Protokoll från GRAMKO:s möte 6 maj 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från GRAMKO:s möte 6 maj 2015"

Transkript

1 GRAMKO Gruv- och mineralindustrins Arbetsmiljökommitté Protokoll nr 2/2015 Protokoll från GRAMKO:s möte 6 maj 2015 Plats: Quality Hotel Luleå Närvarande: Anders Henriksson, ordf Hans Engberg Sten Askmyr Hans Jönsson Simon Stenberg Bert-Sive Lindmark Peter Stenberg Åsa Dahlfors Kennet Morin Angelika Lang Cecilia Andersson, sekr Boliden Björkdalsgruvan Bergteamet Nordkalk Arbetsmiljöverket Unionen IF Metall SveMin Jan Andersson Arbetsmiljöverket (punkt 6) Anita Israelsson Arbetsmiljöverket (punkt 6) Anmält förhinder: Håkan Krekula Mats Lejerbäck Ronnie Hansson Mattias Hedlund Per Jannert Fredrik Cullberg Dick Carlsson Tuija Havela Maria Hagberg Forss Jarl Oscarsson Åsa Dahlfors Kennet Morin Conny Lundberg Boliden Björkdalsgruvan Cementa Zinkgruvan Zinkgruvan Industriarbetsgivarna Boliden Rönnskär Arbetsmiljöverket Unionen IF Metall 1 Mötets öppnande och godkännande av dagordning Mötet öppnades av ordförande Anders Henriksson och föreslagen dagordning godkändes. 2 Föregående mötesprotokoll En genomgång gjordes av föregående mötesprotokoll från 17 februari Protokollet godkändes och lades därefter till handlingarna.

2 2 3 Aktuella frågor från företagen Inga frågor presenterades. 4a GRAMKO:s verksamhet 2015 GRAMKO:s fokusområden och verksamhetsplan GRAMKO:s tre prioriterade fokusområden säkerhetskultur, säkerhet vid entreprenadarbeten och tekniska utvecklingen av maskiner och bränslen gicks snabbt igenom, se bilaga 1. Mer information om respektive fokusområde finns under punkt 4b, arbetsgruppernas aktiviteter. Hantering och uppföljning av allvarliga olyckor i världen GRAMKO:s nya rutin för hantering och uppföljning då allvarliga gruvolyckor inträffar i världen har använts vid två tillfällen under våren. Då en allvarlig händelse inträffar hålls snarast ett telefonmöte mellan ordförande i GRAMKO, VD, arbetsmiljöexpert och kommunikationsansvarig på SveMin samt beroende på händelse någon adjungerad från GRAMKO - en analys av händelsen görs - en informationsstrategi till media från gruvbranschen tas fram (tex kan detta hända i Sverige, vad gör vi Sverige med anledning av det som hänt) - uppföljning av händelsen sker via GRAMKO Datum Deltagare tel möte 4 mars 2015 telmöte xx mars Per Ahl Anders Henriksson Emma Härdmark Cecilia Andersson 18 april 15 Tel möte xx mars Per Ahl Anders Henriksson Emma Härdmark Cecilia Andersson Håkan Krekula Hädelse Slutsatser Aktiviteter i Sverige Explosion Inga kolgruvor i Info på SveMins (metangas) i Sverige. Denna hemsida kolgruva i typ av olycka Ukraina, minst kan därför inte 30 döda inträffa här Ras i illegal guldgruva i Tanzania, ca 20 döda. Primitiva och riskfyllda metoder används. Motsvarighet finns inte i Sverige Informationstext togs fram i förebyggande syfte men har inte publicerats Uppföljning GRAMKO ser i dagsläget inte något behov uppföljning GRAMKO ser i dagsläget inte något behov uppföljning Övrigt 4b Arbetsgruppernas verksamhetsplan och aktiviteter 2015 Arbetsgruppernas aktiviteter, se även PM utskickat inför GRAMKO-mötet. - Arbetsgrupp Bergmekanik Cecilia visade genomförda och planerade aktiviteter för ag Bergmekanik. Rapporten för fallande sten 2014 är klar och bifogas, bilaga 2. - Arbetsgrupp Brandskydd Cecilia informerade om arbetet i ag Brandskydd. Se bilaga 3. Arbetet med revideringen av brandskyddshandboken börjar närma sig slutet och en ny version kommer att finnas på SveMins hemsida i början av hösten.

3 3 Ett projekt har påbörjats tillsammans med SP för att ta fram dels en ny kravspecifikation för andningsluft i räddningskammare och dels en förstudie med förslag till utbildningskrav och certifiering av besiktningspersonal för brandskyddskontroller. Beslut: Ronnie Hansson, valdes till ny ordförande i ag Brandskydd GRAMKO tackade Samuel Bäckman, avgående ordförande, för väl genomfört uppdrag. - Arbetsgrupp Medicin Cecilia informerade om gruppens arbete. Ett möte har hållits i år, delvis gemensamt med ag Teknik. Mötet kombinerades med ett besök på AV. Ag Medicin kommer att bevaka de psykosociala frågorna och kommande föreskrift från AV. En uppföljning av orsakerna till upprepad korttidsfrånvaro kommer att genomföras. - Arbetsgrupp Teknik Sten Askmyr informerade om gruppens genomförda och planerade aktiviteter. Förvaltning av SveMins anvisningar för fordon, maskiner och tekniska utrustningar och Brags Sten presenterade ett förslag på hur materialen ska förvaltas och hur kommande revideringar ska genomföras. Se bilaga 4 Beslut: GRAMKO beslutade att arbeta enligt förslaget. Säkerhet vid entreprenadarbeten: En mindre arbetsgrupp inom AG Teknik har bildats. Gruppen har tagit fram ett förslag på uppdragsbeskrivning som presenterades. Se bilaga 5. En diskussion följde huruvida det är lämpligt för GRAMKO att ta fram branschgemensamma riktlinjer för hur entreprenörs/leverantörsarbete ska köpas in och genomföras. GRAMKO enades om att gruppens uppgift blir att ta fram goda exempel på hur arbetet med entreprenörer genom hela processen kan genomföras. Inte ta fram branschgemensamma riktlinjer. Beslut: GRAMKO beslutade att godkänna uppdragsbeskrivningen för ag Entreprenörssäkerhet Branschgemensamma larmvärden för CO och NO 2 Arbetsmiljöverket har tagit fram en rekommendation för inställning av gasvarnarnas larmvärden för CO och NO 2. Rekommendationen finns på SveMins hemsida Beslut: GRAMKO beslutade att frågan är avslutad i och med att Arbetsmiljöverket har tagit fram rekommendationen. Dokument för samordningen enligt 52 i Berg- och gruvföreskriften Otydligt i AVs föreskrifter vad dokumentet ska innehålla. Åsa Dahlfors ansåg att dokumentet ska visa att en samordning finns och vad som ingår i samordningen, t ex lokala skyddsföreskrifter. Det är lämpligt att varje driftställe upprättar ett dokument. Exemel på samordningsdokument: I samordningsansvaret på driftställe XX ingår genomgång av t ex - Lokala skyddsföreskrifter - Utrymningsvägar - Brandskydd - M.m. Cecilia skriver ett förslag enligt ovan som ag Teknik får diskutera på sitt nästa möte.

4 4 4c Uppföljning angående arbetsformer i GRAMKO:s arbetsgrupper På GRAMKO:s möte i februari diskuterades arbetsformerna i GRAMKO och att deltagarna i arbetsgrupperna ibland har haft svårt att få acceptans på hemmaplan att genomföra de arbetsuppgifter som behöver genomföras mellan mötena. Flera av företagen har diskuterat frågan på hemmaplan och kommit fram till att arbetet i GRAMKO är viktigt. De fokusområden som GRAMKO har i sin verksamhetsplan bör avspegla företagens prioriterade frågor. 5 SAM-kommitténs aktiviteter - Information från SAM-kommitténs möte 5 maj SAM kommitténs inriktning och arbetssätt diskuterades. Bla diskuterades SAM-kommitténs roll i förhållande till GRAMKO:s. Diskussionen utmynnade i att SAM-kommitténs fokus bör vara att vägleda inriktning av det långsiktiga arbetsmiljöförbättringsarbetet inom branschen. T ex kan uppdrag från branschen till högskolor beträffande den framtida arbetsmiljöforskningen komma från SAM kommittén. Representanterna från IF Metall har tagit fram en lista med viktiga områden att jobba vidare med. Fortsatt arbete med dessa kommer att diskuteras vid SAM-kommitténs möte den 17 augusti. - Säkerhetskultur: Materialet från Prevent är klart och finns som pdf på Prevents hemsida 6 Information från Arbetsmiljöverket Åsa Dahlfors, Jan Andersson och Anita Israelsson informerade från Arbetsmiljöverket. Nya kvartsföreskrifterna är beslutade och kommer att träda ikraft 1 november Bengt Järvholm håller på att sammanställa en kunskapssammanställning om silikos och koppling till bergarbete. Det har inkommit många remissvar på förslaget till föreskrifter om sociala och organisatoriska faktorer. Arbetsmiljöverket håller på att gå igenom alla synpunkter. Beslut om nya föreskrifter väntas under hösten Ett projekt om kvinnors arbetsmiljö pågår, en rapport kommer under hösten. Nya föreskrifter om elektromagnetiska fält håller på att tas fram. Förslaget kommer på remiss under hösten och ska träda ikraft i juli Jan Andersson slutar som inspektör på Arbetsmiljöverket. Rekrytering ska göras och AV i Luleå önskar hitta en person med branschkompetens inom gruv-/bergindustri. 7 Pågående forskning Återkoppling från besöket på LTU 5 maj Intressant att få en presentation av pågående forskningsprojekt inom LTU. LTU är dominanta i Sverige på forskning inom gruvbranschen. Önskvärt vore att kunna engagera även andra forskningsaktörer. Det finns också en risk att forskningsresultaten blir skeva när det i stort sett bara är och Boliden som är engagerade i projekten. Önskvärt vore att även övriga företag kan bli engagerade. 8 EU-frågor

5 5 Cecilia redogjorde för EU:s arbete med gränsvärden för kolmonoxid (CO) och kväveoxider (NO och NO 2). EU-kommissionens rådgivande kommitté har lämnat ett förslag på gränsvärden för CO, NO och NO 2 till EU-kommissionen. I förslaget påpekas problematiken för gruvindustrin och det föreslås en förlängd implementeringstid för gruvindustrin på fem år. EU-kommissionen planerar fatta beslut om nya gränsvärden under slutet av hösten därefter har medlemsländerna 18 månader på sig att implementera de nya värdena. Förslagen på nya värden är följande: NO 2 ppm (8 tim) NO2 0,5 ppm (8 tim) / 1 ppm (15 min) CO 20 ppm (8 tim) / 100 ppm (15 min) 9 Seminarium GRAMKO:s och SAM-kommitténs seminarium 18 november 2015 Temat för seminariet är Entreprenörssäkerhet. Platsen är Nordkalotten hotell och konferens i Luleå. En arbetsgrupp planerar programmet till seminariet. Cecilia är sammankallande. Förhansinformation om seminariet skickas ut före midsommar. 10 SveMins arbetsmiljöpris 2015 Temat för Arbetsmiljöpriset 2015 är Samverkan vid entreprenadarbeten Cecilia tar fram förslag på kriterier och inbjudan och skickar ut före midsommar. 11 Rapport från stålindustrin Cecilia informerade om arbetet inom Stålindustrins Arbetsmiljögrupp med att försöka förbättra och enas om en definition för arbetsskadebegreppet och därmed få en mer jämförbar arbetsskadestatistik. 12 Massa- och pappersindustrin Cecilia informerade om att Sirius har tagit fram två nya temablad i kampanjen Smart och Säkert. Kampanjbladen finns på Sirius hemsida 13 Arbetsskade- och sjukfrånvarostatistik - Branschstatistik helår 2014 Branschstatistiken för 2014 är nu sammanställd, se bilaga 6. Frekvensen ligger på 6,4 olyckor per miljoner arbetade timmar för branschen vilket är en nedgång jämfört med föregående år. - Rapport från statistikgruppen, förslag på branschstatistik Statistikgruppen har tagit fram förslag på definitioner av statistiken, se bilaga 7a-c. Respektive företag diskuterar definitionerna och beslut kring dessa tas på nästa möte i GRAMKO i november. 14 Rapport från deltagarna - Boliden Hans informerade om statistikutvecklingen hos Boliden samt en inträffad händelse, se bilaga 8. -

6 6 Anders informerade om statistikutvecklingen hos samt en inträffad händelse. Se bilaga 9. - Nordkalk Peter informerade om statistikutvecklingen på Nordkalk. En entreprenör har råkat ut för en olycka vid fyllning av bränd kalk från lastbil till silo. Slangen släppte och personen fick bränd kalk på sig. I Nordkalks anläggning på Gotland har skyddsombuden sagt upp sig pga att de blivit hotade till livet av personer inom miljörörelsen. - Björkdal Simon informerade om att Björkdal haft en fullskaleövning av en brand i gruvan tillsammans med räddningstjänsten i Västerbotten. Det var en liveövning där ett antal personer skulle räddas ur en räddningskammare. En specialbyggd räddningsvagn och lufttuber med större luftmängd testades. - Bergteamet Bert-Sive informerade om Bergteamets statistikutveckling. Ett antal halk- och snubbelolyckor har inträffat varav ett ledde till benbrott. - IF Metall IF Metall medverkar i ett projekt om vibrationsdämpning av handhållna maskiner och verktyg för stenindustrin. Projektet har nått goda resultat och är ett bra exempel på bra samarbete mellan forskare och praktiker/användare på företagen. En omorganisation har genomförts på IF Metalls centrala kontor - Unionen Unionen har fokus på tjänstemännens psykosociala arbetsmiljö och det gränslösa arbetet. Samverkansgruppen Balans i livet anordnade ett seminarium i maj där frågorna diskuterades. - SveMin/Industriarbetsgivarna Cecilia presenterade några aktuella frågor, se bilaga 10. Maria Hagberg Forss kommer att vara tjänstledig från Industriarbetsgivarna under hösten för att starta ett eget företag där hon kommer att erbjuda tjänster inom området arbetsmiljöjuridik. 15 SveMin/GRAMKO:s nyhetsbrev Följande punkter ska tas upp i nyhetsbrevet - GRAMKO:s tre prioriterade fokusområden GRAMKO/SAM-kommitténs seminarium 18 november Entreprenörssäkerhet - Arbetsmiljöpriset 2015 Samverkan med entreprenörer - Riktlinjer för larmvärden för CO och NO 2 - Branschstatistiken Ny rutin då allvarliga olycksfall inträffar i gruvbranschen i världen - Förslag på gränsvärden från EU för CO och NO 2 Kommentar till punkt 15, juli 2015: SveMin har inte haft möjlighet att ta fram ett nyhetsbrev varför ovanstående punkter sammanfattas i Nyheter från GRAMKO:s möte 6 maj 2015, bilaga 11

7 7 16 Möten november, GRAMKO/SAM-kommitténs seminarium, Nordkalotten, Luleå - 19 november, Nordkalotten, Luleå - möte GRAMKO 17 Mötets avslutande Vid protokollet Cecilia Andersson Justeras Anders Henriksson