Kommunala arbetsmarknadsåtgärder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunala arbetsmarknadsåtgärder"

Transkript

1 Kommunala arbetsmarknadsåtgärder Sölvesborgs kommun Kommunstyrelsen Revisionsrapport Fredrik Ottosson

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning Bakgrund Revisionsfrågor och metod Arbetsmarknadsenhetens bakgrund och uppgifter Styrelsens styrning av verksamheten Uppfylls syftena med inrättandet av en särskild arbetsmarknadsenhet? Finns skriftligt avtal om de tjänster som säljs till arbetsförmedlingen? Finns skriftliga rutiner för arbetet? I vilken utsträckning sker utvärdering av måluppfyllelse och resultat? Hur planeras och budgeteras tillfälliga projekt?...8 0

3 1 Sammanfattande bedömning På uppdrag av revisorerna i Sölvesborgs kommun har kommunens arbetsmarknadsåtgärder granskats. Vi bedömer att verksamheten i huvudsak bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Denna bedömning grundar vi på att flera av syftena med kommunfullmäktiges beslut om inrättandet av enheten har uppfyllts: arbetsmarknadsåtgärderna har samlats, arbetsledningen är mer närvarande än tidigare, försörjningsstödsmottagare prioriteras och samverkan med andra kommuner har förbättrats. Vidare kan vi konstatera att enheten har de överenskommelser med arbetsförmedlingen som krävs och att skriftliga rutiner för vissa arbetsprocesser har tagits fram. Däremot har inte kostnaderna för det ekonomiska biståndet minskats, utan tvärtom ökar. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar generellt i hela landet. Det går inte att bedöma i vilken mån arbetsmarknadsenheten påverkat utvecklingen. Vi har identifierat några områden som behöver förbättras. Ett av områdena är kommunstyrelsens styrning och uppföljning. Detta då styrelsen saknar, förutom för enstaka projekt, mål för enheten och kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Vi bedömer att utmaningen för framtiden är att utveckla verksamheten så att den hela tiden möter deltagarnas behov. Enheten behöver mer systematiskt analysera hur insatserna som ges svarar mot enskilda och gruppers behov. I förlängningen kan det finnas anledning att lägga ned vissa verksamheter samtidigt som nya behöver startas upp för att tillfredsställa nya eller tidigare inte kända eller uppmärksammade behov. Fler av enhetens arbetsprocesser behöver beskrivas skriftligt, bland annat uppföljning av deltagarens handlingsplan. Vi anser att verksamhetsledaren, som ansvarar för verkställigheten av insatserna, måste delges deltagarens handlingsplan. Verksamhetsledaren bör också involveras mer i uppföljningen av handlingsplanen. Vi anser att enhetens uppföljning och utvärdering behöver utvecklas. Det finns ett behov av att utveckla utvärderingen både utifrån ett verksamhetsperspektiv och utifrån ett individperspektiv. Enheten rekommenderas börja följa upp verksamheten med hjälp av de nationella nyckeltal som tagits fram för kommunala arbetsmarknadsåtgärder. Vi anser att enheten är i behov av ett verktyg för att utvärdera den enskilde deltagarens utveckling under tiden som han eller hon tar del av en insats. 2 Bakgrund Staten ansvarar för arbetsmarknadspolitiken. Kommunernas formella ansvar för arbetsmarknadspolitiken är begränsat, men de tar de facto ett mycket stort ansvar för insatser på lokal nivå. Kommuner träffar avtal med arbetsförmedlingarna om att åta sig uppgifter inom ramen för arbetsmarknadspolitiska program, men på många håll bedriver kommuner också egen verksamhet för arbetslösa som av olika anledningar inte får stöd från arbetsförmedlingen. En viktig anledning till 1

4 att kommunerna engagerar sig i dessa frågor är förstås att arbetslösheten är kostsam för kommunernas ekonomi. Vid hög arbetslöshet sjunker skatteintäkterna samtidigt som kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar. Den 1 januari 2011 samlades Sölvesborgs kommuns verksamheter inom arbetsmarknadsområdet i en arbetsmarknadsenhet under kommunstyrelsen. 3 Revisionsfrågor och metod Revisionsfråga Bedriver kommunstyrelsen ändamålsenlig och effektiv arbetsmarknadsverksamhet? Revisionskriterier (kontrollfrågor) Är styrelsens styrning av arbetsmarknadsenheten tillräcklig? Har styrelsen antagit mål för arbetsmarknadsenheten? Uppfylls syftena med inrättandet av en särskild arbetsmarknadsenhet? Har styrelsen angivit verksamhetens målgrupper och vilken eller vilka av dem som ska prioriteras? Finns skriftligt avtal om de tjänster som säljs till arbetsförmedlingen? Finns skriftliga rutiner för arbetet? I vilken utsträckning sker utvärdering av måluppfyllelse och resultat? Hur planeras och budgeteras tillfälliga projekt? Granskningen har genomförts genom intervjuer med kommunstyrelsens ordförande, kommunchefen, chefen för arbetsmarknadsenheten, verksamhetsledarna och coacherna inom arbetsmarknadsenheten, chef för individ- och familjeomsorgen samt samordnare ekonomiskt bistånd. Ett antal dokument har analyserats, t.ex. mål- och styrdokument och skriftliga rutiner och riktlinjer. Rapporten har sakavstämts av arbetsmarknadsenhetens chef. 4 Arbetsmarknadsenhetens bakgrund och uppgifter I juni 2010 beslutade kommunfullmäktige att kommunens verksamheter som bedrev arbetsmarknadsåtgärder skulle samlas i en enhet under kommunstyrelsen. Vid denna tidpunkt bedrevs arbetsmarknadsinsatser i tre förvaltningar: personalenheten inom kommunledningsförvaltningen, individ- och familjeomsorgen inom socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Cheferna för verksamheterna ovan hade andra huvuduppgifter än arbetsmarknadsåtgärder, varför bara en begränsad tid kunde läggas på att handleda och utveckla insatserna till de arbetslösa. Det saknades även en enhetlig styrning av åtgärderna och prioritering av målgrupper. 2

5 Fullmäktige beslutade att inrätta en arbetsmarknadsenhet inom kommunledningsförvaltningen med en chef direkt underställd kommunchefen. En tydlig prioriteringsordning antogs för kommunens insatser, enligt nedan. 1) arbetslösa som har ekonomiskt bistånd 2) arbetslösa som riskerar långtidsarbetslöshet och då i första hand ungdomar 3) övriga arbetslösa Arbetsmarknadsenheten övertog verksamheterna 1 januari Under 2011 flyttade den in i nya lokaler på Gesällvägen. I lokalerna ryms även delar av omsorgsförvaltningens dagliga verksamhet och parkavdelningen inom tekniska förvaltningen. Under 2011 påbörjades arbetet att organisera och formera den nya verksamheten. Utöver tillfälliga projekt har arbetsmarknadsenheten två huvudsakliga verksamheter: coachverksamheten och den egna praktikverksamheten. Coacherna arbetar med vägledning, jobbsök, utvecklar samarbete med arbetsplatser för att hitta lämpliga praktikplatser, genomför studiebesök hos företag och skolor samt arbetar med att stödja individen i de frågor som är aktuella. Vid tidpunkten för granskningen fanns 3,8 heltidstjänster som coacher inom enheten. Det är coachen som deltagaren först möter. Coachen bedömer behovet och beslutar vilken insats som ska ges. Den egna praktikverksamheten består av syservice, snickeri och verkstad, städ, tvätt och en caféverksamhet. Respektive verksamhet leds av en verksamhetsledare. Övriga kommunala förvaltningar kan beställa arbeten från verksamheterna. Privata företag kan inte beställa arbeten. Vid tidpunkten för granskningen fanns 3,0 tjänster som verksamhetsledare. Arbetsmarknadsenheten och individ- och familjeomsorgens ekonomigrupp driver sedan januari 2012 projektet Teamwork. Projektet delfinansieras av Europeiska socialfonden och löper till Projektet syftar till att skapa ett mer strukturerat samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och ekonomigruppen. Ett gemensamt arbetsätt för deltagare med försörjningsstöd har tagits fram. De samverkande myndigheterna samlas numera i ett team runt försörjningsstödsmottagaren och en gemensam handlingsplan tas fram. Vid behov tas även representanter in från arbetsförmedlingen och försäkringskassan. 5 Styrelsens styrning av verksamheten Kommunstyrelsen har inte antagit mål med direkt bäring på arbetsmarknadsfrågor eller arbetsmarknadsenheten. Arbetsmarknadsenheten har inte heller antagit egna mål för arbetet. De mål som vi har funnit är för specifika projekt, bland annat för projektet Teamwork som drivs tillsammans med individ- och familjeomsorgen. Av ansökan om EU-medel framgår att målet med projektet är att 60 procent av deltagarna efter fem månader ska vara i arbete eller studier eller lyfts över till en bättre lämpad myndighet. 3

6 I fullmäktiges beslut om inrättandet av en arbetsmarknadsenhet och i utredningen som låg till grund för beslutet återfinns ett antal syften med förändringen, vilka återges i nästa avsnitt. Av utredningen framgår även vilka grupper som främst ska prioriteras. Bland kommunstyrelsens ledamöter finns det ett intresse av att följa utvecklingen av arbetsmarknadsenheten. Sedan inrättandet av enheten har enhetschefen bjudits in till kommunstyrelsen för att redogöra för arbetet. Chefen har då rapporterat hur formerna för arbetet växer fram och viss statistik har lämnats. En tydlig måluppfyllelseanalys har inte varit möjlig, då verksamheten saknar fastställda mätbara mål. Styrelsen har inte fastställt vilka nyckeltal som enheten ska redovisa. Bedömning Vi anser att styrelsens styrning av arbetsmarknadsenheten behöver utvecklas. Detta då styrelsen saknar, förutom för enstaka projekt, tydliga mål för enheten och kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Mål inom detta område är viktigt främst på grund av enheten är ny och att arbete och näringsliv pekas ut som ett strategiskt område i kommunens vision. Då det saknas mål har inte heller styrelsen på ett tydligt sätt följt upp måluppfyllelse. Målen som antas bör vara mätbara, tidssatta och inte vara för många. Syftena med förändringarna inom arbetsmarknadsfrågorna och prioriteringsordningen är väl förankrade hos enhetens personal. Vi får intrycket att chef och övriga medarbetare känner till syftena och de förväntningar som finns på dem. 6 Uppfylls syftena med inrättandet av en särskild arbetsmarknadsenhet? I fullmäktiges beslut och i utredningen som låg till grund för beslutet om inrättandet av en arbetsmarknadsenhet återfinns ett antal syften med förändringen. Efter en enklare textanalys har vi identifierat nedanstående syften. Samordning av arbetsmarknadsåtgärderna Närvarande arbetsledning Prioritering av försörjningsstödsmottagare Positiva effekter på kostnaderna för ekonomiskt bistånd Utveckling av arbetsmarknadsåtgärder Samverkan med andra kommuner Efter en analys av hur väl syftena har uppfyllts har nedanstående slutsatser kunnat dras. 4

7 Samordning av arbetsmarknadsåtgärderna och närvarande arbetsledning Samordningen av arbetsmarknadsåtgärderna har förbättrats avsevärt sedan samtliga verksamheter lyfts över till arbetsmarknadsenheten. All verksamhet och all personal har samlats till en lokal med en chef. Samarbetspartnern individ- och familjeomsorgen upplever att de numera har en väg in till kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Genom projektet Teamwork har samarbetet mellan enheten och individ- och familjeomsorgen förbättrats. I våra intervjuer får vi uppfattningen att personalen upplever att arbetsledningen nu är mer närvarande. Prioritering av försörjningsstödsmottagare Att försörjningsstödsmottagare ska prioriteras av arbetsmarknadsenheten framgår av fullmäktiges beslut. Prioriteringsordningen är väl känd bland enhetens personal. Företrädare från individ- och familjeomsorgen upplever att gruppen försörjningsstödsmottagare sedan inrättandet av enheten är prioriterad. Det finns ingen försörjningsstödsmottagare som nekats plats på enheten. Tre av de fyra coacherna arbetar i huvudsak med deltagare med försörjningsstöd. Positiva effekter på kostnaderna för ekonomiskt bistånd Några positiva effekter på kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd har inte kunnat konstateras. Kostnaderna för det ekonomiska biståndet har till och med ökat ända sedan år Kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar inte bara i Sölvesborg utan generellt i hela landet. Att minska kostnaderna för biståndet är förstås ett angeläget syfte, men att mäta arbetsmarknadsenhetens resultat utifrån detta mått är vanskligt. Arbetsmarknadsenhetens arbete är långt ifrån den enda faktorn som påverkar kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Den ekonomiska konjunkturen och strukturomvandlingen på arbetsmarknaden påverkar både inflödet och utflödet av biståndsmottagare. Utveckling av arbetsmarknadsåtgärder Arbetsmarknadsenheten tog 2011 över befintliga verksamheter som bedrev arbetsmarknadsåtgärder i kommunen. I mångt och mycket inkorporerades de befintliga verksamheterna och dess personal i enheten utan några större förändringar av själva insatserna. Flera av verksamheterna har funnits en längre tid i kommunen och har inarbetade arbetssätt. Målgrupp och använd metodik för respektive verksamhet har inte beskrivits skriftligt. Inom enheten har en diskussion initierats om vad som kan behöva förändras för att insatserna på bästa sätt ska möta deltagarnas behov. Exempelvis har nya verksamheter startats inom städ, möbellager och café. Det saknas dock en strukturerad kartläggning över deltagarnas egenskaper och behov som skulle kunna användas i planeringsarbetet. Samtidigt kan vi konstatera att målgruppen för arbetsmarknadsenhetens insatser har förändrats. Bland annat har försörjningsstödsmottagarna blivit en större grupp. 5

8 Samverkan med andra kommuner Genom att Sölvesborgs kommun numera har en arbetsmarknadschef har samarbetet med andra kommuner underlättats. Arbetsmarknadschefen träffar med jämna mellanrum sina kollegor i Blekinge och Bromölla kommun. Däremot förekommer det sällan att kommunerna remitterar deltagare mellan sig. Endast två till tre individer remitteras per år till en annan kommun. Detta samarbete sker oftast med Bromölla. Bedömning Vi anser att flera av syftena med kommunfullmäktiges beslut har uppfyllts. Detta då arbetsmarknadsfrågorna samordnats på ett tydligt sätt, arbetsledningen är betydligt mer närvarande idag och försörjningsstödsmottagarna har blivit den prioriterade gruppen för enheten. Vi bedömer att utmaningen för framtiden är att utveckla verksamheten så att den hela tiden möter deltagarnas behov. Enheten behöver mer systematiskt analysera hur insatserna som ges svarar mot enskilda och gruppers behov. Genom att beskriva respektive verksamhets huvudsakliga målgrupp och arbetssätt, tydliggörs dagens insatser. I förlängningen kan det finnas anledning att lägga ned vissa verksamheter samtidigt som nya behöver startas upp för att tillfredsställa nya eller tidigare inte kända eller uppmärksammade behov. Vi bedömer att samverkan med andra kommuner har utvecklats, men att det fortfarande finns möjligheter att utöka samarbetet ytterligare. 7 Finns skriftligt avtal om de tjänster som säljs till arbetsförmedlingen? Arbetsmarknadsenheten förmedlar praktikplatser åt arbetsförmedlingen i den kommunala verksamheten. Alla praktikplaceringar från arbetsförmedlingen i kommunens verksamheter går via enhetens coacher. Arbetsförmedlingen har också möjlighet att placera deltagare i någon av enhetens verksamheter, syservice, snickeri och verkstad, städ, tvätt och caféverksamheten. Arbetsmarknadsenheten har ingått en generell överenskommelse med arbetsförmedlingen. I överenskommelsen regleras frekvens på möten mellan myndigheterna, förfarandet vid praktikplaceringar från arbetsförmedlingen och uppföljning av FAS 3-placeringar. Bland annat framgår av överenskommelsen att varje placering ska föregås av ett individuellt beslut med överenskommelse. Arbetsförmedlingen ersätter kommunen för placeringen i enlighet med aktuell förordning inom området. Bedömning Vi anser att enheten har de överenskommelser med arbetsförmedlingen som krävs. Det finns ingen anledning för kommunen att binda upp sig med ytterligare åtaganden. 6

9 8 Finns skriftliga rutiner för arbetet? Arbetsprocessen för mottagandet av deltagare inom projektet Teamwork, dvs. de med försörjningsstöd, har beskrivits skriftligt i ett dokument. Av dokumentet framgår hur coach och socialsekreterare från individ- och familjeomsorgens ekonomigrupp samarbetar och hur en handlingsplan för deltagaren tas fram. Det har även tagits fram en mall för handlingsplan och ett dokument som övergripande beskriver dokumentation i individärenden. Däremot beskrivs inte på vilket sätt handlingsplanen ska följas upp. Av våra intervjuer framgår att verksamhetsledarna som verkställer insatserna inte tar del av handlingsplanen. Handlingsplanen används endast av coach och socialsekreterare. Dokumentation i ärendet är ett uppdrag för coacherna. Verksamhetsledarna som ansvarar för verkställigheten av insatsen dokumenterar inte deltagares utveckling och framsteg. Arbetsprocessen för övriga deltagare, främst dem som anvisas av arbetsförmedlingen, har inte beskrivits på samma tydliga sätt. Bedömning Det är positivt att arbetsmarknadsenheten och individ- och familjeomsorgens ekonomigrupp skriftligt beskrivit arbetsprocessen om mottagandet av försörjningsstödsmottagare. Däremot saknas skriftliga rutiner för uppföljning av handlingsplanen. Det är en brist att handlingsplanen inte överlämnas till verksamhetsledarna, med tanke på att det är verksamhetsledarna som svarar för att insatserna i planen ska verkställas. 9 I vilken utsträckning sker utvärdering av måluppfyllelse och resultat? Arbetsmarknadsenheten förser kommunstyrelsen löpande med olika statistiska uppgifter, t.ex. antalet deltagare och avslut. Uppgifterna måste tas fram manuellt, då enheten saknar verksamhetssystem. Inom projektet Teamwork följer individ- och familjeomsorgen upp projektmålet om att 60 procent av deltagarna efter fem månader ska vara i arbete eller studier eller lyfts över till en bättre lämpad myndighet. Någon liknande uppföljning av hur det går för övriga deltagare, främst dem som anvisas av arbetsförmedlingen, görs inte. Då kommunerna följer upp arbetsmarknadsåtgärder på olika sätt går det inte att göra jämförelser mellan kommunerna. SKL har tillsammans med PwC därför tagit fram nationella nyckeltal för uppföljning av kommunernas arbetsmarknadsåtgärder (Kommunal arbetsmarknadsstatistik) som kan användas av alla kommuner. Flera av de verksamhetssystem som används inom arbetsmarknadsenheterna i landet har funktioner som tar ut nyckeltalen automatiskt. De kommuner som rapporterar in nyckeltal till SKL kan sedan jämföra sina verksamheter med andra kommuners i databasen Kolada. Sölvesborgs kommun använder inte de nationella nyckeltalen. Den uppföljning som beskrivs ovan sker utifrån ett verksamhetsperspektiv. Däremot saknar arbetsmarknadsenheten system för att mäta hur deltagarna utvecklas och förbättrar sina funktioner under tiden i insats. 7

10 Bedömning Vi anser att enhetens uppföljning och utvärdering behöver utvecklas. Det finns ett behov av att utveckla utvärderingen både utifrån ett verksamhetsperspektiv och utifrån ett individperspektiv. Enheten rekommenderas börja följa upp verksamheten med hjälp av de nationella nyckeltal som tagits fram för kommunala arbetsmarknadsåtgärder. Fler kommuner behöver bidra till den nationella utvärderingen. I dag saknas kunskap om vilka av de kommunala insatserna som har bäst effekt på deltagarnas arbetsrelaterade funktioner. Enheten bör också överväga att köpa ett verksamhetsstöd för att underlätta och kvalitetssäkra uttag av uppgifter. Vi anser att enheten är i behov av ett verktyg för att utvärdera den enskilde deltagarens utveckling under tiden som han eller hon tar del av en insats. 10 Hur planeras och budgeteras tillfälliga projekt? Arbetsmarknadsenheten driver flera projekt, ofta med en delfinansiering från andra myndigheter, t.ex. inom ramen för FINSAM, eller Europeiska socialfonden (ESF). I de projekt arbetsmarknadsenheten är projektägare är det enhetschefen som ansvarar för att ta fram ansökan och budgetera kostnader och intäkter. Beslut att starta projekt och ansöka om delfinansiering fattas formellt av kommunstyrelsens arbetsutskott. När väl beslut har fattats anställs projektledare. Projektledaren tar sedan över ansvaret för planering och uppföljning. Bedömning Vi bedömer att enhetens rutiner för planering och budgetering av tillfälliga projekt är ändamålsenliga. Sölvesborg den Fredrik Ottosson Projektledare Nils Fredholm Uppdragsledare 8

Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande

Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande www.pwc.se Revisionsrapport Lena Brönnert Cert. kommunal revisor Uppföljning - Insatser för att bli självförsörjande Marks kommun Uppföljning - insatser för att bli självförsörjande Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen - förstudie Sölvesborgs kommun

Granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen - förstudie Sölvesborgs kommun Granskning av kvalitetsarbete inom äldreomsorgen - förstudie Sölvesborgs kommun Fredrik Ottosson September 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...2 2.1. Revisionsfråga...2

Läs mer

Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration

Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Marknadsföring. Skellefteå City Airport AB. Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman

Revisionsrapport. Marknadsföring. Skellefteå City Airport AB. Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionsrapport Marknadsföring Skellefteå City Airport AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 2.1. Bakgrund 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Gemensamma taget, GT

Gemensamma taget, GT Gemensamma taget, GT Bakgrund/Problemformulering I Lycksele finns det ca: 80 helt arbetslösa ungdomar under 25 år och ytterligare 200 till som har deltid, eller tillfälliga anställningar. Ett flertal ungdomar

Läs mer

Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet

Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet Revisionssrapport Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet Krokoms kommun Kjell Pettersson Cert. kommunal revisor, Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga och kontrollmål 1 1.3 Metod

Läs mer

Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå

Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå Samordningsförbundet Skellefteå 2008-02-07 Stellan Berglund Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå 1 Parter Mellan Samordningsförbundet Skellefteå (nedan kallad uppdragsgivaren) å ena sidan

Läs mer

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av ITgranskning från år 2013 Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 Innehåll Sammanfattning och revisionell bedömning...2 1.1. Bedömningar mot kontrollmål...2 2. Inledning...4

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebuss AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Arbetsförmedlingen Bryggan kan anvisa vuxna arbetssökande med försörjningsstöd samt ungdomar (16-24 år) till parallella insatser på JobbMalmö.

Arbetsförmedlingen Bryggan kan anvisa vuxna arbetssökande med försörjningsstöd samt ungdomar (16-24 år) till parallella insatser på JobbMalmö. Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Innerstaden i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen Bryggan och Malmö stad

Läs mer

Granskning av kommunens arbetsmarknadsverksamhet

Granskning av kommunens arbetsmarknadsverksamhet www.pwc.se Revisionsrapport Niklas Eriksson Hans Gåsste Granskning av kommunens arbetsmarknadsverksamhet Smedjebackens kommun Granskning av kommunens arbetsmarknadsverksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Skellefteå City Airport AB

Skellefteå City Airport AB www.pwc.se Granskningsredogörelse Personalfrågor Robert Bergman Mars 2016 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte och revisionsfrågor...3 1.3. Revisionskriterier...3 1.4.

Läs mer

Revisionsrapport. Försörjningsstöd. Eslövs kommun Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Mattias Norling

Revisionsrapport. Försörjningsstöd. Eslövs kommun Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Mattias Norling Revisionsrapport Försörjningsstöd Eslövs kommun 2006-06-15 Kerstin Larsson, certifierad kommunal revisor Mattias Norling Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Syfte...1 1.3 Metod...1

Läs mer

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-08-20 Socialnämnden 161 Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd Dnr SN 2013/0448 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-08-09 Slutrapport

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående

Anhöriga som ger omsorg till närstående www.pwc.se Revisionsrapport Christer Marklund Anhöriga som ger omsorg till närstående Haparanda stad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Eskilstuna kommun. Det kommunala uppföljningsansvaret

Eskilstuna kommun. Det kommunala uppföljningsansvaret Eskilstuna kommun Det kommunala uppföljningsansvaret Innehåll Sammanfattning och bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte... 4 1.3. Revisionsfrågor... 4 1.4. Revisionskriterier...

Läs mer

Kommunens investeringsverksamhet

Kommunens investeringsverksamhet www.pwc.se Revisionsrapport Clas-Bertil Söderlund Cert. kommunal revisor Maj 2013 Kommunens investeringsverksamhet Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kommunens arbete mot ungdomsarbetslöshet. Klippans kommun

Revisionsrapport. Granskning av kommunens arbete mot ungdomsarbetslöshet. Klippans kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete mot ungdomsarbetslöshet Adrian Göransson revisionskonsult Klippans kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och syfte... 1 1.2. Revisionsfråga

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebostäder AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Fullgörande av verksamhetsuppdrag

Fullgörande av verksamhetsuppdrag Granskningsredogörelse Fullgörande av verksamhetsuppdrag Blaikenvind AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO

Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO Revisorerna Socialnämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Uppföljning av rapport Genomlysning av IFO Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av rapporten

Läs mer

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun David Emanuelsson Micaela Hedin Kontaktrevisorer Britta Svalfors Nils-Göran Strömberg Januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Förvaltning, handläggare, telefon Peter Berglund Adressat Individ- och omsorgsnämnden Aktuell fråga 1. Ställningstagande till implementering och samordning projekten 16-24

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Det kommunala informationsansvaret

Det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Johan Cöster Det kommunala informationsansvaret Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Strategisk kompetensförsörjning Surahammar kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Uppdrag... 3 2.1.

Läs mer

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen 2016-05-02, 237 Status: Antaget Giltighetstid: Gäller tillsvidare Linköpings kommun linkoping.se

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans www.pwc.se Revisionsrapport FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 av insyn utförd assi- Granskning kommunens vid privat personlig stans Karlshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Margareta Irenaeus Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig. Botkyrka kommun Personal- och kompetensförsörjning. Revisionsrapport Oktober 2014

Margareta Irenaeus Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig. Botkyrka kommun Personal- och kompetensförsörjning. Revisionsrapport Oktober 2014 Margareta Irenaeus Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig Botkyrka kommun Personal- och kompetensförsörjning Revisionsrapport Oktober 2014 Innehållsförteckning Inledning 1 Ansvar för och styrning av

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll

Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.1 Revisionsfråga 2 2.2 Revisionsmetod

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12 Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete KPMG 12 november Tommy Nyberg 2014-11-03 Antal sidor:12 Tranås Kommun Granskning av socialnämnden försörjningsstöd 2014-11-03 Innehåll

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument Sida 1/10 Riktlinjer för styrdokument Verksamheten i Kungsbacka kommun styrs, förutom av sitt eget självstyre, av många olika omvärldsfaktorer som, lagar och förordningar, staten och andra myndigheter.

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Revisionsrapport Bisysslor Hultsfreds kommun Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Granskning av bisysslor 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 3 Revisionsfrågor och

Läs mer

Dokumentation från erfarenhetsutbyte mellan arbetsmarknadsenheterna

Dokumentation från erfarenhetsutbyte mellan arbetsmarknadsenheterna Dokumentation från erfarenhetsutbyte mellan arbetsmarknadsenheterna 1 juni, 2007 i Sunnan, Solna Underlag inför dagen: Beskrivningar av insatser i respektive kommun, sammanställt av projektledarna. Be

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Malin Kronmar Revisionskonsult Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB Februari 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

Styrning, ledning och uppföljning

Styrning, ledning och uppföljning Kommunledningsförvaltningen Ärendenr: KS 2016/314 Fastställd: KS 2016-11-09 Reviderad: - RIKTLINJE Styrning, ledning och uppföljning 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Målstyrning... 4 Begrepp i målstyrningen...

Läs mer

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

REGLER FÖR INTERN KONTROLL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument REGLER FÖR INTERN KONTROLL ANTAGET AV: KOMMUNFULLMÄKTIGE DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra styrdokument

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Granskning av det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar år

Granskning av det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar år Granskning av det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar 16-20 år Ljusdals kommun December 2010 David Emanuelsson Sammanfattning... 2 Inledning... 1 Bakgrund... 1 Revisionsfråga och metod... 1 Resultat

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion

Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning 2016-01-29 KS/2014:380 Handläggare Carina Stolt Tfn 0142-851 11 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun KS 2016.160 Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen 2016-05-09 231 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsen Dokumentansvarig på tjänstemannanivå; Kommunchef

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Söder i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Söder i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Söder i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Glapp i kontakten? Malmö Välkomna!

Glapp i kontakten? Malmö Välkomna! Malmö Välkomna! Syfte För att motverka ungdomsarbetslöshet är det viktigt att bygga fler broar mellan unga och arbetsmarknaden och arbeta förebyggande. Vilka strategier har kommunerna? Hur organiserar

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV37 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer

Lekmannarevision Mitthem AB

Lekmannarevision Mitthem AB www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lekmannarevision Mitthem AB Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga... 3 2.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÅNGE Beslutat av förbundsstyrelsen 2016-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Uppgifter... 3 Organisation...

Läs mer

Samordningsförbundet Consensus

Samordningsförbundet Consensus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning,

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning, Måldokument för utskottet för Arbete och Försörjning, 2007 2010 Kommunfullmäktige antog 2006-12-18 Mål för Eslövs kommun 2007 2010. Dessa skall, som en grund, vara styrande för såväl utskottet som förvaltningen

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor

Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Revisionsrapport Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Strömsunds kommun Britt-Marie Schönfeldt december 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och förslag till åtgärder 1 2 Inledning

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Sandra Marcusson Oktober 2014 Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon Karlshamn kommun Uppföljning av tidigare granskning

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument. Sandvikens kommun

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument. Sandvikens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument Ove Axelsson David Emanuelsson Sandvikens kommun STYR- OCH POLICYDOKUMENT Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar

Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Revisionsrapport Granskning av hur väl stödet av ekonomitjänster fungerar Söderhamns kommun Rolf Hammar David Boman December 13 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av kommunens integrationsarbete. Revisorerna Sandvikens kommun

Granskning av kommunens integrationsarbete. Revisorerna Sandvikens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av kommunens integrationsarbete Karin Magnusson David Boman Revisorerna Sandvikens kommun September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Räkenskapsår 2013 Datum 1 augusti 2013 Till Kommunrevisionen i Valdemarsviks kommun Från R Wallin 1 Inledning På uppdrag av kommunrevisionen i Valdemarsvik

Läs mer

Arbetsplatsen som språkutvecklande miljö Slutkonferens 22 mars SpråkSam 2009-04-15 2011-04-14

Arbetsplatsen som språkutvecklande miljö Slutkonferens 22 mars SpråkSam 2009-04-15 2011-04-14 Arbetsplatsen som språkutvecklande miljö Slutkonferens 22 mars SpråkSam 2009-04-15 2011-04-14 Vad blev resultatet? 30 miljoner 300 kursdeltagare 24 arbetsplatser 30 lärare 50 000 utbildningstimmar Kerstin

Läs mer

Övergripande granskning av intern kontroll

Övergripande granskning av intern kontroll Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Surahammars kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Surahammars kommun Övergripande granskning av intern kontroll Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Den kommunala vuxenutbildningen

Den kommunala vuxenutbildningen Revisionsrapport Den kommunala vuxenutbildningen en uppföljning Halmstads kommun 14 september 2009 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Ägarstyrning och uppsikt. Skellefteå Stadshus AB

Ägarstyrning och uppsikt. Skellefteå Stadshus AB www.pwc.se Granskningsredogörelse Ägarstyrning och uppsikt Martin Gandal Skellefteå Stadshus AB Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte och revisionsfrågor...3

Läs mer