Ledningsutskottet. Ärendeförteckning Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102"

Transkript

1 Ledningsutskottet Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/11 Ärendeförteckning Delårsredovisning per Uppföljning av kapitalförvaltningen per Ägande och drift av vård- och omsorgsfastigheter 98 Ändring av detaljplan för Knislinge 43:1, nytt resecenter 99 Ändring av detaljplan för kv. Knorrevången 100 Upphävande av kommunal författning för byggnadsvårdsbidrag 101 Svar på medborgarförslag angående hundbajslådor 102 Fördjupning av översiktsplanen för Knislinge Storgatan 4 Växel: Plusgiro: Broby Fax: Bankgiro:

2 Tid och plats Onsdagen den 19 september 2012, Dönaberga, Läkarvillan i Broby, Närvarande Ledamöter Patric Åberg (M), ordförande Karl-Erik Innala (S), vice ordförande Ann Ahlbin (S) Ersättare Percy Eriksson (FP) Övriga närvarande Jonas Rydberg, kommunchef Anne-Krestin Palmgren, enhetschef ekonomi Linda Andersson, ekonom 95 Mikael Torberntsson, sekreterare Justerare Karl-Erik Innala (S) Justeringens utförande Kommunhuset, enheten Utvecklingsstöd & ärendehantering den kl Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla Underskrifter Paragrafer Sekreterare Mikael Torberntsson Ordförande Patric Åberg (M) Justerare Karl-Erik Innala (S) 2

3 Anslag om justering Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Ledningsutskottet Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned: Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Utvecklingsstöd & Ärendehantering Underskrift Mikael Torberntsson 3

4 95 Delårsredovisning per Dnr KS 2012/ Delårsredovisning har sammanställts för Östra Göinge kommun per den 31 augusti Av delårsredovisningen framgår även bolagens resultat för perioden. Periodens resultat för kommunen blev 30,8 miljoner kronor. Resultatet innehåller en minskning av semesterlöneskulden med 10,8 miljoner kronor, vilket är en säsongsmässig förändring som inte kvarstår vid årets slut. Verksamheterna uppvisar sammantaget ett överskott om 0,6 miljoner kronor. Till årets slut prognostiseras ett resultat om 17,2 miljoner kronor, som är 8,1 miljoner kronor bättre än budget. Anledningarna till budgetavvikelsen är i huvudsak följande: Verksamheternas prognoser -8,6 miljoner kronor Återbetalning av försäkringspremie +11,8 miljoner kronor KS pott för oförutsett +3,0 miljoner kronor Lägre finansiella nettokostnader +2,0 miljoner kronor. Nettoinvesteringarna uppgick till 17,7 miljoner kronor vid periodens slut. Prognosen för året är en nettoinvesteringsvolym på 50,6 miljoner kronor, vilket är 41,1 miljoner kronor lägre än budget inklusive återanvisningar från föregående år. - Ledningsstöd och Service tjänsteskrivelse Delårsredovisningen per den 31 augusti Kommunstyrelsen godkänner delårsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige och revisorerna. 4

5 96 Uppföljning av kapitalförvaltningen per Dnr KS 2012/ Kapitalförvaltarna DNB (Carlson som byt namn), Danske Capital, Swedbank Robur och Agenta har lämnat rapport för portföljens sammansättning och avkastning mm per den 31 augusti Ledningsstöd och Service tjänsteskrivelse Redovisning för kapitalförvaltningen per den 31 augusti Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 5

6 97 Ägande och drift av vård- och omsorgsfastigheter Dnr KS 2012/ Östra Göinge kommun står, som åtskilliga av Sveriges kommuner, inför omfattande investeringar i olika former av vård- och omsorgsfastigheter. Det handlar såväl om nybyggnationer som om renoveringar. För att förbättra tillgången till investeringsmedel och fastighetsdriftsanslag, och för att minska konkurrensen från andra kommunala verksamheter, bör alternativa former för ägande och drift av vård- och omsorgsfastigheter, såsom bildande av kooperativa hyresrätter, övervägas. Erfarenheter på området finns att hämta från kommuner runt om i landet och från företag som är verksamma på marknaden, t ex Riksbyggen och HSB. - Kommunchefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att utreda förutsättningarna för externt ägande och drift av vård- och omsorgsfastigheter. 6

7 98 Ändring av detaljplan för Knislinge 43:1, nytt resecenter Dnr KS 2011/ Ett nytt resecenter i Knislinge utreds längs Brobyvägen i Knislinge. Den tilltänkta placeringen är idag avsatt som parkmark i gällande detaljplan varpå en ändring behöver göras. Upphävandet av plan handläggs med enkelt planförfarande. - Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse Kartbilaga Ledningsutskottets beslut: - Kommunchefen får i uppdrag att upprätta ett förslag till ändring av detaljplan samt att genom enkelt planförfarande samråda/granska planförslaget med berörda. Beslutet expedieras till Linnea Widing, Planarkitekt 7

8 99 Ändring av detaljplan för kv. Knorrevången Dnr KS 2011/ Ett fjärrvärmeverk är under byggnation i Knorrevången, Glimåkra. Befintlig gatan i industriområdet Enegatan är dock inte inritad i gällande detaljplan och Lantmäteriet kommer inte att genomföra tomtbildning genom avstyckning förrän kommunen tagit beslut att påbörja processen att ändra planen. Vidare så kommer inte kommunen att kunna sälja fler industritomter inom området förrän planen är ändrad. Upphävandet av detaljplan handläggs med enkelt planförfarande. - Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse Plankarta Ledningsutskottets beslut: - Kommunchefen får i uppdrag att skicka ut förslag till ändring av detaljplan på samråd samt granskning. Beslutet expedieras till Linnea Widing, Planarkitekt 8

9 100 Upphävande av kommunal författning för byggnadsvårdsbidrag Dnr KS 2012/ Kommunal författning nr 15 innehåller regler med mera för byggnadsvårdsbidrag i Östra Göinge. Då det inte längre avsätts medel för byggnadsvårdsbidrag föreslår Samhällsbyggnadsavdelningen att författningen upphävs. - Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse Kfs nr 15; Regler med mera för byggnadsvårdsbidrag i Östra Göinge - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att upphäva kommunal författning nr 15 Regler med mera för byggnadsvårdsbidrag i Östra Göinge. 9

10 101 Svar på medborgarförslag angående hundbajslådor Dnr KS 2012/ Jan Lenman, Knislinge, har lämnat ett medborgarförslag om utplacering av papperskorgar och hundbajslådor i Knislinge. - Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse Kartskiss, Knislinge - Medborgarförslag Jan Lenman Kommunstyrelsen beslutar att besvara medborgarförslag från Jan Lenman genom expediering av samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse av till förslagsställaren. 10

11 102 Fördjupning av översiktsplanen för Knislinge Dnr KS 2012/ En fördjupning av översiktsplanen behöver göras som omfattar gestaltning av centrum och centrums läge kring Brogatan och Brobyvägen. Den ska även behandla lösningar för kollektivtrafiken med superbuss och placering av resecentrum samt utbyggnadsmöjligheter för bostäder och verksamheter. Gaturummen i centrum behöver förtätas och förskönas. Vidare så behöver kopplingen mellan byns västra och östra del förstärkas och barriärseffekten som v. 19 utgör minska. - Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja att planarbetet med fördjupningen för Knislinge kan påbörjas. 11

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 33 Brukarundersökning inom daglig verksamhet 2014 34 Revidering av kommunstyrelsens

Läs mer

43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende.

43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet 2013-10-15 Sida 1 av 11 Ärendeförteckning 42-46 42 Ersättning till assistansanordnare 43 Kostnad för näringsdrycker och sondmat för personer i ordinärt boende.

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 6 Ärendeförteckning 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift 28 Strategi - En bra start i livet (0-20år) 29 Meddelanden till kommunstyrelsens

Läs mer

Omsorgs och utbildningsutskottet Protokoll 2012-01-26

Omsorgs och utbildningsutskottet Protokoll 2012-01-26 2012-01-26 Protokoll - Omsorgs och utbildningsutskottet Sid 1/15 Ärendeförteckning 1-9 1 Verksamhetsuppföljning Lindgården, Attendo Care AB 2 Revidering av riktlinjer för Ledsagarservice LSS/SoL 3 Slutrapport

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

Ärendeförteckning 81-92

Ärendeförteckning 81-92 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 81-92 81 Mötet öppnas 82 Justeringsperson 83 Fastställa dagordningen 84 Inkomna/avsända handlingar 85 Minnesanteckningar 2014-04-10 86 Revisionens

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 09:00-12:20 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 9.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 14 april 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stihna Johansson Evertsson (C),

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT PROTOKOLL Tid och plats Beslutande Onsdag 19 februari 2014 kl. 10.00-12.00, 13:00-15:00 Sammanh'ädesrummet, kommunhuset Torsby Ann-Kah'in Järåsen (S), ordförande Ann-Louise

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-13 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 13 mars 2013, kl. 08.00-11.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(10) Tid och plats 2015-03-18 - i Kommunhuset klockan 11.30-12.00, 17.20-18.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy

Läs mer