K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Mölnlycke kulturhus måndagen den 22 september 2014 kl 18.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "K U N G Ö R E L S E 2014-09-11. Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Mölnlycke kulturhus måndagen den 22 september 2014 kl 18."

Transkript

1 K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Härryda sammanträder i Mölnlycke kulturhus måndagen den 22 september 2014 kl Ärenden 1. Upprop och val av protokolljusterare samt kungörande av tid och plats för justering. 2. Information från kommunens revisorer (sid 1). 3. Ekonomisk månadsuppföljning per juni 2014 (sid 2). 4. Antagande av förslag till politiska inriktningsmål för fastighet (sid 10). 5. Antagande av förslag till politiska inriktningsmål för Landvetter stad (sid 16). 6. Socialberedningens rapport från fokusgruppernas arbete (sid 21). 7. Ändring i reglemente för valnämnden (sid 28). 8. Ändring i reglemente för partistöd (sid 35). 9. Godkännande av köpeavtal avseende kommunens förvärv av fastigheten Landvetter 3:177 (sid 41). 10. Utredning som förvaltningen har gjort, med anledning av uppdrag från kommunfullmäktige, avseende studie- och yrkesvägledning (sid 47). 11. Utredning som förvaltningen har gjort, med anledning av uppdrag från kommunfullmäktige, avseende organisationen inom skolan utifrån skolverkets tolkning av skollagen (sid 54). 12. Utredning som förvaltningen har gjort, med anledning av uppdrag från kommunfullmäktige, gällande fritidsverksamhet för barn och ungdomar (sid 59). 13. Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av kommunrevisionens rapport Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna i Härryda kommun (sid 65). 14. Delgivning av kommunstyrelsens beslut med anledning av kommunrevisionens rapport Granskning avseende assistansersättning (sid 85). 15. Ändring av plan- och bygglovstaxan (sid 101). 16. Kommunfullmäktiges sammanträden år 2015 (sid 145). 17. Kommundelsstämmor år 2015 (sid 146).

2 18. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden år 2015 (sid 147). 19. Besvarande av motion från Marcus Berggren (MP), Birgitta Olsson (MP) och Lina Eiserman-Ålund angående en viktig fråga, om ett långsiktigt arbete för att förebygga främlingsfientlighet och rasism (sid 148). 20. Besvarande av motion från Marcus Berggren (MP), Birgitta Olsson (MP) och Lina Eiserman-Ålund om kollektivtrafik (sid 152). 21. Besvarande av motion från Steinar Walsö-Kanstad (KP) om kollektivtrafik till Landvetter flygplats (sid 156). 22. Besvarande av motion från Lars-Ove Nilsson (V) om busstrafik till Landvetter flygplats (sid 161). 23. Besvarande av motion från Reine Wahlberg (SD) och Sebastian Johansson (SD) om cykelbana mellan Härryda och Rya. (sid 166) 24. Besvarande av motion från Gunnar Carlsson ( - ) om finansiell långtidsplan (sid 223). 25. Inkomna interpellationer (sid 227). 26. Remittering av inkomna motioner (sid 228). 27. Remittering av inkomna medborgarförslag. (sid 231) 28. Avsägelse, Karl Kardos (KP) (sid 249) 29. Entledigande av tillfällig beredning (sid 250). 30. Ärenden för fullmäktiges kännedom (sid 252). HÄRRYDA KOMMUN Anders Halldén Ordförande Lena Magnusson Sekreterare

3 HÄRRYDA KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 20t Sida ÄneruDE2 INFORMATION FRÅN KOMMUNENS REVISORER Kontakten och dialogen mellan revisorerna och fullmäktige är mycket viktig ftjr ömsesidig ftirankring och utbyte av information. Beståimmelser om revisorernas information till fullm iktige och återkommande överläggningar mellan revisorerna och fullmäktiges presidium ingår därftlr numera i revisorernas reglemente och utgör ett viktigt led i att få en bra hantering av ansvarsprövningen i fullmziktige. usterande Utdragsbestyrkande 1

4 HARRYDA KOMMUN Kommunfullmäktige SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida ARENDE 3 Dnr 2014K EKONOMISK MÄNADSUPPFÖLJNING PER JTINI 2014 Kommunstyrelsen har fastställt en arsplan ftir ekonomisk uppftiljning. Uppftiljningen sker fem gånger per år inklusive delårsbokslut. Förvaltningen redovisar i skrivelse av den I I augusti 2014 prognos per juni Prognosen visar på ett positivt resultat pä 124 mkr, vilket innebåir en positiv budgetawikelse på 86 mkr. Resultatet innebär att kommunens finansiella mål och balanskrav enligt kommunallagen kommer att uppnås. Investeringarna beräknas redovisa ett underskott på 24 mlrc. Orsaken till ett prognostiserat underskott beror pä att Mark och bostad inom sektorn fiir samhällsbyggnad planerar att köpa två stycken markområden für totalt 75 mkr enligt särskilt beslut i kommunfullmäktige. Genomftird omorganisation inom socialtjänsten har inneburit fürändring mellan anslagsbindningsnivåerna. Det finns behov av ytterligare justering av ITbudgeten, vilka ftireslås omdisponeras mellan anslagsbindningsnivåerna i samband med detta ärende. Kommunstyrelsens fürslag till beslut i kommunfultmäktige (Ks $ ) Kommunstyrel sen ftireslår kommunfullmäkti ge att driftbudgeten for 20 I 4 omdisponeras på grund av genomförd omorganisation inom socialtjänst med 570 mkr från Ledning till Hälsa och bistånd samt 600 mkr från vård och omsorg till Hälsa och bistånd. usterande Utdragsbestyrkande 2

5 N v HARRYDA KOMMUN Sektorn för administrativt stöd Carina Karlsson Kommunstyrelsen (2) Dnr 2014K EKONOMISK MÅNADSUPPFöT,TNTNC PER JUNI 2014 Uppdrag och bakgrund Kommunstyrelsen har fastställt en arsplan für ekonomisk uppföljning. Uppföljningen sker fem gånger per år inklusive delårsbokslutet. Förvaltningen prognostiserar ett positivt resultat pä 124 mkr, vilket innebär en positiv budgetawikelse på 86 mkr. Den positiva budgetawikelsen beror i huvudsak på överskoit från exploateringsprojekt som preliminärt ftirväntas redovisa 25 mkt, reavinst i samband med ftirsäljning av kommunens fibernät vilken redovisar ett nettoöverskott på 14 mkr och överskott inom finansförvaltningen. Resultatet innebär att kommunens finansiella mål och balanskrav enligt kommunallagen kommer att uppnås' Investeringarna beräknas redovisa ett underskott på 24 mþ'r. Orsaken till ett prognostiserat undeiskott beror pä attmark och bostad inom sektorn för samhällsbyggnad planerar attköpa två stycken markområden för totalt 75 mkr enligt särskilt beslut i kommuntullmåiktige. Genomförd omorganisation inom socialtjänsten har inneburit forändring mellan anslagsbindningsnivåerna. Det finns behov av ytterligare justering av IT-budgeten, vilka föréslås omdisponeras mellan anslagsbindningsnivåerna i samband med detta ärende. Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet, eftersom något barnperspektiv inte gör sig gällande i frågan. Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäkti ge att driftbudgeten föt omdisponeras på grund av genomförd omorganisation inom socialtjänst med 570 mla från leàning till hälsa och bistand samt 600 mkr ftån vård och omsorg till hälsa och bistand. Kommunstyrelsen beslutar att inte vidta ytterligare åtgärder med anledning av månadsuppföljningen. Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige beslutet. 3

6 2 (2) SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD r Karina Djurner Kommundirektör Bo Ekström Ekonomichef Bilagor Månadsuppftiljning per juni

7 Dnr 2014KS Juni 50,4 Awikelse mot budget -varov sektorerna Nettokostnadsandel, o/o 5

8 Kommentarer Härryda kommun Sammanfattning drift Den ekonomiska mänadsuppfüljningen per juni 2014 redovisar ett positivt resultat pâ 124 mkr och en budgetawikelse på 86 mkr. Resultatforbättringen med 10 mkr jämfört med marsprognosen beror bland annat på att utbildning och kultur och socialtjänsten prognostiserar bättre resultat. Resultatet innebär att kommunfullmäktiges finansiella mål uppnås. Sektorerna exklusive afftirsdrivande verksamhet redovisar en positiv awikelse på 52 mkr' Den positiva budgetawikelsen på 86 mkr beror i huvudsak på överskott från exploateringsprojekt som preliminärt forväntas redovisa 25 mkr, reavinst i samband med ftirsäljning av kommunens fibernät vilken redovisar ett nettoöverskott pä 14 mkr och överskott inom finansforvaltningen. S ammanfatt nìn g ínv e st er ing Ärets investeringsbudget uppgår till 355 mkr inklusive ombudgetering från bokslut 2013 med 95 mkr. Investeringarna beräknas redovisa ett underskottpä24 mkr. Orsaken till ett prognostiserat underskott beror på att mark och bostad inom sektorn lor samhällsbyggnad planerar att köpa två stycken markområden für totalt 75 mkr enligt särskilt beslut i kommunfullmäktige. P r o g n o s fi) r fin an sfi) rv alt n in g e n Helårspro gnosen för fi nansförvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse på totalt 37,6 mkr. Överskottet hänfor sig till flera poster som bland annat finansiella kostnader och löneökningar. Prognosen innehåller ingen återbetalning av medel från AFA, utan förvaltningen inväntar ett formellt beslut angående en eventuell återbetalning av 2004 års premier' En utredning utredning resulterar i att återbetalning kan göras, kommer det att ske ftirst under Om AFA:s styrelse fattar beslut om återbetalning av 2004 års premier ät 2015 ska intäkten enligt gällande redovisningspraxis bokfüras på år 2014 samtidigt som en fordran ska bokas upp' Man beräkn ar fatta beslut i AFA Försäkrings styrelse i oktober Verksamhetskostnader Verksamhetskostnader redov isar sammanlagt en positiv avvikelse pil21,5 mkr. Budgetöverskott med totalt I mkr beräknas for personalkostnader på grund av lägre löneökningar 2013 och Dessutom har årets budget for löneökningar intejusterats utifrån det stora överskottet i bokslutet 2013, vilket innebär ett prognostiserat överskott med 12 mkr' Förmedling av el inom kommunen beräknas redovisa ett överskott på 1,5 mkr. Skatteintökter, uti cimning m.m. SKL lämnade nya prognoser enligt cirkulär 14:17 och l4:18. Skatteintäkterna pekar på en positiv avvikelse på drygt 4 mkr' Skatteintäkter inklusive konigering av slutavräkning 2013 och prognos for slutavräkning samt inkomstutjämningsbidrag redovisar ett överskott på 1 mkr' Kommunal fastighetsavgift redovisar ett överskott pâ2 mkr' Ovriga poster redovisar sammanlagt ett överskott på drygt 1mkr. F inans i ell a int äkt er o ch ko s tnader Överskott für finansiell kostnad på pensionsskulden beräknas bli 5,6 mkr. Finansnettot i övrigt prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 6,1 mkr. Kommentarer fär respektive sektor Sektornfi)r utbildning och kultur Driftbudeet Sektorn prognostiserar ett överskott på 3 mkr' Förskolans överskott pil 4,5 mkr kan i huvudsak hänftiras till fìirre barn i verksamheten än budgeterat. Förskoleenheterna har en god ekonomi och budgetföljsamheten är hög. Grundskolan har precis som fiirskolan färre barn i verksamheten än budgeterat och lämnar därför ett överskott. Det finns stora variationer mellan grundskoleenheternas resultat men tillsammans flarar enheterna att hålla budgeten. Även PFF (Planering, Fritid ungdom, Folkhälsa) visar ett överskott och det beror pä vakanser och tillfìilt e- särskoleplatser som överskrider budgeterade anslag. Även skolskjutskostnader överskrider budgeterade anslag' Vuxenutbildningens överskott beror på intäkter från uppdragsutbilda 6

9 ningen. Kultur pro gnostiserar ingen avvikelse totalt sett och enheterna visar bara mindre avvikelser. Investerinqar Överskottet pä 1,7 mkr beror på tidsftirskjutningar av inventarieinköp. I säteriområdet planeras dels renovering av Säteriskolan, dels en ny förskola (Tallgården). Tallgården kommer inte att ftirdigställas ftirrän 2015, därlor lämnar förskolan ett överskott. Några större inventarieinköp till upprustningen av Säteriskolan kommer att göras ftirst S e ktor n fö r s o c ialtj änst Driftbudeet Sektorn prognostiserar ett överskott på 6,9 mkr. Det är stora variationer i avvikelser mellan de olika anslagen. Ledning och administration prognostiserar ett underskott på 0,3 mkr, varav överftirmyndarverksamheten beräknar ett underskott på 0,5 mkr och ledning och administration ett överskott på 0,2 mkr. Individ- och familjeomsorg och Funktionshinder prognostiserar ett underskott på 9,4 mkr. Underskottet består främst av köpta platser lor personer med funktionsnedsättning som beräknas kosta 4 mkr mer än budget samt ekonomiskt bistånd som prognostiserar ett underskott pä 4,5 mkr. Flyktingmottagningen inklusive ensamkommande flyktingbarn beräknar ett underskott på 0,9 mkr och placeringar av barn och unga på HVB ett underskott pä2,4 mkr. Den totala prognosen vägs upp av överskott for placerade vuxna på FIVB samt de dagliga verksamheterna som tillsammans räknar med ett överskott på 1,8 mkr. Vård och omsorg prognostiserar ett överskoff pä l4,l mkr. Överskottet beror på att en avdelning på Ekdalagården är i malpåse tills vidare och att budgetmedel for behovsanpassad bemanning inom demensvården ej använts ännu, sammanlagt 10,7 mkr. Verksamheten redovisar också ett visst överskott på 0,9 mkr für larmverksamheten och ett överskott på 4 mkr for personlig assistans på grund av färre beviljade timmar. Hemtjänst i egen regi prognostiserar ett underskottpä 1,3 mkr och personlig assistans i egen regi ett underskott på 0,5 mkr. Hälsa och bistånd prognostiserar ett överskott pä2,5 mkr vilket främst beror på överskott inom hemtjänsten på grund av lägre kostnader for matleverans och ftirre beviljade timmar än budget samt intäkter från Migrationsverket. Planerade åteärder Planerad översyn av köpta platser inom funktionshinder für att hitta fler lösningar inom kommunen. Investeringar Sektorn räknar med att använda investeringsanslaget fullt ut. S e kto r n fö r s a mh älls byg g nad Driftbudget Sektorn prognostiserar ett positivt resultat på 24,1mkr, varav de skattefinansierade verksamheterna ett överskott pä27,1mkr. Den största anledningen till det prognostiserade överskottet är att explo aterin gsproj ektet F öretagsparken 1 slutredovisas Kollektivtrafiken redovisar ett överskott, vilket beror på lägre kostnader än budgeterat for fürdtjänst och fria resor. De avgiftsfinansierade verksamheterna redovisar eff negativt resultat på 3,0 mkr. Avfallsverksamheten redovisar ett prognostiserat underskott pâ.2,7 mkr jämfort med budgeterat underskott pâ, 2,9 mkr. Avfallsverksamhetens resultatutjämningsfond har ett positivt saldo på 5,6 mkr. lnvesterinqar Sektorn prognostiserar att förbruka investeringsmedel ftir 158,0 mkr, jämftirt mot budgeterade 108,3 mkr. Mark och bostad planerar att köpa två stycken markområden for 31,2 respektive 43,8 mkr, enligt särskilt beslut i kommunfullmäktige. För gator och park har flera projekt av olika anledningar blivit ftirsenade och redovisar därfor ett överskott pã 13,9 mkr. Ny dricksvattenledning i Rådasjön kommer antagligen inte hinna fìirdigställas i år, vilket är anledningen till att vattenverksamheten prognostiserar ett överskott på 8,6 mkr' Sektorn ft)r teknìk och föwøltningsstöd Driftbudeet Sektorn prognostiserar ett överskott på 13,3 mkr vilket framfor allt beror på en reavinst motsvarande knappt 14 mkr till loljd av försäljning av kommunens fibernät. J 7

10 Fastighet väntas redovisa ett överskott på 0,6 mkr som främst är en ftiljd av lägre fiärrvärmekostnader på grund av varmare klimat och sjunkande priser. Kostnaderna fiir externt inhyrda lokaler väntas också bli lägre till ftiljd av lägre hyreshöjningar än budgeterat, vilket i sin tur beror på negativt konsumentprisindex som till viss del ligger till grund für hyressättning. Samtidigt stiger kostnaderna for fastighetsskötsel i form av entreprenader och eftersatta OVK-besiktningar (Obligatorisk Ventilations- Kontroll). En positiv budgetawikelse på 0,5 mkr prognostiseras ftir IT till följd av forlikning avseende felaktig leverans till serverrummet. Mark och anläggningar beräknas gå med underskott motsvarande 0,5 mkr vilket främst forklaras av o fu I lständ ig ko stnadstäckning for fordons centralen. Arbete pågår med översyn av detta. En del av underskottet beror också på kostnader für skadegörelse av bilar samt kostnader för alkolås. Fortsatt stigande livsmedelspriser väntas generera ett underskott lor måltidsservice på cirka 0,7 mkr. Marginalintäkter på grund av volymökningar utöver budget innebär dock en viss forstärkning av ekonomin. För städservice prognostiseras ett underskott på 0,4 mkr. Detta beror på uteblivna intäkter ftir forsenade objekt samt ej budgeterade ledtider für städpersonalen. Den pro gnostiserade ne gativa budgetavvikelsen på 0,1 mkr beror på ej budgeterade kostnader för kameraövervakning av vissa objekt. under by ggnationen. Ans laget for energieffektiviseringar samt ft)r upprustning av ventilationsanläggningar i forskolor väntas inte användas fullt ut i år vilket beror på tidsftrskjutningar. Investeringarna inom mark och anläggningar väntas överstiga budget med2,6 mkr. Detta beror på dyrare upphandling für konstgräsplaner samt högre utgifter for allvädersbanor i Landvetter på grund av längre banor och flytt av vattenledning. Samtidigt väntas lägre utgifter ftir lekplatser och näridrottsplats till foljd av tidsftirskjutningar. S ektorn för adminìstrativl stö d Driftbudget Sektorn prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 1,6 mkr. Det beror framfür allt på lägre personalkostnader till frljd av tjänstledigheter och vakanta tjänster. Dessutom kommer inte utredningsanslaget inom kommunledning att användas fullt ut. Investeringar Sektorn redovisar en prognostiserad avvikelse på 0,5 mkr, vilket beror på att anslaget för konstnärlig utsmyckning inte kommer att användas fullt ut på grund av tidsñrskjutningar. Vidtaena åtgärder Inom måltidsservice pågår aktiviteter för att minska kostnaderna für mattransporter. Samtidigt reduceras årets utbildningar for att ytterligare fa ner det befarade underskottet. Investerinear Sektorns investeringar väntas bli 23,5 mkr lägre än budgeterat. Detta beror på att den planerade fürskolan i östra Backa är framflyttad ett år på grund av lorsenad detaljplan i förhållande till budget. Även byggnationen av Kulturhuset i Landvetter samt Tallgårdens förskola innebär en viss tidsforskjutning jämfort med budget. Utgifterna ftir Rullstenens förskola väntas bli lägre på grund av fordelaktig upphandling samt fìirre oforutsedda utgifter 4 8

11 Driftredovisning, Mkr Budget Prognos Awikelse Utbildning och kultur -991,5-988,5 3'0 varav: ledning -7,2-7,6-0,4 ftirskola grundskola -286,0-482,3-281,5-479,8 4,5 )< planering, fritid och ungdom -20,9-20,0 0,9 gymnasium - l3 8,5-143,2-4,7 vuxenutbildning -20,6-20,4 0,2 kultur -36,0-36,0 0,0 Socialtjänst -521,4-514,5 6'9 varav: ledning funktionshinder samt individ & familjeomsorg -20,1 -))1 ) -20,4-236,6-0,3-9,4 vård och omsorg -186,0-17 1,8 14,2 hälsa och bistånd -88,1-85,7 2,4 Samhällsbyggnad varav: affìirsdrivande verksamhet -1 16,1 0,8-92,0 -') ) 24,1-3,0 Teknik och ftirvaltningsstöd '49,7-36,4 13,3 varav: fastighet & städ -4,3-4,1 0,2 mark och anläggning -35,4-35,9-0,5 måltidsservice -2,1-2,8-0,7 ledning, it, servicefunktionen, säkerhet -7,9 6,4 14,3 Administrativt stöd -54,1-52,5 l16 Politisk organisation -9r7-9r7 0'0 Finansftirvaltning (verksa mhetskostnad) 38,1 -l 703,8 1741,1 60,2-1633,4 151,8 21, ,1 37,9 124,4 86,5 Budget 2014 inklusive ombudgeteringar fiir löneökningar 2014 och omorganisation SOC/TOF (enligt beslut ikf t40224). Investeringsredovisning, Mkr Budget Ombudg S:a Prognos Avvikelse 20L4 fr t Utbildning och kultur Socialtjänst Samhällsbyggnad Teknik och ldrvaltningsstöd Administrativt stöd 19,4 2,6 71,7 163,5 11 0,3 1,6 36,6 54,5 2,4 19, 18,0 108,3 2l 5,1 4,2 158,0 194,5 4,6 1,7 0,0-49,7 23,5 0,5 SUMMA 259,9 95,4 355, Ombudgetering från bokslut 2013 enligf KF Kontorsinventarier Råda säteri på 170 tk redovisas nu under TOF enligt ombudgeteringsbeslutet (tidigare redovisat under ADM)' 5 9

12 HÄRRYDA KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 20t Sida ÄneuDE 4 Dnr 2014KS POLITISKA INRIKTNINGSMÄL FÖR FASTIGHET Från miljö- och näringslivsberedningen ftireligger ftirslag om politiska inriktningsmål fìir fastighet. Kommunfullmäktige överlade om fürslageti $ Kommunstyrelsens ftirslag till beslut i kommunfullmäktige (Ks $ ) O o Fullmfütige antar politiska inriktningsmål ftjr fastighet enligt miljö- och nåiringslivsberedningens fü rslag. Fullmäktige överlämnar de politiska inriktningsmålen till kommunstyrelsen für upprättande av politiska verksamhetsmåi. 10

13 HÄRRYDA KOMMUN Milj ö- och näringslivsberedningen 1 (3) Dnr 2014KS Kommunfullmåiktige KOMMENTARER AVSEENDE FORSLAG TILL POLITISKA INRIKTNINGS. MÅL FÖR FASTIGHET Uppdrag och bakgrund Kommunfullmåiktiges miljö- och näringslivsberedning har under mandatperioden arbetat fram ftirslag till politiska inriktningsmål fiir fastighet. Arbetet har skett efter den modell och det arbetssätt kring målstyrning som har fastställts i fullmäktige. Målstyrningen avser loknlt antagnapolitiska mål som blir styrande ftir verksamheterna. Verksamheterna styrs också av lagar och ft)rordningar. Fullmäktige avgör om det utifran den strategiska planen finns behov av att arbetafram eller omarbeta måldokument ñr något av kommunens verksamhetsområden. Politiska inriktningsmål 2ir av övergripande karaktär och anger ett önskvärt framtida tillstånd. De skall vara formulerade så att de ar latta att fürstå och så att de kan utgöra grund ftir upprättande av och beslut om politiska verksamhetsmåi. De lir inte direkt tidsbestämda eller direkt mätbara men inriktningsmålen skall kännas realistiska och de bör kunna nås inom en eller två mandatperioder. För att detta krav skall kunna infrias måste håinsyn tas till de resurser som kommunen har i sin budget ftir verksamheten. Fastställd budget är överordnad politiska inriktningsmåi. Arbetssätt och samråd Beredningen har haft som utgångspunkt en utvärdering av befintliga inriktningsmål ftir fastighet och bedömt hur väl indikatorer och verksamhetsmål ståimmer överens och styr mot befintliga inriktningsmåi. Utvärderingen har utgått från verksamhetsberättelser och dialog med bl.a. ftirvaltningen. Efter utvärderingen beslutade beredningen att utarbeta nya och omformulerade inriktningsmål då befintliga var uppnådda (ingår i ordinarie verksamhet) eller inte bedömdes vara tillräckligt relevanta, styrande eller uppftiljningsbara. Ett exempel är att det befintliga inriktningsmålet "Planering och bästa ekonomiska utfall avgör om fastigheter skall ägas, fürvärvas, hyras, hyras ut eller avyttras. Langsiktig kostnadseffektivitet är styrande" anses som uppfyllt. Uppftiljningen mäts genom att en fastighetsñrteckning kontrolleras varje år i arbetet med LRP (lokalresursplan). Förvaltningen menar att detta mål beskriver en ordinarie verksamhet utifrån det uppdrag som Fastighet har och den budgetprocess vi anvåinder oss av i Härryda kommun och inriktningsmålet kan därför utgå. 11

14 2 (3) Beredningen har analyserat vilka inriktningsmål som är relevanta ftir oss på kommunal nivå, vad vi tycker rir viktigt och vad som skall prioriteras. Beredningens kommentarer och överväganden Beredningen har haft en grundlig diskussion kring vad som åir skillnaden på fastighet, lokaler agdaav kommunen och lokaler hyrda av kommunen och hur vi skall uttrycka oss i inriktningsmålen für att få en enhetlighet och tydlighet. Utifrån fastighets uppgift (se nedan) har vi valt att använda och fokusera på lokaler i målen. Fastighets uppgift enligt verksamhetsplanen är att kostnadseffektivt tillgodose verksamheterna med ändamålsenliga lokaler och att ftirvalta och underhålla befintliga lokaler. Verksamheten och de byggnader som fastighet uppftir och ft)rvaltar påverkas av en måingd lagar och ffirordningar inom främst plan-, bygg- och miljöområdet. Därtill hnns exempelvis arbetsmiljölagen som ställer krav på de lokaler som sektorn tillhandahåller. Lagen om offentlig upphandling styr hur nyproduktion sker. Jordabalken styr de flesta hyresavtalsftirhållanden. Kommunens handikappolitiska handlingsplan och dess avsnitt om tillgzinglighet styr hur nya och befintliga lokaler utformas och anpassas. Fastighet arbetar efter kommunens miljöpolicy, energiplan och tar håinsyn till kulturella och estetiska värden som kommunens lokaler representerar. Beredningen har valt att dela in de nya inriktningsmålen i fyra områden och nedan kommenteras varje område var ftlr sig. Inrihningsmål område tillgcinglighet :. Kommunens lokaler är till glin gli ghetsanpassade. Kommentar: Beredningen har diskuterat innebörden av begreppet tillgänglighet samt skillnaden på offentliga och icke offentliga lokaler. Kravet pä att avhjälpa enkelt avhjälpta hinder finns i 8 kap 2 $ andra stycket och 12 $ andra stycket PBL (plan- och bygglagen). Förvaltningen arbetar med detta löpande, men åir inte klara. Beredningen anser att detta är prioriterat och vill med målet sätta fokus pä att bli klara med detta. Inr ihnings mål omr åde r e s ur s anv cindande :. Kommunens lokaler nyttjas optimalt över tid. Kommentar: Beredningen har diskuterat flera olika faktorer kring lokaler som t.ex. ändamålsenlighet, resursanvlindande över tid, ekonomi, nyttjandegrad, flexibilitet, underhåll o.s.v. Vi vill att vi använder våra lokaler på bästa möjliga sätt. Utifrån Fastighets uppdrag åir detta naturligt att sträva efter och beredningen har samlat alla faktorer under begreppet optimalt. Inrihningsmål område energi :. Energiftirsörjningen i kommunala lokaler är langsiktigt hållbar (genom riskspridning mellan energikällor).. Energianvändningen i kommunala lokaler ñljer beslutade mål ftir energieffektivise-.ing. Kommentar: Beredningen har haft mycket diskussion om byggande och utformning av nya och befintliga lokaler och hur man arbetar med flera olika lösningar für ftirnybar 12

15 3 (3) energi. Vikten av att inte låsa upp sig vid ett "system" och att ftilja utvecklingen anses viktig. Beredningen har också noterat att det finns verksamhetsmål i energieffektiviseringsstrategin från 2010 som vi tycker är viktiga att folja. Inriktningsmål område trygghet och srikerhet :. Kornmunens lokaler är långsiktigt säkra, trygga och hälsosamma. Kommentar: Beredningen har diskuterat vikten av att de som nyttjar våra lokaler skall må bra och känna sig trygga där. Beredningen vill också framföra att utemiljön kring våra lokaler måste ingå i helhetsperspektivet. Utformning, materialval, ventilation och giftfria lokaler är andra faktorer som beredningen framhåller. Beredningen har även diskuterat vikten av kulturella och estetiska värden i bevarandet av kommunägda lokaler t.ex. Råda Säteri. Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet eftersom något barnperspektiv inte gör sig gällande i frågan. Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar politiska inriktningsmål for fastighet enligt miljö- och näringslivsberedningens fiirslag. Fullmäktige överlämnar de politiska inriktningsmålen till kommunstyrelsen frir upprättande av politiska verksamhetsmåi. MILJÖ- OCH NÄRINGSLIVSBEREDNINGEN Per Vorberg Beredningsledare øfh.\ Susanne Fox B erednings sekreterare 13

16 HÄRRYDA KOMMUN Milj ö- och nåiringslivsberedningen 1(2) Dnr 2014KS Kommunfullmåiktige POLITISKA INRIKTNINGSMÅL FÖR FASTIGHET Förord Beredningen har haft som utgångspunkt den beskrivning av uppdrag som återges i verksamhetsberättelsen enligt nedan och har i kommentarerna utñrligare beskrivit bakgrund, tankar och resonemang från arbetets gång. Fastighets uppgift är att kostnadseffektivt tillgodose verksamheterna med ändamålsenliga lokaler och att fiirvalta och underhålla befintliga lokaler. Verksamheten och de byggnader som fastighet uppftir och fiirvaltar påverkas av en måingd lagar och ft)rordningar inom fråimst plan-, bygg- och miljöområdet. Dtirtill hnns exempelvis arbetsmiljölagen som ställer krav på de lokaler som sektorn tillhandahåller. Lagen om offentlig upphandling styr hur nyproduktion sker. Jordabalken styr de flesta hyresavtalsftirhållanden. Kommunens handikappolitiska handlingsplan och dess avsnitt om tillgèinglighet styr hur nya och befintliga lokaler utformas och anpassas. Fastighet arbetar efter kommunens miljöpolicy och energiplan. Beredningen ftireslår att ftirvaltningen arbetar med ftiljande politiska inriktningsmåi. MåI Omr åde t ill gcingl i ghe t : o Kommunens lokaler air tillgringlighetsanpassade Omr åde r e sur s anv cindqnde : o Kommunens lokaler nyttjas optimalt över tid Område energi:. Energiftirsörjningen i kommunala lokaler är långsiktigt hållbar (genom riskspridning mellan energikällor).. Energianvändningen i kommunala lokaler ftiljer beslutade mål lor energieffektivisering. Område trygghet och sdkerhet: o Kommunens lokaler åir långsiktigt säkra, trygga och hälsosamma. 14

17 2 (2) Politisk utvärdering En av beredningarnas uppgifter är att löpande utvärdera fastställda måldokument. Utvärderingen görs genom analys av ftirvaltningens verksamhetsberättelse samt genom kontinuerliga kontakter med ftirvaltningen. För varje politiskt inriktningsmål ftr fastighet skall kommunstyrelsen upprätta verksamhetsmåi. Verksamhetsmålen utgör ett viktigt underlag ftir den politiska utvärderingen. Milj ö- och näringslivsberedningen Per Vorberg 15

18 HARRYDA KOMMTIN Kommunfullmäktige SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 20t Sida AREN DE 5 Dnr 2014K s32e ot2 POLITISKA INRIKTNINGSMÅL FÖR LANDVETTER STAD Från infrastrukturberedningen fiireligger ftirslag om politiska inriktningsmål ftir Landvetter stad. Kommunfullmäktige överlade om fürslageti g 9I120I4. Kommunstyrelsens behandling (Ks $ ta) Yrkanden Annette Eiserman-Wikström (M) yrkar att fullmäktige antar politiska inriktningsmål ftir Landvetter stad enligt infrastrukturberedningens förslag och att fullmfütige överlåimnar de politiska inriktningsmålen till kommunstyrelsen ftir upprättande av politiska verksamhetsmåi. Leif Persson ( - ) yrkar med instämmande av Brita Dermark (Kp) avslag på frirslaget till politiska inriktningsmål ftir Landvetter stad. Efter ställd proposition på Annette Eiserman-Wikström yrkande och Leif Perssons avslagsyrkande finner ordfüranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Annette Eiserman-V/ikströms yrkande. Kommunstyrelsens färslag till beslut i kommunfultmäktige (Ks $ a) o Fullmaiktige antar politiska inriktningsmål ftir Landvetter stad enligt infrastrukturberedningens ftirslag. Fullmäktige överlämnar de politiska inriktningsmålen till kommunstyrelsen ftir upprättande av politiska verksamhetsmål. Mot kommunstyrelsens beslut reserverade sig Leif Persson ( - ) och Brita Dermark (KP). justerande 16

19 HARRYDA KOMMUN Infrastrukturb eredningen Lotta Kjällström 20r Kommunfullmäktige r (2) Dnr 2014K KOMMENTARER AVSEENDE FORSLAG TILL POLITISKA INRIKTNINGSMÅL FÖR LANDVETTER STAD Uppdrag och bakgrund Kommunfullmäktiges infrastrukturberedning har under våren 2014 arbetat fram förslag till politiska inriktningsmål för Landvetter stad. Uppdraget har lämnats av fullmäktiges presidium Arbetet har skett efter den modell och det arbetssätt kring målstyrning som fastställts i fullmäktige. Målstyrningen avser lokalt antagna politiska mål som blir styrande för verksamheterna. Verksamheterna styrs också av lagar och förordningar. Fullmäktige avgör om det utifrån den strategiska planen hnns behov av att arbefa fram eller omarbeta måldokument för något av kommunens verksamhetsområden. Politiska inriktningsmål är av övergripande karaktär och anger ett önskvärt framtida tillstånd. De skall vara formulerade så att de är lätta att forstå och så att de kan utgöra grund för upprättande av och beslut om politiska verksamhetsmål. De är inte direkt tidsbestämda eller direkt mätbara, men inriktningsmålen skall kännas realistiska. Inriktningsmålen för Landvetter stad tu i förhållande till övriga av kommunfullmäktige antagna inriktningsmål framtagna för en längre tidsperiod. Det är möjligt att vid behov successivt revidera och precisera målen. Arbetssätt och samråd Under 2014har infrastrukturberedningen arbetat med att fafram förslag till inriktningsmål för Landvetter stad. Arbetet har genom diskussioner och grupparbeten, en füreläsning av Tobias Nordström, planeringsarkitekt på Spacescape AB om hur vi bygger stadskvalitet och genom rapporter kring erfarenheter av större samhällsbyggnadsprojekt samt studier om framtidens samhälle lett fram till ett förslag till inriktningsmåi. Förslag till mål har diskuterats med kommunfullmäktiges presidium och ledningsgruppen för sektorn för samhällsbyggnad. Beredningens kommentarer och överväganden Utbyggnaden av Landvetter stad, med cirka invånare, skall ses som en del i genomförandet av den för regionen fastlagda strukturbilden. Den planerade utvecklingen av Landvetter Airport city kommer inom en tioårsperiod innebära en fördubbling av antalet arbetstillfüllen i området. Det nya samhället kopplat till utbyggnaden av Airport city ger en unik möjlighet att skapa en stadsbildning som skall ske genom ett långsik- 17

20 2 (2) tigt hållbart samhällsbygge; ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Landvetter stad kommer att utvecklas till ett stationssamhälle som innehåller bostäder, verksamheter och servicefunktioner. Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet. Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar politiska inriktningsmål för Landvetter stad enligt infrastrukturberedningens förslag. Fullmäktige överlämnar de politiska inriktningsmålen till kommunstyrelsen för upprättande av politiska verksamhetsmåi. INFRA S TRUKTURBEREDNIN GEN Lars-Erik Kilebyh Beredningsledare Thomas Vice beredningsledare 18

Plats och tid för Rådasjön (fd A-rummet), kommunhuset, Mölnlycke sammanträde måndagen den 16 februari 2015 kl 16.00

Plats och tid för Rådasjön (fd A-rummet), kommunhuset, Mölnlycke sammanträde måndagen den 16 februari 2015 kl 16.00 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-02-09 Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen - information Plats och tid för Rådasjön (fd A-rummet), kommunhuset, Mölnlycke sammanträde måndagen den 16 februari 2015 kl 16.00 Ärenden

Läs mer

MEDBORGARDIALOG I HÄRRYDA KOMMUN. 1 2014-10-30 Administrativt stöd Copyright Härryda kommun

MEDBORGARDIALOG I HÄRRYDA KOMMUN. 1 2014-10-30 Administrativt stöd Copyright Härryda kommun MEDBORGARDIALOG I HÄRRYDA KOMMUN 1 2014-10-30 Administrativt stöd INNEHÅLL SKL:s projekt om medborgardialog Process för medborgardialog i Härryda kommun Dialog om framtida boende för personer med funktionshinder

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL 2014-12-09 Annette Eiserman-Wikström, kommunstyrelsens ordförande 1 2014-12-09 Administrativt stöd INNEHÅLL Välkommen till Härryda kommun Organisation och rollfördelning

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum KALLELSE Datum 2016-11-03 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndag 21 november 2016, kl. 17:30 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande

Läs mer

A/^A-/ C\/ [1//\A/ C EvaRydén. S Anna Palmér, $$ 326-331 V Kerstin Sandberg, tj ers $ 325 S Thomas Gustafsson, tj ers S Siw Hallbert

A/^A-/ C\/ [1//\A/ C EvaRydén. S Anna Palmér, $$ 326-331 V Kerstin Sandberg, tj ers $ 325 S Thomas Gustafsson, tj ers S Siw Hallbert HÄRRYDA KOMMUN SAM MANTRADES PROTOKOLL 2015-1 l-09 I (8) Plats och tid Paragrafer Beslutande Kommunhuset i Mölnlycke, måndagen den 9 november 2015, kl. 16.00-20.00 32s-33r M Per Vorberg, ordf. S Mats Werner

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

2. Överläggning om förslag till näringslivspolitiska inriktningsmål. 3. Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter

2. Överläggning om förslag till näringslivspolitiska inriktningsmål. 3. Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter K R O N O L O G I S K T R E G I S T E R 2 0 1 2 Kommunfullmäktige Sammanträde den 30 januari 1. Allmänpolitisk debatt 2. Överläggning om förslag till näringslivspolitiska inriktningsmål 3. Strategi för

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

3. Antagande av detaljplan för del av Hällingsjö 1:43 m. fl. Källarbacken i Hällingsjö.

3. Antagande av detaljplan för del av Hällingsjö 1:43 m. fl. Källarbacken i Hällingsjö. K R O N O L O G I S K T R E G I S T E R 2 0 1 4 Kommunfullmäktige Sammanträde den 27 januari 1. Allmänpolitisk debatt. 2. Justering av kommunalt bidrag till vägupprustning 3. Antagande av detaljplan för

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Tid Måndgen den 26 oktober 2015, kl 17.00-17.10. Ann-Christine Furustrand (S) 2015-10-27-2015-1 1-16. Kommunstyrelsen

Tid Måndgen den 26 oktober 2015, kl 17.00-17.10. Ann-Christine Furustrand (S) 2015-10-27-2015-1 1-16. Kommunstyrelsen Sam manträd esp roto ko ii för Kommunstyrelsen Tid Måndgen den 26 oktober 2015, kl 17.00-17.10 Plats Närvarande Utses att justera, 13:2 Largen, Alceahuset, Åkersberga Enligt bifogad närvarolista Ann-Christine

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Kommunfullmäktige (23) Se särskild förteckning

Kommunfullmäktige (23) Se särskild förteckning Kommunfullmäktige 2007-10-22 1 (23) Plats och tid Kulturhuset, Mölnlycke, måndagen den 22 oktober 2007 kl 18.00 20.20 Paragrafer 157-175 Beslutande Se särskild förteckning Övriga deltagande Ersättare enligt

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun FÖRFATTNINGSAMLING (7.16) Handikappolitiskt program för Orust kommun 2010 2014 Handikappolitiskt program Övergripande handlingsplan Dokumenttyp Planer Ämnesområde Handikappolitik Ägare/ansvarig Stabschef

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

ùæ4/^{^- C Eva Rydén S Ar ra Palmer S Adrian Avdullahu S Siw Hallbert FP Hans Hofflander, tj ers 2014_03_24 KD LeiÊOve Bohlin SD Calle Johansson

ùæ4/^{^- C Eva Rydén S Ar ra Palmer S Adrian Avdullahu S Siw Hallbert FP Hans Hofflander, tj ers 2014_03_24 KD LeiÊOve Bohlin SD Calle Johansson HARRYDA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-16 r (12) Plats och tid Paragrafer Beslutande Kommunhuset i Mölnlycke, måndagen den 16 mars 2015, kl 16.00-19.05 89-99 M Per Vorberg ordf S Mats Werner M Evalotta

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Administrativt stöd Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-11 INNEHÅLL SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE MED PILAR 2 SAMMANSTÄLLNING

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av årsredovisning Socialnämnden Halmstads kommun

Granskning av årsredovisning Socialnämnden Halmstads kommun Granskning av årsredovisning Socialnämnden Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2012 Inger Andersson Kerstin Sikander Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Granskningsresultat... 3 Verksamhetsredovisning...

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar.

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 40 Socialnämndens strategi för Vård och omsorg revidering SN-2016/99 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta reviderad

Läs mer

Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun

Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

û/t KOMMUN SD Calle Johansson .../.[A,Ð. Mats Werner Datum för anslass nedtagande HÄRRYDA I (4) MP Birgitta Olsson

û/t KOMMUN SD Calle Johansson .../.[A,Ð. Mats Werner Datum för anslass nedtagande HÄRRYDA I (4) MP Birgitta Olsson HÄRRYDA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-06-21 I (4) Plats och tid Paragrafer Beslutande Övriga deltagande Kommunhuset i Mölnlycke, tisdagen den 2l juni 2016, kl 16.00-17.40 2rl-212 M Per Vorberg, ordf

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar

Till: Socialnämnden. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av ensamkommande barn och ungdomar KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen III KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen 2013-02-18 Diariem ~~.Dc'J6 Kopia Han?I" s~.rm... '''~s.:''''...,,\.c.r ~. 2013-02- 2 6 Till: Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013

Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Granskning av hur landstingsstyrelsen redovisar måluppfyllelse i delårsrapporten per april 2013 Rapport nr 05/2013 Juni 2013 Eva Moe, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys... 3 1.1.

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-12-18 Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Överenskommelsen Överenskommelsen är en skriftlig gemensam avsiktsförklaring mellan offentlig sektor och idéburen sektor/civilsamhället.

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2003-01-15

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2003-01-15 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 1 Presentation av verksamheten Cheferna för biblioteks-, fritids- och kulturenheterna gör en kortare presentation av respektive verksamhet och de ekonomiska förutsättningarna

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (9) 2013-06-05 1 (9) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik Ajournering 10.30-11.30 för gruppmöten 5 juni 2013 kl. 08.30 11.30 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Folkhälsa i Bollnäs kommun

Folkhälsa i Bollnäs kommun KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Karin Bjellman 2014-02-24 Dnr 13-0121 Folkhälsa i Bollnäs kommun 2014 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014 02 24 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro

Läs mer

2. Ändrade ägarförhållanden för spillvattentunnel som ägs av Härryda kommun. 3. Boende för ensamkommande flyktingbarn i Landvetter och Mölnlycke.

2. Ändrade ägarförhållanden för spillvattentunnel som ägs av Härryda kommun. 3. Boende för ensamkommande flyktingbarn i Landvetter och Mölnlycke. K R O N O L O G I S K T R E G I S T E R 2 0 1 6 Kommunfullmäktige Sammanträde den 25 januari 1. Allmänpolitisk debatt. 2. Ändrade ägarförhållanden för spillvattentunnel som ägs av Härryda kommun. 3. Boende

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Utfallsprognos per 31 mars 2015

Utfallsprognos per 31 mars 2015 Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse -04-23 1(6) Henrik Nilsson 046 35 55 21 henrik.nilsson3@lund.se Kommunstyrelsen Utfallsprognos per 31 mars 1 Sammanfattning Årets första utfallsprognos

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-29 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 29 januari 2015, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1. Upprop 2 Val av två protokolljusterare och tid och plats

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2016 och gällande från den 1 januari 2017 1 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH

Läs mer

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-03-07 62 Dokumentansvarig Anhörigsamordnare/BA Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Regelverk...5

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

3 Antagande av detaljplan för del av Solsten 1:122, Pontus hus i Mölnlycke

3 Antagande av detaljplan för del av Solsten 1:122, Pontus hus i Mölnlycke K R O N O L O G I S K T R E G I S T E R 2 0 1 0 Kommunfullmäktige Sammanträde den 25 januari 1 Allmänpolitisk debatt 2 Rapport från demokratiberedningen 3 Antagande av detaljplan för del av Solsten 1:122,

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-10-01 1 (20)

Kommunstyrelsen 2007-10-01 1 (20) Kommunstyrelsen 2007-10-01 1 (20) Plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, måndagen den 1 oktober 2007 kl 17.00 17.40 Paragrafer 261-277 Beslutande m Annette Eiserman-Wikström, ordf s Ing-Marie Samuelsson

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund Sammanträdesdatum Sida 1/18 Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00 21:30 ande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-04-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:132 Anna- Maarit Tirkkonen 1 (2) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-14.15 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Bäcken

Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Bäcken PROTOKOLL 1(16) Tid: Kl 08:00-12:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s, 7-24, 26-30 Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 388 Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Yvonne Lundin Granskning av delårsrapport 2013 Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2016-01-25 13 (2e) s10 Folkhälsopolicy (KS 2015. 126) Beslut Kommunstyrelsen skickar förslaget till folkhälsopolicy på remiss till nämnderna till och med den 3o

Läs mer

Förslag på att införa sociala investeringsfonder

Förslag på att införa sociala investeringsfonder 2013-04-02 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förslag på att införa sociala investeringsfonder Beslutsunderlag Budget 2013 med plan för 2014 och 2015, beslutad i KF den 26 november 2012 Individ- och omsorgsförvaltningens

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Dnr 2013/46 Id 50165 Funktionshinderpolitiskt program 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-27 173 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby kommun Funktionshinderpolitik handlar om mer än

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Reviderad 2012-03-26 1/8 Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se Bankgiro

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30 11:45 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer