Slutrapport från Nävlingeåsens Intresseförening om förstudien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport från Nävlingeåsens Intresseförening om förstudien"

Transkript

1 Slutrapport från Nävlingeåsens Intresseförening om förstudien Vi sätter Nävlingeåsen på kartan 1. Projektfakta Förstudiens namn Vi sätter Nävlingeåsen på kartan LEADER-område: LEADER Skåne Ess Projektägare: Nävlingeåsens Intresseförening Jordbruksverkets journalnummer: Å Kontaktperson: Lena Winberg, ordf Projektledare: Ing-Britt Pettersson Nyholm 2. Sammanfattning Länge har Nävlingeåsen varit en vit fläck på kartan.fyra företagsamma kvinnliga företagare, Tanterna på Åsen, ville ändra på detta. Tillsammans med företrädare för Härlövs IF bildade man Nävlingeåsens Intresseförening med uppgift att fungera som debattforum, att ta vara på goda initiativ och att ta ett första steg att uppmärksamma Nävlingeåsens många värden till gagn för boende, företagare och besökare. Man ansökte om och fick beviljat en LEADER förstudie, Vi sätter Nävlingeåsen på kartan. Som ansvariga för denna LEADER förstudie har man i demokratisk ordning låtit människor på båda sidor om den gräns, som delar åsen mellan Kristianstads och Hässleholms kommuner, komma till tals vid månatliga möten. Folk har lärt känna varandra och har hjälpts åt att lista goda företrädare för områdets företagare och föreningar till att vara med i en turistbroschyr och på en hemsida. Ett fyrtiotal företag, konstnärer och föreningar är med i denna första broschyr och sammanlagt 27 besökspunkter, kopplade till företag, föreningar och/eller konstnärer, samt 12 besöksplatser i naturen, är listade och inplacerade på en lättläst karta. Broschyrsläpp skedde den 9/6 i samband med Härlövs IFs löpartävling Salomon Trail Tour med ca 400 startande och ett stort antal besökare en fantastiskt fin sommardag. En hemsida har släppts nu i slutet av augusti. Broschyren togs emot mycket väl av både annonsörer, föreningar, boende och allmänhet. Den har haft god spridning. Planer på en version 2013 finns redan. Hemsidan med kalendarium kommer att uppdateras fortlöpande. Fyra olika arbetsgrupper har bildats och man har goda förhoppningar att utveckla samarbetet på och runt åsen. Redan finns planer på samverkan mellan olika företag och föreningar kring turistpaket för att stärka besöksnäringen ytterligare, men också att stärka samvaron mellan de boende och att arbeta för att förbättra service och kommunikationer på åsen på båda sidor om gränsen mellan de två kommunerna.

2 Man hoppas fler ska vilja bosätta sig i området, fler företag etableras eller expandera och att fler besökare ska få upp ögonen för områdets olika värden. 3. Projektpresentation a/ Varför projektet genomfördes Nävlingeåsen är geografiskt delad mellan Hässleholms och Kristianstads kommuner och genom detta perifera läge i vardera kommunen hade området hamnat som en vit fläck på besökskartan. Enskilda besökspunkter som t ex Tykarpsgrottan, Rickarums Byateater och Bockatorpet var uppmärksammade, men inte området i sin helhet. Mycket litet samverkan skedde över kommungränsen. Skolbarn i Hässleholms kommun slussades mot Vinslöv/Sösdala/Hässleholm och barnen på Bockebodasidan mot Vä/Tollarp/Kristianstad, få naturliga förutsättningar för möten mellan invånare på ömse sidor om kommungränsen. Få mötesplatser. Länsstyrelsens hade genomfört en inventering av Nävlingeåsen, listat en rad förtjänster men också pekat på problematiska fakta: hög medelålder bland aktiva lantbrukare, risk för förskogning av öppen mark, alltfler fritidsboende och allt färre fastboende. Man underströk behovet av utveckling på ett ekonomiskt,ekologiskt och socialt hållbart sätt. Den översiktsplan 2011, som Kristianstads kommun höll på att utarbeta, visade inte på några speciella satsningar eller exploateringsförslag för åsen, ej heller fanns någon fördjupad översiktsplan. Senhösten 2011 hade LEADER Skåne Ess ett informationsmöte i Skepparslöv (Golfklubben) och informerade om olika möjligheter att ansöka om pengar för utvecklingsprojekt. Fyra kvinnliga företagare, Tanterna på Åsen, ville utveckla sina företag. De såg en utvecklingspotential i områdets fina natur-och kulturvärden och ville att fler skulle få insikt om detta, både att fler skulle vilja besöka området och att också fler skulle vilja bosätta sig här. b/hur det organiserades En ideell förening bildades, Nävlingeåsens Intresseförening, med säte i Bockeboda och med hela åsen som verksamhetsområde. De fyra initiativtagarna satte sig i interimsstyrelsen. Föreningen har som uppgift att ta vara på goda initiativ, fungera som ett debattforum, utvidga samverkan inom området, uppmärksamma och marknadsföra åsens natur-och kulturvärden. En av dess första uppgifter blev att ansöka om en förstudie hos LEADER Skåne Ess för att undersöka intresset hos företagare och föreningar på åsen. Intresseföreningen blir ansvarig för förstudien. En extern projektledare anlitades, Ing-Britt Pettersson Nyholm, som också varit behjälplig vid diskussioner och tidigare förberedelser.

3 Föreningen bjöd in allmänheten till ett antal månatliga informations-och arbetsmöten, olika orter vid olika tillfällen. Ett antal styrelsemöten genomfördes. Extern grafiker och designer anlitades för att göra broschyren, så småningom även hemsidan. c/ Vem projektet riktade sig till Företag och boende på och kring Nävlingeåsen (både Hässleholms och Kr-stads kommuner), föreningar verksamma i området, kommunernas turistbyråer, Kristianstads Vattenrike och sist men inte minst presumtiva BESÖKARE. d/ Vad projektet skulle uppnå Öka antalet medlemmar i föreningen Nå boende och företagare, föreningar och konstnärer med information om intresseföreningen samt undersöka intresset för samverkan. Bjuda in till informations-och arbetsmöten och andra typer av aktiviteter Att få med minst tjugotalet föreningar och företag på en gemensam marknadsföring, såväl av den egna verksamheten som åsens natur-och kulturvärden Förverkliga idén med en gemensam broschyr, som redan inför sommarsäsongen skulle distribueras till bl a turistbyråer. Förhoppning att vi så småningom också skulle kunna släppa en hemsida, 4. Genomförande och resultat a/ Genomförande(hur utvecklats över tid, samverkan, kontakter, speciella beslut som tagits, använda resurser) b/aktiviteter, redovisning av aktiviteter Nävlingeåsens Intresseförening och sedan även förstudien uppmärksammades av media i några artiklar,vilket hjälpte till att sprida information om vad som var på gång. Varje månad bjöds in till öppna möten(inte bara för medlemmar), vilka förlades på olika platser inom området(bockeboda, Skepparslöv, Nävlinge, Djurröd). Mycket information och diskussion kring möjligheterna att utveckla området. Gratis fika för deltagarna. Förberedelser inför produktion av en broschyr, som skulle marknadsföra företag, föreningar och området. Mötena utvecklades också till arbetsmöten med diskussionsgrupper med deltagare från olika byar. Man listade företag, föreningar, konstnärer, kultur-och naturplatser, som man ville rekommendera för broschyr och besökskarta. Se bilaga

4 Projektledaren kontaktade listade företag, konstnärer, föreningar. Genomgående positiva reaktioner. De som avstod från att delta, angav goda skäl för detta, samtidigt som man uttryckte att det var positivt att något gjordes. Ett antal föreningar är aktiva i området, dock saknas ofta pengar för t ex annonsering. Föreningarna och deras ideellt arbetande medlemmarna innebär mycket positivt för Nävlingeåsen och de erbjöds vara med i broschyren utan kostnad. Vissa föreningar hade också ansvar för besökspunkter, angivna på besökskartan. Broschyrsläpp, releaseparty, i samband med Härlövs IFs tävlingar den 9/6 Andra aktiviteter: o Valborgsmässofirande på Bockatorpet den 30/4, en fantastiskt fin och varm kväll med rekordpublik o Gökotta den 19/5 med naturguiden Rune Stenholm Jakobsen o Kvarndagen Skepparslövs Kvarn den 1 juli. o Ett par planerade aktiviteter, t ex cykelguidning och kurs i hamling fick ställas in pga sjukdom hos guide/kursledare. c/ Måluppfyllelse, hur det gått för projektmålen Föreningen har nått ut med information Antalet medlemmar är i ökande Uppskattad broschyr släppt den 9/6, anslagen på ett antal anslagstavlor i området. Vissa initiala problem att hitta rätt kartmaterial, men så småningom fick vi rätt hjälp och service av Lantmäteriet i Gävle. Målet att få med ett tjugotal företag och föreningar i en gemensam broschyr uppfyllt med råge: 27 företag och föreningar med besökspunkter. Det finns markerat tolv besökspunkter i naturen. Naturguiden Rune Stenholm Jakobsen(företaget Naturvärden) har också hjälpt oss med denna inventering. Ett tiotal företag har stödannonserat. Andelen kyrkor och andra kulturbyggnader har medvetet hållits nere i denna broschyr. Vi valde att företrädesvis ta med aktiva föreningar för att visa på att det också finns aktiva människor på och kring åsen. Positiva kontakter. Boende och företagare på båda sidor om kommungränsen har kommit att lära känna varandra Hemsidan utlagd f o m 29/8. De sista paragraferna i föreningens stadgar är inte färdigformulerade, utan vi avvaktar medlemsmöten under hösten, likaså gäller det att utse en valberedning och bestämma ungefär när ett årsmöte ska komma till stånd.

5 5. Reflektioner, erfarenheter och slutsatser. Många ville att något skulle göras, men få visste hur det kunde göras. Kändes övermäktigt för många att ta initiativ parallellt med ordinarie arbete och företagarskap. Det har genomgående varit positiva reaktioner på vårt initiativ. Kristianstads kommun m fl har under våren genomfört en förstudie i ekoturismdestinationer och en kurs i ekoturism, där föreningens ordförande och projektledaren deltagit och vi kände att vi var helt rätt i vår inriktning på en hållbar ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av vårt område. Utifrån de insikter, kunskaper och erfarenheter vi nu fått, så var vårt projekt rätt i tiden. Vid genomgång av befintliga turistbroschyrer och kartor, så var faktiskt Nävlingeåsen något av en vit fläck på kartan. Verkligen att åsen behövde sättas på kartan!! Vi behövde längre tid på oss än vi först tänkt oss för att genomföra denna förstudie, vilket LEADER Skåne Ess beviljade, men då hamnade vi in i sommarsäsongen då inte alla kunde engagera sig lika mycket som tidigare. Likaså behövde vi göra vissa omprioriteringar i vår budget. Vi ser att ett kontaktnät utvecklats, både boende och företagare och föreningsföreträdare har lärt känna varandra. Olika företag har börjat fundera på paket, hur de genom samarbete kan nå längre i sina företag. Likaså har turistbyråerna varit kontaktade och respektive verksamhetsansvarig med vid mötet i Skepparslöv. Turistbyråerna i båda berörda kommuner länkar till NIs hemsida. Andra viktiga kontakter: Landsbygdssamordnare Fredrik Lager, Kristianstads Vattenrike, Naturum, turismstrateg Eva Berglund, kartografer på kommunens stadsbyggnadskontor. Kontakt med Föreningen Änglamarken, som nu har ett LEADER-projekt i trakterna kring Degeberga samt med Oppmanna-Vånga Hembygdsförening med mångårig erfarenhet av att på bredfront och gemensamt marknadsföra ett område. Minst fyra arbetsgrupper har bildats, vilka planerar att fortsätta och att utveckla sin verksamhet tillgagn före föreningen och dess medlemmar. Besöksnäringen kan utvecklas. Fler ska förhoppningsvis kunna se åsen m omnejd som en attraktiv boendemiljö, där det finns förutsättningar att tillsammans verka för utökad service och bättre kommunikationer. Broschyren togs mycket väl emot. En stor eloge till grafikern Maré Johansson och GLtryck för den tilltalande produkten. Likaså stort tack för ett fint tillmötesgående! Tillfällen för information om projektet, om Intresseföreningen, spridning av broschyr: o Tre tidningsartiklar i början av projektet gav projektet mycket uppmärksamhet (Norra Skåne, Kristianstadsbladet, Lokaltidningen) o Kurs i ekoturism, Naturrum, 22/5 o Landsbygdsdag Bäckaskog den 24/5 o Blänkare i Bladet under Föreningsliv efter releasepartyt den 9/6. o Grillfest (LEADER)Skepparslöv den 28/6 o PRO-möte Bockatorpet den 20 aug- information av Lena Winberg

6 o Frukostmöte den 28 aug i Kristianstad i Nätverket Social Ekonomi i Skåne, ett femtontal föreningsaktiva samt tjänstemän från kommuner och regionpresentation av Ing-Britt P Nyholm Övrigt o Ca ex av broschyren har tryckts upp och nästan alla har distribuerats till företag och föreningar i besökspunkterna, bibliotek, Naturrum, turistbyråerna i Hässleholm, Kristianstad-även i Höör och Sölvesborg. o Broschyr och karta anslaget på ett tjugotal anslagstavlor på och kring Nävlingeåsen o Fortlöpande information via mail till företagare och medlemmar(per brev till de medlemmar och företagare som saknade mailadress) o Positiv respons på broschyren från annonsörer, medlemmar och allmänhet vid besök, mail-och telefonkontakter. Känns som en god grund att fortsätta samarbetet. o Uppdatering av broschyr inför nästa år planeras. Minst tre företagare, som inte är med denna gång, har nu anmält att de vill vara med Projektbudget/ redovisning Se bifogad bilaga Reviderad budget och ekonomisk rapport 7. Rekommendationer. Slutord LÄRDOMAR SYNPUNKTER FRÅN STYRELSEN I NÄVLINGÅSENS INTRESSEFÖRENING I SAMBAND MED SLUTRAPPORT 31/8-12 Vi har genom denna förstudie fått bevisat för oss att det som från början var tankar om utvecklad samverkan mellan företag, föreningar, kommuner och privatpersoner kunnat bli ett verkligt genomfört projekt,där allt det vi tänkte blivit verklighet. Vi satte Nävlingeåsen på kartan fullt ut och ser nu att projektet kan få en fortsättning framöver. Vi var nykomlingar i detta sammanhang, oerfarna i föreningskunskap och inte fullt ut medvetna om vad det innebar att vara ansvarig för ett sådant här projekt. Vår projektledare fick ta ett stort ansvar, större än tänkt från början. Vad vi skulle vilja rekommendera andra i samma situation är att sätta oerfarna styrelseledamöter/styrgruppsledamöter på en minikurs i praktisk föreningskunskap, likaså att företrädare från LEADER-kontoret ska träffa denna grupp och verkligen gå igenom regler och krav inför ett projekt. Kanske borde det också vara en rutin även för styrgruppen att få träffa LEADER någon gång under processen för avstämning och korrigering.

7 HUR GÅR VI VIDARE? SLUTORD Förstudien har lett till att det skapats olika arbetsgrupper i föreningen:tidningsgrupp, konstgrupp, aktivitetsgrupp och röjargrupp. Dessa grupper aktiverar och förenar företagare, privatpersoner, föreningar och kommuner. Det finns redan planerade aktiviteter för dessa grupper i höst.. Vår broschyr skall utvecklas och förnyas efter nyår och en ny broschyr för 2013 ska ges ut. Hemsidan blir klar att visas för medlemmar på medlemsmötet 3 september 2012 i Tykarpsgrottan. De unga i området är en viktig målgrupp. Vi vill ta vara på deras idéer och lust att göra saker. Bristen på samlingslokal/mötesplats är kanske en av de första sakerna vi vill åtgärda. Erbjudande finns om en privatägd lokal i Nävlinge, som med gemensamma krafter skulle transformeras till en sådan mötelokal. Styrelsen i Nävlingeåsens Intresseförening har under denna förstudie genomgått en process och tagit stor lärdom av detta. Under arbetets gång har det varit både med- och motgångar. Allt vi varit med om har både utvecklat oss och föreningen. Vi har varit med om att sammanföra många människor, ett mycket glädjande och inspirerande uppdrag. När denna typ av arbete inleds finns stora förväntningar och förhoppningar och självklart blir det emellanåt meningsskiljaktigheter. Men utifrån allt detta har vi lärt oss att ta tag i situationer och klargöra vad som gäller. Vilket i sig är mycket lärorikt och utmanande. Vi vill tacka för allt samarbete med vår projektledare Ing-Britt, likaså vill vi tacka för förtroendet från LEADER Skåne Ess för vår förstudie. Bockeboda Lena Winberg, ordf örande i Nävlingeåsens Intresseförening Bockebodavägen 474, KRISTIANSTAD Tel , E-postadress:

8 8. Bilagor a/ Broschyren Vi sätter Nävlingeåsen på kartan b/ Hemsidan c/ Stadgar för Nävlingeåsens Intresseförening d/ Konstituerandeprotokoll e/ Inbjudan till Valborgsfirande f/ Affisch Gökotta 19/5 g/ Tidningsartiklar (Norra Skåne, Kristianstadsbladet, Lokaltidningen) h/ Lista över rekommenderade företag, föreningar, besökspunkter mm i/ Erbjudande till annonsörer j/ Inbjudan till release den 9/6 k/ Blänkare efter broschyrsläpp, Härlövs IFs Ingvar Johannesson under Föreningsliv, Kristianstadsbladet den 20/6

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutredovisning av förstudie

Slutredovisning av förstudie Slutredovisning av förstudie 1. Projektet Färdvägar vid Rönne å Journalnummer 20103168, stödmottagare Naturskyddsföreningen Söderåsen 2. Kontaktpersoner Bengt Hertzman, Naturskyddsföreningen Söderåsens

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Studieförbundet NBV Journalnummer 20114034norr UMEÅ Skolgatan 48 903 27 Umeå E-postadress norr@nbv.se B. Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Ida Hillebjörk

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Hantverksrundan 13-14/10, Tranemo-Svenljunga kl. 10-16 Datum:20121205 Journalnummer: 2008-008 BX Projekttid: 20120906-20121231 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Ålhajking- Konst o Gourmetvandringar Journalnummer: 2010-1490 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Om/nystart för Sjuhäradsmat Ekonomisk Förening Datum: 2014-03-31 Journalnummer: 2011-3407 Projekttid: 2011-03-28 till 2014-03-31 Kontaktpersoner i projektet: Jan Møller,

Läs mer

Slutrapport om Delprojekt inom Leader Skånes Ess Paraplyprojekt

Slutrapport om Delprojekt inom Leader Skånes Ess Paraplyprojekt Slutrapport om Delprojekt inom Leader Skånes Ess Paraplyprojekt Förstudie: Mötesplatser Näsby OppmannaVånga Delaktivitetens ID-nr 2009-445IN Ansvarig för förstudien: Oppmanna-Vånga hembygdsförening Organisationsnummer:

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Slöjdhuset 49 Datum: 2013-08-29... Journalnummer: Projekttid: 2012-12-08 2013-10-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet (7) Slutrapport för projektet Uddebos ekologiska samodling Datum: /-5... Journalnummer: Projekttid: 205020 till 2050. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Ung kultur från Sjuhärad Ungdomscheckens namn Västra Vi Unga distriktet Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Integration Rydaholm Journalnummer: 201-3006

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Projektnamn: Vedeldad stengodsugn Datum: 2015-10-25.. Diarienummer: 2014-149 AN.. Projekttid: 20150414-20151030. Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken. Bredband i Härstorp 1 (5) Datum: 2015-04-15. Diarienummer: 2010-061 BQ. Projekttid: 2014-02-19-2015-06-30

Slutrapport för Leader-checken. Bredband i Härstorp 1 (5) Datum: 2015-04-15. Diarienummer: 2010-061 BQ. Projekttid: 2014-02-19-2015-06-30 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Bredband i Härstorp Datum: 2015-04-15 Diarienummer: 2010-061 BQ Projekttid: 2014-02-19-2015-06-30 Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Förstudie Kullaleden och Skåneleden Nordväst Kullaleden under tiden mellan projekten har

Läs mer

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader 2008. Namn på förslaget: Orust privata landsbygdsflyg Ett antal f.d. piloter ska tillsammans med ungdomar

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Slutrapport för projektet ALLAVI

Slutrapport för projektet ALLAVI 1 (7) Slutrapport för projektet ALLAVI Datum:12-12-14 Journalnummer: 2010-1272 Projekttid: Start 2009-12-14 slut 2012-12-30 Kontaktpersoner i projektet: Stefan Pettersson 0325-70 600 Mia Pettersson 0325-70

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Lunne, kl. 13.00 16.00. 2. Johanna M går igenom föregående anteckningar.

Plats och tid Sammanträdesrum Lunne, kl. 13.00 16.00. 2. Johanna M går igenom föregående anteckningar. Natur- och friluftsråd 2015-04-10 1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Lunne, kl. 13.00 16.00 Närvarande Se bifogad deltagarlista Per N hälsar välkommen och inleder mötet. 1. Dagordningen godkänds. 2. Johanna

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2011-05-04 Diarienummer:2008-001 X Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Nätverk och samordnad turistinformation i Ambjörnarp

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com

Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com Projekt ERIKSGATA Slutrapport Journalnummer 2010-637 Sökande Föreningen Forsviks Varv. Kontakt Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com Projektets

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Adelöv - LIVET PÅ LANDET

Adelöv - LIVET PÅ LANDET 2010-02-23 Projekt Adelöv - LIVET PÅ LANDET Projektägare Adelövs Framtidsgrupp Kontaktperson. Ingemar Karlsson, ordf Adelövs Framtidsgrupp Telefon 0140-730 30 Mobil 070-632 61 60 ingemarslantbruksredovisning@hotmail.com

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Träningsverkstan Journalnummer: 2008-4080, Dnr 08-002-009 Ung-007 Kontaktperson, (namn,

Läs mer

Medlemsmöte 2012-10-28

Medlemsmöte 2012-10-28 Medlemsmöte 2012-10-28 Dagordning 1 Val av mötesordförande. 2 Val av sekreterare och justeringsmän. 3 Dagordningens godkännande. 4 Lägesrapport. 5 Presentation av kanalisationsförslag. 6 Övriga ärenden.

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

SLUTRAPPORT. Framtidsprojektet

SLUTRAPPORT. Framtidsprojektet SLUTRAPPORT Framtidsprojektet 1. Projektfakta 1.1 Projektnamn Projektets namn var: Framtidsprojektet. 1.2 Journalnummer Projektets journalnummer var 2010-27. 1.3 Projektägare Projektägare var Henrik Persson

Läs mer

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post.

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post. Projektplan - del 2 LEADER Ranrike Norra Bohuslän Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

SLUTRAPPORT Delprojekt Ungdomsprojekt 2.0 Leader Ystad-Österlenregionen SJV 2011-4409

SLUTRAPPORT Delprojekt Ungdomsprojekt 2.0 Leader Ystad-Österlenregionen SJV 2011-4409 SLUTRAPPORT Delprojekt Ungdomsprojekt 2.0 Leader Ystad-Österlenregionen SJV 2011-4409 Leaderkontorets anteckningar Inkom: 2012-11-19 Diarienr: 314/12 Objektnr: 0044 Namn på projektet: Skånes Ponnyagility

Läs mer

Informationsmöte om Leaderprojekt Outdoor Weekend. Nyköping 22 december

Informationsmöte om Leaderprojekt Outdoor Weekend. Nyköping 22 december Informationsmöte om Leaderprojekt Outdoor Weekend Nyköping 22 december 2 Outdoor Weekend Ett hållbart produktoch affärsutvecklingsprojekt för aktörer i besöksnäringen verksamma inom området naturturism

Läs mer

Projekttid: 2013-01-27-2013-09-30.

Projekttid: 2013-01-27-2013-09-30. 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Textrakt Mollaryd (Ursprungligen: Mollaryd Textstation) Datum: 2013-08-21.. Diarienummer: 2008.008 CA.. Projekttid: 2013-01-27-2013-09-30. Kontaktpersoner i projektet:

Läs mer

Leaderprojektet möjliggjorde för ass att allt som planerades i projektansökan har kunnat genomföras.

Leaderprojektet möjliggjorde för ass att allt som planerades i projektansökan har kunnat genomföras. PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Förstudie till Kullaleden

Förstudie till Kullaleden Förstudie till Kullaleden Slutrapport Återstående planerade etapper är: Etapp 2 Genomförande av Kullaleden Etapp 3 Marknadsföring av Kullaleden Förstudie till Kullaleden Slutrapport 1. Projektfakta Projektnamn:

Läs mer

Förstudie för utveckling av Stjärnsund

Förstudie för utveckling av Stjärnsund Förstudie för utveckling av Stjärnsund Rune Dahlén informerar om bosättningsmöjligheter vid lördagsmarknaden i Stjärnsund. Projektägare: Stjärnsunds Byggrupp, ideell förening Projektledare: Rune Dahlén

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Eriksgata Journalnummer: 2010-637 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Norra

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras fölnde förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Det händer på landet i Pite Journalnummer: 2009-5873 Namn på LAG grupp som nominerar: Spira

Läs mer

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978 Slutrapport 1. Projekt Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnummer: 29-3978. Stödmottagare: Siljansnäs Sockenkontor Ekonomisk förening 2. Kontaktpersoner Jonny Wikström Siljansnäs

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet (7) Slutrapport för projektet GÄSENE KÖTT Datum: 204-2-23... Journalnummer: Projekttid: Juli December 204. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet och som

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Ungdomscheckens namn VKU - VÅRGÅRDA KRISTNA UNGDOMSRÅD Sökande (Namn/Förening) 864000-6667 0738

Läs mer

Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet

Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet 2010.11.30 Journalnr 2009-5294 VÄGEN, en musikal om Malmköping SAMMANFATTNING De positiva effekter projektet har givit oss är följande, utan inbördes

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Startande av gårdsbutik Journalnummer: 2009-2821 Kontaktperson,

Läs mer

Ärende Beteckning Sida. 3. Program för arkitekttävling Kronetorp KS/2008:154 39 4. Ändrad kommungräns Burlöv - Malmö, Arlöv 22:40 och 22:191

Ärende Beteckning Sida. 3. Program för arkitekttävling Kronetorp KS/2008:154 39 4. Ändrad kommungräns Burlöv - Malmö, Arlöv 22:40 och 22:191 Planutskott 2013-04-12 Plats: Lilla sessionssalen, medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-18 kl. 9:00 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014

Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014 Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014 Det här är en sammanfattning av åtta dialogmöten under

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Södra Härene Fiber Datum: 20140104 Journalnummer: 2010-061 AV Projekttid: 2013-04-10-2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Mellanlanda 2009 Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad Sökande (Namn/Förening) 868401-2795 0320-910

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Vikmanshyttan. Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. 780 011 kr

Vikmanshyttan. Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. 780 011 kr Vikmanshyttan Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. Foto: Berit Zöllner Projektägare: Hedemora Näringsliv AB Projektledare: Inger Wilstrand Kommun: Hedemora Dnr: 84 Jnr:

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-03-18 Diarienummer:2010-061 AM Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Lokal utvecklingscheck Checkens namn Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Adelöv Framtidsgrupp PROTOKOLL 2011-12-06. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande

Adelöv Framtidsgrupp PROTOKOLL 2011-12-06. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande PROTOKOLL 2011-12-06 Adelöv Framtidsgrupp Tid 19.00 Plats Närvarande Adjungerad Förhinder Adelövs skola Kenneth Malm, Traktorracet Åke Persson, AMOK Helena Karlsson, Adelöv Pingsförsamling Ingemar Karlsson,

Läs mer

Abborraleden. Projektplan

Abborraleden. Projektplan Abborraleden Projektplan Örkelljunga september 2013 1 Innehåll Projektnamn... 3 Projektägare... 3 Journalnummer... 3 Kontaktperson... 3 Kontaktuppgifter... 3 Projektidé... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Plastens Hus Journalnummer: 2010-5358 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och e-postadress)

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Brandstad Filmbyn Journalnummer: SJV 2009-5635 Namn på LAG grupp som nominerar: LAG Ystad-Österlenregionen

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Den goda skolmaten. Slutrapport. Den goda skolmaten - temadag i Bjurholm Foto: Dagmar Schröder. Projektet pågick mars-november 2011

Den goda skolmaten. Slutrapport. Den goda skolmaten - temadag i Bjurholm Foto: Dagmar Schröder. Projektet pågick mars-november 2011 Den goda skolmaten Slutrapport Den goda skolmaten - temadag i Bjurholm Foto: Dagmar Schröder Projektet pågick mars-november 2011 Mat- och Jordbruksnätverket Kontakt: Eva-Lena Rådberg eva-lena.radberg@naturskyddsforeningen.se

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi framtidens Söderslätt!

Tillsammans utvecklar vi framtidens Söderslätt! Leader Söderslätt Tillsammans utvecklar vi framtidens Söderslätt! www.soderslatt.com Vad är LEADER? Leader* är ett EU initiativ och en del av Sveriges Landsbygdsprogram. Målet är att stödja en hållbar

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

Bilaga 4 Mall för årsredovisning

Bilaga 4 Mall för årsredovisning Bilaga 4 Mall för årsredovisning Rapportering och ansökan av verksamhets bidrag för vattenråd Alla vattenråd som har en överenskommelse med Vattenmyndigheten för Västerhavet får ett årligt ekonomiskt bidrag

Läs mer

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening

Samarbetsavtal. mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening Sidan 1 av 7 Samarbetsavtal mellan Östhammars kommun och Upplandsbygd Ideell förening 1. Parter Östhammars kommun, org. nr. 212000-0290, nedan kallad Östhammars kommun. Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Entreprenörsutbyte Åre-Siria Journalnummer: 2011-3526 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer