Slutrapport TopSomar Ett metodutvecklingsprojekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport TopSomar Ett metodutvecklingsprojekt 2009-2010"

Transkript

1 Slutrapport TopSomar Ett metodutvecklingsprojekt Maline Fälth

2 Innehåll Bakgrund och projektets upplägg... 1 Internationellt... 1 Nationellt... 1 Regionalt Västmanland... 1 Projektets syfte... 2 Projektets mål... 2 Projektets organisation... 2 Projektets arbetssätt... 2 Resultat... 3 Extern information om projektet... 3 Utbildning av projektassistent... 4 Framtaget material... 4 Framgångsfaktorer under projekttiden... 5 Svårigheter under projekttiden... 6 Utvärdering... 6 Diskussion... 6 Pga. upphovsrätten har bilaga 1-7 tagits bort. Har ni frågor angående bilderna vänligen kontakta Folkhälsobyrån BILAGA 1. Cigarettbild BILAGA 2. Sjuk lunga BILAGA 3: Frisk lunga BILAGA 4: Rökande familj BILGAGA 5: Exempel från Bildspel BILAGA 6: Ramadan flyer arabiska BILAGA 7: Ramadan flyer somaliska BILAGA 8: Utvärdering

3 1 Bakgrund och projektets upplägg Internationellt Somalier En studie gjord på ungdomar i Somalia visade att 15, 8 procent av de som deltog i studien hade rökt de senaste 30 dagarna och det var ingen skillnad mellan flickor och pojkar. Det framkom också att de ungdomar som utsattes för antirökkampanjer eller diskussioner både i skolan och hemma rapporterade att de rökte i mindre grad än de som inte hade exponerats av denna typ av information. 1 Araber En studie har gjorts på arab-amerikanska ungdomar i USA. Det framkom i studien att 29 procent av ungdomarna (14-18 år) har rökt cigaretter någon gång och 40 procent uppgav att de provat vattenpipa. Det går att utläsa att av de som var 14 år hade 15 procent testat cigaretter och vid 18 års ålder hade 44 procent testat cigaretter. Flera ungdomar uppgav att de testat vattenpipa innan de var tio år och som 14 åringar hade 23 procent testat vattenpipa och motsvarande siffra för 18 åringar var 40 procent. 2 Nationellt I Sverige får man bara registrera kön och etnicitet, så det finns inga register eller statistik på till exempel antal rökare fördelat på födelseland eller på en befolkningsgrupp med viss etnisk tillhörighet. Dock finns det ingen anledning att tro att somaliers och arabisktalandes beteende skulle vara annorlunda i Sverige jämfört med andra länder, utifrån vad som framkommit i studierna ovan. Regionalt Västmanland I Västmanland har de senaste åren antalet somalier ökat och enligt Migrationsverket är somalisktalande och arabisktalande de största grupper som kommer till Västmanland som flyktingar eller anhöriginvandrare. Invandrade som inte har orienterat sig ordentligt i det svenska samhället och som dessutom inte behärskar det svenska språket till fullo bedöms i mindre utsträckning än andra komma i kontakt med de instanser i samhället som kan ge professionell hjälp med tobaksavvänjning. Många begrepp och verksamheter som möter den invandrade personen är okända för dem. Orsakerna till detta återfinns i en rad faktorer, inte minst i kunskapsbrist som har sin grund i språkliga hinder och olikheter i synen på tobaksbruk. Konsekvenserna av utebliven hjälp med tobaksavvänjning och kunskap om tobakens negativa delar kan bli allvarliga och ekonomiskt belastande för personen. Projektets övergripande idé och mål var att utveckla en metod för tobaksavvänjning som var anpassade till andra än majoritetsbefolkningen samt att ett anpassat informations och diskussionsmaterial skulle utvecklas under projekttiden. I Västmanland finns sedan många år tillbaks tobaksavvänjningskurser för de som behärskar det svenska språket dock kan man inte erbjuda tobaksavvänjningskurser på andra språk annat än tillsammans med tolk. Med ekonomiskt stöd från Folkhälsoinstitutet och i samarbete med Landstinget Västmanland och Folkhälsobyrån startade Projekt TopSomar (TobakspreventionSomaliskaArabiska). Projektet startade i augusti 2008 och har pågått till utgången av år Sizya, S. Rudatisikira, E& Mulla, A (2008). Antismoking message and current cigarette smoking status in Somaliland: results from the Gobal Youth Tobacco Servey 2004.Confilict and Health. 2 Hill, H. et.al. (2008).

4 2 Projektets syfte Syftet med projektet var att utveckla en arbetsmetod och material för att förebygga och minska bruket av tobaksanvändning hos somalisk och arabisktalande personer i Västmanland, genom kunskapsspridning för att främja deras hälsa genom kunskap och utbildning för att främja deras hälsa. Projektets mål Att göra en behovsinventering/kartläggning av målgruppen avseende kunskap om tobakens negativa effekter på hälsan. Att utbilda tobaksavvänjare i somaliska och arabiska språket. Att samarbeta med SFI (svenska för invandrare) och övriga instanser och skolformer där målgruppen somalisktalande och arabisktalande finns. Att starta diskussionsgrupper med somaliska och arabisktalande ungdomar för att stärka deras självkänsla. Att erbjuda somalisk och arabisktalande personer att delta i tobaksavvänjningsgrupper. Att utveckla ett diskussions- och utbildningsmaterial. Projektets organisation Projektet är ett metodutvecklingsprojekt där samarbetsparterna utgörs av Landstinget Västmanland som är projektägare, Västmanlands kommuner och landsting (VKL) och Mälardalens Högskola. Konkret utförare har varit Folkhälsobyrån i Västerås. Projektets arbetssätt Projektet har under en period av 1,5 år byggts upp stegvis utifrån nedanstående strukturer: En kartläggande förstudie/inventering av behovet av insatser som planeras inom ramen för projektet. Enkätundersökning genomfördes bland somalisk och arabisktalande personer i Västerås. Utbildning av tobaksavvänjare i språken somaliska och arabiska. De arabisktalande tobaksavvänjarna talade även språken sorani, persiska och feili (kurdisk dialekt). Utveckling av ett visuella material såsom bildspel, filmer och illustrationer. Genomförande av individuell information och tobaksavänjningskurser på somaliska och arabiska utifrån beställninga av skolor, landstingets föräldragrupper för blivande föräldrar samt andra. Spridande av kunskap om TopSomar genom att delta på seminarier samt egen utbildning till SFI lärare. Uppbyggande av nätverk mellan andra städer och kommuner som har fått ekonomiskt stöd från FHI för att arbeta med tobaksavvänjning.

5 3 Resultat Extern information om projektet Flyer på somaliska och arabiska har tagits fram för att användas vid Ramadan högtider. Flyern har delats ut vid moskéer, affärer (där målgrupperna i hög utsträckning handlar dagligvaror), på anslagstavlor vid SFI verksamheter samt genom personliga kontakter. Fem somaliska ungdomar delade ut den somaliska flyern genom att knacka dörr i bostadsområden där det bor många somaliska familjer. Den arabiska flyern fanns till största del utlagd i affärer samt på SFI verksamheter. I januari år 2010 bjöds SFI utförare in till en träff för att samverka kring tobaksprevention för somalisktalande och arabisktalande personer i Västmanland. Till denna träff bjöds även modersmålslärare på Växhuset in. Växhuset är en kommunal verksamhet där man bland annat har förberedande undervisning för barn med andra språk än det svenska. Cirka 300 barn och ungdomar finns på Växhuset Samtliga som närvarade på träffen ställde sig positiva till projekt TOPSOMAR och ville samverka. Förslag kom från SFI utförarna att arrangera en utbildning om tobakens negativa hälsoeffekter och aktuell tobaksstatistik för SFI anställda. Tobaksutbildningen för SFI lärare genomfördes i mars 2010 och 17 lärare deltog. Responsen av utbildningen var mycket positiv. Lärarna föreslog att tobaksavvänjarna med jämna mellanrum skulle besöka SFI skolorna för att ge information om tobakens negativa hälsoeffekter under ungefär 1 timme och sedan skulle de stanna kvar på skolan 1 timme för individuell rådgivning för de som vill sluta röka eller tobaksavvänjningsgrupper samt att nya träffar ska bokas sin var 4-6 vecka. Projektet har presenterats för Somaliska kvinnoföreningen i Västerås med erbjudande om att komma och informera om tobakens negativa effekter. Styrelsen ansåg att behovet inte fanns just nu då somaliska kvinnor sällan röker och att man då inte anser att behovet av information finns. Projektledaren har spridit information om projektet till Hälsokontakt (mötesplats i en stadsdel i Västerås) När somalisktalande och/eller arabisktalande personer besöker Hälsokontakt och efterfrågar hjälp med att sluta röka eller tips och råd på modersmål så hänvisas man till TopSomar projektet. Kontakt togs med Fagerstas mötesplats Hälsotorget, för att informera om projekt TOPSOMAR samt erbjuda tobaksinformation och tobaksavvänjningshjälp till projektets målgruppgrupp. Kontakt togs även med Kompetenscenter (SFI verksamheter) i Köpings kommun för att informera om TOPSOMAR och för att erbjuda somalisktalande och arabisktalande deltagare information om tobak och dess negativa hälsoeffekter samt avvänjningshjälp. En lokal tidning på somaliska ges ut en gång i månaden (den 10:e varje månad). Projektet har haft en helsidesinformation om att det finns tobaksavvänjningskurser på somaliska. Den somalisktalande tobaksavvänjaren skrev artikeln. Tidningen delas ut i Västerås på bland annat vårdcentraler, SFI sklor, föreningar och andra mötesplatser där den somaliska befolkningen befinner sig.

6 4 Utbildning av projektassistent Projektassistenterna på arabiska och somaliska deltog vid en konferens som FHI arrangerade Tobaksfria barn och ungdomar i Stockholm den 2-3 februari. Konferensen var givande och med nytt perspektiv på barn och ungdomar. Man upplevde att det gavs information och nya idéer. Den april deltog den ena projektassistenten på kursen Grundkurs i Tobaksavvänjning i Örebro. Den andra projektassistenten har vid ett tidigare tillfälle gått den kursen. Framtaget material Illustrationer Bilder har utformats i samarbete med en illustratör. Bilderna används i informativt syfte vid förmedling av kunskap och information till målgruppen. Erfarenhet utifrån vår målgrupp visar att det skrivna infomaterialet inte är lika verksamt som ett visuellt material. Detta blir mer tydligt när deltagarna är lågutbildade, men det visuella informationsmaterialet fungerar mycket bra oavsett, ålder, kön, etnicitet och religion. I den somaliska språkgruppen har vi upplevt att det visuella budskapet däremot tas emot bättre än det talade budskapet (BILAGA 1,2,3,4). Kolmonoxidmätare Två kolmonoxidmätare har köpts in för att användas i tobaksavväjningsgrupperna. Dessa mätinstrument har haft positiv effekt i grupperna och/eller vid individuell rådgivning för den enskilde personen. Mätinstrumentet visar på något konkret och hur mycket kolmonoxid respektive person faktiskt har i sin kropp. Kolmonoxidmätaren har varit ett bra instrument för att få igång diskussioner om skadeverkan av tobaksanvändning. I ungdomsgrupperna ville man varje gång använda kolmonixidmätaren. Vid några tillfällen hade man med sig kompisar som inte rökte och även dessa ville testa mätaren. Det blev som en tävling mellan ungdomarna att se vem som hade lägst värde i mätningen. Vattenpipa. Frågan om vattenpipa har aktualiserats under projekttiden. Kunskapen om användandet av vattenpipa har ökat. Exempel: statisterna i våra filmer anser inte att vattenpipa är det samma som att vara rökare. Citat från en arabisk ung man; alla i mellanöstern använder vattenpipa, det räknas inte som rökning och är inte farligt att använda. Filmer Huvudmaterialet inom projektet av en DVD-film med 3 korta scener som kombineras med tillhörande manus och diskussionsfrågor. Materialet är producerat i två språk, arabiska och somaliska. En DVDfilm beskriver situationen i en arabisk familj och den andra DVD-filmen beskriver situationen i en somalisk familj. I alla tre filmavsnitten på respektive arabiska eller somaliska möter tittaren samma familj. Familjen besår av pappa, mamma och två barn samt besökare till familjerna. Filmerna består av tre avsnitt för vidare diskussion: Passiv rökning i hemmet nära barn Ungdomar som röker Passiv rökning med släkt och vänner En fjärde filmscen är under produktion, denna scen består av ett möte med en läkare och en rökande patient som har fått hälsoproblem på grund av sitt tobaksbruk. Bifogat till filmerna finns ett pratmanus som även kan användas till andra språkgrupper med liknande kulturell bakgrund. (Filmerna finns att beställa via

7 5 Bildspel Ett bildspel med bilder och faktatexter till bilderna har tagits fram med utgångspunkt från målgruppens behov. Bildspelet är tänkt att vara både manual för utbildare och ett stöd vid diskussioner med deltagare i kurserna. Bildtexterna är på svenska men översätts av tobaksavvänjaren (BILAGA 5). Ramadanbladet Projektassistenter har i samråd med representanter från målgruppen utarbetat en arabisk och en somalisk informationsflyer att användas inför högtiden ramadan. Ett tangentbord med arabiska bokstäver inköptes samt en installation även ett arabiskt program på en av datorerna. Detta användes till arabiska texter som framställdes under projekttiden (BILAGA 6,7). Framgångsfaktorer under projekttiden - Kartläggningen visade på att de som röker oftast är dagligrökare och att de röker ungefär ett paket om dagen (med något mer varierande konsumtion i den arabiska gruppen). Majoriteten vet inte om att det finns hjälp att få om man vill sluta röka. - Det är en fördel att personer som talar målgruppens språk och kan de kulturella koderna samt har god förståelse för det svenska samhället finns med och arbetar i projektet, att inkludera en sådan person i projektet leder till att det blir enklare att ta direkt kontakt med målgruppen samt att det underlättar när man skall söka informationsmaterial på arabiska och somaliska. - Det finns en mängd formationsmaterial om tobakens negativa effekter, både på svenska och på andra språk. Ett av projektets delmål har gått ut på att överföra den information som finns på ett begripligt sätt till våra målgrupper. Detta görs bland annat genom att avvänjaren har samma språk, kultur och tradition som målgruppen. Avvänjaren har dessutom dubbel kulturkompetens vilket öppnar för dialog. - Vi har inom projektet utarbetat material med stor flexibilitet. Materialet som tagits fram går att använda även till andra språkgrupper än den somaliska och arabiska. - Vi har haft samarbete med föreningar, moskéer och mötesplatser där vår målgrupp för projektet befinner sig. - Samarbete med SFI (svenska för invandrare) och med fritidsgårdar för att nå målgruppen, både ungdomar och vuxna. - Regionala och nationella nätverk tillsammans med andra som arbetar med tobaksavvänjning har skapats under projekttiden - Kolmonoxidmätare, att deltagarna i avvänjningsgrupperna får själva blåsa och se hur mycket kolmonoxid de har i kroppen. Positiv erfarenhet både hos ungdomar och vuxna! - Avvänjnings hjälp skall vara flexibel och ske enskilt eller i grupp beroende på deltagren/deltagarna. Alltid utgå från målgruppens behov. - Folkhälsobyrån som varit utförare av projektet hade redan en väl etablerad verksamhet och kontakter för målgruppen invandrade. Detta faktum gjorde att vi kunde starta de operativa verksamheterna snabbt. Minimal tid för projektuppstart behövdes - Funnit inspiration av beprövade metoder och material som anpassas efter vår målgrupp t.ex. Föräldragrupper för blivande föräldrar..

8 6 - Att använda sig av skrämselbilder fram för allt till den somaliska målgruppen har visat sig ha bra effekt på viljan att sluta röka. Svårigheter under projekttiden - När kontakt togs med SFI skolorna i Västerås för att genomföra kartläggningen så hade ibland SFI skolor inte bokat in eller hade inte elever den dagen då de bokat in att projektassisterna skulle komma ut och genomföra kartläggningen, vilket resulterade i försening av kartläggningen. Detta löstes genom att bjuda in SFI skolorna i Västerås till ett möte för att samverka kring tobaksprevention för somalisktalande och arabisktalande. - - När kartläggningen genomfördes tog den manlige projektassistenten kontakt med somaliska kvinnor per telefon, för att få en jämn fördelning på respondenterna mellan män och kvinnor. Projektassistenten möttes då av motstånd och frågor om varför han ringde och varför han ville ställa frågor om deras tobaksvanor. Detta löstes genom att en somalisk kvinna anlitades som i sin tur kontaktade somaliska kvinnor per telefon för att ta reda på kvinnornas tobaksvanor. - Att nå kvinnorna, även om de röker i väldigt lite utsträckning är det viktigt att de får ta del av information om tobakens negativa hälsoeffekter. Den kvinnliga målgruppen nås till viss del genom SFI, men att få komma till deras föreningar för att prata förebyggande om tobak har varit svårt då de menar att somaliska kvinnor knappt röker. - I vissa situationer upplevde en yngre medarbetare med högre befattning att det fanns svårigheter med att fördela arbetsuppgifter till kollegor med annan kulturell/invandrad bakgrund och till kollegor med det manliga könet och som dessutom var äldre än vad kollegan var. - Då projekttiden har varit kort, endast 1,5 år, har vi inte kunnat utvärdera och följa upp de personer som deltagit i kurs och slutat röka i projekt TopSomar. Utvärdering Under det första projektåret 2009 bestod det övergripande målet av att kartlägga målgruppens tobaksvanor, behov av avvänjningshjälp samt att sprida information och kunskap till målgruppen både om projektet och om tobakens hälsoeffekter. Dessa mål uppnåddes inom ramen för tidsplanen. För det andra projektåret bestod det övergripande målet av att nå minst 100 somalisk och eller arabisk talande personer med erbjudande och eller deltagande av/inom tobaksavvänjningsgrupper. Metoder för att nå fram med tobaksprevention, speciellt framtagna och anpassade för målgruppen har arbetats fram och testats inom projektperioden. Kunskap om projektet har spridits via egna nätverk samt vid nationell konferens för tobaksprevention riktat mot utsatta grupper. Projektplanen har följts och samtliga planerade aktiviteter har genomförts utifrån tid- och aktivitetsplan Januari-december 2010 (för ytterligare information kring utvärdering se BILAGA 8). Diskussion När det gäller framtida implementering av TopSomar-projektet bör det uppmärksammas att det kan vara svårt för målgruppen att betala för tobaksavänjningshjälpen, 800 kr som det kostar för att delta i Landstingets ordinarie tobaksavvänjning är en stor summa då många inom vår målgrupp ännu inte kommit ut i arbetslivet och av den anledningen är beroende av bidrag. - Patientavgift för tobaksavvänjningshjälp?

9 - Istället för att betala tolk kan den summan betalas till informatören som själv kan hålla i avvänjningshälpen. Då frisätts också personen som har avvänjningshjälpen. 7

10 BILAGA 8.. Utvärdering Utvärdering TopSomar - Del 1/2009 samt Del 2/2010 inför avrapportering vid projektavslut

11 Januari 20 Utvärderingen har inriktning processutvärdering vilket innebär en innehållsanalys av projektets händelseförlopp. Den slutliga utvärderingen (dec 2010) ämnar redovisa huruvida de övergripande målen har uppnåtts, dvs. att utveckla och anpassa metoder och verktyg kring tobakspreventiva insatser för att nå de somalisktalande och de arabisktalande grupperna i Västerås med information kring tobakens skadeeffekter. Fokus för utvärderingen avser att följa förloppet för projektet för att slutligen se om det förebyggande program som har genomförts kan bidra till att främja de hälsomål som man arbetat för att uppnå inom projektet, dvs. att nå grupper i samhället med information som de av olika delar annars inte hade tagit del av, vilket tidigare lett till sämre förutsättningar för dessa gruppers hälsa. Charlotta Hellström Fil. Mag. Folkhälsovetenskap Universitetsadjunkt Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) Mälardalens högskola Västerås

12 Del 1/ Aktivitet Behovsinventering Intervjuer Informationsspridning Utformning av material Nyhetsbrev Utbildning av projektledare och assistenter Styrgruppsmöten Dokumentation Avrapportering för utvärdering Uppföljning av inplanerade aktiviteter enl tids- och aktivitetsplan januari-december 2009 En kartläggning av målgruppens behov av insats har genomförts och analyserats vilket styrkt projektets betydelse för att främja målgruppens hälsa genom riktade tobakspreventiva insatser. Då den första kartläggningen (enkätstudie) ansågs besvara projektets frågeställningar gällande målgruppens kunskap och behov av tobaksprevention, beslutades att intervjuer inte skulle genomföras. Information har spridits till föreningar, SFI, Imamer och nyckelpersoner inom språkgrupperna. Detta har skett via möten under hösten 2009 där fokus har varit att sprida information kring projektet samt intresseförfrågan för framtida samarbeten. Planering av material som speciellt är anpassat för målgruppen har planerats under hösten. Dessa planer är nu fastställda och framtagandet av material är under process. Huvudmaterial kommer att bestå av en DVD med 3 korta filmklipp som kombineras med tillhörande diskussionsfrågor. Nyhetsbrev skickades ut i December 09 av projektledare till styrgrupp, nyckelpersoner, föreningar, SFI, samverkansgrupp och andra inblandade i projektet. Projektledare och två assistenter deltog vid Folkhälsoinstitutets konferens Om tobaksavvänjning-om nytta och inspiration i arbetet november i Stockholm. Kontinuerliga styrgruppsmöten har skett som planerat. Projektledare har fört mötesprotokoll vid samtliga möten. Dessutom har denne även fört fullständig dokumentation kring samtliga aktiviteter inom projektet. Mötesprotokoll har skickats via e-post ut till samtliga inom styrgrupp samt till utvärderare. Avstämning har skett ungefär varannan månad mellan projektledare och utvärderare för att säkerställa att projektplanen följs och att projektet fortlöper enligt tidsplanen.

13 Uppföljning av inplanerade aktiviteter inom projektet Nedan kommenterat av utvärderare, utifrån tid- och aktivitetsplan augusti-december Enligt handlingsplan för projekt TOPSOMAR, till , var det övergripande målet för år 2009 att kartlägga målgruppens tobaksvanor och deras behov av avvänjningshjälp samt sprida information och kunskap till målgruppen om projektet och tobakens hälsoeffekter. För detta fastställdes fyra punkter: 1. Behovsinventering/kartläggning av målgruppen En enkätundersökning genomfördes (dels för somalisk talande och dels för arabisk talande) under september/oktober Enkäten sammanställdes av projektledaren som även konsulterade projektansvarig och utvärderare inför enkätformuleringen. Analysen av enkäterna påvisade tydliga brister hos målgruppen gällande deras kunskaper om tobakens skadeeffekter samt om möjligheter till tobaksavvänjning. Vilket styrkte behovet av insats hos just dessa målgrupper. 2. Informations- och diskussionsträffar Information har under hösten 2009 spridits av projektledare, projektansvarig samt projektassistenter till målgruppen samt för målgruppen viktiga aktörer. Detta har skett via olika föreningar, SFI, Imamer och nyckelpersoner som på olika sätt möter målgruppen eller vars verksamheter kan omfattas av projektet. Fokus för dessa möten har varit dels att ge information om projektets innehåll och betydelse samt för att väcka intresse för samarbete med för projektet viktiga personer och grupper. Nyckelpersoner inom tobaksprevention har informerats då de arbetar mot liknande målgrupper och då man ser en vinst med erfarenhetsutbyte samt möjlighet att skapa framtida nationella nätverk för tobaksprevention just för dessa målgrupper. 3. Informations- och diskussionsgrupper med ungdomar Det planerades för informations- och diskussionsgrupper för somalisk talande och arabisktalande ungdomar i syfte att stärka deras självkänsla. Detta är framskjutet till 2010 då det inte har hunnit verkställas år 2009 då kartläggningen för behovsanalys tog längre tid än planerat. 4. Utformande av material Ett material skulle utformas och anpassas specifikt för målgruppen genom exempelvis bilder, filmer, cd-skivor eller forumteater. Planering för detta har skett under augusti till december 2009 i ett samarbete mellan projektledare, projektansvarig och projektassistenter med insyn och kunskap för vad som är lämpligt material för de tänkta målgrupperna. Huvudmaterialet inom projektet kommer att bestå av en DVD film med 3 korta filmklipp som kombineras med tillhörande diskussionsfrågor. Detta material är under framtagande. Ytterligare material tas fram under 2010 men dessa är inte ännu fastställda.

14 Sammanfattande kommentar: Projektet ligger i fas med planerade aktiviteter så när som på en aktivitet som flyttats fram i planeringen (se ovan). Utvärderare anser att projektet har följt tidsplaneringen och uppfyllt de inom projektet fastställda målen. Kontinuerlig avrapportering har skett mellan projektledare och projektansvarig samt mellan projektledare och utvärderare under Del 2/ Aktivitet Utbildning av projektledare och assistenter Jan-Dec Nyhetsbrev April+Aug+Dec Nationellt nätverk, tobak/invandrarfrågor Feb+Maj+September Möte/utbildning med SFI samordnare/personal Västerås Feb-Mars+Aug-Sept Uppföljning av inplanerade aktiviteter enl tids- och aktivitetsplan januari-december 2010 Projektassistenterna deltog vid en konferens som FHI arrangerade Tobaksfria barn och ungdomar i Stockholm den 2-3 februari. Den april deltog en av projektassistenten i kursen Grundkurs i Tobaksavvänjning i Örebro. Den andra projektassistenten har vid ett tidigare tillfälle gått den kursen. Projektassistent deltog vid African Health program i Lund 3-4 juni En konferens för erfarenhets utbyte. Den 7-8 september deltog en av projektassistenterna, projektledare, projektansvarig och utvärderare vid den nationella tobakskonferensen: Tobak eller hälsa måluppfyllelse till år 2014 bland de grupper som röker mest. Vid konferensen presenterades TopSomar-projektet. Konferensen arrangerades av Miljöförvaltningen i Göteborg samt Statens folkhälsoinstitut. Den 14 oktober var projektansvarig på seminarium: Olika hälsa, Olika villkor. Plats Stockholm, Arrangör Malmö Högskola. Utskick som planerat Det har skapats ett nationellt nätverk med 5 olika projekt inom tobaks preventiv- och integrations inriktning. SFI i Västerås I slutet av januari (25/1) bjöds SFI personal (Svenska För Invandrare) in till en träff för att samverka kring tobaksprevention för somalisktalande och arabisktalande personer i Västmanland. En Tobaksutbildning för SFI anställda om tobakens negativa hälsoeffekter och aktuell tobaksstatistik genomfördes den 9 mars efter förslag från SFI utförarna. Dessutom

15 Informationsspridning till imamer och andra nyckelpersoner inom språkgrupperna Mars+Juli+November Informations & Diskussionsträffar jan-dec Tobaksavvänjningsgrupper feb-dec har projektassistenterna även, efter SFI utförarnas förslag, besökt SFI utförarna var fjärde till sjätte vecka för att ge kort information om tobakens negativa hälsoeffekter under ungefär en timme. Efter informationen stannade de sedan kvar ytterligare en timme för individuell rådgivning för de som vill sluta röka eller önskar information kring tobaksavvänjningsgrupper. Som planerat. Somalier nåddes via moskén. Projektassistent har haft kontinuerlig kontakt med imamen. Ramadan bladet introducerades till flertalet affärsinnehavare strax före Ramadan och bladet fanns sedan synligt i affären. Direkt information skedde via somaliska ungdomar i anslutning till Ramadan. Från SFi utförarna deltog: Eductus, Miroi, Lernia, Hermods, Academia,ABF Tobaksavvänjning har bedrivits under projektet för att testa metoder både individuellt och i grupp. Informations & Diskussionsgrupper/Ungdomar jan-dec Utformning av material Jan-Dec Planering och genomförande: Seminarium för nationell spridning av projektet och det framtagna materialet Feb-Nov I februari 2010 besökte projektledaren Växhuset för att informera om TOPSOMAR och för att finna ett sett att samverka kring tobaksprevention för att nå somalisktalandeoch arabisktalandeungdomar. 2 ungdomsgrupper i arabiska ingen på somaliska 1. DVD-film med 3 korta filmklipp, en fjärde film är under produktion, inkl instruktionsmanus (två språk: Somaliska, arabiska). 2. Bildspel 3. Bild cigarett 4. Bild lungor 5. Bild rökande familj 6. Bild WHO 7. Bild Ramadanblad 8. Paket version av allt material inklusive manual för hur materialet skall användas vid tobaksprevention för målgruppen. Projektets medlemmar deltog i planering inför Nätverksträff i ACC, Västerås. Under ledning av Miljöförvaltningen i Göteborg. Projektet presenterades. Nästa nätverkträff skedde i samband med konferensen: Tobak eller hälsa? I Göteborg den 7-8 oktober (se ovan). Spridning i egna nätverk Projektledaren presenterade projektet (2010) för ordföranden i Somaliska kvinnoföreningen i Västerås. Projektledaren har även spridit

16 Styrgruppsmöten Feb+april+sept+dec Dokumentation jan-dec Avrapportering för utvärdering Implementering, vad händer efter projektets slut? Övrigt information om projektet till Hälsokontakt på Bäckby 3 i Västerås. Kontakt har tagits med Fagersta kommun för att informera om projekt TOPSOMAR samt erbjuda tobaksinformation och tobaksavvänjningshjälp till den somalisk talande och arabisk talande gruppen i Fagersta. Kontakt har tagits med Kompetenscenter i Köping för att informera om TOPSOMAR och för att erbjuda somalisktalande och arabisktalande deltagare på Kompetenscenter information om tobak och dess negativa hälsoeffekter samt avvänjningshjälp. Kontakt har tagits med en lokal tidning. Vid tre olika tillfällen under året infogades artiklar om projektet i tidningen som delas ut bland annat till vårdcentraler, SFI skolor, föreningar och andra mötesplatser där målgruppen befinner sig. Under projekttiden har kontinuerliga Styrgruppsmöten genomförts (varannan månad). Dessutom har regelbunden kontakt, av- och återrapportering ägt rum mellan projektansvarig, projektledare och utvärderare. Projektledare har fört mötesprotokoll vid samtliga möten. Dessutom har denne även fört fullständig dokumentation kring samtliga aktiviteter inom projektet. All dokumentation har kontinuerligt delgivits FHI. Mötesprotokoll har mailats ut till samtliga inom styrgrupp samt till utvärderare. Avstämning har skett ungefär varannan månad mellan projektledare och utvärderare för att säkerställa att projektplanen följs och att projektet fortlöper enligt tidsplanen. Ansvar för budget har projektansvarig, som vid varje styrgruppsmöte redogjort för den ekonomiska situationen. Efter projektslut kan filmerna och övrigt material beställas genom antingen Landstinget Västmanland, Folkhälsobyrån eller Statens folkhälsoinstituts hemsida. Mål: projektets metod bör tas med i befintlig verksamhet. Projektassistent och projektansvarig informerade barnmorskor i Stockholms län ang föräldragrupper på olika språk och hur man använder antitobaksprogrammet i föräldragrupperna. De visade tobaksfilmerna, visade Smokerlyzer och användeoh bilderna(cigaretten och 3 Hälsokontakt Bäckby, Kompetenscenter för hälsa vid landstinget Västmanland. Syftet med projektet är att minska ohälsotalet, förebygga långa sjukskrivningsperioder samt att uppnå en ökad jämlikhet i hälsa inom särskilt utsatta områden i Västerås. Målet med projektet är att 30 procent av dem som tar del av verksamheten ska etablera mer hälsofrämjande, levnadsvanor, främst inom områdena tobak, motion, kost och psykisk hälsa. Samt att öka jämlikhet i hälsa och att känslan av utanförskap minskar hos dessa målgrupper aspx

17 lungorna samt en bild med föräldrar som röker och mamman är gravid) Sammanfattande kommentar av utvärdering: Det övergripande målet att nå minst 100 somalisk och eller arabisk talande personer med erbjudande och eller deltagande av/inom tobaksavvänjningsgrupper har uppnåtts. Metoder för att nå fram med tobaksprevention, speciellt framtagna och anpassade för målgruppen har arbetats fram och testats inom projektperioden. Kunskap om projektet har spridits via egna nätverk samt vid nationell konferens för tobaksprevention riktat mot utsatta grupper. Projektplanen har följts och samtliga planerade aktiviteter har genomförts utifrån tid- och aktivitetsplan Januari-december 2010 Övrigt: Handlingsplanen tvingades revideras pga minskade intäkter 2009 efter tilläggsansökan 2010 kunde delar av de reviderade insatserna återupptas.

Slutrapport TopSomar Ett metodutvecklingsprojekt 2009 2010

Slutrapport TopSomar Ett metodutvecklingsprojekt 2009 2010 Slutrapport TopSomar Ett metodutvecklingsprojekt 2009 2010 2011 01 01 Maline Fälth 021-133 200 Innehåll Bakgrund och projektets upplägg... 1 Internationellt... 1 Nationellt... 1 Regionalt Västmanland...1

Läs mer

Slutrapport TopSomar Ett metodutvecklingsprojekt 2009 2010

Slutrapport TopSomar Ett metodutvecklingsprojekt 2009 2010 Slutrapport TopSomar Ett metodutvecklingsprojekt 2009 2010 2011 01 01 Maline Fälth 021-133 200 Innehåll Bakgrund och projektets upplägg... 1 Internationellt... 1 Nationellt... 1 Regionalt Västmanland...

Läs mer

En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås. - En del av projekt TOPSOMAR

En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås. - En del av projekt TOPSOMAR En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås - En del av projekt TOPSOMAR December 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. BAKGRUND 2 1.1. Invånarstatistik Västmanland 2 2.

Läs mer

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Tobak Rapportförfattare Carlzén Katarina 2010 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Bakgrund...

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Nationellt tobaksarbete

Nationellt tobaksarbete Nationellt tobaksarbete Cecilia Birgersson Utredare tobaksprevention 2011-04-05 Sid 1 Konsekvenser Nikotin är en drog med snabb tillvänjning som ger ett starkt beroende i klass med heroin Tobaksrökningen

Läs mer

Vägen till självförsörjning

Vägen till självförsörjning Monica Gullin projektledare Thomas Franzén chef ARE Ansökan Gällande ansökan om medel från Samordningsförbundet för att tillämpa föreslagen modell för identifierad målgrupp inom Torsås kommun. Vägen till

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Tobaksfri i samband med operation. En samverkan mellan Närsjukvården och ortopedkliniken på Hallands sjukhus Halmstad

Tobaksfri i samband med operation. En samverkan mellan Närsjukvården och ortopedkliniken på Hallands sjukhus Halmstad Tobaksfri i samband med operation En samverkan mellan Närsjukvården och ortopedkliniken på Hallands sjukhus Halmstad Projektledare David Chalom Processledare Marie-Louise Norberg Tobakspreventiv enhet

Läs mer

Hur når vi individer som lever i en socioekonomisk svår situation som har problem på grund av en ohälsosam livsstil?

Hur når vi individer som lever i en socioekonomisk svår situation som har problem på grund av en ohälsosam livsstil? Hur når vi individer som lever i en socioekonomisk svår situation som har problem på grund av en ohälsosam livsstil? Tobaksmottagningen Hälsopedagog Dipl tobaksterapeut Leg barnmorska MI tränare (Lärare

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Enkla råd/tobak. Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län

Enkla råd/tobak. Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län Enkla råd/tobak Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld 1. Grunduppgifter Kommun/verksamhet: Medrapporterande

Läs mer

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder?

Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Metoder för att stödja beteendeförändringar Vad säger Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder? Rubrik Iréne Nilsson Carlsson 2014-03-13 De nationella riktlinjerna 2014-03-13 2 Inriktning

Läs mer

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete Tobaksavvänjning en del i ett tobaksförebyggande arbete STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2009 ISBN: 978-91-7257-660-5 OMSLAGSFOTO: sandra pettersson/fotograftina.se FOTO INLAGA: sandra pettersson/fotograftina.se

Läs mer

Tobaksavvänjning. inom tandvården i Östergötland uppföljning 2013. Tandvårdsgruppen Landstinget i Östergötland. www.lio.se

Tobaksavvänjning. inom tandvården i Östergötland uppföljning 2013. Tandvårdsgruppen Landstinget i Östergötland. www.lio.se Tobaksavvänjning inom tandvården i Östergötland uppföljning 2013 Tandvårdsgruppen Landstinget i Östergötland www.lio.se Sammanfattning Bakgrund Tandvården i Östergötland, såväl folktandvård som privattandvård,

Läs mer

Resurser till tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland 2013

Resurser till tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland 2013 Resurser till tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland 213 Folkhälsocentrum Linköping augusti 213 Ann-Charlotte Everskog Katarina Åsberg Maria Elgstrand www.lio.se/fhc Resurser till tobaksavva

Läs mer

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regional Levnadsvanedag för fysioterapeuter och dietister, Skövde 14 11 06 WHO konferens i Ottawa

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Råneå den 30 maj 2014 Olof Bergwall Följeforskare för Sàjtte 1 INLEDNING

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Rökfri Ramadan. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:12. - en processbeskrivning. På uppdrag av Stockholms läns landsting

Rökfri Ramadan. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:12. - en processbeskrivning. På uppdrag av Stockholms läns landsting Rökfri Ramadan - en processbeskrivning Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:12 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) etablerades den 1 januari 2009

Läs mer

Projektplan för utvidgning av FaR, Värnamo kommun

Projektplan för utvidgning av FaR, Värnamo kommun REGION JÖNKÖPINGS LÄN I SAMVERKAN MED VÄRNAMO KOMMUN Projektplan för utvidgning av FaR, Värnamo kommun från FaR till Hälsocenter Styrgruppen, FaR Värnamo 2015-03-17 Projektplanen innefattar förslag på

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program för s kommun Innehåll Drogpolitiskt program... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Alkohol... 5... 5 Barn och ungdomar... 6 Vuxna... 6 Narkotika... 8... 8 Barn och

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation

Fri från tobak i samband med operation du väljer din väg. Broschyren är framtagen genom ett samarbete mellan nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) och Statens folkhälsoinstitut. Statens folkhälsoinstitut distributionstjänst

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

MALL FÖR PROJEKTANSÖKAN

MALL FÖR PROJEKTANSÖKAN Projektbenämning Samordningsteam i Skäggetorp, Ryd och Berga Projektägare och styrgrupp Projektägare: Landstinget i Östergötland, Primärvården Centrala Styrgrupp; Per Ohlsson, Primärvårdschef, Centrala

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation

Fri från tobak i samband med operation Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Tobak Hälsa Tobaksfri inför din operation Visste du att... när du blir opererad är det många faktorer som påverkar hur resultatet av operationen

Läs mer

Slutrapport: Att stimulera till högre närvaro

Slutrapport: Att stimulera till högre närvaro Slutrapport: Att stimulera till högre närvaro 1. Sammanfattning Under våren 2012 inleddes ett samarbete mellan Barn och Utbildning och Stöd och Lärande kring närvaro i skolan. Ett antal områden utkristalliserade

Läs mer

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete 1 Denna broschyr är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i rapporten Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet.

Läs mer

Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi).

Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi). Dnr 2011/150-UAN 2013-08-28 Barn- och utbildningsförvaltningen Marie Eklund E-post: marie2.eklund@vasteras.se Resultatuppfo ljning - Svenska fo r invandrare (sfi). ID: 2 (18) Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Hur kan man införa rökfri arbetstid och har det någon effekt?

Hur kan man införa rökfri arbetstid och har det någon effekt? Hur kan man införa rökfri arbetstid och har det någon effekt? Cecilia Birgersson Utredare Statens folkhälsoinstitut 2012-11-08 Sid 1 Som arbetsgivare kan man göra skillnad! Cirka 18/dag dör av rökning

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Bakgrund 2. Syfte 2. Metod 2. Alkohol 3-4. Narkotika 4-5. Tobak 6-7. Hälsofrämjande miljöer 7-8. Trivsel, frånvaro och psykisk hälsa 8.

Bakgrund 2. Syfte 2. Metod 2. Alkohol 3-4. Narkotika 4-5. Tobak 6-7. Hälsofrämjande miljöer 7-8. Trivsel, frånvaro och psykisk hälsa 8. AN D T Rapport 215 Jenny Andersson ANDT Strateg, Karlshamns kommun 17 augusti 215 Innehållsförteckning Bakgrund 2 Syfte 2 Metod 2 Resultat Alkohol 3-4 Narkotika 4-5 Tobak 6-7 Hälsofrämjande miljöer 7-8

Läs mer

Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010. Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget

Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010. Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010 Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget 2009-2010 Titel: Utgiven av: Författare: Metodutveckling tobakstillsyn

Läs mer

Projekt GIT En förstudie av gravida kvinnor i behov av tolk

Projekt GIT En förstudie av gravida kvinnor i behov av tolk Projekt GIT En förstudie av gravida kvinnor i behov av tolk Förstudien medfinansieras av jämställdhetsdirektör Karin Tilly Länsstyrelsen Västmanlands län och Docent Stefan Sörensen Mälardalens Högskola

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad! Folkhälsorapport Blekinge 2014

Tillsammans kan vi göra skillnad! Folkhälsorapport Blekinge 2014 Tillsammans kan vi göra skillnad! 1 Folkhälsorapport Blekinge 2014 Hälsans bestämningsfaktorer 2 3 Hälsoundersökningen Hälsa på lika villkor Genomförs årligen i åldersgruppen 16-84 år Syftar till att visa

Läs mer

Samhällskommunikatörer på modersmål

Samhällskommunikatörer på modersmål Projektplan 1(12) Samhällskommunikatörer på modersmål 1. Bakgrund Den 1 december 2010 trädde en ny lag gällande samhällsorientering för nyanlända i kraft (2010:197), vilken ger kommunerna ansvaret för

Läs mer

Inbjud gästföreläsare och diskussionspartners. Kartläggning och planering av hälsoarbetet på skola

Inbjud gästföreläsare och diskussionspartners. Kartläggning och planering av hälsoarbetet på skola Starta en cirkel Starta en studiecirkel kring Hitta Stilen och boken Uppdrag hälsa! Det här är ett förslag till hur man kan lägga upp en studiecirkel för skolans personal med boken Uppdrag hälsa som huvudbok.

Läs mer

Den tobaksfria familjen - utvärdering

Den tobaksfria familjen - utvärdering Projektrapport Den tobaksfria familjen - utvärdering ehälsoinstitutet Clara Axelsson 2010-12-17 www.ehalsoinstitutet.se Sammanfattning Inom Folkhälsocentrum, Landstinget i Kalmar län har projektet Den

Läs mer

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA Ingela Bernholtz/Lovisa Gentz Ahl Projektplan Fri:JA Bakgrund Fri:JA projektet startade i augusti 2012 med anledning av att samtliga IM elever i Kristianstads kommun samlades på Österängsgymnasiet. Eftersom

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Det finns inga trollspön men det finns bra arbetssätt

Det finns inga trollspön men det finns bra arbetssätt Bild 1 Hur kan vi nå en tobaksfri skoltid? Evidensbaserade metoder och goda exempel maria.nilsson@epiph.umu.se www.psykologermottobak.se Bild 2 Det finns inga trollspön men det finns bra arbetssätt Men

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer

Sammanställning av nuläge inför GAP analys

Sammanställning av nuläge inför GAP analys JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING Sammanställning av nuläge inför GAP analys Folkhälsocentrum 2013-08-28 Innehåll Varför en nulägesbeskrivning?... 3 De tre frågor som ställdes var:... 3 Nulägesresultat:... 3 I

Läs mer

Ökad tillgänglighet = minskad hiv/sti-spridning?

Ökad tillgänglighet = minskad hiv/sti-spridning? Välkomna till dagens diskussion om Ökad tillgänglighet = minskad hiv/sti-spridning? Projekt Sexuell hälsa 2011 2013 Marie Sand & Sanna Malmros Hålltider 13.15 Inledning Jelica Ugricic 13.20 Projekt Sexuell

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Samverkan och ledning Nätverksträffar Under hela projekttiden har nätverksträffar skett med andra projekt i länet. Samverkanskonferens för hela länet har en gång/år

Läs mer

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet

Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Samtalsunderlag kring sexualitet, känslor och intimitet Ett sätt att främja lika rättigheter, möjligheter och förutsättningar för brukare med olika former av intellektuell funktionsnedsättning Denna trycksak

Läs mer

Resurspersoner och stimulansbidrag för en kraftsamling av arbetet med tobaksavvänjning i landstingen.

Resurspersoner och stimulansbidrag för en kraftsamling av arbetet med tobaksavvänjning i landstingen. Resurspersoner och stimulansbidrag för en kraftsamling av arbetet med tobaksavvänjning i landstingen. Inom Nationella tobaksuppdraget fick landstingen möjlighet att under både 2009 och 2010 söka stimulansmedel

Läs mer

SLUTRAPPORT. Utveckling av vårdkedjan för personer med nutritionsproblem - ett gemensamt projekt för Solna stad och Stockholms läns landsting

SLUTRAPPORT. Utveckling av vårdkedjan för personer med nutritionsproblem - ett gemensamt projekt för Solna stad och Stockholms läns landsting Omvårdnadsförvaltningen 2011-11-30 SID 1 (8) Beslutad av styrgrupp 2011-12-21 SLUTRAPPORT Utveckling av vårdkedjan för personer med nutritionsproblem - ett gemensamt projekt för Solna stad och Stockholms

Läs mer

Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1

Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Bergkvara 2014-12-03 Ort och datum Pär Ahlgren Projektledare Innehållsförteckning 1 Bakgrund till projektet 3 1.1 Projektets

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige den 19 maj 2010, 104. Dnr: 316/10-900. DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 Båstads kommuns drogförebyggande strategi handlar ytterst om att bedriva ett långsiktigt förebyggande

Läs mer

Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam

Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam Utvärderare: Ingrid Skeppstedt 22 mars 2011 Mål på individnivå De anställda som deltar i utbildningen ska få sådant stöd i sin språk- och kompetensutveckling att

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Projekt Redo för jobb! Bakgrund grupp 3

Projekt Redo för jobb! Bakgrund grupp 3 Projekt Redo för jobb! Bakgrund grupp Redovisning av enkät bland deltagare i grupp vid start av projektperiod i januari. Projektet drivs under medfinansiering från Europeiska socialfonden Projektägare

Läs mer

Resultatsammanfattning

Resultatsammanfattning Resultatsammanfattning Healthy Regions When Well being Creates Economic Growth 2007 2010 Östergötland Örebro, Sverige November 2010 Birgitta Larsson Forsknings och utvecklingsenheten för Närsjukvården

Läs mer

Leksands folkhögskola 2012-12-19 mats.svensson@folkbildning.net 0247-64813

Leksands folkhögskola 2012-12-19 mats.svensson@folkbildning.net 0247-64813 Glaseramera Leksands folkhögskola 2012-12-19 mats.svensson@folkbildning.net 0247-64813 2. Projektets syfte Projektets syfte var att ta fram ett fritt och webbaserat undervisningsmaterial om keramikglasyrer.

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Barbro Holm Ivarsson, Psykologer mot Tobak, 2011-01-24

Barbro Holm Ivarsson, Psykologer mot Tobak, 2011-01-24 Barbro Holm Ivarsson, Psykologer mot Tobak, 2011-01-24 Slutrapport Nationella Tobaksuppdraget Nationell utbildningsinsats för att stimulera socialsekreterare att motivera klienter att sluta röka med hjälp

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Främjande faktorer i projektarbetet med Skolkar

Främjande faktorer i projektarbetet med Skolkar Sammanfattning av resultat I detta dokument sammanfattas de resultat som framkommit i utvärderingsrapporten av SkolKlar, En förebyggande skolinsats riktad till familjehemsplacerade barn. Redovisningen

Läs mer

Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap

Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap Sida: 1 (6) Projektplan Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap Sida: 2 (6) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 4 1.3 Avgränsningar...

Läs mer

Folkhälsa vår viktigaste framtidssatsning! Utvecklings- och folkhälsoenheten

Folkhälsa vår viktigaste framtidssatsning! Utvecklings- och folkhälsoenheten Folkhälsa vår viktigaste framtidssatsning! Utvecklings- och folkhälsoenheten Utvecklings- och folkhälsoenheten Utveckling Forskning Utbildning Folkhälsa Regional utveckling Varje dag lite bättre Sveriges

Läs mer

Tobaksavvänjning. Inventering inom Primärvården Västernorrland 2009

Tobaksavvänjning. Inventering inom Primärvården Västernorrland 2009 Tobaksavvänjning Inventering inom Primärvården Västernorrland 2009 Sammanställt av Folkhälsoplanerare Iwona Jacobsson April 2009 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Primärvården Västernorrland

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Dnr: 450-1278-2013 Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Projektrapport 2:4 2012 Strategi för kriskommunikationssamverkan Projektansvarig: Stefan Triumf Tel: 019-19 38 48 E-post: stefan.triumf@lansstyrelsen.se

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Sammanfattning Projektet Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland har bedrivits mellan 2008-01-01 2010-12-31

Läs mer

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM)

10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) ÅTERRAPPORTERING 2014-02-26 1 (5) Ekonomi och styrning Malin Svanberg Återrapportering EBP 10. Samverkan mellan socialtjänsten och ideella organisationer (KIM) Under 2013 har KIM-projektet (Kommunalt och

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN

Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Bilaga 1 Projektplan för avtal kring projekt Sign IN Alla uppdragstagare av projekt finansierade av samordningsförbundet i Trelleborg skall teckna avtal med förbundet och en bilaga till detta avtal skall

Läs mer

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten 2. Nyskapande och innovativitet Beskriv vad som är nyskapande och innovativt

Läs mer

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Bakgrund Primärvårdsblocket kommer sist under AT-tjänstgöringen och på många sätt skiljer det sig från slutenvårdsplaceringarna.

Läs mer

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 21 Gymnasiet Drogvaneundersökning 21, gymnasiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 DEL I: TOBAK... DEL II:

Läs mer

Projektinformation Förändringsarbete Workshop kring mål

Projektinformation Förändringsarbete Workshop kring mål Välkommen! Projektinformation Förändringsarbete Workshop kring mål Mångfald för ökad konkurrenskraft Internationella Kvinnoföreningen i Malmö är projektägare till projektet Mångfald för ökad konkurrenskraft

Läs mer

Föräldrastöd - en investering för framtiden. Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun

Föräldrastöd - en investering för framtiden. Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun Föräldrastöd - en investering för framtiden Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun 2011-2014 Inledning Föräldrar är de viktigaste personerna i varje barns liv. Föräldrar har som

Läs mer

Slutrapport samverkansprojekt TUM

Slutrapport samverkansprojekt TUM Slutrapport samverkansprojekt TUM Tobaksprevention på Ungdomsmottagningen/Ungdomshälsan Karin Björkman, Extern utvärderare Katarina Björklund, Landstinget i Östergötland Maria Elgstrand, Landstinget i

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer