Slutrapport från Nävlingeåsens Intresseförening om förstudien

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport från Nävlingeåsens Intresseförening om förstudien"

Transkript

1 Slutrapport från Nävlingeåsens Intresseförening om förstudien Vi sätter Nävlingeåsen på kartan 1. Projektfakta Förstudiens namn Vi sätter Nävlingeåsen på kartan LEADER-område: LEADER Skåne Ess Projektägare: Nävlingeåsens Intresseförening Jordbruksverkets journalnummer: Å Kontaktperson: Lena Winberg, ordf Projektledare: Ing-Britt Pettersson Nyholm 2. Sammanfattning Länge har Nävlingeåsen varit en vit fläck på kartan.fyra företagsamma kvinnliga företagare, Tanterna på Åsen, ville ändra på detta. Tillsammans med företrädare för Härlövs IF bildade man Nävlingeåsens Intresseförening med uppgift att fungera som debattforum, att ta vara på goda initiativ och att ta ett första steg att uppmärksamma Nävlingeåsens många värden till gagn för boende, företagare och besökare. Man ansökte om och fick beviljat en LEADER förstudie, Vi sätter Nävlingeåsen på kartan. Som ansvariga för denna LEADER förstudie har man i demokratisk ordning låtit människor på båda sidor om den gräns, som delar åsen mellan Kristianstads och Hässleholms kommuner, komma till tals vid månatliga möten. Folk har lärt känna varandra och har hjälpts åt att lista goda företrädare för områdets företagare och föreningar till att vara med i en turistbroschyr och på en hemsida. Ett fyrtiotal företag, konstnärer och föreningar är med i denna första broschyr och sammanlagt 27 besökspunkter, kopplade till företag, föreningar och/eller konstnärer, samt 12 besöksplatser i naturen, är listade och inplacerade på en lättläst karta. Broschyrsläpp skedde den 9/6 i samband med Härlövs IFs löpartävling Salomon Trail Tour med ca 400 startande och ett stort antal besökare en fantastiskt fin sommardag. En hemsida har släppts nu i slutet av augusti. Broschyren togs emot mycket väl av både annonsörer, föreningar, boende och allmänhet. Den har haft god spridning. Planer på en version 2013 finns redan. Hemsidan med kalendarium kommer att uppdateras fortlöpande. Fyra olika arbetsgrupper har bildats och man har goda förhoppningar att utveckla samarbetet på och runt åsen. Redan finns planer på samverkan mellan olika företag och föreningar kring turistpaket för att stärka besöksnäringen ytterligare, men också att stärka samvaron mellan de boende och att arbeta för att förbättra service och kommunikationer på åsen på båda sidor om gränsen mellan de två kommunerna.

2 Man hoppas fler ska vilja bosätta sig i området, fler företag etableras eller expandera och att fler besökare ska få upp ögonen för områdets olika värden. 3. Projektpresentation a/ Varför projektet genomfördes Nävlingeåsen är geografiskt delad mellan Hässleholms och Kristianstads kommuner och genom detta perifera läge i vardera kommunen hade området hamnat som en vit fläck på besökskartan. Enskilda besökspunkter som t ex Tykarpsgrottan, Rickarums Byateater och Bockatorpet var uppmärksammade, men inte området i sin helhet. Mycket litet samverkan skedde över kommungränsen. Skolbarn i Hässleholms kommun slussades mot Vinslöv/Sösdala/Hässleholm och barnen på Bockebodasidan mot Vä/Tollarp/Kristianstad, få naturliga förutsättningar för möten mellan invånare på ömse sidor om kommungränsen. Få mötesplatser. Länsstyrelsens hade genomfört en inventering av Nävlingeåsen, listat en rad förtjänster men också pekat på problematiska fakta: hög medelålder bland aktiva lantbrukare, risk för förskogning av öppen mark, alltfler fritidsboende och allt färre fastboende. Man underströk behovet av utveckling på ett ekonomiskt,ekologiskt och socialt hållbart sätt. Den översiktsplan 2011, som Kristianstads kommun höll på att utarbeta, visade inte på några speciella satsningar eller exploateringsförslag för åsen, ej heller fanns någon fördjupad översiktsplan. Senhösten 2011 hade LEADER Skåne Ess ett informationsmöte i Skepparslöv (Golfklubben) och informerade om olika möjligheter att ansöka om pengar för utvecklingsprojekt. Fyra kvinnliga företagare, Tanterna på Åsen, ville utveckla sina företag. De såg en utvecklingspotential i områdets fina natur-och kulturvärden och ville att fler skulle få insikt om detta, både att fler skulle vilja besöka området och att också fler skulle vilja bosätta sig här. b/hur det organiserades En ideell förening bildades, Nävlingeåsens Intresseförening, med säte i Bockeboda och med hela åsen som verksamhetsområde. De fyra initiativtagarna satte sig i interimsstyrelsen. Föreningen har som uppgift att ta vara på goda initiativ, fungera som ett debattforum, utvidga samverkan inom området, uppmärksamma och marknadsföra åsens natur-och kulturvärden. En av dess första uppgifter blev att ansöka om en förstudie hos LEADER Skåne Ess för att undersöka intresset hos företagare och föreningar på åsen. Intresseföreningen blir ansvarig för förstudien. En extern projektledare anlitades, Ing-Britt Pettersson Nyholm, som också varit behjälplig vid diskussioner och tidigare förberedelser.

3 Föreningen bjöd in allmänheten till ett antal månatliga informations-och arbetsmöten, olika orter vid olika tillfällen. Ett antal styrelsemöten genomfördes. Extern grafiker och designer anlitades för att göra broschyren, så småningom även hemsidan. c/ Vem projektet riktade sig till Företag och boende på och kring Nävlingeåsen (både Hässleholms och Kr-stads kommuner), föreningar verksamma i området, kommunernas turistbyråer, Kristianstads Vattenrike och sist men inte minst presumtiva BESÖKARE. d/ Vad projektet skulle uppnå Öka antalet medlemmar i föreningen Nå boende och företagare, föreningar och konstnärer med information om intresseföreningen samt undersöka intresset för samverkan. Bjuda in till informations-och arbetsmöten och andra typer av aktiviteter Att få med minst tjugotalet föreningar och företag på en gemensam marknadsföring, såväl av den egna verksamheten som åsens natur-och kulturvärden Förverkliga idén med en gemensam broschyr, som redan inför sommarsäsongen skulle distribueras till bl a turistbyråer. Förhoppning att vi så småningom också skulle kunna släppa en hemsida, 4. Genomförande och resultat a/ Genomförande(hur utvecklats över tid, samverkan, kontakter, speciella beslut som tagits, använda resurser) b/aktiviteter, redovisning av aktiviteter Nävlingeåsens Intresseförening och sedan även förstudien uppmärksammades av media i några artiklar,vilket hjälpte till att sprida information om vad som var på gång. Varje månad bjöds in till öppna möten(inte bara för medlemmar), vilka förlades på olika platser inom området(bockeboda, Skepparslöv, Nävlinge, Djurröd). Mycket information och diskussion kring möjligheterna att utveckla området. Gratis fika för deltagarna. Förberedelser inför produktion av en broschyr, som skulle marknadsföra företag, föreningar och området. Mötena utvecklades också till arbetsmöten med diskussionsgrupper med deltagare från olika byar. Man listade företag, föreningar, konstnärer, kultur-och naturplatser, som man ville rekommendera för broschyr och besökskarta. Se bilaga

4 Projektledaren kontaktade listade företag, konstnärer, föreningar. Genomgående positiva reaktioner. De som avstod från att delta, angav goda skäl för detta, samtidigt som man uttryckte att det var positivt att något gjordes. Ett antal föreningar är aktiva i området, dock saknas ofta pengar för t ex annonsering. Föreningarna och deras ideellt arbetande medlemmarna innebär mycket positivt för Nävlingeåsen och de erbjöds vara med i broschyren utan kostnad. Vissa föreningar hade också ansvar för besökspunkter, angivna på besökskartan. Broschyrsläpp, releaseparty, i samband med Härlövs IFs tävlingar den 9/6 Andra aktiviteter: o Valborgsmässofirande på Bockatorpet den 30/4, en fantastiskt fin och varm kväll med rekordpublik o Gökotta den 19/5 med naturguiden Rune Stenholm Jakobsen o Kvarndagen Skepparslövs Kvarn den 1 juli. o Ett par planerade aktiviteter, t ex cykelguidning och kurs i hamling fick ställas in pga sjukdom hos guide/kursledare. c/ Måluppfyllelse, hur det gått för projektmålen Föreningen har nått ut med information Antalet medlemmar är i ökande Uppskattad broschyr släppt den 9/6, anslagen på ett antal anslagstavlor i området. Vissa initiala problem att hitta rätt kartmaterial, men så småningom fick vi rätt hjälp och service av Lantmäteriet i Gävle. Målet att få med ett tjugotal företag och föreningar i en gemensam broschyr uppfyllt med råge: 27 företag och föreningar med besökspunkter. Det finns markerat tolv besökspunkter i naturen. Naturguiden Rune Stenholm Jakobsen(företaget Naturvärden) har också hjälpt oss med denna inventering. Ett tiotal företag har stödannonserat. Andelen kyrkor och andra kulturbyggnader har medvetet hållits nere i denna broschyr. Vi valde att företrädesvis ta med aktiva föreningar för att visa på att det också finns aktiva människor på och kring åsen. Positiva kontakter. Boende och företagare på båda sidor om kommungränsen har kommit att lära känna varandra Hemsidan utlagd f o m 29/8. De sista paragraferna i föreningens stadgar är inte färdigformulerade, utan vi avvaktar medlemsmöten under hösten, likaså gäller det att utse en valberedning och bestämma ungefär när ett årsmöte ska komma till stånd.

5 5. Reflektioner, erfarenheter och slutsatser. Många ville att något skulle göras, men få visste hur det kunde göras. Kändes övermäktigt för många att ta initiativ parallellt med ordinarie arbete och företagarskap. Det har genomgående varit positiva reaktioner på vårt initiativ. Kristianstads kommun m fl har under våren genomfört en förstudie i ekoturismdestinationer och en kurs i ekoturism, där föreningens ordförande och projektledaren deltagit och vi kände att vi var helt rätt i vår inriktning på en hållbar ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av vårt område. Utifrån de insikter, kunskaper och erfarenheter vi nu fått, så var vårt projekt rätt i tiden. Vid genomgång av befintliga turistbroschyrer och kartor, så var faktiskt Nävlingeåsen något av en vit fläck på kartan. Verkligen att åsen behövde sättas på kartan!! Vi behövde längre tid på oss än vi först tänkt oss för att genomföra denna förstudie, vilket LEADER Skåne Ess beviljade, men då hamnade vi in i sommarsäsongen då inte alla kunde engagera sig lika mycket som tidigare. Likaså behövde vi göra vissa omprioriteringar i vår budget. Vi ser att ett kontaktnät utvecklats, både boende och företagare och föreningsföreträdare har lärt känna varandra. Olika företag har börjat fundera på paket, hur de genom samarbete kan nå längre i sina företag. Likaså har turistbyråerna varit kontaktade och respektive verksamhetsansvarig med vid mötet i Skepparslöv. Turistbyråerna i båda berörda kommuner länkar till NIs hemsida. Andra viktiga kontakter: Landsbygdssamordnare Fredrik Lager, Kristianstads Vattenrike, Naturum, turismstrateg Eva Berglund, kartografer på kommunens stadsbyggnadskontor. Kontakt med Föreningen Änglamarken, som nu har ett LEADER-projekt i trakterna kring Degeberga samt med Oppmanna-Vånga Hembygdsförening med mångårig erfarenhet av att på bredfront och gemensamt marknadsföra ett område. Minst fyra arbetsgrupper har bildats, vilka planerar att fortsätta och att utveckla sin verksamhet tillgagn före föreningen och dess medlemmar. Besöksnäringen kan utvecklas. Fler ska förhoppningsvis kunna se åsen m omnejd som en attraktiv boendemiljö, där det finns förutsättningar att tillsammans verka för utökad service och bättre kommunikationer. Broschyren togs mycket väl emot. En stor eloge till grafikern Maré Johansson och GLtryck för den tilltalande produkten. Likaså stort tack för ett fint tillmötesgående! Tillfällen för information om projektet, om Intresseföreningen, spridning av broschyr: o Tre tidningsartiklar i början av projektet gav projektet mycket uppmärksamhet (Norra Skåne, Kristianstadsbladet, Lokaltidningen) o Kurs i ekoturism, Naturrum, 22/5 o Landsbygdsdag Bäckaskog den 24/5 o Blänkare i Bladet under Föreningsliv efter releasepartyt den 9/6. o Grillfest (LEADER)Skepparslöv den 28/6 o PRO-möte Bockatorpet den 20 aug- information av Lena Winberg

6 o Frukostmöte den 28 aug i Kristianstad i Nätverket Social Ekonomi i Skåne, ett femtontal föreningsaktiva samt tjänstemän från kommuner och regionpresentation av Ing-Britt P Nyholm Övrigt o Ca ex av broschyren har tryckts upp och nästan alla har distribuerats till företag och föreningar i besökspunkterna, bibliotek, Naturrum, turistbyråerna i Hässleholm, Kristianstad-även i Höör och Sölvesborg. o Broschyr och karta anslaget på ett tjugotal anslagstavlor på och kring Nävlingeåsen o Fortlöpande information via mail till företagare och medlemmar(per brev till de medlemmar och företagare som saknade mailadress) o Positiv respons på broschyren från annonsörer, medlemmar och allmänhet vid besök, mail-och telefonkontakter. Känns som en god grund att fortsätta samarbetet. o Uppdatering av broschyr inför nästa år planeras. Minst tre företagare, som inte är med denna gång, har nu anmält att de vill vara med Projektbudget/ redovisning Se bifogad bilaga Reviderad budget och ekonomisk rapport 7. Rekommendationer. Slutord LÄRDOMAR SYNPUNKTER FRÅN STYRELSEN I NÄVLINGÅSENS INTRESSEFÖRENING I SAMBAND MED SLUTRAPPORT 31/8-12 Vi har genom denna förstudie fått bevisat för oss att det som från början var tankar om utvecklad samverkan mellan företag, föreningar, kommuner och privatpersoner kunnat bli ett verkligt genomfört projekt,där allt det vi tänkte blivit verklighet. Vi satte Nävlingeåsen på kartan fullt ut och ser nu att projektet kan få en fortsättning framöver. Vi var nykomlingar i detta sammanhang, oerfarna i föreningskunskap och inte fullt ut medvetna om vad det innebar att vara ansvarig för ett sådant här projekt. Vår projektledare fick ta ett stort ansvar, större än tänkt från början. Vad vi skulle vilja rekommendera andra i samma situation är att sätta oerfarna styrelseledamöter/styrgruppsledamöter på en minikurs i praktisk föreningskunskap, likaså att företrädare från LEADER-kontoret ska träffa denna grupp och verkligen gå igenom regler och krav inför ett projekt. Kanske borde det också vara en rutin även för styrgruppen att få träffa LEADER någon gång under processen för avstämning och korrigering.

7 HUR GÅR VI VIDARE? SLUTORD Förstudien har lett till att det skapats olika arbetsgrupper i föreningen:tidningsgrupp, konstgrupp, aktivitetsgrupp och röjargrupp. Dessa grupper aktiverar och förenar företagare, privatpersoner, föreningar och kommuner. Det finns redan planerade aktiviteter för dessa grupper i höst.. Vår broschyr skall utvecklas och förnyas efter nyår och en ny broschyr för 2013 ska ges ut. Hemsidan blir klar att visas för medlemmar på medlemsmötet 3 september 2012 i Tykarpsgrottan. De unga i området är en viktig målgrupp. Vi vill ta vara på deras idéer och lust att göra saker. Bristen på samlingslokal/mötesplats är kanske en av de första sakerna vi vill åtgärda. Erbjudande finns om en privatägd lokal i Nävlinge, som med gemensamma krafter skulle transformeras till en sådan mötelokal. Styrelsen i Nävlingeåsens Intresseförening har under denna förstudie genomgått en process och tagit stor lärdom av detta. Under arbetets gång har det varit både med- och motgångar. Allt vi varit med om har både utvecklat oss och föreningen. Vi har varit med om att sammanföra många människor, ett mycket glädjande och inspirerande uppdrag. När denna typ av arbete inleds finns stora förväntningar och förhoppningar och självklart blir det emellanåt meningsskiljaktigheter. Men utifrån allt detta har vi lärt oss att ta tag i situationer och klargöra vad som gäller. Vilket i sig är mycket lärorikt och utmanande. Vi vill tacka för allt samarbete med vår projektledare Ing-Britt, likaså vill vi tacka för förtroendet från LEADER Skåne Ess för vår förstudie. Bockeboda Lena Winberg, ordf örande i Nävlingeåsens Intresseförening Bockebodavägen 474, KRISTIANSTAD Tel , E-postadress:

8 8. Bilagor a/ Broschyren Vi sätter Nävlingeåsen på kartan b/ Hemsidan c/ Stadgar för Nävlingeåsens Intresseförening d/ Konstituerandeprotokoll e/ Inbjudan till Valborgsfirande f/ Affisch Gökotta 19/5 g/ Tidningsartiklar (Norra Skåne, Kristianstadsbladet, Lokaltidningen) h/ Lista över rekommenderade företag, föreningar, besökspunkter mm i/ Erbjudande till annonsörer j/ Inbjudan till release den 9/6 k/ Blänkare efter broschyrsläpp, Härlövs IFs Ingvar Johannesson under Föreningsliv, Kristianstadsbladet den 20/6

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

Leader Linné. Slutredovisning av förstudien KNUFF. - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande.

Leader Linné. Slutredovisning av förstudien KNUFF. - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande. Leader Linné Slutredovisning av förstudien KNUFF - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande. 1. Ärendeuppgifter Datum: 2010-06- 09 Projekttid: start 2010-02- 15 till 2010-09 -30. Journalnummer:

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede www.hedeforetagargrupp.se UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede En metod och åtgärdsplan för Hedes utvecklingsarbete Projektperiod: augusti 2011 - december 2012 Processledare: Eva Nordström FRAMTID HEDE SAMMANFATTNING

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont - en utvärdering av Leader Höga kusten Vi har haft förmånen att få fördjupa oss i leader och i Leader Höga kusten i synnerhet. Det har varit många

Läs mer

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum:2013-12-31 Projektbenämning Socialt företag - fortsättning Rapportering avser Delårsrapport utifrån processdag gällande projekt Socialt

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Slutrapport för FerieFöretagarna

Slutrapport för FerieFöretagarna 1. Projektfakta Projektnamn: FerieFöretagarna Leaderområde: Leader Skånes Ess Projektägare: C4 Idéforum Journalnummer: 2012-1301 Kontaktperson: Jessica Hellberg, telefon: 044-21 18 99, mobil: 0703-16 59

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Vattenrådsarbetet på Gotland

Vattenrådsarbetet på Gotland Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd Rapporter om natur och miljö nr 2008: 11 Vattenrådsarbetet på Gotland Processbeskrivning med tips och råd FRIDA EKLUND, PETER LANDERGREN

Läs mer

Slutrapport. Leader Lag PH Journalnummer: 2012-719. Projektägare: Stina Lindén och Sofi Holmgren www.adoptabee.se mail: info@adoptabee.

Slutrapport. Leader Lag PH Journalnummer: 2012-719. Projektägare: Stina Lindén och Sofi Holmgren www.adoptabee.se mail: info@adoptabee. Slutrapport Leader Lag PH Journalnummer: 2012-719 Projektägare: Stina Lindén och Sofi Holmgren www.adoptabee.se mail: info@adoptabee.se 1 Innehållsförteckning: 1. Sammanfattning 3 1.1 Behov som Adopt a

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

LAG-arbetet i Leader Bergslagen

LAG-arbetet i Leader Bergslagen LAG-arbetet i Leader Bergslagen Kvalitativ utvärdering Helen Uliczka & Agneta Halvarsson Apel FoU September 2014 Innehåll Bakgrund för uppdraget... 2 Anvisningar från Jordbruksverket... 3 Rapportens utformning,

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Hur arbetar vi vidare?

Hur arbetar vi vidare? Hur arbetar vi vidare? En uppföljning av avslutade förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld En socionomkandidatsuppsats med handledning av Länsstyrelsen i Skåne län. Sociala frågor Titel: Utgiven

Läs mer

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Inledning Stjärnjouren står nu inför ett nytt inspirerande verksamhetsår. Under föregående år har vi börjat se förfrågningar från Sundbybergs skolor och fritidsgårdar

Läs mer

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter SÄG JA LITE OFTARE Summerade projektrapporter Innehållsförteckning Bakgrund 2 Projektsammanfattning 3-13 Projektrapport period 1 14-18 Projektrapport period 2 19-27 Projektrapport period 3 28-31 Projektrapport

Läs mer