Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203"

Transkript

1 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och bakgrund Att beskriva bakgrunden och orsaken till varför projektet/verksamheten bör startas och i vilket sammanhang projektet bör ses. Här ska historiken till projektet ingå, vad behovet av projektet är grundat på - vilka analyser som gjorts - samt vilka befintliga problem som ska lösas. Behovet av samordnad rehabilitering ska framgå både ur individ- och verksamhetsperspektiv. Bakgrund I och med att ett väl fungerande projekt Arena Ungdom kommer avslutas vid årsskiftet 2013 söker Bengtsfors kommun medfinansiering för att under 2014 implementera fungerande delar från projektet och vidareutveckla organiseringen kring arbetet med arbetsökande ungdomar. Arena Ungdom är ett ESF finansierat projekt som pågått sedan mars Projektet vänder sig till arbetssökande ungdomar mellan år och huvudsyftet har varit och är att stärka ungdomarna för arbetsmarknaden. Varje ungdom har mött en coach och tillsammans har de upprättat en individuell utvecklingsplan med mål och aktiviteter som syftat att stärka dem för studier eller arbete. I dag kan vi se att ca 65 % av de som deltagit i projektet gått till studier eller arbete. En viktig framgångsfaktor förutom individuell coachning har varit samverkan mellan kommunen, myndigheter och andra aktörer som varit relevanta för ungdomarna. Kommunen har varit nöjd med Arena Ungdoms resultat och har för avsikt att under 2014 implementera delar från projektet samt vidarutveckla metoder och organisera arbetet med arbetsökande. Fokus under 2014 kommer vara på samverkan och tvärsektionellt arbete. I samband med överläggningar med Arbetsförmedlingen diskuterades möjligheten att organisera kommunens arbete med arbetslösa ungdomar via en gemensam mottagningsfunktion. Berörda verksamheter är Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten, vuxenutbildningen samt individ-och familjeomsorgen. För närvarande finns cirka 40 ungdomar i kommunen under 26 år som uppbär försörjningsstöd via individ-och familjeomsorgen. 41 stycken är för närvarande helt utan sysselsättning det vill säga är öppet arbetslösa. 152 är öppet arbetslösa och i program. Av dessa har cirka 20 % varit utan arbete i minst 1 år. Efter dialog med kommunstyrelsens ordförande samt socialutskottets ordförande har en arbetsgrupp arbetat med att formulera hur kommunens arbete med ungdomar kan effektiviseras, dels ur ungdomarnas perspektiv, dels ur ett kommunalekonomiskt perspektiv. Målet för insatserna ska vara att ungdomarna kommuner ut i praktik, i arbete eller går vidare till fortsatta studier. Insatserna för arbetslösa unga under 26 år organiseras som En väg in, det vill säga resurserna samordnas i praktiken så att den unge får en ingång i kommunen till en handläggare på ett ställe som placeras på Utvecklingscentrum+. Analys Arbetslösa ungdomar definieras som ungdomar som inte har en egen försörjning. I dag går dessa ungdomar till arbetsförmedlingen, vuxenutbildningen eller individ- och

2 familjeomsorgen (IFO) eller till flera av dessa. Detta arbetssätt kan innebära att ungdomarna möter flera olika handläggare och olika aktörer/myndigheter. I bästa fall har handläggarna kännedom om varandras agerande i de olika ärendena. Det finns dock ingen garanti för att så är fallet och detta får som följd att resurserna inte samordnas på ett för individen optimalt sätt. För såväl individen som för kommunen finns det många fördelar med en strukturerad samordning. Med en samordnad struktur minimeras risken att ungdomarna skulle falla mellan stolarna och dels kortas handläggningstiderna ner vilket bidrar till att ungdomarna snabbt kommer ut i sysselsättning. Arena Ungdom har byggt upp en organisation som bidrar till att sätta individen/ungdomen i centrum och har för avsikt att implementeras i ordinarie verksamhet. Fokus kommer att ligga på samordning/samverkan som varit men också på kommunikation inom den egna organisationen, ut till externa aktörer och till politiken. Eftersom Arena Ungdom är ett EU-projekt så skall det avvecklas eller uppgå i ordinarie verksamhet vid årsskiftet Tillägg: Under 2014 har man noterat att en betydande andel av ungdomarna på olika sätt uttrycker att de mår dåligt. Erfarenheter från andra omgivande insatser tex Unga Vuxna inom psykiatrin i Värmland visar att många unga inte vet vart de ska vända sig för att få hjälp med sitt mående. De vet inte heller riktigt hur dåligt de mår och om deras illamående borde ge dem rätt till hjälp. De tror att man måste må ännu sämre innan man kan kontakta tex psykiatrin eller vårdcentralen Mål och målgrupp Ska beskriva vilka som har möjlighet att delta i projektet/verksamheten. Hur har gruppen identifierats? Grunderna? Viktigt att beskriva eventuella avgränsningar. Beskriver vilka mätbara mål som ska uppnås med projektet. Bra om både kortsiktiga och långsiktiga mål finns beskrivet. Vad är det förväntade målet/resultatet av projektet? Samverkansmål Beskriver vad förbundets uppdrag är till projektet gällande samverkansinsatser och vad projektet kan bidra med efter avslut gällande nya arbetssätt och ökad samverkan. Deltagarmål Beskriver hur målet ser ut för deltagarna. Målen ska vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tillämpbara (SMART). Mål Målet är att ge alla ungdomar mellan år möjliget att etablera sig på arbetsmarknaden. Detta uppnås genom upprättande av individuella utvecklingsplaner, personlig coaching och genom samverkan. Med den nya organisationen skulle man klara att jobba med 70 ungdomar samtidigt vilket skulle betyda att man under en tvåårsperiod nått alla arbetsökande ungdomar. Alla ungdomar som deltar ska under 2014 ska kommit fram till ett yrkesval och en plan för att närma sig arbetsmarknaden. Långsiktigt mål är att etablera samarbets- och arbetsformer och nå ut och hitta alla de ungdomar som behöver extra stöd för att hitta, få och behålla ett arbete och eller studier. Målgrupp Åldrar år. Alla ungdomar mellan 16 och 26 år som saknar sysselsättning. Ungdomar med pågående missbruk omfattas inte

3 Plan för aktiviteten Hur kommer arbetet att bedrivas? Hur kommer man arbeta? Hur kommer arbetssättet bidra till måluppfyllelsen? Vad är specifikt just här? Beskriver även hur projektet ska säkerställa att man arbetar på rätt sätt, i tänkt riktning och i rätt tid. Målet med processen kan beskrivas i en aktivitetsplan med tidsatt utvärdering. Här kan gärna en tids- och aktivitetsplan infogas. Fr.o.m januari 2014 kommer alla arbetsökande ungdomar tas emot via en gemensam mottagningsfunktion. Berörda verksamheter är Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten, vuxenutbildningen samt individ-och familjeomsorgen. Alla ungdomar kommer träffa en coach för individuella kartläggnings samtal och individuella utvecklingsplaner kommer att upprättas. Deltagarna kommer också att delta i gruppaktiviteter som syftar att stärka ungdomarna till studier eller arbete. Praktik kommer användas som ett kraftfullt verktyg både för att pröva på ett yrke men också för att ge ungdomarna möjlighet att etablera nya kontakter. Under perioden kommer man vidareutveckla samverkan med det lokala näringslivet vilket delvis kommer att ske genom ett kontinuerligt samarbete med uthyrningsbolaget Majberget rekrytering. Genom En väg in kan kan sysselsättning och ekonomi samordnas mellan berörda parter. Arbetsgruppen samarbetar också med andra aktörer till exempelvis med Finsam. Under 2014 pågår arbetet med att minst 70 ungdomar är inne samtidigt. Dessa kommer rekryteras var tredje vecka. Målet är att man under tre veckor har kartläggningssamtal och aktiviteter som förbereder för praktik eller studier. Praktiktiden ska vara som minst 1 månad och får max pågå upp till 3 månader om inte särskilda skäl föranligger. Arbetet handlar om att motivera till att tro på möjligheten att hitta fram till ett jobb, att coacha till att våga prova en bransch, att vägleda och matcha rätt plats till rätt person. För att praktiken ska bli ett så kraftfullt verktyg som möjligt samt en positiv erfarenhet för både praktikanordnare och praktikant upprättas ett praktikavtal mellan coach, praktikanordnare och praktikant. I avtalet ska det tydligt framgå praktikens syfte och mål, praktiktidens längd, tid för uppföljningssamtal och coachens kontaktuppgifter. Tillägg Under 2015 kommer teamet förstärkas med en KBT terapeut från vårdcentralen. Syftet är i första hand att erbjuda gruppaktiviteter, typ, stresshantering, mindfullness, kunskap om kroppen som system KBT och möjlighet att enklare få en ingång i de fall man behöver individuell terapi på vårdecentralen Organisation Här ska projektets organisation och bemanning beskrivas. Lista ingående parter och dess åtaganden. Hur är tänkt bemanning?kommer någon part tillskjuta egna medel i form av personal etc.? Hur kommer samverkan ske? Vad är förbundets del? Styrgrupp Vilka ska ingå? Referensgrupp /referensarbetsgrupp? Vilka ska ingå i vilken grupp och med vilket uppdrag. För att organisera verksamheten bildas via en projektorganisation dels en ledningsgrupp, dels en arbetsgrupp med en samordnare. Ledningsgruppen består av kommunchef samt cheferna för IFO, arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen samt vuxenutbildningen.

4 Arbetsgruppen består av en handläggare från Arbetsförmedlingen, socialsekreterare från IFO, en handledare från Arbetsmarknadsenheten, en vägledare från Vuxenutbildningen och en samordnare/ungdomshandläggare som under 2013 finansieras via Arena Ungdom och en KBT terapeut från Vårdcentralen Nygård. Uppdraget till projektet är att alla ungdomar under 25 år ska vara sysselsatta med studier, praktik eller arbete och att ungdomarna ska ha en försörjning som blir lägsta möjliga kostnad för kommunen. Projektets ledningsgrupp har som uppgift att ge direktiv till arbetsgruppen samt vägleda och följa utvecklingen genom den månatliga rapporteringen. Gruppen sammanträder en gång i månaden eller när behov föreligger. Arbetsgruppen träffas en gång i veckan och rapporterar till ledningsgruppen om sitt arbete med ungdomarna. För varje ungdom ska upprättas en skriftlig handlingsplan som ska revideras kontinuerligt. Samordnaren/ungdomshandläggaren svarar för den dagliga operativa verksamheten och ansvarar för externa kontakter. Arbetsgruppen redovisar varje månad till ledningsgruppen på individnivå hur många ungdomar som gruppen arbetar med, vilka aktiviteter de har genomfört och hur många som gått till egen försörjning. Handläggarna i arbetsgruppen ska i grunden tillhöra sin nuvarande organisation och ha den chef som man har i dag, Arbetsgruppen disponerar en mängd verktyg både organisatoriskt och ekonomiskt. Det finns möjligheter till sysselsättning för ungdomarna genom praktik, orienteringskurser/vuxenstudier och möjligheter till ekonomisk försörjning genom studiemedel, som består av lån och bidrag alternativt olika anställningsstöd och försörjningsstöd. Genom En väg in kan sysselsättning och ekonomi samordnas mellan berörda parter. Arbetsgruppen samarbetar också med andra aktörer till exempelvis med Finsam. Det nya uthyrningsbolaget blir en viktig samarbetspartner för arbetsgruppen i En väg in. Insatsen består av 35 % koordinator som samarbetar med övrig personal inom Arbetsförmedlingen, Ame, Vuxenutbildningen, Socialtjänsten kommunen samt övriga samarbetspartners. Samarbetspartners är Biståndshandläggare kommunen, LSS, socialpsykiatri, försörjningsstöd AF FK handläggare Unga funktionshindrade Gemensam kartläggning Psykiatri/Primärvård Företag Näringsliv Ekonomi Planerad budget beskriver projektets kostnader (och eventuella intäkter) med specifikation för varje kostnadsslag. Budgeten ska preciseras per år från start. Egna medel från någon part? År 2014 År ,5 tjänst ungdomshandläggare kvarstår 35 % Koordinator % KBT Terapeut Utrustning kvarstår Aktiviteter kvarstår

5 Från samordningsförbundet söks medel till 2015 för koordinator kr samt KBT terapeut för Uppföljning Hur ska projektet rapporteras? Hur ska uppföljning ske, vilka parametrar? SUS ska ingå Uppföljning och utvärdering på projektnivå och deltagarnivå? Koppling till extern utvärderare? Socialekonomiskt bokslut? Insatsen ska registreras i SUS. Styrgrupp 4 ggr år Implementering/avveckling Hur länge ska verksamheten finnas? Finns plan för implementering och avveckling? Insatsen pågår under 2014 samt 2015 Implementering av samverkan och arbetsformer sker i tillämpliga delar inom de medverkande parterna. Återkoppling till styrelsen Delrapport och slutrapport? Rapporter sker i samband med årsrapport jan 2014, jan 2015 och delårsrapport aug 2014 och åligger insatsansvarig.

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach Samhällsekonomiska bokslut, utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach Slutrapport 2011-05-12 Samordningsförbundet Sollefteå kommun payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum:2013-12-31 Projektbenämning Socialt företag - fortsättning Rapportering avser Delårsrapport utifrån processdag gällande projekt Socialt

Läs mer

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING 2010 Organisationsnr 222000-1859 2(29) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02 Dnr: 2012/385 145 Projektplan för En gemensam ingång Mora Kommun 2013-10-02 Sammanfattning Mora kommun har under de senaste åren gjort massiva satsningar på att motverka den ökade ungdomsarbetslösheten,

Läs mer

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Datum 110118 Diarienummer Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Problembeskrivning Den roll som kommunerna har att vara "det sista sociala skyddsnätet"

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:28 Landstingsstyrelsens förslag till beslut LS 1010-0846 1 (1) Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Samverkansprojektet. AF-SOC AUC i Flens kommun. Slutrapport. Ulrika Westin Projektledare

Samverkansprojektet. AF-SOC AUC i Flens kommun. Slutrapport. Ulrika Westin Projektledare Samverkansprojektet AF-SOC AUC i Flens kommun Slutrapport Ulrika Westin Projektledare Samordningsförbundet RAR i Sörmlands uppdrag är att främja samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering. Syftet

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 27 (29) 2015-04-13 Ks 23. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2014 samt val av kommunal revisor för mandatperioden

Läs mer

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-21-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 Förord Den 15 april 2014 beslutade socialförsäkringsutskottet

Läs mer

Arbetsmarknadstorget Skellefteå

Arbetsmarknadstorget Skellefteå Samordningsförbundet Skellefteå Arbetsmarknadstorget Skellefteå Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen Skellefteå och Skellefteå Kommun (gm. Kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning, Gymnasiekontoret,

Läs mer

Slutrapport följeforskning. Insteget

Slutrapport följeforskning. Insteget Slutrapport följeforskning Insteget Innehållsförteckning Inledning 5 Utvärderingsuppdraget och dess genomförande 7 Projektets förväntade resultat och effekter 11 Behov/problem 11 Projektets mervärde 12

Läs mer

Årsredovisning 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Årsredovisning 2014 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2014 5 2. Organisation 7 3. Syfte och mål 8 4. Verksamhet under

Läs mer

Slutredovisning av DIVAprojektet

Slutredovisning av DIVAprojektet Slutredovisning av DIVAprojektet 2010-12-01-2013-11-30 Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Kalmar Län samt Nybro och Emmaboda kommun. Bakgrund Diva-projektet

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn FILUR Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé: Stockholm stad, Jobbtorg Stockholm har varit projektägare

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering Heltidsmodellen Östersund, 2014-08-25 Payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehåll INLEDNING...

Läs mer

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:15 NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Rapport 2011-06-10 I samverkan med: 1 Sammanfattning Studieförbundet Sensus har på uppdrag av SKL analyserat förutsättningar och intresse från samordningsförbund

Läs mer