Riktlinjer. vid förebyggande och behandling av. för kommunerna i Norra Hälsingland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer. vid förebyggande och behandling av. för kommunerna i Norra Hälsingland"

Transkript

1 Riktlinjer vid förebyggande och behandling av för kommunerna i Norra Hälsingland NORDANSTIGS KOMMUN Utarbetade av: Ylva Hovelius Moberg, ssk, Hudiksvalls kommun Reviderad av : Åsa Tollstedt, Sårvårdsansvarig dsk, Hudiksvalls kommun Upprättade 2001 Reviderade 2004, 2007 och 2012

2 Innehållsförteckning: 1. Inledning, mål och ansvar sid Förebyggande och behandling sid Bedömning och dokumentation sid Sårvård sid Produktval sid Referenser och kompletterande material sid. 11 Bilagor: Separat Bilaga 1: Senior alert riskbedömning Bilaga 2: Kroppsdelar speciellt utsatta för tryck Bilaga 3: Val av madrass och hälskydd Bilaga 4: En bra sittställning eliminerar trycksårsrisk Bilaga 5: Vändschema, Hudiksvalls kommun Bilaga 6: Tryckavlastning med lägesändring regelbundet Bilaga 7: Tips för tryckavlastning av hälar Bilaga 8: Yttre riskfaktorer ex. skjuv och friktion Bilaga 9: Vätskeintag schema, Hudiksvalls kommun Bilaga 10a: Mat- och vätskeregistrering, Hudiksvalls kommun Bilaga 10b: Lathund vid mat- och vätskeregistrering Hudiksvalls kommun Bilaga 11: Basala hygienrutiner Hudiksvalls kommun Bilaga 12: Sårvårdsprodukter: Produktgrupper med egenskaper Bilaga 13: Sårvårdsprodukter: Produkter upptagna i katalog över svenska sårprodukter: Sårbehandling 2011 / 2012 Bilaga 14: Sårvårdsprodukter: Rekommenderade av Sårvårdsgruppen

3 Inledning Studier i Sverige och andra europeiska länder visar att mer än var femte patient som vårdas på sjukhus har trycksår. Trycksår innebär onödigt lidande för den drabbade och för närstående, kräver stora omvårdnadsinsatser samt innebär stora kostnader för samhället. För den enskilde vårdtagaren är det viktigt att vårdkedjan fungerar oavsett om vården ges av kommun eller landsting. Patientsäkerheten angår oss alla som arbetar i vården och självklart ska trycksår inte uppstå i onödan. Cirka 95 % av trycksåren kan undvikas om vi som vårdpersonal har kunskap! Vid förebyggande och behandling av trycksår har gemensamma riktlinjer utarbetats för att uppnå behandlings- och omvårdnadsvinster för både vårdtagare och vårdgivare. Mål att trycksår inte ska förekomma att tidigt kunna identifiera patient i riskzonen för att utveckla trycksår om trycksår trots allt uppstår ska behandlingen vara professionell och evidensbaserad d.v.s. på vetenskaplig grund så att uppkomna sår läker på ett optimalt sätt och inte försämras Ansvar Patientansvarig läkare (PAL) har det medicinska ansvaret Omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS) har det övergripande ansvaret för omvårdnaden 3

4 Förebyggande och behandling av trycksår Internationell definition av trycksår enligt NPUAP- EPUAP En lokaliserad skada i hud och/ eller underliggande vävnad,vanligtvis över benutskott som ett resultat av tryck,eller tryck i kombination med skjuv eller friktion Riskgrupper Allmänt nedgångna, avmagrade och undernärda personer, oftast äldre Förlamade och/eller personer med nedsatt rörelseförmåga Personer som inte kan ändra kroppsställning själva Mätinstrument för riskbedömning: Senior alert (Bilaga 1) Senior alert, instrument för att upptäcka patient i riskzon för att utveckla trycksår Riskbedömning görs på varje ny patient och när status förändras Vid 20 poäng eller mindre finns ökad risk för tryckskada Om patient är i riskzon eller symtom på trycksår uppmärksammats, måste förebyggande åtgärder sättas in omgående, dokumenteras och utvärderas Dokumentera och utvärdera Riskbedömning Vårdplanering med förebyggande åtgärder Sårbehandling med val av förband Tryckavlastning är den viktigaste förebyggande åtgärden Tryckavlastning av utsatta kroppsdelar ska ske under hela dygnet (Bilaga 2) Kontakt tas med arbetsterapeut för bedömning av hjälpmedel. Madrass och sittunderlag väljs med särskild omsorg (Bilaga 3) Patienten ges regelbunden hjälp att ändra kroppsställning ofta både vid sängläge och i sittande. Observera att en person som belastar fel i en stol eller rullstol riskerar att utveckla trycksår även om han/hon kan ändra ställning själv (Bilaga 4) Vänd- eller avlastningsschema med regelbundna lägesändringar, gäller även nattetid (Bilaga 5 och 6) Hälarna är särskilt utsatta för att få trycksår. Tips för avlastning (Bilaga 7) Friktion och/eller skjuvning ska undvikas vid lyft och förflyttning (Bilaga 8) 4

5 Nutrition se lokala anvisningar och Senior alert "Felnäring" är ett vanligt problem hos äldre. Undernäring kan bero på sjukdom men också ge sjukdom. Bristande näringsintag ger ökad risk för att utveckla trycksår och vid sår försämrad sårläkning Energi- och näringsbehovet tillgodoses med en väl sammansatt och varierande kost Extra näringstillskott kan ges som näringsdryck men är ingen ersättning för bra mat. Näringsdryck ska vara ett komplement till den vanliga maten om den inte räcker ur näringssynpunkt. Börja med att se över kosten i stort Skärpt observation av närings- och energiintag kan vara nödvändigt, ev. med mat- och vätskeregistrering (Bilaga 9, 10a och b) Blodsockerkontroll med bästa möjliga blodsockervärde eftersträvas hos patient med diabetes Viktkontroll regelbundet ger ett bra mått på patientens näringsstatus Hudvård Inspektera huden dagligen -särskild observans på hud över utskjutande benutskott, på fötter, mellan tår och andra ställen där hud ligger mot hud Första tecknet på trycksår är rodnad som inte bleknar vid tryck el försvinner vid avlastning Svårt att se på mörkpigmenterad hud! se s.10 epuap. Viktigt att förebyggande åtgärder sätts in i tidigt skede Undvik uttorkning av huden! Tvättcreme/ olja är att föredra istället för tvål Återfukta torr hud med lotion eller fuktkräm Klapptorka torrt massera inte! Massage kan skada huden och ge samma effekt som vid skjuv (Bilaga 8) Skydda huden från fukt som urin, avföring och svett. Fuktig hud blir uppluckrad och skadas lättare. Risken ökar vid feber. Underlag i säng och stol ska vara rent, slätt och torrt. Undvik plast och använd om möjligt tvättbara flergångsskydd God sömn Är nödvändigt för kroppens återhämtning och för sårläkning Smärtbehandling ordineras av läkare Vid trycksår uppstår vävnadsskada, som ger upphov till inflammation. Frisättning av olika ämnen aktiverar de nociceptiva nervändsluten detta leder till smärta. Olämpliga förband, tryckavlastande material och ovarsam vändningsteknik kan också vara orsak till smärta Smärtbehandling ges i god tid före såromläggning som upplevs som smärtsam Behandlingsplan om sår uppstår Fastställ sårets orsak för att även kunna behandla sårets bakomliggande orsaker PAL ansvarar för att diagnos av såret ställs Informera patient och närstående Dokumentera och utvärdera Förebygg att nya sår uppstår Minimera faktorer som försämrar sårläkningen ex. nekroser, infektion, ödem, smärta, tryck och undernäring Följ sårets utveckling 5

6 Bedömning och dokumentation Varje trycksår är en avvikelse som kräver skriftlig rapport Dokumentation Dokumentation av riskbedömning, förebyggande åtgärder och sårbehandling ska journalföras enligt Hälso- och sjukvårdslagen Dokumentera såryta, omgivande huds utseende och val av omläggningsmaterial Upprätta sårvårdsjournal (se lokala anvisningar) Klassificering efter svårighetsgrad enligt EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel) Kategori l: Rodnad som inte bleknar vid tryck. Kvarstående missfärgning, hel hud Kategori ll: Delhudsskada (epidermis och/eller dermis). Ytligt sår eller blåsa Kategori lll: Fullhudsskada (epidermis, dermis, subcutis). Ner till, men inte genom fascian Kategori lv:djup fullhudsskada (epidermis, dermis, subcutis, muskler,sena skelett). Genom fascian Sårets lokalisation, storlek och djup Bedöm sårets storlek och djup Notera var såret sitter Fotografera såret, mät alt rita av vid första bedömningen, därefter regelbundet tills såret har läkt Avritning av sår: Lägg ex. en plastpåse eller en plasthandske över Rita av med tuschpenna, bilden kan överföras på overheadfilm, som förvaras i plastficka Vid sårhåla: Mät om möjligt även volymen för att kunna utvärdera behandlingen Fyll en spruta med sårgel, fyll sårhålan, notera antalet ml som ryms i sårhålan 6

7 Sårstatus Färg: Svart, gul, röd eller rosa Nekrotisk vävnad: Hård eller mjuk. Torr eller fuktig. Svart eller gul. Ev. dålig lukt Fibrinbeläggning: Trådig vävnad, som är svår att torka bort. Färg: Gul/vit, vit/matt. Ischemisk vävnad: Färg: Blå/röd/lila (syrebrist) Fibrotisk vävnad: Levande vävnad med sparsam genomblödning och gul/vit, blank yta Infektionstecken: Rodnad, svullnad, värmeökning och ömhet/smärta, som kan vara det första tidiga tecknet på infektion. Lukt? Bedöm vätskesekretionen: Ett infekterat sår är inte torrt Sårsekret: Mängd, lukt, färg. Blod eller var/pus Sårkanter: Detta är en viktig bedömning eftersom sårläkningen börjar från sårkanterna. Rodnade sårkanter kan vara ett tidigt tecken på infektion. Vid uppluckrade (macererade) sårkanter användes sårkantsskydd som Cavilon No Sting Omkringliggande hud: Om tecken finns på allergi, eksem eller torr hud ska orsak utredas och om möjligt behandlas Sårläkningsfas: Om såret är i inflammations- nybildnings- eller mognadsfas har betydelse vid val av förband Sårvård Hygien Utför all såromläggning, oberoende av rutin, aseptiskt d.v.s. bakteriefritt Basala hygienrutiner (Bilaga 11) tillämpas vid all såromläggning Steril rutin tillämpas vid operationssår och fistlar eller när sena, led eller skelett är synliga Sterila instrument, sterila material och sterila vätskor skall användas Ren rutin tillämpas vid övriga sår ex. bensår, trycksår och förorenade sår Höggradigt rena instrument, rena material och ljummet kranvatten skall användas 7

8 Såromläggning Minimera antalet omläggningar - alltför täta förbandsbyten kan störa sårläkningen, är tidskrävande och kostsamt Det kan ta 4 timmar för såret att återhämta sig efter en omläggning! Omläggning bör ske 1 2 gånger per vecka eller enligt ordination Vid nedsatt immunförsvar, infekterade sår eller sår hos patient med diabetes kan daglig omläggning vara nödvändig. Var uppmärksam på infektionstecken speciellt vid arteriella sår och fotsår hos diabetiker Byt förbandet om det skrynklar eller hamnar snett Datummärk förbandet Avlasta sår området Behandlingen bör vara fuktbevarande. Torra sår tillförs fukt. Fukt är avgörande för cellers överlevnad och förökning. Detta gäller inte sår med torr nekros se sid. 10 Behåll jämn temperatur i såret. Vid kyla drar blodkärlen ihop sig, syre- och näringstillförseln hindras, läkningsprocessen avstannar Död/nekrotisk vävnad bör efter läkarordination avlägsnas mekaniskt/kirurgiskt med sax, pincett och slev och/eller med autolytisk upprensning med gel- eller hydrokolloida förband (se sid. 10) Obs! Var varsam vid arteriella sår och fotsår hos diabetiker Såret skyddas från att förorenas/infekteras Friska sårkanter skyddas från uppluckring / maceration se sid. 11 8

9 Sårodling Sårodling tas inte rutinmässigt. Bakterier finns alltid i kroniska sår. Bedömning av ev. sårinfektion grundar sig huvudsakligen på den kliniska bilden Sårodling ordineras av läkare. Önskvärt är att odling tas före insättande av antibiotika För att sårodling ska vara meningsfull måste den utföras med rätt teknik Odling tas i övergången mellan frisk och sjuk vävnad från ett väl rengjort sår. Vid fistel eller djup sårhåla tas odlingen djupt ner i såret. Var noga med att inte kontaminera odlingspinnen, då den sticks ner i röret. Märk röret! Om odlingen inte kommer till laboratoriet omgående måste den förvaras svalt En korrekt ifylld remiss innehåller patientens persondata, beskriver var såret sitter, om antibiotikabehandling är insatt/planerad och att odlingen ska resistensbestämmas (rekommenderas). Misstanke på MRSA anges Sårläkning tar tid Vi har (ofta) för stora, orealistiska, förväntningar att sår ska läka snabbt. Vi ändrar förbandstyp för tidigt och missar långtidsobservationen Gör en objektiv bedömning efter en vecka, bedöm resultatet efter 3-4 veckor Byt behandling först när såret ändrat karaktär d.v.s. bytt sårläkningsfas eller om läkningsprocessen stått stilla i 4-6 veckor Sårläkning beror till cirka 95 % på behandling av bakomliggande orsaker och till 5 % på lokalbehandlingen. Detta belyser proportionerna! Orsaker till fördröjd eller utebliven sårläkning? Är diagnosen rätt? Finns andra orsaker till såret än tryck? Är avlastningen otillräcklig? Är patienten fysiskt inaktiv, ligger eller sitter i samma ställning länge? Är patienten smärtpåverkad och undviker att röra sig? Finns tecken på infektion/osteit? Har vi fel förband eller görs för täta förbandsbyten? Äter patienten tillräckligt? Är cirkulationen nedsatt? Vid sårbehandling ska vi ställa oss frågan: Är det ett sår på en patient eller en patient som har ett sår? För att lyckas med behandlingen måste vi se helheten, ta hänsyn till hela människan! 9

10 Produktval görs utifrån trycksårsgrad, sårets utseende och sekretion (Bilaga 12, 13 och 14) Sår kategori 1 och 2 Dessa sår läker oftast spontant om trycket upphör och skadan skyddas! Hudskydd Filmförband: Cavilon No Sting, Tegaderm, Opsite postop Hydrokolloidförband tunna: Comfeel Polyuretanförband: Mepilex, Mepilex border / border lite Specialförband finns för avlastning tex Ligasano Dessa hudskydd kan även användas vid nyläkta sår Vid blåsor Bevara om möjligt blåsan intakt Skydda blåsan med film- eller polyuretanförband se Hudskydd. Obs! Tryckavlastning! Om hydrokolloidförband eller annat förband med häfta används kan blåsan gå sönder vid förbandsbyte med risk för infektion under hudflikarna. Om blåsan går sönder bör överflödig hud klippas bort på grund av infektionsrisk. Huden skyddas med polyuretanförband eller sårbäddsskydd som Adaptic eller Mepitel Sår kategori 3 och 4 Nekroser kan dölja djupare liggande infektion Sår med svart, torr nekros Torr, svart nekros bör få vara torr Nekrosen fungerar som skydd mot bakterieangrepp Avvakta spontan avstötning Torrt förband och tryckavlastning Sår med svart nekros som fluktuerar och/eller vätskar Sårrevision bör övervägas, men endast om god cirkulation är säkerställd Daglig sår inspektion kan vara nödvändig särskilt vid sår hos patient med diabetes Sår med fuktig nekrotisk vävnad och/eller fibrinbeläggning Gelförband: Purilongel, Normlgel 0,9 %, alt Hydrokolloidförband: Comfeel Koksalt förband (frystorkat) Mesalt Alginat förband: Seasorb,Purilon gel Vätskande orena och/eller infekterade sår Iodosorb: Sårläkemedel för upprensning Aquacel: Hydrofiberförband, högabsorberande och gelbildande Sorbact: kompress,gel kompress svamp/ bakteriedödande Actisorb Plus 25: Kolförband med silver, bakteriedödande För svårläkta, illaluktande sår med långsam läkning finns ytterligare silverförband (andrahandsval) Aquacel Ag Mepilex Ag 10

11 Vätskande rena sår Hydrokolloidförband: Comfeel Polyuretanförband: Mepilex Hydrofiberförband: Aquacel Sårkantsskydd Vid vätskande sår eller när fuktigt förband används måste sårkanterna skyddas Som sårkantsskydd används Cavilon No Sting. eller Zinksalva(tunt) den kan, om den fastnar på huden, lätt tvättas bort med barn olja Djupa sår Sårhålan bör fyllas med gel eller hydrofiber. Det är viktigt med kontakt mellan sår och förband. Specialförband/filler som tamponader, packing, m.m. finns för sårhåla Smärtsamma sår Gel- och/eller hydrokolloidförband och förband med silikon kan lindra smärta Emlakräm, Xylocaingel eller kompress fuktad med Xylocain lösning 20 mg/ml kan läggas på huden cirka 20 minuter före smärtsam omläggning Observera att Polyuretanförband med häftkant bör användas vid rena sår, som inte kräver täta omläggningar Polyuretanförband med häftkant och hydrokolloidförband ska inte användas vid sår eller nekros nedanför malleolen hos patient med diabetes Polyuretanförband utan häftkant användes vid skör hud, fixeras med Dana fast eller linda Silverförband och Mepitel är dyra, är ett andrahandsval och användes efter särskild ordination Iodosorb kan ha en alltför uttorkande effekt eller svida och på så sätt hindra sårläkningen Referenser och kompletterande material Lindholm Christina: Vård av patient med ben-, fot- och trycksår, Studentlitteratur 1995 och 2:a upplagan: SÅR 2003 Lindholm Christina och Grauers Margareta: Sårbehandling 2011/2012: Katalog över svenska sårprodukter. Förlagshuset Gothia AB. L999 Svensk Geriatrisk Förening, l998: Arbetsgruppen Sår och Sårbehandling Handbok för hälso- och sjukvård. Från vilken bilder kopierats till bilaga 2 Akademiska sjukhuset i Uppsala: Vårdprogram 2006 Att förebygga och behandla trycksår, tryckta ex. av vårdprogrammet kan beställas på eller Trycksårskort med Nortonskalan kan beställas PUCLAS 2, tillgängligt på NAVET, ett interaktivt utbildningsprogram för sjukvårdspersonal om trycksårsklassifikation Sårsjuksköterskor i Sverige: Trycksårsprevention,kortversion enl EPUAP- NPUAP 11

Handlingsplan Trycksår. takes the pressure off 1

Handlingsplan Trycksår. takes the pressure off 1 Handlingsplan Trycksår takes the pressure off 1 Care of Sweden medicinteknik sedan 1992. På Care of Sweden marknadsför och utvecklar vi medicintekniska produkter och tjänster för vården. Vi är specialiserade

Läs mer

Kunskap om. Hudens uppbyggnad. Copyright Margareta Grauers, 2015 1. Föreläsning om patienter med svårläkta sår, den 20 maj 2015 anordnad av Solna Stad

Kunskap om. Hudens uppbyggnad. Copyright Margareta Grauers, 2015 1. Föreläsning om patienter med svårläkta sår, den 20 maj 2015 anordnad av Solna Stad Föreläsning om patienter med svårläkta sår, den 20 maj 2015 anordnad av Solna Stad Margareta Grauers, dermatologisjuksköterska E-post: margareta.grauers@comhem.se Margareta Grauers, 2015 Kunskap om Hur

Läs mer

Trycksår hos barn och ungdomar med ryggmärgsbråck

Trycksår hos barn och ungdomar med ryggmärgsbråck hos barn och ungdomar med ryggmärgsbråck Margareta Dahl, Ann-Christine Renning, Madeleine Stenius Generellt om trycksår är ingen ny företeelse. Trots detta visar olika studier att kring var femte vuxna

Läs mer

Dalabensår - Metodbok för fot- och bensår

Dalabensår - Metodbok för fot- och bensår Dalabensår - Metodbok för fot- och bensår Kapitel Sid 1 Steg för steg i bensårsvården Mål.. 4 Resultat- och processkriterier. 6 2 Etiologisk diagnos och behandlingsprinciper Mål. 7 Definition 7 Epidemiologi.

Läs mer

Trycksårsprevention. Kortversion av riktlinjer

Trycksårsprevention. Kortversion av riktlinjer Trycksårsprevention Kortversion av riktlinjer Inledning Denna Kortversion av riktlinjer sammanfattar evidensbaserade riktlinjer för trycksårsprevention och behandling. Dessa har utvecklats genom ett 4-årigt

Läs mer

Sårbehandling Ben- och fotsår 2013

Sårbehandling Ben- och fotsår 2013 Sårbehandling Ben- och fotsår 2013 Inledning Bensår är en folksjukdom. 2% av befolkningen kommer någon gång att få ett bensår, och varje år drabbas ca 50 000 personer. Kostnaderna för ett oläkt bensår

Läs mer

Bedömning med modifierad Nortonskala av vårdtagare på särskilda boendeformer på distrikt Öster i Jönköpings kommun.

Bedömning med modifierad Nortonskala av vårdtagare på särskilda boendeformer på distrikt Öster i Jönköpings kommun. Risk för trycksår? Bedömning med modifierad Nortonskala av vårdtagare på särskilda boendeformer på distrikt Öster i Jönköpings kommun. Marie Ernsth Bravell & Bo Malmberg Jönköping: Institutet för gerontologi,

Läs mer

nationell satsning för ökad patientsäkerhet Trycksår åtgärder för att förebygga

nationell satsning för ökad patientsäkerhet Trycksår åtgärder för att förebygga nationell satsning för ökad patientsäkerhet Trycksår åtgärder för att förebygga Förord Sedan 2008 driver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en satsning för att minska vårdskadorna. Landsting och regioner

Läs mer

Vårdprogram palliativ vård

Vårdprogram palliativ vård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Vårdprogram palliativ vård INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID BAKGRUND 3 SYFTE 3 PALLIATIV VÅRD 3 ETIK OCH PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Läs mer

INFORMATION FÖR PERSONAL SOM ERHÅLLIT DELEGERING

INFORMATION FÖR PERSONAL SOM ERHÅLLIT DELEGERING Bjurholmskommun Flik 9.2. INFORMATION FÖR PERSONAL SOM ERHÅLLIT DELEGERING För vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter Vid särskilda boende Bjurholms kommun Välkommen till Bjurholmskommuns äldre- och handikappomsorg

Läs mer

Handlingsprogram för Vård i livets slut

Handlingsprogram för Vård i livets slut Handlingsprogram för Vård i livets slut Skara kommun År 2009 Vård i livets slutskede Att veta när döden är nära och förstå vad som är att vänta Att behålla kontrollen över vad som händer Att få behålla

Läs mer

Sida Inledning... 2. Allmänna hygienråd... 3. Hygienråd vårdpersonal... 4. Smittvägar.. 5. Basala hygienrutiner. 6

Sida Inledning... 2. Allmänna hygienråd... 3. Hygienråd vårdpersonal... 4. Smittvägar.. 5. Basala hygienrutiner. 6 1 2 Sida Inledning.... 2 Allmänna hygienråd...... 3 Hygienråd vårdpersonal... 4 Smittvägar.. 5 Basala hygienrutiner. 6 Desinfektion och desinfektionsmedel... 7 6.1 Medicintekniska produkter (MTP)... 7

Läs mer

Vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg i NU-Sjukvårdens upptagningsområde

Vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg i NU-Sjukvårdens upptagningsområde Vårdhygieniska rutiner inom kommunal vård och omsorg i NU-Sjukvårdens upptagningsområde 1. Inledning... 3 2. Smitta och smittvägar... 5 3. Basala hygienrutiner... 6 4. Personalhygien... 7 5. Olika grader

Läs mer

Riktlinjer för vårdhygien inom kommunernas hälso- och sjukvård i Norrbotten

Riktlinjer för vårdhygien inom kommunernas hälso- och sjukvård i Norrbotten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-09-03 40/47 28 Riktlinjer för vårdhygien inom kommunernas hälso- och sjukvård i Norrbotten All vård och omsorg som bedrivs i kommunerna

Läs mer

HUDEN VID SKLERODERMI INFORMATION OCH GODA RÅD FÖR ATT FÖREBYGGA HUDKOMPLIKATIONER

HUDEN VID SKLERODERMI INFORMATION OCH GODA RÅD FÖR ATT FÖREBYGGA HUDKOMPLIKATIONER HUDEN VID SKLERODERMI INFORMATION OCH GODA RÅD FÖR ATT FÖREBYGGA HUDKOMPLIKATIONER Actelion Pharmaceuticals Sverige AB Svärdvägen 3A, 182 33 Danderyd tel 08-544 982 50 2011-05-11 63134 S-11-Tra-028 Innehåll

Läs mer

2007-09-26 Palliativa Teamet Askersunds kommun 1(73)

2007-09-26 Palliativa Teamet Askersunds kommun 1(73) 1(73) Innehållsförteckning Sida Förord...4 Inledning...5 Empati och professionellt förhållningssätt...8 Trygghet dygnet runt...9 Beslut om och planering av palliativ vård...12 Beslut om palliativ vård...12

Läs mer

INLEDNING... 3 1:1 Vårdhygienens målsättning... 3 1:2 Kompendiets syfte, målgrupp och författare... 3

INLEDNING... 3 1:1 Vårdhygienens målsättning... 3 1:2 Kompendiets syfte, målgrupp och författare... 3 2012-04-03 Sidan 1 av 29 INLEDNING... 3 1:1 Vårdhygienens målsättning... 3 1:2 Kompendiets syfte, målgrupp och författare... 3 2. ATT HINDRA SMITTSPRIDNING... 4 2:1 Basala hygienrutiner... 4 2:2 Personalhygien...

Läs mer

Sår och Sårbehandling 2010

Sår och Sårbehandling 2010 Sår och Sårbehandling 2010 Sår drabbar alla människor någon gång, från de enkla skrubbsåren till komplicerade svårläkta sår. Sårläkning är vanligen okomplicerad, men i vissa fall stannar den upp och kan

Läs mer

Urinvägskateterisering. Innehållsförteckning

Urinvägskateterisering. Innehållsförteckning 42T 62T 72T 82T 82T 92T 92T 102T 102T 112T 112T Dokumentnamn: Urinvägskateterisering Utfärdande PE: Centrum för kirurgi ortopedi och cancervård Utfärdande enhet: Urologiska kliniken Framtagen av: Urologiska

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Hälso- och sjukvård i Älvsbyns Kommun 2011 Annika Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Älvsbyns Kommun Patientsäkerhetsberättelse 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Produktkatalog Sårbehandling

Produktkatalog Sårbehandling Produktkatalog Sårbehandling S å r b e h a n d l i n g Effektiv sårbehandling från ConvaTec Innehållsförteckning Sår och sårläkning Sid 3 Hantera symtom från såret Sid 4 Hantering av sårvätska Sid 4 Hantering

Läs mer

Examensarbete Filosofie kandidatexamen

Examensarbete Filosofie kandidatexamen Examensarbete Filosofie kandidatexamen Sjuksköterskors attityder och upplevda möjligheter samt hinder till ivt omvårdnadsarbete En litteraturöversikt Nurses` attitudes and perceived opportunities and barriers

Läs mer

Trycksår i Sverige kunskapsöversikt och beräkning av kostnader för slutenvården

Trycksår i Sverige kunskapsöversikt och beräkning av kostnader för slutenvården Trycksår i Sverige kunskapsöversikt och beräkning av kostnader för slutenvården Nordic Health Economics AB Tel +46 31 724 22 01 VAT no SE556647194101 Medicinaregatan 8b Fax +46 31 741 17 01 Bankgiro 5672-9338

Läs mer

MAS Riktlinje Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede

MAS Riktlinje Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede MAS Riktlinje Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede Till grund för denna riktlinje ligger ett förarbete som genomförts i den palliativa gruppen inom egenregiverksamheterna för särskilt boende

Läs mer

Fina fötter. - förebyggande fotvård

Fina fötter. - förebyggande fotvård Fina fötter - förebyggande fotvård Utges av: Diabetesförbundet Box 1107, 172 22 Sundbyberg Telefon: 08-564 82 1 00, Fax: 08-564 821 39 Pg: 481 31 35-3, Bg: 332-4373 info@diabetes.se, www.diabetes.se Text:

Läs mer

Omvårdnad vid hematologiska sjukdomar i sydöstra sjukvårdsregionen

Omvårdnad vid hematologiska sjukdomar i sydöstra sjukvårdsregionen Omvårdnad vid hematologiska sjukdomar i sydöstra sjukvårdsregionen Våren 2014 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014 01 - Första versionen 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Sår som symtom. Tema. Svårläkande bensår / Provtagningstips / Hudtuberkulos Sår och sex / Tropiska sår / Naturens läkekonster / Harpest

Sår som symtom. Tema. Svårläkande bensår / Provtagningstips / Hudtuberkulos Sår och sex / Tropiska sår / Naturens läkekonster / Harpest STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 3/2013, ÅRGÅNG 24 Smittskydd Stockholm Smittskydd Stockholm Tema Sår som symtom Svårläkande bensår / Provtagningstips / Hudtuberkulos Sår och sex / Tropiska sår / Naturens

Läs mer

Utbildningsmaterial. Diabetes insulindelegering

Utbildningsmaterial. Diabetes insulindelegering Utbildningsmaterial Diabetes insulindelegering Munkedals kommun 2014 Utbildningsmaterial insulindelegering Detta material är framtaget som en kunskapsgrund för insulindelegation och riktar sig till personal

Läs mer

Omvårdnad vid hematologiska maligniteter - Vuxna patienter

Omvårdnad vid hematologiska maligniteter - Vuxna patienter R E G I O N A L A V Å R D P R O G R A M Omvårdnad vid hematologiska maligniteter - Vuxna patienter ONKOLOGISKT CENTRUM VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Läs mer

Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län

Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län Sektionen för klinisk mikrobiologi och vårdhygien Akademiska laboratoriet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län 2 Innehållsförteckning 1. Att hindra smittspridning...10

Läs mer