Granskning av kommunens samverkan kring unga arbetslösa i åldern år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av kommunens samverkan kring unga arbetslösa i åldern 16-24 år"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av kommunens samverkan kring unga arbetslösa i åldern år Kramfors kommun November 2010 Therese Runarsdotter Revisionskonsult Revisorerna i Kramfors kommun har den 10 november 2010 behandlat denna rapport och beslutat att överlämna den till BAS - nämnden för yttrande samt till BKU nämnden, kommunstyrelsen och Kommunfullmäktiges presidium för kännedom.

2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING INLEDNING BAKGRUND REVISIONSFRÅGA METOD OCH AVGRÄNSNING JOBBGARANTIN FÖR UNGDOMAR GÄLLANDE REGELVERK (LAGSTIFTNING) UNGDOMARS BRISTANDE ETABLERING ETT VÄXANDE PROBLEM RESULTAT AV GRANSKNINGEN KOMMUNENS ORGANISATION FÖR ARBETSMARKNADSINSATSER BAS-förvaltningen Kommunstyrelsen KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL BAS-NÄMNDEN OCH KS LEDNING OCH STYRNING AV VERKSAMHETEN Mål- och policydokument för arbetet med målgruppen REVISIONELL BEDÖMNING KRAMFORS KOMMUNS INSATSER FÖR ARBETSLÖSA UNGDOMAR Omfattning av arbetslösa ungdomar under 25 år i kommunen Projekt/insatser för arbetslösa ungdomar under 25 år kommun SAMVERKAN/SAMARBETE Ansvar- och uppdragsfördelning mellan berörda/samverkande aktörer Samverkan inom kommunen Samverkan med andra aktörer Revisionell bedömning UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING AV GENOMFÖRDA INSATSER Revisionell bedömning...17 Bilaga 1: Statistik från AF: Arbetslöshet hos ungdomar i Kramfors kommun. Bilaga 2: Statistik från BAS-förvaltningen.

3 1 Sammanfattning Komrev inom PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Kramfors kommuns förtroendevalda revisorer granskat hur BAS-nämnden säkerställer att det råder en ändamålsenlig och tillfredsställande (intern och extern) samverkan med berörda aktörer i frågor som rör arbetslösheten hos unga mottagare av försörjningsstöd? Granskningen visar att den omorganisering som genomfördes 2009 av arbetsmarknadsenheten/integration i kommunen har inneburit att enheten fortfarande är under uppbyggnad och till viss del står stilla. Det pågår dock ett aktivt och engagerat arbete med att försöka stötta målgruppen. Kommunen arbetar, internt och tillsammans med externa aktörer, med ett antal insatser/projekt för att stärka arbetslösa ungdomars chans att komma in på arbetsmarknaden. Vi anser det mycket positivt att kommunen aktivt arbetar för att ungdomar idag snabbare ska få hjälp. Av intervjuer framkommer att samverkan har förbättrats mycket men att det kan utvecklas ytterligare. Vi bedömer att BAS-nämnden är på god väg i arbetet för att säkerställa att det råder en ändamålsenlig och tillfredsställande intern och extern samverkan med berörda parter i frågor som rör arbetslösheten inom denna målgrupp. Vi anser dock att vissa områden bör utvecklas ytterligare. Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande förslag på åtgärder: Att BAS-nämnden säkerställer att den interna och externa strukturen för samverkan tydliggörs samt hur det är tänkt att inblandade myndigheter ska samverka kring målgruppen. Att BAS-nämnden upprättar mätbara aktiviteter/mål för kommunens samverkan. Att BAS-nämnden tydliggör rollfördelning/ansvarsfördelning mellan berörda parter avseende samverkan kring målgruppen. Att BAS-nämnden säkerställer att det upprättas bättre verktyg för uppföljning och utvärdering av genomförda insatser. Uppföljningen bör i större utsträckning kopplas till kvalitet, produktivitet och effektivitet. Det kommunala uppföljningsansvaret om information av icke skolpliktiga ungdomar behöver tydliggöras så att det framgår vem i kommunen som är ytterst ansvarig samt att kommunen med system/metoder säkerställer identifiering, uppföljning och tillräckligt stöd till dessa ungdomar i enlighet med Skollagen, kap 1, 18. 1

4 2 Inledning 2.1 Bakgrund Ungdomar drabbades hårt av arbetslöshet mellan åren då den öppna arbetslösheten inom denna målgrupp ökade från drygt till ca individer. Sverige har det senaste året varit inne i en djup lågkonjunktur och behovet av samordning mellan olika aktörer, både internt och externt i en kommun, är stort för att i möjligaste mån undvika att unga hamnar i ett beroende av ekonomiskt bistånd och riskerar att stå utanför arbetsmarknaden. Kramfors följer den nationella trenden där arbetslöshet och ekonomiskt bistånd har ökat hos denna målgrupp. En jobbgaranti har även nyligen införts för ungdomar mellan 16 och 24 år. Ungdomar omfattas av jobbgarantin vid tre månaders inskrivningstid hos AF. I Kramfors kommun svarar BAS-nämnden (Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden) för insatser inom såväl arbetsmarknadsområdet som ekonomiskt bistånd. Kommunledningskontorets tillväxtavdelning ansvarar i sin tur för vuxenutbildningen i kommunen. Syftet med granskningen är att belysa på vilket sätt berörda aktörer (externa och interna) samverkar i frågor som rör arbetslösheten inom denna målgrupp och i vilken mån nämnden har säkerställt en tillräckligt god intern kontroll på området. 2.2 Revisionsfråga Hur säkerställer BAS-nämnden att det råder en ändamålsenlig och tillfredsställande (intern och extern) samverkan med berörda aktörer i frågor som rör arbetslösheten inom denna målgrupp? Kontrollfrågor i granskningen: Vilka mål och policydokument finns för arbetet med denna målgrupp? Ansvars-/uppdragsfördelning mellan berörda aktörer (internt och externt) Finns rutiner för hur förvaltningarna, internt och externt, ska samverka kring målgruppen? Finns konkreta samverkansprojekt mellan förvaltningarna och med andra aktörer kring målgruppen och vad är i så fall syftet/målet med samverkan? Hur fungerar samverkan i praktiken? Hur sker uppföljning/utvärdering av genomfört arbete (intern kontroll)? 2.3 Metod och avgränsning Arbetsmarknadspolitikens insatser är inte något väl avgränsat område utan omfattas av flertalet frågor, bl.a. inom social-, utbildnings- och näringspolitiken. Denna granskning har avgränsats till att beröra verksamheten inom BAS-nämndens ansvarsområde samt kommunstyrelsens vuxenutbildning/verksamhet inom Tillväxtavdelningen. 2

5 Intervjuer har genomförts med BAS-nämndens ordförande, IFO-chef med ansvar för bl.a. Arbetsmarknads- och integrationsenheten, socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd som arbetar med målgruppen unga arbetslösa, vuxenutbildningschef, rektor för Studiecentrum, samt representant från Arbetsförmedlingen (nedan förkortad AF). Vidare har mål- och styrdokument, riktlinjer/rutiner samt uppföljningsdokument studerats/analyserats. Granskningen har delgivits intervjuade tjänstemän för faktagranskning. 2.4 Jobbgarantin för ungdomar 1 Den 1 december 2007 infördes jobbgarantin för ungdomar. Det är ett arbetspolitiskt program som ersätter de tidigare ungdomsprogrammen kommunalt ungdomsprogram och ungdomsgarantin. Syftet med jobbgarantin för ungdomar är att erbjuda dem särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser på ett tidigt stadium så att de så snabbt som möjligt ska få ett arbete motsvarande hela sitt arbetsutbud eller påbörja eller återgå till en utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. En anvisning till jobbgarantin för ungdomar får göras om: - ungdomen har fyllt 16 år men inte 25 år - ungdomen under en period om tre sammanhängande månader har varit arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den offentliga AF. Inom ramen för jobbgarantin för ungdomar ska AF göra följande: - snarast genomföra en fördjupad kartläggning som visar vilka aktiviteter deltagaren behöver för att ytterligare stärka sin position på arbetsmarknaden, - lämna det intensifierade stöd som deltagaren bedöms behöva för att kunna uppfylla vad som överenskommits i den individuella handlingsplanen. Inledningsvis, i normalfallet minst tre månader, ska aktiviteterna i jobbgarantin för ungdomar omfatta fördjupad kartläggning, studie- och yrkesvägledning, jobbsökaraktiviteter med coachning. Därefter bör aktiviteterna kombineras med arbetspraktik och utbildning. Ungdomen får ta del av jobbgarantin tills denne påbörjat anställning, utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning, påbörjar en frånvaroperiod med föräldrapenningförmån eller har deltagit i garantin under sammanlagt 15 månader. Jobbgarantin är ett erbjudande, inte ett krav. 1 Förordning (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar. 3

6 2.5 Gällande regelverk (lagstiftning) Staten har huvudansvaret för arbetsmarknads- och näringslivspolitiken i Sverige och är även huvudansvarig för arbetsmarknadsåtgärder. Sedan den 1 januari 2008 har Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetsmarknadsverkets och länsarbetsnämndernas uppgifter övertagits av AF som idag ska verkställa arbetsmarknadspolitiken i landet. Kommunerna har ett huvudansvar för kommuninvånarnas försörjning. Det innebär att arbetslöshet bland invånarna får både ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser. Dels handlar det om kostnader för ekonomiskt bistånd, dels om behov av arbetsmarknadsinsatser för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Kommunernas lagreglerade ansvar för arbetsmarknadsfrågor är dock begränsat. I lagen om arbetslöshetsnämnd står att kommunen ska ha en arbetslöshetsnämnd som ska främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna därav. Av kommunstyrelsens reglemente i Kramfors framgår att styrelsen har hand om sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att allmänt främja utveckling och tillväxt i kommunen. Styrelsen ansvarar även för vuxenutbildningen i kommunen. Av BAS-nämndens reglemente framgår att nämnden inom sina arbetsuppgifter bl.a. ansvarar för arbetsmarknadsfrågor och för daglig verksamhet och sysselsättning för de personer som omfattas av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). I kommunallagen (2 kap, 1 KL) finns lagstöd som ger kommuner möjlighet att åta sig uppgifter/angelägenheter av allmänt intresse och som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan. Enligt Socialtjänstlagen (3 kap, 2 SoL) ska socialnämnden främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning. Enligt rättspraxis kan socialnämnden också ge akut bistånd i avvaktan på annan åtgärd. Det finns även en lagenlig möjlighet att ställa krav på deltagande i aktiviteter för ungdomar under 25 år som har ekonomiskt bistånd (4 kap, 4 SoL). Enligt LSS framgår att kommunen inom målgruppen är skyldig att ombesörja daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder om de saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Kommunen ska även medverka till att målgruppen får tillgång till arbete eller studier. 2.6 Ungdomars bristande etablering ett växande problem Sedan 1990-talets början har ungdomarna varit förlorare på arbetsmarknaden. Även om inkomsterna och den sociala standarden överlag har ökat även för unga har denna förbättring varit mycket blygsam i relation till de förbättringar som övriga generationer upplevt under perioden. Generationsskillnaderna har med andra ord ökat. 4

7 För en arbetslös individ under 25 år är det lätt att hamna mellan myndigheternas stolar och utanför de mer effektiva jobbsatsningarna. Ungdomar som tidigt blir arbetslösa har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden än ungdomar som snabbt får jobb och får därmed svårare att utöva inflytande i samhället. Ungdomsstyrelsen 2 presenterade i juni 2010 en ny sammanställning av indikatorer som beskriver ungas levnadsvillkor 3. Sammanställningen visar att den ekonomiska krisen slår hårt mot unga där ungdomsarbetslösheten är fortsatt hög, skuldsättningen ökar och andelen med låg ekonomisk standard tycks öka. Vidare framgår att de allra flesta ungdomar har bra levnadsvillkor men statistiken visar på en fortsatt negativ utveckling av ungas arbete och försörjning. Det mest alarmerande är att: Antalet arbetslösa i åldrarna år var strax under i månadsgenomsnitt under 2009 vilket är nästan fler än 2008 och motsvarar en ökning på 56 %. Utvecklingen under de första 4 månaderna 2010 är positivt för unga generellt, men för utrikes födda är utvecklingen fortsatt negativ. Prognosen tyder på att andelen ensamstående unga med barn i åldern år med låg ekonomisk standard har ökat från 19 % 2001 till 76 % Resultat av granskningen 3.1 Kommunens organisation för arbetsmarknadsinsatser BAS-förvaltningen Kramfors kommun har idag främst organiserat dessa frågor under BAS-förvaltningen som är indelad i tre områden: Individ- och familjeomsorg (IFO), Funktionsstöd och Äldreomsorg. Området IFO berörs i denna granskning. BAS-förvaltningen har genomgått ett antal större organisationsförändringar de senaste två åren sammanfördes vård- och omsorgsförvaltningen och socialtjänstförvaltningen till en gemensam socialförvaltning övergick även verkställigheten av integrations- och arbetsmarknadsinsatser till förvaltningen som därmed bytte namn till 2 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Styrelsen ger även stöd till föreningsliv och kommuner samt till internationellt samarbete. 3 Ungdomsstyrelsen (2010:9)- Ung idag 2010 En beskrivning av ungdomars villkor. Rapporten görs på uppdrag av regeringen och är en sammanställning med uppgifter från 17 myndigheter och Riksidrottsförbundet. Rapporten beskriver bl.a. ungdomars ekonomi, hälsa, utbildning, fritid och inflytande. 5

8 BAS-förvaltningen. Syftet med sammanslagningen har främst varit att erhålla ekonomiska och verksamhetsmässiga samordningseffekter. Detta innebär att arbetsmarknadsfrågorna sedan år 2009 är ett nytt ansvarsområde för BAS-nämnden. IFO leds av en områdeschef och består idag av tre enheter som vardera leds av en enhetschef; Insatsenhet, Arbetsmarknads- och integrationsenhet (AMIE) och Ensamkommande flyktingbarn. Vid granskningstillfället är AMIE utan enhetschef och rekrytering till tjänsten pågår. Inom arbetsmarknadsenheten arbetar 3 socialsekreterare och inom integrationsenheten finns en coach som arbetar mer med dessa frågor (främst praktik/språkpraktik). Personalen inom IFO:s enheter arbetar med klienter inom alla målgrupper vilket innebär att det exempelvis inte finns någon ungdomsgrupp som arbetar specifikt mot ungdomar. BAS-förvaltningen arbetar även med att föra över funktionsstöd/daglig verksamhet till AMIE för att på så sätt få all verksamhet under ett tak då kommunens samlade resurser blir allt mindre och effektiviseringar därför måste genomföras. Förvaltningen beskriver att för att kunna möta dessa personer så måste de kunna erbjudas nya arbetsplatser. Arbetet påbörjas, om planerna håller, i januari Intervjuade inom BAS-förvaltningen beskriver att den nya organisationen fortfarande är under uppbyggnad och att samtliga enheter fortfarande utvecklas för att hitta sin mer slutgiltiga form. Ordförande och IFO-chef beskriver att under 2009 har mycket tid och energi gått åt till att hitta en lösning kring enhetschefsfrågan inom AMIE. Detta har inneburit att uppbyggnaden av verksamheten till viss del stått stilla. Det har även tagit tid att få en bild av vilka arbetsuppgifter BAS-nämnden övertog på arbetsmarknadsområdet samt för att utreda vad förvaltningen själva framöver vill med den framtida verksamheten Kommunstyrelsen Tillväxtenheten är sedan 2009 en ny del i kommunens förvaltningsorganisation. Enhetens verksamheter är idag organiserade under kommunstyrelsen i två delar: näringsliv, turism och utveckling (NTU) och vuxenutbildningen (utvecklingsavdelningen). I vuxenutbildningen ingår Studiecentrum, Powerhouse och Träakademien Höga kusten och verksamheten innefattar även utbildning på grundskole-, gymnasie-, eftergymnasial nivå, svenskundervisning (SFI) och särvux. I början av 2010 anställdes en tillväxtchef. Kommunstyrelsen inrättade under 2009 även ett tillväxtutskott för utvecklings- och vuxenutbildningsfrågor i kommunen. Intervjuade inom vuxenutbildningen beskriver att stora delar av arbetet stod stilla under 2009 med anledning av omorganisationen. Beslut togs om den nya tillväxtenheten men det har tagit lång tid att fylla upp hela verksamheten. 6

9 I kommunen finns idag inga OSA-anställningar. Enligt uppgift från BAS-förvaltningen finns en oenighet mellan kommunen och AF till varför dessa anställningar försvann. 3.2 Kommunfullmäktiges uppdrag till BAS-nämnden och KS Av budget 2010 framkommer att: Budget och plan grundare sig på den makroekonomiska bedömning som SKL gjorde i april I bedömningen förutses en kraftig försämring av arbetsmarknaden såväl 2009 som arbetsmarknaden vänder uppåt 2011 men uppgången blir mycket svag: I budget 2010 fick KS, BAS och BKU i uppdrag att var och en genomföra ytterligare besparingar på en miljon vardera. Ramarna för dessa tre nämnder sänktes därmed jämfört med ramar enligt direktiv. Ett av fullmäktiges övergripande verksamhetsmål i budget 2010 är att kommuninvånarna ska vara nöjda med den kommunala servicens kvalitet och omfattning. I fullmäktiges budget för 2009 och 2010 finns i övrigt inga direktiv till BAS-nämnden eller tillväxtenheten/utvecklingsavdelningen under kommunstyrelsen som har direkt bäring på granskningsområdet unga arbetslösa. 3.3 Ledning och styrning av verksamheten Mål- och policydokument för arbetet med målgruppen Av GV-nämndens budgetdokument 2009 framgår att arbetsmarkandsenhetens budget uppgick till 3,767 Mkr. I BAS-nämndens budgetunderlag för 2011 är förslaget att minska nettobudgeten för arbetsmarknadsåtgärder med 2 Mkr, från 3, 406 Mkr i budget 2010 till 1, 406 Mkr i budget BAS-nämndens vision: Vara lättillgänglig för alla medborgare och insatserna ska vara av god kvalitet, kostnadseffektiva samt utföras av professionell personal. Visionen har brutits ner till övergripande verksamhetsmål i förvaltningen: Ekonomi budget i balans genom effektiv resursanvändning Medborgare ge insatser med god kvalitet kvalitetssäkring Medarbetare nöjd medarbetare i hälsofrämjande arbetsmiljö och hälsofrämjande arbetsplatser Verksamhetens processer/utveckling effektiv organisation genom flödesoptimering Under verksamhetsmålet Ekonomi finns för 2010 bl.a. följande mål antagna: Sänka de administrativa kostnaderna för utbetalning av försörjningsstöd till 220 kr/invånare, 7

10 Genomföra ett nytt arbetssätt på ekonomienheten med fördjupade utredningar gällande orsaker till behov av försörjningsstöd, Effektivt använda de resurser som finns på Arbetsmarknadsenheten och integration i syfte att få fler i egen försörjning, Samverkan såväl internt som externt skall prioriteras. Verksamheten skall också fortsättningsvis fokuseras på en budget i balans. Intervjuade beskriver att BAS-nämnden och förvaltningen arbetar med att bryta ner nämndens övergripande mål i inriktnings- och effektmål för respektive verksamhetsområde. Tjänstemännen beskriver BAS-nämnden som engagerad med tydliga direktiv för verksamheterna. Ordföranden upplever dock att lagstiftningen inte är fullt tydlig och att omfattningen av kommunens ansvar kontra andra myndigheter är något oklar. Vuxenutbildningen/utvecklingsavdelningen har sedan tidigare mål för den utbildning som bedrivs samt för att starta utbildningarna. I dagsläget pågår arbetet med att bryta ner de nya, övergripande målen som tillväxtutskottet nyligen antagit för tillväxtavdelningen i mätbara mål för de olika verksamheterna inom vuxenutbildningen/utvecklingsavdelningen. Arbetet beskrivs fortsätta under 2010 och I kommunen finns i övrigt inget styr- eller policydokument som reglerar/tydliggör arbetet/målsättningen för målgruppen unga vuxna utanför arbetsmarknaden. 3.4 Revisionell bedömning Vi bedömer att det formellt finns ett tydligt uppdrag om vem som har ansvaret för att motverka arbetslöshet bland unga internt inom kommunen. Det finns idag även en tydligare koppling mellan ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser då verksamheterna idag ingår i samma förvaltning. Granskningen visar att organisationen inom både BAS-förvaltningen och Tillväxtavdelningen är under omorganisation/uppbyggd vilket försenat arbetet med att påbörja utvecklingen av ett väl fungerande samarbete mellan berörda aktörer. Däremot beskrivs tanken med omorganisationen vara god och förhoppningar om stora samordningsvinster på sikt finns. BAS-nämndens mål har inte direkt bäring på målgruppen unga arbetslösa under 25 år. Däremot framgår av verksamhetsplanen att det finns ett antal aktivitet och mättal som även berör målgruppen, främst inom ekonomiskt bistånd. Vi menar dock att nämnden kan öka ledning och styrning på området genom att ta fram mät- och uppföljningsbara mål för arbetsmarknadsenheten, målgruppen unga vuxna samt för de fasta arbetsplatserna. Målen 8

11 kan även tydligare kopplas till kvalitet, produktivitet och effektivitet för bättre uppföljning på området. Vi saknar även tydlig dokumentation som övergripande beskriver strukturen för samverkan mellan inblandade parter samt hur kommunen internt och externt ska samverka i alla led. Vi menar därför att detta bör upprättas mellan inblandade aktörer. 3.5 Kramfors kommuns insatser för arbetslösa ungdomar Omfattning av arbetslösa ungdomar under 25 år i kommunen Enligt intervjuad politiker och tjänstemän är målgruppen unga arbetslösa ett viktigt fokusområde för kommunen och ett uttalat prioriterat område. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) följer månadsvis utvecklingen för försörjningsstödet. Bortsett från augusti månad (2009) har kostnaderna ökat markant i landet under 2009 och SKL tror att kostnaderna för försörjningsstödet, inkl. introduktionsersättning, kan öka med 50 % mellan åren Kommunerna gjorde själva bedömningen att ökningen för målgruppen unga arbetslösa år skulle bli cirka 35 % för I Kramfors kommun var ökningen för det totala försörjningsstödet ökat 1 % 2009 jämfört med 2008 medan ökningen i riket var ca 20 %. Förvaltningen beskriver att orsaken till skillnaden till viss del kan vara att Kramfors och andra mindre kommuner ofta uppvisar en eftersläpningseffekt jämfört med större kommuner. Andra förklaringar beskrivs vara utvecklandet av de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som förvaltningen arbetat med under några år samt att det 2009 gavs möjlighet till statliga medel i form av överenskommelser med AF gällande fas 2 och 3. Detta har givit organisationen en starkare ekonomi som möjliggjort finansiering av förvaltningens aktiviteter. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern år har i Kramfors ökat med 17 personer mellan åren 2008 och 2009, från 116 till 133 personer. Detta ger en ökning på ca 13 %. AF beskriver att Kramfors kommun ligger bättre till än riket när det gäller antalet arbetslösa ungdomar. Under 2008 var statistiken dock negativ medan den vände åt rätt håll igen under 2009 (se statistik i bilaga 1). Det finns dock ett mörkertal i statistiken då inte AF har kännedom om samtliga arbetslösa ungdomar som kommer till myndigheten, alternativt tar kontakt med kommunen. Av bilaga 2 framgår den statistik som kommunen på begäran har kunnat redovisa kring antalet ungdomar under 25 år i kommunen som befinner sig i sysselsättning och i olika arbetsmarknadsåtgärder utifrån olika orsakskoder. 9

12 3.5.2 Projekt/insatser för arbetslösa ungdomar under 25 år kommun Kommunen kan idag främst erbjuda nedanstående arbetsplatser/arbetsmarknadsåtgärder för arbetssökande: Projektet Kuggen: Projektet startade 2006 som en verksamhet inom Samordningsförbundet i Kramfors 4 och arbetssättet har nu implementerats i ordinarie verksamhet. Kuggen vänder sig till unga vuxna mellan år och som har ett behov av minst två parter i förbundet. Frivilligt deltagande med en vilja att komma ut i arbete eller studier har varit en viktig grund och 20 personer har samtidigt deltagit i verksamheten. Individerna kan ha ett dokumenterat handikapp eller funktionshinder, psykosocial problematik och/eller en utsatthet på arbetsmarkanden. Via Kuggen får deltagaren enskilt samtalsstöd, möjlighet att delta i tematräffar och workshops, praktik ute på arbetsmarknaden samt fysisk aktivitet i samband med träning. Coacher och medarbetare håller tät kontakt med deltagarna. Vid avslut ska de som inte fått arbete söka jobb aktivt. Ris till flis: BAS-förvaltningen är projektägare och en styrgrupp med samverkanspartners 5 finns representerade. Bakgrunden till projektet är att Kramfors kommun har ett stort antal arbetssökande registrerade hos AF varav många är långtidsarbetslösa, med eller utan funktionshinder, och riskerar att drabbas av ett fördjupat utanförskap på arbetsmarknaden. Individen anställs på lönebidrag och erhåller en ettårig anställning inom Ris- och flisverksamheten, utbildning i röjningsarbete av skogsstyrelsen samt genomgår ett utbildningsprogram med coachning för egenutveckling. Målet för individen en anställning på arbetsmarknaden och för kommunens del bl.a. sänkta kostnader för försörjningsstöd och arbetskraftstillförsel till kommunen. Personalmässigt finns idag en arbetshandledare för det praktiska arbetet samt befintlig coach från AMIE. Projektet Nytänk: I maj 2009 tecknades ett avtal mellan Kramfors kommun/integration, AF och Samordningsförbundet. Målet med projektet har varit att erbjuda nyanlända invandrare en snabb start och väg ut mot eget arbete och egen försörjning, främst genom snabbare språkinlärning och ett utökat kontaktnät. Inom projektet har 8 personer varit anställda, bl.a. från Resurscentrum och Erikshjälpen. Erikshjälpen: Verksamheten har tagit över Återvinningens verksamhet och är en secondhand-butik med 30 platser där individer kan träna och testa olika saker. 4 Samordningsförbundet i Kramfors som bildades 2004 innefattar medlemmarna Landstinget, Kommunen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 5 Samverkanspartners är Kramfors kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Samordningsförbundet, Skogsstyrelsen och Transportstyrelsen. 10

13 Genomslussningsgrupp: BAS-nämnden beslutade under 2009 att starta en genomslussningsgrupp vid AMIE där individen erbjuds anställning under ett år med kommunen som arbetsgivare och med viss möjlighet till subvention från AF. Att kommunen anställer individerna under ett år ger dem möjlighet att komma in i trygghetssystemet med löneanställning som är a-kasseberättigande. Målgruppen är de som har ramlat ur försäkringssystemet och uppbär försörjningsstöd. Målsättningen är att sysselsätta 10 personer för att kunna hålla en nivå som kommunen klarar både ekonomiskt och personellt. Samarbete sker med AF i syfte att hitta bra lösningar för den enskilde. Finansiering sker inom befintlig budget för AMIE samt via ersättning från AF. Skolkuggen: ett projekt på Ådalsskolan där en resurs arbetar med ungdomar som har olika typer av problem vilket försvårar skolgången. Ungdomarna kan t.ex. erbjudas praktik några dagar i veckan. Chansen: är ett samarbetsprojekt mellan BAS-förvaltningen, BKU-förvaltningen och BUP. Chansen ska ge stödjande/vägledande insatser till ungdomar i åldrarna år och deras föräldrar. På Chansen arbetar ett mobilt team bestående av en ungdomspedagog, behandlingsassistent och familjebehandlare. Utifrån behovet finns även BUP som en resurs. Praktikplatser: Arbetsmarknadsenheten har idag en praktikplatsbank med ett 60-tal praktikplatser inom de kommunala verksamheterna. Viktigt i arbetet är att hitta rätt matchning av praktikplats till respektive ungdom. Intervjuad coach/handläggare AMIE beskriver att de coachar relativt få ungdomar vilket gör att de har god koll på dessa individer. Kompetenslyftet: Projektet sträcker sig mellan 1 januari december 2011där Länsstyrelsen tillsammans med AF, kommunerna och Kommunförbundet tagit ett initiativ till ett mer strategiskt arbete med kompetensförsörjning. Kramfors kommun har inom ramen för projektet bl.a. fått resurser för en ungdomscoach på en halvtidstjänst. Kvalitetslabb: Ett länsöverskridande EU-projekt som drivs i samverkan mellan Sundsvall, Ånge, Timrå, Kramfors och Örnsköldsviks kommuner. Målgrupperna är invandrare/flyktingar, arbetssökande år och långtidsarbetslösa år och målet är att öka anställningsbarheten för dessa. Projektet startade i maj 2008 och beräknas pågå i 3 år. Intervjuade inom BAS-förvaltningen beskriver att de mest anställningsbara ungdomarna (de enligt 4:4 SoL) ofta hoppar mellan kommunen och olika myndigheter. Dessa ungdomar gör oftast allt de kan för att hitta egen praktik/arbete. Förvaltningen har ännu inte genomfört någon specifik satsning/projekt på unga arbetslösa, exempelvis de enligt 4:4 SoL. Det framkommer att det oftast är svårast att fånga upp och hjälpa de ungdomar som inte ber om hjälp. De som söker själva beskrivs överlag få relativt bra hjälp. 11

14 Intervjuade från både kommunen och AF beskriver att det generellt är mer svårbedömda fall idag. Åtgärderna ser olika ut beroende på om ungdomen har ett funktionshinder, är helt arbetslös eller har tim- eller deltidsarbete. Om ungdomen har ett påvisat funktionshinder får individen snabbare hjälp och praktik kan bli aktuellt om funktionshindret tillåter. Om ungdomen kommer till AF och inte har ett funktionshinder skrivs denne in och först vid arbetslöshet i 90 dagar kallas ungdomen till jobbgarantin. Har ungdomen däremot deleller timanställning och inte a-kassa kan denne däremot inte ta del av AF:s program. 3.6 Samverkan/samarbete Enligt kommunallagen kan kommunen ägna sig åt verksamhet som inte ingår i andra huvudmäns uppgifter. Gränsdragningen kan vara otydlig när det gäller grupper som står långt från arbetsmarknaden och då ställs höga krav på både en tydlig rollfördelning och en välfungerande samverkan mellan berörda parter Ansvar- och uppdragsfördelning mellan berörda/samverkande aktörer Intervjuade inom BAS-förvaltningen anser att ansvars- och uppdragsfördelningen i grova drag är tydligt men att det fortfarande finns otydliga områden, både internt och externt. Det är framförallt förändrade förutsättningar för AF:s arbete, förändringar i a-kassa samt Försäkringskassans tillämpning av sjukförsäkringen som bedöms ge främst negativa ekonomiska konsekvenser för kommunen på kort sikt. Samtidigt leder dessa förändringar till ökad arbetsbelastning på arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd. BAS-nämndens ordförande samt IFO-chefen beskriver att, trots att nämnden har ansvar, har de inte alltid mandat att fatta beslut, vilket försvårar arbetet. AF upplever att ansvarsfördelningen över lag är tydlig men att det är från fall till fall vilken ansvars- och uppgiftsfördelning som råder. Vidare beskrivs att det har förts diskussioner kring ansvar mellan inblandade parter. AF har inte medel för sociala frågor vilket gör att detta faller mer på kommunens ansvar, även om AF önskar att de kunde göra mer. Rektor för Studiecentrum anser att ansvarsfördelningen är tydlig mellan bl.a. kommunen, AF och vuxenutbildningen. Vuxenutbildningschefen upplever dock att ansvar och uppdrag försvåras när staten ofta genomför förändringar i arbetsmarknadspolitiken och utbildningssystemet vilket ofta leder till samarbetssvårigheter mot de statliga myndigheterna. Denne menar vidare att detta område är dåligt skött av staten men att kommunerna har lyckats något bättre. Kopplingen mellan staten och kommunerna upplevs också vara dålig. Enligt Skollagen (kap 1, 18) skall en hemkommun, enligt det kommunala uppföljningsansvaret, löpande hålla sig informerad om sysselsättningen för de ungdomar under 20 år som avslutat grundskolan men som inte fullgjort gymnasieskolan och inte bedriver studier där. Detta i syfte för att kommunen ska kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. 12

15 Av intervjuer framgår att det finns en viss gränsdragningsproblematik mellan BKUförvaltningen och BAS-förvaltningen kring dessa ungdomar under 20 år, dvs. vem har i praktiken ytterst uppföljningsansvar för dessa ungdomar? De ungdomar som inte söker hjälp hos socialtjänsten beskrivs vara de som främst faller mellan stolarna. Vid granskningstillfället hade kommunen ingen uppföljning eller statistik kring hur många ungdomar som finns inom denna kategori för att därefter kunna erbjuda lämpliga åtgärder Samverkan inom kommunen Samtliga intervjuade ger en relativt samstämmig bild av att den interna samverkan har varit bristfällig. Bl.a. hade arbetsmarknadsenheten, integration och försörjningsstöd inte någon strukturerad samverkan tidigare. Däremot beskrivs att både den interna och den externa samverkan nu har förbättrats, bl.a. som ett resultat av den omorganisering av arbetsmarknadsinsatserna som skett inom kommunen. Av flera intervjuer framkommer att omorganisationen är lyckad utifrån flera aspekter; dels möjliggör omorganisationen en förbättrad och mer effektiv samverkan, dels utifrån individens behov som nu erbjuds en dörr in till kommunens insatser/åtgärder via socialtjänsten som sedan kan slussa individen vidare till eventuell insats/åtgärd. Som nämnts tidigare i rapporten så har dock ännu inte samtliga tänkta samverkansgrupperingar i kommunen funnit sin slutgiltiga form med anledning av genomförd omorganisering innefattande nya ansvarsområden. Det beskrivs idag pågå ett betydande och engagerat arbete i kommunen kring arbetslösa ungdomar. Det framkommer att kommunen måste vara drivande i arbetsmarknadsfrågor eftersom enbart försörjningsstöd återstår när en individ uttömt alla andra möjligheter till ersättning. I och med omorganisationen 2009 håller BAS-förvaltningen inom och mellan enheterna på att hitta/utveckla nya strukturer, arbetssätt och metoder inom arbetsmarknadsområdet. Intervjuade menar dock att det fortfarande finns mycket arbete kvar att göra. BAS-förvaltningen arbetar med att utveckla samverkan även med andra förvaltningar inom kommunen, bl.a. med BKU-förvaltningen genom arbetet inom skolkuggen och Chansen samt med Vuxenutbildningen genom nätverksträffar och arbetsmarknads- och ungdomsråden (se beskrivning nedan). Det framkommer dock att den interna samverkan behöver utvecklas mellan förvaltningarna, bl.a. behöver nya rutiner arbetas fram Samverkan med andra aktörer Samverkan med AF regleras främst i de avtal/lagkrav som finns kring exempelvis jobbgarantin och samverkan sker kring enskilda ärenden vid behov med handläggare från kommunen, arbetsförmedling, försäkringskassa och hälso- och sjukvård. BAS-förvaltningen (främst AMIE) och AF beskriver båda att det överlag råder ett gott samarbete mellan myndigheterna i konkreta fall men att samverkan kan förbättras. BASförvaltningen har direktnummer till AF:s handläggare och får bl.a. vetskap om när en ung- 13

16 dom går in i AF:s system. Intervjuade inom BAS-förvaltningen beskriver att AF gör så gott de kan utifrån lagstiftning och statliga direktiv och att samtliga parter vill samarbeta mot målgruppen då medvetenheten är stor kring att samverkan krävs då alla aktörer har allt mindre medel och resurser att förfoga över. Kommunen och AF har inbokade träffar ca var 3:e månad. Därutöver tillkommer regelbundet flertalet träffar med olika aktörer vilket innebär att vissa parter kan träffas veckovis i olika grupperingar. Där diskuteras arbetsmarknadsläget, resultat från olika insatser samt hur myndigheterna ska kunna samarbeta bättre, främst kring ungdomar som inte riktigt är berättigat försörjningsstöd men som inte heller har jobb, d.v.s. de som hamnar mellan stolarna. Samarbete sker även genom de arbetsmarknadsinsatser som finns där t.ex. AF och Försäkringskassan är delfinansiärer i några åtgärder. Intervjuade inom AMIE upplever dock att de tidigare ungdomsavtalen med AF, bl.a. ungdomsgarantin, var mer konkreta i sin utformning samt gav ett bättre resultat än dagens avtal. Det framkommer även att AF och kommunen, i individärenden, ofta arbetar på var sitt håll vilket upplevs ge dubbelarbete. IFO-chefen beskriver att kommunen inte kan bygga verksamheten enbart kring avtalen med AF och vara beroende av stöd från AF. Kommunen måste ha en egen fungerande verksamhet inom arbetsmarknadsområdet. Inom ramen för Samordningsförbundet träffas även tjänstemän från kommunen (BAS och BKU), AF och FK för att bl.a. diskutera frågor kring utökad samverkan mellan parterna. I dagsläget försöker parterna hitta en bra struktur för befintliga delar, t.ex. kring ansvarsfördelning, rutiner, avvikelsesystem och vem som ska göra vad. Som ett led i ökad samverkan har ett arbetsmarknadsråd upprättats med representanter från kommunen (BAS och Tillväxtenheten), AF, Samordningsförbundet och fackliga organisationer. Här diskuteras vad parterna tillsammans kan göra för ungdomarna i kommunen. Utifrån arbetet i arbetsmarknadsrådet har även ett ungdomsråd bildats med representanter från AF, BAS och vuxenutbildningen. En förhoppning är att få till en sådan samverkan att ungdomarna ska kunna erbjudas en aktivitet från första dagen de skrivs in hos AF. Ungdomarna ska därmed inte behöva vänta i tre månader innan de kan anvisas till ungdomsgarantin. Enligt uppgift ska verksamheten försöka komma igång under hösten Enligt uppgift från BAS-förvaltningen är ett utvecklingsområde för ökad samverkan i kommunen att bygga och effektivisera utsluss för individen tillsammans med AF och Studiecentrum. Det framkommer att dessa aktörer egentligen borde sitta tillsammans i någon form av Navigatorcentrum. Syftet med en gemensam enhet är främst att skapa en struktur som ger ökad effektivitet, ökade intäkter och som underlättar för den enskilde individen i mötet med olika myndigheter/aktörer samt för dem som tar individbesluten. En gemensam 14

17 enhet kan även leda till ökad tydlighet avseende ansvaret för arbetsmarknadspolitiken/sysselsättningen i kommunen. Som en tänkbar modell nämns Solkraft i Skellefteå. Integrationsverksamheten kommer att förändras i och med en lagändring som träder i kraft den 1 december 2010 då AF tar över huvudansvaret från kommunen för kvotflyktingmottagandet. BAS-förvaltningen är i dagsläget osäker vad detta kommer att innebära men inriktar sig nu på att implementera återstående flyktingverksamhet i ordinarie verksamhet Revisionell bedömning Det är positivt att samverkan upplevs ha förbättrats under de senaste två åren samt att det finns en hög ambition och vilja att tillsammans arbeta för målgruppen unga arbetsslösa. Däremot är detta ett komplext område med flertalet inblandade myndigheter vilket ställer krav på tydlig struktur, styrning, ansvar m.m. Vi menar att arbetet i dessa delar kan utvecklas. Utifrån granskningen gör vi bedömningen att det finns ett antal områden där ansvarsfördelningen inte är fullt tydliggjord. Gällande lagstiftning ger inte heller stöd för någon tydlig ansvarsfördelning inom vissa områden. För att lösa gränsdragningsproblematiken bör BAS-nämnden överväga om det behöver tas fram dokumenterade riktlinjer för samverkan med samtliga berörda parter/förvaltningar eller genom någon form av samverkansavtal. En otydlig rollfördelning mellan aktörerna kan leda till risken att kommunens insatser alltmer ersätter AF:s istället för att komplettera dem. För att undvika en sådan utveckling är det därför viktigt att både rollfördelning/ansvar för samverkan mellan parterna förtydligas. Arbetssätt för utökad samverkan mellan olika aktörer är under utveckling. Initiativ finns för en breddad samverkan kring unga utanför arbete och studier och ett antal samverkansgrupperingar/projekt har upprättats/eller är under upprättande. Vi noterar att det internt i kommunen inte finns något motsvarande samverkansforum på politisk nivå, vilket efterfrågats i intervjuer. Vi anser därför att behovet av detta bör undersökas på politisk nivå. Externt finns rutiner för samverkan till viss del tydliggjort i avtalen med AF. Vi saknar däremot en tydlig dokumenterad struktur för hur samverkan ska bedrivas internt i kommunen samt i vilken mån externa aktörer ska bedriva praktik/kompetenshöjande verksamhet gemensamt med kommunen. Vi saknar även dokumenterade policydokument eller rutiner/riktlinjer som fullt ut beskriver hur olika aktörer ska samverka kring målgruppen. Vi bedömer att detta bör upprättas för att tydliggöra styrning, ansvar och uppföljning. Vi upplever även att det är svårt att få en tydlig bild av t.ex. vilka effektiva och systematiska verktyg kommunen använder för att nå unga arbetslösa samt för att ta reda på vad de gör. I och med att unga lätt tenderar att hamna i glappet mellan olika myndigheter (AF, socialtjänsten, utbildningsförvaltning och FK) så menar vi att en grundläggande faktor är att tydliggöra ungdomarna utanför arbete och utbildning var de ska vända sig för att få stöd. 15

18 Vi menar även att inblandade aktörer bör fortsatt utreda möjligheterna om en gemensam arbetsmarknadsenhet och vilka effektivitetsvinster detta kan leda till. 3.7 Uppföljning och utvärdering av genomförda insatser BAS-nämnden ansvarar för uppföljningen av de egna arbetsmarknadsinsatserna. Nämnden har en fast struktur och rutiner för uppföljningsarbetet som ansluter till den modell för styrning som finns i kommunen. Inom BAS-nämnden finns även en ekonomigrupp som följer upp ekonomin, arbetar med olika besparingsförslag och konsekvensanalyser samt arbetar med mål och mått inför kommande verksamhetsplanering. Nämnden får månatligen ekonomisk uppföljning av verksamheterna. Redovisningen kompletteras med prognoser och viss detaljinformation/nyckeltal. I delårsrapporter och årsbokslut/verksamhetsberättelse sker även uppföljning av de mål som finns framtagna. Regelbundet eller vid behov sker även diskussioner mellan nämnd/arbetsmarknadsutskott och verksamhet vilket ger nämnden möjlighet att korrigera med hänsyn till utfallet. Inom ekonomiskt bistånd sker löpande en individuell dokumentation och uppföljning av ärenden. Nämnden har dock inte några riktlinjer för dokumentation och uppföljning på individnivå av olika arbetsmarknadsinsatser. Den dokumentation som sker görs i verksamhetssystemet. Förvaltningen följer främst upp utbetalt försörjningsstöd, förändringar i antalet bidragshushåll samt bistånd per hushåll och registrerar till viss del statistik över deltagande i de olika insatserna som erbjuds. Däremot följs inte effekterna av genomförda insatser upp på ett strukturerat sätt, dvs. i vilken utsträckning deltagarna i arbetsmarknadsåtgärder får och behåller ett arbete på längre sikt. Av intervjuer beskrivs detta vara ett utvecklingsområde. Samtliga intervjuade beskriver att den kommunala uppföljningen av unga arbetslösas situation, resultat/analys av genomförda kommunala insatser/åtgärder på området samt kommunens samverkan mot målgruppen idag är bristfällig och behöver utvecklas. IFO-chefen beskriver att förvaltningen arbetar med att bl.a. hitta nya nyckeltal för att kunna mäta en effektiv verksamhet och ska framöver bl.a. utveckla kvalitetsindikatorer. BASförvaltningen har dock genomfört uppföljning av projekten Chansen och Kuggen. Kommunstyrelsen saknar i årsredovisningen för 2009 helt uppföljning och resultat av vuxenutbildningens verksamheter. Vuxenutbildningen beskrivs bl.a. följa upp antalet individer i olika insatser/utbildningar samt genomför kursuppföljningar. Av BAS-förvaltningens verksamhetsberättelse framgår att område IFO påvisar en kraftig kostnadsökning, framför allt inom området ekonomiskt bistånd och placeringar av barn och vuxna Ekonomiskt bistånd påverkas av samhällsklimat och samhällsstrukturer. Det kan vara förändringar på arbetsmarknaden, arbetsförmedlingens och försäk- 16

19 ringskassans ändrade förutsättningar, men även det ekonomiska läget i samhället. Antalet biståndstagare minskade, men omfattningen av biståndet ökade och därmed även kostnaderna. En liknande trend ses i hela riket. Det framgår vidare att den ökande arbetslösheten och utförsäkringarna från FK gav ett ökat behov av försörjningsstöd. Därav ska möjligheter till sysselsättning och försörjning även utvecklas framöver. Även samarbetet med andra aktörer ses som avgörande för adekvata insatser utöver försörjningsstöd Revisionell bedömning Utöver den ekonomiska uppföljning och statistik som nämnden får har det hittills inte genomförts några mer genomgripande utvärderingar/uppföljningar av resultat och effekter av de olika verksamheterna/insatserna som kommunen idag erbjuder. Vi bedömer att uppföljningen på området kan utvecklas. Vi menar att det är svårt att, utifrån granskningen, få en fullständig bild av resultatet av kommunens arbetsmarknadsinsatser, hur ungdomarna själva blir berörda av det arbete som faktiskt läggs ner eller i vilken mån kommunen har mätt resurseffektiviteten. Uppföljningssystemet behöver därför utvecklas för att möjliggöra en samlad uppföljning och analys av både resursanvändning och måluppfyllelse, t.ex. i vilken mån arbetsmarknadsinsatserna leder till målet egen försörjning. Det är dock positivt att förvaltningen påbörjat åtgärder för att förbättra uppföljning och utvärdering på området. Vi vill även trycka på att BAS-nämnden framöver säkerställer att de, enligt uppföljningsansvaret i Skollagen, förbättrar informationen om sysselsättningen för berörda ungdomar så att kommunen kan erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. 17

20 Bilaga 1 Statistik från AF: Arbetslöshet hos ungdomar i Kramfors kommun: Ungdomar upp t.o.m. 24 år inskrivna på AF i kramfors i maj 2009 och maj Mått resultatet är de som gått ut i jobb under månaden: Statusgrupp Antal 2009 Antal 2010 Måttresultatet Arbetslös Deltidsarbetslös/timanställning Program Övrigt 8 7 Totalt Det är fler inskrivna 2010 men fler som går ut i jobb och färre som är helt arbetslös, jämfört med Nedanstående individer är inskriven i AF:s Jobbgaranti för ungdomar (definition jobbgarantin för ungdomar: inskriven 90 dagar och först då kan de få praktik, utbildning eller annat stöd från AF. Dessa individer ökade under vintern men många är på väg ut och man ser en minskning. Under det senaste året har inflödet till jobbgarantin minskat ordentligt medan utflödet ökar ordentligt. Under sommaren 2010 totalt 9 ungdomar(6 män och 3 kvinnor) som riskerar långtidsarbetslöshet, dvs ungdomar inskrivna dagar). AF anser inte att långtidsarbetslöshet är ett stort problem i Kramfors just nu. 18

21 Bilaga 2 Statistik erhållen från BAS-förvaltningen: BAS-förvaltningen beskriver att de inte för statistik över de ungdomar som beviljats insats enligt 4:4 SoL. Istället sysselsätts de enligt sammanställningen nedan som socialsekreterare och handläggare som arbetar med ekonomiskt bistånd redovisat utan uttalade villkor. Enligt uppgift från BAS-förvaltningen var det vid tidpunkten av insamlandet av material för granskningen (juni 2010) 90 ungdomar mellan år inne i socialtjänstens system. BAS-förvaltningen har kunnat redovisa totalt 54 personer av dessa och statistiken presenteras nedan: Enligt uppgift från AF var det vid samma tidpunkt 232 ungdomar inskrivna i jobbgarantin men det beskrevs finnas betydligt fler ungdomar (16-24 år) som var öppet arbetslösa, 319 st i juni 2009 och 371 st i september Statistik rörande ungdomar i Kramfors kommun som BAS-förvaltningen inventerat och redovisat på uppdrag av revisionen: 33 st var inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin - 2 av dessa är inskriven i Kuggen - 2 av dessa är anmälda till vårt sommarjobbserbjudande - 1 av dessa har kontakt med SISUS konsulent, AF och Iris Hadar - 1 arbetar extra och erhåller lön - 2 har ordnat eget arbete över sommaren 1 st uppbär a-kassa 2 st läser SFI 2 st uppbär föräldrapenning 1 st söker aktivt högskola 1 st har fått nystartsjobb och blir självförsörjande fr.o.m. augusti 2 st arbetar men har otillräcklig ersättning 2 st är sjukskrivna, varav 1 sjukskriven med läkarintyg och utan sjukpenning 1 st studerar på gymnasienivå, 2 st har särskilda skäl till ekonomiskt bistånd varav en ensamkommande 2 st har studieuppehåll över sommaren, har sommarjobb inom vården och blir via CSN självförsörjande från och med i höst I st har erhållit lönebidragsanställning från april st var arbetsförutsättningar är oklart 4 st har socialt hinder 1 st medverkar ej till utredning och får avslag för juni månad. 19

Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet

Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet Revisionssrapport Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet Krokoms kommun Kjell Pettersson Cert. kommunal revisor, Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga och kontrollmål 1 1.3 Metod

Läs mer

Eskilstuna kommun. Det kommunala uppföljningsansvaret

Eskilstuna kommun. Det kommunala uppföljningsansvaret Eskilstuna kommun Det kommunala uppföljningsansvaret Innehåll Sammanfattning och bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte... 4 1.3. Revisionsfrågor... 4 1.4. Revisionskriterier...

Läs mer

Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande

Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande www.pwc.se Revisionsrapport Lena Brönnert Cert. kommunal revisor Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande Marks kommun Uppföljning - insatser för att bli självförsörjande Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Tommy Berglund. Rapport: Samverkansprojekt AME-IFO Ludvika kommun. Kartläggning, metodutveckling och samverkanrutiner ungdomar år.

Tommy Berglund. Rapport: Samverkansprojekt AME-IFO Ludvika kommun. Kartläggning, metodutveckling och samverkanrutiner ungdomar år. Tommy Berglund Rapport: Samverkansprojekt AME-IFO Ludvika kommun. Kartläggning, metodutveckling och samverkanrutiner ungdomar 18-24 år. Inledning Arbetsförmedlingens egen återrapportering 2013 visar att

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUNSTYRELSEN

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSEN 2012-08-27 16 211 2012.0043 750 INFORMATIONS- OCH UPPFÖLJNINGSANSVAR FÖR UNGDOMAR 16-20 ÅR Au 120312 Föreligger skrivelse 2012-03-06 från kommunkontoret av vilket framgår att med anledning

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsåtgärder

Kommunala arbetsmarknadsåtgärder Kommunala arbetsmarknadsåtgärder Sölvesborgs kommun Kommunstyrelsen Revisionsrapport 2012-10-19 Fredrik Ottosson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund...1 3 Revisionsfrågor och

Läs mer

Granskning av kommunens integrationsarbete. Revisorerna Sandvikens kommun

Granskning av kommunens integrationsarbete. Revisorerna Sandvikens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av kommunens integrationsarbete Karin Magnusson David Boman Revisorerna Sandvikens kommun September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

Det kommunala informationsansvaret

Det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Johan Cöster Det kommunala informationsansvaret Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Inrättandet av lokalt arbetsmarknadsråd

Inrättandet av lokalt arbetsmarknadsråd ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2015-11-18 AMN-2015-0356 Rev.2015-12-01 Arbetsmarknadsnämnden Inrättandet av lokalt arbetsmarknadsråd Förslag till beslut: att inrätta

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Revisionsrapport. Försörjningsstöd. Eslövs kommun Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Mattias Norling

Revisionsrapport. Försörjningsstöd. Eslövs kommun Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Mattias Norling Revisionsrapport Försörjningsstöd Eslövs kommun 2006-06-15 Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Mattias Norling Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte...1 1.3 Metod...1

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-08-20 Socialnämnden 161 Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd Dnr SN 2013/0448 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-08-09 Slutrapport

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Kramfors

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Kramfors Ansökan om medel från Samordningsförbundet Kramfors Namn på Projektet Nytänk Bakgrund Kramfors Kommun har åtagit sig att ta emot ca 60 kvotflyktingar/år. Fr.o.m. deras ankomst till Kramfors startar processen

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kommunens arbete mot ungdomsarbetslöshet. Klippans kommun

Revisionsrapport. Granskning av kommunens arbete mot ungdomsarbetslöshet. Klippans kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete mot ungdomsarbetslöshet Adrian Göransson revisionskonsult Klippans kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och syfte... 1 1.2. Revisionsfråga

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan Arbetsmarknadsenheten

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan Arbetsmarknadsenheten Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Hemsida: www.dalsed.se E-post: magnus.akesson@dalsed.se 1 Innehåll Samverkan... 3 Arbetsbeskrivning i samverkan... 3 Samverkan/Förebyggande... 4 Tänkbara mål i fortsatt

Läs mer

Motion om arbetsmarknadspolitiken

Motion om arbetsmarknadspolitiken 2007-10-29 238 509 Kommunstyrelsen 2008-10-13 218 380 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 196 476 Dnr 07.677-008 oktkf54 Motion om arbetsmarknadspolitiken Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12 Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete KPMG 12 november Tommy Nyberg 2014-11-03 Antal sidor:12 Tranås Kommun Granskning av socialnämnden försörjningsstöd 2014-11-03 Innehåll

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-09-25 SN 2011.0193 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Sammanfattning Genom

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Fastställande av ersättningsnivån i kommunala ungdomsprogrammet (KUP) samt rekommendation om avtal avseende KUP och ungdomsgarantin (UG) år 2006

Fastställande av ersättningsnivån i kommunala ungdomsprogrammet (KUP) samt rekommendation om avtal avseende KUP och ungdomsgarantin (UG) år 2006 PM 2006 RV (Dnr 331-4750/2005) Fastställande av ersättningsnivån i kommunala ungdomsprogrammet (KUP) samt rekommendation om avtal avseende KUP och ungdomsgarantin (UG) år 2006 Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Insatser för att bli självförsörjande

Insatser för att bli självförsörjande Revisionsrapport Insatser för att bli självförsörjande Marks kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund... 2 2.1 Organisation... 3 3 Uppdrag, revisonsfråga

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-3- Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Februari 21 E-post

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-4-16 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Mars 21 E-post

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Granskning av det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar år

Granskning av det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar år Granskning av det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar 16-20 år Ljusdals kommun December 2010 David Emanuelsson Sammanfattning... 2 Inledning... 1 Bakgrund... 1 Revisionsfråga och metod... 1 Resultat

Läs mer

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år SKRIVELSE Monica Isaksson, 20141014 Vårt Dnr: 2012-0043 Kommunstyrelsen Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-27,

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Silvie Jalmsell, sektionschef unga vuxna Arlandaregionen Arbetsförmedlingen

Silvie Jalmsell, sektionschef unga vuxna Arlandaregionen Arbetsförmedlingen KONTAKTUPPGIFTER Hanna Bäck Enhetschef Vägval Ungdom 08-590 973 39 Hanna.back@upplandsvasby.se BEHÖRIGA FÖRETRÄDARE Upplands Väsby, 2015-12-31 Mathias Bohman, Kommunstyrelsens ordförande Upplands Väsby

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete. Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se

Kunskap kompetens - arbete. Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se Kunskap kompetens - arbete Mötesordning Formalia Kommunens styr- och ledningssystem Begreppsanalys Processhandling Arbetsmarknadsfakta Uppdragsplanering Formalia Presentation av deltagare Mötesdatum Närvarolista

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Kommunala informationsansvaret

Kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Regnell Kommunala informationsansvaret Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2.

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Lättare för unga att få jobb

Lättare för unga att få jobb Socialdemokraterna Skara 2010-09-08 Lättare för unga att få jobb - Ett vallöfte från Socialdemokraterna i Skara Innehållsförteckning I Skara ska alla unga erbjudas jobb eller utbildning... 3 2 miljoner

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

KS Ärende 15. Från etablering till anställning

KS Ärende 15. Från etablering till anställning KS Ärende 15 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 2013-11-21 Handläggare: Stefan Larsson KS 2013.0330 Kommunstyrelsen Från etablering till anställning Sammanfattning Arbetsförmedlingen har

Läs mer

Revisionsrapport Stärkt föräldraroll

Revisionsrapport Stärkt föräldraroll Revisionsrapport Stärkt föräldraroll Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Januari 2013 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns uppdrag att granska arbetet kring målet

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Verksamhetsrapport 2014:02

Verksamhetsrapport 2014:02 Analys av försörjningsstödets utveckling Jämförelse första helår 212 och 213 samt perioden 28-213 Verksamhetsrapport 214:2 Sammanfattning Försörjningsstödskostnaden ökade i jämförelse mellan 212 och 213

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Nyanländas etablering

Nyanländas etablering Leda för Resultat Leda för Resultat är en del av överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting som avser stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet i socialtjänsten. Leda

Läs mer

Gemensamma taget, GT

Gemensamma taget, GT Gemensamma taget, GT Bakgrund/Problemformulering I Lycksele finns det ca: 80 helt arbetslösa ungdomar under 25 år och ytterligare 200 till som har deltid, eller tillfälliga anställningar. Ett flertal ungdomar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Granskning av grundskolans styrning och ledning - från rektors ansvarsnivå

Granskning av grundskolans styrning och ledning - från rektors ansvarsnivå Revisionsrapport* Granskning av grundskolans styrning och ledning - från rektors ansvarsnivå Söderhamns kommun Februari 2008 Hans-Lennart Stenqvist Louise Cedemar *connectedthinking (1) 1. Bakgrund och

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering Bakgrund/problemformulering Ung resurs I Lycksele finns det idag ett stort antal arbetslösa ungdomar under 25 år som är helt arbetslösa, arbetar deltid eller har tillfälliga anställningar. Ett stort antal

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Budgetprocessen Pajala kommun September 2017 Budgetprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012 Revisionsrapport Arbete kring hemlösa Halmstads kommun Christel Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund 2 3 Granskningsresultat 3 3.1 Socialstyrelsens kartläggning av hemlösa 2011 3

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av funktionshindersomsorgen Habo kommun Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Johan Bokinge Karin Norrman-Elgh Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV37 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 november 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2012 10 052 (6,7 %) 4 925 kvinnor

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköping län februari 2012 12 148 (7,2%) 5 730 kvinnor

Läs mer

Regeringens proposition Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken

Regeringens proposition Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken Cirkulärnr: 2007:24 Diarienr: 2007/0735 Handläggare: Vivi Jacobson-Libietis Avdelning: Avdelningen för lärande och arbetsmarknad Datum: 2007-03-23 Mottagare: Kommunstyrelsen Ansvarig för arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003

Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Delges: Socialnämnden Enheten för sysselsättning och arbete Peter Nyberg Styrdokument. 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Kommunstyrelsen Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-10-22 Sid Delges: Socialnämnden och arbete Peter Nyberg Styrdokument 218 Dnr 2013KS391 Dpl 003 Handlingsplan Utifrån inventering och analys kring

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad

Läs mer

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

Trepartsamverkan Irja Tiainen

Trepartsamverkan Irja Tiainen Trepartsamverkan Irja Tiainen Irja.Tiainen@Kommunal.se Arbetsmarknadsansvarig Kommunal Trollhättan Vänerväst 1 Regelbundna möten. Detta ställer krav på regelbundna möten med Arbetsförmedlingen, arbetsgivaren

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Den kommunala vuxenutbildningen

Den kommunala vuxenutbildningen Revisionsrapport Den kommunala vuxenutbildningen en uppföljning Halmstads kommun 14 september 2009 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Revisionsrapport Kalmar kommun

Revisionsrapport Kalmar kommun Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens och socialnämndens åtgärder mot ungdomsarbetslösheten Stefan Wik Britt-Mari Idensjö Februari 2012 2012-02-28 Britt-Mari Idensjö Stefan Wik Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 2012-03-15 Tidsperiod: januari 2012 Sida: 2 av 12 Sida: 3 av 12 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-03-15 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Lokal överenskommelse Parter Melleruds Kommun 212000-1488 Arbetsförmedlingen Vänersborg/Mellerud 202100-2114 Syfte Att genom samarbete, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Remiss av förslag om inrättande av jobbtorg i Stockholm

Remiss av förslag om inrättande av jobbtorg i Stockholm SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING DNR 004-352/07 SID 1 (5) 2007-07-12 Handläggare: Anders Anagrius Telefon: 508 03 427 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Remiss av förslag om inrättande av jobbtorg i Stockholm

Läs mer

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör

Ang n e g l e e l s e s B er e mu m d u e d z e -Sv S a v n a k n v k i v s i t Generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist Angeles Bermudez-Svankvist Generaldirektör Arbetsförmedlingen i siffror 11 000 anställda 321 kontor Kundtjänst besvarade 1 060 000 telefonsamtal senaste året Arbetsformedlingen.se

Läs mer

Ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten i Umeå. Halvårsrapport 2007-03-01 2007-09-15

Ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten i Umeå. Halvårsrapport 2007-03-01 2007-09-15 Ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten i Umeå Halvårsrapport 2007-03-01 2007-09-15 Rapporten sammanställd av: Wilhelm Franklin Frivårdsinspektör På uppdrag av

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 januari 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad

Läs mer

FRÅN KAOS TILL KAOSAM. - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund

FRÅN KAOS TILL KAOSAM. - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund FRÅN KAOS TILL KAOSAM - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund Kort bakgrund. Lunds kommun 119 000 invånare Ca. 1000 hushåll per månad, knappt 1,6 % av befolkningen får försörjningsstöd Hög andel får försörjningsstöd

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

Arbetsförmedlingen Bryggan kan anvisa vuxna arbetssökande med försörjningsstöd samt ungdomar (16-24 år) till parallella insatser på JobbMalmö.

Arbetsförmedlingen Bryggan kan anvisa vuxna arbetssökande med försörjningsstöd samt ungdomar (16-24 år) till parallella insatser på JobbMalmö. Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Innerstaden i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen Bryggan och Malmö stad

Läs mer