K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Mölnlycke kulturhus måndagen den 22 september 2014 kl 18.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K U N G Ö R E L S E 2014-09-11. Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Mölnlycke kulturhus måndagen den 22 september 2014 kl 18."

Transkript

1 K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Mölnlycke kulturhus måndagen den 22 september 2014 kl Ärenden 1. Upprop och val av protokolljusterare samt kungörande av tid och plats för justering. 2. Information från kommunens revisorer (sid 1). 3. Ekonomisk månadsuppföljning per juni 2014 (sid 2). 4. Antagande av förslag till politiska inriktningsmål för fastighet (sid 10). 5. Antagande av förslag till politiska inriktningsmål för Landvetter stad (sid 16). 6. Socialberedningens rapport från fokusgruppernas arbete (sid 21). 7. Ändring i reglemente för valnämnden (sid 28). 8. Ändring i reglemente för partistöd (sid 35). 9. Godkännande av köpeavtal avseende kommunens förvärv av fastigheten Landvetter 3:177 (sid 41). 10. Utredning som förvaltningen har gjort, med anledning av uppdrag från kommunfullmäktige, avseende studie- och yrkesvägledning (sid 47). 11. Utredning som förvaltningen har gjort, med anledning av uppdrag från kommunfullmäktige, avseende organisationen inom skolan utifrån skolverkets tolkning av skollagen (sid 54). 12. Utredning som förvaltningen har gjort, med anledning av uppdrag från kommunfullmäktige, gällande fritidsverksamhet för barn och ungdomar (sid 59). 13. Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av kommunrevisionens rapport Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna i Härryda kommun (sid 65). 14. Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av kommunrevisionens rapport Granskning avseende assistansersättning (sid 85). 15. Ändring av plan- och bygglovstaxan (sid 101). 16. Kommunfullmäktiges sammanträden år 2015 (sid 145). 17. Kommundelsstämmor år 2015 (sid 146).

2 18. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden år 2015 (sid 147). 19. Besvarande av motion från Marcus Berggren (MP), Birgitta Olsson (MP) och Lina Eiserman-Ålund angående en viktig fråga, om ett långsiktigt arbete för att förebygga främlingsfientlighet och rasism (sid 148). 20. Besvarande av motion från Marcus Berggren (MP), Birgitta Olsson (MP) och Lina Eiserman-Ålund om kollektivtrafik (sid 152). 21. Besvarande av motion från Steinar Walsö-Kanstad (KP) om kollektivtrafik till Landvetter flygplats (sid 156). 22. Besvarande av motion från Lars-Ove Nilsson (V) om busstrafik till Landvetter flygplats (sid 161). 23. Besvarande av motion från Reine Wahlberg (SD) och Sebastian Johansson (SD) om cykelbana mellan Härryda och Rya. (sid 166) 24. Besvarande av motion från Gunnar Carlsson ( - ) om finansiell långtidsplan (sid 223). 25. Inkomna interpellationer (sid 227). 26. Remittering av inkomna motioner (sid 228). 27. Remittering av inkomna medborgarförslag. (sid 231) 28. Avsägelse, Karl Kardos (KP) (sid 249) 29. Entledigande av tillfällig beredning (sid 250). 30. Ärenden för fullmäktiges kännedom (sid 252). HÄRRYDA KOMMUN Anders Halldén Ordförande Lena Magnusson Sekreterare

3 HÄRRYDA KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 20t Sida ÄneruDE2 INFORMATION FRÅN KOMMUNENS REVISORER Kontakten och dialogen mellan revisorerna och fullmäktige är mycket viktig ftjr ömsesidig ftirankring och utbyte av information. Beståimmelser om revisorernas information till fullm iktige och återkommande överläggningar mellan revisorerna och fullmäktiges presidium ingår därftlr numera i revisorernas reglemente och utgör ett viktigt led i att få en bra hantering av ansvarsprövningen i fullmziktige. usterande Utdragsbestyrkande 1

4 HARRYDA KOMMUN Kommunfullmäktige SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida ARENDE 3 Dnr 2014K EKONOMISK MÄNADSUPPFÖLJNING PER JTINI 2014 Kommunstyrelsen har fastställt en arsplan ftir ekonomisk uppftiljning. Uppftiljningen sker fem gånger per år inklusive delårsbokslut. Förvaltningen redovisar i skrivelse av den I I augusti 2014 prognos per juni Prognosen visar på ett positivt resultat pä 124 mkr, vilket innebåir en positiv budgetawikelse på 86 mkr. Resultatet innebär att kommunens finansiella mål och balanskrav enligt kommunallagen kommer att uppnås. Investeringarna beräknas redovisa ett underskott på 24 mlrc. Orsaken till ett prognostiserat underskott beror pä att Mark och bostad inom sektorn fiir samhällsbyggnad planerar att köpa två stycken markområden für totalt 75 mkr enligt särskilt beslut i kommunfullmäktige. Genomftird omorganisation inom socialtjänsten har inneburit fürändring mellan anslagsbindningsnivåerna. Det finns behov av ytterligare justering av ITbudgeten, vilka ftireslås omdisponeras mellan anslagsbindningsnivåerna i samband med detta ärende. Kommunstyrelsens fürslag till beslut i kommunfultmäktige (Ks $ ) Kommunstyrel sen ftireslår kommunfullmäkti ge att driftbudgeten for 20 I 4 omdisponeras på grund av genomförd omorganisation inom socialtjänst med 570 mkr från Ledning till Hälsa och bistånd samt 600 mkr från vård och omsorg till Hälsa och bistånd. usterande Utdragsbestyrkande 2

5 N v HARRYDA KOMMUN Sektorn för administrativt stöd Carina Karlsson Kommunstyrelsen (2) Dnr 2014K EKONOMISK MÅNADSUPPFöT,TNTNC PER JUNI 2014 Uppdrag och bakgrund Kommunstyrelsen har fastställt en arsplan für ekonomisk uppföljning. Uppföljningen sker fem gånger per år inklusive delårsbokslutet. Förvaltningen prognostiserar ett positivt resultat pä 124 mkr, vilket innebär en positiv budgetawikelse på 86 mkr. Den positiva budgetawikelsen beror i huvudsak på överskoit från exploateringsprojekt som preliminärt ftirväntas redovisa 25 mkt, reavinst i samband med ftirsäljning av kommunens fibernät vilken redovisar ett nettoöverskott på 14 mkr och överskott inom finansförvaltningen. Resultatet innebär att kommunens finansiella mål och balanskrav enligt kommunallagen kommer att uppnås' Investeringarna beräknas redovisa ett underskott på 24 mþ'r. Orsaken till ett prognostiserat undeiskott beror pä attmark och bostad inom sektorn för samhällsbyggnad planerar attköpa två stycken markområden för totalt 75 mkr enligt särskilt beslut i kommuntullmåiktige. Genomförd omorganisation inom socialtjänsten har inneburit forändring mellan anslagsbindningsnivåerna. Det finns behov av ytterligare justering av IT-budgeten, vilka föréslås omdisponeras mellan anslagsbindningsnivåerna i samband med detta ärende. Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet, eftersom något barnperspektiv inte gör sig gällande i frågan. Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäkti ge att driftbudgeten föt omdisponeras på grund av genomförd omorganisation inom socialtjänst med 570 mla från leàning till hälsa och bistand samt 600 mkr ftån vård och omsorg till hälsa och bistand. Kommunstyrelsen beslutar att inte vidta ytterligare åtgärder med anledning av månadsuppföljningen. Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige beslutet. 3

6 2 (2) SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD r Karina Djurner Kommundirektör Bo Ekström Ekonomichef Bilagor Månadsuppftiljning per juni

7 Dnr 2014KS Juni 50,4 Awikelse mot budget -varov sektorerna Nettokostnadsandel, o/o 5

8 Kommentarer Härryda kommun Sammanfattning drift Den ekonomiska mänadsuppfüljningen per juni 2014 redovisar ett positivt resultat pâ 124 mkr och en budgetawikelse på 86 mkr. Resultatforbättringen med 10 mkr jämfört med marsprognosen beror bland annat på att utbildning och kultur och socialtjänsten prognostiserar bättre resultat. Resultatet innebär att kommunfullmäktiges finansiella mål uppnås. Sektorerna exklusive afftirsdrivande verksamhet redovisar en positiv awikelse på 52 mkr' Den positiva budgetawikelsen på 86 mkr beror i huvudsak på överskott från exploateringsprojekt som preliminärt forväntas redovisa 25 mkr, reavinst i samband med ftirsäljning av kommunens fibernät vilken redovisar ett nettoöverskott pä 14 mkr och överskott inom finansforvaltningen. S ammanfatt nìn g ínv e st er ing Ärets investeringsbudget uppgår till 355 mkr inklusive ombudgetering från bokslut 2013 med 95 mkr. Investeringarna beräknas redovisa ett underskottpä24 mkr. Orsaken till ett prognostiserat underskott beror på att mark och bostad inom sektorn lor samhällsbyggnad planerar att köpa två stycken markområden für totalt 75 mkr enligt särskilt beslut i kommunfullmäktige. P r o g n o s fi) r fin an sfi) rv alt n in g e n Helårspro gnosen för fi nansförvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse på totalt 37,6 mkr. Överskottet hänfor sig till flera poster som bland annat finansiella kostnader och löneökningar. Prognosen innehåller ingen återbetalning av medel från AFA, utan förvaltningen inväntar ett formellt beslut angående en eventuell återbetalning av 2004 års premier' En utredning utredning resulterar i att återbetalning kan göras, kommer det att ske ftirst under Om AFA:s styrelse fattar beslut om återbetalning av 2004 års premier ät 2015 ska intäkten enligt gällande redovisningspraxis bokfüras på år 2014 samtidigt som en fordran ska bokas upp' Man beräkn ar fatta beslut i AFA Försäkrings styrelse i oktober Verksamhetskostnader Verksamhetskostnader redov isar sammanlagt en positiv avvikelse pil21,5 mkr. Budgetöverskott med totalt I mkr beräknas for personalkostnader på grund av lägre löneökningar 2013 och Dessutom har årets budget for löneökningar intejusterats utifrån det stora överskottet i bokslutet 2013, vilket innebär ett prognostiserat överskott med 12 mkr' Förmedling av el inom kommunen beräknas redovisa ett överskott på 1,5 mkr. Skatteintökter, uti cimning m.m. SKL lämnade nya prognoser enligt cirkulär 14:17 och l4:18. Skatteintäkterna pekar på en positiv avvikelse på drygt 4 mkr' Skatteintäkter inklusive konigering av slutavräkning 2013 och prognos for slutavräkning samt inkomstutjämningsbidrag redovisar ett överskott på 1 mkr' Kommunal fastighetsavgift redovisar ett överskott pâ2 mkr' Ovriga poster redovisar sammanlagt ett överskott på drygt 1mkr. F inans i ell a int äkt er o ch ko s tnader Överskott für finansiell kostnad på pensionsskulden beräknas bli 5,6 mkr. Finansnettot i övrigt prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 6,1 mkr. Kommentarer fär respektive sektor Sektornfi)r utbildning och kultur Driftbudeet Sektorn prognostiserar ett överskott på 3 mkr' Förskolans överskott pil 4,5 mkr kan i huvudsak hänftiras till fìirre barn i verksamheten än budgeterat. Förskoleenheterna har en god ekonomi och budgetföljsamheten är hög. Grundskolan har precis som fiirskolan färre barn i verksamheten än budgeterat och lämnar därför ett överskott. Det finns stora variationer mellan grundskoleenheternas resultat men tillsammans flarar enheterna att hålla budgeten. Även PFF (Planering, Fritid ungdom, Folkhälsa) visar ett överskott och det beror pä vakanser och tillfìilt e- särskoleplatser som överskrider budgeterade anslag. Även skolskjutskostnader överskrider budgeterade anslag' Vuxenutbildningens överskott beror på intäkter från uppdragsutbilda 6

9 ningen. Kultur pro gnostiserar ingen avvikelse totalt sett och enheterna visar bara mindre avvikelser. Investerinqar Överskottet pä 1,7 mkr beror på tidsftirskjutningar av inventarieinköp. I säteriområdet planeras dels renovering av Säteriskolan, dels en ny förskola (Tallgården). Tallgården kommer inte att ftirdigställas ftirrän 2015, därlor lämnar förskolan ett överskott. Några större inventarieinköp till upprustningen av Säteriskolan kommer att göras ftirst S e ktor n fö r s o c ialtj änst Driftbudeet Sektorn prognostiserar ett överskott på 6,9 mkr. Det är stora variationer i avvikelser mellan de olika anslagen. Ledning och administration prognostiserar ett underskott på 0,3 mkr, varav överftirmyndarverksamheten beräknar ett underskott på 0,5 mkr och ledning och administration ett överskott på 0,2 mkr. Individ- och familjeomsorg och Funktionshinder prognostiserar ett underskott på 9,4 mkr. Underskottet består främst av köpta platser lor personer med funktionsnedsättning som beräknas kosta 4 mkr mer än budget samt ekonomiskt bistånd som prognostiserar ett underskott pä 4,5 mkr. Flyktingmottagningen inklusive ensamkommande flyktingbarn beräknar ett underskott på 0,9 mkr och placeringar av barn och unga på HVB ett underskott pä2,4 mkr. Den totala prognosen vägs upp av överskott for placerade vuxna på FIVB samt de dagliga verksamheterna som tillsammans räknar med ett överskott på 1,8 mkr. Vård och omsorg prognostiserar ett överskoff pä l4,l mkr. Överskottet beror på att en avdelning på Ekdalagården är i malpåse tills vidare och att budgetmedel for behovsanpassad bemanning inom demensvården ej använts ännu, sammanlagt 10,7 mkr. Verksamheten redovisar också ett visst överskott på 0,9 mkr für larmverksamheten och ett överskott på 4 mkr for personlig assistans på grund av färre beviljade timmar. Hemtjänst i egen regi prognostiserar ett underskottpä 1,3 mkr och personlig assistans i egen regi ett underskott på 0,5 mkr. Hälsa och bistånd prognostiserar ett överskott pä2,5 mkr vilket främst beror på överskott inom hemtjänsten på grund av lägre kostnader for matleverans och ftirre beviljade timmar än budget samt intäkter från Migrationsverket. Planerade åteärder Planerad översyn av köpta platser inom funktionshinder für att hitta fler lösningar inom kommunen. Investeringar Sektorn räknar med att använda investeringsanslaget fullt ut. S e kto r n fö r s a mh älls byg g nad Driftbudget Sektorn prognostiserar ett positivt resultat på 24,1mkr, varav de skattefinansierade verksamheterna ett överskott pä27,1mkr. Den största anledningen till det prognostiserade överskottet är att explo aterin gsproj ektet F öretagsparken 1 slutredovisas Kollektivtrafiken redovisar ett överskott, vilket beror på lägre kostnader än budgeterat for fürdtjänst och fria resor. De avgiftsfinansierade verksamheterna redovisar eff negativt resultat på 3,0 mkr. Avfallsverksamheten redovisar ett prognostiserat underskott pâ.2,7 mkr jämfort med budgeterat underskott pâ, 2,9 mkr. Avfallsverksamhetens resultatutjämningsfond har ett positivt saldo på 5,6 mkr. lnvesterinqar Sektorn prognostiserar att förbruka investeringsmedel ftir 158,0 mkr, jämftirt mot budgeterade 108,3 mkr. Mark och bostad planerar att köpa två stycken markområden for 31,2 respektive 43,8 mkr, enligt särskilt beslut i kommunfullmäktige. För gator och park har flera projekt av olika anledningar blivit ftirsenade och redovisar därfor ett överskott pã 13,9 mkr. Ny dricksvattenledning i Rådasjön kommer antagligen inte hinna fìirdigställas i år, vilket är anledningen till att vattenverksamheten prognostiserar ett överskott på 8,6 mkr' Sektorn ft)r teknìk och föwøltningsstöd Driftbudeet Sektorn prognostiserar ett överskott på 13,3 mkr vilket framfor allt beror på en reavinst motsvarande knappt 14 mkr till loljd av försäljning av kommunens fibernät. J 7

10 Fastighet väntas redovisa ett överskott på 0,6 mkr som främst är en ftiljd av lägre fiärrvärmekostnader på grund av varmare klimat och sjunkande priser. Kostnaderna fiir externt inhyrda lokaler väntas också bli lägre till ftiljd av lägre hyreshöjningar än budgeterat, vilket i sin tur beror på negativt konsumentprisindex som till viss del ligger till grund für hyressättning. Samtidigt stiger kostnaderna for fastighetsskötsel i form av entreprenader och eftersatta OVK-besiktningar (Obligatorisk Ventilations- Kontroll). En positiv budgetawikelse på 0,5 mkr prognostiseras ftir IT till följd av forlikning avseende felaktig leverans till serverrummet. Mark och anläggningar beräknas gå med underskott motsvarande 0,5 mkr vilket främst forklaras av o fu I lständ ig ko stnadstäckning for fordons centralen. Arbete pågår med översyn av detta. En del av underskottet beror också på kostnader für skadegörelse av bilar samt kostnader för alkolås. Fortsatt stigande livsmedelspriser väntas generera ett underskott lor måltidsservice på cirka 0,7 mkr. Marginalintäkter på grund av volymökningar utöver budget innebär dock en viss forstärkning av ekonomin. För städservice prognostiseras ett underskott på 0,4 mkr. Detta beror på uteblivna intäkter ftir forsenade objekt samt ej budgeterade ledtider für städpersonalen. Den pro gnostiserade ne gativa budgetavvikelsen på 0,1 mkr beror på ej budgeterade kostnader för kameraövervakning av vissa objekt. under by ggnationen. Ans laget for energieffektiviseringar samt ft)r upprustning av ventilationsanläggningar i forskolor väntas inte användas fullt ut i år vilket beror på tidsftrskjutningar. Investeringarna inom mark och anläggningar väntas överstiga budget med2,6 mkr. Detta beror på dyrare upphandling für konstgräsplaner samt högre utgifter for allvädersbanor i Landvetter på grund av längre banor och flytt av vattenledning. Samtidigt väntas lägre utgifter ftir lekplatser och näridrottsplats till foljd av tidsftirskjutningar. S ektorn för adminìstrativl stö d Driftbudget Sektorn prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 1,6 mkr. Det beror framfür allt på lägre personalkostnader till frljd av tjänstledigheter och vakanta tjänster. Dessutom kommer inte utredningsanslaget inom kommunledning att användas fullt ut. Investeringar Sektorn redovisar en prognostiserad avvikelse på 0,5 mkr, vilket beror på att anslaget för konstnärlig utsmyckning inte kommer att användas fullt ut på grund av tidsñrskjutningar. Vidtaena åtgärder Inom måltidsservice pågår aktiviteter för att minska kostnaderna für mattransporter. Samtidigt reduceras årets utbildningar for att ytterligare fa ner det befarade underskottet. Investerinear Sektorns investeringar väntas bli 23,5 mkr lägre än budgeterat. Detta beror på att den planerade fürskolan i östra Backa är framflyttad ett år på grund av lorsenad detaljplan i förhållande till budget. Även byggnationen av Kulturhuset i Landvetter samt Tallgårdens förskola innebär en viss tidsforskjutning jämfort med budget. Utgifterna ftir Rullstenens förskola väntas bli lägre på grund av fordelaktig upphandling samt fìirre oforutsedda utgifter 4 8

11 Driftredovisning, Mkr Budget Prognos Awikelse Utbildning och kultur -991,5-988,5 3'0 varav: ledning -7,2-7,6-0,4 ftirskola grundskola -286,0-482,3-281,5-479,8 4,5 )< planering, fritid och ungdom -20,9-20,0 0,9 gymnasium - l3 8,5-143,2-4,7 vuxenutbildning -20,6-20,4 0,2 kultur -36,0-36,0 0,0 Socialtjänst -521,4-514,5 6'9 varav: ledning funktionshinder samt individ & familjeomsorg -20,1 -))1 ) -20,4-236,6-0,3-9,4 vård och omsorg -186,0-17 1,8 14,2 hälsa och bistånd -88,1-85,7 2,4 Samhällsbyggnad varav: affìirsdrivande verksamhet -1 16,1 0,8-92,0 -') ) 24,1-3,0 Teknik och ftirvaltningsstöd '49,7-36,4 13,3 varav: fastighet & städ -4,3-4,1 0,2 mark och anläggning -35,4-35,9-0,5 måltidsservice -2,1-2,8-0,7 ledning, it, servicefunktionen, säkerhet -7,9 6,4 14,3 Administrativt stöd -54,1-52,5 l16 Politisk organisation -9r7-9r7 0'0 Finansftirvaltning (verksa mhetskostnad) 38,1 -l 703,8 1741,1 60,2-1633,4 151,8 21, ,1 37,9 124,4 86,5 Budget 2014 inklusive ombudgeteringar fiir löneökningar 2014 och omorganisation SOC/TOF (enligt beslut ikf t40224). Investeringsredovisning, Mkr Budget Ombudg S:a Prognos Avvikelse 20L4 fr t Utbildning och kultur Socialtjänst Samhällsbyggnad Teknik och ldrvaltningsstöd Administrativt stöd 19,4 2,6 71,7 163,5 11 0,3 1,6 36,6 54,5 2,4 19, 18,0 108,3 2l 5,1 4,2 158,0 194,5 4,6 1,7 0,0-49,7 23,5 0,5 SUMMA 259,9 95,4 355, Ombudgetering från bokslut 2013 enligf KF Kontorsinventarier Råda säteri på 170 tk redovisas nu under TOF enligt ombudgeteringsbeslutet (tidigare redovisat under ADM)' 5 9

12 HÄRRYDA KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 20t Sida ÄneuDE 4 Dnr 2014KS POLITISKA INRIKTNINGSMÄL FÖR FASTIGHET Från miljö- och näringslivsberedningen ftireligger ftirslag om politiska inriktningsmål fìir fastighet. Kommunfullmäktige överlade om fürslageti $ Kommunstyrelsens ftirslag till beslut i kommunfullmäktige (Ks $ ) O o Fullmfütige antar politiska inriktningsmål ftjr fastighet enligt miljö- och nåiringslivsberedningens fü rslag. Fullmäktige överlämnar de politiska inriktningsmålen till kommunstyrelsen für upprättande av politiska verksamhetsmåi. 10

13 HÄRRYDA KOMMUN Milj ö- och näringslivsberedningen 1 (3) Dnr 2014KS Kommunfullmåiktige KOMMENTARER AVSEENDE FORSLAG TILL POLITISKA INRIKTNINGS. MÅL FÖR FASTIGHET Uppdrag och bakgrund Kommunfullmåiktiges miljö- och näringslivsberedning har under mandatperioden arbetat fram ftirslag till politiska inriktningsmål fiir fastighet. Arbetet har skett efter den modell och det arbetssätt kring målstyrning som har fastställts i fullmäktige. Målstyrningen avser loknlt antagnapolitiska mål som blir styrande ftir verksamheterna. Verksamheterna styrs också av lagar och ft)rordningar. Fullmäktige avgör om det utifran den strategiska planen finns behov av att arbetafram eller omarbeta måldokument ñr något av kommunens verksamhetsområden. Politiska inriktningsmål 2ir av övergripande karaktär och anger ett önskvärt framtida tillstånd. De skall vara formulerade så att de ar latta att fürstå och så att de kan utgöra grund ftir upprättande av och beslut om politiska verksamhetsmåi. De lir inte direkt tidsbestämda eller direkt mätbara men inriktningsmålen skall kännas realistiska och de bör kunna nås inom en eller två mandatperioder. För att detta krav skall kunna infrias måste håinsyn tas till de resurser som kommunen har i sin budget ftir verksamheten. Fastställd budget är överordnad politiska inriktningsmåi. Arbetssätt och samråd Beredningen har haft som utgångspunkt en utvärdering av befintliga inriktningsmål ftir fastighet och bedömt hur väl indikatorer och verksamhetsmål ståimmer överens och styr mot befintliga inriktningsmåi. Utvärderingen har utgått från verksamhetsberättelser och dialog med bl.a. ftirvaltningen. Efter utvärderingen beslutade beredningen att utarbeta nya och omformulerade inriktningsmål då befintliga var uppnådda (ingår i ordinarie verksamhet) eller inte bedömdes vara tillräckligt relevanta, styrande eller uppftiljningsbara. Ett exempel är att det befintliga inriktningsmålet "Planering och bästa ekonomiska utfall avgör om fastigheter skall ägas, fürvärvas, hyras, hyras ut eller avyttras. Langsiktig kostnadseffektivitet är styrande" anses som uppfyllt. Uppftiljningen mäts genom att en fastighetsñrteckning kontrolleras varje år i arbetet med LRP (lokalresursplan). Förvaltningen menar att detta mål beskriver en ordinarie verksamhet utifrån det uppdrag som Fastighet har och den budgetprocess vi anvåinder oss av i Härryda kommun och inriktningsmålet kan därför utgå. 11

14 2 (3) Beredningen har analyserat vilka inriktningsmål som är relevanta ftir oss på kommunal nivå, vad vi tycker rir viktigt och vad som skall prioriteras. Beredningens kommentarer och överväganden Beredningen har haft en grundlig diskussion kring vad som åir skillnaden på fastighet, lokaler agdaav kommunen och lokaler hyrda av kommunen och hur vi skall uttrycka oss i inriktningsmålen für att få en enhetlighet och tydlighet. Utifrån fastighets uppgift (se nedan) har vi valt att använda och fokusera på lokaler i målen. Fastighets uppgift enligt verksamhetsplanen är att kostnadseffektivt tillgodose verksamheterna med ändamålsenliga lokaler och att ftirvalta och underhålla befintliga lokaler. Verksamheten och de byggnader som fastighet uppftir och ft)rvaltar påverkas av en måingd lagar och ffirordningar inom främst plan-, bygg- och miljöområdet. Därtill hnns exempelvis arbetsmiljölagen som ställer krav på de lokaler som sektorn tillhandahåller. Lagen om offentlig upphandling styr hur nyproduktion sker. Jordabalken styr de flesta hyresavtalsftirhållanden. Kommunens handikappolitiska handlingsplan och dess avsnitt om tillgzinglighet styr hur nya och befintliga lokaler utformas och anpassas. Fastighet arbetar efter kommunens miljöpolicy, energiplan och tar håinsyn till kulturella och estetiska värden som kommunens lokaler representerar. Beredningen har valt att dela in de nya inriktningsmålen i fyra områden och nedan kommenteras varje område var ftlr sig. Inrihningsmål område tillgcinglighet :. Kommunens lokaler är till glin gli ghetsanpassade. Kommentar: Beredningen har diskuterat innebörden av begreppet tillgänglighet samt skillnaden på offentliga och icke offentliga lokaler. Kravet pä att avhjälpa enkelt avhjälpta hinder finns i 8 kap 2 $ andra stycket och 12 $ andra stycket PBL (plan- och bygglagen). Förvaltningen arbetar med detta löpande, men åir inte klara. Beredningen anser att detta är prioriterat och vill med målet sätta fokus pä att bli klara med detta. Inr ihnings mål omr åde r e s ur s anv cindande :. Kommunens lokaler nyttjas optimalt över tid. Kommentar: Beredningen har diskuterat flera olika faktorer kring lokaler som t.ex. ändamålsenlighet, resursanvlindande över tid, ekonomi, nyttjandegrad, flexibilitet, underhåll o.s.v. Vi vill att vi använder våra lokaler på bästa möjliga sätt. Utifrån Fastighets uppdrag åir detta naturligt att sträva efter och beredningen har samlat alla faktorer under begreppet optimalt. Inrihningsmål område energi :. Energiftirsörjningen i kommunala lokaler är langsiktigt hållbar (genom riskspridning mellan energikällor).. Energianvändningen i kommunala lokaler ñljer beslutade mål ftir energieffektivise-.ing. Kommentar: Beredningen har haft mycket diskussion om byggande och utformning av nya och befintliga lokaler och hur man arbetar med flera olika lösningar für ftirnybar 12

15 3 (3) energi. Vikten av att inte låsa upp sig vid ett "system" och att ftilja utvecklingen anses viktig. Beredningen har också noterat att det finns verksamhetsmål i energieffektiviseringsstrategin från 2010 som vi tycker är viktiga att folja. Inriktningsmål område trygghet och srikerhet :. Kornmunens lokaler är långsiktigt säkra, trygga och hälsosamma. Kommentar: Beredningen har diskuterat vikten av att de som nyttjar våra lokaler skall må bra och känna sig trygga där. Beredningen vill också framföra att utemiljön kring våra lokaler måste ingå i helhetsperspektivet. Utformning, materialval, ventilation och giftfria lokaler är andra faktorer som beredningen framhåller. Beredningen har även diskuterat vikten av kulturella och estetiska värden i bevarandet av kommunägda lokaler t.ex. Råda Säteri. Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet eftersom något barnperspektiv inte gör sig gällande i frågan. Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar politiska inriktningsmål for fastighet enligt miljö- och näringslivsberedningens fiirslag. Fullmäktige överlämnar de politiska inriktningsmålen till kommunstyrelsen frir upprättande av politiska verksamhetsmåi. MILJÖ- OCH NÄRINGSLIVSBEREDNINGEN Per Vorberg Beredningsledare øfh.\ Susanne Fox B erednings sekreterare 13

16 HÄRRYDA KOMMUN Milj ö- och nåiringslivsberedningen 1(2) Dnr 2014KS Kommunfullmåiktige POLITISKA INRIKTNINGSMÅL FÖR FASTIGHET Förord Beredningen har haft som utgångspunkt den beskrivning av uppdrag som återges i verksamhetsberättelsen enligt nedan och har i kommentarerna utñrligare beskrivit bakgrund, tankar och resonemang från arbetets gång. Fastighets uppgift är att kostnadseffektivt tillgodose verksamheterna med ändamålsenliga lokaler och att fiirvalta och underhålla befintliga lokaler. Verksamheten och de byggnader som fastighet uppftir och fiirvaltar påverkas av en måingd lagar och ft)rordningar inom fråimst plan-, bygg- och miljöområdet. Dtirtill hnns exempelvis arbetsmiljölagen som ställer krav på de lokaler som sektorn tillhandahåller. Lagen om offentlig upphandling styr hur nyproduktion sker. Jordabalken styr de flesta hyresavtalsftirhållanden. Kommunens handikappolitiska handlingsplan och dess avsnitt om tillgèinglighet styr hur nya och befintliga lokaler utformas och anpassas. Fastighet arbetar efter kommunens miljöpolicy och energiplan. Beredningen ftireslår att ftirvaltningen arbetar med ftiljande politiska inriktningsmåi. MåI Omr åde t ill gcingl i ghe t : o Kommunens lokaler air tillgringlighetsanpassade Omr åde r e sur s anv cindqnde : o Kommunens lokaler nyttjas optimalt över tid Område energi:. Energiftirsörjningen i kommunala lokaler är långsiktigt hållbar (genom riskspridning mellan energikällor).. Energianvändningen i kommunala lokaler ftiljer beslutade mål lor energieffektivisering. Område trygghet och sdkerhet: o Kommunens lokaler åir långsiktigt säkra, trygga och hälsosamma. 14

17 2 (2) Politisk utvärdering En av beredningarnas uppgifter är att löpande utvärdera fastställda måldokument. Utvärderingen görs genom analys av ftirvaltningens verksamhetsberättelse samt genom kontinuerliga kontakter med ftirvaltningen. För varje politiskt inriktningsmål ftr fastighet skall kommunstyrelsen upprätta verksamhetsmåi. Verksamhetsmålen utgör ett viktigt underlag ftir den politiska utvärderingen. Milj ö- och näringslivsberedningen Per Vorberg 15

18 HARRYDA KOMMTIN Kommunfullmäktige SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 20t Sida AREN DE 5 Dnr 2014K s32e ot2 POLITISKA INRIKTNINGSMÅL FÖR LANDVETTER STAD Från infrastrukturberedningen fiireligger ftirslag om politiska inriktningsmål ftir Landvetter stad. Kommunfullmäktige överlade om fürslageti g 9I120I4. Kommunstyrelsens behandling (Ks $ ta) Yrkanden Annette Eiserman-Wikström (M) yrkar att fullmäktige antar politiska inriktningsmål ftir Landvetter stad enligt infrastrukturberedningens förslag och att fullmfütige överlåimnar de politiska inriktningsmålen till kommunstyrelsen ftir upprättande av politiska verksamhetsmåi. Leif Persson ( - ) yrkar med instämmande av Brita Dermark (Kp) avslag på frirslaget till politiska inriktningsmål ftir Landvetter stad. Efter ställd proposition på Annette Eiserman-Wikström yrkande och Leif Perssons avslagsyrkande finner ordfüranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Annette Eiserman-V/ikströms yrkande. Kommunstyrelsens färslag till beslut i kommunfultmäktige (Ks $ a) o Fullmaiktige antar politiska inriktningsmål ftir Landvetter stad enligt infrastrukturberedningens ftirslag. Fullmäktige överlämnar de politiska inriktningsmålen till kommunstyrelsen ftir upprättande av politiska verksamhetsmål. Mot kommunstyrelsens beslut reserverade sig Leif Persson ( - ) och Brita Dermark (KP). justerande 16

19 HARRYDA KOMMUN Infrastrukturb eredningen Lotta Kjällström 20r Kommunfullmäktige r (2) Dnr 2014K KOMMENTARER AVSEENDE FORSLAG TILL POLITISKA INRIKTNINGSMÅL FÖR LANDVETTER STAD Uppdrag och bakgrund Kommunfullmäktiges infrastrukturberedning har under våren 2014 arbetat fram förslag till politiska inriktningsmål för Landvetter stad. Uppdraget har lämnats av fullmäktiges presidium Arbetet har skett efter den modell och det arbetssätt kring målstyrning som fastställts i fullmäktige. Målstyrningen avser lokalt antagna politiska mål som blir styrande för verksamheterna. Verksamheterna styrs också av lagar och förordningar. Fullmäktige avgör om det utifrån den strategiska planen hnns behov av att arbefa fram eller omarbeta måldokument för något av kommunens verksamhetsområden. Politiska inriktningsmål är av övergripande karaktär och anger ett önskvärt framtida tillstånd. De skall vara formulerade så att de är lätta att forstå och så att de kan utgöra grund för upprättande av och beslut om politiska verksamhetsmål. De är inte direkt tidsbestämda eller direkt mätbara, men inriktningsmålen skall kännas realistiska. Inriktningsmålen för Landvetter stad tu i förhållande till övriga av kommunfullmäktige antagna inriktningsmål framtagna för en längre tidsperiod. Det är möjligt att vid behov successivt revidera och precisera målen. Arbetssätt och samråd Under 2014har infrastrukturberedningen arbetat med att fafram förslag till inriktningsmål för Landvetter stad. Arbetet har genom diskussioner och grupparbeten, en füreläsning av Tobias Nordström, planeringsarkitekt på Spacescape AB om hur vi bygger stadskvalitet och genom rapporter kring erfarenheter av större samhällsbyggnadsprojekt samt studier om framtidens samhälle lett fram till ett förslag till inriktningsmåi. Förslag till mål har diskuterats med kommunfullmäktiges presidium och ledningsgruppen för sektorn för samhällsbyggnad. Beredningens kommentarer och överväganden Utbyggnaden av Landvetter stad, med cirka invånare, skall ses som en del i genomförandet av den för regionen fastlagda strukturbilden. Den planerade utvecklingen av Landvetter Airport city kommer inom en tioårsperiod innebära en fördubbling av antalet arbetstillfüllen i området. Det nya samhället kopplat till utbyggnaden av Airport city ger en unik möjlighet att skapa en stadsbildning som skall ske genom ett långsik- 17

20 2 (2) tigt hållbart samhällsbygge; ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Landvetter stad kommer att utvecklas till ett stationssamhälle som innehåller bostäder, verksamheter och servicefunktioner. Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet. Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar politiska inriktningsmål för Landvetter stad enligt infrastrukturberedningens förslag. Fullmäktige överlämnar de politiska inriktningsmålen till kommunstyrelsen för upprättande av politiska verksamhetsmåi. INFRA S TRUKTURBEREDNIN GEN Lars-Erik Kilebyh Beredningsledare Thomas Vice beredningsledare 18

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen III KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen 2013-02-18 Diariem ~~.Dc'J6 Kopia Han?I" s~.rm... '''~s.:''''...,,\.c.r ~. 2013-02- 2 6 Till: Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 388 Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats

L-- m-l. Underskrifter Sekreterare BEVIS. ss 101 - Lr2. kommun. Vallentuna. Örjan Lid. elie Hallin. Justeringens tid. och plats Utses att justera Jaana Tilles (S) Justeringens tid och plats Kommunstyrelsens kansli, JO t j o4 - t cl Underskrifter Sekreterare elie Hallin Ordftirande Örjan Lid L-- Justerande Jaana Tilles BEVIS Justeringen

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Socialnämnden 2011-11-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 19 september 2013 kl 19:00 21:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 19 september 2013 kl 19:00 21:30 1 (15) Plats och tid ande Övriga Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 19 september 2013 kl 19:00 21:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders Magnhagen

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 29 september kl 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordförande Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Agneta

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program Förslag från livsmiljörådet Antaget av kommunfullmäktige den 19 juni 2006 Dnr KS2006/421 Kommunkansliet Alko_06.doc Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Inställning...

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 32 Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Mölnlycke kulturhus tisdagen den 22 april 2014 kl 18.00

Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Mölnlycke kulturhus tisdagen den 22 april 2014 kl 18.00 K U N G Ö R E L S E 2014-04-10 Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Mölnlycke kulturhus tisdagen den 22 april 2014 kl 18.00 Ärenden 1. Upprop och val av protokolljusterare samt kungörande av tid

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 23 september 2015 kl. 14:00-16:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf. (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Handikapprådet 2013-09-02

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Handikapprådet 2013-09-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl. 15.00 16.15 Beslutande Övriga deltagande Pehr Magnusson, SN, ordförande Elisabeth Holmer, SN Boel Rosdahl, BN, tjänstgörande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Guldsmedsgårdens servicebostads Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Servicebostaden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 1 (7) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 29 september 2010, klockan 16.00 17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Elisabeth Persson (S), Mikael Peterson

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 FÖR LINDBACKENS SERVICEBOENDE

VERKSAMHETSPLAN 2013 FÖR LINDBACKENS SERVICEBOENDE VERKSAMHETSPLAN 2013 FÖR LINDBACKENS SERVICEBOENDE Februari 2013-1 - INLEDNING Lindbacken IFO/FH Enhetschef Solstens gruppboende 5 brukare 7 personal Lindbackens serviceboende 8 brukare (9 lgh) 8 personal

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER Syftet med Arbetsordningen är att, i enlighet med God Revisionssed, formalisera och dokumentera de förtroendevalda revisorerna för perioden 2011 2014 uppdrag,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

10. 0 Österåker. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman

10. 0 Österåker. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman 0 Österåker Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman BESLUTSFÖRSLAG 2014-08-26 Medborgarförslag 3/ Till Kommunstyrelsen 10. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj Beslutsförslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun

Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun Flyktingpolitiskt program för Kungälvs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2010-03-18 (Diarienummer KS 2009/1090-130) ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190 35 E-POST kommun@kungalv.se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-09-13 1 Innehållsförteckning Trafikplan Skövde... 3 Motion om ungdomsperspektiv i Skövde kommuns nämnder... 4 Energi och klimatstrategi 2011 för Skövde kommun...

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Sidan 3 av 33 Ärende 1 Sidan 4 av 33 Sidan 5 av 33 Utbildningskontoret Handläggare Datum Vår beteckning Karin Soffiantini-Yildiz 2013-10-17

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Revisorernas ekonomi. i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012. Revisorernas ekonomi. i kommunerna 0

Revisorernas ekonomi. i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012. Revisorernas ekonomi. i kommunerna 0 i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012 i kommunerna 0 Innehåll Inledning... 2 Ekonomiska förutsättningar... 3 Budgetberedning... 3 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 3 Otillräckliga resurser?...

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd

Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Styrande dokument Senast ändrad 2012-04-17 Reglemente för nämnden för arbete och välfärd Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Nämnden för arbete och välfärd Dokumentnamn Reglemente för nämnden

Läs mer

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP)

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-12.15. Öppet sammanträde Beslutande Närvarande ersättare Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (FP) Birgitta

Läs mer

Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS 2014-158

Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS 2014-158 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-04-08 95 Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS 2014-158 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer