- och kulturkontoret

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 24 oktober 2017 kl. 8:00-8:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 122-124 Beslutande Ingemar Einarsson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer