Protokoll från GRAMKO:s och SAM-kommitténs möte 20 november 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från GRAMKO:s och SAM-kommitténs möte 20 november 2014"

Transkript

1 GRAMKO Gruv- och mineralindustrins Arbetsmiljökommitté Protokoll nr 3/2014 Protokoll från GRAMKO:s och SAM-kommitténs möte 20 november 2014 Plats: Nordkalotten Hotell och Konferens, Luleå Närvarande: Anders Henriksson, ordf Hans Engberg Håkan Krekula Sten Askmyr Mats Lejerbäck Hans Jönsson Boliden Mattias Hedlund Boliden Samuel Bäckman Boliden Lars Carlsson Boliden Jarl Oscarsson Boliden Rönnskär Simon Stenberg Björkdalsgruvan Jörgen Ingvarsson Zinkgruvan Lars Granqvist Pahlén Bergteamet Tommy Johansson Bergteamet Hans Muckenhirn Dannemora Mineral Peter Stenberg Nordkalk Åsa Dahlfors Arbetsmiljöverket Lars-Erik Folkesson IF Metall Conny Lundberg IF Metall Kennet Morin Unionen Cecilia Andersson, sekr SveMin Emma Härdmark SveMin Margareta Jernelöv Industriarbetsgivarna Maria Hagberg Forss Industriarbetsgivarna Ing-Marie Andersson Högskolan i Dalarna Gunnar Rosén Högskolan i Dalarna Magnus Nygren Luleå Tekniska Universitet (punkt 10) Anmält förhinder: Hans Andersson Fredrik Cullberg Dick Carlsson Tuija Havela Tomas Strömberg Northland Resources Cementa Zinkgruvan Zinkgruvan

2 2 1 Mötets öppnande och godkännande av dagordning Mötet öppnades av ordförande Anders Henriksson och föreslagen dagordning godkändes. En presentationsrunda gjordes och nya deltagare hälsades välkomna. 2 Föregående mötesprotokoll En genomgång gjordes av föregående mötesprotokoll från GRAMKO 14 maj 2014 och SAMkommittén 13 maj I punkt 5 i GRAMKO:s protokoll finns beslut om att ett förslag på en mall ska tas fram för det dokument som enligt 52 i föreskrifterna om berg- och gruvarbete ska upprättas för samordningen. Cecilia ansåg att det var svårt att ta fram en allmän mall eftersom förutsättningarna är olika på företagen och vid olika entreprenadarbeten. Bergteamet har en mall för detta och lovade skicka den till Cecilia. Frågan diskuteras vidare på nästa möte i Ag Teknik. Protokollen godkändes därefter och lades till handlingarna. 3 Aktuella frågor från företagen Ingreppsskydd för transportörer Arbetsmiljöverket har ställt krav på angående otillräckligt ingreppsskydd på bandtransportörer. Frågan har tidigare diskuterats i GRAMKO och GRAMKO:s tolkning av gällande standard har skickats till Arbetsmiljöverket. Svensk Maskinprovning (SMP) har nyligen gjort en utredning av tolkningen av standarden vilken stödjer :s och GRAMKO:s tolkning. Ett möte kommer inom kort att hållas med Arbetsmiljöverket i i Kiruna. SIS TK301 Arbetsmiljöledningssystem Företagens/branschens eventuella behov av att medverka i rubricerade ISO-standardiseringsgrupp diskuterades. Konstaterades att det inte finns något tryck från företagen om att delta. Teknikföretagen deltar i arbetet och Cecilia kommer att ta upp frågan med Teknikföretagen, för att få mer information. Standard SS-EN 619 Transportörer och transportsystem - Säkerhets- och EMC-krav för utrustning för mekanisk hantering av enhetslaster är under omarbetning. Per-Erik Jönsson, vill uppmana företag inom processindustrin att delta i en svensk standardiseringsgrupp. Se bilaga 1. Gruvbranschen är genom och Boliden Rönnskär representerade i standardiseringsgruppen SS- EN 619 om bandtransportörer och det konstaterades att dessa två standarder har mycket gemensamt. 4 GRAMKO:s och SAM-kommitténs verksamhet 2015 Information från GRAMKO:s strategimöte Anders informerade från mötet. Det föreslås att komplettera GRAMKO:s verksamhetsplan med två fokusområden, Säkerhetskultur och Säkerhet vid entreprenadarbeten. GRAMKO:s fokusområden och verksamhetsplan Verksamhetsplanen godkändes av GRAMKO, se bilaga 2 och sammanfattning av fokusområden i bilaga 3. Aktiviteter för de nya fokusområdena diskuterades. - Säkerhetskultur: Materialet från Prevent planeras vara klart i mars och en work shop är inplanerad 26 maj. Fortsatta aktiviteter kommer att krävas för att sprida och uppmuntra användningen av

3 3 materialet på företagen. Ett förslag som togs upp var att utbilda säkerhetsinspiratörer på företagen för att uppmuntra till aktiviteter inom säkerhetskulturarbetet (exempel från Sandvik). - Säkerhet vid entreprenadarbeten: Ett antal aktiviteter diskuterades - Pågående forskning. Bevakning av forskning inom området, Cecilia ansvarar. - Kravspec och rutiner vid entreprenadarbeten. Ag Teknik får i uppdrag att sammanställa företagens olika rutiner. - Seminarium/work shop. Mötet föreslår att detta blir temat för GRAMKO- SAM-kommitténs seminarium Förbättrad statistik för entreprenörer. Statistikgruppen arbetar med denna fråga. SAM-kommitténs verksamhetsplan 2015 Ett förslag på verksamhetsplan för 2015 diskuterades. Det beslutades om följande tillägg till verksamhets-/aktivitetsplanen, se bilaga 4: - Besök på Luleå Tekniska Universitet i maj Eventuellt uppdrag från den partssammansatta arbetsgruppen Balans i Livet kring ämnet arbetsrelaterad stress Högskolan i Dalarna har som avsikt att göra en ansökan till Vinnova som en fortsättning på pågående förstudie Attraktiv gruva för alla. Inom denna projektansökan kan det finnas utrymme att ha ett delprojekt med inriktning mot säkerhetskultur i gruvan och/eller säkerhet vid entreprenadarbeten. Se vidare under pkt 10. Rapport från GRAMKO:s arbetsgrupper - Arbetsgrupp Bergmekanik Håkan Krekula presenterade en sammanställning över tillbud och olycksfall orsakade av fallande sten vid arbeten nära gaveln, se bilaga 5. Sammanställningen är en del i det arbete som genomförs tillsammans med Ag Teknik i syfte att förbättra säkerheten vid arbeten nära gaveln. Nästa steg i detta arbete är att definiera utvecklings-/förbättringsområden. Håkan informerade vidare om att Ag Bergmekanik fått två nya deltagare, Michael Meyer, Dannemora och Bo Österstrand, Björkdalsgruvan. - Arbetsgrupp Brandskydd Samuel Bäckman informerade om arbetet i Ag Brandskydd. Arbetet i Ag Brandskydd har fokuserats på revideringen av brandskyddshandboken och målet är att den nya versionen ska vara klar i maj En fråga angående kravet på räddningskammare har lyfts i både arbetsgrupp Teknik och Brandskydd. I Brandskyddshandboken står idag att räddningskammare ska ha säker tillgång till andningsluft i minst fyra timmar. Tester har visat att vid större fordonsbränder kan brandförloppet pågå i åtta timmar. Arbetsgrupp Brandskydd diskuterar om kravspecifikationen för räddningskammare ska ändras. En dialog kommer att föras med Arbetsmiljöverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). - Arbetsgrupp Medicin Mats Lejerbäck informerade om att gruppens arbete fokuserat på planeringen av seminariet. - Arbetsgrupp Teknik Sten Askmyr informerade om gruppens genomförda och planerade aktiviteter. Se även PM utskickat inför GRAMKO-mötet.

4 4 Branschgemensamma larmvärden för CO och NO 2 Ett förslag till branschrekommendation för larmvärden för CO och NO 2 har tidigare diskuterats på GRAMKO:s möte. Förslaget har därefter diskuterats i Ag Teknik och varit på remiss hos företagen. Beslut: GRAMKO beslutade att godkänna förslaget på larmvärden. Se bilaga 6 Ag Teknik håller på att komplettera rekommendationen för larmvärden med rekommendationer på praktisk tillämpning och rutiner för gaslarm. En tolkningsfråga som handlar om tidsvägt medelvärde i föreskrifterna om hygieniska gränsvärden har diskuterats i Ag Teknik och frågan behöver redas ut innan rutinerna kan färdigställas. Hans Muckenhirn och Roland Kullebjörk har kontaktat AV för att få ett klargörande i frågan. Frågan tas upp på nästa möte i Ag Teknik. 5 SAM-kommitténs aktiviteter Cecilia Andersson och Lars-Erik Folkesson rapporterade om läget i Prevent-projekten. Frågan uppkom hur projektet och materialet om säkerhetskultur ska lanseras och implementeras. Beslutades att arbetsgruppen inom Prevent, vari Cecilia Andersson, Conny Lundberg och Kennet Morin ingår, får fundera vidare på hur lansering lämpligen bör ske och hur utbildning i materialet kan organiseras. Se även pkt 4. Bullerprojektet kommer att starta under våren Information från Arbetsmiljöverket Åsa Dahlfors informerade om följande. Kvartsföreskriften är ute på remiss till den 19 december och planeras träda i kraft under våren. Den innehåller 4 paragrafer med sanktionsavgifter. En inspektionsinsats kommer att göras inom gruv- /bergarbete med inriktning på kvarts. Under 2014 har fyra dispenser beviljats för 36 bergrensningsparagrafen i berg- och gruvföreskrifterna. Gamla dispenser kommer att behöva förnyas i och med den nya berg- och gruvföreskriften (ny föreskrift i och med införandet av sanktionsavgifter). Arbetsmiljöverket har fått förfrågningar om vad den nya standarden om nytillverkning av maskiner, SS-EN :2014, kommer att innebära, bland annat vad gäller tolkningen av begreppet fullgott skydd. Det bör påpekas att gamla maskiner ska följa den gamla standarden. Vad gäller tidplan för eventuell ny sprängföreskrift, så pågår för närvarande utredning om vilka paragrafer som är otydliga och behöver revideras. Beslut kommer att fattas därefter. Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda frågan om lämpligheten och möjligheten att införa ett större beställaransvar för den som anlitar entreprenörer. 7 EU-frågor Cecilia rapporterade följande. EU-kommissionen håller på att ta fram förslag på nya gränsvärden för ett antal ämnen, däribland kolmonooxid (CO) och kväveoxider (NO och NO 2 ), se bilaga 4. När EU-kommissionen beslutat om förslaget har medlemsländerna 18 månader på sig att implementera de nya gränsvärdena. Position paper har skrivits och skickats till EU-kommissionen från de partsgemensamma grupperna Social

5 5 Dialogue Extractive Ind och Standing Working Party Extractive Ind och även från Euromines och SveMin. Se bilaga 7 för SveMins position paper. Övriga finns på SveMins hemsida. EUs strategi för arbetsmiljöfrågor håller på att ses över. Regeringen har ambitionen att för svenskt vidkommande och tillsammans med arbetsmarknadens parter, ta fram en ny nationell arbetsmiljöstrategi. Även Arbetsmiljöverket avser att inleda en dialog med parterna om hur de ställer sig till en ny EU-strategi. 8 Seminarium GRAMKO/SAM-kommitténs seminarium 2014 Konstaterades att mellan deltagare kom till årets arbetsmiljöseminarium om ledarskap och medarbetarskap. Utvärderingarna, som inlämnades av 103 deltagare, innehöll bl a följande reflektioner. - Bra föreläsare - Lena Abrahamssons föredrag fick negativ kritik från några personer. Dessa kände inte igen sig i beskrivningen och tyckte inte att den gav en rättvis bild för gruvbranschen - Arbetsmiljöverkets generaldirektör talade för övergripande - Moderatorn var ej tillräckligt bra på att följa upp svar och ställa frågor - Dålig ventilation GRAMKO/SAM-kommitténs seminarium 2015 Beslut seminarium 2015: Tid: Onsdagen den 18 november kl Plats: Nordkalotten hotell och konferens i Luleå Tema: säkerhet vid entreprenadarbeten En arbetsgrupp för seminariet utses på GRAMKO:s möte i februari. 9 SveMins arbetsmiljöpris 2015 Förslag på tema till priset 2015 diskuterades. Samtliga deltagare funderar och beslut tas på GRAMKO:s möte i februari. 10 Pågående forskning - Effektivare SAMverkan Säkrare arbetsmiljö för entreprenörer Magnus Nygren, LTU, presenterade det pågående forskningsprojektet Effektivare samverkan säkrare arbetsmiljö för entreprenörer. Fokus ligger på dynamiska entreprenörsförhållanden. Projektet omfattar följande delar - Strategiskt utvecklingsarbete - Samordning och samverkan - Entreprenörers säkerhet Förutom säkerhetskultur och fysiska risker lägger man särskild vikt på hur man kan reducera osäkra organisatoriska förhållanden. Se bilaga 8 - Attraktiv gruva för alla Ing-Marie Andersson och Gunnar Rosén från Högskolan i Dalarna presenterade projektet Attraktiv gruva - för alla. Projektet är en pilotstudie med finansiering från Vinnova. I ett antal delprojekt har man tittat på vad som kan bidra till att skapa hållbara och attraktiva arbetsplatser och hur

6 6 arbetsmiljö, hälso- och säkerhetsfrågor kan bidra till en effektiv och konkurrenskraftig gruvkultur. Se bilaga 9. Pilotprojektet avslutas i februari men man avser att gå in med en ansökan till Vinnova om ett större projekt. 11 Rapport från Stålindustrins Arbetsmiljögrupp Jalle Oscarsson presenterade arbetet inom Stålindustrins Arbetsmiljögrupp. Det konstaterades att den internationella statistiken för LTI från World Steel Association är ca 6 ggr lägre än den svenska statistiken. Noterades att på gruvsidan är LTI-talen ca 4 ggr lägre än de svenska. Om man däremot ser på statistiken för dödsolyckor så är de internationella talen sämre än de svenska. Jalle informerade vidare om att Atumo har tagit fram en utbildning för arbete på eller i närheten av spårområde anpassad för industrier med stickspår. Se bilaga Rapport från massa- och pappersindustrin Margareta Jernelöv redogjorde för arbetet inom Massa- och Pappersindustrins arbetsmiljöorgan SIRIUS, bl a kampanjen Smart & Säkert. Två nya blad har tagits fram skär- och klämskador och balans i livet. Samtliga blad finns på nedanstående länk. 13 Arbetsskade- och sjukfrånvarostatistik - Kvartal Cecilia presenterade den senaste statistiken för gruvindustrin och även en jämförelse med stål-, massa- och pappers- samt sågverksindustrin. Det konstaterades att olycksfallsfrekvensen har sjunkit jämfört med föregående år och ligger för kvartal tre på 7,0 olyckor/miljoner arbetade timmar. Se bilaga 11. Statistikgruppen är i slutfasen av sitt arbete och kommer inför nästa GRAMKO-möte att skicka ut ett förslag på en revidering av branschstatistiken. 14 Kommunikationsfrågor SveMin/GRAMKO/SAM Emma Härdmark redogjorde för ett pågående kommunikationsarbete, syftande till att nyansera bilden av gruvindustrin och skapa attraktivitet kring den. 15 Rapport från deltagarna - Anders informerade om statistikutvecklingen hos. Ca 80 % av olycksfallen beror på osäkra beteenden. Olyckor med kort frånvaro (under 3 dagar)har minskat medan de med längre frånvaro har ökat. Anders informerade vidare om några allvarliga händelser som inträffat på. Se bilaga Boliden Hans informerade om att Boliden numera räknar sin statistik inklusive entreprenörer. För statistikutvecklingen se bilaga 13. Hans informerade vidare om ett antal allvarliga händelser. - Zinkgruvan Jörgen informerade om en allvarlig händelse där ett fordon tappat bromsverkan. Informationen kommer att skickas till Ag Teknik för vidare hantering. Se bilaga 14.

7 7 - Dannemora Hans informerade om att Dannemoras olycksfallsstatistik ligger på 9,3 ofall/ milj arbetade timmar. Ett antal olycksfall och tillbud har inträffat. Se bilaga Bergteamet Lars informerade om att Bergteamets olycksfallsstatistik ligger på 4,2 olyckor / milj arbetade timmar och sjukfrånvaron på 2,8%. Tillbudsrapporteringen är för låg och behöver förbättras. Bergteamet har haft flera varsel och kan se en minskad rapportering vid dessa tillfällen. - Björkdal Simon informerade om att Björkdal ligger på en olycksfrekvens på 7,4 olyckor/miljoner arbetade timmar. Tillbuds/säkerhetsrapporteringen behöver förbättras. Se bilaga 16. Sprinklersystemet på en maskin har löst ut utan anledning vid ett tillfälle. Orsaken var en felmontering av Atlas. Simon skriver några rader om detta och det skickas till GRAMKO som information. - Nordkalk Peter informerade om att Nordkalk i Bunge fått ett positivt besked från Mark- och miljödomstolen vilket gör att verksamheten kan fortsätta och ett varsel på 55 personer kan tas tillbaka. Olycksfallsfrekvensen ligger på 17,3 olyckor/milj arbetade timmar. Peter informerade om några allvarliga händelser. - IF Metall Lars-Erik informerade om att detta är hans sista möte i GRAMKO och SAM-kommittén. Viktiga frågor att fortsätta jobba med är trafikfrågor i gruvan, både risker som t ex bromsproblem men också avgasfrågorna. IF Metall ser även gärna en gemensam policy om räddningsaktioner vid brand. - PTK (Unionen) Kennet berättade om arbetsgruppen Balans i livet och enkäten som nu är utskickad till tjänstemännen. - SveMin/Industriarbetsgivarna Cecilia informerade om följande, Se bilaga 17 - Remisser från Arbetsmiljöverket, organisatorisk och social arbetsmiljö (svar till AV senast 17 december) och kvarts (svar till AV senast 19 december) - MSB - föreskrifter om identitetsmärkning och registrering av explosiva varor, träder ikraft 5 april Information finns på denna länk Ulf Jonsson, Boliden bevakar sprängfrågor för GRAMKO:s räkning. Ulf har tagit fram information om de nya reglerna, se bilaga SveMin/GRAMKO:s nyhetsbrev Följande punkter ska tas upp i nyhetsbrevet - GRAMKO/SAM-kommitténs seminarium - Riktlinjer för larmvärden - Projektet Attraktiv gruva - för alla - Branschstatistiken - Förslag på gränsvärden från EU för CO och NO 2

8 8 17 Möten februari, Luleå möte med ordförandena i GRAMKO och arbetsgrupperna - 17 februari, Stockholm möte GRAMKO maj, Luleå - möte GRAMKO och SAM-kommittén samt besök LTU - 18 november, GRAMKO/SAM-kommitténs seminarium, Nordkalotten, Luleå - 19 november, Nordkalotten, Luleå - möte GRAMKO 18 Mötets avslutande Lars-Erik tackades för sitt bidrag till en förbättrad arbetsmiljö och säkerhet i gruvbranschen genom många års arbete på IF Metall och i GRAMKO och SAM-kommittén. Vid protokollet Cecilia Andersson Justeras Anders Henriksson

Nationella referensgruppen 18 november 2010

Nationella referensgruppen 18 november 2010 Nationella referensgruppen 18 november 2010 Närvarande, referensgruppen: Lars Björnshauge, Margaretha Eriksson, Jette Guldborg Petersen, Kjell Jonsson, Gunnar Lager, Gunilla Lilie Bauer, Kerstin Norén,

Läs mer

Skyddsombuden erfarenheter 2012

Skyddsombuden erfarenheter 2012 LO Arbetsmiljö Skyddsombuden erfarenheter 2012 Skyddsombuden 100 år Författare: Sten Gellerstedt, Arbetslivsenheten Landsorganisationen i Sverige 1 Förord Skyddsombudet fyller 100 år 2012. LO gör därför

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 28 oktober 2008 212 240 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Agneta Lipkin

Läs mer

Protokoll Antal sidor: 5 Datum: 2014-10-14 Tid: 09:30-18:00 Plats: Klosterkungen, Jönköping

Protokoll Antal sidor: 5 Datum: 2014-10-14 Tid: 09:30-18:00 Plats: Klosterkungen, Jönköping Protokoll Antal sidor: 5 Datum: 2014-10-14 Tid: 09:30-18:00 Plats: Klosterkungen, Jönköping Kallade: Anna Lindblad (AL) Conny Nilsson (CN) Lars-Erik Westman (LEW) Mikael Thelander (MT) Nazanin Sultani

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om hetluft 8/08 Unionens inkomstförsäkring. Förbered klubbens årsmöte. Extrakongress i januari. Information och inspiration för

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 N 2010/8069/ENT, N2011/4050/ENT Tillväxtverkets dnr: 012-2011-2501 Sammanfattning Det här är en delrapport

Läs mer

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsens och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen under 2008 Wimi 2005 FK90005_002_G 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Minnesanteckningar vid möte med Leaders samverkansgrupp för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp i Fiskebäckskil den 9 maj

Minnesanteckningar vid möte med Leaders samverkansgrupp för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp i Fiskebäckskil den 9 maj Minnesanteckningar vid möte med Leaders samverkansgrupp för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp i Fiskebäckskil den 9 maj Närvarande: Staffan Markström, Leader Mare Boreale, ordf Per Andersson,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:28 Landstingsstyrelsens förslag till beslut LS 1010-0846 1 (1) Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 3/2012 Datum: 2012 10 09-10 Tid: Tisdag 13.00 till onsdag 14.00 Plats: Åkerby herrgård, Nora Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Information om nya upphandlingsregler

Information om nya upphandlingsregler VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2010-08-26 83 2 Information om nya upphandlingsregler Upphandlingsspecialist Staffan Källström informerar om nya upphandlingsregler som gäller från den 15 juli 2010. Under informationen

Läs mer

112 i Sverige V e r k s a m h e t s r a p p o r t f ö r 2 0 1 3

112 i Sverige V e r k s a m h e t s r a p p o r t f ö r 2 0 1 3 112 i Sverige V e r k s a m h e t s r a p p o r t f ö r 2 0 1 3 Innehåll Sammanfattning av 112-verksamheten under 2013...4 112 allmänhetens livlina...6 Ett gemensamt nödnummer...6 Avtal om larmhantering...6

Läs mer

Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna Anna Nerelius 2013-11-28 Dnr KSL/12/0167 Ärendegång: KSLs styrelse Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 1 (13) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Per Westling

Läs mer

Sammanställning av enkätsvar från deltagare i samband med avslutad insats Tabell 1. Verksamheten som jag deltagit i är utformad utifrån mina behov 1 = Stämmer helt 2 = Stämmer delvis 3 = Stämmer dåligt

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag Tillsynsrapport Vårt datum: 2012-12-18 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Förrättningsdatum: 2012-11-06 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Markus

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt 2012-01-30 Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Kansliet Delrapport 2/ Årsrapport för 2011 Ny PBL på rätt sätt SAMMANFATTNING... 4 Kompetenssatsningar efter det

Läs mer

Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad

Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:5 ISSN 1401-5129 FÖRORD Stockholms stads satsning

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete

Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete EXAMENSARETE 2005:06 P Socialförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete Enheten funktionshindrade VIKTORIA KERTTU PÅYGGNADSUTILDNINGAR Arbetsmiljöledning Luleå tekniska universitet Institutionen för

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman.

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman. Möte med Samråds- och MKB-grupp Forsmark Datum: 13 september 2007, klockan 09.00 12.30. Plats: SKB:s platsundersökningskontor, Forsmarks hamn. Inbjudan: Mötet var öppet för allmänheten att delta som åhörare.

Läs mer