Protokoll från GRAMKO:s och SAM-kommitténs möte 20 november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från GRAMKO:s och SAM-kommitténs möte 20 november 2014"

Transkript

1 GRAMKO Gruv- och mineralindustrins Arbetsmiljökommitté Protokoll nr 3/2014 Protokoll från GRAMKO:s och SAM-kommitténs möte 20 november 2014 Plats: Nordkalotten Hotell och Konferens, Luleå Närvarande: Anders Henriksson, ordf Hans Engberg Håkan Krekula Sten Askmyr Mats Lejerbäck Hans Jönsson Boliden Mattias Hedlund Boliden Samuel Bäckman Boliden Lars Carlsson Boliden Jarl Oscarsson Boliden Rönnskär Simon Stenberg Björkdalsgruvan Jörgen Ingvarsson Zinkgruvan Lars Granqvist Pahlén Bergteamet Tommy Johansson Bergteamet Hans Muckenhirn Dannemora Mineral Peter Stenberg Nordkalk Åsa Dahlfors Arbetsmiljöverket Lars-Erik Folkesson IF Metall Conny Lundberg IF Metall Kennet Morin Unionen Cecilia Andersson, sekr SveMin Emma Härdmark SveMin Margareta Jernelöv Industriarbetsgivarna Maria Hagberg Forss Industriarbetsgivarna Ing-Marie Andersson Högskolan i Dalarna Gunnar Rosén Högskolan i Dalarna Magnus Nygren Luleå Tekniska Universitet (punkt 10) Anmält förhinder: Hans Andersson Fredrik Cullberg Dick Carlsson Tuija Havela Tomas Strömberg Northland Resources Cementa Zinkgruvan Zinkgruvan

2 2 1 Mötets öppnande och godkännande av dagordning Mötet öppnades av ordförande Anders Henriksson och föreslagen dagordning godkändes. En presentationsrunda gjordes och nya deltagare hälsades välkomna. 2 Föregående mötesprotokoll En genomgång gjordes av föregående mötesprotokoll från GRAMKO 14 maj 2014 och SAMkommittén 13 maj I punkt 5 i GRAMKO:s protokoll finns beslut om att ett förslag på en mall ska tas fram för det dokument som enligt 52 i föreskrifterna om berg- och gruvarbete ska upprättas för samordningen. Cecilia ansåg att det var svårt att ta fram en allmän mall eftersom förutsättningarna är olika på företagen och vid olika entreprenadarbeten. Bergteamet har en mall för detta och lovade skicka den till Cecilia. Frågan diskuteras vidare på nästa möte i Ag Teknik. Protokollen godkändes därefter och lades till handlingarna. 3 Aktuella frågor från företagen Ingreppsskydd för transportörer Arbetsmiljöverket har ställt krav på angående otillräckligt ingreppsskydd på bandtransportörer. Frågan har tidigare diskuterats i GRAMKO och GRAMKO:s tolkning av gällande standard har skickats till Arbetsmiljöverket. Svensk Maskinprovning (SMP) har nyligen gjort en utredning av tolkningen av standarden vilken stödjer :s och GRAMKO:s tolkning. Ett möte kommer inom kort att hållas med Arbetsmiljöverket i i Kiruna. SIS TK301 Arbetsmiljöledningssystem Företagens/branschens eventuella behov av att medverka i rubricerade ISO-standardiseringsgrupp diskuterades. Konstaterades att det inte finns något tryck från företagen om att delta. Teknikföretagen deltar i arbetet och Cecilia kommer att ta upp frågan med Teknikföretagen, för att få mer information. Standard SS-EN 619 Transportörer och transportsystem - Säkerhets- och EMC-krav för utrustning för mekanisk hantering av enhetslaster är under omarbetning. Per-Erik Jönsson, vill uppmana företag inom processindustrin att delta i en svensk standardiseringsgrupp. Se bilaga 1. Gruvbranschen är genom och Boliden Rönnskär representerade i standardiseringsgruppen SS- EN 619 om bandtransportörer och det konstaterades att dessa två standarder har mycket gemensamt. 4 GRAMKO:s och SAM-kommitténs verksamhet 2015 Information från GRAMKO:s strategimöte Anders informerade från mötet. Det föreslås att komplettera GRAMKO:s verksamhetsplan med två fokusområden, Säkerhetskultur och Säkerhet vid entreprenadarbeten. GRAMKO:s fokusområden och verksamhetsplan Verksamhetsplanen godkändes av GRAMKO, se bilaga 2 och sammanfattning av fokusområden i bilaga 3. Aktiviteter för de nya fokusområdena diskuterades. - Säkerhetskultur: Materialet från Prevent planeras vara klart i mars och en work shop är inplanerad 26 maj. Fortsatta aktiviteter kommer att krävas för att sprida och uppmuntra användningen av

3 3 materialet på företagen. Ett förslag som togs upp var att utbilda säkerhetsinspiratörer på företagen för att uppmuntra till aktiviteter inom säkerhetskulturarbetet (exempel från Sandvik). - Säkerhet vid entreprenadarbeten: Ett antal aktiviteter diskuterades - Pågående forskning. Bevakning av forskning inom området, Cecilia ansvarar. - Kravspec och rutiner vid entreprenadarbeten. Ag Teknik får i uppdrag att sammanställa företagens olika rutiner. - Seminarium/work shop. Mötet föreslår att detta blir temat för GRAMKO- SAM-kommitténs seminarium Förbättrad statistik för entreprenörer. Statistikgruppen arbetar med denna fråga. SAM-kommitténs verksamhetsplan 2015 Ett förslag på verksamhetsplan för 2015 diskuterades. Det beslutades om följande tillägg till verksamhets-/aktivitetsplanen, se bilaga 4: - Besök på Luleå Tekniska Universitet i maj Eventuellt uppdrag från den partssammansatta arbetsgruppen Balans i Livet kring ämnet arbetsrelaterad stress Högskolan i Dalarna har som avsikt att göra en ansökan till Vinnova som en fortsättning på pågående förstudie Attraktiv gruva för alla. Inom denna projektansökan kan det finnas utrymme att ha ett delprojekt med inriktning mot säkerhetskultur i gruvan och/eller säkerhet vid entreprenadarbeten. Se vidare under pkt 10. Rapport från GRAMKO:s arbetsgrupper - Arbetsgrupp Bergmekanik Håkan Krekula presenterade en sammanställning över tillbud och olycksfall orsakade av fallande sten vid arbeten nära gaveln, se bilaga 5. Sammanställningen är en del i det arbete som genomförs tillsammans med Ag Teknik i syfte att förbättra säkerheten vid arbeten nära gaveln. Nästa steg i detta arbete är att definiera utvecklings-/förbättringsområden. Håkan informerade vidare om att Ag Bergmekanik fått två nya deltagare, Michael Meyer, Dannemora och Bo Österstrand, Björkdalsgruvan. - Arbetsgrupp Brandskydd Samuel Bäckman informerade om arbetet i Ag Brandskydd. Arbetet i Ag Brandskydd har fokuserats på revideringen av brandskyddshandboken och målet är att den nya versionen ska vara klar i maj En fråga angående kravet på räddningskammare har lyfts i både arbetsgrupp Teknik och Brandskydd. I Brandskyddshandboken står idag att räddningskammare ska ha säker tillgång till andningsluft i minst fyra timmar. Tester har visat att vid större fordonsbränder kan brandförloppet pågå i åtta timmar. Arbetsgrupp Brandskydd diskuterar om kravspecifikationen för räddningskammare ska ändras. En dialog kommer att föras med Arbetsmiljöverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). - Arbetsgrupp Medicin Mats Lejerbäck informerade om att gruppens arbete fokuserat på planeringen av seminariet. - Arbetsgrupp Teknik Sten Askmyr informerade om gruppens genomförda och planerade aktiviteter. Se även PM utskickat inför GRAMKO-mötet.

4 4 Branschgemensamma larmvärden för CO och NO 2 Ett förslag till branschrekommendation för larmvärden för CO och NO 2 har tidigare diskuterats på GRAMKO:s möte. Förslaget har därefter diskuterats i Ag Teknik och varit på remiss hos företagen. Beslut: GRAMKO beslutade att godkänna förslaget på larmvärden. Se bilaga 6 Ag Teknik håller på att komplettera rekommendationen för larmvärden med rekommendationer på praktisk tillämpning och rutiner för gaslarm. En tolkningsfråga som handlar om tidsvägt medelvärde i föreskrifterna om hygieniska gränsvärden har diskuterats i Ag Teknik och frågan behöver redas ut innan rutinerna kan färdigställas. Hans Muckenhirn och Roland Kullebjörk har kontaktat AV för att få ett klargörande i frågan. Frågan tas upp på nästa möte i Ag Teknik. 5 SAM-kommitténs aktiviteter Cecilia Andersson och Lars-Erik Folkesson rapporterade om läget i Prevent-projekten. Frågan uppkom hur projektet och materialet om säkerhetskultur ska lanseras och implementeras. Beslutades att arbetsgruppen inom Prevent, vari Cecilia Andersson, Conny Lundberg och Kennet Morin ingår, får fundera vidare på hur lansering lämpligen bör ske och hur utbildning i materialet kan organiseras. Se även pkt 4. Bullerprojektet kommer att starta under våren Information från Arbetsmiljöverket Åsa Dahlfors informerade om följande. Kvartsföreskriften är ute på remiss till den 19 december och planeras träda i kraft under våren. Den innehåller 4 paragrafer med sanktionsavgifter. En inspektionsinsats kommer att göras inom gruv- /bergarbete med inriktning på kvarts. Under 2014 har fyra dispenser beviljats för 36 bergrensningsparagrafen i berg- och gruvföreskrifterna. Gamla dispenser kommer att behöva förnyas i och med den nya berg- och gruvföreskriften (ny föreskrift i och med införandet av sanktionsavgifter). Arbetsmiljöverket har fått förfrågningar om vad den nya standarden om nytillverkning av maskiner, SS-EN :2014, kommer att innebära, bland annat vad gäller tolkningen av begreppet fullgott skydd. Det bör påpekas att gamla maskiner ska följa den gamla standarden. Vad gäller tidplan för eventuell ny sprängföreskrift, så pågår för närvarande utredning om vilka paragrafer som är otydliga och behöver revideras. Beslut kommer att fattas därefter. Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda frågan om lämpligheten och möjligheten att införa ett större beställaransvar för den som anlitar entreprenörer. 7 EU-frågor Cecilia rapporterade följande. EU-kommissionen håller på att ta fram förslag på nya gränsvärden för ett antal ämnen, däribland kolmonooxid (CO) och kväveoxider (NO och NO 2 ), se bilaga 4. När EU-kommissionen beslutat om förslaget har medlemsländerna 18 månader på sig att implementera de nya gränsvärdena. Position paper har skrivits och skickats till EU-kommissionen från de partsgemensamma grupperna Social

5 5 Dialogue Extractive Ind och Standing Working Party Extractive Ind och även från Euromines och SveMin. Se bilaga 7 för SveMins position paper. Övriga finns på SveMins hemsida. EUs strategi för arbetsmiljöfrågor håller på att ses över. Regeringen har ambitionen att för svenskt vidkommande och tillsammans med arbetsmarknadens parter, ta fram en ny nationell arbetsmiljöstrategi. Även Arbetsmiljöverket avser att inleda en dialog med parterna om hur de ställer sig till en ny EU-strategi. 8 Seminarium GRAMKO/SAM-kommitténs seminarium 2014 Konstaterades att mellan deltagare kom till årets arbetsmiljöseminarium om ledarskap och medarbetarskap. Utvärderingarna, som inlämnades av 103 deltagare, innehöll bl a följande reflektioner. - Bra föreläsare - Lena Abrahamssons föredrag fick negativ kritik från några personer. Dessa kände inte igen sig i beskrivningen och tyckte inte att den gav en rättvis bild för gruvbranschen - Arbetsmiljöverkets generaldirektör talade för övergripande - Moderatorn var ej tillräckligt bra på att följa upp svar och ställa frågor - Dålig ventilation GRAMKO/SAM-kommitténs seminarium 2015 Beslut seminarium 2015: Tid: Onsdagen den 18 november kl Plats: Nordkalotten hotell och konferens i Luleå Tema: säkerhet vid entreprenadarbeten En arbetsgrupp för seminariet utses på GRAMKO:s möte i februari. 9 SveMins arbetsmiljöpris 2015 Förslag på tema till priset 2015 diskuterades. Samtliga deltagare funderar och beslut tas på GRAMKO:s möte i februari. 10 Pågående forskning - Effektivare SAMverkan Säkrare arbetsmiljö för entreprenörer Magnus Nygren, LTU, presenterade det pågående forskningsprojektet Effektivare samverkan säkrare arbetsmiljö för entreprenörer. Fokus ligger på dynamiska entreprenörsförhållanden. Projektet omfattar följande delar - Strategiskt utvecklingsarbete - Samordning och samverkan - Entreprenörers säkerhet Förutom säkerhetskultur och fysiska risker lägger man särskild vikt på hur man kan reducera osäkra organisatoriska förhållanden. Se bilaga 8 - Attraktiv gruva för alla Ing-Marie Andersson och Gunnar Rosén från Högskolan i Dalarna presenterade projektet Attraktiv gruva - för alla. Projektet är en pilotstudie med finansiering från Vinnova. I ett antal delprojekt har man tittat på vad som kan bidra till att skapa hållbara och attraktiva arbetsplatser och hur

6 6 arbetsmiljö, hälso- och säkerhetsfrågor kan bidra till en effektiv och konkurrenskraftig gruvkultur. Se bilaga 9. Pilotprojektet avslutas i februari men man avser att gå in med en ansökan till Vinnova om ett större projekt. 11 Rapport från Stålindustrins Arbetsmiljögrupp Jalle Oscarsson presenterade arbetet inom Stålindustrins Arbetsmiljögrupp. Det konstaterades att den internationella statistiken för LTI från World Steel Association är ca 6 ggr lägre än den svenska statistiken. Noterades att på gruvsidan är LTI-talen ca 4 ggr lägre än de svenska. Om man däremot ser på statistiken för dödsolyckor så är de internationella talen sämre än de svenska. Jalle informerade vidare om att Atumo har tagit fram en utbildning för arbete på eller i närheten av spårområde anpassad för industrier med stickspår. Se bilaga Rapport från massa- och pappersindustrin Margareta Jernelöv redogjorde för arbetet inom Massa- och Pappersindustrins arbetsmiljöorgan SIRIUS, bl a kampanjen Smart & Säkert. Två nya blad har tagits fram skär- och klämskador och balans i livet. Samtliga blad finns på nedanstående länk. 13 Arbetsskade- och sjukfrånvarostatistik - Kvartal Cecilia presenterade den senaste statistiken för gruvindustrin och även en jämförelse med stål-, massa- och pappers- samt sågverksindustrin. Det konstaterades att olycksfallsfrekvensen har sjunkit jämfört med föregående år och ligger för kvartal tre på 7,0 olyckor/miljoner arbetade timmar. Se bilaga 11. Statistikgruppen är i slutfasen av sitt arbete och kommer inför nästa GRAMKO-möte att skicka ut ett förslag på en revidering av branschstatistiken. 14 Kommunikationsfrågor SveMin/GRAMKO/SAM Emma Härdmark redogjorde för ett pågående kommunikationsarbete, syftande till att nyansera bilden av gruvindustrin och skapa attraktivitet kring den. 15 Rapport från deltagarna - Anders informerade om statistikutvecklingen hos. Ca 80 % av olycksfallen beror på osäkra beteenden. Olyckor med kort frånvaro (under 3 dagar)har minskat medan de med längre frånvaro har ökat. Anders informerade vidare om några allvarliga händelser som inträffat på. Se bilaga Boliden Hans informerade om att Boliden numera räknar sin statistik inklusive entreprenörer. För statistikutvecklingen se bilaga 13. Hans informerade vidare om ett antal allvarliga händelser. - Zinkgruvan Jörgen informerade om en allvarlig händelse där ett fordon tappat bromsverkan. Informationen kommer att skickas till Ag Teknik för vidare hantering. Se bilaga 14.

7 7 - Dannemora Hans informerade om att Dannemoras olycksfallsstatistik ligger på 9,3 ofall/ milj arbetade timmar. Ett antal olycksfall och tillbud har inträffat. Se bilaga Bergteamet Lars informerade om att Bergteamets olycksfallsstatistik ligger på 4,2 olyckor / milj arbetade timmar och sjukfrånvaron på 2,8%. Tillbudsrapporteringen är för låg och behöver förbättras. Bergteamet har haft flera varsel och kan se en minskad rapportering vid dessa tillfällen. - Björkdal Simon informerade om att Björkdal ligger på en olycksfrekvens på 7,4 olyckor/miljoner arbetade timmar. Tillbuds/säkerhetsrapporteringen behöver förbättras. Se bilaga 16. Sprinklersystemet på en maskin har löst ut utan anledning vid ett tillfälle. Orsaken var en felmontering av Atlas. Simon skriver några rader om detta och det skickas till GRAMKO som information. - Nordkalk Peter informerade om att Nordkalk i Bunge fått ett positivt besked från Mark- och miljödomstolen vilket gör att verksamheten kan fortsätta och ett varsel på 55 personer kan tas tillbaka. Olycksfallsfrekvensen ligger på 17,3 olyckor/milj arbetade timmar. Peter informerade om några allvarliga händelser. - IF Metall Lars-Erik informerade om att detta är hans sista möte i GRAMKO och SAM-kommittén. Viktiga frågor att fortsätta jobba med är trafikfrågor i gruvan, både risker som t ex bromsproblem men också avgasfrågorna. IF Metall ser även gärna en gemensam policy om räddningsaktioner vid brand. - PTK (Unionen) Kennet berättade om arbetsgruppen Balans i livet och enkäten som nu är utskickad till tjänstemännen. - SveMin/Industriarbetsgivarna Cecilia informerade om följande, Se bilaga 17 - Remisser från Arbetsmiljöverket, organisatorisk och social arbetsmiljö (svar till AV senast 17 december) och kvarts (svar till AV senast 19 december) - MSB - föreskrifter om identitetsmärkning och registrering av explosiva varor, träder ikraft 5 april Information finns på denna länk Ulf Jonsson, Boliden bevakar sprängfrågor för GRAMKO:s räkning. Ulf har tagit fram information om de nya reglerna, se bilaga SveMin/GRAMKO:s nyhetsbrev Följande punkter ska tas upp i nyhetsbrevet - GRAMKO/SAM-kommitténs seminarium - Riktlinjer för larmvärden - Projektet Attraktiv gruva - för alla - Branschstatistiken - Förslag på gränsvärden från EU för CO och NO 2

8 8 17 Möten februari, Luleå möte med ordförandena i GRAMKO och arbetsgrupperna - 17 februari, Stockholm möte GRAMKO maj, Luleå - möte GRAMKO och SAM-kommittén samt besök LTU - 18 november, GRAMKO/SAM-kommitténs seminarium, Nordkalotten, Luleå - 19 november, Nordkalotten, Luleå - möte GRAMKO 18 Mötets avslutande Lars-Erik tackades för sitt bidrag till en förbättrad arbetsmiljö och säkerhet i gruvbranschen genom många års arbete på IF Metall och i GRAMKO och SAM-kommittén. Vid protokollet Cecilia Andersson Justeras Anders Henriksson

Protokoll från GRAMKO:s möte 6 maj 2015

Protokoll från GRAMKO:s möte 6 maj 2015 GRAMKO Gruv- och mineralindustrins Arbetsmiljökommitté Protokoll nr 2/2015 Protokoll från GRAMKO:s möte 6 maj 2015 Plats: Quality Hotel Luleå Närvarande: Anders Henriksson, ordf Hans Engberg Sten Askmyr

Läs mer

PROTOKOLL från GRAMKOs möte den 16 juni 2009

PROTOKOLL från GRAMKOs möte den 16 juni 2009 GRAMKO Gruv- och mineralindustrins Arbetsmiljökommitté Protokoll nr 2/2009 PROTOKOLL från GRAMKOs möte den 16 juni 2009 Plats: Jernkontorets Hus, Stockholm Närvarande: Gunnar Rådberg, ordf Leif Båtsman

Läs mer

PROTOKOLL från GRAMKOs möte den 25-26 maj 2011

PROTOKOLL från GRAMKOs möte den 25-26 maj 2011 GRAMKO Gruv- och mineralindustrins Arbetsmiljökommitté Protokoll nr 2/2011 PROTOKOLL från GRAMKOs möte den 25-26 maj 2011 Plats: Quality Grand Royal Hotel, Narvik samt studiebesök i LKAB:s malmhamn Närvarande:

Läs mer

PROTOKOLL från GRAMKOs möte den 28 maj 2010

PROTOKOLL från GRAMKOs möte den 28 maj 2010 GRAMKO Gruv- och mineralindustrins Arbetsmiljökommitté Protokoll nr 2/2010 PROTOKOLL från GRAMKOs möte den 28 maj 2010 Plats: Dundret Gällivare Närvarande: Gunnar Rådberg, ordf Leif Båtsman Per-Ivar Marklund

Läs mer

PROTOKOLL från GRAMKOs möte den 11 februari 2010

PROTOKOLL från GRAMKOs möte den 11 februari 2010 GRAMKO Gruv- och mineralindustrins Arbetsmiljökommitté Protokoll nr 1/2010 PROTOKOLL från GRAMKOs möte den 11 februari 2010 Plats: Jernkontorets Hus, Stockholm Närvarande: Gunnar Rådberg, ordf Leif Båtsman

Läs mer

PROTOKOLL från GRAMKOs möte den maj 2012

PROTOKOLL från GRAMKOs möte den maj 2012 GRAMKO Gruv- och mineralindustrins Arbetsmiljökommitté Protokoll nr 2/2012 PROTOKOLL från GRAMKOs möte den 14-15 maj 2012 Plats: Hotell Norra Vättern, Askersund och Zinkgruvan Närvarande: Anders Henriksson,

Läs mer

PROTOKOLL från GRAMKOs möte den 19 februari 2009

PROTOKOLL från GRAMKOs möte den 19 februari 2009 GRAMKO Gruv- och mineralindustrins Arbetsmiljökommitté Protokoll nr 1/2009 PROTOKOLL från GRAMKOs möte den 19 februari 2009 Plats: Jernkontorets Hus, Stockholm Närvarande: Gunnar Rådberg, ordf Tommy Eriksson

Läs mer

Protokoll från GRAMKO:s möte 17 februari 2015

Protokoll från GRAMKO:s möte 17 februari 2015 GRAMKO Gruv och mineralindustrins Arbetsmiljökommitté Protokoll nr 1/2015 Protokoll från GRAMKO:s möte 17 februari 2015 Plats: Jernkontorets hus, Stockholm Närvarande: Anders Henriksson, ordf Hans Engberg

Läs mer

Årsrapport 2016 Brandtillbud

Årsrapport 2016 Brandtillbud Zinkgruvan Mining AB, Björkdalsgruvan Årsrapport 2016 Brandtillbud Gramko Arbetsgrupp Brand 2016 Innehåll 1 Inledning... 1 2. Sammanträden under 2016... 2 3 Bränder och Tillbud 2016... 2 4 Brandklassning...

Läs mer

PROTOKOLL från GRAMKOs möte den oktober 2010

PROTOKOLL från GRAMKOs möte den oktober 2010 GRAMKO Gruv- och mineralindustrins Arbetsmiljökommitté Protokoll nr 3/2010 PROTOKOLL från GRAMKOs möte den 27-28 oktober 2010 Plats: Hotel Arlandia, Arlanda Närvarande: Gunnar Rådberg, ordf Bergteamet

Läs mer

Arbetsskador och sjukfrånvaro inom svensk gruv- och mineralindustri 2011

Arbetsskador och sjukfrånvaro inom svensk gruv- och mineralindustri 2011 GRAMKO Gruv- och mineralindustrins Arbetsmiljökommitté 2012-06-15 Arbetsskador och sjukfrånvaro inom svensk gruv- och mineralindustri 2011 1. Sammanfattande siffror för gruv- och mineralindustrin Arbetsskador

Läs mer

Årsrapport 2015 Brandtillbud

Årsrapport 2015 Brandtillbud Zinkgruvan Mining AB, Björkdalsgruvan Årsrapport 2015 Brandtillbud Gramko Arbetsgrupp Brand 2015 Innehåll 1 Inledning... 2 Brandskyddskommittén har under 2015 haft följande sammansättning:... 2 2. Sammanträden

Läs mer

Stålindustrins Arbetsmiljögrupp

Stålindustrins Arbetsmiljögrupp Stålindustrins Arbetsmiljögrupp Jarl Oscarsson, Brand och Arbetsmiljöchef Rönnskärsverken Gruvor Smältverk Zink Koppar Affärsområde Smältverk - Rönnskär 1 Stålindustrins Arbetsmiljögrupp Ordförande i Stålindustrins

Läs mer

PROTOKOLL från GRAMKOs möte den 21 februari 2013

PROTOKOLL från GRAMKOs möte den 21 februari 2013 GRAMKO Gruv- och mineralindustrins Arbetsmiljökommitté Protokoll nr 1/2013 PROTOKOLL från GRAMKOs möte den 21 februari 2013 Plats: Jernkontoret, Stockholm Närvarande: Anders Henriksson, ordf Thomas Savilahti

Läs mer

Utveckla er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren. Britt-Marie Larsson Projektledare, med dr

Utveckla er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren. Britt-Marie Larsson Projektledare, med dr Utveckla er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren Britt-Marie Larsson Projektledare, med dr Agenda Kort om Prevent Bakgrund till projektet Genomgång av hur Säkerhetsvisaren fungerar Testa själva! 2 Det

Läs mer

Entreprenörssäkerhet. Tips och råd vid anlitande av entreprenörer

Entreprenörssäkerhet. Tips och råd vid anlitande av entreprenörer Entreprenörssäkerhet Tips och råd vid anlitande av entreprenörer I gruvbranschen anlitas många företag för olika typer av arbeten. Det är mycket viktigt att beställarföretaget och företagen samverkar för

Läs mer

Protokoll från GRAMKO:s och SAM-kommitténs möte 19 november 2015

Protokoll från GRAMKO:s och SAM-kommitténs möte 19 november 2015 GRAMKO Gruv- och mineralindustrins Arbetsmiljökommitté Protokoll nr 3/2015 Protokoll från GRAMKO:s och SAM-kommitténs möte 19 november 2015 Plats: Hotell och konferens Nordkalotten, Luleå, kl 8.00-16.00

Läs mer

Protokoll. Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen. Nr: 7 2010/2011. Tid: Lördagen den 11 december 2010, kl. 13.00 17.00

Protokoll. Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen. Nr: 7 2010/2011. Tid: Lördagen den 11 december 2010, kl. 13.00 17.00 Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 7 2010/2011 Tid: Lördagen den 11 december 2010, kl. 13.00 17.00 Ajournering: Matpaus kl. 15.10 15.35. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg. Ledamöter:

Läs mer

ÅRSRAPPORT. FRÅN GRAMKO:S Brandskyddskommitté 2009

ÅRSRAPPORT. FRÅN GRAMKO:S Brandskyddskommitté 2009 ÅRSRAPPORT FRÅN GRAMKO:S Brandskyddskommitté 29 GRAMKO Brandskyddskommittén 2 (9) Årsrapport 29 INNEHÅLL 1 Inledning -------------------------------3 2 Sammanträden under 29 ---------3 3 Bränder och Tillbud------------------4

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

Arbetsskador och sjukfrånvaro inom svensk gruv- och mineralindustri 2015

Arbetsskador och sjukfrånvaro inom svensk gruv- och mineralindustri 2015 GRAMKO Gruv- och mineralindustrins Arbetsmiljökommitté 2016-04-25 Arbetsskador och sjukfrånvaro inom svensk gruv- och mineralindustri 2015 1. Sammanfattande siffror för gruv- och mineralindustrin Arbetsskador

Läs mer

Industriarbetsgivarnas N0LL- VISION en arbetsmiljöstrategi för helt säkra arbetsplatser

Industriarbetsgivarnas N0LL- VISION en arbetsmiljöstrategi för helt säkra arbetsplatser Industriarbetsgivarnas N0LL- VISION en arbetsmiljöstrategi för helt säkra arbetsplatser 1 Foto: Boliden Vår arbetsmiljöstrategi lägger tyngden på förebyggande åtgärder, strukturerade arbetssätt och på

Läs mer

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2013-01-24, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Svenska Agilityklubben

Svenska Agilityklubben Svenska Agilityklubben 8-2014 2014-09-25 135-159 Protokoll från styrelsemöte via telefon med Svenska Agilityklubbens styrelse torsdag 25 september 2014. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

På gång inom SSG Säkerhet. Johan Nylander SSG

På gång inom SSG Säkerhet. Johan Nylander SSG På gång inom SSG Säkerhet Johan Nylander SSG SSG Säkerhetskommitté 2 SSG Säkerhetskommitté Sture Sköld, Billerud Gruvön Eva Olofsson, Korsnäs Gävle Bengt-Arne Walldén, Stora Enso Skoghall Tommy Eriksson,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 5/2013 Datum: 2013 06 25-26 Tid: Tisdag kl 14.00 till onsdag kl 15.00 Plats: Åkerby herrgård Nora Närvarande: Ordförande Monique Wrambeck

Läs mer

Plats och tid 1 (4) Sommarhagen Arbetsförmedlingen Östersund kl Försäkringskassan Kommunerna Landstinget Arbetsförmedlingen

Plats och tid 1 (4) Sommarhagen Arbetsförmedlingen Östersund kl Försäkringskassan Kommunerna Landstinget Arbetsförmedlingen PROTOKOLL från styrelsemöte 2011-09-19 Plats och tid 1 (4) Sommarhagen Arbetsförmedlingen Östersund kl 09-12 Försäkringskassan Kommunerna Landstinget Arbetsförmedlingen Per Sundin Torsten Medalen, ord

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 3-2011 Fört vid möte i 2011-01-28 Närvarande: Åsa Jacobsson Mika Eskelinen fr o m 8 Kristina Savhed Lena Svangren Susanne Pettersson May Hilland Lennart Roth, närvarade ej under 4 Mehrdad

Läs mer

SKK/UK nr 4-2014 2014-09-18 55-76

SKK/UK nr 4-2014 2014-09-18 55-76 Sida 1/6 SKK/UK nr 4-2014 55-76 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens utbildningskommitté (UK) torsdagen den 18 september 2014 på SKKs kansli. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Eva Lejdbrandt

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö

Karl-Henrik Nanning. Tisdagen 20 april, kl. 13.00, Malmö 12 mars 2010 1 Plats och tid Riksdagshus 7-9, Stockholm, fredag den 12 mars, kl. 10.00-14.30 ande Kurt Kvarnström, Södra Dalarnas samordningsförbund Alvi Berglund, Finsam Östersund Marie Litholm, Samordningsförbundet

Läs mer

Stiven Wiklund Ordförande Ing-Marie Henriksson Sekreterare

Stiven Wiklund Ordförande Ing-Marie Henriksson Sekreterare Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 23 september 2003, kl 08.30 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Annika Johansson, MLS-ansvarig Jonas Kågström, AUE Leif Claesson, ATM Rose-Marie Löf, ATM Daniel Ringström, stud.repr. Maria Åstrand Swenneke, HGA

Annika Johansson, MLS-ansvarig Jonas Kågström, AUE Leif Claesson, ATM Rose-Marie Löf, ATM Daniel Ringström, stud.repr. Maria Åstrand Swenneke, HGA 1(5) FRÅN : RÅDET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Protokoll 2016: Närvarande: Helena Johansson, ordf. Annika Johansson, MLS-ansvarig Jonas Kågström, AUE Leif Claesson, ATM Rose-Marie Löf, ATM Daniel Ringström,

Läs mer

Ärende: 1. Sammanträdet öppnas Ordförande Thomas Ohlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

Ärende: 1. Sammanträdet öppnas Ordförande Thomas Ohlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat Protokoll för Länsteatrarnas styrelsemöte 29/30 september 2013 Sammanträde 5/2013 Närvarande; Thomas Ohlsson, (ordf.) Lena Carlbom, Lennart Thörnlund, Magnus Holm, Linde Sjöstedt (sekr.). Malin Axelsson

Läs mer

Protokoll styrelsemöte Svensk Armaturindustri

Protokoll styrelsemöte Svensk Armaturindustri Protokoll styrelsemöte Svensk Armaturindustri 2013-02-08 Närvarande: Berndt Larsson Mikael Hansson Hans Hansson Åsa Hansson Villeroy&Boch Gustavsberg, ordförande Ostnor Durgo Svensk Armaturindustri, sekreterare

Läs mer

Inger Jonsson Emilia Blomqvist. Kia Carlsson. Ersätter Kerstin Weimer (FP) Övriga deltagare Marie Holm Sherman Ledningsstab Sekretariat

Inger Jonsson Emilia Blomqvist. Kia Carlsson. Ersätter Kerstin Weimer (FP) Övriga deltagare Marie Holm Sherman Ledningsstab Sekretariat Sammanträdets plats och tid Landstingshuset, plan 2, Dr Prag. Kyrkgatan 12, Östersund Partigrupp Alliansen: Plan 3, Syster Agnes, klockan 8.00-15.50 Beslutande Anna Gundersson Judith Hult Alvi Berglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-11-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-11-29 1(5) Plats och tid: fredagen den 29 november 2013. Livin Hotell-Vandararhem-Lägenhetshotell, Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Anders Hagström Annika Lyttbacka Charlotta Englund Ersättare:

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

Protokoll Sammanträde med Svenska Diabetesförbundets förbundsstyrelse den 16 oktober 2015

Protokoll Sammanträde med Svenska Diabetesförbundets förbundsstyrelse den 16 oktober 2015 Sammanträde med Svenska Diabetesförbundets förbundsstyrelse den 16 oktober 2015 Beslutande: Fredrik Löndahl, ordförande Hannah Helgegren, 1:e vice ordförande Sven Georén, 2:e vice ordförande Jonas Bergstedt,

Läs mer

EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET

EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET EUROPEISK ÖVERENSKOMMELSE OM MINSKNING AV ARBETSTAGARNAS EXPONERING FÖR RISKEN AV ARBETSRELATERADE MUSKEL/SKELETT-ÅKOMMOR INOM JORDBRUKET BAKGRUND Europeiska Unionens strategiska mål, såsom det formulerats

Läs mer

Strategiskt arbetsmiljöarbete som skapar förändring Lena Lehman.

Strategiskt arbetsmiljöarbete som skapar förändring Lena Lehman. Strategiskt arbetsmiljöarbete som skapar förändring Lena Lehman www.feelgood.se Strategiskt arbetsmiljöarbete Vad är det? Önskade läget Sätta mål Nuvarande läget Nuvarande läget Önskade läget Sätta mål

Läs mer

Fredag 14 november klockan 17:10 till 19:40 på hotell Skogshöjd, Södertälje.

Fredag 14 november klockan 17:10 till 19:40 på hotell Skogshöjd, Södertälje. Stockholm 2014-11-14 Protokoll Styrelsens sammanträde nr 10/14 Tid och plats Fredag 14 november klockan 17:10 till 19:40 på hotell Skogshöjd, Södertälje. Närvarande ledamöter Lena Larsson, förbundsordförande

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 9/2012 Datum: 2012-11-09 Tid: 09.00 16.30 Plats: Närvarande: Ordförande Best Western Arlanda Hotellby, Arlandastad Rolf Weiffert Anders Dahlstedt Tomas

Läs mer

GSF: Göteborgs Skateboardförening

GSF: Göteborgs Skateboardförening Styrelsemöte: 2011-08-04, PROTOKOLL 1. Mötet öppnas Föreningens ordförande Johanna Jonstrand hälsade välkomna och öppnade mötet. 2. Närvarande Närvarande på mötet: Johanna Jonstrand Martin Ohldin Joakim

Läs mer

~ Hässleholms kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOIL Central samverkan. Stadshuset, kl. 08:30-11 :00. Folke Lindgren Johan Lexfors

~ Hässleholms kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOIL Central samverkan. Stadshuset, kl. 08:30-11 :00. Folke Lindgren Johan Lexfors ~ ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOIL Sammanträdesdatum Diarienummer 1(5) Plats och tid Stadshuset, kl. 08:30-11 :00 Ordförande Tjänstemän Folke Lindgren Johan Lexfors Arbetsmiljöcontroller Personalstrateg Facldiga

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till.

3 Dagordning Dagordningen har skickats ut innan mötet och godkändes efter att 16 lagts till. Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte, 141028 Närvarande Ordinarie ledamöter Torbjörn Håkansson TH Lena Johansson LJ Emelie Carlsson EC Lena Torstensson LT Anne Blomster

Läs mer

Herrgården, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Herrgården, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Sammanträdesplats Närvarande Herrgården, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Ledamöter Arne Johansson, ordf E län Boel Andersson Gäre F län Stig Berg Pk 3 Per Carlsson Pk 4 Claes Hallert E län, 6-15 Lars Ivar

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-03-05 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Arbetsmiljö och hälsa LKAB

Arbetsmiljö och hälsa LKAB Arbetsmiljö och hälsa LKAB Kärnan i LKAB LKAB grundades 1890 och ägs av svenska staten. Detta gör oss unika: Långsiktiga kundrelationer Medarbetarnas kunskap och kompetens Magnetit LKAB Green Pellets

Läs mer

Balans i Boliden. Seminarium 11 april 2014. Unit/Operation choose tab Insert/Header & Footer

Balans i Boliden. Seminarium 11 april 2014. Unit/Operation choose tab Insert/Header & Footer Balans i Boliden Seminarium 11 april 2014 Unit/Operation choose tab Insert/Header & Footer 1 2014-04-10 Vad är viktigast för svenska studenter när de ska söka jobb? Att uppnå balans mellan arbete och privatliv

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2015 2015-09-02 52-67

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2015 2015-09-02 52-67 Sida 1/6 52-67 Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd onsdagen den 2 september 2015. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Marie Fogelquist, Kerstin Jonsson,

Läs mer

Lantbrukets brandskyddskommitté

Lantbrukets brandskyddskommitté Brandskyddskommitté www.lantbruketsbrandskydd.nu Lantbrukets brandskyddskommitté Höstmöte hos Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund i Stockholm 25 september 2013 130925 LBK Höstmötesprotokoll -

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 17 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 18 Krisledningsplan 2016 4 19 Arbetsmiljörapport - Medarbetare 2015 5 20 Avsiktsförklaring mellan Vaxholms stad och Polisen

Läs mer

Fyrbodals kommunalförbund

Fyrbodals kommunalförbund Fyrbodals kommunalförbund Protokoll Samhällsorientering 2014-02-26 Tid: onsdag den 26 februari 2014 kl. 13:00-16:00 Plats: Närvarande: Förhindrade: Fyrbodals kommunalförbund K-G Elf Trollhättan Jan Annebjörk

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Sammanträdesdatum. Åmål

Sammanträdesdatum. Åmål Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20140127 Plats och tid Åmål 9.00-12.00 Beslutande Ordf Peter Joensuu LiV Vice ordf. Monica Klar

Läs mer

En internationell högteknologisk mineralkoncern. Presentation för SSG Säkerhetskonferens 2007-09-27. SSG Säkerhetskonferens 070927, Mats Pettersson

En internationell högteknologisk mineralkoncern. Presentation för SSG Säkerhetskonferens 2007-09-27. SSG Säkerhetskonferens 070927, Mats Pettersson En internationell högteknologisk mineralkoncern Presentation för SSG Säkerhetskonferens 2007-09-27 LKAB i världen 3 700 anställda 11% kvinnor 600 anställda utanför Sverige 30-tal bolag 15-tal länder Huvudkontor

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat.

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01 Deltagare: Lena Ekelius (ordf.) Martin Sandelin Emma Spak Johanna Sandlund Adina Welander Harald Strömberg Åsa Bratt Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 2 februari 2011 kl 19.45 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson (BA) IT-ansvarig

Läs mer

Förbättra er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren. Britt-Marie Larsson

Förbättra er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren. Britt-Marie Larsson Förbättra er säkerhetskultur med Säkerhetsvisaren Britt-Marie Larsson Vad är säkerhetskultur? En bra säkerhetskultur är gemensamma värderingar, attityder och kunskap inriktade på att skapa en säker arbetsplats.

Läs mer

Helena Götesdotter Marie Pålsson. Jenny Jönsson. Monica Augustsson

Helena Götesdotter Marie Pålsson. Jenny Jönsson. Monica Augustsson 1(5) Plats och tid Hässleholmsgården, kl. 08:30-09:30 Beslutande Pär Palmgren Ordf. PU, Moderaterna Ledamöter Tjänstgörande Lars-Göran Wiberg Ledamot PU, Centern Lena Wallentheim Ledamot PU, Socialdemokraterna

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017 Södermalms sdf Administrativa avdelningen Tjänsteanteckningar Dnr: 291-2017-1.6. Sida 1 (10) 2017-08-109 Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning, Stockholm

Läs mer

Anna Gruffman, Sandvik. #perspektivdagarna

Anna Gruffman, Sandvik. #perspektivdagarna 2015-04-23 Anna Gruffman, Sandvik #perspektivdagarna HUR ANVÄNDER SIG SANDVIK AV ARBETSMILJÖINDIKATORER? ANNA GRUFFMAN SANDVIK MINING AND SANDVIK CONSTRUCTION ORDFÖRANDE SIS TK301 - ARBETSMILJÖLEDNING

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 4-2011 Fört vid möte i 2011-02-04 Närvarande: Åsa Jacobsson Mika Eskelinen, fr o m 6b. Lena Svangren May Hilland Susanne Pettersson Mehrdad Athari Fard Lennart Roth, Deltog ej under 16a. Susanne

Läs mer

Ordföranden Annika Rydbäck hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

Ordföranden Annika Rydbäck hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll nr 10 2012 STYRELSEMÖTE Plats: LFC Skövde Datum: tisdagen den 19 december 2012 Närvarande Lena Jonsson, LFC Skövde Barbro Thannlund, NFC Gårda Annika Rydbäck, LFC Borås Johan Almén, LFC Skövde

Läs mer

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området.

1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Uppgiftsfördelning 2011-12-15 1. Syfte Syftet är klargöra uppgiftsfördelningen för att säkerställa en effektiv ledning och styrning inom SMART-området. 2. Förutsättningar

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2011-11-23 43 (56) Plats och tid Övningsfältet, Katrineholm, den 23 november 2011, klockan 17.30 21.20. Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) Lennart Öhman (S) Pernilla

Läs mer

Lokal: Rum 3010 PROTOKOLL. Ordförande. Saco-S. OFR (ST) OFR (Lf) SEKO

Lokal: Rum 3010 PROTOKOLL. Ordförande. Saco-S. OFR (ST) OFR (Lf) SEKO CENTRALA SAMVERKANSGRUPPEN Sammanträdesdatum 11 november 2011 Dnr Mahr 10-2011/656 Lokal: Rum 3010 PROTOKOLL Närvarande ledamöter Arbetsgivarföreträdare: Stefan Bengtsson Kjell Gunnarsson Anna-Lena Bengmark

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 19.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Telefonmöte 2008-10-21 Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Kerstin Nilsson, Anna-Greta Lingebrandt,

Läs mer

Annika Toft Marie Pålsson Lena Lönn Kommunal sektion 53 Helena Nordin Kommunal sektion 53 Sara Pettersson Kommunal sektion 56

Annika Toft Marie Pålsson Lena Lönn Kommunal sektion 53 Helena Nordin Kommunal sektion 53 Sara Pettersson Kommunal sektion 56 1(6) Plats och tid Hässleholmsgården, kl. 08:30-11:00 Beslutande Pär Palmgren Ordf. PU, Moderaterna Ledamöter Tjänstgörande Lars-Göran Wiberg Ledamot PU, Centern Lena Wallentheim Ledamot PU, Socialdemokraterna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Arbete och välfärdsnämnden, vice ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Arbete och välfärdsnämnden, vice ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid: Polisen, Kristianstad 09.30-12.00 Närvarande Radovan Javurek Katarina Honoré Joakim Thuresson Maria Asklund Agneta Ekner Carlsson Ulf Stenåsen Margareta Melin Lars

Läs mer

Arbetsmiljöverket. Vår vision

Arbetsmiljöverket. Vår vision Arbetsmiljöverket Vår vision Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Vår organisation Sju avdelningar Cirka 600 medarbetare Fem regioner Vår verksamhet Inspektioner Föreskrifter och regler Analys och

Läs mer

, Smedjan, Landstingets kansli, Kalmar

, Smedjan, Landstingets kansli, Kalmar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Tid och plats 10.00 15.20, Smedjan, Landstingets kansli, Kalmar ande Pierre Edström fr o m 10 Landstinget Madeleine Rosenqvist fr o m 5 Landstinget Lena Segerberg adj, mötesordf

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

Parlamentariska nämnden 27-36

Parlamentariska nämnden 27-36 PROTOKOLL 1(4) Diarienummer Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg (KD), ordförande, Hans Toll (S), vice ordförande, Martin Hytting (M) Lennart Bogren (C) Per Hansson

Läs mer

Lotta Billgert höll en föreläsning för styrelsen om MPD ( Myelo Proliferative Diseases )

Lotta Billgert höll en föreläsning för styrelsen om MPD ( Myelo Proliferative Diseases ) BLCS SM 7 2011 09-26 Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 7 2011-09 -26, kl 1800 1945. Möteslokal: Sturegatan 4 5tr, Sundbyberg Närvarande: Lena Zetterlund,, Gunnie Aalmo,, Kurt

Läs mer

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467)

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467) Sida 1(6) Protokoll styrelsemöte i AB Stokab (556475-6467) Dag 2008-05-19 kl 15.00 Plats Närvarande: Ordförande och vice ordförande Övriga ledamöter eller som ledamot tjänstgörande suppleant Suppleanter

Läs mer

1.3 Justerare Protokollet justeras av samtliga som varit närvarande på AUsammanträdet. Därefter sänds det ut till hela styrelsen.

1.3 Justerare Protokollet justeras av samtliga som varit närvarande på AUsammanträdet. Därefter sänds det ut till hela styrelsen. Lisa Hagström E-post: lisa.hagstrom@ikff.se Protokoll AU 13 juli Närvarande: Ansa Eneroth Åsa Frostfeldt Kirsti Kolthoff Alexandra Sundberg Lisa Hagström Petra Tötterman Andorff Birgitta Lorentzi 0 Runda

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Maria Haglund, Kumla kommun Gunnel Gustavsson, Laxå kommun

Maria Haglund, Kumla kommun Gunnel Gustavsson, Laxå kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2010-05-26 Plats och tid Kommunhuset, Laxå kl. 13.30-16.10 Ledamöter Ersättare Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Tommy Holmqvist, Laxå kommun Magnus Andersson, Hallsbergs

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndagen den 27 januari 2014 kl. 09.00-12.00 Plats: Riverside, Uddevalla Beslutande Hans Henriksson, Eva Lind Johansson, Boel Lanne, Elin Ruist, Gunilla Magnusson, Karl-Erik

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Onsdag den 28 januari 2015. Plats: Försäkringskassan, Centrumkontoret, Göteborg

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14. Onsdag den 28 januari 2015. Plats: Försäkringskassan, Centrumkontoret, Göteborg 1 Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 Nr1 2015 Onsdag den 28 januari 2015 Plats: Försäkringskassan, Centrumkontoret, Göteborg Närvarande: Förhinder: Gäst Annika Rydbäck, SF Borås Johan

Läs mer

Kommunala Diarienummer: Datum: Pensionärsrådet Sov Protokoll

Kommunala Diarienummer: Datum: Pensionärsrådet Sov Protokoll Tid Måndag den 7 mars 2016 kl. 13.30-16.30 Plats Närvarande Ledamöter Kupolen, Rådhuset Marie Brorson, ordförande (S) Åsa Johansson, (FP) Johanna Reimfelt, (M) Anita Forsström, PRO Karin Sahli, PRO Britta

Läs mer

Tommy Jonsson, Trafikverket (punkt MPK Digitaliseringsprogrammet järnvägen)

Tommy Jonsson, Trafikverket (punkt MPK Digitaliseringsprogrammet järnvägen) Minnesanteckningar styrelsesammanträde 12 september 2017 Datum: 12 september 2017 Tid möte: 08.30 11.30 Lokal: Svensk Kollektivtrafik, Hornsgatan 15, Stockholm Deltagare styrelsen: Kent Johansson, ordförande

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Bergsprängardagarna 2013

Bergsprängardagarna 2013 Utbildningstrender Säkerhet / olyckor Bergsprängardagarna 2011 2010 - Mycket stort antal incidenter! Stenkast! Stenkast! Stenkast! Dolor Välta borriggar Bergsprängardagarna 2012 2011 - Mycket stort antal

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

Möte VII - Nationella samverkansgruppen för brandskyddsfrågor

Möte VII - Nationella samverkansgruppen för brandskyddsfrågor samhällsskydd och beredskap Mötesanteckningar 1 (6) Antecknat av Karin Albinson Närvarande Anders Lundberg, MSB Patrik Perbeck, MSB Karin Albinson, MSB Stefan Anering, MSB Rickard Silverfur, Fastighetsägarna

Läs mer

Maria Berdén Evertsson Irmingard Lidman, ersättare för Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Marianne Phersson

Maria Berdén Evertsson Irmingard Lidman, ersättare för Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Marianne Phersson Vuxenutbildningsnämnden 2008-10-29 1 Plats och tid Masugnen i Lindesberg, kl. 15:00 16:45 ande Sven Öberg (kd) ordf. Jan Hansson (m) Irmingard Lidman ((kd), ersättare för Ulf Lager Göran Sjönneby (fp)

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubben/AfR:s styrelsemöte 2015-03-29 per telefon Närvarande: Yvonne Brink ordförande, Veronica Nilsson vice ordförande, Helén Torstensson, Helena Strömberg sekreterare,

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (7) Lunds Tekniska Högskola. Övriga närvarande: utbildningskoordinator, protokollförare

LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (7) Lunds Tekniska Högskola. Övriga närvarande: utbildningskoordinator, protokollförare LUNDS UNIVERSITET Protokoll 1 (7) Närvarande ledamöter: Klas Malmqvist professor, ordförande Jonas Borell doktorand Ann-Sofi Jönsson professor Caroline Karlsson doktorand Hanna Modin doktorand Sven Åberg

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskottet för hundägarutbildning Protokoll 2/2015 Datum: 2015-06-24 Tid: 09.00-14.40 Plats: Gränna Camping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson Carina Andersson Arne Jonsson

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Datum: 20130618 Tid: 18.30 Plats: Klubbstugan Närvarande: Alf Karlström Bengt Jonsson Ingrid Lundh Ingela Brandt Jerker Jeppsson Ida

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer