Slutrapport för projektet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för projektet"

Transkript

1 1 (7) Slutrapport för projektet Södra Härene Fiber Datum: Journalnummer: AV Projekttid: Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet och som medger att deras kontaktuppgifter läggs ut i en projektdatabas) Ingemar Freiholtz Fötene Nordgård Jerker Saxentorp Härene Östergård Lena Gustafsson Fötene Östergården Slutrapporten kommer att publiceras i en projektdatabas, så att den kan bli till nytta för andra aktörer som arbetar med utveckling av landsbygden. Du ska därför lämna slutrapporten i elektroniskt format. 1. Projektorganisation: Här ska du beskriva: Vem som har jobbat i projektet I huvudsak ovanstående kontaktpersoner har varit delaktiga i att utreda intresse för och eventuella möjligheter till att etablera ett fibernät i Södra Härene, i norra delen av Vårgårda kommun. Några boende i området har engagerats i att dela ut intresseanmälningar, etablera hemsida mm. Samarbete med andra organisationer Projektet har samarbetat med grannföreningar, paraplyorganisationen i grannkommunen Herrljunga samt med Vårgårda kommun och Södra Härene hembygdsförening. Eventuell förankring i partnerskap 2. Sammanfattning: Beskriv kortfattat Bakgrunden till projektet Kommundelen Södra Härene i Vårgårda kommun har under lång tid lidit av undermåliga telekommunikationsmöjligheter. Detta innebär att endast ett fåtal närboende intill telestationen den vägen kan få tillgång till bredband. Möjlighet till trådlöst bredband finns för några men stabiliteten är under all kritik. Vi vill därför utreda intresset för att bilda en ekonomisk förening med syfte att tillhandahålla

2 nätanslutning till kommunikationsnät för bredband och tjänster för nyttjande av anslutningen via fiberkabel. 2 Positiva effekter av projektet Vi har genom de utskick och personliga samtal gjort klart att tillräckligt många fastighetsägare inom området är intresserade av ett fibernät för att gå vidare med etableringsfasen. Övriga erfarenheter av projektet Kunskapsinhämtning inför och dialogen med fastighetsägarna har inneburit ett lyft för de engagerade och dessutom att vi med gemensamma krafter kommer att få till stånd en organisation för att etablera ett modernt och effektivt bredbandsnät i området. 3. Syfte och målgrupp: Skriv in det syfte som finns i din ursprungliga projektplan Om det visar sig att intresse finns vill vi i det fortsatta projektet tillhandahålla bättre fungerande tele- och datakommunikationsnät på vår landsbygd. Medlemmarna skall deltaga i projektet genom egna arbetsinsatser samt att utnyttja nätets tjänster. Förklara vilken målgrupp projektet vände sig till enligt projektplanen Fastighetsägare, såväl privata som företag och organisationer verksamma i området. Beskriv hur projektet har uppfyllt syfte och vilken målgrupp för projektet blev. Projektet har uppfyllt syftet att klarlägga intresset för ett fibernät i området och har lett till att vi tillsammans med två grannföreningar bildat en ekonomisk förening för att gå vidare med investeringsfasen. 4. Genomförandeplan och tidsplan: Beskriv vad som utförts i projektet, vilka aktiviteter du har genomfört och när under projekttiden de har ägt rum (gäller hela projekttiden) Deltagit i hembygdsföreningens årsmöte och informerat om bredbandsplaner för bygden. Genomfört intresseanmälan på årsmötet. Mars Deltagit i kommunens informationsmöten ang fiberutbyggnad Mars Bildat arbetsgrupp för att undersöka möjligheterna till att anlägga fibernät. Mars Identifierat ett geografiskt område April Ansökan om fibercheck och LBP April Tagit fram register över med fastigheter och ägare inom området April Delat ut intresseanmälningsblankett i S.Härene, Klovnasten och Lund April Sökt samarbete med Nossans fiber April Sammanställt intresset från intresseanmälan Maj Etablerat hemsida. Maj Möte med kommunen angående anslutningspunkt Juni Kontakt med grannföreningar April-November Skissat på kanalisationssträckning Juli Bildat en ekonomisk förening tillsammans med Rensvist Fiber. Deltagit i av Länsstyrelse och Leader anordnade kurser Nov Stormöte i Härenegården för boende i S Härene och Hoberg Jan -14 Efter projektets start Jämför dem med din ursprungliga projektplan, de förväntade resultaten med de verkliga resultaten (målen). Utgå från projektansökan, och kommentera eventuella avvikelser.

3 3 I och med att den del av S Härene som är belägen öster om ån Nossan som flyter igenom området fick erbjudande från grannföreningen Nossans fiber att gå med i deras förening tömdes vårt område på motsvarande medlemmar. För att få upp medlemsantalet tog vi kontakt med övriga angränsande område för att få till ett samarbete. 5. Spridning av projektets resultat: Här ska du beskriva: Metoden för att sprida resultatet av projektet Hemsida blir den egentliga spridningsmetoden inte bara för fiberchecksprojektet utan även för det fortsatta arbetet med att etablera ett fibernät i bygden. Projektplan och slutrapport finns publicerade i Leaders databas över avslutade projekt och utgör en kunskapsbank för kommande föreningar att hämta erfarenheter från. Hur resultatet kan vara av nytta för andra aktörer Förmedlingen av erfarenheter kan bidra till att färre misstag begås av andra föreningar. 6. Projektets finansiering Redovisa kortfattat projektets totala kostnader och hur de har finansierats. Har det förekommit avvikelser mellan uppkomna kostnader och budgeterade beslutade kostnader, om varför vilka är skälen till avvikelserna. Projektet att utreda intresset har så här långt finansieras med ideella insatser och med välvilligt bistånd från Södra Härene hembygdsföreningen. 7. Slutsats och rekommendationer Sammanfatta de slutsatser som du kan dra från projektet Det tar längre tid och mer arbete än man tror att dra igång en ekonomisk förening. Engagera så många som möjligt för det blir ohållbart att några få ska dra ett flera miljoner stort projekt Ta omgående kontakt med omgivande områden för att utröna intresset till samarbete. Se till att så fort som möjligt undersöka stödmöjligheter. Det snabbar på processen och försenar inte projektet i onödan. Delta i utbildningar, träffar och andra evenemang som anordnas av intresseorganisationer. Engagera människor med olika bakgrund för att uppnå största möjliga bredd på bakgrundskunskaper. Ta kontakt med berörda markägare tidigt i projekteringsarbetet. Lämna rekommendationer som andra projekt kan ta hänsyn till i upplägg och genomförande av sina projekt. Se ovan 8. Projektets mål Ange projektets ursprungliga indikatorer/mål och hur dessa har uppfyllts (indikatorerna angav du i din ansökan) Se nedan Kommentera eventuella svårigheter/hinder under projektets gång som gjort att målen bara delvis uppfyllts Fyll i nästa sida!

4 9. Bilagor Bifoga och beskriv material som har tagits fram i projektet, annonser, tidningsartiklar, affischer, broschyrer, utredningar, rapporter, CD eller annat informationsmaterial Beskriv det mervärde projektet har åstadkommit i bygden! Tack vare fibercheckprojektet har fokus satts på hur dåliga bredbandsanslutningar vi har i bygden. Ungefär 15% av det initiala området har fått bredband från Nossans fiber. Projektet att starta fiberförening är en överlevnadsfråga för landsbygden och ger samma kvalité på datakommunikation som i tätorter och storstäder. Har bättrat på gemenskapen i bygden och utvecklar deltagarna. Finns det något mer som projektet vill informera LAG/kontoret om? Ort och datum.. Projektledarens underskrift. Namnförtydligande LAG:s slutkommentar:... Rapporten godkännes.

5 5. Ort och datum. Underskrift LAG Mål Indikator Antal Utfall - kommentar Ökad inflyttning till Sjuhärad är en effekt av projekten som genomförs inom Leader Antal projekt som syftar till en positiv befolkningsutveckling 1 Ett utbyggt fibernät utvecklar området och möjliggör att inflyttning blir intressant för såväl människor som företag Antal projekt som arbetar 1 Se ovan Befintlig basservice ska hållas på samma nivå eller utvecklas ytterliggare. Vid avsaknad av basservice i vissa områden ska dessa ha åtgärdats genom etablering av nya basserviceinrättningar. Boende i Sjuhärads landsbygd skall ha möjlighet att vara med i utvecklingen av sin bygd med lokal byutveckling Antal projekt som syftar till att öka den lokala basservicen 1 Detta projektet gör att basservicen med säker och snabb dataförbindelse kommer att bli säkerställd för överskådlig framtid. Antal deltagare i projekt 100 Ca 80 av 100 fastigheter kommer att anslutas som medlemmar Därav ungdomar under 25 år 25 Därav kvinnor 50 Därav invandrare 4 Några frågor om hur du upplevt tiden i projektet! Hur har kontakten fungerat med LAG-kontoret? Bra Hur har kontakten fungerat med Länsstyrelsen? Bra Har Leader-metoden varit ett bra arbetsredskap? Något som du/ni vill rekommendera till andra? Ja

6 6 Hur har du/ni upplevt redovisningen av projektet, allt från rekvisition till slutrapport? Intressant och utvecklande Har du/ni något nytt projekt på gång? Ja, det fortsatta projektet genomföra investeringen av fibernätet. För att kunna få en uppfattning om vilket mervärde ert projekt fått för landsbygden kommer vi att kontakta dig/er om ett halvår. Vi hoppas på din/er medverkan för att höra om vad som hände sen.

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiskelycka Nationell Fiskeprojekt Datum: 2014-02-20... Journalnummer: 2010-1158 Projekttid: 2010-02-16 2013-12-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (18) Slutrapport för projektet Våga Vara Egen Datum: 2013-02-21... Journalnummer: 2011-779 Projekttid: 2010-11-29-2012-12-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader Slutrapporten är ett dokument som ska ge en bra överblick över ert projekt för läsare som inte har annan information om projektet. Den ska

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta?

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta? Datum: 20111229 Diarienummer: 2010-052 SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-7252 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Lantbrukarnas Ekonomi AB, avd. Företagsutveckling. Projekttid Projekttiden är 15 mars 2008 till 31 juli 2009.

Lantbrukarnas Ekonomi AB, avd. Företagsutveckling. Projekttid Projekttiden är 15 mars 2008 till 31 juli 2009. LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND SLUTRAPPORT Dnr 19-8003/08 Se till din Marknad Lantbrukarnas Ekonomi AB, avd. Företagsutveckling Projekttid Projekttiden är 15 mars 2008 till 31 juli 2009. Sammanfattning Inom

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Handbok för projekt inom Leader

Handbok för projekt inom Leader Projekthandbok Handbok för projekt inom Leader Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten 2008-12-22 Referenser Johan Fors Anne-Charlotte Franzén Handbok för projekt inom Leader 2009-01-19 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Slutrapport LNM-2012-96. Paraplyprojekt Bredband

Slutrapport LNM-2012-96. Paraplyprojekt Bredband Slutrapport LNM-2012-96 Paraplyprojekt Bredband Text och bild: Mats Thorburn Leader Norra Mälarstranden Kungsgatan 42 745 80 Enköping www.leadernorramalarstranden.se Sammanfattning av projektet Leader

Läs mer

Slutrapport för FerieFöretagarna

Slutrapport för FerieFöretagarna 1. Projektfakta Projektnamn: FerieFöretagarna Leaderområde: Leader Skånes Ess Projektägare: C4 Idéforum Journalnummer: 2012-1301 Kontaktperson: Jessica Hellberg, telefon: 044-21 18 99, mobil: 0703-16 59

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

SLUTRAPPORT OFF-ICE AKTIVITETSBANA.

SLUTRAPPORT OFF-ICE AKTIVITETSBANA. 3 SLUTRAPPORT OFF-ICE AKTIVITETSBANA. Saffle He redovisar projektet: "Off-ice Aktivitetsbana" med Journal nummer 2008-4917 i ett Leader projekt. De personer som kan svara pa fragor om projektet ar Christian

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: 2013-06-03 Diarienummer: 2008-008 CM Kulturcheckens namn We Identity: Mötas i Rydal Sökande (Namn/Förening) Sebaian Kjersén Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Läs mer

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Östra Göinge Kommun Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Slutrapport Utvärdering av satsningen inom Case Management. 1 Förord Att som utvärderare på nära håll få studera den både utvecklande och krävande

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Rapport 1 (18) 2015-06-03 Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, it-strateg Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Inledning Den 13 april 2010 fastställdes Linköpings kommuns

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät,

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Datum 2015-04-27 Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, N2014/1722/ITP Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Diarienummer 14-4576

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer