Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Mölnlycke kulturhus tisdagen den 22 april 2014 kl 18.00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Mölnlycke kulturhus tisdagen den 22 april 2014 kl 18.00"

Transkript

1 K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Mölnlycke kulturhus tisdagen den 22 april 2014 kl Ärenden 1. Upprop och val av protokolljusterare samt kungörande av tid och plats för justering. 2. Information från Härryda Energi AB om verksamheten 2013 (sid 1). 3. Debatt om barns och ungas psykiska ohälsa (sid 2). 4. Översyn av politiska inriktningsmål för barn och unga (sid 3) 5. Antagande av politiska inriktningsmål för vatten och avlopp (sid (sid 12). 6. Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2014 (sid 19). 7. Antagande av detaljplan för Bårhult 1:112 m fl, Bårhults företagspark II (sid 26). 8. Godkännande av avtal om gatukostnader inom förslag till detaljplan för Bårhult 1:112 mfl, Bårhults företagspark II (sid 128). 9. Reviderad utredning som förvaltningen gjort, med anledning av uppdrag från kommunfullmäktige, om befolkningsutveckling (sid 137). 10. Underlag som förvaltningen gjort, med anledning av uppdrag från kommunfullmäktige, avseende samhällsplanering för socialtjänstens verksamhetsområde på längre sikt med start 2020 (sid 149). 11. Utredning som förvaltningen gjort, med anledning av uppdrag från kommunfullmäktige, om att genomföra en förstudie för möjlig cykelbana längs sträckan Landvetter Mölnlycke (sid 154). 12. Kommunfullmäktiges sammanträden år 2014 (sid 190). 13. Fastställande av taxor för Räddningstjänsten Storgöteborgs verksamhet 2014 (sid 194). 14. Redovisning av medborgarförslag per april 2014 (sid 206). 15. Besvarande av motion från Anita Jeppsson (KP) om Finnsjöns friluftsområde (sid 209). 16. Besvarande av motion från Maria Kornevik Jakobsson (C) om högre kravsättning vid offentlig upphandling (sid 214).

2 17. Besvarande av motion från Anita Jeppsson (KP) om stöd till solenergi (sid 220). 18. Besvarande av interpellation från Ingegerd Helén angående heltidstjänster (sid 224). 19. Inkomna interpellationer (sid 226). 20. Remittering av inkomna motioner (sid 227). 21. Remittering av inkomna medborgarförslag (sid 231). 22. Ärenden för fullmäktiges kännedom (sid 239). HÄRRYDA KOMMUN Anders Halldén Ordförande Lena Magnusson Sekreterare

3 HARRYDA KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 20t Sida ÄneruDE2 INFORMATION FRÅN HÄRRYDA ENERGI A OM VERKSAMHETEN 2013 UTKAST TILL ÅNSNNNOVISNING REDOVISAS I SEPARAT HANDLING 1

4 HARRYDA KOMMLTN Kommunfullmziktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 20r Sida ÄneruDE 3 DEBATT OM BARNS OCH T]NGAS PSYKISKA OHALSA Socialberedningen har fått i uppdrag att arrangera en debatt i kommunfullmäktige. Temat ftir debatten är: bams och ungas psykiska ohälsa. Utdragsbestyrkande 2

5 HARRYDA KOMMUN Kommunfullmdktige SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 20t Sida ARENDE 4 Dnr 2ot3Ksss6 078 ÖVPRSyN AV PoLITISKA INRIKTNINGSMÄ.L FÖR BARN och UNGA Kommunfullmäktiges socialberedning samt utbildnings- och kulturberedningen har under är 2012 och20l3 arbetat med en översyn av de politiska inriktningsmålen som riktar sig till barn och unga. Arbetet har skett efter den modell och det arbetssätt kring målstyrning som fastställts av fullmáktige. Från socialberedningen samt utbildnings- och kulturberedningen ftireligger översyn av den 23 september 2073 avseende politiska inriktningsmål ftir barn och unga. Kommunstyrelsens ftirslag till beslut i kommunfullmäktige (Ks $ 100/2014) o Fullmäktige noterar översynen av de politiska inriktningsmålen avseende barn och unga och låter den utgöra underlag ftir fortsatta diskussioner om barn och ungas uppväxtvillkor enligt ftireliggande fürslag. Fullmåiktige noterar att barn- och ungdomspolitiska målen samt politiska inriktningsmål fiir utsatta barn och unga, arfiagna av kommunfullmäktige i $ 140/2002 respektive g 184/2009, upphävs i samband med att nya politiska inriktningsmål ftir barn och unga antas. utd 3

6 HÄRRYDA KOMMUN Socialberedningen Utbildnings- och kulturberedningen Kommunstyrelsen 1 (4) Dnr 2013KS ÖvnnsyN AV PoLITISKA INRIKTNINGSMÅL FÖR BARN och UNGA Uppdrag och bakgrund Kommunfullmåiktiges socialberedning samt utbildnings- och kulturberedningen har under är 2012 och2013 arbetat med en översyn av de politiska inriktningsmål i Hänyda kommun som riktar sig till barn och unga. Arbetet har skett efter den modell och det arbetssätt kring målstyrning som fastställts i fullmdktige. Målstyrningen avser lokalt antagnapolitiska mål som blir styrande für verksamheterna. Verksamheterna styrs också av lagar och fürordningar. Fullmåiktige avgör om det utifrån den strategiska planen f,rnns behov av att arbeta fram eller omarbeta måldokument ftjr något av kommunens verksamhetsområden. Politiska inriktningsmål är av övergripande karaktär och anger ett önskvärt framtida tillstånd. De skall vara formulerade så att de itr lätta att ftirstå och så att de kan utgöra grund ffir upprättande av och beslut om politiska verksamhetsmåi. De är inte direkt tidsbeståimda eller direkt mätbara men inriktningsmålen skall kännas realistiska och de bör kunna nås inom en eller två mandatperioder. För att detta krav skall kunna infrias måste hänsyn tas till de resurser som kommunen har i sin budget für verksamheten. Fastställd budget är överordnad politiska inriktningsmåi. Kommunstyrelsen behandlade I en motion rörande handlingsplan mot barnfattigdom. Motionen besvarades med att den gemensamma arbetsgruppen inom socialberedningen samt utbildnings- och kulturberedningen skulle inkludera frä,ganom barn som befinner sig i ekonomisk utsatthet i sin översyn. Uppdraget behandlas nedan under "Beredningens kommentarer och överväganden" Arbetssätt och samråd Socialberedningen samt utbildnings- och kulturberedningen har tillsatt en gemensam arbetsgrupp ftir att se över de politiska inriktningsmål som riktar sig mot barn och unga i Härryda kommun. De mål som har studerats framgår avbilaga 1. Genom att titta närmare på samtliga inriktningsmål som berör barn och unga har arbetsgruppen sökt en övergripande bild av kommunens ambitioner gällande målgruppen. Arbetsgruppen har i sitt arbete med att ftilja upp de gällande målen utgått från en teoretisk ram som definierar de olika preventionsbegreppen frr)mja, Jörebygga och åtgarda. Arbetsgruppen har med hjälp av mallen ftir måluppfyllelse i verksamhetsberättelsen sett över på vilken preventionsnivå de nuvarande målen behnner sig samt till vilken målgrupp de riktas. Målgrupperna kan enligt arbetsgruppens modell varauniversella (alla), selehiva (grupper) eller indikerade (individer). Arbetet har sammanställts enligt bilaga2. 4

7 2 (4) Perspektiv EÉIîTEEEEI teffi treïdillr ljfftenfr- Teoretiskram som arbetsgruppen har arbetat efter Arbetsgruppen har i sitt arbete strävat efter att ftilja Den röda tråden dåir ordet verksamhet ges en viktig innebörd. Arbetet med barn och unga åir ett uppdrag som kräver engagemang fran de flesta av kommunens verksamheter och arbetsgruppen önskar att insatserna sker samordnat für att uppnå synergieffekter. För att underlätta och tydliggöra den politiska styrningen har arbetsgruppen dock valt att ftirlägga varje ansvarsområde inom respektive verksamhet. Arbetet har skett i dialog med de verksamheter som de politiska inriktningsmålen riktar sig till. Definition av begrepp Frdmjande insatser gäller friskfaktorer. Det handlar om åtgärder som st2irker eller bevarar människors ftsiska, psykiska och sociala välbefinnande. Avsikten är att stärka människors möjligheter till delaktighet och tilltro till den egna ftirmågan. Förebyggande insatser syftar till att fiirhindra uppkomsten av eller påverka fürloppet av sjukdomar, skador eller sociala problem. Insatserna kan indelas i primära (tidiga) och sekundåira (sena) insatser.,ltgardande insatser syftar till att behandla redan uppkomna sjukdomar, skador eller sociala problem. Beflrntliga mål Arbetsgruppen påbörjade sitt arbete med översynen av politiska inriktningsmål fìir barn och unga i november De mål som då berörde barn och unga återfanns inom fìiljande måldokument: - Barn- och ungdomspolitiska måi, antagna i kf S Politiska inriktningsmål fiir Individ- och familjeomsorgen, antagnai kf $ Politiska inriktningsmål ftir Utsatta barn och ungdomar, antagna i kf $ Politiska inriktningsmål ftir folkhälsa, arfiagna i kf $ 185i Politiska inriktningsmål ftir Alkohol, narkotika och tobak, antagna i kf $ Politiska inriktningsmål fiir ftirskola, grundskola, gymnasium och vuxenskola, antagnaikf$ Politiska inriktningsmål ftir fritid, antagna i kf $ 145/2010 Arbetsgruppens kommentarer och överväganden Under senare âtr har flera ätgärder vidtagits ftir att upptäcka och stödja barn som riskerar att utvecklas ohälsosamt. I forskning och media används många olika begrepp fttr att beskriva 5

8 3 (4) målgruppen riskutsatta barn och ungdomar, exempelvis barn i utsatta hemmiljöer, unga i riskzon, barn som far illa etc. Gemensamt für de aktuella barnen och ungdomarna är dock närvaro av olika riskfaktorer eller frånvaro av vissa skyddsfaktorer, vilket sin tur kan leda till ohälsa. Åtgåirder ftir riskutsattabamoch ungdomar bedrivs inom många arenor och riktar sig mot både uppväxtmiljöer och faktorer hos individen som kan öka risken fiir psykisk men även fysisk ohälsa. Arbetsgruppen ftir barn och unga har studerat flera av dessa åúgìnder utifran de kommunala verksamheternas uppdrag. Arbetsgruppen har i sitt arbete utgått från att de ftirhållanden som barn och unga lever under till stor del påverkar såväl deras psykiska som fysiska hälsa även under vuxenlivet. Det bedöms därmed viktigt att fokuserapä att skapa gynnsamma uppväxtvillkor ftir samtliga bam och unga då det genererar stora samhälleliga och individuella vinster på sikt. En viktig faktor för barns och ungas uppväxt är självklart hemmiljön. En god relation mellan ftiräldrar och barn minskar risken für en rad olika hälsoproblem och riskbeteenden hos barnen. Medan goda relationer mellan füräldrar och barn kan fungera som en skyddsfaktor für barnen, så kan brister i hemmiljön påverka barnen negativt. Ä.tgtirder som främjar goda relationer mellan barn och füräldrar har stora möjligheter att också främja barns hälsa och välftird. När en ftirälder eller vårdnadshavare brister i sin ftirmåga afttillgodose sina barns behov innebär det störningar i familjens relationer och sätt att fungera i vardagen. Sviktande stöd från ftiräldrar och vårdnadshavare kan ha många olika orsaker, däribland missbruk, psykisk ohälsa, kriminalitet och våld i familjen. Den bristande omsorg, otrygghet och ofürutsägbarhet som barn upplever i sådana situationer kan få allvarliga konsekvenser für deras senare utveckling. Arbetsgruppen ftir barn och unga har studerat de mål som finns inom politiska inriktningsmål ftir Utsatta barn och unga och gör bedömningen att de av dessa mål som fortfarande bör vara kvar, istället skall rymmas inom politiska inriktningsmål fiir Individ- och familjeomsorg för att tydliggöra uppdraget. Arbetsgruppen lämnar till socialberedningen att fortsätta denna process. Ur barnens perspektiv kan en uppväxt med knappa ekonomiska resurser ffi negativa konsekvenser på flera områden, bland annat nåir det gäller boendevillkor och möjligheter att delta i fritidsaktiviteter. Utifrån detta perspektiv, och med kommunstyrelsens beslut om barn som befinner sig i ekonomisk utsatthet som bakgrund, har arbetsgruppen studerat de mål som ingår inom Individ- och familjeomsorgen och har gjort bedömningen att inriktningsmålen riktar sig till de familjer som behöver extra stöd och att fürvaltningen arbetar i riktning mot inriktningsmålet även med beaktande av barn som befinner sig i ekonomisk utsatthet. De politiska inriktningsmålen fiir Individ- och familjeomsorg ses för närvarande över av en grupp inom socialberedningen och arbetsgruppen vill att socialberedningen särskilt noterar dessa barn och de konsekvenser de riskerar i sitt fortsatta arbete med målen. Förutom miljön i hemmet åir andra viktiga uppväxtmiljöer ftirskolan, skolan och samt fritidsmiljöer. Barn med svårigheter i skolan, låga resultat och inlärningssvårigheter har en ökad risk für problematiska psykiska och sociala problem, och detta åir såirskilt påtagligt ftir barn i socialt utsatta situationer. Satsningar på utbildning är med andra ord en av de främsta vägarna für att främja barns hälsa. Goda skolresultat åir en stark skyddsfaktor für utsatta barn och barn är mest påverkbara under de ftirsta skolåren. Förskolan är därmed en viktig arena som tillsammans med andra aktörer har möjlighet att i ett tidigt skede ftirebygga ohälsa hos barn samt utjämna socioekonomiska skillnader. Beträffande fritidsverksamheter 6

9 4 (4) så utgör även de en skyddsfaktor ftir barn och ungdomar som annars riskerar att fara illa. Fritidsaktiviteter ger en känsla av sammanhang samt ger utsatta barn och unga ytterligare vuxna att ftirlita sig till. Utifrån ovanstående har arbetsgruppen valt inkluderanägrapolitiska inriktningsmål inom ftirskola, grundskola och fritid i översikten. Dessa mål genomgick en översyn av Utbildnings- och kulturberedningen under samma period och har under perioden även reviderats. Arbetsgruppen har i sitt arbete med målen gjort bedömningen att de politiska inriktningsmål som gäller ftir ftirskola och skola riktar sig till alla eller vissa grupper av elever samt har ett främjande eller ftirebyggande perspektiv. Enligt arbetsgruppen är detta de perspektiv som bör råda inom utbildningsväsendet och arbetsgruppen ser ingen anledning att ftirändra dessa mål utöver vad som redan reviderats av utbildnings- och kulturberedningen. Arbetsgruppens slutsatser Utgångspunkten fiir arbetsgruppen har varit att det bör hnnas en variation av mål ftir de kommunala verksamheterna men att fokus bör ligga på det främjande arbetet ftir alla barn och ungdomar. I det fall dessa generella åtgtirder inte räcker till ska det finnas ett kvalif,rcerat utbud av insatser som riktar sig till såväl barnen samt deras ftiräldrar. Arbetsgruppens bedömning är att majoriteten av de mål som riktar sig till barn och unga befinner sig på den nivå som åir låimplig, men att ett tydligt fokus på ftirebyggande insatser ftir samtliga barn och unga skall gälla ftir kommunens insatser. Arbetsgruppens förhoppning Èir att ovanstående översyn skall utgöra grund ftir respektive beredningars fortsatta uppftiljning och revidering av politiska inriktningsmåi. Barnkonsekvensanalys En separat barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet eftersom ärendet i sin helhet berör barn. Förslag till beslut Kommunfullmdktige noterar översynen av de politiska inriktningsmålen avseende barn och unga och låter den utgöra underlag für fortsatta diskussioner om barn och ungas uppväxtvillkor enligt ftireliggande fürslag. Kommunfullmäktige noterar att målen ikf och $ ls4l2009 upphävs i samband med att nya mål ftir barn och unga füreslås av socialberedningen och beslutas av kommunfullmziktige RUPREN UNGA / Kornevik Jako UTK-beredningen Bilagor Sammanställning av studerade inriktningsmål Sammanställning över målgrupper och perspektiv 7

10 N - HARRYDA KOMMUN Arbetsgruppen ftir barn och unga I (3) 20 r s Dnr 2013KS SAMMANSTÄLLNING AV STUDERADE INRIKTNINGSMÅL _ BARN och UNGA 1. Till vilken målgrupp riktar sig nedanstående mål och på vilken preventionsnivå befinner de sig? Politiskt inriktningsmål Politiskt verksamhetsmål i VEB MåI. UPP- fyllel- 3e MåI. upp- fyllsl- 90 Kommentar Barn- och ungdomspolitiska måi, antagna i kf ç Finns ej.lâ Nel Samtliga mål kan utgå då ambitionerna inryms under andra politiska inriktningsmål och verksamhetsmåi. IFO: Kommunens invånare upplever delaktighet i den sociala gemenskapen IFO : Människors arbetsförmåga, resurser och möjlighet till egen ftirsörjning främjas och utvecklas. Att ge barn och unga som IFO har kontakt med tillgång till vuxna som de kan fiirlita sig på Färre ungdomar och vuxna blir långtidsberoende av fürsörjningsstöd. Riktar sig till alla och har ett fråimj ande perspektiv. Behöver inte formuleras om och kan finnas kvar inom IFO Riktar sig till grupper och har ett ftirebyggande perspektiv. Behöver formuleras om och kan finnas kvar inom IFO Utsatta BoU: Strukturera samverkan mellan füreträdare für utbildning, socialtj änst hälsooch sj ukvård, rättsväsende fritid och kultur Verksamheterna beskriver och utvärderar varje år de samverkansformer som anvètnds. Riktar sig till individer och har ett ftirebyggande och åtgärdande perspektiv. Behöver formuleras om då det inte ftiljer rekommendationer om målformulering i Röda Tråden. Alternativt kan målet utgå då det snarare Êir att betr akta som verksamhetsmåi. Utsatta BoU: Erbjud och genomfür utbildnings- ole aktivitetsproj ekt fiir riskgrupper 10 grupper genomftirs für barn och unga i utsatta hemmiljöer. Riktar sig till grupper och har ett åtgärdande perspektiv. Behöver formuleras om då det inte ftilj er rekommendationer om målformulering i Röda Tråden. Alternativt kan målet utgå då det snarare är att betrakta som verksamhetsmåi. Utsatta BoU: Identifiera redan i tidiga ftrskoleåldrarna de barn och deras familjer som bedöms Ë behov av särskilt stöd l.metoder ftir tidig upptäckt av norrnbrytande beteende enligt Pinnochio- Riktar sig till individer och har ett ftirebyggande och åtgärdande perspektiv. Behöver formuleras om enligt 8

11 Politiskt Politiskt verksamhetsmål i VEB MatupPfyllel. 30 MâF uppfyllola0 Kommentar 2 Nytt ñrslag: Redan i tidiga åldrar far barn och deras familjer sina bedömda behov av s cir s kil t stù d fi ll godo s e dda. modellen anvåinds i kommunens skolor. 2. Gemensamma seminarier med UTK i modellen Ja Ne fürslag. Kan läggas till IFOmålen ftir tydligare styrning och uppftiljning. Utsatta BoU: Rikta stärkande och strukturerade skyddsinsatser till barn och unga och deras familjer som identifieras som utsatta Förskola: Alla barn uppmärksammas och de med särskilda behov får pedagogiskt och socialt stöd 1. Föräldrautbildning och ftjräldrastöd erbjuds utsatta barn och ungas ftiräldrar via socialtjänstens individoch familjeomsorg 2. Personal inom skola och socialtjåinst genomftir gemensamma utbildningsinsatser i evidensbaserade metoder minst en aí I alla ätgardsplaner ftir barns utveckling och lèirande är barn och ftiräldrar delaktiga Riktar sig till individer och har ett ftirebyggande och åtg?irdande perspektiv. Kan tas bort då det inbegrips i ovanstående mål och inte heller ftiljer rekommendationer om målformulering i Röda Tråden. Riktar sig till alla och har ett åtglirdande perspektiv. Behöver inte formuleras om och kan f,rnnas kvar inom befintligt målområde Förskola: Alla barn bemöts med respekt utifrån deras utveckling och behov Grundskola: Elever med särskilda behov har goda möjligheter att utveckla sin begåvning Förskolan och den pedagogiska omsorgens utformning och innehåll anpassas efter varje barns fürutsättningar och behov. I alla ätgärdsprogram für elevens utveckling och lärande är elev och ftiräldrar delaktiga Riktar sig till alla och har ett fråimj ande perspektiv. Behöver inte formuleras om och kan finnas kvar inom befintligt målområde Riktar sig till grupper och har ett främjande perspektiv. Behöver inte formuleras om och kan finnas kvar inom befintligt målområde Gymnasium: Kommunen tar det fulla ansvaret ftir alla kommunens ungdomars skolgång, personli ga utveckling och hälsa oberoende om de studerar på kommunens egen gymnasieskola eller har valt en annan skola. Metoder ftir att utvärdcra skolgången ftir kommunens elever både på Hulebäcksgymnasiet och i andra gymnasieskolor tas fram och utvecklas. Riktar sig till alla och har ett främjande perspektiv. Behöver inte formuleras om och kan finnas kvar inom befintligt målområde 9

12 J MåI VEB upp- fyllol- 3e uppfyllels Fritid: Stödjer fritids- och füreningsverksamhet för alla gällande delaktighet, vardagstrivsel, vidgade kontakter och mångfald, allt med en tydlig hälsoprofil Folkhälsa: Bam och unga växer upp under trygga och goda villkor som är lika ftr alla. ANT: Alla ungdomar och vuxna har god kunskap om skadeverkningarna kring alkohol, droger och tobak. ANT: Barn i riskmiljö identifieras tidigt och erduds fürebyggande insatser. l. Ungdomarhar tillgang till trygga, drogfria mötesplatser 2. Fritid samverkar med föreningslivet så att alla ungdomsffireningar har en policy avseende hälsa och livsstil 3. Tidftirdelningen inom ftireningslivet i lokaler och anläggningar skall vara jämställd mellan könen. 4. Ungdomar prioriteras på s k attraktiva tider dvs i huvudsak Förskolor, grundskolor, gymnasium och fritidsverksamheter inom Härrydakommun är hälsofrämjande och uppmuntrar till fysisk aktivitet, bra matvanor, ftirebygger allergier samt stödjer elevernas kosociala hälsa. Ej frirdiga Ej fìirdiga Riktar sig till alla och har ett främjande perspektiv. Behöver inte formuleras om och kan finnas kvar inom befintligt målområde Riktar sig till alla och har ett främjande perspektiv. Behöver inte formuleras om Riktar sig till alla och har ett ffirebyggande perspektiv. Behöver inte formuleras om och arbetsgruppen awaktar ftirslag fran ANDT-grupp. Kan kanske folkhälsa? Riktar sig till individer och har ett ftirebyggande perspektiv. Behöver inte formuleras om och arbetsgruppen awaktar ftlrslag från ANDT-grupp. Målet inbegrips dock i det omformulerade målet inom Utsatta BoU/IFO ff 10

13 N HARRYDA v KOMI-4UN Arbetsgruppen ffir barn och unga ls I (1) Dnr 2013KS SAMMANSTÄLLNING ÖVER M,&LGRUPPER OCH PERSPEKTIV iu lr IFO: Kommunens invånare upplever delaktighet i den sociala gemenskapen ANT: Alla ungdomar och vuxna har god kunskap om skadeverkningama kring alkohol, droger och tobak Förskola: Alla bam uppmärksammas och de med särskilda behov flir pedagogiskt och socialt stöd Förskola: Alla bam bemöts med respekt utifrån deras utveckling och behov Gymnasium: Kommunen tar det fulla ansvaret för alla kommunens ungdomars skolgång, personliga utveckling och hälsa oberoende om de studerar på kommunens egen gymnasieskola eller har valt en annan skola. Fritid: Stodjer fritids- och föreningsverksamhet för alla gällande delaktighet, vardagstrivsel, vidgade kontakter och mångfald, allt med en tydlig hälsoprofil Folkhalsa: Bam och unga växer upp under trygga och goda villkor som är lika for alla. IFO: Människors arbetsförmåg4 resurser och mojlighet till egen försorjning främjas och utvecklas. Utsatta BoU: Erbjud och genomför utbildnings- o/e aktivitetsprojekt för riskgrupper I Grundskola: Elever med särskilda behov har goda mojligheter att utveckla sin begåvning Utsatta BoU: Strukturera samverkan mellan fìjreträdare för utbildning, socialtjänst hälso- och sjukvård, rättsväsende fritid och kultur li Utsatta BoU: Identifiera redan i tidiga forskoleåldrama de bam och deras familjer som bedöms fli behov av särskilt stöd Utsatta BoU: Rikta stä kande och strukturerade skyddsinsatser till bam och unga och deras familjer som identifieras som utsatta ANT: Bam iriskmiljö identifieras tidigt och erbjuds förebyggande insatser. 11

14 HARRYDA KOMMLIN Kommunfullmäktige SAM MANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida ÄneruDE s Dnr 2013KS FORSLAG TILL POLITISKA INRIKTNINGSMÄ.L FÖR VATTEN OCH AVLOPP Från infrastrukturberedningen och milj ö- och näringslivsberedningen fü religger ft)rslag till politiska inriktningsmål ft)r vatten och avlopp. Kommunfullmdktige överlade om fürslaget i $ Kommunstyrelsens fìirslag till beslut i kommunfullmäktige (Ks $ 87/2013) o Fullmäktige antar politiska inriktningsmål ftir vatten och avlopp enligt infrastrukturberedningens och miljö- och nliringslivsberedningens fürslag. Fullmäktige överlåimnar de politiska inriktningsmålen till kommunstyrelsen für upprättande av politiska verksamhetsmåi. Utdragsbestyrkande 12

15 N HÄRRYDA ï7 KOMMUN Infrastrukturbere dningen Milj ö- och nåiringslivsberedningen r (2) Dnr 2013KS Kommunfullmäktige KOMMENTARER AVSEENDE FÖRSLAG TILL PoLITISKA INRIKTNINGS- MÅL FÖR vatten och AVLoPP Uppdrag och bakgrund Kommunfullmåiktiges infrastrukturberedning och miljö- och nåiringslivsberedning har tillsammans under àren2012 och2013 arbetatfram fürslag till politiska inriktningsmål für vatten och avlopp. Arbetet har skett efter den modell och deì arbetssätt kring målstyrning som har fastställts i fullmfütige var ett fürslag till politiska inriktningsmål upp i kommunfullm iktige ftir överläggning, $ 87. Vissa rinarirrg* har efter detta gjorts i ftirslaget. Målstymingen avser lokalt antagnapolitiska mål som blir styrande ftir verksamheterna. Verksamhetema styrs också av lagar och ftirordningar. Fullmtiktige avgör om det utifrån den strategiska planen finns behov av att arbetafram eller omarbela måldokument ftir något av kommunens verksamhetsområden. Politiska inriktningsmåú är av övergripande karaktär och anger ett önskvärt framtida tillstånd. De skall vara formulerade så att de är lättaatt fiirstå och så att de kan utgöra grund ftir upprättande av och beslut om politiska verksamhetsmåi. De är inte direkt tidsbestämda eller direkt mätbaramen inriktningsmålen skall kännas realistiska och de bör kunna nås inom en eller två mandatperioder. För att detta krav skall kunna infrias måste hèinsyn tas till de resurser som kommunen har i sin budget för verksamheten. Fastställd budget är överordnad politiska inriktningsmåi. Arbetssätt och samråd Under åtren 2012 och 2013 har en av berednin garna gemensam utsedd arbetsgrupp ftirdjupat sig i VA-frågorna och haft en dialog med förvaltningen kring dessa ftii att ta fram inriktningsmål ftir vatten och avlopp. Bengt Johansson (M), Giim pedersen (M), Owe WillingskÈir (M), Lennart J Lundqvist (FP) och Ingegerd Helén (S) har ingått i - arbetsgruppen. Gruppen har bland annatbesökt vattenverket i Finnsjön och trälfatvattenchefen Thord Lundin. Beredningens kommentarer och överväganden Arbetsgruppen menar att samtliga ftireslagnamäkir möjliga att utveckla till verksamhetsmål och möjliga att översättai mätbaraindikatorer. 13

16 2 (2) Gruppen fürutsätter att infrastrukturberedningen och miljö- och nåiringslivsberedningen ordnar någon form av hearing med sektorsansvariga für att säkerställa att målen fu realistiska och heltäckande samt att de tar håinsyn till teknikftträndringar och att de beaktar milj öpolitiska inriktningsmåi. Gruppen ser också behov av strategiska överläggningar med Bollebygds kommun für att utreda eventuell påverkan på Västra Nedsjöns vattenkvalitet av befintliga enskilda avlopp inom det tilliinningsornråde till Västra Nedsjön som ligger i Bolleb"ygds kommun. Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i Ëirendet, eftersom något barnperspektiv inte gör sig gällande i frågan. Förslag till beslut Kommunfullmriktige antar politiska inriktningsmål für vatten och avlopp enligt infrastrukturberedningens och miljö- och nåiringslivsberedningens ftirslag. Fullmfütige överlåimnar de politiska inriktningsmålen till kommunstyrelsen ftir upprättande av politiska verksamhetsmåi. INFRASTRUKTUR- BEREDNINGEN MILJÖ- OCH NÄRINGSLIVS- BEREDNINGEN Lars-Erik Kileby Beredningsledare Per Vorberg Beredningsledare A.-/.74z - Susanne Fox B eredningssekreterare t<- 14

17 N v HÄRRYDA KOMMUN Infrastrukturb erednin gen Milj ö- och näringslivsberedningen I (1) Dnr 2013KS Kommunfullmziktige POLITISKA INRIKTNINGSMÅL FÖR VATTEN OCH AVLOPP MåI o a o o a Kommunens vattenfürsörjning är långsikti gthåtllbar och levererar ett hälsosamt och gott vatten till alla anslutna brukare. Kommunens ledningsnät underhålls och ftirnyas så att ftirlusten av dricksvatten begränsas. Kommunens spillvattenhantering minimerar oönskat tillskottsvatten. Kommunens dagvattenhantering fiirebygger bräddningar och översvåimningar. Kommunen såikerställer att enskilda VA-lösningar, särskilt i naraanslutning till vattentäkter, successivt anpassas till gällande krav och kommunala miljömã. Politisk utvärdering En av beredningarnas uppgifter ar att löpande utvärdera fastställda måldokument. För varje politiskt inriktningsmål ftir vatten och avlopp skall kommunstyrelsen upprätta verksamhetsmåi. Verksamhetsmålen utgör ett viktigt underlag ftir dln politiskä utvärderingen. ( Milj ö- och näringslivsberedningen Lars-Erik Kileby Beredningsledare Per Vorberg Beredningsledare 15

18 N v HÄRRYDA KOMMUN (2) Sektom ffir administrativt stöd Mats Dalmyr Närvarande: Enligt nåirvarolista UTDRAG P. 1 ANTECKNINGAR FR,4.N MILJÖ. OCH NÄRINGSLIVSBEREDNINGEN Datum KI Förslag till beslut angående politiska inriktningsmål fär vatten och avlopp Den gemensamma arbetsgruppen med ledamöter från intrastrukturberedningen och miljöoch närlingslivsberedningen har tagit fram ett ftirslag till beslut om politiska inriktningsmål für vatten och avlopp. Förslaget till mål har även tagits upp på infrastrukturberedningens senaste möte Det har kommit till mon beredningens kännedom att infra beredningen då diskuterade ett ordval i beslutspunkt 5. Infra beredningen har noterat att det är angeläget att ordet "successivt" ska stå istället "löpande" då detta är ett bättre ordval. Mon beredningen noterar att diskussionen om att stryka ordet "löpande" och ersätta med "successivt" inte påverkar målens innebörd på ett sådant sätt att det ftirhindrar att överlåimna ft)rslaget till beslut till kommunfullmêiktige. Mon beredningen beslutar att överlämna arbetsgruppens fi)rslag till politiska inriktningsmål ftir vatten och avlopp till kommunfullmäktige. 16

19 Nåirvaro miljö- och näringslivsberedningen (2) Mötestid: 17:00-19:00 Per X Robert Nilsson Vice X Johansson Ulrika Kratz (M) Jesper Alfuenstierna (M) Ingemar Lindblom (M) Thomas (M) X Lennart J Lundqvist (FP) X Claes Anger (FP) Gun Wågsjö (C) X Varinder Baiwa (s) Håkan (s) Ardian Avdullahu (S) X Marcus Berggren (MP X Anita Jeppsson (KP) X Calle Johansson (SD) X Dennis Björk (S) X Mats Dalmyr, beredningssekreterare X X 17

20 N v HÄRRYDA KOMMUN I (1) Sektorn für administrativt stöd Lena Magnusson Närvarande: Enligt närvarolista UTDRAG P. 4 ANTECKNINGAR FRÅN INFRASTRUKTURBEREDNINGEN Datum: KI: r Punkt J Politiska inriktningsmål ftir vatten och avlopp. Beredningen diskuterar förslaget till politiska inriktningsmål ftir vatten och avlopp som är avståimt med MON. Beredningen noterar att det är angeläget att "successivt" är kvar i mål nr. 5 då detta är ett bättre ordval än "kontinuerligt". Beredningen beslutar att överlämna fürslaget till politiska inriktningsmål ftir vatten och avlopp till kommunfullmäktige ftir beslut. Infrastrukturberedni ngen 20 I Nåirvarande: Lars-Erik Kileby (FP), beredningsledare Thomas Gustavsson (S), vice beredningsledare Grim Pedersen (M) Owe Willingsk ir (M) Mattias Johansson (M) Jörgen Johansson (M) Mikael Johannison (M) Göran Hildén (FP) Jörgen Andersson (C) Ingegerd Helén (S) Lena Fredriksson (S) Petra V/ahlstedt (S) Lina Eiserman Åtund lvl; Reine Wahlberg (SD) Lena Magnusson, tf beredningssekreterare 18

21 HÄRRYDA KOMMLIN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida ÄnenDE 6 Dnr 2014K EKONOMISK MÄ.NADSUPPFÖLJNING PER FEBRUARI Kommunstyrelsen har fastställt en årsplan fiir ekonomisk uppftiljning. Uppfiiljningen sker fem gånger per år inklusive delårsbokslut. Från sektorn ftir administrativt stöd ftreligger skrivelse av den 7 mars Kommunstyrelsen behandlade ärendet i S och beslutade då notera informationen samt att inte vidta terligare åtgåirder med anledning av månadsuppftiljningen. Kommunstyrelsen beslutade vidare delge kommunfullmäktige beslutet. Kommunstyrelsens ftirslag till beslut i kommunfullmäktige Kommunfullmäktige noterar informationen. nde Utdragsbestyrkande 19

22 HARRYDA KOMMUN Sektorn för administrativt stöd Carina Karlsson 20t Kommunstyrelsen 1 (l) Dnr 2014K MÅNADSUPPFÖLJNING PER FEBRUARI 201,4 Uppdrag och bakgrund Kommunstyrelsen har fastställt en årsplan für ekonomisk uppftiljning. Uppföljningen sker fem gånger per år inklusive delårsbokslutet. Förvaltningen redovisar i den ekonomiska månadsuppñljningen per februari20l4 eft positivt resultat pä99 mkr och en budgetawikelse på 61 mkr. Resultatet innebär att kommunens finansiellamäl och balanskrav enligt kommunallagen kommer att uppnås. Den positiva budgetavvikelsen beror i huvudsak på överskott fran exploateringsprojekt, reavinst til Aöljd av kommunens fibernät och överskott inom finansförvaltningen. Förvaltningen föreslår inga ytterligare åtgärder med anledning av måtradsuppföljningen per februari. Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet, eftersom något barnperspektiv inte gör sig gällande i frågan. Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Kommunstyrelsen beslutar att inte vidta terligare åtgärder med anledning av månadsuppfcilj ningen. Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige beslutet. SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD ( Karina Dj urner Kommundirektör o Ekström Ekonomichef Bilaga Rapport månadsuppfölj ning per februari 20I 4 20

23 Dnr 2014KS Februarr mkr Årets resultat ,9 50,0 Awikelse mot budget - varav sefuorerna Nettokostnadsandel, o/o 61,0 41,5 94,4 9,2 11,2 97,0 Likviditet 133,2 per ,8 per 31/12-13 N HARRYDA v KOMMUN 21

24 Kommentarer Härryda kommun Sammanfallnìng drìft Den ekonomiska månadsuppfiiljningen per februari 2014 redovisar ett positivt resultat på 99 mkr och en budgetawikelse på 61 mkr. Resultatet innebär att kommunfullmäktiges finansiella mål uppnås. Sektorerna exklusive afftirsdrivande verksamhet redovisar en positiv awikelse på 43 mkr. Den positiva budgetavvikelsen beror i huvudsak på överskott från exploateringsprojekt som preliminärt frjrväntas redovisa 25 mkr, reavinst till följd av kommunens fibernät som redovisar ett neffoöverskott på 14 mkr och överskott inom finansftirvaltningen. S ammanfattning inv estering Årets investeringsbudget uppgår till 355 mkr inklusive ftirväntad ombudgetering från bokslut 2013 med 95 mkr. Investeringarna beräknas redovisa ett underskottpãt 43 mkr. Orsaken är attmark och bostad inom sektorn für samhällsbyggnad planerar aff köpa två stycken markområden für totalt 75 mkr enligt sarskilt beslut i kommunfullmäktige. P r o g n o s fö r fi n ønsjö rv alt n in g e n Helårsprognosen ftir finansfürvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse på totalt 19,5 mkr. Överskottet hänfiir sig till flera poster. De största budgetawikelserna avser överskott på grund av lägre verksamhetskostnader och lägre finansiella kostnader. Verksamhetskostnader Verksamhetskostnader redovisar sammanlagt en positiv awikelse på 8 mkr. Den senaste prognosen från KPA redovisar en lägre pensionskostnad exklusive finansiell kostnad med 1,5 mkr. Överskott för personalkostnader med totalt 5 mkr som en konsekvens av effekten av lägre löneökningar Förmedling av el inom kommunen beräknas redovisa ett överskott på 1,5 mkr. S ka tte i n I rikte r, utj rimnin g m. m. SKT,Iämnacle (cirkulär 14:6) en ny skatteprognos, Den pekar på en positiv awikelse på 2 mkr. Skatteintäkter inklusive korrigering av slutavräkning2}l3 och inkomstutjämningsbidrag redovisar underskott på 3 mkr Kommunal fastighetsavgift redovisar ett överskott på 2 mlç. Övriga poster redovisar sammanlagt ett överskott på 3 mkr. F inans ie I I a int dkt e r o c h kos tnader Ny prognos från KPA som beställdes i samband med bokslutet redovisar en lägre finansiell kostnad für pensionsskulden med totalt 4,5 mkr. Dessutom redovisar finansnettot i övrigt en positiv budgetawikelse på 5 mkr. Kommentarer ftir respektive sektor Sektornfi)r utbildning och kultur Driftbudget Sektorn redovisar ett överskott på 1,5 mkr. Både inom ftjrskola (2,7 mk,r) och grundskola (2,3 mkr) prognostiseras överskott. I båda fallen handlar det om färre barn i verksamheten än budgeterat. Planering, Fritid ungdom, Folkhälsa (PFF) redovisar ett överskott på 0,5 mkr till ñljd av vakanser och vikarier. Gymnasiet prognostiserar ett underskott på 4 ml<r, varav köp och försäljning av utbildningsplatser samt skolskjutsar tillsammans redovisar ett underskott på 1 mkr. Resterande awikelse inom gymnasiet beror på ökade måltidskostnader samt ökade kostnader für undervisning. Övriga verksamheter beräknas hålla sin budget. Investeringar Investeringarna ftirväntas redovisa ett överskott på 1,5 mkr. Överskottet beror på tidsforskjutningar av inventarieinköp. I Säteriområdet planeras dels renovering av Säteriskolan dels en ny förskola (Tallgården). Tallgården kommer inte att frirdigställas ftirrän 2015, därför lämnar fürskolan ett överskott. Några större inventarieinköp till upprustningen av Säteriskolan kommer att göras ftirst S e ktorn Jör s o cialtj änst Driftbudget Sektorn redovisar ett överskott på 1,8 mkr. Sektorsledning och sektorsadministration prognostiserar ett underskottpä0,3 mkr, varav överftirmyndarverksamheten beräknar ett underskott på 0,5 mkr och ledning och administration ett överskott på 0,2 mkr. Vård och omsorg prognostiserar ell överskott på 11,0 mkr. Överskottet beror på att en avdelning på Ekdalagården är i malpåse tills vidare, ej utnynjade budgetmedel fìir behovsanpassad 2 22

25 bemanning inom demensvården samt fürue beviljade timmar inom personlig assistans. Hemtjänst i egen regi prognostiserar ett underskott på 1,3 mkr och personlig assistans i egen regi ett underskott på 1,1 mkr. Verksamheten Myndighetsutövning, hälso- & sj ukvård samt fü rebyggande hälsofrämj ande arbete prognostiserar ett överskott på 0,6 mkr vilket främst beror på fürre beviljade hemtj änsttimmar än budgeterat. Individ- och familjeomsorg & Funktionshinder prognostiserar ett underskott på 9,5 mkr. Inom funktionshinder består underskottet främst av köpta platser som beräknas kosta 3,0 mkr mer än budget. Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott pä 1,6 mkr, Flyktingmottagningen inklusive ensamkommande flyktingbarn ett underskott på 3,5 mkr, placeringar av barn och unga på FIVB ett underskott pä 1,4 och familjeenheten ett underskott på 1,6 mkr. Planerade åtgärder Planerad översyn av köpta platser inom funktionshinder für att hitta fler lösningar inom kommunen. Förändrade rutiner kring återsökning av pengar från migrationsverket. Investeringar Sektorn prognostiserar ingen awikelse S e ktorn fi)r s ømh älls by g g nad Driftbudget Sektorn redovisar en prognostiserad budgetawikelse pã24,1mkr, varav de skattefinansierade verksamheterna eft överskott pà25,9 mkr. Den största anledningen till det prognostiserade överskottet är att exploateringsprojektet Företagsparken I kommer att slutredovisas 20 I 4. P r eliminärt förväntas ett exploaterin gsöverskott på 25 mkr. Kollektivtrafiken redovisar ett överskott, vilket beror på lägre kostnader än budgeterat för fìirdtjänst och fria resor. I övrigt redovisas inga störe awikelser für de skattefi nansierade verksamheterna. De avgift sfi nansierade verksamhetema redovisar ett negativt resultat på 1,8 mkr. Avfallsverksamheten redovisar ett underskott på 1,8 mkr jämfort med budgeterat underskott på 2,9 mk,r. Av fa I I s verks amh eten s re s u ltatutj ämningsfond har ett positivt saldo på 5,6 mkr. Investeringar Sektorn prognostiserar att fürbruka investeringmedel för 160,5 mkr, jämftirt mot budgeterade 108,3 mkr. Mark och bostad planerar att köpa två stycken markområden für 31,2 ml<r respektive 43,8 mkr, enligt särskilt beslut i kommunfullmäktige. För gator och park har flera projekt av olika anledningar blivit fìjrsenade och redovisar därför ett överskott på 15,5 mkr. Sektorn för teknik och fi)rsörjningsstöd Driftbudget Sektorn redovisar ett överskott pä 13,2 mkr. Detta ftirklaras i huvudsak av en reavinst till foljd av försäljning av kommunens fibernät som ett led i att nå regeringens mål om att 90 procent av alla hushåll och füretag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år Prognosen for fastighet innebär ett överskott på 1,4 mkr. Deffa beror främst på lägre f1ärrvàrmepriser än budgeterat samt lägre kostnader för externt inhyrda lokaler då konsumentprisindex, som hyreshöjningarna till viss del baseras på, varit negativt. Tjänstledigheter innebär också lägre personalkostnader inom administrationen. Dessutom beräknas lönebidragen bli högre än budgeterat. Städservice prognostiserar en negativ budgetawikelse på 0,6 mkr, vilket beror på att städintäkter ftjr vissa tillkommande objekt i år uteblir eller fürsenas till ftiljd av tidsförs(utningar när det gäller byggprojekten. Exempel på detta är Tallgårdens förskola och Landvetter kulturhus. För måltidsservice beräknas ett underskott på 0,7 mkr, vilket är en följd av fortsatt stigande livsmedelspriser. En prisökning på 4,8 procent från februari i år har konstaterats. Marginalintäkter på grund av volymökningar utöver budget innebär dock en viss förstärkning av ekonomin. Inom IT pågår arbete med övergång till Windows 8 och Office 2013, vilket prognostiserar ett underskottpä0,2 mkr då licenskostnaderna kommer att stiga. Detta regleras mot resultatfonden som därmed beräknas vara utjämnad vid årets slut. J 23

26 Säkerhet prognostiserar en negativ budgetavvikelse på knappt 0,1 mkr då statsbidraget för krisberedskap har sänkts med 0,2 mkr Mark och anläggningar prognostiserar ett underskott pä0,2 mkr till ftiljd av otillräcklig kostnadstäckning fiir fordonscentralen. lnvesteringar Sektorns investeringar beräknas bli 7,4 mkr lägre än budgeterat. Detta beror främst på forsenad byggstart ftjr Tallgårdens ftirskolajämftirt med budget samt lägre utgifter för Rullstenens forskola på grund av fürdelaktig upphandling. Diskussioner pågår om alternativ lösning när det gäller fürskolan i Östra Backa. Anslaget ftir energieffektiviseringar väntas inte användas fullt ut i år vilket beror på tidsftirskjutningar. Det tillkommer utgifter utöver budget für konstgräsplaner. Dessa var budgeterade forra året och överskreds på grund av dyrare upphandling än budgeterat. SekÍorn Jör administrativt stöd Driftbudget Sektorn für administrativt stöd prognostiserar en positiv budgetawikelse på 0,9 mkr, vilket beror på lägre personalkostnader än budgeterat. Anledningen är vakanser och foräldraledigheter. Ekonomi och upphandling redovisar ett överskott på 0,6 mkr, personal ett överskott på 0,2 mkr och miljö- och hälsoskydd ett överskott på 0,1 mkr. Den politiska organisationen prognostiserar ettresultat i enlighet med budget, Investeringar Sektorn prognostiserar att fürbruka de budgeterade investeringsmedlen

27 Driftredovisning, rrltr Utbildning och kultur ledning ftirskola grundskola gymnasium vuxenutbildning kultur planering, fritid och ungdom ledning vård och omsorg myndighetsutövning, hälso- och sjukvård samt ftirebyggande hälsofrämj ande individ & familjeoms. samt funktionshinder Samhällsbyggnad varav: affþirsdrivande verksamhet Teknik och försörjningsstöd varav: fastighet & städ mark och anlåiggning måltidsservice ledning, it, säkerhet Administrativt stöd Politisk organisation Finansförvaltning (verksam hetskostnad) VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD Skattei ntäkter/fi nansnetto Budget , ,3-136,4-20,1-35,5-20,7-515,2-19, , -225,1-1 15,6 0,8 47,5-3,4-35,3 -l 1-7, -9, -1703,8 1741,7 Prognos ,1 _1 ) -278,7-473,0-140,4-20,1-35,5-20,2-5',13,4-20,1-172,6-86, I -234,6-91,5-1,0-34,3-2,6-35,5-2,0 5,8-52,5-9,7 22, ,3 1753,2 Avvikelse ,5 0,0 )1 2,3-4,0 0,0 0,0 0,5 l,g -0,3 I1,0 0,6-9,5 24,1-1,8 13,2 0,8-0,2-0,7 13,3 0,9 0,0 8,0 49,5 11,5 SUMMA ,9 61,0 Budget 2014 inklusive ombudgeteringar av strategisk satsning och omorganisation SOC/TOF (enligt beslut ikf ). lnvesteringsredov sn ng, Mkr Utbildning och kultur Socialtjänst Samhällsbyggnad Teknik och ftirsörjningsstöd Administrativt stöd SUMMA Budget ,4 2,6 71,7 163,5 )1 259,9 Ombudg S:a fr ,3 1,6 36,6 54,3 2,6 95, ,'7 4,2 108,3 217,9 5? 355,3 Prognos ,2 4,2 160,5 210,4 5,3 398,6 Awikelse ,5 0,0 -\) ) 7,4 0,0-43,3 Ombudgetering från bokslut 2013 kommer att fastställas vid KF

28 HARRYDA KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantrådesdatum Sida ÄneruDE7 Dnr 2012K ANTAGANDE AV DETALJPLAN FÖR BÅRHULT I:II2 M FL, B,Ä,RHULTS FÖRETAGSPARK II Kommunstyrelsen uppdrog i $ åt ftirvaltningen att upprätta detaljplan i Slambyområdet. Detaljplanen syftar till att möjliggöra utbyggnad av andra etappen av Bårhults ftiretagspark med industrier, kontor och logistikverksamheter. Planområdet omfattar delar av detaljplan, P Antagande av detaljplanen förutsätter upphävande av berörda delar av detaljplan P Förslaget har varit utställt für granskning i enlighet med 5 kap. 23 g plan- och bygglagen under tiden 28 augusti - 25 september Gatukostnadsutredningen har varit utställd under tiden29januari - 20 februari2}l4.inkomna synpunkter redovisas i utlåtandet daterat 27 februari2014. Antagandehandlingarna har reviderats i mindre omfattning efter inkomna synpunkter. Förslaget åir ftirenligt med gällande översiktsplan och gär att ftirena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt miljöbalken 3 kap. Förslaget innebär inte att någon miljökvalitetsnorm enligt miljöbalken 5 kap. överträds. Från sektorn ft)r samhällsbyggnad ftireligger skrivelse av den l9 februari Kommunstyrelsens fìirslag till beslut i kommunfullmäktige (Ks $ a) o a Fullmäktige antar detaljplan ftir del av Bårhult l:ll2 m fl, BÄ.RHULTS FÖRETAGSPARK II i Landvetter, Härryda kommun enligt föreliggande fiirslag. Fullmäktige upphäver berörda delar av gällande detaljplan 93l1 enligt ftireliggande ftirslag. s 26

29 HARRYDA KOMMUN Sektorn för samhällsbyggnad Anna Wallin 20r Kommunstyrelsen r (2) Dnr 2012K ANTAGANDE AV DETALJPLAN FÖR BÅRHULT IZII2 M FL, BÅRIIULTS rönnr.cspark II Uppdrag och bakgrund Kommunstyrelsen uppdrog i $ I 18/2007 åt förvaltningen att upprätta detaljplan i Slambyområdet. Planen syftar till att möjliggöra utbyggnad av andra etappen av Bårhults företagspark med industrier, kontor och logistikverksamheter. Aktuellt planområde omfattar delar av detaljplan, P 93/1, vilken därmed behöver upphävas i berörda delar. Detaljplanen har varit utställd i enlighet med Plan- och bygglagen 5 kap. $ 23 (1987:10) PBL under tiden 28 augusti - 25 september Gatukostnadsutredningen har varit utställd under tiden29 januari - 20 februari2014. Antagandehandlingarna har reviderats i mindre omfattning efter inkomna synpunkter. Planbeskrivningen har ftrtydligats och kompletterats med uppgifter kring geoteknik, trafikalstring och avfallshantering. Vidare har uppgifter kring angöring till Bårhult 1 :3 och 1 :106 samt arealer uppdaterats. Plankartan har kompletterats med planbestämmelser avseende risk, brand, utfartsförbud och bef,rntlig mobilmast. Plangränsen har justerats i sydost mot bakgrund av inkomna synpunkter avseende angöring till fastigheterna Bårhult 1 :3 och 1 :106. Förslaget är förenligt med gällande översiktsplan, OP2012 och med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt miljöbalken 3 kap. Förslaget medför inte att någon miljökvalitetsnorm enligt Miljöbalken 5 kap. överträds. En översiktlig miljokonsekvensbeskrivning (MKB) upprättad i juni2012, reviderad i juni 2013 har tagits fram mot beaktande av osäkerheten kring vilka verksamheter som kan komma att lokaliseras till verksamhetsområdet och därmed om detaljplanen kan komma att medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar fcirvaltningens bedömning att detalj planen inte innebär betydande milj öpåverkan. Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet, eftersom något barnperspektiv inte gör sig gällande i frågan om planläggning av ett verksamhetsområde. Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar detaljplan for del av Bårhult l:il2 m fl, B,Å,RHULTS FÖRETAGSPARK II i Landvetter, Härryda kommun enligt föreliggande förslag Kommunfullmäktige upphäver berörda delar av gällande detaljplan P 93lI enligt föreliggande förslag. 27

30 2 (2) FÖR SAMHALLSBYGGNAD \ Bertil Samhällsbyggnadschef Michaela Kleman Verksamhetschef plan- och bygglov Bilagor: Plankarta med bestämmelser Illustrationskarta Planbeskrivning Utlåtande Miljökonsekvensbeskrivning, upprättad i juni20l2, reviderad i juni 2013 Fasti ghetsforteckning 28

31 UPPGIÍEB OM GRUNO&FTS UÞpdM genoe uéàg ur kônmn6é pdhórktu. FæWhèbEdÈvÈ ingen èhuèi: æ t 2 e1a udo6bd 2013.G2 Kddineysþh i Fhn SWEFÉFS12m PLANBESTÂMMELSEB Följand gåttsr i Dår bdeckniñg Endæt ilgiv n GMNSBETECKNINGAF t ckntnqsr. Þ ptånomrtuq Ptângråß Användningsgråns Egenskapsgrùs il -XE If Êreg..ds tãeá.ntigt utsàüniæ MANKANVÀNONING Allman ptae GilOMFAFT Genomtuñfk INDUSÍFIMTA lndusí[ åfik, gång- och qketväg Pårkeilng, rskniska etéggningår tu.i I S6nL Kv ñêemârk I I damm och obo- NaluromÉd. dågvânsnmâgæin vå9 ltu ådàggæ lndusût, kff iq, qhi&qbmhet T knisks åntäggningar hm oîéde redùisats''om.1târ Mitjö. och oyggtovsnmndê1ø&a Þracerng âv l kniska etåggninge. UTNMANDÊGæ et HögstsøetomMffårbebyggæ e 2 Hògsl 4Ocó av tomryþn târ bèyggæ AEGRÂNSNINGAR AV MAFKENS BEryGGANDE FoRTS. PLANBESTÄMMELsER Uöörands Venülålionsinl g tår intê 549 Eyggnâdcr skâi forses ñ d spñnktêßystem Bvaonad$êhtk Fâs d skatt JÍomâs sã å( emetbil tiudnú ãó- lsloþt lnle oversüeer40 dba. Fæd rmotvåg s3sinom sm från vëq skal uþeþr s med d bránnban matedat. STOFNINGSSKDD en. Bullenivån vid skr dê S dbadyg y UFKENS ANOFDNANDE Mârk och veoebtton nl t2 Sygg åd lt inrê upptó æ Mûb sþil Era t ttgðglg Iör uhntån ångræånde lærigh t Stmgàdesgårdar, rösen d ù&qdadon skdt bmæ. Älgård rsom skadêr murårffr nb vidlæ Mi-dre öop ingar tu dær l6s Lpp ör ùilú titl lomte,nâ. mbn debù b gr&sæ och såmordnæ i så sþr ßtåún ng soñ mojtigt. Md n*ail háil8 prydtigt ptmþ d pakering oö upptâg ftinre nlàggs. parkering och upptãg Erid åntåggæ aomrnrsmlva BEsrÀMMELSEB Genodqand üd n år 1s àr fh dd ddñ deþtiplanen vunnil tâst.afl IIUSTFATIONEN ltusùat orut njenyadlhner llluståuoßtinje vågkoppting Vås 40 och E 20 Fomlhning, FAÀ 112. tngrcpp Ì fo nlåmning kräver b$ryr tsêns üllsrànd Ul d. stånqg Þ+( KÖrbar uúadlår inþanodnæ PUCEFING, UTFOFMNING, Uf Fó&NDE Plâcedno Hwudbyggnad pl skdt ptecsrs minstsm fiån tomtgråns tnom mrådet* mobitmæroch tilthöredstek ik. bda innas Om mobìlmæt samt boder t6 bo( â byggnâd lû ndusti, konloroch tqis[þerßðtut uppföræ_ Hdssta byggnadshöid i m6t r./* Min$a æspek! stóèt tåktuhing grâder Ubænde lnv ùebvdoet*) fi i Planhandlingarna bestãr av: I - lllusfåtionskaè ' Vi jökonsekvensbeskdvning, rêv d rad i iun U!åhd - Uredn n9il: - Gåtukostnadsuùdñ ng, uppàtad i juni æ12 eê ingab rdetatlptan, f2 3 Tåkylorsþ[ uúõ si mörkgrå elerswn párê[ F nalúfpp. SrórsÞ tilålna måil rô.skylaràr 1Æ merer lakstryltar msdgês j -Arkælogi* ÉrundeÉóknins Bùhut 1:am ñ. Lædvener soden, Hårryda kommun reppod 2012:9, Bohustàns museum Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Uppdreg tuhgq Vunn tlagakú ß G Datum s[âüiìsa ::ff:u!î,:itå:::å',:ff.*,,. Detaljplan lör del av Bärhu t 1:j12 m f 29

K U N G Ö R E L S E 2014-09-11. Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Mölnlycke kulturhus måndagen den 22 september 2014 kl 18.

K U N G Ö R E L S E 2014-09-11. Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Mölnlycke kulturhus måndagen den 22 september 2014 kl 18. K U N G Ö R E L S E 2014-09-11 Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Mölnlycke kulturhus måndagen den 22 september 2014 kl 18.00 Ärenden 1. Upprop och val av protokolljusterare samt kungörande av

Läs mer

6. Hulebäcksgymnasiets organisation läsåret 201412015. Dnr 2014K5271 612

6. Hulebäcksgymnasiets organisation läsåret 201412015. Dnr 2014K5271 612 HÄRRYDA KOMMUN KALLELSEruNDERRATTELSE 2014-0545 Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen Plats och tid ftir sammanträde Sammanträdesrum C, kommunhuset, Mölntycke måndagen d,en26 maj2014 kl 16.00 Arenden Antagande

Läs mer

Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Landvetters kulturhus måndagen den 15 juni 2015 kl 18.00

Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Landvetters kulturhus måndagen den 15 juni 2015 kl 18.00 KUNGÖRELSE 2015-06-04 2014-06-04 Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Landvetters kulturhus måndagen den 15 juni 2015 kl 18.00 Ärenden 1. Upprop och val av protokolljusterare samt kungörande av tid

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2014 Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning en. 2014 I KORTA DRAG Västsveriges bästa företagsklimat igen! I Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan

Budget- och verksamhetsplan Budget- och verksamhetsplan 2011-2013 Hjo kommun BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Organisation 1 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Innehåll Organisation 1 Innehåll 2 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 3 Kommunstyrelsens

Läs mer

Nämnd/sfyrelse Kommunstyrelsen. l. Antagande av leverantörer ftir leverans av skol- och ftirskolemöbler. Dnr 2014KS342 050

Nämnd/sfyrelse Kommunstyrelsen. l. Antagande av leverantörer ftir leverans av skol- och ftirskolemöbler. Dnr 2014KS342 050 HÄRRYDA KOMMUN KALLELSEruNDERRATTELSE 20t4-09-18 Nämnd/sfyrelse Kommunstyrelsen Plats och tid ftir sammanträde Röda rummet, kulturhuset, Mölnlycke måndagen den29 september 2014 kl 16.00 Ärenden l. Antagande

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-06. Kommunfullmäktige. Sammanträde 2014-10-14 klockan 18 i fullmäktigesalen, Stadshuset. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-06. Kommunfullmäktige. Sammanträde 2014-10-14 klockan 18 i fullmäktigesalen, Stadshuset. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-06 Kommunfullmäktige Sammanträde 2014-10-14 klockan 18 i fullmäktigesalen, Stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Lisa Andersson (M)

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Bokenäs Bygdegård

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Bokenäs Bygdegård KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 8 april 2015 Bokenäs Bygdegård Meddelande l (l) 2015-03-30 D nr: Handläggare Förvaltningssekreterare Annica Åberg Telefon 0522-69 6048 annica.aberg@uddevalla.se Tillledamöter

Läs mer

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport 2011-04- 0 1 Diarienr. K5U.3IS" Arendetyp Lerums kommun lin- Årlig granskning =U ERNST &YOUNG s!l ERNST &YOUNG Innehåll 1.

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 Kommunfullmäktige 2012-11-19 138-143 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrmodell 3 Övergripande mål och strategisk plan 8 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Modern och kaxig i Stockholms närhet Övergripande plan med budget 2015-2017

Modern och kaxig i Stockholms närhet Övergripande plan med budget 2015-2017 Kommunstyrelsens handling nr 37/2014 Modern och kaxig i Stockholms närhet Övergripande plan med budget 2015-2017 Foto: Josefine Karlsson Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-17, 14 2 (77) Modern och

Läs mer

Färgelanda kommun. årsredovisning

Färgelanda kommun. årsredovisning Färgelanda kommun årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Redovisning av kommunen och kommunkoncernen Kommunstyrelsens ordförande.................... 1 Målrapportering............................... 2

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 17 oktober klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3

10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3 10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3 Bilaga KS 2013/260/1 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRD OCH OMSORGSNÄMNOEN Sammanträdesdatum

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 ÅRSPLAN 2016 Utblick 2017-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 Innehåll Inledning... 3 Stadsledningskontorets sammanfattning... 3 Styrning för ett hållbart Västerås... 5 Arbete mot hållbar utveckling...

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-10-30 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) 2010-09-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15 ... 1 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-04-15 41 (43) Dnr 2014/484 102 Bokslut 2013 för Sala kommun Beredning Bilaga KS 2014/57 fl, Årsredovisning 2013 Bilaga KS

Läs mer