Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Mölnlycke kulturhus tisdagen den 22 april 2014 kl 18.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Mölnlycke kulturhus tisdagen den 22 april 2014 kl 18.00"

Transkript

1 K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Mölnlycke kulturhus tisdagen den 22 april 2014 kl Ärenden 1. Upprop och val av protokolljusterare samt kungörande av tid och plats för justering. 2. Information från Härryda Energi AB om verksamheten 2013 (sid 1). 3. Debatt om barns och ungas psykiska ohälsa (sid 2). 4. Översyn av politiska inriktningsmål för barn och unga (sid 3) 5. Antagande av politiska inriktningsmål för vatten och avlopp (sid (sid 12). 6. Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2014 (sid 19). 7. Antagande av detaljplan för Bårhult 1:112 m fl, Bårhults företagspark II (sid 26). 8. Godkännande av avtal om gatukostnader inom förslag till detaljplan för Bårhult 1:112 mfl, Bårhults företagspark II (sid 128). 9. Reviderad utredning som förvaltningen gjort, med anledning av uppdrag från kommunfullmäktige, om befolkningsutveckling (sid 137). 10. Underlag som förvaltningen gjort, med anledning av uppdrag från kommunfullmäktige, avseende samhällsplanering för socialtjänstens verksamhetsområde på längre sikt med start 2020 (sid 149). 11. Utredning som förvaltningen gjort, med anledning av uppdrag från kommunfullmäktige, om att genomföra en förstudie för möjlig cykelbana längs sträckan Landvetter Mölnlycke (sid 154). 12. Kommunfullmäktiges sammanträden år 2014 (sid 190). 13. Fastställande av taxor för Räddningstjänsten Storgöteborgs verksamhet 2014 (sid 194). 14. Redovisning av medborgarförslag per april 2014 (sid 206). 15. Besvarande av motion från Anita Jeppsson (KP) om Finnsjöns friluftsområde (sid 209). 16. Besvarande av motion från Maria Kornevik Jakobsson (C) om högre kravsättning vid offentlig upphandling (sid 214).

2 17. Besvarande av motion från Anita Jeppsson (KP) om stöd till solenergi (sid 220). 18. Besvarande av interpellation från Ingegerd Helén angående heltidstjänster (sid 224). 19. Inkomna interpellationer (sid 226). 20. Remittering av inkomna motioner (sid 227). 21. Remittering av inkomna medborgarförslag (sid 231). 22. Ärenden för fullmäktiges kännedom (sid 239). HÄRRYDA KOMMUN Anders Halldén Ordförande Lena Magnusson Sekreterare

3 HARRYDA KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 20t Sida ÄneruDE2 INFORMATION FRÅN HÄRRYDA ENERGI A OM VERKSAMHETEN 2013 UTKAST TILL ÅNSNNNOVISNING REDOVISAS I SEPARAT HANDLING 1

4 HARRYDA KOMMLTN Kommunfullmziktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 20r Sida ÄneruDE 3 DEBATT OM BARNS OCH T]NGAS PSYKISKA OHALSA Socialberedningen har fått i uppdrag att arrangera en debatt i kommunfullmäktige. Temat ftir debatten är: bams och ungas psykiska ohälsa. Utdragsbestyrkande 2

5 HARRYDA KOMMUN Kommunfullmdktige SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 20t Sida ARENDE 4 Dnr 2ot3Ksss6 078 ÖVPRSyN AV PoLITISKA INRIKTNINGSMÄ.L FÖR BARN och UNGA Kommunfullmäktiges socialberedning samt utbildnings- och kulturberedningen har under är 2012 och20l3 arbetat med en översyn av de politiska inriktningsmålen som riktar sig till barn och unga. Arbetet har skett efter den modell och det arbetssätt kring målstyrning som fastställts av fullmáktige. Från socialberedningen samt utbildnings- och kulturberedningen ftireligger översyn av den 23 september 2073 avseende politiska inriktningsmål ftir barn och unga. Kommunstyrelsens ftirslag till beslut i kommunfullmäktige (Ks $ 100/2014) o Fullmäktige noterar översynen av de politiska inriktningsmålen avseende barn och unga och låter den utgöra underlag ftir fortsatta diskussioner om barn och ungas uppväxtvillkor enligt ftireliggande fürslag. Fullmåiktige noterar att barn- och ungdomspolitiska målen samt politiska inriktningsmål fiir utsatta barn och unga, arfiagna av kommunfullmäktige i $ 140/2002 respektive g 184/2009, upphävs i samband med att nya politiska inriktningsmål ftir barn och unga antas. utd 3

6 HÄRRYDA KOMMUN Socialberedningen Utbildnings- och kulturberedningen Kommunstyrelsen 1 (4) Dnr 2013KS ÖvnnsyN AV PoLITISKA INRIKTNINGSMÅL FÖR BARN och UNGA Uppdrag och bakgrund Kommunfullmåiktiges socialberedning samt utbildnings- och kulturberedningen har under är 2012 och2013 arbetat med en översyn av de politiska inriktningsmål i Hänyda kommun som riktar sig till barn och unga. Arbetet har skett efter den modell och det arbetssätt kring målstyrning som fastställts i fullmdktige. Målstyrningen avser lokalt antagnapolitiska mål som blir styrande für verksamheterna. Verksamheterna styrs också av lagar och fürordningar. Fullmåiktige avgör om det utifrån den strategiska planen f,rnns behov av att arbeta fram eller omarbeta måldokument ftjr något av kommunens verksamhetsområden. Politiska inriktningsmål är av övergripande karaktär och anger ett önskvärt framtida tillstånd. De skall vara formulerade så att de itr lätta att ftirstå och så att de kan utgöra grund ffir upprättande av och beslut om politiska verksamhetsmåi. De är inte direkt tidsbeståimda eller direkt mätbara men inriktningsmålen skall kännas realistiska och de bör kunna nås inom en eller två mandatperioder. För att detta krav skall kunna infrias måste hänsyn tas till de resurser som kommunen har i sin budget für verksamheten. Fastställd budget är överordnad politiska inriktningsmåi. Kommunstyrelsen behandlade I en motion rörande handlingsplan mot barnfattigdom. Motionen besvarades med att den gemensamma arbetsgruppen inom socialberedningen samt utbildnings- och kulturberedningen skulle inkludera frä,ganom barn som befinner sig i ekonomisk utsatthet i sin översyn. Uppdraget behandlas nedan under "Beredningens kommentarer och överväganden" Arbetssätt och samråd Socialberedningen samt utbildnings- och kulturberedningen har tillsatt en gemensam arbetsgrupp ftir att se över de politiska inriktningsmål som riktar sig mot barn och unga i Härryda kommun. De mål som har studerats framgår avbilaga 1. Genom att titta närmare på samtliga inriktningsmål som berör barn och unga har arbetsgruppen sökt en övergripande bild av kommunens ambitioner gällande målgruppen. Arbetsgruppen har i sitt arbete med att ftilja upp de gällande målen utgått från en teoretisk ram som definierar de olika preventionsbegreppen frr)mja, Jörebygga och åtgarda. Arbetsgruppen har med hjälp av mallen ftir måluppfyllelse i verksamhetsberättelsen sett över på vilken preventionsnivå de nuvarande målen behnner sig samt till vilken målgrupp de riktas. Målgrupperna kan enligt arbetsgruppens modell varauniversella (alla), selehiva (grupper) eller indikerade (individer). Arbetet har sammanställts enligt bilaga2. 4

7 2 (4) Perspektiv EÉIîTEEEEI teffi treïdillr ljfftenfr- Teoretiskram som arbetsgruppen har arbetat efter Arbetsgruppen har i sitt arbete strävat efter att ftilja Den röda tråden dåir ordet verksamhet ges en viktig innebörd. Arbetet med barn och unga åir ett uppdrag som kräver engagemang fran de flesta av kommunens verksamheter och arbetsgruppen önskar att insatserna sker samordnat für att uppnå synergieffekter. För att underlätta och tydliggöra den politiska styrningen har arbetsgruppen dock valt att ftirlägga varje ansvarsområde inom respektive verksamhet. Arbetet har skett i dialog med de verksamheter som de politiska inriktningsmålen riktar sig till. Definition av begrepp Frdmjande insatser gäller friskfaktorer. Det handlar om åtgärder som st2irker eller bevarar människors ftsiska, psykiska och sociala välbefinnande. Avsikten är att stärka människors möjligheter till delaktighet och tilltro till den egna ftirmågan. Förebyggande insatser syftar till att fiirhindra uppkomsten av eller påverka fürloppet av sjukdomar, skador eller sociala problem. Insatserna kan indelas i primära (tidiga) och sekundåira (sena) insatser.,ltgardande insatser syftar till att behandla redan uppkomna sjukdomar, skador eller sociala problem. Beflrntliga mål Arbetsgruppen påbörjade sitt arbete med översynen av politiska inriktningsmål fìir barn och unga i november De mål som då berörde barn och unga återfanns inom fìiljande måldokument: - Barn- och ungdomspolitiska måi, antagna i kf S Politiska inriktningsmål fiir Individ- och familjeomsorgen, antagnai kf $ Politiska inriktningsmål ftir Utsatta barn och ungdomar, antagna i kf $ Politiska inriktningsmål ftir folkhälsa, arfiagna i kf $ 185i Politiska inriktningsmål ftir Alkohol, narkotika och tobak, antagna i kf $ Politiska inriktningsmål fiir ftirskola, grundskola, gymnasium och vuxenskola, antagnaikf$ Politiska inriktningsmål ftir fritid, antagna i kf $ 145/2010 Arbetsgruppens kommentarer och överväganden Under senare âtr har flera ätgärder vidtagits ftir att upptäcka och stödja barn som riskerar att utvecklas ohälsosamt. I forskning och media används många olika begrepp fttr att beskriva 5

8 3 (4) målgruppen riskutsatta barn och ungdomar, exempelvis barn i utsatta hemmiljöer, unga i riskzon, barn som far illa etc. Gemensamt für de aktuella barnen och ungdomarna är dock närvaro av olika riskfaktorer eller frånvaro av vissa skyddsfaktorer, vilket sin tur kan leda till ohälsa. Åtgåirder ftir riskutsattabamoch ungdomar bedrivs inom många arenor och riktar sig mot både uppväxtmiljöer och faktorer hos individen som kan öka risken fiir psykisk men även fysisk ohälsa. Arbetsgruppen ftir barn och unga har studerat flera av dessa åúgìnder utifran de kommunala verksamheternas uppdrag. Arbetsgruppen har i sitt arbete utgått från att de ftirhållanden som barn och unga lever under till stor del påverkar såväl deras psykiska som fysiska hälsa även under vuxenlivet. Det bedöms därmed viktigt att fokuserapä att skapa gynnsamma uppväxtvillkor ftir samtliga bam och unga då det genererar stora samhälleliga och individuella vinster på sikt. En viktig faktor för barns och ungas uppväxt är självklart hemmiljön. En god relation mellan ftiräldrar och barn minskar risken für en rad olika hälsoproblem och riskbeteenden hos barnen. Medan goda relationer mellan füräldrar och barn kan fungera som en skyddsfaktor für barnen, så kan brister i hemmiljön påverka barnen negativt. Ä.tgtirder som främjar goda relationer mellan barn och füräldrar har stora möjligheter att också främja barns hälsa och välftird. När en ftirälder eller vårdnadshavare brister i sin ftirmåga afttillgodose sina barns behov innebär det störningar i familjens relationer och sätt att fungera i vardagen. Sviktande stöd från ftiräldrar och vårdnadshavare kan ha många olika orsaker, däribland missbruk, psykisk ohälsa, kriminalitet och våld i familjen. Den bristande omsorg, otrygghet och ofürutsägbarhet som barn upplever i sådana situationer kan få allvarliga konsekvenser für deras senare utveckling. Arbetsgruppen ftir barn och unga har studerat de mål som finns inom politiska inriktningsmål ftir Utsatta barn och unga och gör bedömningen att de av dessa mål som fortfarande bör vara kvar, istället skall rymmas inom politiska inriktningsmål fiir Individ- och familjeomsorg för att tydliggöra uppdraget. Arbetsgruppen lämnar till socialberedningen att fortsätta denna process. Ur barnens perspektiv kan en uppväxt med knappa ekonomiska resurser ffi negativa konsekvenser på flera områden, bland annat nåir det gäller boendevillkor och möjligheter att delta i fritidsaktiviteter. Utifrån detta perspektiv, och med kommunstyrelsens beslut om barn som befinner sig i ekonomisk utsatthet som bakgrund, har arbetsgruppen studerat de mål som ingår inom Individ- och familjeomsorgen och har gjort bedömningen att inriktningsmålen riktar sig till de familjer som behöver extra stöd och att fürvaltningen arbetar i riktning mot inriktningsmålet även med beaktande av barn som befinner sig i ekonomisk utsatthet. De politiska inriktningsmålen fiir Individ- och familjeomsorg ses för närvarande över av en grupp inom socialberedningen och arbetsgruppen vill att socialberedningen särskilt noterar dessa barn och de konsekvenser de riskerar i sitt fortsatta arbete med målen. Förutom miljön i hemmet åir andra viktiga uppväxtmiljöer ftirskolan, skolan och samt fritidsmiljöer. Barn med svårigheter i skolan, låga resultat och inlärningssvårigheter har en ökad risk für problematiska psykiska och sociala problem, och detta åir såirskilt påtagligt ftir barn i socialt utsatta situationer. Satsningar på utbildning är med andra ord en av de främsta vägarna für att främja barns hälsa. Goda skolresultat åir en stark skyddsfaktor für utsatta barn och barn är mest påverkbara under de ftirsta skolåren. Förskolan är därmed en viktig arena som tillsammans med andra aktörer har möjlighet att i ett tidigt skede ftirebygga ohälsa hos barn samt utjämna socioekonomiska skillnader. Beträffande fritidsverksamheter 6

9 4 (4) så utgör även de en skyddsfaktor ftir barn och ungdomar som annars riskerar att fara illa. Fritidsaktiviteter ger en känsla av sammanhang samt ger utsatta barn och unga ytterligare vuxna att ftirlita sig till. Utifrån ovanstående har arbetsgruppen valt inkluderanägrapolitiska inriktningsmål inom ftirskola, grundskola och fritid i översikten. Dessa mål genomgick en översyn av Utbildnings- och kulturberedningen under samma period och har under perioden även reviderats. Arbetsgruppen har i sitt arbete med målen gjort bedömningen att de politiska inriktningsmål som gäller ftir ftirskola och skola riktar sig till alla eller vissa grupper av elever samt har ett främjande eller ftirebyggande perspektiv. Enligt arbetsgruppen är detta de perspektiv som bör råda inom utbildningsväsendet och arbetsgruppen ser ingen anledning att ftirändra dessa mål utöver vad som redan reviderats av utbildnings- och kulturberedningen. Arbetsgruppens slutsatser Utgångspunkten fiir arbetsgruppen har varit att det bör hnnas en variation av mål ftir de kommunala verksamheterna men att fokus bör ligga på det främjande arbetet ftir alla barn och ungdomar. I det fall dessa generella åtgtirder inte räcker till ska det finnas ett kvalif,rcerat utbud av insatser som riktar sig till såväl barnen samt deras ftiräldrar. Arbetsgruppens bedömning är att majoriteten av de mål som riktar sig till barn och unga befinner sig på den nivå som åir låimplig, men att ett tydligt fokus på ftirebyggande insatser ftir samtliga barn och unga skall gälla ftir kommunens insatser. Arbetsgruppens förhoppning Èir att ovanstående översyn skall utgöra grund ftir respektive beredningars fortsatta uppftiljning och revidering av politiska inriktningsmåi. Barnkonsekvensanalys En separat barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet eftersom ärendet i sin helhet berör barn. Förslag till beslut Kommunfullmdktige noterar översynen av de politiska inriktningsmålen avseende barn och unga och låter den utgöra underlag für fortsatta diskussioner om barn och ungas uppväxtvillkor enligt ftireliggande fürslag. Kommunfullmäktige noterar att målen ikf och $ ls4l2009 upphävs i samband med att nya mål ftir barn och unga füreslås av socialberedningen och beslutas av kommunfullmziktige RUPREN UNGA / Kornevik Jako UTK-beredningen Bilagor Sammanställning av studerade inriktningsmål Sammanställning över målgrupper och perspektiv 7

10 N - HARRYDA KOMMUN Arbetsgruppen ftir barn och unga I (3) 20 r s Dnr 2013KS SAMMANSTÄLLNING AV STUDERADE INRIKTNINGSMÅL _ BARN och UNGA 1. Till vilken målgrupp riktar sig nedanstående mål och på vilken preventionsnivå befinner de sig? Politiskt inriktningsmål Politiskt verksamhetsmål i VEB MåI. UPP- fyllel- 3e MåI. upp- fyllsl- 90 Kommentar Barn- och ungdomspolitiska måi, antagna i kf ç Finns ej.lâ Nel Samtliga mål kan utgå då ambitionerna inryms under andra politiska inriktningsmål och verksamhetsmåi. IFO: Kommunens invånare upplever delaktighet i den sociala gemenskapen IFO : Människors arbetsförmåga, resurser och möjlighet till egen ftirsörjning främjas och utvecklas. Att ge barn och unga som IFO har kontakt med tillgång till vuxna som de kan fiirlita sig på Färre ungdomar och vuxna blir långtidsberoende av fürsörjningsstöd. Riktar sig till alla och har ett fråimj ande perspektiv. Behöver inte formuleras om och kan finnas kvar inom IFO Riktar sig till grupper och har ett ftirebyggande perspektiv. Behöver formuleras om och kan finnas kvar inom IFO Utsatta BoU: Strukturera samverkan mellan füreträdare für utbildning, socialtj änst hälsooch sj ukvård, rättsväsende fritid och kultur Verksamheterna beskriver och utvärderar varje år de samverkansformer som anvètnds. Riktar sig till individer och har ett ftirebyggande och åtgärdande perspektiv. Behöver formuleras om då det inte ftiljer rekommendationer om målformulering i Röda Tråden. Alternativt kan målet utgå då det snarare Êir att betr akta som verksamhetsmåi. Utsatta BoU: Erbjud och genomfür utbildnings- ole aktivitetsproj ekt fiir riskgrupper 10 grupper genomftirs für barn och unga i utsatta hemmiljöer. Riktar sig till grupper och har ett åtgärdande perspektiv. Behöver formuleras om då det inte ftilj er rekommendationer om målformulering i Röda Tråden. Alternativt kan målet utgå då det snarare är att betrakta som verksamhetsmåi. Utsatta BoU: Identifiera redan i tidiga ftrskoleåldrarna de barn och deras familjer som bedöms Ë behov av särskilt stöd l.metoder ftir tidig upptäckt av norrnbrytande beteende enligt Pinnochio- Riktar sig till individer och har ett ftirebyggande och åtgärdande perspektiv. Behöver formuleras om enligt 8

11 Politiskt Politiskt verksamhetsmål i VEB MatupPfyllel. 30 MâF uppfyllola0 Kommentar 2 Nytt ñrslag: Redan i tidiga åldrar far barn och deras familjer sina bedömda behov av s cir s kil t stù d fi ll godo s e dda. modellen anvåinds i kommunens skolor. 2. Gemensamma seminarier med UTK i modellen Ja Ne fürslag. Kan läggas till IFOmålen ftir tydligare styrning och uppftiljning. Utsatta BoU: Rikta stärkande och strukturerade skyddsinsatser till barn och unga och deras familjer som identifieras som utsatta Förskola: Alla barn uppmärksammas och de med särskilda behov får pedagogiskt och socialt stöd 1. Föräldrautbildning och ftjräldrastöd erbjuds utsatta barn och ungas ftiräldrar via socialtjänstens individoch familjeomsorg 2. Personal inom skola och socialtjåinst genomftir gemensamma utbildningsinsatser i evidensbaserade metoder minst en aí I alla ätgardsplaner ftir barns utveckling och lèirande är barn och ftiräldrar delaktiga Riktar sig till individer och har ett ftirebyggande och åtg?irdande perspektiv. Kan tas bort då det inbegrips i ovanstående mål och inte heller ftiljer rekommendationer om målformulering i Röda Tråden. Riktar sig till alla och har ett åtglirdande perspektiv. Behöver inte formuleras om och kan f,rnnas kvar inom befintligt målområde Förskola: Alla barn bemöts med respekt utifrån deras utveckling och behov Grundskola: Elever med särskilda behov har goda möjligheter att utveckla sin begåvning Förskolan och den pedagogiska omsorgens utformning och innehåll anpassas efter varje barns fürutsättningar och behov. I alla ätgärdsprogram für elevens utveckling och lärande är elev och ftiräldrar delaktiga Riktar sig till alla och har ett fråimj ande perspektiv. Behöver inte formuleras om och kan finnas kvar inom befintligt målområde Riktar sig till grupper och har ett främjande perspektiv. Behöver inte formuleras om och kan finnas kvar inom befintligt målområde Gymnasium: Kommunen tar det fulla ansvaret ftir alla kommunens ungdomars skolgång, personli ga utveckling och hälsa oberoende om de studerar på kommunens egen gymnasieskola eller har valt en annan skola. Metoder ftir att utvärdcra skolgången ftir kommunens elever både på Hulebäcksgymnasiet och i andra gymnasieskolor tas fram och utvecklas. Riktar sig till alla och har ett främjande perspektiv. Behöver inte formuleras om och kan finnas kvar inom befintligt målområde 9

12 J MåI VEB upp- fyllol- 3e uppfyllels Fritid: Stödjer fritids- och füreningsverksamhet för alla gällande delaktighet, vardagstrivsel, vidgade kontakter och mångfald, allt med en tydlig hälsoprofil Folkhälsa: Bam och unga växer upp under trygga och goda villkor som är lika ftr alla. ANT: Alla ungdomar och vuxna har god kunskap om skadeverkningarna kring alkohol, droger och tobak. ANT: Barn i riskmiljö identifieras tidigt och erduds fürebyggande insatser. l. Ungdomarhar tillgang till trygga, drogfria mötesplatser 2. Fritid samverkar med föreningslivet så att alla ungdomsffireningar har en policy avseende hälsa och livsstil 3. Tidftirdelningen inom ftireningslivet i lokaler och anläggningar skall vara jämställd mellan könen. 4. Ungdomar prioriteras på s k attraktiva tider dvs i huvudsak Förskolor, grundskolor, gymnasium och fritidsverksamheter inom Härrydakommun är hälsofrämjande och uppmuntrar till fysisk aktivitet, bra matvanor, ftirebygger allergier samt stödjer elevernas kosociala hälsa. Ej frirdiga Ej fìirdiga Riktar sig till alla och har ett främjande perspektiv. Behöver inte formuleras om och kan finnas kvar inom befintligt målområde Riktar sig till alla och har ett främjande perspektiv. Behöver inte formuleras om Riktar sig till alla och har ett ffirebyggande perspektiv. Behöver inte formuleras om och arbetsgruppen awaktar ftirslag fran ANDT-grupp. Kan kanske folkhälsa? Riktar sig till individer och har ett ftirebyggande perspektiv. Behöver inte formuleras om och arbetsgruppen awaktar ftlrslag från ANDT-grupp. Målet inbegrips dock i det omformulerade målet inom Utsatta BoU/IFO ff 10

13 N HARRYDA v KOMI-4UN Arbetsgruppen ffir barn och unga ls I (1) Dnr 2013KS SAMMANSTÄLLNING ÖVER M,&LGRUPPER OCH PERSPEKTIV iu lr IFO: Kommunens invånare upplever delaktighet i den sociala gemenskapen ANT: Alla ungdomar och vuxna har god kunskap om skadeverkningama kring alkohol, droger och tobak Förskola: Alla bam uppmärksammas och de med särskilda behov flir pedagogiskt och socialt stöd Förskola: Alla bam bemöts med respekt utifrån deras utveckling och behov Gymnasium: Kommunen tar det fulla ansvaret för alla kommunens ungdomars skolgång, personliga utveckling och hälsa oberoende om de studerar på kommunens egen gymnasieskola eller har valt en annan skola. Fritid: Stodjer fritids- och föreningsverksamhet för alla gällande delaktighet, vardagstrivsel, vidgade kontakter och mångfald, allt med en tydlig hälsoprofil Folkhalsa: Bam och unga växer upp under trygga och goda villkor som är lika for alla. IFO: Människors arbetsförmåg4 resurser och mojlighet till egen försorjning främjas och utvecklas. Utsatta BoU: Erbjud och genomför utbildnings- o/e aktivitetsprojekt för riskgrupper I Grundskola: Elever med särskilda behov har goda mojligheter att utveckla sin begåvning Utsatta BoU: Strukturera samverkan mellan fìjreträdare för utbildning, socialtjänst hälso- och sjukvård, rättsväsende fritid och kultur li Utsatta BoU: Identifiera redan i tidiga forskoleåldrama de bam och deras familjer som bedöms fli behov av särskilt stöd Utsatta BoU: Rikta stä kande och strukturerade skyddsinsatser till bam och unga och deras familjer som identifieras som utsatta ANT: Bam iriskmiljö identifieras tidigt och erbjuds förebyggande insatser. 11

14 HARRYDA KOMMLIN Kommunfullmäktige SAM MANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida ÄneruDE s Dnr 2013KS FORSLAG TILL POLITISKA INRIKTNINGSMÄ.L FÖR VATTEN OCH AVLOPP Från infrastrukturberedningen och milj ö- och näringslivsberedningen fü religger ft)rslag till politiska inriktningsmål ft)r vatten och avlopp. Kommunfullmdktige överlade om fürslaget i $ Kommunstyrelsens fìirslag till beslut i kommunfullmäktige (Ks $ 87/2013) o Fullmäktige antar politiska inriktningsmål ftir vatten och avlopp enligt infrastrukturberedningens och miljö- och nliringslivsberedningens fürslag. Fullmäktige överlåimnar de politiska inriktningsmålen till kommunstyrelsen für upprättande av politiska verksamhetsmåi. Utdragsbestyrkande 12

15 N HÄRRYDA ï7 KOMMUN Infrastrukturbere dningen Milj ö- och nåiringslivsberedningen r (2) Dnr 2013KS Kommunfullmäktige KOMMENTARER AVSEENDE FÖRSLAG TILL PoLITISKA INRIKTNINGS- MÅL FÖR vatten och AVLoPP Uppdrag och bakgrund Kommunfullmåiktiges infrastrukturberedning och miljö- och nåiringslivsberedning har tillsammans under àren2012 och2013 arbetatfram fürslag till politiska inriktningsmål für vatten och avlopp. Arbetet har skett efter den modell och deì arbetssätt kring målstyrning som har fastställts i fullmfütige var ett fürslag till politiska inriktningsmål upp i kommunfullm iktige ftir överläggning, $ 87. Vissa rinarirrg* har efter detta gjorts i ftirslaget. Målstymingen avser lokalt antagnapolitiska mål som blir styrande ftir verksamheterna. Verksamhetema styrs också av lagar och ftirordningar. Fullmtiktige avgör om det utifrån den strategiska planen finns behov av att arbetafram eller omarbela måldokument ftir något av kommunens verksamhetsområden. Politiska inriktningsmåú är av övergripande karaktär och anger ett önskvärt framtida tillstånd. De skall vara formulerade så att de är lättaatt fiirstå och så att de kan utgöra grund ftir upprättande av och beslut om politiska verksamhetsmåi. De är inte direkt tidsbestämda eller direkt mätbaramen inriktningsmålen skall kännas realistiska och de bör kunna nås inom en eller två mandatperioder. För att detta krav skall kunna infrias måste hèinsyn tas till de resurser som kommunen har i sin budget för verksamheten. Fastställd budget är överordnad politiska inriktningsmåi. Arbetssätt och samråd Under åtren 2012 och 2013 har en av berednin garna gemensam utsedd arbetsgrupp ftirdjupat sig i VA-frågorna och haft en dialog med förvaltningen kring dessa ftii att ta fram inriktningsmål ftir vatten och avlopp. Bengt Johansson (M), Giim pedersen (M), Owe WillingskÈir (M), Lennart J Lundqvist (FP) och Ingegerd Helén (S) har ingått i - arbetsgruppen. Gruppen har bland annatbesökt vattenverket i Finnsjön och trälfatvattenchefen Thord Lundin. Beredningens kommentarer och överväganden Arbetsgruppen menar att samtliga ftireslagnamäkir möjliga att utveckla till verksamhetsmål och möjliga att översättai mätbaraindikatorer. 13

16 2 (2) Gruppen fürutsätter att infrastrukturberedningen och miljö- och nåiringslivsberedningen ordnar någon form av hearing med sektorsansvariga für att säkerställa att målen fu realistiska och heltäckande samt att de tar håinsyn till teknikftträndringar och att de beaktar milj öpolitiska inriktningsmåi. Gruppen ser också behov av strategiska överläggningar med Bollebygds kommun für att utreda eventuell påverkan på Västra Nedsjöns vattenkvalitet av befintliga enskilda avlopp inom det tilliinningsornråde till Västra Nedsjön som ligger i Bolleb"ygds kommun. Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i Ëirendet, eftersom något barnperspektiv inte gör sig gällande i frågan. Förslag till beslut Kommunfullmriktige antar politiska inriktningsmål für vatten och avlopp enligt infrastrukturberedningens och miljö- och nåiringslivsberedningens ftirslag. Fullmfütige överlåimnar de politiska inriktningsmålen till kommunstyrelsen ftir upprättande av politiska verksamhetsmåi. INFRASTRUKTUR- BEREDNINGEN MILJÖ- OCH NÄRINGSLIVS- BEREDNINGEN Lars-Erik Kileby Beredningsledare Per Vorberg Beredningsledare A.-/.74z - Susanne Fox B eredningssekreterare t<- 14

17 N v HÄRRYDA KOMMUN Infrastrukturb erednin gen Milj ö- och näringslivsberedningen I (1) Dnr 2013KS Kommunfullmziktige POLITISKA INRIKTNINGSMÅL FÖR VATTEN OCH AVLOPP MåI o a o o a Kommunens vattenfürsörjning är långsikti gthåtllbar och levererar ett hälsosamt och gott vatten till alla anslutna brukare. Kommunens ledningsnät underhålls och ftirnyas så att ftirlusten av dricksvatten begränsas. Kommunens spillvattenhantering minimerar oönskat tillskottsvatten. Kommunens dagvattenhantering fiirebygger bräddningar och översvåimningar. Kommunen såikerställer att enskilda VA-lösningar, särskilt i naraanslutning till vattentäkter, successivt anpassas till gällande krav och kommunala miljömã. Politisk utvärdering En av beredningarnas uppgifter ar att löpande utvärdera fastställda måldokument. För varje politiskt inriktningsmål ftir vatten och avlopp skall kommunstyrelsen upprätta verksamhetsmåi. Verksamhetsmålen utgör ett viktigt underlag ftir dln politiskä utvärderingen. ( Milj ö- och näringslivsberedningen Lars-Erik Kileby Beredningsledare Per Vorberg Beredningsledare 15

18 N v HÄRRYDA KOMMUN (2) Sektom ffir administrativt stöd Mats Dalmyr Närvarande: Enligt nåirvarolista UTDRAG P. 1 ANTECKNINGAR FR,4.N MILJÖ. OCH NÄRINGSLIVSBEREDNINGEN Datum KI Förslag till beslut angående politiska inriktningsmål fär vatten och avlopp Den gemensamma arbetsgruppen med ledamöter från intrastrukturberedningen och miljöoch närlingslivsberedningen har tagit fram ett ftirslag till beslut om politiska inriktningsmål für vatten och avlopp. Förslaget till mål har även tagits upp på infrastrukturberedningens senaste möte Det har kommit till mon beredningens kännedom att infra beredningen då diskuterade ett ordval i beslutspunkt 5. Infra beredningen har noterat att det är angeläget att ordet "successivt" ska stå istället "löpande" då detta är ett bättre ordval. Mon beredningen noterar att diskussionen om att stryka ordet "löpande" och ersätta med "successivt" inte påverkar målens innebörd på ett sådant sätt att det ftirhindrar att överlåimna ft)rslaget till beslut till kommunfullmêiktige. Mon beredningen beslutar att överlämna arbetsgruppens fi)rslag till politiska inriktningsmål ftir vatten och avlopp till kommunfullmäktige. 16

19 Nåirvaro miljö- och näringslivsberedningen (2) Mötestid: 17:00-19:00 Per X Robert Nilsson Vice X Johansson Ulrika Kratz (M) Jesper Alfuenstierna (M) Ingemar Lindblom (M) Thomas (M) X Lennart J Lundqvist (FP) X Claes Anger (FP) Gun Wågsjö (C) X Varinder Baiwa (s) Håkan (s) Ardian Avdullahu (S) X Marcus Berggren (MP X Anita Jeppsson (KP) X Calle Johansson (SD) X Dennis Björk (S) X Mats Dalmyr, beredningssekreterare X X 17

20 N v HÄRRYDA KOMMUN I (1) Sektorn für administrativt stöd Lena Magnusson Närvarande: Enligt närvarolista UTDRAG P. 4 ANTECKNINGAR FRÅN INFRASTRUKTURBEREDNINGEN Datum: KI: r Punkt J Politiska inriktningsmål ftir vatten och avlopp. Beredningen diskuterar förslaget till politiska inriktningsmål ftir vatten och avlopp som är avståimt med MON. Beredningen noterar att det är angeläget att "successivt" är kvar i mål nr. 5 då detta är ett bättre ordval än "kontinuerligt". Beredningen beslutar att överlämna fürslaget till politiska inriktningsmål ftir vatten och avlopp till kommunfullmäktige ftir beslut. Infrastrukturberedni ngen 20 I Nåirvarande: Lars-Erik Kileby (FP), beredningsledare Thomas Gustavsson (S), vice beredningsledare Grim Pedersen (M) Owe Willingsk ir (M) Mattias Johansson (M) Jörgen Johansson (M) Mikael Johannison (M) Göran Hildén (FP) Jörgen Andersson (C) Ingegerd Helén (S) Lena Fredriksson (S) Petra V/ahlstedt (S) Lina Eiserman Åtund lvl; Reine Wahlberg (SD) Lena Magnusson, tf beredningssekreterare 18

21 HÄRRYDA KOMMLIN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida ÄnenDE 6 Dnr 2014K EKONOMISK MÄ.NADSUPPFÖLJNING PER FEBRUARI Kommunstyrelsen har fastställt en årsplan fiir ekonomisk uppftiljning. Uppfiiljningen sker fem gånger per år inklusive delårsbokslut. Från sektorn ftir administrativt stöd ftreligger skrivelse av den 7 mars Kommunstyrelsen behandlade ärendet i S och beslutade då notera informationen samt att inte vidta terligare åtgåirder med anledning av månadsuppftiljningen. Kommunstyrelsen beslutade vidare delge kommunfullmäktige beslutet. Kommunstyrelsens ftirslag till beslut i kommunfullmäktige Kommunfullmäktige noterar informationen. nde Utdragsbestyrkande 19

22 HARRYDA KOMMUN Sektorn för administrativt stöd Carina Karlsson 20t Kommunstyrelsen 1 (l) Dnr 2014K MÅNADSUPPFÖLJNING PER FEBRUARI 201,4 Uppdrag och bakgrund Kommunstyrelsen har fastställt en årsplan für ekonomisk uppftiljning. Uppföljningen sker fem gånger per år inklusive delårsbokslutet. Förvaltningen redovisar i den ekonomiska månadsuppñljningen per februari20l4 eft positivt resultat pä99 mkr och en budgetawikelse på 61 mkr. Resultatet innebär att kommunens finansiellamäl och balanskrav enligt kommunallagen kommer att uppnås. Den positiva budgetavvikelsen beror i huvudsak på överskott fran exploateringsprojekt, reavinst til Aöljd av kommunens fibernät och överskott inom finansförvaltningen. Förvaltningen föreslår inga ytterligare åtgärder med anledning av måtradsuppföljningen per februari. Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet, eftersom något barnperspektiv inte gör sig gällande i frågan. Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Kommunstyrelsen beslutar att inte vidta terligare åtgärder med anledning av månadsuppfcilj ningen. Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige beslutet. SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD ( Karina Dj urner Kommundirektör o Ekström Ekonomichef Bilaga Rapport månadsuppfölj ning per februari 20I 4 20

23 Dnr 2014KS Februarr mkr Årets resultat ,9 50,0 Awikelse mot budget - varav sefuorerna Nettokostnadsandel, o/o 61,0 41,5 94,4 9,2 11,2 97,0 Likviditet 133,2 per ,8 per 31/12-13 N HARRYDA v KOMMUN 21

24 Kommentarer Härryda kommun Sammanfallnìng drìft Den ekonomiska månadsuppfiiljningen per februari 2014 redovisar ett positivt resultat på 99 mkr och en budgetawikelse på 61 mkr. Resultatet innebär att kommunfullmäktiges finansiella mål uppnås. Sektorerna exklusive afftirsdrivande verksamhet redovisar en positiv awikelse på 43 mkr. Den positiva budgetavvikelsen beror i huvudsak på överskott från exploateringsprojekt som preliminärt frjrväntas redovisa 25 mkr, reavinst till följd av kommunens fibernät som redovisar ett neffoöverskott på 14 mkr och överskott inom finansftirvaltningen. S ammanfattning inv estering Årets investeringsbudget uppgår till 355 mkr inklusive ftirväntad ombudgetering från bokslut 2013 med 95 mkr. Investeringarna beräknas redovisa ett underskottpãt 43 mkr. Orsaken är attmark och bostad inom sektorn für samhällsbyggnad planerar aff köpa två stycken markområden für totalt 75 mkr enligt sarskilt beslut i kommunfullmäktige. P r o g n o s fö r fi n ønsjö rv alt n in g e n Helårsprognosen ftir finansfürvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse på totalt 19,5 mkr. Överskottet hänfiir sig till flera poster. De största budgetawikelserna avser överskott på grund av lägre verksamhetskostnader och lägre finansiella kostnader. Verksamhetskostnader Verksamhetskostnader redovisar sammanlagt en positiv awikelse på 8 mkr. Den senaste prognosen från KPA redovisar en lägre pensionskostnad exklusive finansiell kostnad med 1,5 mkr. Överskott för personalkostnader med totalt 5 mkr som en konsekvens av effekten av lägre löneökningar Förmedling av el inom kommunen beräknas redovisa ett överskott på 1,5 mkr. S ka tte i n I rikte r, utj rimnin g m. m. SKT,Iämnacle (cirkulär 14:6) en ny skatteprognos, Den pekar på en positiv awikelse på 2 mkr. Skatteintäkter inklusive korrigering av slutavräkning2}l3 och inkomstutjämningsbidrag redovisar underskott på 3 mkr Kommunal fastighetsavgift redovisar ett överskott på 2 mlç. Övriga poster redovisar sammanlagt ett överskott på 3 mkr. F inans ie I I a int dkt e r o c h kos tnader Ny prognos från KPA som beställdes i samband med bokslutet redovisar en lägre finansiell kostnad für pensionsskulden med totalt 4,5 mkr. Dessutom redovisar finansnettot i övrigt en positiv budgetawikelse på 5 mkr. Kommentarer ftir respektive sektor Sektornfi)r utbildning och kultur Driftbudget Sektorn redovisar ett överskott på 1,5 mkr. Både inom ftjrskola (2,7 mk,r) och grundskola (2,3 mkr) prognostiseras överskott. I båda fallen handlar det om färre barn i verksamheten än budgeterat. Planering, Fritid ungdom, Folkhälsa (PFF) redovisar ett överskott på 0,5 mkr till ñljd av vakanser och vikarier. Gymnasiet prognostiserar ett underskott på 4 ml<r, varav köp och försäljning av utbildningsplatser samt skolskjutsar tillsammans redovisar ett underskott på 1 mkr. Resterande awikelse inom gymnasiet beror på ökade måltidskostnader samt ökade kostnader für undervisning. Övriga verksamheter beräknas hålla sin budget. Investeringar Investeringarna ftirväntas redovisa ett överskott på 1,5 mkr. Överskottet beror på tidsforskjutningar av inventarieinköp. I Säteriområdet planeras dels renovering av Säteriskolan dels en ny förskola (Tallgården). Tallgården kommer inte att frirdigställas ftirrän 2015, därför lämnar fürskolan ett överskott. Några större inventarieinköp till upprustningen av Säteriskolan kommer att göras ftirst S e ktorn Jör s o cialtj änst Driftbudget Sektorn redovisar ett överskott på 1,8 mkr. Sektorsledning och sektorsadministration prognostiserar ett underskottpä0,3 mkr, varav överftirmyndarverksamheten beräknar ett underskott på 0,5 mkr och ledning och administration ett överskott på 0,2 mkr. Vård och omsorg prognostiserar ell överskott på 11,0 mkr. Överskottet beror på att en avdelning på Ekdalagården är i malpåse tills vidare, ej utnynjade budgetmedel fìir behovsanpassad 2 22

25 bemanning inom demensvården samt fürue beviljade timmar inom personlig assistans. Hemtjänst i egen regi prognostiserar ett underskott på 1,3 mkr och personlig assistans i egen regi ett underskott på 1,1 mkr. Verksamheten Myndighetsutövning, hälso- & sj ukvård samt fü rebyggande hälsofrämj ande arbete prognostiserar ett överskott på 0,6 mkr vilket främst beror på fürre beviljade hemtj änsttimmar än budgeterat. Individ- och familjeomsorg & Funktionshinder prognostiserar ett underskott på 9,5 mkr. Inom funktionshinder består underskottet främst av köpta platser som beräknas kosta 3,0 mkr mer än budget. Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott pä 1,6 mkr, Flyktingmottagningen inklusive ensamkommande flyktingbarn ett underskott på 3,5 mkr, placeringar av barn och unga på FIVB ett underskott pä 1,4 och familjeenheten ett underskott på 1,6 mkr. Planerade åtgärder Planerad översyn av köpta platser inom funktionshinder für att hitta fler lösningar inom kommunen. Förändrade rutiner kring återsökning av pengar från migrationsverket. Investeringar Sektorn prognostiserar ingen awikelse S e ktorn fi)r s ømh älls by g g nad Driftbudget Sektorn redovisar en prognostiserad budgetawikelse pã24,1mkr, varav de skattefinansierade verksamheterna eft överskott pà25,9 mkr. Den största anledningen till det prognostiserade överskottet är att exploateringsprojektet Företagsparken I kommer att slutredovisas 20 I 4. P r eliminärt förväntas ett exploaterin gsöverskott på 25 mkr. Kollektivtrafiken redovisar ett överskott, vilket beror på lägre kostnader än budgeterat för fìirdtjänst och fria resor. I övrigt redovisas inga störe awikelser für de skattefi nansierade verksamheterna. De avgift sfi nansierade verksamhetema redovisar ett negativt resultat på 1,8 mkr. Avfallsverksamheten redovisar ett underskott på 1,8 mkr jämfort med budgeterat underskott på 2,9 mk,r. Av fa I I s verks amh eten s re s u ltatutj ämningsfond har ett positivt saldo på 5,6 mkr. Investeringar Sektorn prognostiserar att fürbruka investeringmedel för 160,5 mkr, jämftirt mot budgeterade 108,3 mkr. Mark och bostad planerar att köpa två stycken markområden für 31,2 ml<r respektive 43,8 mkr, enligt särskilt beslut i kommunfullmäktige. För gator och park har flera projekt av olika anledningar blivit fìjrsenade och redovisar därför ett överskott på 15,5 mkr. Sektorn för teknik och fi)rsörjningsstöd Driftbudget Sektorn redovisar ett överskott pä 13,2 mkr. Detta ftirklaras i huvudsak av en reavinst till foljd av försäljning av kommunens fibernät som ett led i att nå regeringens mål om att 90 procent av alla hushåll och füretag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år Prognosen for fastighet innebär ett överskott på 1,4 mkr. Deffa beror främst på lägre f1ärrvàrmepriser än budgeterat samt lägre kostnader för externt inhyrda lokaler då konsumentprisindex, som hyreshöjningarna till viss del baseras på, varit negativt. Tjänstledigheter innebär också lägre personalkostnader inom administrationen. Dessutom beräknas lönebidragen bli högre än budgeterat. Städservice prognostiserar en negativ budgetawikelse på 0,6 mkr, vilket beror på att städintäkter ftjr vissa tillkommande objekt i år uteblir eller fürsenas till ftiljd av tidsförs(utningar när det gäller byggprojekten. Exempel på detta är Tallgårdens förskola och Landvetter kulturhus. För måltidsservice beräknas ett underskott på 0,7 mkr, vilket är en följd av fortsatt stigande livsmedelspriser. En prisökning på 4,8 procent från februari i år har konstaterats. Marginalintäkter på grund av volymökningar utöver budget innebär dock en viss förstärkning av ekonomin. Inom IT pågår arbete med övergång till Windows 8 och Office 2013, vilket prognostiserar ett underskottpä0,2 mkr då licenskostnaderna kommer att stiga. Detta regleras mot resultatfonden som därmed beräknas vara utjämnad vid årets slut. J 23

26 Säkerhet prognostiserar en negativ budgetavvikelse på knappt 0,1 mkr då statsbidraget för krisberedskap har sänkts med 0,2 mkr Mark och anläggningar prognostiserar ett underskott pä0,2 mkr till ftiljd av otillräcklig kostnadstäckning fiir fordonscentralen. lnvesteringar Sektorns investeringar beräknas bli 7,4 mkr lägre än budgeterat. Detta beror främst på forsenad byggstart ftjr Tallgårdens ftirskolajämftirt med budget samt lägre utgifter för Rullstenens forskola på grund av fürdelaktig upphandling. Diskussioner pågår om alternativ lösning när det gäller fürskolan i Östra Backa. Anslaget ftir energieffektiviseringar väntas inte användas fullt ut i år vilket beror på tidsftirskjutningar. Det tillkommer utgifter utöver budget für konstgräsplaner. Dessa var budgeterade forra året och överskreds på grund av dyrare upphandling än budgeterat. SekÍorn Jör administrativt stöd Driftbudget Sektorn für administrativt stöd prognostiserar en positiv budgetawikelse på 0,9 mkr, vilket beror på lägre personalkostnader än budgeterat. Anledningen är vakanser och foräldraledigheter. Ekonomi och upphandling redovisar ett överskott på 0,6 mkr, personal ett överskott på 0,2 mkr och miljö- och hälsoskydd ett överskott på 0,1 mkr. Den politiska organisationen prognostiserar ettresultat i enlighet med budget, Investeringar Sektorn prognostiserar att fürbruka de budgeterade investeringsmedlen

27 Driftredovisning, rrltr Utbildning och kultur ledning ftirskola grundskola gymnasium vuxenutbildning kultur planering, fritid och ungdom ledning vård och omsorg myndighetsutövning, hälso- och sjukvård samt ftirebyggande hälsofrämj ande individ & familjeoms. samt funktionshinder Samhällsbyggnad varav: affþirsdrivande verksamhet Teknik och försörjningsstöd varav: fastighet & städ mark och anlåiggning måltidsservice ledning, it, säkerhet Administrativt stöd Politisk organisation Finansförvaltning (verksam hetskostnad) VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD Skattei ntäkter/fi nansnetto Budget , ,3-136,4-20,1-35,5-20,7-515,2-19, , -225,1-1 15,6 0,8 47,5-3,4-35,3 -l 1-7, -9, -1703,8 1741,7 Prognos ,1 _1 ) -278,7-473,0-140,4-20,1-35,5-20,2-5',13,4-20,1-172,6-86, I -234,6-91,5-1,0-34,3-2,6-35,5-2,0 5,8-52,5-9,7 22, ,3 1753,2 Avvikelse ,5 0,0 )1 2,3-4,0 0,0 0,0 0,5 l,g -0,3 I1,0 0,6-9,5 24,1-1,8 13,2 0,8-0,2-0,7 13,3 0,9 0,0 8,0 49,5 11,5 SUMMA ,9 61,0 Budget 2014 inklusive ombudgeteringar av strategisk satsning och omorganisation SOC/TOF (enligt beslut ikf ). lnvesteringsredov sn ng, Mkr Utbildning och kultur Socialtjänst Samhällsbyggnad Teknik och ftirsörjningsstöd Administrativt stöd SUMMA Budget ,4 2,6 71,7 163,5 )1 259,9 Ombudg S:a fr ,3 1,6 36,6 54,3 2,6 95, ,'7 4,2 108,3 217,9 5? 355,3 Prognos ,2 4,2 160,5 210,4 5,3 398,6 Awikelse ,5 0,0 -\) ) 7,4 0,0-43,3 Ombudgetering från bokslut 2013 kommer att fastställas vid KF

28 HARRYDA KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantrådesdatum Sida ÄneruDE7 Dnr 2012K ANTAGANDE AV DETALJPLAN FÖR BÅRHULT I:II2 M FL, B,Ä,RHULTS FÖRETAGSPARK II Kommunstyrelsen uppdrog i $ åt ftirvaltningen att upprätta detaljplan i Slambyområdet. Detaljplanen syftar till att möjliggöra utbyggnad av andra etappen av Bårhults ftiretagspark med industrier, kontor och logistikverksamheter. Planområdet omfattar delar av detaljplan, P Antagande av detaljplanen förutsätter upphävande av berörda delar av detaljplan P Förslaget har varit utställt für granskning i enlighet med 5 kap. 23 g plan- och bygglagen under tiden 28 augusti - 25 september Gatukostnadsutredningen har varit utställd under tiden29januari - 20 februari2}l4.inkomna synpunkter redovisas i utlåtandet daterat 27 februari2014. Antagandehandlingarna har reviderats i mindre omfattning efter inkomna synpunkter. Förslaget åir ftirenligt med gällande översiktsplan och gär att ftirena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt miljöbalken 3 kap. Förslaget innebär inte att någon miljökvalitetsnorm enligt miljöbalken 5 kap. överträds. Från sektorn ft)r samhällsbyggnad ftireligger skrivelse av den l9 februari Kommunstyrelsens fìirslag till beslut i kommunfullmäktige (Ks $ a) o a Fullmäktige antar detaljplan ftir del av Bårhult l:ll2 m fl, BÄ.RHULTS FÖRETAGSPARK II i Landvetter, Härryda kommun enligt föreliggande fiirslag. Fullmäktige upphäver berörda delar av gällande detaljplan 93l1 enligt ftireliggande ftirslag. s 26

29 HARRYDA KOMMUN Sektorn för samhällsbyggnad Anna Wallin 20r Kommunstyrelsen r (2) Dnr 2012K ANTAGANDE AV DETALJPLAN FÖR BÅRHULT IZII2 M FL, BÅRIIULTS rönnr.cspark II Uppdrag och bakgrund Kommunstyrelsen uppdrog i $ I 18/2007 åt förvaltningen att upprätta detaljplan i Slambyområdet. Planen syftar till att möjliggöra utbyggnad av andra etappen av Bårhults företagspark med industrier, kontor och logistikverksamheter. Aktuellt planområde omfattar delar av detaljplan, P 93/1, vilken därmed behöver upphävas i berörda delar. Detaljplanen har varit utställd i enlighet med Plan- och bygglagen 5 kap. $ 23 (1987:10) PBL under tiden 28 augusti - 25 september Gatukostnadsutredningen har varit utställd under tiden29 januari - 20 februari2014. Antagandehandlingarna har reviderats i mindre omfattning efter inkomna synpunkter. Planbeskrivningen har ftrtydligats och kompletterats med uppgifter kring geoteknik, trafikalstring och avfallshantering. Vidare har uppgifter kring angöring till Bårhult 1 :3 och 1 :106 samt arealer uppdaterats. Plankartan har kompletterats med planbestämmelser avseende risk, brand, utfartsförbud och bef,rntlig mobilmast. Plangränsen har justerats i sydost mot bakgrund av inkomna synpunkter avseende angöring till fastigheterna Bårhult 1 :3 och 1 :106. Förslaget är förenligt med gällande översiktsplan, OP2012 och med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt miljöbalken 3 kap. Förslaget medför inte att någon miljökvalitetsnorm enligt Miljöbalken 5 kap. överträds. En översiktlig miljokonsekvensbeskrivning (MKB) upprättad i juni2012, reviderad i juni 2013 har tagits fram mot beaktande av osäkerheten kring vilka verksamheter som kan komma att lokaliseras till verksamhetsområdet och därmed om detaljplanen kan komma att medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar fcirvaltningens bedömning att detalj planen inte innebär betydande milj öpåverkan. Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet, eftersom något barnperspektiv inte gör sig gällande i frågan om planläggning av ett verksamhetsområde. Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar detaljplan for del av Bårhult l:il2 m fl, B,Å,RHULTS FÖRETAGSPARK II i Landvetter, Härryda kommun enligt föreliggande förslag Kommunfullmäktige upphäver berörda delar av gällande detaljplan P 93lI enligt föreliggande förslag. 27

30 2 (2) FÖR SAMHALLSBYGGNAD \ Bertil Samhällsbyggnadschef Michaela Kleman Verksamhetschef plan- och bygglov Bilagor: Plankarta med bestämmelser Illustrationskarta Planbeskrivning Utlåtande Miljökonsekvensbeskrivning, upprättad i juni20l2, reviderad i juni 2013 Fasti ghetsforteckning 28

31 UPPGIÍEB OM GRUNO&FTS UÞpdM genoe uéàg ur kônmn6é pdhórktu. FæWhèbEdÈvÈ ingen èhuèi: æ t 2 e1a udo6bd 2013.G2 Kddineysþh i Fhn SWEFÉFS12m PLANBESTÂMMELSEB Följand gåttsr i Dår bdeckniñg Endæt ilgiv n GMNSBETECKNINGAF t ckntnqsr. Þ ptånomrtuq Ptângråß Användningsgråns Egenskapsgrùs il -XE If Êreg..ds tãeá.ntigt utsàüniæ MANKANVÀNONING Allman ptae GilOMFAFT Genomtuñfk INDUSÍFIMTA lndusí[ åfik, gång- och qketväg Pårkeilng, rskniska etéggningår tu.i I S6nL Kv ñêemârk I I damm och obo- NaluromÉd. dågvânsnmâgæin vå9 ltu ådàggæ lndusût, kff iq, qhi&qbmhet T knisks åntäggningar hm oîéde redùisats''om.1târ Mitjö. och oyggtovsnmndê1ø&a Þracerng âv l kniska etåggninge. UTNMANDÊGæ et HögstsøetomMffårbebyggæ e 2 Hògsl 4Ocó av tomryþn târ bèyggæ AEGRÂNSNINGAR AV MAFKENS BEryGGANDE FoRTS. PLANBESTÄMMELsER Uöörands Venülålionsinl g tår intê 549 Eyggnâdcr skâi forses ñ d spñnktêßystem Bvaonad$êhtk Fâs d skatt JÍomâs sã å( emetbil tiudnú ãó- lsloþt lnle oversüeer40 dba. Fæd rmotvåg s3sinom sm från vëq skal uþeþr s med d bránnban matedat. STOFNINGSSKDD en. Bullenivån vid skr dê S dbadyg y UFKENS ANOFDNANDE Mârk och veoebtton nl t2 Sygg åd lt inrê upptó æ Mûb sþil Era t ttgðglg Iör uhntån ångræånde lærigh t Stmgàdesgårdar, rösen d ù&qdadon skdt bmæ. Älgård rsom skadêr murårffr nb vidlæ Mi-dre öop ingar tu dær l6s Lpp ör ùilú titl lomte,nâ. mbn debù b gr&sæ och såmordnæ i så sþr ßtåún ng soñ mojtigt. Md n*ail háil8 prydtigt ptmþ d pakering oö upptâg ftinre nlàggs. parkering och upptãg Erid åntåggæ aomrnrsmlva BEsrÀMMELSEB Genodqand üd n år 1s àr fh dd ddñ deþtiplanen vunnil tâst.afl IIUSTFATIONEN ltusùat orut njenyadlhner llluståuoßtinje vågkoppting Vås 40 och E 20 Fomlhning, FAÀ 112. tngrcpp Ì fo nlåmning kräver b$ryr tsêns üllsrànd Ul d. stånqg Þ+( KÖrbar uúadlår inþanodnæ PUCEFING, UTFOFMNING, Uf Fó&NDE Plâcedno Hwudbyggnad pl skdt ptecsrs minstsm fiån tomtgråns tnom mrådet* mobitmæroch tilthöredstek ik. bda innas Om mobìlmæt samt boder t6 bo( â byggnâd lû ndusti, konloroch tqis[þerßðtut uppföræ_ Hdssta byggnadshöid i m6t r./* Min$a æspek! stóèt tåktuhing grâder Ubænde lnv ùebvdoet*) fi i Planhandlingarna bestãr av: I - lllusfåtionskaè ' Vi jökonsekvensbeskdvning, rêv d rad i iun U!åhd - Uredn n9il: - Gåtukostnadsuùdñ ng, uppàtad i juni æ12 eê ingab rdetatlptan, f2 3 Tåkylorsþ[ uúõ si mörkgrå elerswn párê[ F nalúfpp. SrórsÞ tilålna måil rô.skylaràr 1Æ merer lakstryltar msdgês j -Arkælogi* ÉrundeÉóknins Bùhut 1:am ñ. Lædvener soden, Hårryda kommun reppod 2012:9, Bohustàns museum Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Uppdreg tuhgq Vunn tlagakú ß G Datum s[âüiìsa ::ff:u!î,:itå:::å',:ff.*,,. Detaljplan lör del av Bärhu t 1:j12 m f 29

A/^A-/ C\/ [1//\A/ C EvaRydén. S Anna Palmér, $$ 326-331 V Kerstin Sandberg, tj ers $ 325 S Thomas Gustafsson, tj ers S Siw Hallbert

A/^A-/ C\/ [1//\A/ C EvaRydén. S Anna Palmér, $$ 326-331 V Kerstin Sandberg, tj ers $ 325 S Thomas Gustafsson, tj ers S Siw Hallbert HÄRRYDA KOMMUN SAM MANTRADES PROTOKOLL 2015-1 l-09 I (8) Plats och tid Paragrafer Beslutande Kommunhuset i Mölnlycke, måndagen den 9 november 2015, kl. 16.00-20.00 32s-33r M Per Vorberg, ordf. S Mats Werner

Läs mer

2. Överläggning om förslag till näringslivspolitiska inriktningsmål. 3. Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter

2. Överläggning om förslag till näringslivspolitiska inriktningsmål. 3. Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter K R O N O L O G I S K T R E G I S T E R 2 0 1 2 Kommunfullmäktige Sammanträde den 30 januari 1. Allmänpolitisk debatt 2. Överläggning om förslag till näringslivspolitiska inriktningsmål 3. Strategi för

Läs mer

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL 2014-12-09 Annette Eiserman-Wikström, kommunstyrelsens ordförande 1 2014-12-09 Administrativt stöd INNEHÅLL Välkommen till Härryda kommun Organisation och rollfördelning

Läs mer

K U N G Ö R E L S E 2014-09-11. Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Mölnlycke kulturhus måndagen den 22 september 2014 kl 18.

K U N G Ö R E L S E 2014-09-11. Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Mölnlycke kulturhus måndagen den 22 september 2014 kl 18. K U N G Ö R E L S E 2014-09-11 Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Mölnlycke kulturhus måndagen den 22 september 2014 kl 18.00 Ärenden 1. Upprop och val av protokolljusterare samt kungörande av

Läs mer

MEDBORGARDIALOG I HÄRRYDA KOMMUN. 1 2014-10-30 Administrativt stöd Copyright Härryda kommun

MEDBORGARDIALOG I HÄRRYDA KOMMUN. 1 2014-10-30 Administrativt stöd Copyright Härryda kommun MEDBORGARDIALOG I HÄRRYDA KOMMUN 1 2014-10-30 Administrativt stöd INNEHÅLL SKL:s projekt om medborgardialog Process för medborgardialog i Härryda kommun Dialog om framtida boende för personer med funktionshinder

Läs mer

3. Antagande av detaljplan för del av Hällingsjö 1:43 m. fl. Källarbacken i Hällingsjö.

3. Antagande av detaljplan för del av Hällingsjö 1:43 m. fl. Källarbacken i Hällingsjö. K R O N O L O G I S K T R E G I S T E R 2 0 1 4 Kommunfullmäktige Sammanträde den 27 januari 1. Allmänpolitisk debatt. 2. Justering av kommunalt bidrag till vägupprustning 3. Antagande av detaljplan för

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

ANDT-strategi för Varbergs kommun

ANDT-strategi för Varbergs kommun ANDT-strategi för Varbergs kommun Dokumenttyp: Strategi Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: ANDT-strategi Beslutsdatum: 2015-09-29, 188 Dokumentansvarig avdelning: Kommunkansliet

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet 2017 Vad är folkhälsa? Folkhälsa handlar om människors hälsa i en vid bemärkelse. Folkhälsa innefattar individens egna val, livsstil och sociala förhållanden

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument

Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument Revisionsrapport Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument Härryda kommun 2010-06-14 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Uppdrag och syfte...3 1.2 Revisionsfråga...3

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

ùæ4/^{^- C Eva Rydén S Ar ra Palmer S Adrian Avdullahu S Siw Hallbert FP Hans Hofflander, tj ers 2014_03_24 KD LeiÊOve Bohlin SD Calle Johansson

ùæ4/^{^- C Eva Rydén S Ar ra Palmer S Adrian Avdullahu S Siw Hallbert FP Hans Hofflander, tj ers 2014_03_24 KD LeiÊOve Bohlin SD Calle Johansson HARRYDA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-16 r (12) Plats och tid Paragrafer Beslutande Kommunhuset i Mölnlycke, måndagen den 16 mars 2015, kl 16.00-19.05 89-99 M Per Vorberg ordf S Mats Werner M Evalotta

Läs mer

Johan Svanberg, (m), ersättare. Justeringens plats Kommunhuset och tid 2008-04-07, kl 16.30 Paragrafer 15-21. Ordförande:... Justerande:...

Johan Svanberg, (m), ersättare. Justeringens plats Kommunhuset och tid 2008-04-07, kl 16.30 Paragrafer 15-21. Ordförande:... Justerande:... 2008-03-31 18 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Brita Edholm, (fp), ordförande Anna Palm, (m), 1:e vice ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Helene

Läs mer

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN Årsredovisning 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN Driftredovisning Driftredovisningen visar bokslutet i förhållande till beslutad budget. Verksamheternas driftredovisning visar nettoav - vikelserna d.v.s. intäkter

Läs mer

RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2003-01-15

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2003-01-15 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 1 Presentation av verksamheten Cheferna för biblioteks-, fritids- och kulturenheterna gör en kortare presentation av respektive verksamhet och de ekonomiska förutsättningarna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-12-17 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 17 december 2015, 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1. Ragunda Kommun Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1 Ragunda Kommun 12 juni 2015 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 4 Sammanfattning Resultatet för

Läs mer

1. Antagande av leverantör avseende ramavtal för stationära och bärbara datorer.

1. Antagande av leverantör avseende ramavtal för stationära och bärbara datorer. K R O N O L O G I S K T R E G I S T E R 2 0 1 6 Kommunstyrelsen Sammanträde den 7 januari Ärenden 1. Antagande av leverantör avseende ramavtal för stationära och bärbara datorer. 2. Omläggning av VA-ledningar

Läs mer

Kommunstyrelsens prioriterade mål

Kommunstyrelsens prioriterade mål 2011 2014 Antaget: Kommunfullmäktige 2013-10-14 36 Kommunstyrelsens prioriterade mål För mandatperioden 2011 2014 BJURHOLMS KOMMUN 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Beskrivning av arbetsgång...

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 23

Protokoll Sida 1 av 23 Protokoll Sida 1 av 23 Plats och tid Polstjernan 9:00-11.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-17 167 Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS 2015-376 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

2. Ändrade ägarförhållanden för spillvattentunnel som ägs av Härryda kommun. 3. Boende för ensamkommande flyktingbarn i Landvetter och Mölnlycke.

2. Ändrade ägarförhållanden för spillvattentunnel som ägs av Härryda kommun. 3. Boende för ensamkommande flyktingbarn i Landvetter och Mölnlycke. K R O N O L O G I S K T R E G I S T E R 2 0 1 6 Kommunfullmäktige Sammanträde den 25 januari 1. Allmänpolitisk debatt. 2. Ändrade ägarförhållanden för spillvattentunnel som ägs av Härryda kommun. 3. Boende

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Tid Måndgen den 26 oktober 2015, kl 17.00-17.10. Ann-Christine Furustrand (S) 2015-10-27-2015-1 1-16. Kommunstyrelsen

Tid Måndgen den 26 oktober 2015, kl 17.00-17.10. Ann-Christine Furustrand (S) 2015-10-27-2015-1 1-16. Kommunstyrelsen Sam manträd esp roto ko ii för Kommunstyrelsen Tid Måndgen den 26 oktober 2015, kl 17.00-17.10 Plats Närvarande Utses att justera, 13:2 Largen, Alceahuset, Åkersberga Enligt bifogad närvarolista Ann-Christine

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande 2013-04-09 Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0006 KS-2 Diariekod: 009 Kommunstyrelsen Policy för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksarbete

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige...

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum KALLELSE Datum 2016-11-03 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndag 21 november 2016, kl. 17:30 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 2016-08-30 1 (19) Plats och tid Hörby sportcenter, Byggmästareg 6 Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 ande Camilla Källström (M), ordförande Anders Larsson (C), vice ordförande, 182-190 Göran Dahlgren

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Yxningen, Kommunhuset, kl.13.30 16.00 Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Carl Donner, (M)

Läs mer

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund Sammanträdesdatum Sida 1/18 Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00 21:30 ande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

3 Antagande av detaljplan för del av Solsten 1:122, Pontus hus i Mölnlycke

3 Antagande av detaljplan för del av Solsten 1:122, Pontus hus i Mölnlycke K R O N O L O G I S K T R E G I S T E R 2 0 1 0 Kommunfullmäktige Sammanträde den 25 januari 1 Allmänpolitisk debatt 2 Rapport från demokratiberedningen 3 Antagande av detaljplan för del av Solsten 1:122,

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014:2

Granskning av delårsrapport 2014:2 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Jönköpings län Granskning av delårsrapport 2014:2 Landstinget i Jönköpings län Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Rapport nr 05/2013 Juni 2013 Eva Moe, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1.

Läs mer

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen

Läs mer

û/t KOMMUN SD Calle Johansson .../.[A,Ð. Mats Werner Datum för anslass nedtagande HÄRRYDA I (4) MP Birgitta Olsson

û/t KOMMUN SD Calle Johansson .../.[A,Ð. Mats Werner Datum för anslass nedtagande HÄRRYDA I (4) MP Birgitta Olsson HÄRRYDA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-06-21 I (4) Plats och tid Paragrafer Beslutande Övriga deltagande Kommunhuset i Mölnlycke, tisdagen den 2l juni 2016, kl 16.00-17.40 2rl-212 M Per Vorberg, ordf

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2016-01-25 13 (2e) s10 Folkhälsopolicy (KS 2015. 126) Beslut Kommunstyrelsen skickar förslaget till folkhälsopolicy på remiss till nämnderna till och med den 3o

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5

Köpings kommun. Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna av fullmäktige Förstudie. Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Verkställighet och återrapportering av uppdrag givna Förstudie Advisory KPMG AB 8 september 2015 Antal sidor: 5 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar.

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 40 Socialnämndens strategi för Vård och omsorg revidering SN-2016/99 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta reviderad

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 16 juni 2015 kl 08:30 12:00

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 16 juni 2015 kl 08:30 12:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2015-06-16 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 16 juni 2015 kl 08:30 12:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Eva A Johansson (C ) Åke Jansson (C ) Britt-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Folkhälsoplan 2015 Folkhälsorådet Vara Fastställd av Folkhälsorådet 2014-10-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

6. Hulebäcksgymnasiets organisation läsåret 201412015. Dnr 2014K5271 612

6. Hulebäcksgymnasiets organisation läsåret 201412015. Dnr 2014K5271 612 HÄRRYDA KOMMUN KALLELSEruNDERRATTELSE 2014-0545 Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen Plats och tid ftir sammanträde Sammanträdesrum C, kommunhuset, Mölntycke måndagen d,en26 maj2014 kl 16.00 Arenden Antagande

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Kommunhuset - Måkläppen

Kommunhuset - Måkläppen 2015-09-15 1 (13) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-09-22 Plats Kommunhuset - Måkläppen Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Tjänstemän Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel (M),

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Britta Carlén och Anders Schagerholm

Britta Carlén och Anders Schagerholm DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2014-10-01 Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Elisabet Forsdahl (c) Anna Johansson (c) Anders

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer