Insatser för att bli självförsörjande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Insatser för att bli självförsörjande"

Transkript

1 Revisionsrapport Insatser för att bli självförsörjande Marks kommun Lena Brönnert

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning Bakgrund Organisation Uppdrag, revisonsfråga och revisionsmetod Revisionsfråga Revisionsmetod Resultat Mål och riktlinjer Arbetsmetoder för att bedöma behov av insatserna Tillgång till insatser Riktas insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet Individuell planering och uppföljning... 8 Marks kommun

3 1 Sammanfattning och revisionell bedömning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Marks kommun har Kommunal sektor inom genomfört en granskning av att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden säkerställer att de som är beroende av ekonomiskt bistånd får tillgång till insatser för att i framtiden klara sin försörjning på egen hand. Vid granskningen har framkommit att nämnderna till stora delar gör detta men också att det finns behov av förbättringar för att uppnå en effektiv verksamhet. Dessa förbättringar berör i huvudsak planering och uppföljning av insatserna samt försörjningsstödsenhetens personalkontinuitet. Kontrollmålen visar följande: Finns mål och riktlinjer för arbetet med insatser för att hjälpa personer att bli självförsörjande? Granskningen visar att det inom aktuella nämnder finns mål och riktlinjer för arbetet med insatser för att hjälpa personer att bli självförsörjande. Styrningen åtföljs även av aktiviteter för att mäta måluppfyllelse, vilket bedöms som tillfredsställande. Används arbetsmetoder för att bedöma behov av insatserna? Den arbetsmetod som används för att bedöma behov av insatser är samtal med de sökande och att uppgifter inhämtas från samverkansparter, framförallt arbetsförmedlingen. En bedömning av arbetsförmåga kan för vissa av de som uppbär ekonomiskt bistånd, göras inom Lärande och arbetsmarknad efter remiss. För dessa finns tillgång till specialiserade kompetenser. Den utredning som görs inom Försörjningsstödenheten bedöms i liten omfattning vara en bedömning av behov av eventuella insatser för att nå målet att bli självförsörjande. Vi föreslår en större samordning med resurserna inom LoAm för att höja kompetens och kvalitet vid kartläggning och bedömning av behov av insatser. Finns tillgång till insatser att erbjuda? Granskningen visar att det i hög utsträckning finns tillgång till insatser att erbjuda. Att de formas efter de behov som finns är tillfredsställande. En tydligare prioritering bör dock ske för att efterfölja budgetens styrning. Riktas insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet? Granskningen visar att det finns insatser som riktas till ungdomar för att motverka ungdomsarbetslöshet. Detta bedöms som tillfredsställande och i enlighet med socialnämndens mål. Marks kommun 1 av 9

4 Görs en individuell planering och uppföljning? Vid granskningen framkommer att det finns en styrning mot att en planering ska göras tillsammans med den enskilde för att nå målet om egen försörjning genom rätt insatser. Denna planering återfinns inte i akterna och intervjuer bekräftas att det finns svårighet inom enheten för att fullgöra detta. Detta innebär att socialnämndens prioriteringar och effektmål liksom serviceåtaganden och riktlinjer inte efterlevs. Vi rekommenderar verksamheten att vidta åtgärder för att säkerställa att detta sker 2 Bakgrund Enligt Socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd för sin försörjning och livsföring i övrigt. I arbetet är socialtjänstens huvuduppgift att hjälpa personer så att de klarar sin försörjning på egen hand, vilket också är betydande för att verksamheten drivs effektivt och ändamålsenligt. Kostnader för ekonomiskt bistånd fortsatte att öka i landet under 2010 och allt flera, framförallt unga, är i behov av försörjningsstöd. Nära nio procent i åldersgruppen år får ekonomiskt bistånd. I Marks kommun ökade utbetalningen av ekonomiskt bistånd med 33 % mellan år 2008 och Motsvarande ökning för riket var 19 %. Under 2010 har utbetalningarna ökat med ytterligare 9 %. Ekonomiskt bistånd i Mark kostade år kr/invånare mot 474 kr/invånare i ett snitt av fem jämförbara kommuner. 2 I utbildningsnämndens nämndplan 2010 konstateras att andelen lågutbildade inom regionen är hög i jämförelse med andra kommuner. Antalet inskrivna vid Lärande och arbetsmarknadsenheten (LoAm) ökade mellan år 2009 och år 2010 med 29 %. Under år 2010 var totalt 481 personer inskrivna varav 202 var unga upp till 24 år (24 personer under 16 år). Bland du unga var majoriteten män (63 %). LoAm redovisar en negativ budgetavvikelse om 567 tkr för år Huvudorsaken till denna budgetavvikelse är ökade kostnaderna för anställningar med stöd samt lönebidrag till föreningar. Kostnaderna för arbetsmarknadsåtgärder 2010 var i Mark kommun559 kronor per invånare, och i ett snitt av fem jämförbara kommuner med liknande IFO-struktur, 457 kronor per invånare. 2 Revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsanalys funnit skäl att genomföra granskningen. 1 2 Enligt Kolada. De fem jämförbara kommuner har likartade strukturella förutsättningar att bedriva en IFO verksamhet (vikt 70 %) samt invånarantalet (vikt 30 %). Exempel på vad som är strukturella förutsättningar är t ex barn till ensamstående förälder, lagförda ungdomar, utrikesfödda, arbetslöshet, manliga låginkomsttagare. Marks kommun 2 av 9

5 2.1 Organisation Socialnämndens uppdrag är att ge bistånd i form av försörjningsstöd och ekonomisk rådgivning till dem som inte själv kan försörja sig eller på annat sätt få sina behov tillgodosedda. Insatserna ska ges i form av rådgivning, information samt stöd och motiverande samtal. Nämnden ska också erbjuda ekonomiskt bistånd med inriktning mot arbete och sysselsättning för egen försörjning. Stöd och insatser ska vara individuellt anpassade. From den 1 januari i år har Lärande och arbetsmarknadsenheten (LoAm) flyttats från utbildningsnämnden till barn- och utbildningsnämnden. Enligt ordförande och vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden har det varit oklart om verksamheten ska finnas kvar och utredning om saken pågår men har genomförts även tidigare. Detta har medfört förseningar vad gäller nämndens styrning av verksamheten. De intervjuade uttrycker att Lärande och arbetsmarknad har kopplingar till flera verksamheter i kommunen och inte självklart är bäst organiserad i barn- och utbildningsnämnden. 3 Uppdrag, revisonsfråga och revisionsmetod 3.1 Revisionsfråga Säkerställer socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden att de som är beroende av ekonomiskt bistånd får tillgång till insatser för att i framtiden klara sin försörjning på egen hand? Kontrollmål/granskningsmål Finns mål och riktlinjer för arbetet med insatser för att hjälpa personer att bli självförsörjande? Används arbetsmetoder för att bedöma behov av insatser? Finns tillgång till insatser att erbjuda? Riktas insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet? Görs en individuell planering och uppföljning? 3.2 Revisionsmetod Granskningen har genomförts genom intervjuer med; ordförande och vice ordförande Barn och utbildningsnämnden enhetschef för Försörjningsstödsenheten enhetschef för Lärande och Arbetsmarknad (LoAm) handläggare Försörjningsstödsenheten personal som arbetar med arbetsmarknadsinsatser inom LoAm Ordförande i socialnämnden har varit förhindrad att medverka vid intervjutillfällen men i efterhand kontaktats via telefon. Två av revisionsgruppens medlemmar har deltagit vid genomförande av intervjuerna. Marks kommun 3 av 9

6 Granskning och analys har gjorts av styrande dokument. Totalt tio akter har granskats där det finns behov av insats av något slag för att nå egen försörjning. Dessa har valts slumpmässigt av verksamheten. Rapporten är sakavstämd i verksamheten. Granskningen har kvalitetssäkrats av certifierad kommunal revisor. 4 Resultat 4.1 Mål och riktlinjer Lärande och arbetsmarknad (LoAm) tillhör från och med den 1 januari 2011 barnoch utbildningsnämnden. Föregående är fanns ansvaret hos utbildningsnämnden som enligt inriktningsmålen skulle erbjuda adekvata arbetsmarknadsinsatser i syfte att underlätta inträde till arbetsmarknaden och minska utanförskapet. Motsvarande mål återfinns för år 2011 hos barn- och utbildningsnämnden. Deltagarens anställningsbarhet nämns som en framgångsfaktor för LoAm 3. Dessa mäts genom andel deltagare som efter genomförd handlingsplan är anställningsbara och ska enligt målet uppgå till 50 %. Andel elever som erhåller de kurser/utbildningar de efterfrågar ska uppgå till 90 %. Uppföljning 2010 visar att andelen deltagare som efter genomförd handlingsplan är anställningsbara var 57 %. Det konstateras att antalet deltagare har ökat med 29 %. 4 Verksamheten arbetar även med NöjdDeltagareIndex. Under våren 2011 har verksamheten arbetat fram en metod (enkät) för att kunna mäta deltagarnas nöjdhet som använts sedan mitten av augusti. Vid intervjuerna med ledning och personal inom LoAm beskrivs en otydlig styrning och brist på politiskt engagemang för verksamheten då det under en längre tid varit otydligt var det politiska ansvaret ska finnas. Det framkommer också att antalet anställda personer i olika former av skyddande anställningar överstiger vad som budgeterats, vilket ledningen menar sker schablonmässigt. Socialnämndens Mål och resultatplan visar att rådgivning, information samt stöd och motiverande samtal ska ges. Nämnden ska erbjuda ekonomiskt bistånd med inriktning mot arbete och sysselsättning för egen försörjning. Enligt Socialnämndens nämndsplan 2011 är de övergripande inriktningsmålen att all hjälp sak utformas efter individuella behov, allt arbete ska bedrivas med professionellt förhållningssätt och god kvalitet samt att arbetet ska ha en rehabiliterande och förebyggande inriktning där detta är möjligt. Insatser ska ges till enskilda i syfte att nå egen försörjning genom ett aktivt samarbete med andra myndigheter som arbetsförmedling och försäkringskassa samt genom LoAm enligt inriktningsmålen. Insatser ska ges för att särskilt undvika långvarigt bidragsberoende. 3 Mål och resultatplan Uppföljning del 3. 4 Verksamhetsberättelse Utbildningsnämnden Marks kommun 4 av 9

7 Nämndplanen anger när rapportering kring måluppfyllelse ska ske. Detta mäts genom uppföljning av andelen bidragstagare som fått bistånd kortare tid än tio månader som ska överstiga 80 % samt andelen unga (18 25 år) som ska vara mindre än 50 %. Socialnämndens prioriteringar och effektmål för Försörjningsstödsenheten är att särskilt lägga fokus på ungdomars möjligheter till egen försörjning. Samarbete med andra aktörer ses som viktigt för att hitta möjligheter för ungdomar att försörja sig. Extra stimulansåtgärder ska införas för de bidragsberoende åringar som deltar i praktik eller studier. Ett prioriterat område är även att en aktuell genomförandeplan/arbetsplan ska finnas för varje enskild klient där det föreligger ett behov. Detta ska följas upp kvartalsvis, men har enligt intervjuerna inte kunnat utföras på grund av en hög arbetsbelastning. Enligt intervju med enhetschefen innebär målet att flera handläggare inriktas mot ungdomar vilket i kombination med insatser riktat till ungdomar inneburit att ungdomsärenden minskat. Serviceåtaganden fastställs av kommunens styrelser och nämnder. Vid ekonomiskt stöd åtar sig kommunen att tillsammans med den sökande planera hur stödet och hjälpen ska utformas, att den som behöver ekonomiskt stöd och är under 25 år ges stöd i att så fort som möjligt får ett arbete eller påbörjar en utbildning. Enligt riktlinjer för ekonomiskt bistånd ska de insatser som ges inte bara syfta till att avhjälpa det föreliggande behovet utan även underlätta för den enskilde att i framtiden själv klara sin försörjning och sin livsföring i övrigt. 6 Här klargörs också att det förebyggande och/eller rehabiliterade syftet är viktigast. Stor vikt ska enligt riktlinjerna läggas vid att utarbeta arbetsplaner tillsammans med den enskilde, att stödja den enskilde att så långt det är möjligt att själv ta ansvar för sin situation. I riktlinjerna klargörs inte vidare hur arbetsplaner ska utarbetas. Riktlinjerna säger vidare att en individuell och tydlig bedömning av de sociala skälen ska göras för personer som p.g.a. medicinska skäl, levnadssätt etc. inte anses stå till arbetsmarknadens förfogande. Den sökande ska känna delaktighet i utformandet av insatserna. Detta ska säkerställas i en individuellt utformad genomförandeplan. Riktlinjerna säger även att stor vikt ska läggas vid att stödja den enskilde i att se och använda sig av sina egna resurser, att så långt det är möjligt själv ta ansvar för sin situation samt att samordna insatser med andra myndigheter. Enligt intervjuerna inom socialnämnden gås målen igenom varje år och en delaktighet finns i verksamheten för att diskutera hur de konkret kan uppfyllas. Riktlinjerna beskrivs som ett levande material i verksamheten som uppdateras kontinuerligt. Vid kontinuerliga träffar med arbetsgrupp och enhetschef gör genomgång av ärenden som också syftar till att kontrollera att lag och riktlinjer följs. Bedömning Granskningen visar att det inom aktuella nämnder finns mål och riktlinjer för arbetet med insatser för att hjälpa personer att bli självförsörjande. Styrningen 5 Mark, VERKSAMHETSPLAN - Individ- och familjeomsorgen 2011 Antagen Gäller från Marks kommun 5 av 9

8 åtföljs även av aktiviteter för att möta måluppfyllelse, vilket bedöms som tillfredsställande. 4.2 Arbetsmetoder för att bedöma behov av insatserna Vid intervju med handläggarna och ledning framkommer att samtal förs med den sökande vid ett första möte angående behov av insatser. I mötet motiveras också för att se möjligheter till egen försörjning. Uppgifter inhämtas från arbetsförmedlingen. Detta görs ofta vid de kontinuerliga möten som sker med arbetsförmedlingen varje månad. Ibland kan även de sökande medverka vid en gemensam träff. Vid intervjun med handläggarna uppges att det finns en mall för en arbetsplan som visar att mål, delmål, ansvarig för insatser ska upprättas i samråd med klienten. Ett gott samarbete beskrivs med arbetsförmedlingen som kan bidra med utredningsmaterial. Handläggarna inom Försörjningsstödenheten kan enligt ledningen ibland uppfatta att bedömningarna är svåra att göra och att kompetens ibland saknas. Ledningen betonar vikten av att rätt bedömning görs för att undvika att enskilda går runt i systemet. En öppenhet beskrivs inom kommunen för samverkan vilket innebär att andra enheter delar med sig av sin kompetens. Exempelvis kan enheten som arbetar med socialpsykiatri och handläggning enligt LSS 7 vara ett stöd vid bedömningen av behov av insatser. Aktgranskningen visar eventuell sysselsättning och kontakter med arbetsförmedlingen. Endast i ett fåtal av de granskade akterna beskrivs den enskildes resurser, eventuella hinder, eventuella behov av insatser och den enskildes egna tankar för att bli självförsörjande. Arbetsförmågebedömningar görs inom LoAm efter resmiss från Försörjningstödsenheten. Här finns förutom coacher och handledare tillgång till arbetsterapeut och psykolog på deltid vid behov för ytterligare utredning. Bedömning Den arbetsmetod som används för att bedöma behov av insatserna är samtal för med de sökande och att uppgifter inhämtas från samverkansparter, framförallt arbetsförmedlingen. En bedömning av arbetsförmåga kan för vissa av de som uppbär ekonomiskt bistånd, göras inom LoAm enligt remiss. För dessa finns tillgång till specialiserade kompetenser. Den utredning som görs inom Försörjningsstödenheten bedöms i liten omfattning vara en bedömning av behov av eventuella insatser för att nå målet att bli självförsörjande. 7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Marks kommun 6 av 9

9 4.3 Tillgång till insatser LoAm arbetar med arbetsförberedande praktik, arbetsprövning, arbetsförmågebedömning, kompetenshöjande verksamhet och coachning mot arbetsmarknaden. Målgruppen är personer som är mellan 18 och 64 år, som inte har alkohol- och drogmissbruk, har ett fast boende och eventuellt behov av barnomsorg löst. Vid intervjuerna uppges att verksamheten formas efter de behov som synliggörs i samverkan med Försörjningsstödsenheten och arbetsförmedlingen och i viss mån även Samordningsförbundet. MAST-projektet drivs i samarbete med kommunerna Svenljunga och Borås samt arbetsförmedlingarna. Syftet är att öka samarbetet mellan kommunerna och att utveckla en gemensam modell för hur kommuner kan arbeta för att stärka möjligheterna för långtidsarbetslösa att gå vidare mot arbete, studier eller annan sysselsättning. I projektet ingår praktik och längre lärlingsplatser för att prova, men också ge en viss grundkompetens och referenser. Socialt stöd och att motverka utanförskap är andra delar i verksamheten. År 2010 har 26 personer gått vidare till arbete, studier eller annan sysselsättning av totalt 116 som börjat i projektet Resursen stöd av EU-medel. Porten erbjuder insatser för personer med psykisk ohälsa. Samordningsförbundet kan erbjuda aktiviteter till sjukskrivna och arbetssökande som har behov av att bibehålla eller utveckla ett aktivt liv. Hit remitteras personer i alla åldersgrupper från försörjningsstödsenheten, endast ett fåtal ungdomar har tagit del av dessa insatser. Under 2010 har 481 personer deltagit i de olika verksamheter inom LoAm, vilket är en ökning med 29 procent jämfört med Främst syns ökning av ungdomar som de flesta av dessa har aldrig varit i arbetslivet. Utbildningsnämnden uppger i verksamhetsberättelsen 8 att LoAm klarat en ökad efterfrågan. Verksamheten har utfört 520 olika insatser såsom kartläggning, funktionsbedömning, arbetsträning/praktik, introduktionsprogram, mm. Genomsnittlig tid för en deltagare i verksamheten är cirka fyra månader. Handläggarna inom Försörjningsstödsenheten beskriver att de olika insatser som finns för att nå egen försörjning är tillräckliga men att det ibland finns en kö. I vissa insatser finns svårigheter att slussa vidare viket innebär att de är inskriva en längre tid. De uppfattar att det är svårt att finna lämpliga insatser för unga med en psykisk ohälsa. De ser också en svårighet att motivera till insatser för personer som har en missbruksproblematik och inte är villiga att ta emot behandling. Bedömning Granskningen visar att det i hög utsträckning finns tillgång till individuellt formade insatser att erbjuda. Att de formas efter de behov som finns hos enskilda är tillfredsställande. En tydligare prioritering borde dock ske för att efterfölja budgetens styrning. 8 Mark, Verksamhetsberättelse Utbildningsnämnden Marks kommun 7 av 9

10 4.4 Riktas insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet Cirka 200 ungdomar får varje månad försörjningsstöd, vilket motsvarar knappt sju procent av ungdomarna i kommunen (18-25 år) vilket är lägre än genomsnittet i riket. Av dessa får cirka 70 % någon form av sysselsättning inom 10 månader. Cirka 60 ungdomar var år 2009 långtidsberoende av försörjningsstöd (fått stödet 10 månader eller längre). Vi i Mark (Viim) är ett samverkansforum mellan socialtjänst, LoAm och skola, för att fånga upp ungdomar mellan år som har betydande hinder för att ta sig in på arbetsmarknaden. Verksamheten erbjuder stöd och motivation samt förmedling av kontakter. Ungkraft är ett samverkansprojekt mellan Försörjningsstödsenheten och LoAm. Arbetet utgår från mycket täta kontakter med ungdomen, i början med motiverande samtal och ett lösningsfokuserat arbetsätt. Ungdomarnas resurser kartläggs och en handlingsplan upprättas. Ungdomarna erbjuds aktiviteter för att förhindra passivitet. Knuten är en verksamhet som bedrivs inom handikappomsorgen/socialpsykiatrin. Verksamheten riktar sig till ungdomar med psykisk funktionsnedsättning som behöver vardagsstöd. Sysselsättningen utgår från gruppaktiviteter såsom matlagning och träning samt enskilda samtal och hjälp med myndighetskontakter etc. Projektet Fast Mark syftar till att ge ungdomar år en chans att etablera sig på arbetsmarknaden och få arbetslivserfarenhet samt att öka insikten om framtida utbildning och yrkesval. Totalt har 23 ungdomar anställts löpande under hösten Bedömning Granskningen visar att det finns insatser som riktas till ungdomar för att motverka ungdomsarbetslöshet. Detta bedöms som tillfredsställande och i enlighet med socialnämndens mål om att andelen ungdomar i gruppen som är aktuella för försörjningsstöd ska vara mindre än 50 %. 4.5 Individuell planering och uppföljning Inom Försörjningsstödsenheten finns rutiner i form av mall för upprättande av arbetsplanen som anger aktuell situation, mål, delmål och vem som ansvarar för vad för att nå målet om egen försörjning. En mall för uppföljning finns för genomgång av delmålen, vad som uppnåtts och behov av att förändra eller upprätta nya mål. Trots detta visar aktgranskningen inte att en aktiv planering görs med mål och delmål för att nå egen försörjning. Eventuella mål beskriver i huvudsak vad den sökande ska göra, snarare än vad som ska uppnås. I de akter detta finns är aktiviteterna i huvudsak att sköta kontakter med arbetsförmedlingen eller ett konstaterande att personen ska börja i någon form av arbetsmarknadsinsats. I en av tio granskade akter finns en handlingsplan. Vid ansökan/remiss om kartläggning genom LoAm ska uppgifter om tidigare sysselsättning samt vad som behöver kartläggas anges av handläggaren. Den kartläggning som görs inom LoAm utmynnar i en handlingsplan, vilken delges Marks kommun 8 av 9

11 handläggaren vid uppföljningsträffar. Handlingsplanen ska innehålla mål och delmål för att nå egen försörjning och ibland en konkret tidsplanering för olika insatser. Den revideras vid behov. Kartläggningen gjord inom LoAm återfinns inte i akterna. Kraft-teamet är en samverkan mellan socialtjänsten, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, primärvård och psykiatri inom samordningsförbundet. Syftet är att gemensamt diskutera kring planering av insatser. Teamet är en resurs för de klienter med en komplicerad problematik och som är aktuella på minst två myndigheter. Under år 2010 har LoAm arbetat med att utveckla ett enkätverktyg för att följa upp de olika insatser vilket också används för att bättre anpassa verksamheten till brukarnas behov. Verktyget är ännu inte färdigt. 9 I kvartalsrapport för september 2010 skriver enhetschefen att ärendemängden inte kan vara för hög då det medför litet utrymme till klientbesök och samverkansmöten, vilket riskerar att innebära att klienter blir bidragsberoende för längre tid än nödvändigt. Här konstateras även att i 40 % av ärendena (110 stycken) har arbetsplan upprättad tillsammans med klient. I intervju förs fram att uppgiften att utreda rätten till ekonomiskt bistånd prioriteras före bedömningar av behov och planering av insatser för att bli självförsörjande. Personalen inom LoAm beskriver en stor omsättning på handläggartjänsterna inom Försörjningsstödsenheten vilket leder till att det är svårt att nå rätt handläggare vid uppföljningar och att de ofta uteblir från uppföljningsträffar. Bedömning Vid granskningen framkommer att det finns en styrning mot att en planering ska göras tillsammans med den enskilde för att nå målet om egen försörjning genom rätt insatser. Denna planering återfinns inte i akterna och intervjuer bekräftas att det finns svårighet inom enheten för att fullgöra detta. Detta innebär att socialnämndens prioriteringar och effektmål liksom serviceåtaganden och riktlinjer inte efterlevs. Vi rekommenderar verksamheten att vidta åtgärder för att säkerställa att detta sker Lena Brönnert Projektledare Fredrik Carlsson Uppdragsledare 9 Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse för år Marks kommun 9 av 9

Revisionsrapport. Granskning av kommunens arbete mot ungdomsarbetslöshet. Klippans kommun

Revisionsrapport. Granskning av kommunens arbete mot ungdomsarbetslöshet. Klippans kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete mot ungdomsarbetslöshet Adrian Göransson revisionskonsult Klippans kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och syfte... 1 1.2. Revisionsfråga

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-10-08 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad

Läs mer

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 Samverkande insatser från skola - till arbete - i arbete Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 ARBETSMARKNAD U N GA V U X N A M ED F U N KTION S HIN D ER s o

Läs mer

Individ- och familjeomsorg - Försörjningsstöd

Individ- och familjeomsorg - Försörjningsstöd Revisionsrapport Individ- och familjeomsorg - Försörjningsstöd Vänersborgs kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Sofia Blixtberg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-09-25 SN 2011.0193 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Sammanfattning Genom

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Uppföljning av 2013 års interna kontrollplan för arbetsmarknadsnämnden.

Uppföljning av 2013 års interna kontrollplan för arbetsmarknadsnämnden. 1 (7) Datum 2014-01-22 Förvaltningschef Cecilia Lejon 0410-73 30 95, 0708-817 144 cecilia.lejon@trelleborg.se Uppföljning av 2013 års interna kontrollplan för arbetsmarknadsnämnden. Enligt kommunens reglemente

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015

Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2015-05-08 Diarienummer AMN-2015-0114 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. IFO/Omvårdnadsförvaltningen Arbetsförmedlingen Filipstad/Storfors/Kristinehamn Samordningsförbundet Samspelet Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen

Läs mer

SAM Samordning för arbetsåtergång. Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH

SAM Samordning för arbetsåtergång. Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH SAM Samordning för arbetsåtergång Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH Projektets syfte ❿Det övergripande syftet är att genom samordning av insatser möjliggöra en effektiv arbetslivsinriktad rehabilitering

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Uppföljning av granskning av missbruksvården

Uppföljning av granskning av missbruksvården Revisionsrapport Uppföljning av granskning av missbruksvården Carl-Gustaf Folkeson, Fredrik Anderberg, Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund och syfte... 1 1.2. Revisionsmetod... 1 2. Granskningsresultat...

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 Unga vuxna... 2 Ungdomsteam Kortedala/Bergsjön... 2 Samordnare Ungdomscentrum Angered...

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad Juli 2013 JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad JobbMalmö JobbMalmö är en verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad. Genom olika arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering

Ung resurs. Bakgrund/problemformulering Bakgrund/problemformulering Ung resurs I Lycksele finns det idag ett stort antal arbetslösa ungdomar under 25 år som är helt arbetslösa, arbetar deltid eller har tillfälliga anställningar. Ett stort antal

Läs mer

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost Tillsammans är vi starka Med fokus på samarbete Vi verkar i ett sammanhang som är större än den enskilda kommunen. I Skåne Nordost identifierar

Läs mer

Projektplan VäxtKraft

Projektplan VäxtKraft Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-09-30 1(8) Projektplan VäxtKraft Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-296018 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan

Läs mer

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D)

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D) Stockholm 2015-06-10 Arbetsmarknadsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 111 21 Stockholm Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D) Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta en särskild

Läs mer

Det kommunala informationsansvaret

Det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Johan Cöster Det kommunala informationsansvaret Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt

Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt 15 september 2015 Den 15 september 2015 samlades medarbetare från Trelleborgs- och Svedala kommuner, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Granskning av handläggning av ekonomiskt bistånd

Granskning av handläggning av ekonomiskt bistånd www.pwc.se Revisionsrapport Linda Gustavsson Revisionskonsult Granskning av handläggning av ekonomiskt bistånd Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Granskning avseende assistentersättning

Granskning avseende assistentersättning Granskning avseende assistentersättning Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskning...

Läs mer

1.1 Finsamgrupper och samverkansteam (koordinator/coach) i Bengtsfors, Åmål och Dals-Ed 2012

1.1 Finsamgrupper och samverkansteam (koordinator/coach) i Bengtsfors, Åmål och Dals-Ed 2012 . Finsamgrupper och samverkansteam (koordinator/coach) i Bengtsfors, Åmål och Dals-Ed 202 Ansvarig för insatsen: Utvecklingscenter Dals-Ed, AME Bengtsfors /Ifo Bengtsfors Utvecklingscenter Åmål Budget

Läs mer

Socialt arbete - specialisering eller integrering?

Socialt arbete - specialisering eller integrering? Socialt arbete - specialisering eller integrering? Funktions-/ärendetypsindelad organisation Barn- och familjeenhet Utrednings- och försörjningsstödsenhet Missbruksenhet Funktionshinderenhet Mottagningsenhet

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin

LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin LOKAL HANDLINGSPLAN För missbruk och beroendefrågor mellan Stenungsunds kommun, primärvården och psykiatrin Antagen av Simbas ledninggrupp maj 2009, reviderad 2011 Lokal handlingsplan för missbruks- och

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET Plan från och med 2012 och tillsvidare Rehabsteget är en verksamhet i samverkan

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget 2015 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade insatser som förbundet budgeterar under 2015. Dokumentet

Läs mer

Samlar krafterna och anpassar insatserna för individens bästa

Samlar krafterna och anpassar insatserna för individens bästa KRUT Kartläggning Rehabilitering och Utveckling Tillsammans KREATIV UTVECKLING Samlar krafterna och anpassar insatserna för individens bästa Sjuhärads Samordningsförbund ansvarstagande tillsammans Förbundets

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Projektansökan Samordningsförbundet för Nybro/Emmaboda 2014-01-01 2015-12-31

Projektansökan Samordningsförbundet för Nybro/Emmaboda 2014-01-01 2015-12-31 Projektansökan Samordningsförbundet för Nybro/Emmaboda 2014-01-01 2015-12-31 Projektnamn SAMBA Samarbeta, ansvara, motivera, bedöma, anpassa Projektägare Nybro kommun Genomförare: Individ- och familjeförvaltningarna

Läs mer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Jens Sandahl, Analysavdelningen jens.sandahl@arbetsformedlingen.se Sammanfattning av budskap Ungdomar är ingen homogen grupp Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Handläggare: Eric Andersson, Arbetsmarknadsenheten, AME Socialnämnden Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Organisation Jobbcentrum ingår i Socialnämndens Arbetsmarknadsenhet. Arbetsmarknadsenheten hör till

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN

STYRDOKUMENT FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN STYRDOKUMENT FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialförvaltningens huvuduppgift är att bistå med insatser i form av stöd, vård och omsorg till de medborgare som har rätt till det. Rättigheterna definieras genom

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg IVO - Verksamhetstillsyn enligt socialtjänstlagen (Dnr 9.2-21753/2012)

Inspektionen för vård och omsorg IVO - Verksamhetstillsyn enligt socialtjänstlagen (Dnr 9.2-21753/2012) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Danielsson Åsa Eva Egnell Datum 2013-08-26 Rev 2013-09-04 Diarienummer UAN-2013-0412 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Inspektionen för vård

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

För att effektivisera det kommuninterna samarbetet lämnas följande rekommendation:

För att effektivisera det kommuninterna samarbetet lämnas följande rekommendation: 2=} Dalmn Arvidsjaurs kommun Revisorerna 2012-10 - 18 2,70ba För kännedom: Fullmäktiges presidium Gruppledarna Kormuunstyrelsen Socialnämnden Insatser för att motverka beroende av ekonomiskt bistånd Vi

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30

Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30 Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30 Arbetsmarknadsprojektet startade oktober 2011 med syfte att kommunen skulle skapa visstidsanställningar under en treårsperiod (2011-07-01 2014-06-30)

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 Upprättad 2013-04-23 2(6) INLEDNING Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Arbetsmarknadsinsatser i Jönköpings län

Arbetsmarknadsinsatser i Jönköpings län 1(24) Arbetsmarknadsinsatser i Jönköpings län Förord Hösten 2012 påbörjade Regionförbundet FoUrum ett arbete i Jönköpings läns i syfte att kartlägga kommunala arbetsmarknadsenheternas (AME) målgrupper,

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av försörjningsstöd

Revisionsrapport Uppföljning av granskning av försörjningsstöd Revisorerna i Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en uppföljning avseende tidigare granskning av försörjningsstöd. Revisionen hemställer

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 INLEDNING... 1 1.1 PARTER... 1 1.2 GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 1 1.3 DELMÅL

Läs mer

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums.

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-08-23 1(8) Projektplan Meta Fredriksson-Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 72 47, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan för Futuro

Läs mer

Navigator och CoMcenter Verksamhetsberättelse 2009

Navigator och CoMcenter Verksamhetsberättelse 2009 Navigator och CoMcenter Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetens uppdrag: Navigator och CoMcenter arbetar med arbetslösa ungdomar och vuxna vilka står långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetet sker individuellt

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Aktivering av socialbidragstagare - om stöd och kontroll i socialtjänsten

Aktivering av socialbidragstagare - om stöd och kontroll i socialtjänsten Aktivering av socialbidragstagare - om stöd och kontroll i socialtjänsten Jenny Nybom 2015-02-04 Aktivering = förändringsarbetet inom försörjningsstöd, dvs. arbetet som syftar till att göra biståndsmottagare

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-11-24 1(7) Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 60 18, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Aktivitet JobbTorg Bakgrund Styrelsen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete

Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete Ett FAKTABLAD från NNS maj 2011 Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete Finsam-lagen har gett Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstingen och kommunerna unika möjligheter

Läs mer

Kartläggning ekonomiskt bistånd 2008

Kartläggning ekonomiskt bistånd 2008 SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Forskning och utveckling Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ola Nordqvist 1 (9) Kartläggning ekonomiskt bistånd 2008 Bakgrund Den vanligaste orsaken till att människor kommer

Läs mer

Trappsteget ett nytt grepp för att hjälpa ungdomar i marginalen

Trappsteget ett nytt grepp för att hjälpa ungdomar i marginalen Broschyr samverkansparter Omslag; Trappsteget ett steg mot framtiden... Och tre steg på vägen mot ett fungerande vuxenliv för unga i marginalen Att fånga en ung människa på väg in i utanförskap är, även

Läs mer

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012 Revisionsrapport Arbete kring hemlösa Halmstads kommun Christel Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund 2 3 Granskningsresultat 3 3.1 Socialstyrelsens kartläggning av hemlösa 2011 3

Läs mer

Revisionsrapport. Missbruksvård. Kinda kommun. Lena Brönnert. November 2011

Revisionsrapport. Missbruksvård. Kinda kommun. Lena Brönnert. November 2011 Revisionsrapport Missbruksvård Kinda kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag, revisonsfråga och revisionsmetod 3 3.1 Revisionsfråga

Läs mer

Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015

Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Förebyggande och stödjande arbete med barn, ungdomar och vuxna Upprättad: 0000-00-00 Antagen av: ange instans Datum för antagande: 0000-00-00, 00 Kontaktperson:

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Delrapport juni 2012 Sammanfattning Vägen in är ett kognitivt motiverande förstegsprojekt som vilar på naturunderstödd rehabilitering. Projektet

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans www.pwc.se Revisionsrapport FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 av insyn utförd assi- Granskning kommunens vid privat personlig stans Karlshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden

Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-05-14 SN 2013/0667 0480-450885 Socialnämnden Mål och verksamhetsplan 2014 för socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden fattar

Läs mer