Slutrapport TopSomar Ett metodutvecklingsprojekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport TopSomar Ett metodutvecklingsprojekt 2009-2010"

Transkript

1 Slutrapport TopSomar Ett metodutvecklingsprojekt Maline Fälth

2 Innehåll Bakgrund och projektets upplägg... 1 Internationellt... 1 Nationellt... 1 Regionalt Västmanland... 1 Projektets syfte... 2 Projektets mål... 2 Projektets organisation... 2 Projektets arbetssätt... 2 Resultat... 3 Extern information om projektet... 3 Utbildning av projektassistent... 4 Framtaget material... 4 Framgångsfaktorer under projekttiden... 5 Svårigheter under projekttiden... 6 Utvärdering... 6 Diskussion... 6 Pga. upphovsrätten har bilaga 1-7 tagits bort. Har ni frågor angående bilderna vänligen kontakta Folkhälsobyrån BILAGA 1. Cigarettbild BILAGA 2. Sjuk lunga BILAGA 3: Frisk lunga BILAGA 4: Rökande familj BILGAGA 5: Exempel från Bildspel BILAGA 6: Ramadan flyer arabiska BILAGA 7: Ramadan flyer somaliska BILAGA 8: Utvärdering

3 1 Bakgrund och projektets upplägg Internationellt Somalier En studie gjord på ungdomar i Somalia visade att 15, 8 procent av de som deltog i studien hade rökt de senaste 30 dagarna och det var ingen skillnad mellan flickor och pojkar. Det framkom också att de ungdomar som utsattes för antirökkampanjer eller diskussioner både i skolan och hemma rapporterade att de rökte i mindre grad än de som inte hade exponerats av denna typ av information. 1 Araber En studie har gjorts på arab-amerikanska ungdomar i USA. Det framkom i studien att 29 procent av ungdomarna (14-18 år) har rökt cigaretter någon gång och 40 procent uppgav att de provat vattenpipa. Det går att utläsa att av de som var 14 år hade 15 procent testat cigaretter och vid 18 års ålder hade 44 procent testat cigaretter. Flera ungdomar uppgav att de testat vattenpipa innan de var tio år och som 14 åringar hade 23 procent testat vattenpipa och motsvarande siffra för 18 åringar var 40 procent. 2 Nationellt I Sverige får man bara registrera kön och etnicitet, så det finns inga register eller statistik på till exempel antal rökare fördelat på födelseland eller på en befolkningsgrupp med viss etnisk tillhörighet. Dock finns det ingen anledning att tro att somaliers och arabisktalandes beteende skulle vara annorlunda i Sverige jämfört med andra länder, utifrån vad som framkommit i studierna ovan. Regionalt Västmanland I Västmanland har de senaste åren antalet somalier ökat och enligt Migrationsverket är somalisktalande och arabisktalande de största grupper som kommer till Västmanland som flyktingar eller anhöriginvandrare. Invandrade som inte har orienterat sig ordentligt i det svenska samhället och som dessutom inte behärskar det svenska språket till fullo bedöms i mindre utsträckning än andra komma i kontakt med de instanser i samhället som kan ge professionell hjälp med tobaksavvänjning. Många begrepp och verksamheter som möter den invandrade personen är okända för dem. Orsakerna till detta återfinns i en rad faktorer, inte minst i kunskapsbrist som har sin grund i språkliga hinder och olikheter i synen på tobaksbruk. Konsekvenserna av utebliven hjälp med tobaksavvänjning och kunskap om tobakens negativa delar kan bli allvarliga och ekonomiskt belastande för personen. Projektets övergripande idé och mål var att utveckla en metod för tobaksavvänjning som var anpassade till andra än majoritetsbefolkningen samt att ett anpassat informations och diskussionsmaterial skulle utvecklas under projekttiden. I Västmanland finns sedan många år tillbaks tobaksavvänjningskurser för de som behärskar det svenska språket dock kan man inte erbjuda tobaksavvänjningskurser på andra språk annat än tillsammans med tolk. Med ekonomiskt stöd från Folkhälsoinstitutet och i samarbete med Landstinget Västmanland och Folkhälsobyrån startade Projekt TopSomar (TobakspreventionSomaliskaArabiska). Projektet startade i augusti 2008 och har pågått till utgången av år Sizya, S. Rudatisikira, E& Mulla, A (2008). Antismoking message and current cigarette smoking status in Somaliland: results from the Gobal Youth Tobacco Servey 2004.Confilict and Health. 2 Hill, H. et.al. (2008).

4 2 Projektets syfte Syftet med projektet var att utveckla en arbetsmetod och material för att förebygga och minska bruket av tobaksanvändning hos somalisk och arabisktalande personer i Västmanland, genom kunskapsspridning för att främja deras hälsa genom kunskap och utbildning för att främja deras hälsa. Projektets mål Att göra en behovsinventering/kartläggning av målgruppen avseende kunskap om tobakens negativa effekter på hälsan. Att utbilda tobaksavvänjare i somaliska och arabiska språket. Att samarbeta med SFI (svenska för invandrare) och övriga instanser och skolformer där målgruppen somalisktalande och arabisktalande finns. Att starta diskussionsgrupper med somaliska och arabisktalande ungdomar för att stärka deras självkänsla. Att erbjuda somalisk och arabisktalande personer att delta i tobaksavvänjningsgrupper. Att utveckla ett diskussions- och utbildningsmaterial. Projektets organisation Projektet är ett metodutvecklingsprojekt där samarbetsparterna utgörs av Landstinget Västmanland som är projektägare, Västmanlands kommuner och landsting (VKL) och Mälardalens Högskola. Konkret utförare har varit Folkhälsobyrån i Västerås. Projektets arbetssätt Projektet har under en period av 1,5 år byggts upp stegvis utifrån nedanstående strukturer: En kartläggande förstudie/inventering av behovet av insatser som planeras inom ramen för projektet. Enkätundersökning genomfördes bland somalisk och arabisktalande personer i Västerås. Utbildning av tobaksavvänjare i språken somaliska och arabiska. De arabisktalande tobaksavvänjarna talade även språken sorani, persiska och feili (kurdisk dialekt). Utveckling av ett visuella material såsom bildspel, filmer och illustrationer. Genomförande av individuell information och tobaksavänjningskurser på somaliska och arabiska utifrån beställninga av skolor, landstingets föräldragrupper för blivande föräldrar samt andra. Spridande av kunskap om TopSomar genom att delta på seminarier samt egen utbildning till SFI lärare. Uppbyggande av nätverk mellan andra städer och kommuner som har fått ekonomiskt stöd från FHI för att arbeta med tobaksavvänjning.

5 3 Resultat Extern information om projektet Flyer på somaliska och arabiska har tagits fram för att användas vid Ramadan högtider. Flyern har delats ut vid moskéer, affärer (där målgrupperna i hög utsträckning handlar dagligvaror), på anslagstavlor vid SFI verksamheter samt genom personliga kontakter. Fem somaliska ungdomar delade ut den somaliska flyern genom att knacka dörr i bostadsområden där det bor många somaliska familjer. Den arabiska flyern fanns till största del utlagd i affärer samt på SFI verksamheter. I januari år 2010 bjöds SFI utförare in till en träff för att samverka kring tobaksprevention för somalisktalande och arabisktalande personer i Västmanland. Till denna träff bjöds även modersmålslärare på Växhuset in. Växhuset är en kommunal verksamhet där man bland annat har förberedande undervisning för barn med andra språk än det svenska. Cirka 300 barn och ungdomar finns på Växhuset Samtliga som närvarade på träffen ställde sig positiva till projekt TOPSOMAR och ville samverka. Förslag kom från SFI utförarna att arrangera en utbildning om tobakens negativa hälsoeffekter och aktuell tobaksstatistik för SFI anställda. Tobaksutbildningen för SFI lärare genomfördes i mars 2010 och 17 lärare deltog. Responsen av utbildningen var mycket positiv. Lärarna föreslog att tobaksavvänjarna med jämna mellanrum skulle besöka SFI skolorna för att ge information om tobakens negativa hälsoeffekter under ungefär 1 timme och sedan skulle de stanna kvar på skolan 1 timme för individuell rådgivning för de som vill sluta röka eller tobaksavvänjningsgrupper samt att nya träffar ska bokas sin var 4-6 vecka. Projektet har presenterats för Somaliska kvinnoföreningen i Västerås med erbjudande om att komma och informera om tobakens negativa effekter. Styrelsen ansåg att behovet inte fanns just nu då somaliska kvinnor sällan röker och att man då inte anser att behovet av information finns. Projektledaren har spridit information om projektet till Hälsokontakt (mötesplats i en stadsdel i Västerås) När somalisktalande och/eller arabisktalande personer besöker Hälsokontakt och efterfrågar hjälp med att sluta röka eller tips och råd på modersmål så hänvisas man till TopSomar projektet. Kontakt togs med Fagerstas mötesplats Hälsotorget, för att informera om projekt TOPSOMAR samt erbjuda tobaksinformation och tobaksavvänjningshjälp till projektets målgruppgrupp. Kontakt togs även med Kompetenscenter (SFI verksamheter) i Köpings kommun för att informera om TOPSOMAR och för att erbjuda somalisktalande och arabisktalande deltagare information om tobak och dess negativa hälsoeffekter samt avvänjningshjälp. En lokal tidning på somaliska ges ut en gång i månaden (den 10:e varje månad). Projektet har haft en helsidesinformation om att det finns tobaksavvänjningskurser på somaliska. Den somalisktalande tobaksavvänjaren skrev artikeln. Tidningen delas ut i Västerås på bland annat vårdcentraler, SFI sklor, föreningar och andra mötesplatser där den somaliska befolkningen befinner sig.

6 4 Utbildning av projektassistent Projektassistenterna på arabiska och somaliska deltog vid en konferens som FHI arrangerade Tobaksfria barn och ungdomar i Stockholm den 2-3 februari. Konferensen var givande och med nytt perspektiv på barn och ungdomar. Man upplevde att det gavs information och nya idéer. Den april deltog den ena projektassistenten på kursen Grundkurs i Tobaksavvänjning i Örebro. Den andra projektassistenten har vid ett tidigare tillfälle gått den kursen. Framtaget material Illustrationer Bilder har utformats i samarbete med en illustratör. Bilderna används i informativt syfte vid förmedling av kunskap och information till målgruppen. Erfarenhet utifrån vår målgrupp visar att det skrivna infomaterialet inte är lika verksamt som ett visuellt material. Detta blir mer tydligt när deltagarna är lågutbildade, men det visuella informationsmaterialet fungerar mycket bra oavsett, ålder, kön, etnicitet och religion. I den somaliska språkgruppen har vi upplevt att det visuella budskapet däremot tas emot bättre än det talade budskapet (BILAGA 1,2,3,4). Kolmonoxidmätare Två kolmonoxidmätare har köpts in för att användas i tobaksavväjningsgrupperna. Dessa mätinstrument har haft positiv effekt i grupperna och/eller vid individuell rådgivning för den enskilde personen. Mätinstrumentet visar på något konkret och hur mycket kolmonoxid respektive person faktiskt har i sin kropp. Kolmonoxidmätaren har varit ett bra instrument för att få igång diskussioner om skadeverkan av tobaksanvändning. I ungdomsgrupperna ville man varje gång använda kolmonixidmätaren. Vid några tillfällen hade man med sig kompisar som inte rökte och även dessa ville testa mätaren. Det blev som en tävling mellan ungdomarna att se vem som hade lägst värde i mätningen. Vattenpipa. Frågan om vattenpipa har aktualiserats under projekttiden. Kunskapen om användandet av vattenpipa har ökat. Exempel: statisterna i våra filmer anser inte att vattenpipa är det samma som att vara rökare. Citat från en arabisk ung man; alla i mellanöstern använder vattenpipa, det räknas inte som rökning och är inte farligt att använda. Filmer Huvudmaterialet inom projektet av en DVD-film med 3 korta scener som kombineras med tillhörande manus och diskussionsfrågor. Materialet är producerat i två språk, arabiska och somaliska. En DVDfilm beskriver situationen i en arabisk familj och den andra DVD-filmen beskriver situationen i en somalisk familj. I alla tre filmavsnitten på respektive arabiska eller somaliska möter tittaren samma familj. Familjen besår av pappa, mamma och två barn samt besökare till familjerna. Filmerna består av tre avsnitt för vidare diskussion: Passiv rökning i hemmet nära barn Ungdomar som röker Passiv rökning med släkt och vänner En fjärde filmscen är under produktion, denna scen består av ett möte med en läkare och en rökande patient som har fått hälsoproblem på grund av sitt tobaksbruk. Bifogat till filmerna finns ett pratmanus som även kan användas till andra språkgrupper med liknande kulturell bakgrund. (Filmerna finns att beställa via

7 5 Bildspel Ett bildspel med bilder och faktatexter till bilderna har tagits fram med utgångspunkt från målgruppens behov. Bildspelet är tänkt att vara både manual för utbildare och ett stöd vid diskussioner med deltagare i kurserna. Bildtexterna är på svenska men översätts av tobaksavvänjaren (BILAGA 5). Ramadanbladet Projektassistenter har i samråd med representanter från målgruppen utarbetat en arabisk och en somalisk informationsflyer att användas inför högtiden ramadan. Ett tangentbord med arabiska bokstäver inköptes samt en installation även ett arabiskt program på en av datorerna. Detta användes till arabiska texter som framställdes under projekttiden (BILAGA 6,7). Framgångsfaktorer under projekttiden - Kartläggningen visade på att de som röker oftast är dagligrökare och att de röker ungefär ett paket om dagen (med något mer varierande konsumtion i den arabiska gruppen). Majoriteten vet inte om att det finns hjälp att få om man vill sluta röka. - Det är en fördel att personer som talar målgruppens språk och kan de kulturella koderna samt har god förståelse för det svenska samhället finns med och arbetar i projektet, att inkludera en sådan person i projektet leder till att det blir enklare att ta direkt kontakt med målgruppen samt att det underlättar när man skall söka informationsmaterial på arabiska och somaliska. - Det finns en mängd formationsmaterial om tobakens negativa effekter, både på svenska och på andra språk. Ett av projektets delmål har gått ut på att överföra den information som finns på ett begripligt sätt till våra målgrupper. Detta görs bland annat genom att avvänjaren har samma språk, kultur och tradition som målgruppen. Avvänjaren har dessutom dubbel kulturkompetens vilket öppnar för dialog. - Vi har inom projektet utarbetat material med stor flexibilitet. Materialet som tagits fram går att använda även till andra språkgrupper än den somaliska och arabiska. - Vi har haft samarbete med föreningar, moskéer och mötesplatser där vår målgrupp för projektet befinner sig. - Samarbete med SFI (svenska för invandrare) och med fritidsgårdar för att nå målgruppen, både ungdomar och vuxna. - Regionala och nationella nätverk tillsammans med andra som arbetar med tobaksavvänjning har skapats under projekttiden - Kolmonoxidmätare, att deltagarna i avvänjningsgrupperna får själva blåsa och se hur mycket kolmonoxid de har i kroppen. Positiv erfarenhet både hos ungdomar och vuxna! - Avvänjnings hjälp skall vara flexibel och ske enskilt eller i grupp beroende på deltagren/deltagarna. Alltid utgå från målgruppens behov. - Folkhälsobyrån som varit utförare av projektet hade redan en väl etablerad verksamhet och kontakter för målgruppen invandrade. Detta faktum gjorde att vi kunde starta de operativa verksamheterna snabbt. Minimal tid för projektuppstart behövdes - Funnit inspiration av beprövade metoder och material som anpassas efter vår målgrupp t.ex. Föräldragrupper för blivande föräldrar..

8 6 - Att använda sig av skrämselbilder fram för allt till den somaliska målgruppen har visat sig ha bra effekt på viljan att sluta röka. Svårigheter under projekttiden - När kontakt togs med SFI skolorna i Västerås för att genomföra kartläggningen så hade ibland SFI skolor inte bokat in eller hade inte elever den dagen då de bokat in att projektassisterna skulle komma ut och genomföra kartläggningen, vilket resulterade i försening av kartläggningen. Detta löstes genom att bjuda in SFI skolorna i Västerås till ett möte för att samverka kring tobaksprevention för somalisktalande och arabisktalande. - - När kartläggningen genomfördes tog den manlige projektassistenten kontakt med somaliska kvinnor per telefon, för att få en jämn fördelning på respondenterna mellan män och kvinnor. Projektassistenten möttes då av motstånd och frågor om varför han ringde och varför han ville ställa frågor om deras tobaksvanor. Detta löstes genom att en somalisk kvinna anlitades som i sin tur kontaktade somaliska kvinnor per telefon för att ta reda på kvinnornas tobaksvanor. - Att nå kvinnorna, även om de röker i väldigt lite utsträckning är det viktigt att de får ta del av information om tobakens negativa hälsoeffekter. Den kvinnliga målgruppen nås till viss del genom SFI, men att få komma till deras föreningar för att prata förebyggande om tobak har varit svårt då de menar att somaliska kvinnor knappt röker. - I vissa situationer upplevde en yngre medarbetare med högre befattning att det fanns svårigheter med att fördela arbetsuppgifter till kollegor med annan kulturell/invandrad bakgrund och till kollegor med det manliga könet och som dessutom var äldre än vad kollegan var. - Då projekttiden har varit kort, endast 1,5 år, har vi inte kunnat utvärdera och följa upp de personer som deltagit i kurs och slutat röka i projekt TopSomar. Utvärdering Under det första projektåret 2009 bestod det övergripande målet av att kartlägga målgruppens tobaksvanor, behov av avvänjningshjälp samt att sprida information och kunskap till målgruppen både om projektet och om tobakens hälsoeffekter. Dessa mål uppnåddes inom ramen för tidsplanen. För det andra projektåret bestod det övergripande målet av att nå minst 100 somalisk och eller arabisk talande personer med erbjudande och eller deltagande av/inom tobaksavvänjningsgrupper. Metoder för att nå fram med tobaksprevention, speciellt framtagna och anpassade för målgruppen har arbetats fram och testats inom projektperioden. Kunskap om projektet har spridits via egna nätverk samt vid nationell konferens för tobaksprevention riktat mot utsatta grupper. Projektplanen har följts och samtliga planerade aktiviteter har genomförts utifrån tid- och aktivitetsplan Januari-december 2010 (för ytterligare information kring utvärdering se BILAGA 8). Diskussion När det gäller framtida implementering av TopSomar-projektet bör det uppmärksammas att det kan vara svårt för målgruppen att betala för tobaksavänjningshjälpen, 800 kr som det kostar för att delta i Landstingets ordinarie tobaksavvänjning är en stor summa då många inom vår målgrupp ännu inte kommit ut i arbetslivet och av den anledningen är beroende av bidrag. - Patientavgift för tobaksavvänjningshjälp?

9 - Istället för att betala tolk kan den summan betalas till informatören som själv kan hålla i avvänjningshälpen. Då frisätts också personen som har avvänjningshjälpen. 7

10 BILAGA 8.. Utvärdering Utvärdering TopSomar - Del 1/2009 samt Del 2/2010 inför avrapportering vid projektavslut

11 Januari 20 Utvärderingen har inriktning processutvärdering vilket innebär en innehållsanalys av projektets händelseförlopp. Den slutliga utvärderingen (dec 2010) ämnar redovisa huruvida de övergripande målen har uppnåtts, dvs. att utveckla och anpassa metoder och verktyg kring tobakspreventiva insatser för att nå de somalisktalande och de arabisktalande grupperna i Västerås med information kring tobakens skadeeffekter. Fokus för utvärderingen avser att följa förloppet för projektet för att slutligen se om det förebyggande program som har genomförts kan bidra till att främja de hälsomål som man arbetat för att uppnå inom projektet, dvs. att nå grupper i samhället med information som de av olika delar annars inte hade tagit del av, vilket tidigare lett till sämre förutsättningar för dessa gruppers hälsa. Charlotta Hellström Fil. Mag. Folkhälsovetenskap Universitetsadjunkt Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) Mälardalens högskola Västerås

12 Del 1/ Aktivitet Behovsinventering Intervjuer Informationsspridning Utformning av material Nyhetsbrev Utbildning av projektledare och assistenter Styrgruppsmöten Dokumentation Avrapportering för utvärdering Uppföljning av inplanerade aktiviteter enl tids- och aktivitetsplan januari-december 2009 En kartläggning av målgruppens behov av insats har genomförts och analyserats vilket styrkt projektets betydelse för att främja målgruppens hälsa genom riktade tobakspreventiva insatser. Då den första kartläggningen (enkätstudie) ansågs besvara projektets frågeställningar gällande målgruppens kunskap och behov av tobaksprevention, beslutades att intervjuer inte skulle genomföras. Information har spridits till föreningar, SFI, Imamer och nyckelpersoner inom språkgrupperna. Detta har skett via möten under hösten 2009 där fokus har varit att sprida information kring projektet samt intresseförfrågan för framtida samarbeten. Planering av material som speciellt är anpassat för målgruppen har planerats under hösten. Dessa planer är nu fastställda och framtagandet av material är under process. Huvudmaterial kommer att bestå av en DVD med 3 korta filmklipp som kombineras med tillhörande diskussionsfrågor. Nyhetsbrev skickades ut i December 09 av projektledare till styrgrupp, nyckelpersoner, föreningar, SFI, samverkansgrupp och andra inblandade i projektet. Projektledare och två assistenter deltog vid Folkhälsoinstitutets konferens Om tobaksavvänjning-om nytta och inspiration i arbetet november i Stockholm. Kontinuerliga styrgruppsmöten har skett som planerat. Projektledare har fört mötesprotokoll vid samtliga möten. Dessutom har denne även fört fullständig dokumentation kring samtliga aktiviteter inom projektet. Mötesprotokoll har skickats via e-post ut till samtliga inom styrgrupp samt till utvärderare. Avstämning har skett ungefär varannan månad mellan projektledare och utvärderare för att säkerställa att projektplanen följs och att projektet fortlöper enligt tidsplanen.

13 Uppföljning av inplanerade aktiviteter inom projektet Nedan kommenterat av utvärderare, utifrån tid- och aktivitetsplan augusti-december Enligt handlingsplan för projekt TOPSOMAR, till , var det övergripande målet för år 2009 att kartlägga målgruppens tobaksvanor och deras behov av avvänjningshjälp samt sprida information och kunskap till målgruppen om projektet och tobakens hälsoeffekter. För detta fastställdes fyra punkter: 1. Behovsinventering/kartläggning av målgruppen En enkätundersökning genomfördes (dels för somalisk talande och dels för arabisk talande) under september/oktober Enkäten sammanställdes av projektledaren som även konsulterade projektansvarig och utvärderare inför enkätformuleringen. Analysen av enkäterna påvisade tydliga brister hos målgruppen gällande deras kunskaper om tobakens skadeeffekter samt om möjligheter till tobaksavvänjning. Vilket styrkte behovet av insats hos just dessa målgrupper. 2. Informations- och diskussionsträffar Information har under hösten 2009 spridits av projektledare, projektansvarig samt projektassistenter till målgruppen samt för målgruppen viktiga aktörer. Detta har skett via olika föreningar, SFI, Imamer och nyckelpersoner som på olika sätt möter målgruppen eller vars verksamheter kan omfattas av projektet. Fokus för dessa möten har varit dels att ge information om projektets innehåll och betydelse samt för att väcka intresse för samarbete med för projektet viktiga personer och grupper. Nyckelpersoner inom tobaksprevention har informerats då de arbetar mot liknande målgrupper och då man ser en vinst med erfarenhetsutbyte samt möjlighet att skapa framtida nationella nätverk för tobaksprevention just för dessa målgrupper. 3. Informations- och diskussionsgrupper med ungdomar Det planerades för informations- och diskussionsgrupper för somalisk talande och arabisktalande ungdomar i syfte att stärka deras självkänsla. Detta är framskjutet till 2010 då det inte har hunnit verkställas år 2009 då kartläggningen för behovsanalys tog längre tid än planerat. 4. Utformande av material Ett material skulle utformas och anpassas specifikt för målgruppen genom exempelvis bilder, filmer, cd-skivor eller forumteater. Planering för detta har skett under augusti till december 2009 i ett samarbete mellan projektledare, projektansvarig och projektassistenter med insyn och kunskap för vad som är lämpligt material för de tänkta målgrupperna. Huvudmaterialet inom projektet kommer att bestå av en DVD film med 3 korta filmklipp som kombineras med tillhörande diskussionsfrågor. Detta material är under framtagande. Ytterligare material tas fram under 2010 men dessa är inte ännu fastställda.

14 Sammanfattande kommentar: Projektet ligger i fas med planerade aktiviteter så när som på en aktivitet som flyttats fram i planeringen (se ovan). Utvärderare anser att projektet har följt tidsplaneringen och uppfyllt de inom projektet fastställda målen. Kontinuerlig avrapportering har skett mellan projektledare och projektansvarig samt mellan projektledare och utvärderare under Del 2/ Aktivitet Utbildning av projektledare och assistenter Jan-Dec Nyhetsbrev April+Aug+Dec Nationellt nätverk, tobak/invandrarfrågor Feb+Maj+September Möte/utbildning med SFI samordnare/personal Västerås Feb-Mars+Aug-Sept Uppföljning av inplanerade aktiviteter enl tids- och aktivitetsplan januari-december 2010 Projektassistenterna deltog vid en konferens som FHI arrangerade Tobaksfria barn och ungdomar i Stockholm den 2-3 februari. Den april deltog en av projektassistenten i kursen Grundkurs i Tobaksavvänjning i Örebro. Den andra projektassistenten har vid ett tidigare tillfälle gått den kursen. Projektassistent deltog vid African Health program i Lund 3-4 juni En konferens för erfarenhets utbyte. Den 7-8 september deltog en av projektassistenterna, projektledare, projektansvarig och utvärderare vid den nationella tobakskonferensen: Tobak eller hälsa måluppfyllelse till år 2014 bland de grupper som röker mest. Vid konferensen presenterades TopSomar-projektet. Konferensen arrangerades av Miljöförvaltningen i Göteborg samt Statens folkhälsoinstitut. Den 14 oktober var projektansvarig på seminarium: Olika hälsa, Olika villkor. Plats Stockholm, Arrangör Malmö Högskola. Utskick som planerat Det har skapats ett nationellt nätverk med 5 olika projekt inom tobaks preventiv- och integrations inriktning. SFI i Västerås I slutet av januari (25/1) bjöds SFI personal (Svenska För Invandrare) in till en träff för att samverka kring tobaksprevention för somalisktalande och arabisktalande personer i Västmanland. En Tobaksutbildning för SFI anställda om tobakens negativa hälsoeffekter och aktuell tobaksstatistik genomfördes den 9 mars efter förslag från SFI utförarna. Dessutom

15 Informationsspridning till imamer och andra nyckelpersoner inom språkgrupperna Mars+Juli+November Informations & Diskussionsträffar jan-dec Tobaksavvänjningsgrupper feb-dec har projektassistenterna även, efter SFI utförarnas förslag, besökt SFI utförarna var fjärde till sjätte vecka för att ge kort information om tobakens negativa hälsoeffekter under ungefär en timme. Efter informationen stannade de sedan kvar ytterligare en timme för individuell rådgivning för de som vill sluta röka eller önskar information kring tobaksavvänjningsgrupper. Som planerat. Somalier nåddes via moskén. Projektassistent har haft kontinuerlig kontakt med imamen. Ramadan bladet introducerades till flertalet affärsinnehavare strax före Ramadan och bladet fanns sedan synligt i affären. Direkt information skedde via somaliska ungdomar i anslutning till Ramadan. Från SFi utförarna deltog: Eductus, Miroi, Lernia, Hermods, Academia,ABF Tobaksavvänjning har bedrivits under projektet för att testa metoder både individuellt och i grupp. Informations & Diskussionsgrupper/Ungdomar jan-dec Utformning av material Jan-Dec Planering och genomförande: Seminarium för nationell spridning av projektet och det framtagna materialet Feb-Nov I februari 2010 besökte projektledaren Växhuset för att informera om TOPSOMAR och för att finna ett sett att samverka kring tobaksprevention för att nå somalisktalandeoch arabisktalandeungdomar. 2 ungdomsgrupper i arabiska ingen på somaliska 1. DVD-film med 3 korta filmklipp, en fjärde film är under produktion, inkl instruktionsmanus (två språk: Somaliska, arabiska). 2. Bildspel 3. Bild cigarett 4. Bild lungor 5. Bild rökande familj 6. Bild WHO 7. Bild Ramadanblad 8. Paket version av allt material inklusive manual för hur materialet skall användas vid tobaksprevention för målgruppen. Projektets medlemmar deltog i planering inför Nätverksträff i ACC, Västerås. Under ledning av Miljöförvaltningen i Göteborg. Projektet presenterades. Nästa nätverkträff skedde i samband med konferensen: Tobak eller hälsa? I Göteborg den 7-8 oktober (se ovan). Spridning i egna nätverk Projektledaren presenterade projektet (2010) för ordföranden i Somaliska kvinnoföreningen i Västerås. Projektledaren har även spridit

16 Styrgruppsmöten Feb+april+sept+dec Dokumentation jan-dec Avrapportering för utvärdering Implementering, vad händer efter projektets slut? Övrigt information om projektet till Hälsokontakt på Bäckby 3 i Västerås. Kontakt har tagits med Fagersta kommun för att informera om projekt TOPSOMAR samt erbjuda tobaksinformation och tobaksavvänjningshjälp till den somalisk talande och arabisk talande gruppen i Fagersta. Kontakt har tagits med Kompetenscenter i Köping för att informera om TOPSOMAR och för att erbjuda somalisktalande och arabisktalande deltagare på Kompetenscenter information om tobak och dess negativa hälsoeffekter samt avvänjningshjälp. Kontakt har tagits med en lokal tidning. Vid tre olika tillfällen under året infogades artiklar om projektet i tidningen som delas ut bland annat till vårdcentraler, SFI skolor, föreningar och andra mötesplatser där målgruppen befinner sig. Under projekttiden har kontinuerliga Styrgruppsmöten genomförts (varannan månad). Dessutom har regelbunden kontakt, av- och återrapportering ägt rum mellan projektansvarig, projektledare och utvärderare. Projektledare har fört mötesprotokoll vid samtliga möten. Dessutom har denne även fört fullständig dokumentation kring samtliga aktiviteter inom projektet. All dokumentation har kontinuerligt delgivits FHI. Mötesprotokoll har mailats ut till samtliga inom styrgrupp samt till utvärderare. Avstämning har skett ungefär varannan månad mellan projektledare och utvärderare för att säkerställa att projektplanen följs och att projektet fortlöper enligt tidsplanen. Ansvar för budget har projektansvarig, som vid varje styrgruppsmöte redogjort för den ekonomiska situationen. Efter projektslut kan filmerna och övrigt material beställas genom antingen Landstinget Västmanland, Folkhälsobyrån eller Statens folkhälsoinstituts hemsida. Mål: projektets metod bör tas med i befintlig verksamhet. Projektassistent och projektansvarig informerade barnmorskor i Stockholms län ang föräldragrupper på olika språk och hur man använder antitobaksprogrammet i föräldragrupperna. De visade tobaksfilmerna, visade Smokerlyzer och användeoh bilderna(cigaretten och 3 Hälsokontakt Bäckby, Kompetenscenter för hälsa vid landstinget Västmanland. Syftet med projektet är att minska ohälsotalet, förebygga långa sjukskrivningsperioder samt att uppnå en ökad jämlikhet i hälsa inom särskilt utsatta områden i Västerås. Målet med projektet är att 30 procent av dem som tar del av verksamheten ska etablera mer hälsofrämjande, levnadsvanor, främst inom områdena tobak, motion, kost och psykisk hälsa. Samt att öka jämlikhet i hälsa och att känslan av utanförskap minskar hos dessa målgrupper aspx

17 lungorna samt en bild med föräldrar som röker och mamman är gravid) Sammanfattande kommentar av utvärdering: Det övergripande målet att nå minst 100 somalisk och eller arabisk talande personer med erbjudande och eller deltagande av/inom tobaksavvänjningsgrupper har uppnåtts. Metoder för att nå fram med tobaksprevention, speciellt framtagna och anpassade för målgruppen har arbetats fram och testats inom projektperioden. Kunskap om projektet har spridits via egna nätverk samt vid nationell konferens för tobaksprevention riktat mot utsatta grupper. Projektplanen har följts och samtliga planerade aktiviteter har genomförts utifrån tid- och aktivitetsplan Januari-december 2010 Övrigt: Handlingsplanen tvingades revideras pga minskade intäkter 2009 efter tilläggsansökan 2010 kunde delar av de reviderade insatserna återupptas.

Slutrapport TopSomar Ett metodutvecklingsprojekt 2009 2010

Slutrapport TopSomar Ett metodutvecklingsprojekt 2009 2010 Slutrapport TopSomar Ett metodutvecklingsprojekt 2009 2010 2011 01 01 Maline Fälth 021-133 200 Innehåll Bakgrund och projektets upplägg... 1 Internationellt... 1 Nationellt... 1 Regionalt Västmanland...1

Läs mer

Slutrapport TopSomar Ett metodutvecklingsprojekt 2009 2010

Slutrapport TopSomar Ett metodutvecklingsprojekt 2009 2010 Slutrapport TopSomar Ett metodutvecklingsprojekt 2009 2010 2011 01 01 Maline Fälth 021-133 200 Innehåll Bakgrund och projektets upplägg... 1 Internationellt... 1 Nationellt... 1 Regionalt Västmanland...

Läs mer

En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås. - En del av projekt TOPSOMAR

En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås. - En del av projekt TOPSOMAR En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås - En del av projekt TOPSOMAR December 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. BAKGRUND 2 1.1. Invånarstatistik Västmanland 2 2.

Läs mer

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Tobak Rapportförfattare Carlzén Katarina 2010 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Bakgrund...

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

SLUTA-RÖKA-LINJEN

SLUTA-RÖKA-LINJEN www.slutarokalinjen.se SLUTA-RÖKA-LINJEN ÅRSRAPPORT 2015 Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin Box 1497, 171 29 Solna ces@sll.se Sluta-Röka-Linjen årsrapport 2015 Stockholm juni 2016 Årsrappporten

Läs mer

Hur når vi individer som lever i en socioekonomisk svår situation som har problem på grund av en ohälsosam livsstil?

Hur når vi individer som lever i en socioekonomisk svår situation som har problem på grund av en ohälsosam livsstil? Hur når vi individer som lever i en socioekonomisk svår situation som har problem på grund av en ohälsosam livsstil? Tobaksmottagningen Hälsopedagog Dipl tobaksterapeut Leg barnmorska MI tränare (Lärare

Läs mer

RCC:s handlingsplan för ett rökfritt Sverige

RCC:s handlingsplan för ett rökfritt Sverige RCC:s handlingsplan för ett rökfritt Sverige RCC anser att Sveriges riksdag bör fatta ett beslut om ett årtal då Sverige ska vara rökfritt! Ett av de övergripande målen i den nationella cancerstrategin

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Nationellt tobaksarbete

Nationellt tobaksarbete Nationellt tobaksarbete Cecilia Birgersson Utredare tobaksprevention 2011-04-05 Sid 1 Konsekvenser Nikotin är en drog med snabb tillvänjning som ger ett starkt beroende i klass med heroin Tobaksrökningen

Läs mer

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan

Läs mer

Vägen till självförsörjning

Vägen till självförsörjning Monica Gullin projektledare Thomas Franzén chef ARE Ansökan Gällande ansökan om medel från Samordningsförbundet för att tillämpa föreslagen modell för identifierad målgrupp inom Torsås kommun. Vägen till

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Plan för samhällsorientering Skara kommun

Plan för samhällsorientering Skara kommun 1(5) Plan för samhällsorientering Skara kommun Bakgrund Den 1 december 2010 trädde etableringsreformen i kraft. Den syftar till att ge nyanlända bättre förutsättningar för att så snabbt som möjligt lära

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa Kontaktperson Programchef Anna-Lena Christensson Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 317, mobil 070.45 10 317 E-post;

Läs mer

Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025

Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025 Landstingsdirektörens stab Utvecklings- och folkhälsoenheten TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-07 Landstingsstyrelsen 1(2) Referens Diarienummer 150054 Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Prioriterade strategiska och operativa insatser i det tobakspreventiva arbetet. Målgrupper. Prioriterade insatser

Prioriterade strategiska och operativa insatser i det tobakspreventiva arbetet. Målgrupper. Prioriterade insatser Cancerplanen Arbetsgruppen förebyggande och tidig upptäckt 2011-03-14 Prioriterade strategiska och operativa insatser i det tobakspreventiva arbetet Syftet med arbetet och förslagen som presenteras nedan

Läs mer

Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna kommun under 2009-07-01 2010-06-30

Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna kommun under 2009-07-01 2010-06-30 Socialkontoret Elisabeth Bengtsson Avdelningschef 08-57921257 Redovisning 2011-04-11 Sida 1 av 5 Länsstyrelsen i Stockholms län Slutredovisning av utvecklingsmedel för förebyggandeinsatser i Sollentuna

Läs mer

Tobaksfri i samband med operation. En samverkan mellan Närsjukvården och ortopedkliniken på Hallands sjukhus Halmstad

Tobaksfri i samband med operation. En samverkan mellan Närsjukvården och ortopedkliniken på Hallands sjukhus Halmstad Tobaksfri i samband med operation En samverkan mellan Närsjukvården och ortopedkliniken på Hallands sjukhus Halmstad Projektledare David Chalom Processledare Marie-Louise Norberg Tobakspreventiv enhet

Läs mer

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder?

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2014-03-13 De nationella riktlinjerna 2014-03-13 2 Inriktning

Läs mer

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-11-20 DNR SN 2011.069 DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Slutrapport till

Läs mer

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regional Levnadsvanedag för fysioterapeuter och dietister, Skövde 14 11 06 WHO konferens i Ottawa

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

Projektplan för utvidgning av FaR, Värnamo kommun

Projektplan för utvidgning av FaR, Värnamo kommun REGION JÖNKÖPINGS LÄN I SAMVERKAN MED VÄRNAMO KOMMUN Projektplan för utvidgning av FaR, Värnamo kommun från FaR till Hälsocenter Styrgruppen, FaR Värnamo 2015-03-17 Projektplanen innefattar förslag på

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning - en enkätundersökning genomförd av NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Inledning Alla har rätt till ett liv utan diskriminering,

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Lathund till ansökan om projektbidrag för utveckling av ANDT-förebyggande arbete 2017

Lathund till ansökan om projektbidrag för utveckling av ANDT-förebyggande arbete 2017 Lathund till ansökan om projektbidrag för utveckling av ANDT-förebyggande arbete 2017 Den information du lämnar i ansökan behöver vi på Folkhälsomyndigheten för att förstå vad det är ni vill göra, varför,

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Redovisning av projektet Hjärt- och Lungsjuka minskar tobaksbruket (2008/323)

Redovisning av projektet Hjärt- och Lungsjuka minskar tobaksbruket (2008/323) 2011-01-26 Statens Folkhälsoinstitut 831 40 Östersund Redovisning av projektet Hjärt- och Lungsjuka minskar tobaksbruket (2008/323) Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund redovisar här projektet Hjärt- och

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Struktur, rutiner och utbildning

Struktur, rutiner och utbildning Struktur, rutiner och utbildning Margareta Pantzar, psykolog, FFoU-enheten LANDSTINGET I UPPSALA Psykologer mot Tobak Struktur Socialstyrelsens uppföljning av Riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Läs mer

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan Minnesanteckningar Bästa föräldrastöd i samverkan 110301 Inledning Landstingets Samhällsmedicinska enhet tillsammans med Regionförbundet Örebro jobbar sedan 1 oktober 2010 med ett samverkans och utvecklingsarbete

Läs mer

Ökad tillgänglighet = minskad hiv/sti-spridning?

Ökad tillgänglighet = minskad hiv/sti-spridning? Välkomna till dagens diskussion om Ökad tillgänglighet = minskad hiv/sti-spridning? Projekt Sexuell hälsa 2011 2013 Marie Sand & Sanna Malmros Hålltider 13.15 Inledning Jelica Ugricic 13.20 Projekt Sexuell

Läs mer

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Sid 1 (6) Statusrapport till styrgrupp Projektets namn: MedUrs Rapportperiod: augusti - november Rapporten har skrivits av: Therese Lundgren 1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Beskriv

Läs mer

Medel för särskilda folkhälsosatsningar

Medel för särskilda folkhälsosatsningar LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (5) Barbro Müller Medel för särskilda folkhälsosatsningar Beslutat 2011-11-28 Reviderat 2013-02-25 Reviderat 2015-01-12 LULEÅ KOMMUN Dnr 2 (5) Medel för särskilda folkhälsosatsningar

Läs mer

Tobaksfri skoltid NU! Projektplan

Tobaksfri skoltid NU! Projektplan Tobaksfri skoltid NU! Projektplan Sammanfattning Näst efter hemmet är skolan den miljö som påverkar barn och ungas värderingar, val av livsstil och levnadsvanor mest. Det är därför viktigt att skolan som

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Kontaktperson Enhetschef Leif Jarlebring Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 345, mobil 070/45 10 345 E-post:

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Enkla råd/tobak. Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län

Enkla råd/tobak. Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län Enkla råd/tobak Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Läs mer

8 steg till ett lokalt ANDT-arbete

8 steg till ett lokalt ANDT-arbete 8 steg till ett lokalt ANDT-arbete Förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak Foldern är framtagen av länsstyrelserna i Värmland och Örebro län samt kommuner. Länsstyrelsen en samlande

Läs mer

Hagaströmsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hagaströmsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Hagaströmsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Kristina Hjertberg, Birgitta Brandt och

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0

Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0 Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0 I detta dokument beskrivs aktiviteter där vi ska kunna följa processer med arbetet med de horisontella skallkraven från ESF inom Plug

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Regionförbundet i Kalmar län. Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet

Regionförbundet i Kalmar län. Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet Regionförbundet i Kalmar län Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet Förord Arbetet med jämställdhetsintegrering är en mycket viktig pusselbit för att lösa vår regions demografiska utmaningar.

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer. GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) www.grkom.se/fouivast

FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer. GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) www.grkom.se/fouivast FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) Samarbetspartners Medel till riktat föräldrastöd På uppdrag av regeringen har Statens folkhälsoinstitut fördelat

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Goda vanor för ett friskare liv! Interkulturellt informationsprojekt i Botkyrka

Goda vanor för ett friskare liv! Interkulturellt informationsprojekt i Botkyrka Goda vanor för ett friskare liv! Interkulturellt informationsprojekt i Botkyrka Arja Leppänen, Processledare Jämlik vård och Patientsamverkan Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland arja.leppanen@sll.se

Läs mer

Förslag till Överenskommelse om en utvecklingsplan för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga vuxna åren 2010-2014

Förslag till Överenskommelse om en utvecklingsplan för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga vuxna åren 2010-2014 2010-04-15 Länsstrategi för folkhälsoarbetet i Västmanland Kommunerna Landstinget Länsstyrelsen VKL Förslag till Överenskommelse om en utvecklingsplan för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och

Läs mer

Utvärdering av ett Strama-projektet

Utvärdering av ett Strama-projektet Utvärdering av ett Strama-projektet Barn, infektioner och antibiotika en utbildning inom ramen för BVC:s föräldrautbildning. Sammanfattning Strama- materialet Barn, infektioner och antibiotika introducerades

Läs mer

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete Tobaksavvänjning en del i ett tobaksförebyggande arbete STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2009 ISBN: 978-91-7257-660-5 OMSLAGSFOTO: sandra pettersson/fotograftina.se FOTO INLAGA: sandra pettersson/fotograftina.se

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Pumpmakargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Pumpmakargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpmakargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com

2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com 2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com 2 Långsiktigt folkhälsoarbete för god och jämlik hälsa i Årjängs kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Bakgrund 5 Folkhälsorådet

Läs mer

ANSÖKAN a-medel -med vägledning

ANSÖKAN a-medel -med vägledning ANSÖKAN 2016 37a-medel -med vägledning Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) Sökande kommun/projektägare:

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering

Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering Utvecklingsområde 2 Hälsa Hälsofrämjande introduktion för asylsökande, flyktingar och andra nyanlända 1 Mål Definiera strategiska faktorer

Läs mer

Att främja rökfria miljöer och en tobaksfri skola

Att främja rökfria miljöer och en tobaksfri skola Att främja rökfria miljöer och en tobaksfri skola Presentation Örebro läns arbete för rökfria miljöer och en tobaksfri skola Presentera stödmaterialet Jesper Hellberg Elin Löfwenhamn Arbetet i Örebro län

Läs mer

Sammanställning av nuläge inför GAP analys

Sammanställning av nuläge inför GAP analys JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING Sammanställning av nuläge inför GAP analys Folkhälsocentrum 2013-08-28 Innehåll Varför en nulägesbeskrivning?... 3 De tre frågor som ställdes var:... 3 Nulägesresultat:... 3 I

Läs mer

Delrapport av projektet "För hälsa mot tobak" ett implementeringsprojekt av metoden Tobaksfri duo i Uppsala län

Delrapport av projektet För hälsa mot tobak ett implementeringsprojekt av metoden Tobaksfri duo i Uppsala län Delrapport av projektet "För hälsa mot tobak" ett implementeringsprojekt av metoden Tobaksfri duo i Uppsala län Carina Hesse Bolin Louise Knutsson Delrapport av projektet "För hälsa mot tobak" ett implementeringsprojekt

Läs mer

Uppfödarutbildningen på distans stfb Organisation

Uppfödarutbildningen på distans stfb Organisation Uppfödarutbildningen på distans stfb Organisation Studiefrämjandet Småland-Gotland Projektledare Jennie Krafft e-postadress jennie.krafft@studieframjandet.se Tel 036-440 1210, 0708-162599 Syfte och deltagare

Läs mer

Det finns inga trollspön men det finns bra arbetssätt

Det finns inga trollspön men det finns bra arbetssätt Bild 1 Hur kan vi nå en tobaksfri skoltid? Evidensbaserade metoder och goda exempel maria.nilsson@epiph.umu.se www.psykologermottobak.se Bild 2 Det finns inga trollspön men det finns bra arbetssätt Men

Läs mer

Landstingets hälsofrämjande. Landstinget Västmanland

Landstingets hälsofrämjande. Landstinget Västmanland www.pwc.se Förstudie Landstingets hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete Thomas Lidgren Landstinget Västmanland Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Revisionsmetod...

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Hur kan man införa rökfri arbetstid och har det någon effekt?

Hur kan man införa rökfri arbetstid och har det någon effekt? Hur kan man införa rökfri arbetstid och har det någon effekt? Cecilia Birgersson Utredare Statens folkhälsoinstitut 2012-11-08 Sid 1 Som arbetsgivare kan man göra skillnad! Cirka 18/dag dör av rökning

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen. Utdrag Protokoll I:8 vid regeringssammanträde 2011-10-13 S2011/8975/FS (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om ett handlingsprogram för att utveckla kunskapen om och vården av

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Skolan som arena för ANDT-prevention

Skolan som arena för ANDT-prevention Skolan som arena för ANDT-prevention Utvärdering av kontraktsmetoden Johanna Hulldin & Susanna Geidne Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Syfte Att förbättra kunskapsbasen

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Hälsa Etablering - Arbete PROJEKTPLAN. Hälsa Etablering - Arbete. Samordningsförbundet Välfärd i Nacka

Hälsa Etablering - Arbete PROJEKTPLAN. Hälsa Etablering - Arbete. Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Hälsa Etablering - Arbete PROJEKTPLAN Hälsa Etablering - Arbete Samordningsförbundet Välfärd i Nacka 1 Innehållsförteckning 2 Inledning och bakgrund... 3 3 Mål och delmål... 4 4 Förväntat resultat... 5

Läs mer

Mall vid kartläggning

Mall vid kartläggning Mall vid kartläggning Skola: Elevens namn: Datum: Närvarande personer vid kartläggning: Situationer som fungerar bra för eleven Situationer som fungerar mindre bra för eleven Elevens starka och svaga sidor

Läs mer

Jämställdhet gör oss starkare

Jämställdhet gör oss starkare Jämställdhet gör oss starkare Mars december 2017 Föreningsuppgifter Organisationsnummer: 802454-5041 Bankgiro: 836-2659 Postadress: C/o Mohamed Farah Allfarvägen 73 B, 784 42 Borlänge Besöksadress: Klöverstigen

Läs mer

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete 1 Denna broschyr är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i rapporten Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet.

Läs mer

Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam

Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam Utvärderare: Ingrid Skeppstedt 22 mars 2011 Mål på individnivå De anställda som deltar i utbildningen ska få sådant stöd i sin språk- och kompetensutveckling att

Läs mer

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Utvecklingspaket 2012-06-13 Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Introduktion Examensmålet ska ligga till grund för planeringen av utbildningen och undervisningen

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Hjorten/Fritidshemmet Växthusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och

Läs mer

Förskolan Norrgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Förskolan Norrgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Förskolan Norrgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet. a för planen Arbetsgruppen består av Emma Dahlberg,

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2013/249-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2013/249-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2013/249-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Länsstyrelsen i Kronobergs län Ersättning

Läs mer

Resurser till tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland 2013

Resurser till tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland 2013 Resurser till tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland 213 Folkhälsocentrum Linköping augusti 213 Ann-Charlotte Everskog Katarina Åsberg Maria Elgstrand www.lio.se/fhc Resurser till tobaksavva

Läs mer

Ensamkommande barn/unga som försvinner. Amir Hashemi-Nik

Ensamkommande barn/unga som försvinner. Amir Hashemi-Nik Ensamkommande barn/unga som försvinner Amir Hashemi-Nik FN:s kritik mot Sverige FN:s barnrättskommittés kritik från februari 2015 Många barn försvinner i Sverige och att det finns brister i åtgärder när

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Tobaksavvänjning. inom tandvården i Östergötland uppföljning 2013. Tandvårdsgruppen Landstinget i Östergötland. www.lio.se

Tobaksavvänjning. inom tandvården i Östergötland uppföljning 2013. Tandvårdsgruppen Landstinget i Östergötland. www.lio.se Tobaksavvänjning inom tandvården i Östergötland uppföljning 2013 Tandvårdsgruppen Landstinget i Östergötland www.lio.se Sammanfattning Bakgrund Tandvården i Östergötland, såväl folktandvård som privattandvård,

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Slutrapport för projektet Ansvarsfull tobakshantering i Umeå kommun

Slutrapport för projektet Ansvarsfull tobakshantering i Umeå kommun Slutrapport för projektet Ansvarsfull tobakshantering i Umeå kommun Lena Bolin Sture Bäckström Umeå kommuns Tillståndsenhet (2011-01-20) Innehållsförteckning Sammanfattning av projektet..2 Bakgrund. 3-4

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

Tid Tisdagen den 18 maj 2010 kl Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö. Margareta Samuelsson

Tid Tisdagen den 18 maj 2010 kl Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö. Margareta Samuelsson 1 (6) Landstingets kansli Uppdragsavdelningen, Justerat 2010-05-28 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 18 maj 2010 kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer