Samhällsbyggnadsnämnden - Delårsrapport T2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsbyggnadsnämnden - Delårsrapport T2"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum Diarienummer A0038 Samhällsbyggnadsnämnden - Delårsrapport T2 Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar - att översända delårsrapport T2 till kommunledningsförvaltningen. Sammanfattning Nämndstotal (tkr) Delår Årsbudget 2014 Prognos 2014 Avvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Summa nettokostnader Nettoinvesteringar Verksamheten löper enligt nämndens verksamhetsplan för Arbetsbrist har under perioden konstaterats för tre medarbetare inom förvaltningen och varsel om uppsägning meddelats. Nyrekrytering har skett av två tillsvidareanställda planarkitekter och en tillsvidareanställd miljöinspektör. Den ekonomiska årsprognosen visar idag på ett överskott på kronor. Av den positiva avvikelsen på kronor avser kronor olika projekt som ska ombudgeteras till Under perioden beslutade byggsanktionsavgifter finns inte med i den ekonomiska redovisningen ovan. Trelleborg2000, v 1.0, Samhällsbyggnadsnämnden Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Algatan 13 Fax: E-post: Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

2 2 (6) Viktiga händelser Samverkan extern Förvaltningens målsättning att öka antalet träffar där dialog/samtal förs med medborgare, företagare, föreningar och liknande kring nämndens sakfrågor fortskrider och några exempel från perioden är; lantbrukare inom vattenskyddsområden, avloppslördag Gärdslöv, utbildning skolelever, bostadsseminarium i Parken, företagsevenemang i Parken, möten på Biogascentrat och diverse branschträffar. Kundtjänst Förvaltningen går in i kundtjänst. Från detta datum kommer kundtjänst att ta emot processer från samhällsbyggnadsförvaltningen och hantera dessa. Den minskade arbetsbelastningen för administrationen är svår att uppskatta. Förvaltningen har utsett en samordnare för införandet av kundtjänst. MEX-telefoni Som första förvaltning har MEX-telefoni införts vilket innebär att de fasta telefonerna avvecklats och att medarbetarna numera endast har en mobil. Övergången till MEX-telefoni främjar kundkontakterna. Informationsbroschyrer Broschyrer med information och kontaktuppgifter rörande Miljö, Plan & Bygg och Hållbar utveckling har tagits fram. Formulär på hemsidan Förvaltningen har under perioden upprättat formulär på hemsidan där medborgare enkelt kan anmäla misstanke om matförgiftning eller lämna anmälan rörande brister i inomhusmiljön. Fler formulär är på gång vilket gör det lättare för kunderna. Kundundersökningar Under perioden har löpande kundundersökningar påbörjats. Uppföljning sker tre gånger per år. Månadsuppföljning Sedan april månad lämnas en månadsuppföljning till nämnden i samband med varje sammanträde. I dessa kan nämnden få en åskådlig bild av både verksamhet och ekonomi månadsvis. Verksamhetsplaner För första gången har samtliga avdelningar av nämnden fastställda verksamhetsplaner. Från kommer förvaltningen ta sista steget mot enkla individuella planer för varje medarbetare. Tidsredovisning För att kunna planera, styra och följa upp förvaltningens verksamhet har system för tidsredovisning införts från

3 3 (6) Kvalitetsrutiner Förvaltningen har fastställt system där rutiner som tas fram i verksamheten samlas på Slättnet. Ny lagstiftning inom PBL-området Den första och andra juli trädde nya förändringarna i plan- och bygglagen ikraft. Bland annat handlar det om fler tillåtna bygglovsbefriade åtgärder. Förändringarna har krävt betydande insatser från förvaltningen avseende information, blanketter, utbildning och liknande. Fysisk planering Förvaltningen har under perioden förstärkt med två tillsvidareanställda planarkitekter för att möta behoven på väg mot kommunens övergripande mål. Projekt I projektet Albäcksområdets utveckling har förvaltningen bland annat planterat plantor och grävt två dammar. Under maj månad var det invigning av biogasanläggningen i Smyge inom projektet Bucefalos. Fyra nya projekt har beviljats externt stöd; Klassificering av tätortsnära marker ( kr), Rena och varma staden ( kr), Småskalig uppgradering av biogas ( kr) och Ghost Guard ( kr). Vindkraft kommunkartan Vindkraftverken i kommunen finns numera med buller- och skuggzoner markerade utåt till kommuninvånarna i kommunkartan. Miljömål Miljömålstema 2 Natur & landsbygd i levande mångfald har skickats vidare till kommunstyrelsen för antagande. Miljömålstema 3 Giftfri och god livsmiljö klar för remissrunda. Förvaltning av naturområden i kommunen Tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden har gjort en överenskommelse om framtida förvaltning av naturområden i kommunen att gälla från Överrenskommelsen kommer att börja gälla när tekniska nämnden tillskjuts ekonomiska resurser. Tjänstebaserad uppdatering av byggnader Efter grundliga och omfattande dokumenterade tekniska tester mot Lantmäteriets Fasadsystem har Mät & Karta vid möte med Lantmäteriet under veckan blivit godkända för tjänstebaserad uppdatering av byggnader. Trelleborg blir därmed den första kommun i Sverige med GEOSECMA som kommer att använda detta i skarpt läge. GIS-portalen Under två dagar, 9-10 juni, var det öppet hus i Bruna salongen för alla som var intresserade av att lära sig mer om den nya GIS-portalen på Slättnet. Föranmälda deltagare blandades med spontana besök och uppskattningsvis kom det ungefär 50 besökare där nästan alla förvaltningar var representerade.

4 4 (6) Organisationsförändringar Förvaltningen har utvärderat befintlig organisation och tagit fram förslag till organisationsförändring att gälla från och med Fördjupade översiktsplanen Strax före sommaren antog kommunfullmäktige den fördjupade översiktsplanen vilken framöver kommer vara styrande för stora delar av förvaltningens verksamhet. Detaljplanerna I tabellen nedan redovisas aktuell status för de detaljplaner där det finns ett planuppdrag. Benämning Fastighet-Plan Uppdrag Samråd Granskning Beslut Stensoppsvägen, Lilla Beddinge 21:90 Trygghetens hus Västra Beddinge, Lilla Beddinge 21:32 Östra skolan Centralskolan, Bävern 1 Vannhögskolan, Vannhög 1 m.fl. Albäcksskogen, Maglarp 28:20 Granhyddan, Lilla Beddinge 24:1 m.fl. Ö. Värlinge 6:70 och 6:64 Ö. delen av Skegrie 41:1 Bergkvarabuss, Lastbilen 1 Krooks by 1 Trucken 2 Trailern 1 Julgransplanteringen Gröningen, L. Beddinge 21:3 och 35:2 Scoutgården, Mellanköpinge 11:72 Golfklubben, Maglarp 57:60 Östlig stadsgata Herkules & Oden Antalet bygglov Under perioden har handlagts 228 bygglov- och anmälningsärenden med en genomsnittlig handläggningstid på 17 dagar från då ärendet är komplett. Verksamhetsuppföljning Verksamheten följer utifrån tillgängliga resurser verksamhetsplanen för 2014.

5 5 (6) Måluppfyllelse Samlad bedömning är att nämndens effektmål inte kommer att nås. Kunden ska uppleva en god service vid frågor till förvaltningen Indikator anger att minst 90 % av överklagande ärenden skall stå sig vid överprövning. Resultatet för tertial ett är 80 % och bedömningen är att detta mål inte kommer att nås Förvaltningen har satt igång ett arbete med kvalitetssäkring, rutiner, dubbla underskrifter, m.m. för att öka rättsäkerheten i förvaltningens beslut, vilket på sikt kommer att leda till måluppfyllelse. Samhällsplaneringen ska bidra med en långsiktigt hållbar utveckling av Trelleborgs kommun Indikator anger att andelen jungfrulig mark som ianspråktas vid planläggning ska minska. Vidare anger indikator att andelen bostäder i kollektivtrafiknära lägen vid planläggning ska öka. Dessa båda indikatorer följs upp en gång per år med helåret 2014 som ett första tillfälle. Vidare anger indikator att statusen i kommunens yt-, kust- och grundvattenförekomster ska uppfylla fastställda miljökvalitetsnormer. Vidare anger indikator att halterna av luftföroreningar ska uppfylla gällande miljökvalitetsnormer och därutöver ta hänsyn till särskilt känsliga grupper i samhället. Bedömningen är att effektmålet inte kommer att nås under Förvaltningen arbetar med fastställt åtgärdsprogram för vattenförekomsterna och vad gäller luftföroreningarna ligger halterna inte över gällande miljökvalitetsnormer. Formuleringen att därutöver ta hänsyn till särskilt känsliga grupper föranleder ett löpande och framöver utvecklat arbete med luftföroreningarna i Trelleborgsluften. Ekonomi Sammanfattning Årsprognosen visar efter tertial två på ett överskott med kronor. PBL-taxan Den nya PBL-taxan kommer att medföra marginellt sänkta avgiftsintäkter i denna del. Investeringar Nämndens årsprognos gällande investeringar är kronor vilket inte avviker mot budget.

6 6 (6) Personalredovisning Anställda Inga avvikelser från verksamhetsplanen. Sjukfrånvaro Förvaltningens sjukfrånvaro ligger fortsatt på en låg nivå. 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Dag 15- Dag 1-14 Personal har genomfört en analys av nämndernas sjukfrånvaro. För samhällsbyggnadsnämnden anges följande: Sjukfrånvaron har minskat från 2,7 procent till 2,0 procent. Minskningen sker både bland kvinnor och män. Frånvaron bland kvinnor minskar från 2,4 procent till 1,8 procent och bland män från 3,0 procent till 2,3 procent. Det är frånvaron 1-14 dagar som minskar mest, från 2,4 procent till 1,8 procent Den största minskningen är i åldersgruppen år. Förväntad utveckling Den omfördelning av resurser inom förvaltningen som skett under 2014 kommer tillsammans med den föreslagna organisationsförändringen att börja visa resultat under Den kraftsamling som skett kring samverkan och dialog med våra olika kundgrupper fortskrider och utvecklas vidare. Genom våra egna kundundersökningar och de som presenteras av Svenskt Näringsliv med flera försöker vi ta lärdom och anpassa vårt förhållningssätt och vår verksamhet. Med Kundtjänst finns mycket stor potential till positiva effekter i våra kundrelationer. Överlämnandet av processer till kundtjänst kräver särskilt i ett inledande skede betydande insatser inom kommunledningsförvaltningen. Det handlar om tillräckligt med personal, utbildning, fysisk utformning, m.m. I arbetet för en hållbar tillväxt och mot en hållbar utveckling fyller förvaltningens natur- och utvecklingsprojekt en viktig roll. Under året fastställer vi lokala miljömål som en ledstjärna i arbetet. Rune Brandt Förvaltningschef

Verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsnämnden åren 2015-2017

Verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsnämnden åren 2015-2017 Tjänsteskrivelse 1 (20) Datum Diarienummer 2014-09-02 2014A0032 Samhällsbyggnadschef Rune Brandt 0410-733280 Verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsnämnden åren 2015-2017 Inledning Verksamhetsplanen beskriver

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN. Nämnd. budget

BYGGNADSNÄMNDEN. Nämnd. budget BYGGNADSNÄMNDEN Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 37/2013. Delårsrapport 2013. Kommunstyrelsen 2013-09-25, 178

Kommunstyrelsens handling nr 37/2013. Delårsrapport 2013. Kommunstyrelsen 2013-09-25, 178 s handling nr 37/2013 Delårsrapport 2013 Kommunstyrelsen 2013-09-25, 178 Innehållsförteckning 1 Katrineholms kommun... 3 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta... 3 2 Förvaltningsberättelse... 5 2.1 God

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 21 oktober 2013, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2013

Delårsbokslut/årsprognos 2013 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-09-04 Ks/2013:78 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013

Läs mer

Delå rsråpport 2013-08-31

Delå rsråpport 2013-08-31 Delå rsråpport 2013-08-31 3 (82) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 Viktiga händelser... 7 Ekonomisk översikt...

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Revisionsrapport Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Vallentuna kommun 2010-02-12 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Syfte med granskningen...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30

DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30 DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF 2012-10-30 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 ORGANISATIONSÖVERSIKT 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 OMVÄRLD, BEFOLKNING OCH

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar 2015-01-20 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte och revisionsfrågor... 4 1.3 Revisionskriterier... 5 1.4 Metod och genomförande... 5 2 Organisation

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2014 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014 Satsa framåt täck bakåt 2.0 Strategisk plan samhällsbyggnadsförvaltningen 2012 2014 Mot nya utmaningar På unika Öland tar människor alltid nya kreativa initiativ, såväl under det lite lugnare vinterhalvåret

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

2015-01-20. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

2015-01-20. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2015-01-20 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Nämndbudget 2014 Byggnadsnämnden. Beslut 2013-09-19 267

Nämndbudget 2014 Byggnadsnämnden. Beslut 2013-09-19 267 Nämndbudget 2014 Byggnadsnämnden Beslut 2013-09-19 267 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4

Läs mer

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015 Tjänsteskrivelse -05-22 KS.0014 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat en delårsrapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 2 Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Viktiga händelser 2013 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna?

Läs mer

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6 Revisorernas redogörelse för 2012 Flik 1 Årsredovisningsgranskning 2012 Flik2 Delårsrapport 2012 Flik3 Överförmyndarverksamheten Flik4 Externt penetrationstest - publik version Fliks Reglementen och delegation

Läs mer

Delå rsråpport 2012-08-31

Delå rsråpport 2012-08-31 Delå rsråpport 2012-08-31 3 (70) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 10 Viktiga händelser... 10 Ekonomisk översikt...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Tid: Torsdagen den 19 mars 2015, klockan 09.00 Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4

Tid: Torsdagen den 19 mars 2015, klockan 09.00 Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4 Samhällsbyggnadsnämnden 19 mars 2015 Kallelse/föredragningslista 1 (2) Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder Tid: Torsdagen den 19 mars 2015, klockan 09.00 Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan

Läs mer

Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 09.00 Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4

Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 09.00 Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4 Myndighetsnämnden 2 maj Kallelse/föredragningslista 1 (2) Myndighetsnämnden sammanträder Tid: Onsdagen den 2 maj, klockan 9. Plats: Sammanträdesrummet KS-salen, Katrinedalsgatan 2-4 Ersättarna underrättas

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-10-30 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 00 Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt tfn: 08-587 850 37 Årsredovisning

Läs mer

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2015

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2015 Verksamhetsplan 1 (12) Datum 2015-01-09 Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2015 Inledning Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer