Positionera LINA. 1. Introduktion. 2. Samverkan kring BAL över tiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Positionera LINA. 1. Introduktion. 2. Samverkan kring BAL över tiden"

Transkript

1 POSITIONERA LINA 1(5) Positionera LINA 1. Introduktion Det är angeläget att samsyn råder mellan och kommunerna om hur samverkan kring BAL (byggnads- adress- och lägenhetsinformation) ska bedrivas över tiden och specifikt LINAs roll i denna. Samsyn avseende detta torde också förenkla pågående avtalsarbete och ge bra stöd för prioriteringar i systemförvaltningen samt utgöra input för planering av utbildningsinsatser och utveckling av s geodatatjänster. Målgrupp för dokumentet är såväl internt (division I), som SKL och kommunerna. Huvudsyftet med dokumentet är att tydliggöra vad LINA ska stödja och när i vår samverkan med kommunerna kring BAL. Huvudfrågan som belyses i det följande är således: Vilken funktionalitet ska finnas i LINA och hur länge ska LINA användas? 2. Samverkan kring BAL över tiden 2.1 All samverkan via tjänstebaserat gränssnitt senast 2020 Målet är att all samverkan kring BAL senast 2020 ska ske via tjänstebaserat gränssnitt, dvs. kommunernas och s system ska kommunicera direkt med varandra. produktionssatte våren 2012 en första version av tjänstebaserat gränssnitt som stöd för uppdatering av BAL. I pilotprojektet TUPP medverkade Hässleholms kommun i tester och numera tillämpar de gränssnittslösningen skarpt tillsammans med kommunerna Örnsköldsvik, Östra Göinge och Osby. 1 TUPP (Tjänstebaserad UPPdatering av BAL-information) \\LANTM.INTRA.LOCAL\DATA\LM_FORVALTNING\DIV_I- 1

2 POSITIONERA LINA 2(5) Datautbytet sker via ett gränssnitt med väl specificerade regler för både datainnehåll och för hur datameddelanden som utbyts ska hanteras. Ajourhållarna kan från egna system uppdatera data direkt i s grunddatasystem. För att uppdatering och lagring ska ske på ett säkert sätt kontrolleras dataförsändelsen automatiskt. Landets övriga kommuner erbjuds att så snart som möjligt övergå till att använda gränssnittslösningen. 2.2 Övergången till samverkan via tjänstebaserat gränssnitt Kommunernas övergång till uppdatering via tjänstebaserat gränssnitt innebär att nuvarande arbetssätt och IT-stöd ska överges. Idag sker uppdatering av BAL-informationens registeruppgifter med stöd av LINA och byggnadens geometriska beskrivning genom att geometrileverans skickas till, där uppdatering av grund- utförs som en del i den topografiska data ajourhållningen. Under perioden 2012 till 2020 antas övergången till samverkan kring BAL via tjänstebaserat gränssnitt ske i följande tempo: 2020 samtliga 290 kommuner kommuner kommuner kommuner kommuner Detta innebär att uppdatering av BAL-informationens registerupp- gifter med stöd av LINA kommer att pågå till 2020 med successivt allt färre användare. LINA antas därför vara avvecklad i april Uppdatering av byggnadens geometri genom geometrileverans kommer därmed också att pågå till Utveckling och förvaltning under övergångsperioden I april 2011 produktionssattes LINA v1.0. Under 2011 och 2012 har flera releaser skett som har inneburit mer utvecklad funktionalitet och bättre gränssnitt. Målet är att under 2013 ha utvecklat den funktionalitet som ska finatt förvaltas (eg. åt- nas i LINA, och därefter kommer LINA endast gärda fel och rätta buggar). \\LANTM.INTRA.LOCAL\DATA\LM_FORVALTNING\DIV_I- 2

3 POSITIONERA LINA 3(5) 3.1 Vilken funktionalitet ska finnas i LINA? I LINA ska nyregistrera, ändra och avregistrera BALinformation. LINA är inget komplett handläggningsstöd för s hanterbyggnader, adresser och lägenheter, utan ett stöd för att regi- ing av strera BAL-information enligt samverkansavtal ABT och lagen om lägenhetsregister Funktionalitet som ska finnas i LINA I det följande beskrivs i åtta huvudområden den funktionalitet som ska finnas i LINA. För varje område anges status i form av vad som redan är Klart och vad som Återstår att förbättra/ utveckla och produk- tionssätta. 1. Tillräcklig funktionalitet i registreringsformulären för att kunna ajourhålla BAL-information. Återstår att löpande förbättra gränssnittet så att det blir mer användarvänligt. 2. Webbkarta med ortofoto över där det går att söka fastighet genom att klicka i kartan. 3. En översikt över vald fastighets BAL-objekt visas i klartext och dess lägen och former presenteras i kartan. 4. Ägarinformation visas för en viss fastighet. 5. Fördefinierade brister baserat på ABT-avtalet visas och kan hanteras integrerat med övrig ajourhållning. 6. Utredningsfall, t.ex. fastighetsbildningsärenden och folkbokfökan hanteras. ringsärenden från Skatteverket, visas och 7. Rapportgenerator där rapporter för BAL-information kan tas fram. Status: Följande rapporter finns i LINA: - Rapport med fastighets-, byggnads- och adressuppgifter - Rapport med byggnader inom en fastighet eller på en adress \\LANTM.INTRA.LOCAL\DATA\LM_FORVALTNING\DIV_I- 3

4 POSITIONERA LINA 4(5) - Rapport med adressplatser inom en fastighet, adressområde i en viss kommundel eller bara inom en kommundel - Rapport med lägenheter inom en fastighet eller adress - Rapport med adressområde inom del av eller hela - Rapport med möjlighet att sortera i adressplats- och lägenhetsrapporten på fastighet och adress. För att kunna generera rapporter med större urvalsmöjligheter återstår att utveckla formulär för detta antingen i LINA eller på annan plats. Olika lösningsförslag analyseras och innebär krav på nya interna Lantmäteritjänster och/eller att informationsmodellen ändras. Bedömningen är att sådant stöd tidigast är klart Exempel på rapporter som då kan genereras är: - Rapport med byggnader med schablongeometrier inom - Rapport med planerade byggnader (bygglov) inom - Rapport med byggnader med byggnadsnamn inom - Rapport med adressplatser med populärnamn inom - Rapport med lägenheter med vissa lägenhetsattribut inom - Rapport med registrerade förändringar inom gällande adressplats, byggnad och lägenhet under en viss period. 8. Utskriftsfunktion med tre olika brevtyper som stöd för att informera fastighetsägare om lägenhetsnummer, lämna förslag på ny adress samt få bekräftelse av ny adress. För de olika brevtyperna finns det en enkel brevmall där själv kan ange vilken text brevet ska innehålla samt kontaktuppgifter. När breven skrivs ut hämtas namn och adress på fastighetsägare samt BALinformation från s grunddatalager Funktionalitet som inte ska finnas i LINA Följande kommer inte att ingå som funktionalitet i LINA: Statistik om BAL-informationen och kvalitetsbrister. Viss briststatistik visas dock i LINA, t.ex. antal brister per bristtyp, men går inte att få fram i en rapport. Eftersom statistik är efterfrågad av \\LANTM.INTRA.LOCAL\DATA\LM_FORVALTNING\DIV_I- 4

5 POSITIONERA LINA 5(5) fler än användarna av LINA planeras särskilda metadata- och statistiktjänster mot s grunddatalager att utvecklas. Mer avancerade kartfunktioner, bl.a. stöd för att skriva ut kartan, kommer inte att utvecklas eftersom kartan endast utgör ett stöd för registreringen LINA. Stöd för att ta emot filer för massuppdatering av BAL-informa- tion kommer inte att utvecklas. I LINA kan informationen endast registreras objektvis. 4. LINAs målgrupper För externa målgrupper ska LINA endast användas för ajourhållning. Den primära målgruppen för LINA är kommunerna i deras ajourhållning av byggnad, adress och lägenhet. Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) använder LINA för att ajourhålla skyddsrumsidentiteter för byggnad. För att tillgodose övriga externa behov, t.ex. titta på informationen, ska andra applikationer användas. Internt ska LINA i huvudsak användas av BAL-supporten och av de grupper som förvaltar LINA. Följand e är LINAs målgrupper: Status: Kommunerna för ajourhållning av BAL-information MSB för ajourhållning av skyddsrumsidentiteter BAL-supporten som supportar kommunerna i deras ajourhållning, delta i acceptanstester Systemförvaltningsgruppen för LINA för felsökning, tester och kontroller vid driftsättning m.m. Testledare för LINA för att kunna testa rättningar/ändringar IT support för förståelse och kontroller av inrapporterade problem. De roller som finns idag för att styra behörigheter i LINA räcker för att tillgodose LINAs målgruppers behov. Inga nya roller kommer att skapas. Externa användare är i enlighet med målgrupperna ovan Interna användare är inte i enlighet med målgrupperna, och därför ska de användare som inte ingår ovan avvecklas under ordnade former. \\LANTM.INTRA.LOCAL\DATA\LM_FORVALTNING\DIV_I- 5

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS i Sverige Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS I detta dokument beskrivs hur man i BORIS hanterar patienter som behöver göras tillgängliga för flera enheter i BORIS, pga. att de remitteras

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Alltid kön, men inte bara kön

Alltid kön, men inte bara kön Alltid kön, men inte bara kön Kartläggning och analys av arbetet med könsuppdelad statistik vid Statens musikverk Stockholm 2014 Peter Bjerkesjö, Erika Edquist, Miriam Hurtado Bodell, Maria Stenman Innehåll

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-07-08 Innehåll Inledning... 5 1 Vägledning... 6 1.1. Definitioner... 6 1.2. De rättsliga

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv

Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv 2014-01-20 Detta material har tagits fram av Center för esamhället (CeSam) på Sveriges Kommuner och Landsting. E-samhället i praktiken Vägledning för kraven i ramavtal för e-arkiv Sveriges kommuner och

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Förbundets sida Aktiviteter Version 8 2011-10-13 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Vilken manualversion

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Vem ska samordna rättsinformationssystemet?

Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Promemoria 2008-11-07 Finansdepartementet Regeringen Finansdepartementet Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Regeringen beslutade den 9 oktober 2008 att uppdra åt f.d. generaldirektören Peder Törnvall

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE 1. Användarvillkor Denna webbplats www.fondmarknaden.se (nedan kallad "Webbplatsen") tillhör Fondab AB. Genom att gå in på webbplatsen och/eller använda den information

Läs mer

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den

Läs mer

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt

Så enkelt som möjligt för så många som möjligt Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg BETÄNKANDE AV E-DELEGATIONEN SOU 2011:27 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt En bit på väg Betänkande av E-delegationen Stockholm

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald

Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Plan Kommunstyrelsen 2014-02-06

Läs mer