K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Mölnlycke kulturhus måndagen den 22 september 2014 kl 18.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K U N G Ö R E L S E 2014-09-11. Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Mölnlycke kulturhus måndagen den 22 september 2014 kl 18."

Transkript

1 K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Mölnlycke kulturhus måndagen den 22 september 2014 kl Ärenden 1. Upprop och val av protokolljusterare samt kungörande av tid och plats för justering. 2. Information från kommunens revisorer (sid 1). 3. Ekonomisk månadsuppföljning per juni 2014 (sid 2). 4. Antagande av förslag till politiska inriktningsmål för fastighet (sid 10). 5. Antagande av förslag till politiska inriktningsmål för Landvetter stad (sid 16). 6. Socialberedningens rapport från fokusgruppernas arbete (sid 21). 7. Ändring i reglemente för valnämnden (sid 28). 8. Ändring i reglemente för partistöd (sid 35). 9. Godkännande av köpeavtal avseende kommunens förvärv av fastigheten Landvetter 3:177 (sid 41). 10. Utredning som förvaltningen har gjort, med anledning av uppdrag från kommunfullmäktige, avseende studie- och yrkesvägledning (sid 47). 11. Utredning som förvaltningen har gjort, med anledning av uppdrag från kommunfullmäktige, avseende organisationen inom skolan utifrån skolverkets tolkning av skollagen (sid 54). 12. Utredning som förvaltningen har gjort, med anledning av uppdrag från kommunfullmäktige, gällande fritidsverksamhet för barn och ungdomar (sid 59). 13. Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av kommunrevisionens rapport Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna i Härryda kommun (sid 65). 14. Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av kommunrevisionens rapport Granskning avseende assistansersättning (sid 85). 15. Ändring av plan- och bygglovstaxan (sid 101). 16. Kommunfullmäktiges sammanträden år 2015 (sid 145). 17. Kommundelsstämmor år 2015 (sid 146).

2 18. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden år 2015 (sid 147). 19. Besvarande av motion från Marcus Berggren (MP), Birgitta Olsson (MP) och Lina Eiserman-Ålund angående en viktig fråga, om ett långsiktigt arbete för att förebygga främlingsfientlighet och rasism (sid 148). 20. Besvarande av motion från Marcus Berggren (MP), Birgitta Olsson (MP) och Lina Eiserman-Ålund om kollektivtrafik (sid 152). 21. Besvarande av motion från Steinar Walsö-Kanstad (KP) om kollektivtrafik till Landvetter flygplats (sid 156). 22. Besvarande av motion från Lars-Ove Nilsson (V) om busstrafik till Landvetter flygplats (sid 161). 23. Besvarande av motion från Reine Wahlberg (SD) och Sebastian Johansson (SD) om cykelbana mellan Härryda och Rya. (sid 166) 24. Besvarande av motion från Gunnar Carlsson ( - ) om finansiell långtidsplan (sid 223). 25. Inkomna interpellationer (sid 227). 26. Remittering av inkomna motioner (sid 228). 27. Remittering av inkomna medborgarförslag. (sid 231) 28. Avsägelse, Karl Kardos (KP) (sid 249) 29. Entledigande av tillfällig beredning (sid 250). 30. Ärenden för fullmäktiges kännedom (sid 252). HÄRRYDA KOMMUN Anders Halldén Ordförande Lena Magnusson Sekreterare

3 HÄRRYDA KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 20t Sida ÄneruDE2 INFORMATION FRÅN KOMMUNENS REVISORER Kontakten och dialogen mellan revisorerna och fullmäktige är mycket viktig ftjr ömsesidig ftirankring och utbyte av information. Beståimmelser om revisorernas information till fullm iktige och återkommande överläggningar mellan revisorerna och fullmäktiges presidium ingår därftlr numera i revisorernas reglemente och utgör ett viktigt led i att få en bra hantering av ansvarsprövningen i fullmziktige. usterande Utdragsbestyrkande 1

4 HARRYDA KOMMUN Kommunfullmäktige SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida ARENDE 3 Dnr 2014K EKONOMISK MÄNADSUPPFÖLJNING PER JTINI 2014 Kommunstyrelsen har fastställt en arsplan ftir ekonomisk uppftiljning. Uppftiljningen sker fem gånger per år inklusive delårsbokslut. Förvaltningen redovisar i skrivelse av den I I augusti 2014 prognos per juni Prognosen visar på ett positivt resultat pä 124 mkr, vilket innebåir en positiv budgetawikelse på 86 mkr. Resultatet innebär att kommunens finansiella mål och balanskrav enligt kommunallagen kommer att uppnås. Investeringarna beräknas redovisa ett underskott på 24 mlrc. Orsaken till ett prognostiserat underskott beror pä att Mark och bostad inom sektorn fiir samhällsbyggnad planerar att köpa två stycken markområden für totalt 75 mkr enligt särskilt beslut i kommunfullmäktige. Genomftird omorganisation inom socialtjänsten har inneburit fürändring mellan anslagsbindningsnivåerna. Det finns behov av ytterligare justering av ITbudgeten, vilka ftireslås omdisponeras mellan anslagsbindningsnivåerna i samband med detta ärende. Kommunstyrelsens fürslag till beslut i kommunfultmäktige (Ks $ ) Kommunstyrel sen ftireslår kommunfullmäkti ge att driftbudgeten for 20 I 4 omdisponeras på grund av genomförd omorganisation inom socialtjänst med 570 mkr från Ledning till Hälsa och bistånd samt 600 mkr från vård och omsorg till Hälsa och bistånd. usterande Utdragsbestyrkande 2

5 N v HARRYDA KOMMUN Sektorn för administrativt stöd Carina Karlsson Kommunstyrelsen (2) Dnr 2014K EKONOMISK MÅNADSUPPFöT,TNTNC PER JUNI 2014 Uppdrag och bakgrund Kommunstyrelsen har fastställt en arsplan für ekonomisk uppföljning. Uppföljningen sker fem gånger per år inklusive delårsbokslutet. Förvaltningen prognostiserar ett positivt resultat pä 124 mkr, vilket innebär en positiv budgetawikelse på 86 mkr. Den positiva budgetawikelsen beror i huvudsak på överskoit från exploateringsprojekt som preliminärt ftirväntas redovisa 25 mkt, reavinst i samband med ftirsäljning av kommunens fibernät vilken redovisar ett nettoöverskott på 14 mkr och överskott inom finansförvaltningen. Resultatet innebär att kommunens finansiella mål och balanskrav enligt kommunallagen kommer att uppnås' Investeringarna beräknas redovisa ett underskott på 24 mþ'r. Orsaken till ett prognostiserat undeiskott beror pä attmark och bostad inom sektorn för samhällsbyggnad planerar attköpa två stycken markområden för totalt 75 mkr enligt särskilt beslut i kommuntullmåiktige. Genomförd omorganisation inom socialtjänsten har inneburit forändring mellan anslagsbindningsnivåerna. Det finns behov av ytterligare justering av IT-budgeten, vilka föréslås omdisponeras mellan anslagsbindningsnivåerna i samband med detta ärende. Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet, eftersom något barnperspektiv inte gör sig gällande i frågan. Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäkti ge att driftbudgeten föt omdisponeras på grund av genomförd omorganisation inom socialtjänst med 570 mla från leàning till hälsa och bistand samt 600 mkr ftån vård och omsorg till hälsa och bistand. Kommunstyrelsen beslutar att inte vidta ytterligare åtgärder med anledning av månadsuppföljningen. Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige beslutet. 3

6 2 (2) SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD r Karina Djurner Kommundirektör Bo Ekström Ekonomichef Bilagor Månadsuppftiljning per juni

7 Dnr 2014KS Juni 50,4 Awikelse mot budget -varov sektorerna Nettokostnadsandel, o/o 5

8 Kommentarer Härryda kommun Sammanfattning drift Den ekonomiska mänadsuppfüljningen per juni 2014 redovisar ett positivt resultat pâ 124 mkr och en budgetawikelse på 86 mkr. Resultatforbättringen med 10 mkr jämfört med marsprognosen beror bland annat på att utbildning och kultur och socialtjänsten prognostiserar bättre resultat. Resultatet innebär att kommunfullmäktiges finansiella mål uppnås. Sektorerna exklusive afftirsdrivande verksamhet redovisar en positiv awikelse på 52 mkr' Den positiva budgetawikelsen på 86 mkr beror i huvudsak på överskott från exploateringsprojekt som preliminärt forväntas redovisa 25 mkr, reavinst i samband med ftirsäljning av kommunens fibernät vilken redovisar ett nettoöverskott pä 14 mkr och överskott inom finansforvaltningen. S ammanfatt nìn g ínv e st er ing Ärets investeringsbudget uppgår till 355 mkr inklusive ombudgetering från bokslut 2013 med 95 mkr. Investeringarna beräknas redovisa ett underskottpä24 mkr. Orsaken till ett prognostiserat underskott beror på att mark och bostad inom sektorn lor samhällsbyggnad planerar att köpa två stycken markområden für totalt 75 mkr enligt särskilt beslut i kommunfullmäktige. P r o g n o s fi) r fin an sfi) rv alt n in g e n Helårspro gnosen för fi nansförvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse på totalt 37,6 mkr. Överskottet hänfor sig till flera poster som bland annat finansiella kostnader och löneökningar. Prognosen innehåller ingen återbetalning av medel från AFA, utan förvaltningen inväntar ett formellt beslut angående en eventuell återbetalning av 2004 års premier' En utredning utredning resulterar i att återbetalning kan göras, kommer det att ske ftirst under Om AFA:s styrelse fattar beslut om återbetalning av 2004 års premier ät 2015 ska intäkten enligt gällande redovisningspraxis bokfüras på år 2014 samtidigt som en fordran ska bokas upp' Man beräkn ar fatta beslut i AFA Försäkrings styrelse i oktober Verksamhetskostnader Verksamhetskostnader redov isar sammanlagt en positiv avvikelse pil21,5 mkr. Budgetöverskott med totalt I mkr beräknas for personalkostnader på grund av lägre löneökningar 2013 och Dessutom har årets budget for löneökningar intejusterats utifrån det stora överskottet i bokslutet 2013, vilket innebär ett prognostiserat överskott med 12 mkr' Förmedling av el inom kommunen beräknas redovisa ett överskott på 1,5 mkr. Skatteintökter, uti cimning m.m. SKL lämnade nya prognoser enligt cirkulär 14:17 och l4:18. Skatteintäkterna pekar på en positiv avvikelse på drygt 4 mkr' Skatteintäkter inklusive konigering av slutavräkning 2013 och prognos for slutavräkning samt inkomstutjämningsbidrag redovisar ett överskott på 1 mkr' Kommunal fastighetsavgift redovisar ett överskott pâ2 mkr' Ovriga poster redovisar sammanlagt ett överskott på drygt 1mkr. F inans i ell a int äkt er o ch ko s tnader Överskott für finansiell kostnad på pensionsskulden beräknas bli 5,6 mkr. Finansnettot i övrigt prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 6,1 mkr. Kommentarer fär respektive sektor Sektornfi)r utbildning och kultur Driftbudeet Sektorn prognostiserar ett överskott på 3 mkr' Förskolans överskott pil 4,5 mkr kan i huvudsak hänftiras till fìirre barn i verksamheten än budgeterat. Förskoleenheterna har en god ekonomi och budgetföljsamheten är hög. Grundskolan har precis som fiirskolan färre barn i verksamheten än budgeterat och lämnar därför ett överskott. Det finns stora variationer mellan grundskoleenheternas resultat men tillsammans flarar enheterna att hålla budgeten. Även PFF (Planering, Fritid ungdom, Folkhälsa) visar ett överskott och det beror pä vakanser och tillfìilt e- särskoleplatser som överskrider budgeterade anslag. Även skolskjutskostnader överskrider budgeterade anslag' Vuxenutbildningens överskott beror på intäkter från uppdragsutbilda 6

9 ningen. Kultur pro gnostiserar ingen avvikelse totalt sett och enheterna visar bara mindre avvikelser. Investerinqar Överskottet pä 1,7 mkr beror på tidsftirskjutningar av inventarieinköp. I säteriområdet planeras dels renovering av Säteriskolan, dels en ny förskola (Tallgården). Tallgården kommer inte att ftirdigställas ftirrän 2015, därlor lämnar förskolan ett överskott. Några större inventarieinköp till upprustningen av Säteriskolan kommer att göras ftirst S e ktor n fö r s o c ialtj änst Driftbudeet Sektorn prognostiserar ett överskott på 6,9 mkr. Det är stora variationer i avvikelser mellan de olika anslagen. Ledning och administration prognostiserar ett underskott på 0,3 mkr, varav överftirmyndarverksamheten beräknar ett underskott på 0,5 mkr och ledning och administration ett överskott på 0,2 mkr. Individ- och familjeomsorg och Funktionshinder prognostiserar ett underskott på 9,4 mkr. Underskottet består främst av köpta platser lor personer med funktionsnedsättning som beräknas kosta 4 mkr mer än budget samt ekonomiskt bistånd som prognostiserar ett underskott pä 4,5 mkr. Flyktingmottagningen inklusive ensamkommande flyktingbarn beräknar ett underskott på 0,9 mkr och placeringar av barn och unga på HVB ett underskott pä2,4 mkr. Den totala prognosen vägs upp av överskott for placerade vuxna på FIVB samt de dagliga verksamheterna som tillsammans räknar med ett överskott på 1,8 mkr. Vård och omsorg prognostiserar ett överskoff pä l4,l mkr. Överskottet beror på att en avdelning på Ekdalagården är i malpåse tills vidare och att budgetmedel for behovsanpassad bemanning inom demensvården ej använts ännu, sammanlagt 10,7 mkr. Verksamheten redovisar också ett visst överskott på 0,9 mkr für larmverksamheten och ett överskott på 4 mkr for personlig assistans på grund av färre beviljade timmar. Hemtjänst i egen regi prognostiserar ett underskottpä 1,3 mkr och personlig assistans i egen regi ett underskott på 0,5 mkr. Hälsa och bistånd prognostiserar ett överskott pä2,5 mkr vilket främst beror på överskott inom hemtjänsten på grund av lägre kostnader for matleverans och ftirre beviljade timmar än budget samt intäkter från Migrationsverket. Planerade åteärder Planerad översyn av köpta platser inom funktionshinder für att hitta fler lösningar inom kommunen. Investeringar Sektorn räknar med att använda investeringsanslaget fullt ut. S e kto r n fö r s a mh älls byg g nad Driftbudget Sektorn prognostiserar ett positivt resultat på 24,1mkr, varav de skattefinansierade verksamheterna ett överskott pä27,1mkr. Den största anledningen till det prognostiserade överskottet är att explo aterin gsproj ektet F öretagsparken 1 slutredovisas Kollektivtrafiken redovisar ett överskott, vilket beror på lägre kostnader än budgeterat for fürdtjänst och fria resor. De avgiftsfinansierade verksamheterna redovisar eff negativt resultat på 3,0 mkr. Avfallsverksamheten redovisar ett prognostiserat underskott pâ.2,7 mkr jämfort med budgeterat underskott pâ, 2,9 mkr. Avfallsverksamhetens resultatutjämningsfond har ett positivt saldo på 5,6 mkr. lnvesterinqar Sektorn prognostiserar att förbruka investeringsmedel ftir 158,0 mkr, jämftirt mot budgeterade 108,3 mkr. Mark och bostad planerar att köpa två stycken markområden for 31,2 respektive 43,8 mkr, enligt särskilt beslut i kommunfullmäktige. För gator och park har flera projekt av olika anledningar blivit ftirsenade och redovisar därfor ett överskott pã 13,9 mkr. Ny dricksvattenledning i Rådasjön kommer antagligen inte hinna fìirdigställas i år, vilket är anledningen till att vattenverksamheten prognostiserar ett överskott på 8,6 mkr' Sektorn ft)r teknìk och föwøltningsstöd Driftbudeet Sektorn prognostiserar ett överskott på 13,3 mkr vilket framfor allt beror på en reavinst motsvarande knappt 14 mkr till loljd av försäljning av kommunens fibernät. J 7

10 Fastighet väntas redovisa ett överskott på 0,6 mkr som främst är en ftiljd av lägre fiärrvärmekostnader på grund av varmare klimat och sjunkande priser. Kostnaderna fiir externt inhyrda lokaler väntas också bli lägre till ftiljd av lägre hyreshöjningar än budgeterat, vilket i sin tur beror på negativt konsumentprisindex som till viss del ligger till grund für hyressättning. Samtidigt stiger kostnaderna for fastighetsskötsel i form av entreprenader och eftersatta OVK-besiktningar (Obligatorisk Ventilations- Kontroll). En positiv budgetawikelse på 0,5 mkr prognostiseras ftir IT till följd av forlikning avseende felaktig leverans till serverrummet. Mark och anläggningar beräknas gå med underskott motsvarande 0,5 mkr vilket främst forklaras av o fu I lständ ig ko stnadstäckning for fordons centralen. Arbete pågår med översyn av detta. En del av underskottet beror också på kostnader für skadegörelse av bilar samt kostnader för alkolås. Fortsatt stigande livsmedelspriser väntas generera ett underskott lor måltidsservice på cirka 0,7 mkr. Marginalintäkter på grund av volymökningar utöver budget innebär dock en viss forstärkning av ekonomin. För städservice prognostiseras ett underskott på 0,4 mkr. Detta beror på uteblivna intäkter ftir forsenade objekt samt ej budgeterade ledtider für städpersonalen. Den pro gnostiserade ne gativa budgetavvikelsen på 0,1 mkr beror på ej budgeterade kostnader för kameraövervakning av vissa objekt. under by ggnationen. Ans laget for energieffektiviseringar samt ft)r upprustning av ventilationsanläggningar i forskolor väntas inte användas fullt ut i år vilket beror på tidsftrskjutningar. Investeringarna inom mark och anläggningar väntas överstiga budget med2,6 mkr. Detta beror på dyrare upphandling für konstgräsplaner samt högre utgifter for allvädersbanor i Landvetter på grund av längre banor och flytt av vattenledning. Samtidigt väntas lägre utgifter ftir lekplatser och näridrottsplats till foljd av tidsftirskjutningar. S ektorn för adminìstrativl stö d Driftbudget Sektorn prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 1,6 mkr. Det beror framfür allt på lägre personalkostnader till frljd av tjänstledigheter och vakanta tjänster. Dessutom kommer inte utredningsanslaget inom kommunledning att användas fullt ut. Investeringar Sektorn redovisar en prognostiserad avvikelse på 0,5 mkr, vilket beror på att anslaget för konstnärlig utsmyckning inte kommer att användas fullt ut på grund av tidsñrskjutningar. Vidtaena åtgärder Inom måltidsservice pågår aktiviteter för att minska kostnaderna für mattransporter. Samtidigt reduceras årets utbildningar for att ytterligare fa ner det befarade underskottet. Investerinear Sektorns investeringar väntas bli 23,5 mkr lägre än budgeterat. Detta beror på att den planerade fürskolan i östra Backa är framflyttad ett år på grund av lorsenad detaljplan i förhållande till budget. Även byggnationen av Kulturhuset i Landvetter samt Tallgårdens förskola innebär en viss tidsforskjutning jämfort med budget. Utgifterna ftir Rullstenens förskola väntas bli lägre på grund av fordelaktig upphandling samt fìirre oforutsedda utgifter 4 8

11 Driftredovisning, Mkr Budget Prognos Awikelse Utbildning och kultur -991,5-988,5 3'0 varav: ledning -7,2-7,6-0,4 ftirskola grundskola -286,0-482,3-281,5-479,8 4,5 )< planering, fritid och ungdom -20,9-20,0 0,9 gymnasium - l3 8,5-143,2-4,7 vuxenutbildning -20,6-20,4 0,2 kultur -36,0-36,0 0,0 Socialtjänst -521,4-514,5 6'9 varav: ledning funktionshinder samt individ & familjeomsorg -20,1 -))1 ) -20,4-236,6-0,3-9,4 vård och omsorg -186,0-17 1,8 14,2 hälsa och bistånd -88,1-85,7 2,4 Samhällsbyggnad varav: affìirsdrivande verksamhet -1 16,1 0,8-92,0 -') ) 24,1-3,0 Teknik och ftirvaltningsstöd '49,7-36,4 13,3 varav: fastighet & städ -4,3-4,1 0,2 mark och anläggning -35,4-35,9-0,5 måltidsservice -2,1-2,8-0,7 ledning, it, servicefunktionen, säkerhet -7,9 6,4 14,3 Administrativt stöd -54,1-52,5 l16 Politisk organisation -9r7-9r7 0'0 Finansftirvaltning (verksa mhetskostnad) 38,1 -l 703,8 1741,1 60,2-1633,4 151,8 21, ,1 37,9 124,4 86,5 Budget 2014 inklusive ombudgeteringar fiir löneökningar 2014 och omorganisation SOC/TOF (enligt beslut ikf t40224). Investeringsredovisning, Mkr Budget Ombudg S:a Prognos Avvikelse 20L4 fr t Utbildning och kultur Socialtjänst Samhällsbyggnad Teknik och ldrvaltningsstöd Administrativt stöd 19,4 2,6 71,7 163,5 11 0,3 1,6 36,6 54,5 2,4 19, 18,0 108,3 2l 5,1 4,2 158,0 194,5 4,6 1,7 0,0-49,7 23,5 0,5 SUMMA 259,9 95,4 355, Ombudgetering från bokslut 2013 enligf KF Kontorsinventarier Råda säteri på 170 tk redovisas nu under TOF enligt ombudgeteringsbeslutet (tidigare redovisat under ADM)' 5 9

12 HÄRRYDA KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 20t Sida ÄneuDE 4 Dnr 2014KS POLITISKA INRIKTNINGSMÄL FÖR FASTIGHET Från miljö- och näringslivsberedningen ftireligger ftirslag om politiska inriktningsmål fìir fastighet. Kommunfullmäktige överlade om fürslageti $ Kommunstyrelsens ftirslag till beslut i kommunfullmäktige (Ks $ ) O o Fullmfütige antar politiska inriktningsmål ftjr fastighet enligt miljö- och nåiringslivsberedningens fü rslag. Fullmäktige överlämnar de politiska inriktningsmålen till kommunstyrelsen für upprättande av politiska verksamhetsmåi. 10

13 HÄRRYDA KOMMUN Milj ö- och näringslivsberedningen 1 (3) Dnr 2014KS Kommunfullmåiktige KOMMENTARER AVSEENDE FORSLAG TILL POLITISKA INRIKTNINGS. MÅL FÖR FASTIGHET Uppdrag och bakgrund Kommunfullmåiktiges miljö- och näringslivsberedning har under mandatperioden arbetat fram ftirslag till politiska inriktningsmål fiir fastighet. Arbetet har skett efter den modell och det arbetssätt kring målstyrning som har fastställts i fullmäktige. Målstyrningen avser loknlt antagnapolitiska mål som blir styrande ftir verksamheterna. Verksamheterna styrs också av lagar och ft)rordningar. Fullmäktige avgör om det utifran den strategiska planen finns behov av att arbetafram eller omarbeta måldokument ñr något av kommunens verksamhetsområden. Politiska inriktningsmål 2ir av övergripande karaktär och anger ett önskvärt framtida tillstånd. De skall vara formulerade så att de ar latta att fürstå och så att de kan utgöra grund ftir upprättande av och beslut om politiska verksamhetsmåi. De lir inte direkt tidsbestämda eller direkt mätbara men inriktningsmålen skall kännas realistiska och de bör kunna nås inom en eller två mandatperioder. För att detta krav skall kunna infrias måste håinsyn tas till de resurser som kommunen har i sin budget ftir verksamheten. Fastställd budget är överordnad politiska inriktningsmåi. Arbetssätt och samråd Beredningen har haft som utgångspunkt en utvärdering av befintliga inriktningsmål ftir fastighet och bedömt hur väl indikatorer och verksamhetsmål ståimmer överens och styr mot befintliga inriktningsmåi. Utvärderingen har utgått från verksamhetsberättelser och dialog med bl.a. ftirvaltningen. Efter utvärderingen beslutade beredningen att utarbeta nya och omformulerade inriktningsmål då befintliga var uppnådda (ingår i ordinarie verksamhet) eller inte bedömdes vara tillräckligt relevanta, styrande eller uppftiljningsbara. Ett exempel är att det befintliga inriktningsmålet "Planering och bästa ekonomiska utfall avgör om fastigheter skall ägas, fürvärvas, hyras, hyras ut eller avyttras. Langsiktig kostnadseffektivitet är styrande" anses som uppfyllt. Uppftiljningen mäts genom att en fastighetsñrteckning kontrolleras varje år i arbetet med LRP (lokalresursplan). Förvaltningen menar att detta mål beskriver en ordinarie verksamhet utifrån det uppdrag som Fastighet har och den budgetprocess vi anvåinder oss av i Härryda kommun och inriktningsmålet kan därför utgå. 11

14 2 (3) Beredningen har analyserat vilka inriktningsmål som är relevanta ftir oss på kommunal nivå, vad vi tycker rir viktigt och vad som skall prioriteras. Beredningens kommentarer och överväganden Beredningen har haft en grundlig diskussion kring vad som åir skillnaden på fastighet, lokaler agdaav kommunen och lokaler hyrda av kommunen och hur vi skall uttrycka oss i inriktningsmålen für att få en enhetlighet och tydlighet. Utifrån fastighets uppgift (se nedan) har vi valt att använda och fokusera på lokaler i målen. Fastighets uppgift enligt verksamhetsplanen är att kostnadseffektivt tillgodose verksamheterna med ändamålsenliga lokaler och att ftirvalta och underhålla befintliga lokaler. Verksamheten och de byggnader som fastighet uppftir och ft)rvaltar påverkas av en måingd lagar och ffirordningar inom främst plan-, bygg- och miljöområdet. Därtill hnns exempelvis arbetsmiljölagen som ställer krav på de lokaler som sektorn tillhandahåller. Lagen om offentlig upphandling styr hur nyproduktion sker. Jordabalken styr de flesta hyresavtalsftirhållanden. Kommunens handikappolitiska handlingsplan och dess avsnitt om tillgzinglighet styr hur nya och befintliga lokaler utformas och anpassas. Fastighet arbetar efter kommunens miljöpolicy, energiplan och tar håinsyn till kulturella och estetiska värden som kommunens lokaler representerar. Beredningen har valt att dela in de nya inriktningsmålen i fyra områden och nedan kommenteras varje område var ftlr sig. Inrihningsmål område tillgcinglighet :. Kommunens lokaler är till glin gli ghetsanpassade. Kommentar: Beredningen har diskuterat innebörden av begreppet tillgänglighet samt skillnaden på offentliga och icke offentliga lokaler. Kravet pä att avhjälpa enkelt avhjälpta hinder finns i 8 kap 2 $ andra stycket och 12 $ andra stycket PBL (plan- och bygglagen). Förvaltningen arbetar med detta löpande, men åir inte klara. Beredningen anser att detta är prioriterat och vill med målet sätta fokus pä att bli klara med detta. Inr ihnings mål omr åde r e s ur s anv cindande :. Kommunens lokaler nyttjas optimalt över tid. Kommentar: Beredningen har diskuterat flera olika faktorer kring lokaler som t.ex. ändamålsenlighet, resursanvlindande över tid, ekonomi, nyttjandegrad, flexibilitet, underhåll o.s.v. Vi vill att vi använder våra lokaler på bästa möjliga sätt. Utifrån Fastighets uppdrag åir detta naturligt att sträva efter och beredningen har samlat alla faktorer under begreppet optimalt. Inrihningsmål område energi :. Energiftirsörjningen i kommunala lokaler är langsiktigt hållbar (genom riskspridning mellan energikällor).. Energianvändningen i kommunala lokaler ñljer beslutade mål ftir energieffektivise-.ing. Kommentar: Beredningen har haft mycket diskussion om byggande och utformning av nya och befintliga lokaler och hur man arbetar med flera olika lösningar für ftirnybar 12

15 3 (3) energi. Vikten av att inte låsa upp sig vid ett "system" och att ftilja utvecklingen anses viktig. Beredningen har också noterat att det finns verksamhetsmål i energieffektiviseringsstrategin från 2010 som vi tycker är viktiga att folja. Inriktningsmål område trygghet och srikerhet :. Kornmunens lokaler är långsiktigt säkra, trygga och hälsosamma. Kommentar: Beredningen har diskuterat vikten av att de som nyttjar våra lokaler skall må bra och känna sig trygga där. Beredningen vill också framföra att utemiljön kring våra lokaler måste ingå i helhetsperspektivet. Utformning, materialval, ventilation och giftfria lokaler är andra faktorer som beredningen framhåller. Beredningen har även diskuterat vikten av kulturella och estetiska värden i bevarandet av kommunägda lokaler t.ex. Råda Säteri. Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet eftersom något barnperspektiv inte gör sig gällande i frågan. Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar politiska inriktningsmål for fastighet enligt miljö- och näringslivsberedningens fiirslag. Fullmäktige överlämnar de politiska inriktningsmålen till kommunstyrelsen frir upprättande av politiska verksamhetsmåi. MILJÖ- OCH NÄRINGSLIVSBEREDNINGEN Per Vorberg Beredningsledare øfh.\ Susanne Fox B erednings sekreterare 13

16 HÄRRYDA KOMMUN Milj ö- och nåiringslivsberedningen 1(2) Dnr 2014KS Kommunfullmåiktige POLITISKA INRIKTNINGSMÅL FÖR FASTIGHET Förord Beredningen har haft som utgångspunkt den beskrivning av uppdrag som återges i verksamhetsberättelsen enligt nedan och har i kommentarerna utñrligare beskrivit bakgrund, tankar och resonemang från arbetets gång. Fastighets uppgift är att kostnadseffektivt tillgodose verksamheterna med ändamålsenliga lokaler och att fiirvalta och underhålla befintliga lokaler. Verksamheten och de byggnader som fastighet uppftir och fiirvaltar påverkas av en måingd lagar och ft)rordningar inom fråimst plan-, bygg- och miljöområdet. Dtirtill hnns exempelvis arbetsmiljölagen som ställer krav på de lokaler som sektorn tillhandahåller. Lagen om offentlig upphandling styr hur nyproduktion sker. Jordabalken styr de flesta hyresavtalsftirhållanden. Kommunens handikappolitiska handlingsplan och dess avsnitt om tillgèinglighet styr hur nya och befintliga lokaler utformas och anpassas. Fastighet arbetar efter kommunens miljöpolicy och energiplan. Beredningen ftireslår att ftirvaltningen arbetar med ftiljande politiska inriktningsmåi. MåI Omr åde t ill gcingl i ghe t : o Kommunens lokaler air tillgringlighetsanpassade Omr åde r e sur s anv cindqnde : o Kommunens lokaler nyttjas optimalt över tid Område energi:. Energiftirsörjningen i kommunala lokaler är långsiktigt hållbar (genom riskspridning mellan energikällor).. Energianvändningen i kommunala lokaler ftiljer beslutade mål lor energieffektivisering. Område trygghet och sdkerhet: o Kommunens lokaler åir långsiktigt säkra, trygga och hälsosamma. 14

17 2 (2) Politisk utvärdering En av beredningarnas uppgifter är att löpande utvärdera fastställda måldokument. Utvärderingen görs genom analys av ftirvaltningens verksamhetsberättelse samt genom kontinuerliga kontakter med ftirvaltningen. För varje politiskt inriktningsmål ftr fastighet skall kommunstyrelsen upprätta verksamhetsmåi. Verksamhetsmålen utgör ett viktigt underlag ftir den politiska utvärderingen. Milj ö- och näringslivsberedningen Per Vorberg 15

18 HARRYDA KOMMTIN Kommunfullmäktige SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 20t Sida AREN DE 5 Dnr 2014K s32e ot2 POLITISKA INRIKTNINGSMÅL FÖR LANDVETTER STAD Från infrastrukturberedningen fiireligger ftirslag om politiska inriktningsmål ftir Landvetter stad. Kommunfullmäktige överlade om fürslageti g 9I120I4. Kommunstyrelsens behandling (Ks $ ta) Yrkanden Annette Eiserman-Wikström (M) yrkar att fullmäktige antar politiska inriktningsmål ftir Landvetter stad enligt infrastrukturberedningens förslag och att fullmfütige överlåimnar de politiska inriktningsmålen till kommunstyrelsen ftir upprättande av politiska verksamhetsmåi. Leif Persson ( - ) yrkar med instämmande av Brita Dermark (Kp) avslag på frirslaget till politiska inriktningsmål ftir Landvetter stad. Efter ställd proposition på Annette Eiserman-Wikström yrkande och Leif Perssons avslagsyrkande finner ordfüranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Annette Eiserman-V/ikströms yrkande. Kommunstyrelsens färslag till beslut i kommunfultmäktige (Ks $ a) o Fullmaiktige antar politiska inriktningsmål ftir Landvetter stad enligt infrastrukturberedningens ftirslag. Fullmäktige överlämnar de politiska inriktningsmålen till kommunstyrelsen ftir upprättande av politiska verksamhetsmål. Mot kommunstyrelsens beslut reserverade sig Leif Persson ( - ) och Brita Dermark (KP). justerande 16

6. Hulebäcksgymnasiets organisation läsåret 201412015. Dnr 2014K5271 612

6. Hulebäcksgymnasiets organisation läsåret 201412015. Dnr 2014K5271 612 HÄRRYDA KOMMUN KALLELSEruNDERRATTELSE 2014-0545 Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen Plats och tid ftir sammanträde Sammanträdesrum C, kommunhuset, Mölntycke måndagen d,en26 maj2014 kl 16.00 Arenden Antagande

Läs mer

Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Landvetters kulturhus måndagen den 15 juni 2015 kl 18.00

Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Landvetters kulturhus måndagen den 15 juni 2015 kl 18.00 KUNGÖRELSE 2015-06-04 2014-06-04 Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Landvetters kulturhus måndagen den 15 juni 2015 kl 18.00 Ärenden 1. Upprop och val av protokolljusterare samt kungörande av tid

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning

ÅRSREDOVISNING 2014. Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2014 Längst bak hit tar du Dina pengar en kor tversion av årsredovisning en. 2014 I KORTA DRAG Västsveriges bästa företagsklimat igen! I Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST

SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST Sektorschef Lena Lager Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Administration Funktionshinder Vård och omsorg Hälsa och bistånd Kvalitet och utveckling Individ- och familjeomsorg

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 20 www.bromolla.se 2 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Övergripande Kommunchefen har ordet 3 Inledning 4 Resultatbudget 6 Finansieringsbudget 6 Balansbudget

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Borås Stad budget 2010

Borås Stad budget 2010 Borås Stad budget 2010 Budget Borås Stad 2010 Produktion: Kommunledningskansliet, Borås Stad Tryck: Borås Stads Kommuntryckeri Barnen är vår framtid. För deras skull tar vi ansvar i en turbulent tid. Genom

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 140731

Delårsrapport Orsa kommun 140731 Delårsrapport Orsa kommun 14731 1 2 Delårsrapport 214 3 4 Delårsrapport 214 De första sju månaderna 6 Kommunens bolag 7 Kommentar till delårsresultat och prognos 8 Kommentarer till balansräkningen och

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Årsplan och budget 2016

Årsplan och budget 2016 Årsplan och budget 2016 Plan 2017-2018 Kommunfullmäktige Revision Valnämnd Bildningsnämnd Bildningsförvaltning Bygg- och miljönämnd Samhällsbyggnadsförvaltning Teknisk nämnd Samhällsbyggnadsförvaltning

Läs mer

Årsplan 2015 2.0 Kungälvs kommun

Årsplan 2015 2.0 Kungälvs kommun Årsplan 2015 2.0 Kungälvs kommun Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges uppdrag... 4 2.1 Kommunfullmäktiges strategiska förutsättningar... 6 2.1.1 Finansiella mål (indikatorer)... 6

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3

10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3 10 Verksamhetsplaner 2014-2016 för Sala kommuns nämnder som ska delges kommunfullmäktige Bilaga KS 2013/260/1-3 Bilaga KS 2013/260/1 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRD OCH OMSORGSNÄMNOEN Sammanträdesdatum

Läs mer

Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar

Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar 2013-05-20 Informations- och frågestund Ärendebeskrivning 1. Karin Oldegård Ljunggren, enhetschef för förebyggande behandling, ifrån Väsby välfärd informerar

Läs mer

Årsplan och budget 2014

Årsplan och budget 2014 Årsplan och budget 2014 Plan 2015-2016 Torsås kommun Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Valnämnd Revision Arbetsutskott Personalutskott Kommunchef Förvaltningen för ledning och administration Turism Säkerhet

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Delårsrapport 2 2012

Delårsrapport 2 2012 Delårsrapport 2 2012 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 16 Ekonomi 22 Personalresursen

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sidan 1(3) Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Onsdag den 29 april. 2015, kl 18:30 Plats: Fullmäktigesalen i Stadshuset Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer