Möte i Samverkansgrupp SKL - Lantmäteriet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möte i Samverkansgrupp SKL - Lantmäteriet"

Transkript

1 1 (10) MÖTESANTECKNINGAR Kopia: Enligt förteckning i slutet av dokumentet Möte i Samverkansgrupp SKL - Lantmäteriet Tid: Torsdag 9 oktober kl. 10:00 16:00 Plats: Närvarande: Frånvarande SKL, Stockholm Marianne Leckström, SKL Maria Palme, SKL Martina Olsson, Lunds kommun (repr. KLM) Lars Malmestål, Järfälla kommun (repr. KFF) Lars Robertsson, Borlänge kommun Anders Sandin, Lantmäteriet, div I Anders Lundquist, Lantmäteriet, div F Peter Nylén, Lantmäteriet, div I Ulf Björnsson, Lantmäteriet, div F Pär Hedén, Lantmäteriet, div I Ulf Eriksson, Lantmäteriet, div I Daniel Antonsson, SKL Matilda Sörell, Lantmäteriet, div I fr.o.m. lunch ordförande sekreterare pkt 7 pkt 5 och 6 1 Föregående minnesanteckningar Ändring i lagen om lägenhetsregister Enligt Lantmäteriet chefsjurist Tomas Öhrn skickades en gemensam framställan undertecknad av SKL:s direktör och Lantmäteriets Gd in till finansdepartementet i september. Ny PBL-normaltaxa Nytt underlag utskickat i juni, uppdrags- och vidareutnyttjanderättsdelarna återstår, kommer före årsskiftet. - Enl. Lars R är den nya taxan svår att använda för kommunerna jämfört med tidigare taxa. ELF ELF-arbetet inom Norden går framåt, sämre inom övriga områden. Eurogeographics har därför ställt krav på resp. kartmyndighet för att kunna gå i mål under Ulf Eriksson Lantmäteriet Division Informationsförsörjning E-post: Mobiltel:

2 Lantmäteriet Lägesrapporter 2.1 Tjänstebaserad uppdatering Tjänstebaserad uppdatering innebär ett gränssnitt för informationsutbyte system till system. Ingående tjänsterna har olika funktionalitet, t.ex. söka och hämta, uppdatera samt hämta förändringar. Tjänstebaserad uppdatering innebär en effektivare insamling genom att den skapar möjligheter för kommuner att uppdatera byggnader, adresser och lägenheter direkt från sina egna handläggningssystem, t.ex. bygglovssystem, istället för att gå via LINA och geometrileveranser. Det blir aktuellare information genom att t.ex. geometrierna uppdateras direkt, istället för att skickas på fil två gånger/år. Är idag 11 kommuner som gått med i tjänstebaserad uppdatering och fler är på gång. Första ESRI-kommun (Geosecma) som gått med är Trelleborg. Vad Lantmäteriet och kommunerna t.ex. kan göra tillsammans för att få med fler kommuner är: - Information till systemleverantörer och till alla kommuner - Ta fram goda exempel på kommunens egna processer, t.ex. Hässleholm - Ta fram en gemensam bild över nyttor (fördelar/nackdelar) - Införandeprojekt liknande ERS inom Svensk geoprocess Någon form av incitament behövs, ett förslag är att ersätta kommunerna med en engångsersättning, lika stor för alla. Det skulle vara för utveckling/ anpassning av kommunens kartsystem mot gränssnittet. Ersättningsfrågan bereds av den finansieringsgrupp som ska jobba med övriga frågor kring framtida gemensam affärsmodell samt öppna geodata. 2.2 Öppna geodata och framtida affärsmodeller Peter och Marianne redovisade från det gemensamma föredrag som Lantmäteriet, SKL och kommunerna hade på GeoInfo i Gävle den 1/10. Det arbete som nu pågår i den gemensamma arbetsgruppen handlar om att gå vidare med de fyra aktiviteter som är beskrivna i handlingsplanen. A. Vilka geodata bör/kan öppnas upp? B. Hur kan öppna geodata och ajourhållningssamverkan finansieras (finansieringsformer/ affärsmodeller)? C. Hur säkrar vi nyttan av att öppna geodata (hinder/åtgärder)? D. Hur kommunicerar vi med politikerna kring behoven, nyttorna och möjligheterna med öppna geodata? Ansvarig för aktivitet A. är Allan Almquist Malmö stad, för aktivitet B. Åsa Sjödin Lantmäteriet och för aktivitet D. Elisabeth Argus Stockholms stad.

3 Lantmäteriet Aktivitet C kommer att startas upp i ett senare skede. Det blir gemensam bemanning för aktivitet A och B, den s.k. finansieringsgruppen som Samverkansgrupp SKL-LM tillsatt tidigare. För aktivitet D är inte bemanningen klar. Första uppgift för resp. ansvarig är att ta fram ett projektdirektiv till nästa möte i arbetsgruppen den 20 oktober. En längre diskussion följde kring det gemensamma arbetet om öppna geodata utifrån vad som är viktigt; vilka geodata ska ingå, förlorade intäkter för respektive part, ersättning (incitament) till kommunerna m.m. 3 Samverkan KFF 3.1 Registerkarte-GML Ulf B redovisar en konceptidé för säkrare utbyte mellan LM och kommunerna. Registerkarte-GML är tänkt att förbättra dataöverföringen i närtid när det gäller fastigheter och rättigheter för KLM- och KFF- kommuner samt för alla kommuner när det gäller planer. Idag används en mängd olika format, där olika mängd/antal attribut ingår. Registerkarte-GML hanterar alla informationsslag och attribut som Lantmäteriet har i grunddata (GDB-alfa) och dessutom cirkelbågar. Kan även hantera förändringsdata. Två exempel på hur det kan se ut: - Kommunen utför mätning och levererar koordinatförteckning och skiss till SLM genom Registerkarte-GML, SLM registrerar och för in ny registerbeteckning och uppdaterar DRK. Efter lagakraft uppdaterar kommunen sin databas - Kommunen utför mätning och levererar förrättningskarta till SLM genom Registerkarte-GML, SLM registrerar och läser in basen, gör förrättningskarta och uppdaterar DRK. Kommunen har ingen egen fastighetsbas utan hämtar uppdaterad kopia av DRK varje natt via Registerkarte-GML. Tester Dataöverföring med anpassad modell för KFF i Järfälla Datautbyte med Registerkarte-GML för KFF i Falun Återföring av data med Registerkarte-GML diskuteras med KLM i Göteborg och KLM i Karlstad Planinformation Test med fyra kommuner i Dalarna samt Länsstyrelsen och SLM i Falun. Planen ska vara visualiserad och sökbar i den gemensamma kartan, så att berörda parter kan koppla sig till berörd kommuns hemsida där handlingarna ligger på ett specificerat sätt

4 Lantmäteriet Enhetlig leverans av plangeometri via Registerkarte-GML för inläggning i den gemensamma kartan Leverans av handlingar för registrering och arkivering samt geometrier via Registerkarte-GML som även innehåller användnings- och egenskapsgränser Planhandlingarna ligger kvar hos kommunen till lagakraft OBS! Registerkarte-GML omfattar fastighetsindelning samt viss fastighetsinformation, information som ej ingår i Svensk geoprocess. Normalavtal KFF Arbete med översyn av normalavtal KFF pågår i en gemensam grupp mellan SKL och division Fastighetsbildning, där ska man tänka nytt/framåt och ej enbart utgå från dagens samverkan. Den 9 december har SKL kallat alla KFF-kommuner till en träff i Stockholm där även Lantmäteriet deltar. 3.2 Registerkartan Järfälla kommun Järfälla kommun levererar färdig förrättningskarta till SLM i Stockholm och vid återföring till Järfällas s.k. skuggbas har de upptäckt misstämningar. Mycket arbete har lagts ner för att hitta anledningen till misstämningarna, både från Lantmäteriet och kommunen. Det har skrivits en rapport med förslag till en ny process för säkrare överföring från kommunen till Lantmäteriet och tillbaka till kommunen. Viktigt att nu ta fram en tydlig plan och roller hur vi går vidare enligt samma koncept för övriga landet, förslag att testa i Lidingö och Solna. För Järfälla kommer de gamla rättningarna att bli klara under hösten, fortlöpande möten med SLM i Stockholm och Kiruna (div I) för bl.a. processkartläggning och att ta fram typfall. Marianne var med vid det senaste mötet och påpekar vikten av att kontrollera även övriga kommuner. Vilka är orsakerna till att fel uppstår? Lantmäteriet har ett stort intresse i att informationen i FR inkl. DRK håller hög kvalitet och de måste ta lärdom och utveckla bra rutiner. Måste lära från problemen i Järfälla och och gå vidare över hela landet. Sammanfattning Arbetet med rättningarna i Järfälla går nu bra, klart till årsskiftet. Förutsättningar finns för Järfälla att använda nya Registerkarte-GML efter årsskiftet. Kostnaden för Järfälla har blivit mycket stor p.g.a. omfattande arbete, vill ha någon form av kompensation. Lantmäteriet planerar för kontroll ( skanning ) över hela landet Lantmäteriet återkommer under nästa vecka till SKL om hur de går vidare med att gå igenom övriga kommuner.

5 Lantmäteriet Samverkan KLM KLM-kommunerna vill se en utveckling av Trossen till ett modernt stödsystem som även innefattar geometridelen. Idag är kostnaden för Trossen stor samtidigt som utvecklingen av en ersättare är lagd på is. Martina som representant för KLM påpekar att det borde göras en teknisk analys vad nyutveckling kostar jämfört med att fortsätta använda Trossen. Vid överflyttning av FR till ny miljö vill man ha ett nytt handläggningsstöd. Anders L påpekar att Lantmäteriet nu lägger alla utvecklingsresurser på att gå ur ett antal åldersstigna system i stordatormiljön. Inskrivning är precis klart och nu kommer vi att gå vidare med FR och pantbrev. Vi på SLM har precis samma önskemål som KLM, men kan inget göra. Vore olyckligt om KLM utvecklade ett eget handläggningsstöd som kanske måste bytas ut när det nya lagringssystemet är i drift. Martina påpekar att kommunpolitikerna inte vill ta denna stora kostnad, Anders erbjuder sig att specificera kostnaderna bättre för att få förståelse. Det som saknas är också en tidplan, då är det enklare att få förståelse menar Marianne, idag finns inget att gå på. Inskrivningsprogrammet är nu i klart vilket ger möjlighet för Lantmäteriet att mer i detalj börja planera för nästa steg. Viktigt att det nya systemet som utvecklas är moduluppbyggt. KLM erbjuder sig att vara med i utvecklingen, ses positivt från Lantmäteriet. 5 ABT-avtal Uppföljning av ABT-avtalen sker i samverkan med kommunerna enligt en väl dokumenterad process. För 2014 ser det i nuläget ut enligt nedan: Kommuner som har fått åtgärd vid uppföljning uppföljning sker 15 februari och 1 september Adress feb. 23 kommuner sep. 11 kommuner Byggnad feb. 8 kommuner sep. 6 kommuner (fastighetsbildningsärenden, feb. 12 kommuner, sep. 4 kommuner) Övrig topografi feb. 21 kommuner sep. 7 kommuner Sänkning (som det ser ut nu) - 7 kommuner kommer att få sänkning på Byggnad - 9 kommuner kommer att få sänkning på Adress - 7 kommuner kommer att få sänkning på Övrig topografi (det kan vara samma kommun som får sänkning på en eller flera delar)

6 Lantmäteriet Höjning Inför årsskiftet så är det 54 kommuner har önskat höjning på någon del - Uppföljning ej genomförd ännu. Haninge Marianne frågar hur Lantmäteriet kommunicerar ev. sänkningar av avtalsnivå. Haninge kommun har hört av sig till Lantmäteriet via ett brev där de menar att de nu har kommit igång bra med rättningar av brister för adress. Lantmäteriet har svarat att Haninge får på sig till 1 december att visa det. 6 Svensk geoprocess 6.1 Korta statusrapporter Enhetliga geodataspecifikationer - Flygbild/Ortofoto avslutas november Hydrografi arbete pågår - Markanvändning arbete pågår - Markdetaljer arbete pågår - Laserdata/Höjdmodell arbete pågår Karlstad geodatademo är nu publicerad på hemsidan ERS (Enhetliga referenssystem) Arbete pågår med både SWEREF99 och RH2000 Finansiering Svensk geoprocess finansiering för 2015 och 2016 är inte fullt ut säkrad. Externa medel har återigen äskats från MSB. Förhoppningen är också att departementet kommer att bidra med ytterligare medel. 6.2 Införandeprojekt Projektet Svensk geoprocess önskar att Samverkansgrupp SKL-LM tar ansvar för att initiera införandeaktiviteter/-projekt, se punkter nedan. Ge förslag på förvaltning, en s.k. virtuell organisation bestående av medverkande berörda samverkansparter med Lantmäteriet i sin samordningsroll som nav. Initiera ett införandeprojekt med Samverkansgrupp SKL-LM som beställare, en eller flera kommuner som referensobjekt, medverkan från IT/Geodata-leverantör. En styrgrupp behöver utses. Definiera införandeprojektet genom att hålla en workshop.

7 Lantmäteriet Diskussion Lantmäteriet måste ha ansvaret för förvaltningsorganisationen men i samverkan med kommunerna. Behövs en överenskommelse? Systemleverantörerna måste vara informerade och med i arbetet vid införande och förvaltning Lantmäteriet ansvarar för en operativ grupp, men måste finnas en mer övergripande grupp där även kommuner och systemleverantörer ingår Vi måste sträva efter enkelhet, ej bygga upp en stor organisation. Liknande modell för alla teamuppdrag. Frågan om införandeprojekt och förvaltning tas upp vid nästa möte igen 6.3 Förstudie Planerad markanvändning Matilda Sörell, LM Vid mötet i juni beslutade samverkansgruppen att Svensk geoprocess ska genomföra Teamuppdrag Befintlig markanvändning, men för planerad markanvändning (planinformation) genomföra en förstudie. En förstudie är nu genomförd och resultatet utgör underlag och bidrag till att inleda arbete med att ta fram riktlinjer även för planinformation. Förstudien innehåller en rapport med utkast till projektdirektiv och underlag för ev. beslut att genomföra ett Temauppdrag Planerad markanvändning i enlighet med övriga teamuppdrag inom Svensk geoprocess. Effektmål (enl. förstudien) Lätt tillgänglig planinformation med rätt kvalitet som möjliggör effektivare och enklare bygglovshantering, fastighetsbildning och annan myndighetsutövning. Väl beskriven och enhetlig planinformation över kommungränser som ger ökade möjligheter till samverkan och utbyte av information mellan kommuner, myndigheter, byggherrar och medborgare. Kostnadseffektiviseringar hos producenter och slutanvändare. Projektmål (enl. förstudien) 1. Ta fram samverkansprocesser och specifikationer för hur detaljplaninformation ska hanteras digitalt med syfte att: - effektivisera samverkan mellan aktörer i planeringsprocessen - förenkla hantering och tillhandahållande av gällande planinformation 2. Ta fram plan för implementering av specifikationer och processer Förslag till tidplan (enl. förstudien) - Nov 2014 Ta fram uppdragsbeställning och bemanna projektet - Jan 2015 Uppstart. - Maj 2015 Ver. 0.5, samverkansprocess klar, förankring påbörjas. - Sep 2015 Ver.1.0, samverkansprocessen klar.

8 Lantmäteriet Okt 2015 Avslutas, resultatet lämnas till mottagande förvaltning. Diskussion En del av de kommunala representanterna har uttryckt att de inte är intresserade av Teamuppdrag markanvändning om ej planinformation ingår Detta arbete/projekt ses som ett komplement till det som Ulf B beskrev under punkt 3.1 Registerkarte-GML Finns ingen ekonomi inom Svensk geoprocess för detta arbete/projekt Bra förslag i förstudien, men vem är huvudman? SKL eller Boverket? Om ej inom Svensk geoprocess, hur gå vidare? Anders S tar frågan 7 Nytt från resp. organisation SKL Ny sektionschef SKL Maria Palme som från 1 juni är ny chef för sektionen Infrastruktur och Fastigheter på SKL presenterade sig. - Det är mycket att lära och sätta sig in i när man börjar ett nytt jobb. Jag var tidigare förhandlingschef på Hyresgästföreningen och innan det jobbade jag på SABO. Genom dessa jobb har jag haft mycket kontakter med kommuner och landsting, men ej i kart- och GIS-frågor. dpbl Daniel Antonsson SKL Daniel jobbade tidigare med Sammanhållet bygglov som pågick parallellt med SPF-projektet. När dessa projekt avslutades så bestämdes att gå vidare med dpbl som nu är i en uppstartsfas med Boverket som huvudman, Daniel är med från SKL. dpbl har tagit med upp de kundfrågor (scenarios) som kom fram inom Sammanhållet bygglov. Nyckeln till mycket är standarder Anm: För mer information läs Statskontorets rapport Från analog till digital Projektet dpbl fokuserar på den information som flödar mellan processerna, strategiskt viktigt att först lösa informationsförsörjningen. En fråga är varför Lantmäteriet inte är med i projektet, endast som intressent, fastighetsbildningen är en viktig del i arbetet. Lantmäteriet Information från division Fastighetsbildning Anders L Fastighetsbildningsutmaningen är den stora frågan utifrån en mycket bekymmersam kompetenssituation, närmare 50 förrättningslantmätare har slutat under året och bara idag fick jag besked om två till.

9 Lantmäteriet Vi arbetar med produktionsutjämning, standardiserat arbetssätt, styra ärendetillströmningen, dimensioneringsplaner, mätpooler etc. Under 2015 har vi lagt ner 15 kontor, idag verksamhet på 50 platser. - Olika reaktion från berörda kommuner, uppföljning sker. Eva-Marie Engström, tidigare chef på region Syd, är ny chef på enheten för ledningsstöd på divisionen, även ställföreträdande divisionschef. - Ulrika Ekebjär ny chef på region Syd. Ulf Björnsson går i pension under våren Information från division Informationsförsörjning Ny organisation från 1/ OBS: Namnen på divisionen och de fem enheterna är inte bestämda! 3D-projektet Projektets slutrapport lämnades till regeringskansliet den 15/9 Regeringen har gett Lantmäteriet ett tilläggsuppdrag att utreda hur skalbara modeller för utbyte av geografiska informationsobjekt i 3D kan tas fram. Det går ut på att visa hur Lantmäteriet skulle kunna skapa en nationell modell för att hantera geografisk information i tre dimensioner med skalbarhet. Det är ett korttidsuppdrag på tre månader och kommer att inriktas på att ta fram en metodik om hur och med vilka andra Lantmäteriet skulle kunna samarbeta. Uppdraget kan ses som en grund för regeringen att utgå från vid en kommande mer omfattande beställning. Offentligt åtagande Ett arbete som nu genomförs på div Informationsförsörjning är att se över Lantmäteriets offentliga åtagande, det definieras idag av ett antal lagar och förordningar samt instruktion och regleringsbrev. Dessa

10 Lantmäteriet beskriver vad Lantmäteriet ska göra, men svarar inte på allt och lämnar utrymme till tolkning. Det är viktigt för Lantmäteriet att göra det klart och tydligt hur man ska agera och var gränsen faktiskt går, speciellt utifrån att det finns mycket synpunkter på hur Lantmäteriet ska agera, både internt och externt. Inskrivningsprogrammet Arbetet med Inskrivningsprogrammet har hållit på i flera år men nu är nya system och nya rutinerna för hantering av inskrivningsinformation äntligen i drift. Totalt handlar det om system i hela kedjan som är beroende av varandra och måste fungera tillsammans. Från och med torsdag 2 oktober sker ärenderegistreringen i full skala igen på alla Lantmäteriets inskrivningskontor. Översyn FRL Behov finns att göra en översyn av fastighetsregisterlagstiftningen och arbete pågår nu att prioritera och beskriva de juridiska problemen med lagen och förordningen om fastighetsregister. Det handlar om att beskriva de förändringsbehov som finns inom: - Åtkomst (tillåta fler behandlinger, ta bort begränsningar) - Innehåll (lägga till/tabort information i FR) - Ansvar (omdefiniera och omfördela ansvar för uppbyggnad, ajourhållning, lagring och tillhandahållande) En enkät är utskickad till bl.a. alla kommuner för synpunkter Förslagen kommer att presenteras för justitiedepartementet den 21/11 8 Kommunikation Inget nytt. 9 Kommande möten Onsdag 10 december kl på SKL i Stockholm (fika från 9:30) Första möte 2015 i månadsskiftet februari mars, som telefonmöte Ulf skickar Doddle -förfrågan Kopia til Närvarande Frånvarande

Möte i Samverkansgrupp SKL - Lantmäteriet

Möte i Samverkansgrupp SKL - Lantmäteriet 1 (6) M ÖTE SAN TECKNINGAR 2015-01-20 Kopia: Enligt förteckning i slutet av dokumentet Möte i Samverkansgrupp SKL - Lantmäteriet Tid: Onsdag 10 december kl. 10:00 16:00 Plats: Närvarande: Frånvarande SKL,

Läs mer

Möte i Samverkansgrupp SKL - Lantmäteriet

Möte i Samverkansgrupp SKL - Lantmäteriet L A N T M Ä T E R I E T 1 (10) M ÖTE SAN TECKNINGAR 2014-08-12 Kopia: Enligt förteckning i slutet av dokumentet Möte i Samverkansgrupp SKL - Lantmäteriet Tid: Tisdag 3 juni kl. 13:00 onsdag 4 juni 12:00

Läs mer

Möte i Samverkansgrupp SKL - Lantmäteriet

Möte i Samverkansgrupp SKL - Lantmäteriet L A N T M Ä T E R I E T 1 (7) M ÖTE SAN TECKNINGAR 2014-03-26 Kopia: Enligt förteckning i slutet av dokumentet Möte i Samverkansgrupp SKL - Lantmäteriet Tid: Måndag 3 mars kl. 10:00 12:15 Plats: Närvarande:

Läs mer

Möte i Samverkansgrupp SKL - Lantmäteriet

Möte i Samverkansgrupp SKL - Lantmäteriet 1 (11) M ÖTE SAN TECKNINGAR 2015-06-25 Kopia: Enligt förteckning i slutet av dokumentet Möte i Samverkansgrupp SKL - Lantmäteriet Tid: Plats: Närvarande: Frånvarande Tisdag 3 juni kl. 12:00 onsdag 3 juni

Läs mer

L a n t m ä t e r i e t

L a n t m ä t e r i e t 1 (8) M ÖTE SAN TECKNINGAR 2015-11-02 Kopia: Enligt förteckning i slutet av dokumentet Möte i Samverkansgrupp SKL - Lantmäteriet Tid: Onsdag 14 oktober 2015 kl. 10:00 16:00 Plats: Närvarande: Frånvarande

Läs mer

Välkommen till en information om Svensk geoprocess

Välkommen till en information om Svensk geoprocess Välkommen till en information om Vi kommer att använda oss av några få mentometerfrågor. Du använder din telefon. Du aktivera nu tjänsten före sessionen startar med: Via appen Position 2015 under program

Läs mer

Möte i Samverkansgrupp SKL - Lantmäteriet

Möte i Samverkansgrupp SKL - Lantmäteriet L A N T M Ä T E R I E T 1 (5) M ÖTE SAN TECKNINGAR 2013-10-24 Kopia: Enligt förteckning i slutet av dokumentet Möte i Samverkansgrupp SKL - Lantmäteriet Tid: Måndag 10 oktober kl. 10:00 12:00 Plats: Närvarande:

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Samverkansprojektet Svensk geoprocess Samverkansprojektet Svensk geoprocess Senaste nytt från samverkansprojektet Svensk geoprocess. Hur är dagsläget och vad händer härnäst inom projektet? Allan Almqvist, stadsingenjör, Malmö stad 1. Målen

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Samverkansprojektet Svensk geoprocess En lägesrapport över projektet och redovisning av arbetet med Samhällsbyggnadskartor Allan Almqvist Senior advisor Malmö Stad Varför? För att bidra till effektivare försörjning av geodata! Vision ska möjliggöra

Läs mer

Avslutas senast juni 2016! Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Avslutas senast juni 2016! Samverkansprojektet Svensk geoprocess Avslutas senast juni 2016! Samverkansprojektet Svensk geoprocess 1. Målen 2. Läget december 2014 3. Hemsidan Bidra till enklare och effektivare myndighetsutövning! Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Läs mer

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess Projektdirektiv 201 2014-03-12 Sida: 1 (6) Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-03-12 Sida: 2 (6) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Resultat och effekter... 3 3 Styrning och dokumentation...

Läs mer

Svensk geoprocess GIS samverkan Dalarna november 2015

Svensk geoprocess GIS samverkan Dalarna november 2015 Svensk geoprocess GIS samverkan Dalarna november 2015 Senaste nytt från projektet Etableringen av mottarverksamheten fortsättningen efter 2016 ES-team och ERS-team Mätningsanvisningar Demomiljöer Svensk

Läs mer

Möte i Samverkansgrupp SKL - Lantmäteriet

Möte i Samverkansgrupp SKL - Lantmäteriet M Ö TESAN T E C K N I N G A R 2016-10-24 1 (7) Kopia: Enligt förteckning i slutet av dokumentet Möte i Samverkansgrupp SKL - Lantmäteriet Tid: Fredag 30 september kl. 10:00 14:45 Plats: Närvarande: Frånvarande

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Samverkansprojektet Svensk geoprocess Samverkansprojektet Svensk geoprocess A. I samverkan tas enhetliga specifikationer och samverkansprocesser fram Pär Hedén, Lantmäteriet Lars Malmestål, Järfälla kommun B. Nationella geodetiska referenssystem

Läs mer

Svensk geoprocess. Uppdragsbeställning Temauppdrag Markanvändning. Utgåva A. Temauppdrag Markanvändning. Lantmäteriet, SKL & kommuner i samverkan

Svensk geoprocess. Uppdragsbeställning Temauppdrag Markanvändning. Utgåva A. Temauppdrag Markanvändning. Lantmäteriet, SKL & kommuner i samverkan Karin Bergström 2014-09-17 Sida: 1 (7) Uppdragsbeställning Temauppdrag Markanvändning Karin Bergström 2014-09-17 Sida: 2 (7) Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum Kommentar PA1 2014-03-28 Utkast till

Läs mer

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting. Lars Malmestål

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting. Lars Malmestål Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Lars Malmestål Öppna geodata Vissa är på gång Några kommuner har öppnat geodata eller är på gång - Stockholm m. fl. har öppnat vissa geodata - Ca 10 kommuner

Läs mer

Svensk geoprocess. Uppdragsbeställning. Geodatademo Samhällsbyggnadskartor. Utgåva A. Lantmäteriet, SKL & kommuner i samverkan

Svensk geoprocess. Uppdragsbeställning. Geodatademo Samhällsbyggnadskartor. Utgåva A. Lantmäteriet, SKL & kommuner i samverkan Fastställd av styrgruppen 015-04- 015-05-1 Sida: 1 (6) Uppdragsbeställning Geodatademo Filnamn: 15051 Uppdragsbeställning Geodatademo 3 A.docx Fastställd av styrgruppen 015-04- 015-05-1 Sida: (6) Historik

Läs mer

Gemensam ajourhållning av ett sammanhållet byggnadsobjekt

Gemensam ajourhållning av ett sammanhållet byggnadsobjekt Gemensam ajourhållning av ett sammanhållet byggnadsobjekt Kommunala Lantmäteridagar Göteborg 18-19 maj 2011 Ulrika Johansson, Ulrika Roos 2011-05-20, Kommunala Lantmäteridagar 2011 Gemensam ajourhållning

Läs mer

Svensk geoprocess. Uppdragsbeställning Temauppdrag Byggnad. Utgåva A. Temauppdrag Byggnad. Lantmäteriet, SKL & kommuner i samverkan

Svensk geoprocess. Uppdragsbeställning Temauppdrag Byggnad. Utgåva A. Temauppdrag Byggnad. Lantmäteriet, SKL & kommuner i samverkan Ulrika Roos/Linn Varhaugvik 20-06-01 Sida: 1 (8) Fastställd av styrgruppen 20-02-10 Uppdragsbeställning Temauppdrag Byggnad Ulrika Roos/Linn Varhaugvik 20-06-01 Sida: 2 (8) Fastställd av styrgruppen 20-02-10

Läs mer

Nationell geodatastrategi

Nationell geodatastrategi Nationell geodatastrategi Vetenskapsrådet den 17 januari Ewa Rannestig Lantmäteriet Geodataråd Regeringen har tillsatt Geodatarådet för att bereda frågor som rör Lantmäteriverkets samordnande roll. Rådet

Läs mer

Markdetaljer. Version 1.0 2015-05-11 PROCESSBESKRIVNING. Flygbild/ Ortofoto. Laserdata/ Höjdmodell. Hydrografi Markanvändning Markdetaljer

Markdetaljer. Version 1.0 2015-05-11 PROCESSBESKRIVNING. Flygbild/ Ortofoto. Laserdata/ Höjdmodell. Hydrografi Markanvändning Markdetaljer PROCESSBESKRIVNING Markdetaljer Version Flygbild/ Ortofoto Hydrografi Markanvändning Markdetaljer Laserdata/ Höjdmodell Kommunikation Byggnad Adress Stompunkter Markdetaljer_ 1(12) UPPHOVSMAN Svensk geoprocess

Läs mer

Svensk geoprocess. Uppdragsbeställning Temauppdrag Kommunikation (Väg/Järnväg) Utgåva A. Temauppdrag Kommunikation

Svensk geoprocess. Uppdragsbeställning Temauppdrag Kommunikation (Väg/Järnväg) Utgåva A. Temauppdrag Kommunikation Karin Bergström/Suzana Velevska 20-06-01 Sida: 1 (8) Uppdragsbeställning Temauppdrag Kommunikation (Väg/Järnväg) Karin Bergström/Suzana Velevska 20-06-01 Sida: 2 (8) Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva

Läs mer

Svensk geoprocess. Uppdragsbeställning Temauppdrag Adress. Utgåva A. Temauppdrag Adress. Lantmäteriet, SKL & kommuner i samverkan

Svensk geoprocess. Uppdragsbeställning Temauppdrag Adress. Utgåva A. Temauppdrag Adress. Lantmäteriet, SKL & kommuner i samverkan Ulrika Roos/Anna Wallin 20-06-01 Sida: 1 (7) Uppdragsbeställning Temauppdrag Adress Ulrika Roos/Anna Wallin 20-06-01 Sida: 2 (7) Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum Kommentar PA1 20-01-14 Utkast

Läs mer

Uppdragsbeställning Svensk geoprocess Svensk geoprocess Uppdragsbeställning Temauppdrag Flygbild/Ortofoto

Uppdragsbeställning Svensk geoprocess Svensk geoprocess Uppdragsbeställning Temauppdrag Flygbild/Ortofoto Karin Bergström/Anna Wallin 201-09-17 Sida: 1 (7) Uppdragsbeställning Temauppdrag Flygbild/Ortofoto Karin Bergström/Anna Wallin 201-09-17 Sida: 2 (7) Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum Kommentar

Läs mer

Presentation av resultatet från temauppdrag Markdetaljer i Svensk geoprocess Ingela Nilsson, Linn Varhaugvik och Johan Linjer

Presentation av resultatet från temauppdrag Markdetaljer i Svensk geoprocess Ingela Nilsson, Linn Varhaugvik och Johan Linjer Presentation av resultatet från temauppdrag Markdetaljer i Svensk geoprocess 2015-05-27 Ingela Nilsson, Linn Varhaugvik och Johan Linjer Arbetsgrupp DPS och samverkansprocess Arbetsgrupp: Katarina Lönnqvist,

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Samverkansprojektet Svensk geoprocess Samverkansprojektet Svensk geoprocess A. I samverkan tas enhetliga specifikationer och samverkansprocesser fram Pär Hedén, Lantmäteriet Lars Malmestål, Järfälla kommun B. Nationella geodetiska referenssystem

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess i mål juni 2016

Samverkansprojektet Svensk geoprocess i mål juni 2016 Samverkansprojektet Svensk geoprocess i mål juni 2016 Intensifierad samverkan mellan Sveriges kommuner, SKL och Lantmäteriet Karin Bergström, Lantmäteriet Olov Johansson, Metria AB Anna Wallin, Lantmäteriet

Läs mer

Positionera LINA. 1. Introduktion. 2. Samverkan kring BAL över tiden

Positionera LINA. 1. Introduktion. 2. Samverkan kring BAL över tiden POSITIONERA LINA 1(5) Positionera LINA 1. Introduktion Det är angeläget att samsyn råder mellan och kommunerna om hur samverkan kring BAL (byggnads- adress- och lägenhetsinformation) ska bedrivas över

Läs mer

Slutrapport. Enhetliga specifikationer. Tema Väg och Järnväg

Slutrapport. Enhetliga specifikationer. Tema Väg och Järnväg i samverkan Sida: 1 (6) Slutrapport Enhetliga specifikationer Tema Väg och Järnväg i samverkan Sida: 2 (6) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Arbetsform och resultat... 3 2.1 Genomförande... 3 2.1.1 Specifikationsarbetet...

Läs mer

Styrgrupp Svensk geoprocess

Styrgrupp Svensk geoprocess Mötesanteckningar 2013-10-17 1(6) MÖTESANTECKNINGAR Kopia till Närvarande, Projectplace.se, Projektets hemsida Styrgrupp Svensk geoprocess Tid: 2013-10-08, kl. 10:15 16.30 Plats: Närvarande: Frånvarande:

Läs mer

Strategi för 3D-geodata

Strategi för 3D-geodata Strategi för 3D-geodata ett strategiskt projekt inom Smart Built Environment Allan Almqvist, senior advisor, Malmö stadsbyggnadskontor 3D-strategi för Malmö stad Utmaningar Ja, det här funkar ju

Läs mer

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA 2014-04-09 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-04-09 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1 PROJEKTINTERN KOMMUNIKATION 3 2.2 KOMMUNIKATION

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Rapport Förstudie Planerad markanvändning

Rapport Förstudie Planerad markanvändning 2014-10-03 Sida: 1 (11) Rapport Förstudie Planerad markanvändning temauppdrag Planinformation 2014-10-03 Sida: 2 (11) Innehåll 1 Läsanvisning 3 2 Sammanfattning och rekommendationer 3 3 Om förstudieuppdraget

Läs mer

Geodataavtal med ledningsägare/infrastrukturbyggare

Geodataavtal med ledningsägare/infrastrukturbyggare Geodataavtal med ledningsägare/infrastrukturbyggare Bakgrund - Uppsägningar av befintliga MBK-avtal - Behov att förnya avtalen Workshop med Infrastrukturbyggare okt 2010 Deltagare: Fortum, Eon, Stokab,

Läs mer

Styrgrupp Svensk geoprocess

Styrgrupp Svensk geoprocess Mötesanteckningar 2013-06-17 1(7) MÖTESANTECKNINGAR Kopia till Närvarande, Projectplace.se Styrgrupp Svensk geoprocess Tid: 2013-05-15, kl. 10.15 15.30 Plats: Närvarande: Lantmäteriet Gävle Marianne Leckström

Läs mer

Fokus på blåljus. RäddningsGIS 6 maj 2010. Ulf Eriksson, Lantmäteriet

Fokus på blåljus. RäddningsGIS 6 maj 2010. Ulf Eriksson, Lantmäteriet Fokus på blåljus RäddningsGIS 6 maj 2010 Ulf Eriksson, Lantmäteriet Användargrupper Övergripande mål Öka och bredda användningen av geodata i samhället Vi förstår kundens behov Kunden förstår sina möjligheter

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

Adress. Version 1.0 2015-12-16 PROCESSBESKRIVNING. Flygbild/ Ortofoto. Laserdata/ Höjdmodell. Hydrografi Markanvändning Markdetaljer

Adress. Version 1.0 2015-12-16 PROCESSBESKRIVNING. Flygbild/ Ortofoto. Laserdata/ Höjdmodell. Hydrografi Markanvändning Markdetaljer PROCESSBESKRIVNING Adress Version Flygbild/ Ortofoto Hydrografi Markanvändning Markdetaljer Laserdata/ Höjdmodell Kommunikation Byggnad Adress Stompunkter LANTMÄTERIET SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING UPPHOVSMAN

Läs mer

FÖRDJUPAD SAMVERKAN INOM LANTMÄTERIOMRÅDET MELLAN DET STATLIGA LANTMÄTERIET OCH KOMMUNERNA...1 0. SAMMANFATTNING...4 1. SYFTET MED RAMAVTALET...

FÖRDJUPAD SAMVERKAN INOM LANTMÄTERIOMRÅDET MELLAN DET STATLIGA LANTMÄTERIET OCH KOMMUNERNA...1 0. SAMMANFATTNING...4 1. SYFTET MED RAMAVTALET... 2007-05-14 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRDJUPAD SAMVERKAN INOM LANTMÄTERIOMRÅDET MELLAN DET STATLIGA LANTMÄTERIET OCH KOMMUNERNA...1 0. SAMMANFATTNING...4 1. SYFTET MED RAMAVTALET...4 2. BEHOVET AV SAMVERKAN,

Läs mer

Kravspecifikation - Boknings- och bidragssystem för kultur och fritidsverksamheten. Del 3 - Upphandling

Kravspecifikation - Boknings- och bidragssystem för kultur och fritidsverksamheten. Del 3 - Upphandling Daniel Antonsson Sida: 1 (6) Kravspecifikation - Boknings- och bidragssystem för kultur och fritidsverksamheten Del 3 - Upphandling Jag vill Vad finns? Projektdirektiv Daniel Antonsson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet

Läs mer

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Marianne Leckström marianne.leckstrom@skl.se Hans Lovén hans.loven@live.se www.skl.se/gis 1 Ny medarbetare fr.o.m. 1 maj: Ewa Rannestig Kommunförbundet Skåne

Läs mer

SPF - sammanhållen detaljplanerings- och fastighetsbildningsprocess - ett samverkansprogram mellan Lantmäteriet och Boverket

SPF - sammanhållen detaljplanerings- och fastighetsbildningsprocess - ett samverkansprogram mellan Lantmäteriet och Boverket SPF - sammanhållen detaljplanerings- och fastighetsbildningsprocess - ett samverkansprogram mellan Lantmäteriet och Boverket Per Anders Karlgren Lantmäteriet SPF - sammanhållen detaljplanerings- och fastighetsbildningsprocess

Läs mer

Sverige är inte en ledande IT nation när det gäller datadriven innovation och vidareutnyttjande av data från offentlig sektor.

Sverige är inte en ledande IT nation när det gäller datadriven innovation och vidareutnyttjande av data från offentlig sektor. Sverige är inte en ledande IT nation när det gäller datadriven innovation och vidareutnyttjande av data från offentlig sektor. Här finns en direkt koppling till avgiftsfinansieringen av data från offentlig

Läs mer

Slutrapport. Enhetliga specifikationer. Tema Markdetaljer

Slutrapport. Enhetliga specifikationer. Tema Markdetaljer i samverkan Sida: 1 (7) Slutrapport Enhetliga specifikationer Tema Markdetaljer i samverkan Sida: 2 (7) Innehåll Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Arbetsform och resultat... 3 2.1 Bemanning arbetsgrupp och uppdragsledare...

Läs mer

NORMALAVTAL DRK 2007-10-03 Reviderad 2013-04-02. Lantmäteriets dnr: Kommunens dnr:

NORMALAVTAL DRK 2007-10-03 Reviderad 2013-04-02. Lantmäteriets dnr: Kommunens dnr: 1 (5) NORMALAVTAL DRK Lantmäteriets dnr: Kommunens dnr: NORMALAVTAL Detta normalavtal avser samverkan beträffande uppbyggnad, kvalitetsförbättring och nyttjande av digital registerkarta i kommuner där

Läs mer

Ersättningsmodell till Ramavtal 2007; Fördjupad samverkan inom lantmäteriområdet mellan Lantmäteriet och kommunerna

Ersättningsmodell till Ramavtal 2007; Fördjupad samverkan inom lantmäteriområdet mellan Lantmäteriet och kommunerna LANTMÄTERIVERKET SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING 1 (8) BILAGA 1 TILL RAMAVTAL 2007-05-14 Ersättningsmodell till Ramavtal 2007; Fördjupad samverkan inom lantmäteriområdet mellan Lantmäteriet och kommunerna

Läs mer

Lantmäteriets promemoria Förslag om ändringar i redovisningsstrukturen för byggnader och adresser i fastighetsregistret

Lantmäteriets promemoria Förslag om ändringar i redovisningsstrukturen för byggnader och adresser i fastighetsregistret PM 2009:121 RIII (Dnr 001-968/2009) Lantmäteriets promemoria Förslag om ändringar i redovisningsstrukturen för byggnader och adresser i fastighetsregistret Remiss från Justitiedepartementet Borgarrådsberedningen

Läs mer

Styrgrupp Svensk geoprocess

Styrgrupp Svensk geoprocess Mötesanteckningar 2013-04-25 1(7) MÖTESANTECKNINGAR Kopia till Närvarande, Projectplace.se Styrgrupp Svensk geoprocess Tid: 2013-04-10, kl. 10.00 16.00 Plats: Närvarande: SKL Stockholm Marianne Leckström

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Samverkansprojektet Svensk geoprocess 2015-06-26 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan Reviderad upplaga för hösten 2015 våren 2016 Samverkansprojektet Svensk geoprocess 2015-06-26 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1

Läs mer

Kravspecifikation - Boknings- och bidragssystem. för kultur och fritidsverksamheten. Förberedelse av upphandling

Kravspecifikation - Boknings- och bidragssystem. för kultur och fritidsverksamheten. Förberedelse av upphandling Daniel Antonsson Sida: 1 (5) Kravspecifikation - för kultur och fritidsverksamheten Förberedelse av upphandling Projektdirektiv Daniel Antonsson Sida: 2 (5) Godkännande av projektdirektiv och bilagor Beställare/Projektägare:

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Väg och Järnväg. Version PROCESSBESKRIVNING. Flygbild/ Ortofoto. Laserdata/ Höjdmodell. Hydrografi Markanvändning Markdetaljer

Väg och Järnväg. Version PROCESSBESKRIVNING. Flygbild/ Ortofoto. Laserdata/ Höjdmodell. Hydrografi Markanvändning Markdetaljer PROCESSBESKRIVNING Väg och Järnväg Version 1.0 2016-04-13 Flygbild/ Ortofoto Hydrografi Markanvändning Markdetaljer Laserdata/ Höjdmodell Väg/Järnväg Byggnad Adress Stompunkter 1 (12) UPPHOVSMAN Svensk

Läs mer

Samarbete och harmonisering ska ge snabbare bygglov

Samarbete och harmonisering ska ge snabbare bygglov Samarbete och harmonisering ska ge snabbare bygglov Ewa Swensson, Lantmäteriet L A N T M Ä T E R I E T SPF - sammanhållen detaljplane- och fastighetsbildningsprocess - ett samverkansprogram mellan Lantmäteriet

Läs mer

Flygbild/ Ortofoto. Version 1.0 2014-11-12 PROCESSBESKRIVNING. Flygbild/ Ortofoto. Laserdata/ Höjdmodell. Hydrografi Markanvändning Markdetaljer

Flygbild/ Ortofoto. Version 1.0 2014-11-12 PROCESSBESKRIVNING. Flygbild/ Ortofoto. Laserdata/ Höjdmodell. Hydrografi Markanvändning Markdetaljer PROCESSBESKRIVNING Flygbild/ Ortofoto Version Flygbild/ Ortofoto Hydrografi Markanvändning Markdetaljer Laserdata/ Höjdmodell Kommunikation Byggnad Adress Stompunkter LANTMÄTERIET SVERIGES KOMMUNER OCH

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Barn och unga i samhällsplaneringen Delrapport okt 2011. Christer Karlsson Trafikverket. Ulrika Åkerlund Boverket

Barn och unga i samhällsplaneringen Delrapport okt 2011. Christer Karlsson Trafikverket. Ulrika Åkerlund Boverket Barn och unga i samhällsplaneringen Delrapport okt 2011 Christer Karlsson Trafikverket Ulrika Åkerlund Boverket Barn och unga i samhällsplanering Bakgrund I december 2009 gav Socialdepartementet uppdraget

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

MSB 2:4 projektet. Tryggt & Säkert

MSB 2:4 projektet. Tryggt & Säkert MSB 2:4 projektet Tryggt & Säkert Luleå 2016-02-18 Anneli Sundvall, Lantmäteriet Projektet Utveckling av Norr- och Västerbottens kommuners förmåga att kommunicera geodata för samverkan vid kriser en del

Läs mer

NYHETSBREV NUMMER 3 SAMVERKANSGRUPPEN SKL LANTMÄTERIET

NYHETSBREV NUMMER 3 SAMVERKANSGRUPPEN SKL LANTMÄTERIET NYHETSBREV NUMMER 3 SAMVERKANSGRUPPEN SKL LANTMÄTERIET Insamlingsenheten tar helhetsansvar för ABT-processen Daniel Wallin På Lantmäteriets Insamlingsenhet får ABThandläggarna nya och utökade arbetsuppgifter

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Lantmäteriet bidrar till samhällsnytta

Lantmäteriet bidrar till samhällsnytta Lantmäteriet bidrar till samhällsnytta Ulf Eriksson - Division Geodata Alla behöver aktuella geodata För att öppna geodata ska bli verklighet behövs: Politiska beslut om finansiering Politiska beslut

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

Svensk geoprocess. Enhetliga geodataspecifikationer. Pilotuppdraget 2013. Slutrapport

Svensk geoprocess. Enhetliga geodataspecifikationer. Pilotuppdraget 2013. Slutrapport i samverkan Sida: 1 (10) Enhetliga geodataspecifikationer Pilotuppdraget 2013 Slutrapport i samverkan Sida: 2 (10) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Arbetsform och resultat... 3 2.1 Uppstarten... 3 2.2 Användardialoger...

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-samordnare Lise Svensson 2 Inledning Bakgrund Geografiska informationssystem, GIS, används idag av de flesta kommuner, organisationer,

Läs mer

Kvalitetsutveckling Fastighet Vi gör nytta för Sverige!

Kvalitetsutveckling Fastighet Vi gör nytta för Sverige! Kvalitetsutveckling Fastighet Vi gör nytta för Sverige! Anika Henriksson, Informationsutvecklingsledare Birgitta Jansson, KLM-samordnare Varför arbeta med att systematiskt höja fastighetsregistrets kvalité?

Läs mer

STADSINGENJÖRSDAGARNA 2006

STADSINGENJÖRSDAGARNA 2006 Välkommen till STADSINGENJÖRSDAGARNA 2006 Göteborg 31 maj 1 juni Stadsmuseet i Göteborg Norra Hamngatan 12 Wallenstamsalen SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGENS lantmäterikommitté inbjuder till Stadsingenjörsdagarna

Läs mer

Skövde Tåg: 1 tim från Gbg - 2 tim från Sthlm

Skövde Tåg: 1 tim från Gbg - 2 tim från Sthlm Skövde Tåg: 1 tim från Gbg - 2 tim från Sthlm Skövde kommun Skövde Fakta Ca 51 000 invånare i Skövde kommun Plan, Bygg o Lantmäteri ca 33 pers (Plan 6, K&M 7, Bygglov 9, Adm 6) KLM Kommunal lantmäteri

Läs mer

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse Projektdokumentation: - Förstudierapport Mall för förstudie - Ansökan Mall projektansökan - Projektplan - Minnesanteckningar som tillför sakuppgifter - Övrig dokumentation av tillfällig eller ringa betydelse

Läs mer

Rätt information på rätt plats och vid rätt tidpunkt eller Digitaliserad plan- och bygglovsprocess. Mikael Jardbrink

Rätt information på rätt plats och vid rätt tidpunkt eller Digitaliserad plan- och bygglovsprocess. Mikael Jardbrink Rätt information på rätt plats och vid rätt tidpunkt eller Digitaliserad plan- och bygglovsprocess Mikael Jardbrink Vad vill jag idag? Informera om projektet dpbl - digitaliserad plan- och bygglovsprocess

Läs mer

SPF - samordnad planerings-, fastighetsbildningsoch genomförandeprocess

SPF - samordnad planerings-, fastighetsbildningsoch genomförandeprocess SPF - samordnad planerings-, fastighetsbildningsoch genomförandeprocess Maria Rydqvist Boverket Bild 1 av 32 SPF - samordnad planerings-, fastighetsbildningsoch genomförandeprocess Det går att komma fram

Läs mer

Effektiv process direktuppdaterande flöde

Effektiv process direktuppdaterande flöde 1(11) Effektiv process direktuppdaterande flöde 1 Syfte Syftet är att beskriva processflöden där det är hög effektivitet i samverkan mellan kommunen och Lantmäteriet i samband med av via gränssnitt för

Läs mer

Kallelse. Möte med samverkansgruppen Tätortskarta Stockholms län. Tid: Fredag 2014-02-14 kl. 10:00 12:00. Plats: Tekniska Nämndhuset, 5:165.

Kallelse. Möte med samverkansgruppen Tätortskarta Stockholms län. Tid: Fredag 2014-02-14 kl. 10:00 12:00. Plats: Tekniska Nämndhuset, 5:165. MÖTESANETCKNINGAR 2014-03-24 Jenny Kjellqvist KSL:s Geodataråd c/o Stockholms stadsbyggnadskontor Box 8314, 104 20 Stockholm Tfn: 08-508 28 118 E-post: jenny.kjellqvist@stockholm.se Kallelse Möte med samverkansgruppen

Läs mer

Minnesanteckningar från NVDB-råd 12 december 2014

Minnesanteckningar från NVDB-råd 12 december 2014 MINNESANTECKNINGAR 1 (6) Fastställt av (i förekommande fall) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer [Fastställt av (personlista)] [Ärendenummer] [Projektnummer] Dokumenttitel Minnesanteckningar från NVDB-råd

Läs mer

Vägen mot e-arkiv. Hur vi skapar förutsättningar för e-arkiv och ett digitalt informationsflöde KORTVERSION AV FÖRSTUDIERAPPORTEN

Vägen mot e-arkiv. Hur vi skapar förutsättningar för e-arkiv och ett digitalt informationsflöde KORTVERSION AV FÖRSTUDIERAPPORTEN Vägen mot e-arkiv Hur vi skapar förutsättningar för e-arkiv och ett digitalt informationsflöde KORTVERSION AV FÖRSTUDIERAPPORTEN JANUARI 2014 Detta är en kortversion av förstudierapporten e-arkiv. Varför

Läs mer

Presentation av resultatet från uppdraget Mätningsanvisningar i Svensk geoprocess Olov Johansson och Maria Andersson

Presentation av resultatet från uppdraget Mätningsanvisningar i Svensk geoprocess Olov Johansson och Maria Andersson Presentation av resultatet från uppdraget Mätningsanvisningar i Svensk geoprocess 2016-06-09 Olov Johansson och Maria Andersson Arbetsgrupp DPS och samverkansprocess Arbetsgrupp: Jerry Sandin, Borås stad

Läs mer

Avtal om kommunal medverkan i statlig fastighetsbildning

Avtal om kommunal medverkan i statlig fastighetsbildning L A N T M Ä T E R I V E R K E T S V E N S K A K O M M U N F Ö R B U N D E T NORMALAVTAL 2000-08-31 1(5) Avtal om kommunal medverkan i statlig fastighetsbildning Mellan Lantmäterimyndigheten..län (Lantmäterimyndigheten)

Läs mer

#s25. Digitalisering av ärendehantering. Johan Lingebrant, Höganäs kommun Maria Rydqvist, Boverket Maria Rundqvist, Boverket

#s25. Digitalisering av ärendehantering. Johan Lingebrant, Höganäs kommun Maria Rydqvist, Boverket Maria Rundqvist, Boverket #s25. Digitalisering av ärendehantering Johan Lingebrant, Höganäs kommun Maria Rydqvist, Boverket Maria Rundqvist, Boverket dpbl - digitalt sammanlänkad plan- och bygglovsprocess eller Daniel Antonsson

Läs mer

Uppdraget ERS 2015. Enhetliga referenssystem

Uppdraget ERS 2015. Enhetliga referenssystem Karin Bergström 2014-12-17 Sida: 1 (6) Uppdraget Enhetliga referenssystem Uppdragets idé är att 2015 verka för att resterande kommuner inför SWEREF 99 och att ytterligare 65 kommuner inför RH 2000 genom

Läs mer

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

Framgångsfaktorer för en bra uppföljning. Lisa Stöpfgeshoff Lantmäteriet

Framgångsfaktorer för en bra uppföljning. Lisa Stöpfgeshoff Lantmäteriet Framgångsfaktorer för en bra uppföljning Lisa Stöpfgeshoff Lantmäteriet Delaktighet Integrerat Sammanhållet 2 Processen för planering och uppföljning Genomföra strategisk och operativ planering Följa upp

Läs mer

Nytt från Lantmäteriet

Nytt från Lantmäteriet Förstasida manifestet Nytt från Lantmäteriet Margareta Lindquist Lantmäteriet, KT:s 1 Kommunala Lantmäteridagar november 2011 Nytt från Lantmäteriet Regeringen och geodataområdet: It i människans tjänst

Läs mer

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. MÅL... 3 4. OMFATTNING OCH RESULTAT... 4 5. KOPPLINGAR TILL OCH BEROENDEN AV ANDRA PROJEKT... 5 6. PLAN FÖR GENOMFÖRANDE... 6 Sida 1 1. BAKGRUND Denna

Läs mer

Aktuellt från Lantmäteriet

Aktuellt från Lantmäteriet Aktuellt från Lantmäteriet Kortare leveranstider! Aktuellt från Lantmäteriet Information ur ett F-perspektiv Strategiska planen Kunder Medarbetare Något från Lantmäteriet i övrigt Strategiska Planen Vision:

Läs mer

Slutrapport Teknikprojekt mobilitet

Slutrapport Teknikprojekt mobilitet 0.00 Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobilitet Teknikprojekt i Strömstad och Tanum kommun Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

Svensk geoprocess en kort historik

Svensk geoprocess en kort historik Svensk geoprocess en kort historik Vad är Svensk geoprocess? Status i Svensk geoprocess februari 2016 Exempel på olika samverkansformer kommuner, Lantmäteriet & andra berörda. Mottagarverksamheten Samverkan

Läs mer

MÅLDOKUMENT 2003 Verksamhetsidé och verksamhetsmål

MÅLDOKUMENT 2003 Verksamhetsidé och verksamhetsmål Lantmäteriförvaltningen MÅLDOKUMENT 2003 Verksamhetsidé och verksamhetsmål Lantmäteriförvaltningen i Västerås Stad Mål 2003 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSIDÉ...3 2 GEMENSAMMA MÅL...4 2.1 Effekter

Läs mer

GIS-samverkan Södertörn 2014. Lars Norén Kart- och mätchef, Nynäshamns kommun

GIS-samverkan Södertörn 2014. Lars Norén Kart- och mätchef, Nynäshamns kommun GIS-samverkan Södertörn 2014 Lars Norén Kart- och mätchef, Nynäshamns kommun Agenda Historik och nuläge Organisation Drivkrafter Resultat Fallgropar och framgångsfaktorer VP 2014: Införande SGD Historik

Läs mer

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Nationell databas Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Landstingen ska mäta och redovisa vårdförloppen Ledtider som ej följs upp nationellt i denna satsning Mätning och redovisning av

Läs mer

Lägenhetsregistret. Marianne Leckström, SKL. Presentation utifrån bilder av Per Gullberg, Lantmäteriet

Lägenhetsregistret. Marianne Leckström, SKL. Presentation utifrån bilder av Per Gullberg, Lantmäteriet Lägenhetsregistret Marianne Leckström, SKL Presentation utifrån bilder av Per Gullberg, Lantmäteriet Volymer Reglering av lägenhetsregistret Lag (2006:378) om lägenhetsregister Förordning (2007:108) om

Läs mer

SweRef99-SS - samordningsbehov

SweRef99-SS - samordningsbehov SweRef99-SS - samordningsbehov 1. En projektplan som överordnat beskriver aktiviteter och då framförallt tidplaner i jan-feb 2009, då det kritiska skedet är. 2. Vi önskar att SLK stöttar med kompetens

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Intressent- och behovskarta

Intressent- och behovskarta Dokument nr: Version: Status: Sida: 1 Utgåva (0)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Leveransrapport ehälsa/mobilitet 1403 Dokumentbeskrivning: Intressent- och behovskarta Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

Gemensamt specificerade geodata för blåljusaktörer. Geoinfo 2014

Gemensamt specificerade geodata för blåljusaktörer. Geoinfo 2014 Gemensamt specificerade geodata för blåljusaktörer Geoinfo 2014 Solgerd Tanzilli Ulrika Johansson Adresser i ambulansen Det tas för givet att ny teknik skall fungera och visa rätt information, speciellt

Läs mer

Presentation av resultatet från temauppdrag Flygbild/Ortofoto i Svensk geoprocess 2014-11-12. Åsa Sehlstedt, Anna Wallin och Johan Linjer

Presentation av resultatet från temauppdrag Flygbild/Ortofoto i Svensk geoprocess 2014-11-12. Åsa Sehlstedt, Anna Wallin och Johan Linjer Presentation av resultatet från temauppdrag Flygbild/Ortofoto i Svensk geoprocess 2014-11-12 Åsa Sehlstedt, Anna Wallin och Johan Linjer Arbetsgrupp DPS och samverkansprocess Uppdragspersoner: - - - Referenspersoner:

Läs mer