Slutrapport TopSomar Ett metodutvecklingsprojekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport TopSomar Ett metodutvecklingsprojekt 2009-2010"

Transkript

1 Slutrapport TopSomar Ett metodutvecklingsprojekt Maline Fälth

2 Innehåll Bakgrund och projektets upplägg... 1 Internationellt... 1 Nationellt... 1 Regionalt Västmanland... 1 Projektets syfte... 2 Projektets mål... 2 Projektets organisation... 2 Projektets arbetssätt... 2 Resultat... 3 Extern information om projektet... 3 Utbildning av projektassistent... 4 Framtaget material... 4 Framgångsfaktorer under projekttiden... 5 Svårigheter under projekttiden... 6 Utvärdering... 6 Diskussion... 6 Pga. upphovsrätten har bilaga 1-7 tagits bort. Har ni frågor angående bilderna vänligen kontakta Folkhälsobyrån BILAGA 1. Cigarettbild BILAGA 2. Sjuk lunga BILAGA 3: Frisk lunga BILAGA 4: Rökande familj BILGAGA 5: Exempel från Bildspel BILAGA 6: Ramadan flyer arabiska BILAGA 7: Ramadan flyer somaliska BILAGA 8: Utvärdering

3 1 Bakgrund och projektets upplägg Internationellt Somalier En studie gjord på ungdomar i Somalia visade att 15, 8 procent av de som deltog i studien hade rökt de senaste 30 dagarna och det var ingen skillnad mellan flickor och pojkar. Det framkom också att de ungdomar som utsattes för antirökkampanjer eller diskussioner både i skolan och hemma rapporterade att de rökte i mindre grad än de som inte hade exponerats av denna typ av information. 1 Araber En studie har gjorts på arab-amerikanska ungdomar i USA. Det framkom i studien att 29 procent av ungdomarna (14-18 år) har rökt cigaretter någon gång och 40 procent uppgav att de provat vattenpipa. Det går att utläsa att av de som var 14 år hade 15 procent testat cigaretter och vid 18 års ålder hade 44 procent testat cigaretter. Flera ungdomar uppgav att de testat vattenpipa innan de var tio år och som 14 åringar hade 23 procent testat vattenpipa och motsvarande siffra för 18 åringar var 40 procent. 2 Nationellt I Sverige får man bara registrera kön och etnicitet, så det finns inga register eller statistik på till exempel antal rökare fördelat på födelseland eller på en befolkningsgrupp med viss etnisk tillhörighet. Dock finns det ingen anledning att tro att somaliers och arabisktalandes beteende skulle vara annorlunda i Sverige jämfört med andra länder, utifrån vad som framkommit i studierna ovan. Regionalt Västmanland I Västmanland har de senaste åren antalet somalier ökat och enligt Migrationsverket är somalisktalande och arabisktalande de största grupper som kommer till Västmanland som flyktingar eller anhöriginvandrare. Invandrade som inte har orienterat sig ordentligt i det svenska samhället och som dessutom inte behärskar det svenska språket till fullo bedöms i mindre utsträckning än andra komma i kontakt med de instanser i samhället som kan ge professionell hjälp med tobaksavvänjning. Många begrepp och verksamheter som möter den invandrade personen är okända för dem. Orsakerna till detta återfinns i en rad faktorer, inte minst i kunskapsbrist som har sin grund i språkliga hinder och olikheter i synen på tobaksbruk. Konsekvenserna av utebliven hjälp med tobaksavvänjning och kunskap om tobakens negativa delar kan bli allvarliga och ekonomiskt belastande för personen. Projektets övergripande idé och mål var att utveckla en metod för tobaksavvänjning som var anpassade till andra än majoritetsbefolkningen samt att ett anpassat informations och diskussionsmaterial skulle utvecklas under projekttiden. I Västmanland finns sedan många år tillbaks tobaksavvänjningskurser för de som behärskar det svenska språket dock kan man inte erbjuda tobaksavvänjningskurser på andra språk annat än tillsammans med tolk. Med ekonomiskt stöd från Folkhälsoinstitutet och i samarbete med Landstinget Västmanland och Folkhälsobyrån startade Projekt TopSomar (TobakspreventionSomaliskaArabiska). Projektet startade i augusti 2008 och har pågått till utgången av år Sizya, S. Rudatisikira, E& Mulla, A (2008). Antismoking message and current cigarette smoking status in Somaliland: results from the Gobal Youth Tobacco Servey 2004.Confilict and Health. 2 Hill, H. et.al. (2008).

4 2 Projektets syfte Syftet med projektet var att utveckla en arbetsmetod och material för att förebygga och minska bruket av tobaksanvändning hos somalisk och arabisktalande personer i Västmanland, genom kunskapsspridning för att främja deras hälsa genom kunskap och utbildning för att främja deras hälsa. Projektets mål Att göra en behovsinventering/kartläggning av målgruppen avseende kunskap om tobakens negativa effekter på hälsan. Att utbilda tobaksavvänjare i somaliska och arabiska språket. Att samarbeta med SFI (svenska för invandrare) och övriga instanser och skolformer där målgruppen somalisktalande och arabisktalande finns. Att starta diskussionsgrupper med somaliska och arabisktalande ungdomar för att stärka deras självkänsla. Att erbjuda somalisk och arabisktalande personer att delta i tobaksavvänjningsgrupper. Att utveckla ett diskussions- och utbildningsmaterial. Projektets organisation Projektet är ett metodutvecklingsprojekt där samarbetsparterna utgörs av Landstinget Västmanland som är projektägare, Västmanlands kommuner och landsting (VKL) och Mälardalens Högskola. Konkret utförare har varit Folkhälsobyrån i Västerås. Projektets arbetssätt Projektet har under en period av 1,5 år byggts upp stegvis utifrån nedanstående strukturer: En kartläggande förstudie/inventering av behovet av insatser som planeras inom ramen för projektet. Enkätundersökning genomfördes bland somalisk och arabisktalande personer i Västerås. Utbildning av tobaksavvänjare i språken somaliska och arabiska. De arabisktalande tobaksavvänjarna talade även språken sorani, persiska och feili (kurdisk dialekt). Utveckling av ett visuella material såsom bildspel, filmer och illustrationer. Genomförande av individuell information och tobaksavänjningskurser på somaliska och arabiska utifrån beställninga av skolor, landstingets föräldragrupper för blivande föräldrar samt andra. Spridande av kunskap om TopSomar genom att delta på seminarier samt egen utbildning till SFI lärare. Uppbyggande av nätverk mellan andra städer och kommuner som har fått ekonomiskt stöd från FHI för att arbeta med tobaksavvänjning.

5 3 Resultat Extern information om projektet Flyer på somaliska och arabiska har tagits fram för att användas vid Ramadan högtider. Flyern har delats ut vid moskéer, affärer (där målgrupperna i hög utsträckning handlar dagligvaror), på anslagstavlor vid SFI verksamheter samt genom personliga kontakter. Fem somaliska ungdomar delade ut den somaliska flyern genom att knacka dörr i bostadsområden där det bor många somaliska familjer. Den arabiska flyern fanns till största del utlagd i affärer samt på SFI verksamheter. I januari år 2010 bjöds SFI utförare in till en träff för att samverka kring tobaksprevention för somalisktalande och arabisktalande personer i Västmanland. Till denna träff bjöds även modersmålslärare på Växhuset in. Växhuset är en kommunal verksamhet där man bland annat har förberedande undervisning för barn med andra språk än det svenska. Cirka 300 barn och ungdomar finns på Växhuset Samtliga som närvarade på träffen ställde sig positiva till projekt TOPSOMAR och ville samverka. Förslag kom från SFI utförarna att arrangera en utbildning om tobakens negativa hälsoeffekter och aktuell tobaksstatistik för SFI anställda. Tobaksutbildningen för SFI lärare genomfördes i mars 2010 och 17 lärare deltog. Responsen av utbildningen var mycket positiv. Lärarna föreslog att tobaksavvänjarna med jämna mellanrum skulle besöka SFI skolorna för att ge information om tobakens negativa hälsoeffekter under ungefär 1 timme och sedan skulle de stanna kvar på skolan 1 timme för individuell rådgivning för de som vill sluta röka eller tobaksavvänjningsgrupper samt att nya träffar ska bokas sin var 4-6 vecka. Projektet har presenterats för Somaliska kvinnoföreningen i Västerås med erbjudande om att komma och informera om tobakens negativa effekter. Styrelsen ansåg att behovet inte fanns just nu då somaliska kvinnor sällan röker och att man då inte anser att behovet av information finns. Projektledaren har spridit information om projektet till Hälsokontakt (mötesplats i en stadsdel i Västerås) När somalisktalande och/eller arabisktalande personer besöker Hälsokontakt och efterfrågar hjälp med att sluta röka eller tips och råd på modersmål så hänvisas man till TopSomar projektet. Kontakt togs med Fagerstas mötesplats Hälsotorget, för att informera om projekt TOPSOMAR samt erbjuda tobaksinformation och tobaksavvänjningshjälp till projektets målgruppgrupp. Kontakt togs även med Kompetenscenter (SFI verksamheter) i Köpings kommun för att informera om TOPSOMAR och för att erbjuda somalisktalande och arabisktalande deltagare information om tobak och dess negativa hälsoeffekter samt avvänjningshjälp. En lokal tidning på somaliska ges ut en gång i månaden (den 10:e varje månad). Projektet har haft en helsidesinformation om att det finns tobaksavvänjningskurser på somaliska. Den somalisktalande tobaksavvänjaren skrev artikeln. Tidningen delas ut i Västerås på bland annat vårdcentraler, SFI sklor, föreningar och andra mötesplatser där den somaliska befolkningen befinner sig.

6 4 Utbildning av projektassistent Projektassistenterna på arabiska och somaliska deltog vid en konferens som FHI arrangerade Tobaksfria barn och ungdomar i Stockholm den 2-3 februari. Konferensen var givande och med nytt perspektiv på barn och ungdomar. Man upplevde att det gavs information och nya idéer. Den april deltog den ena projektassistenten på kursen Grundkurs i Tobaksavvänjning i Örebro. Den andra projektassistenten har vid ett tidigare tillfälle gått den kursen. Framtaget material Illustrationer Bilder har utformats i samarbete med en illustratör. Bilderna används i informativt syfte vid förmedling av kunskap och information till målgruppen. Erfarenhet utifrån vår målgrupp visar att det skrivna infomaterialet inte är lika verksamt som ett visuellt material. Detta blir mer tydligt när deltagarna är lågutbildade, men det visuella informationsmaterialet fungerar mycket bra oavsett, ålder, kön, etnicitet och religion. I den somaliska språkgruppen har vi upplevt att det visuella budskapet däremot tas emot bättre än det talade budskapet (BILAGA 1,2,3,4). Kolmonoxidmätare Två kolmonoxidmätare har köpts in för att användas i tobaksavväjningsgrupperna. Dessa mätinstrument har haft positiv effekt i grupperna och/eller vid individuell rådgivning för den enskilde personen. Mätinstrumentet visar på något konkret och hur mycket kolmonoxid respektive person faktiskt har i sin kropp. Kolmonoxidmätaren har varit ett bra instrument för att få igång diskussioner om skadeverkan av tobaksanvändning. I ungdomsgrupperna ville man varje gång använda kolmonixidmätaren. Vid några tillfällen hade man med sig kompisar som inte rökte och även dessa ville testa mätaren. Det blev som en tävling mellan ungdomarna att se vem som hade lägst värde i mätningen. Vattenpipa. Frågan om vattenpipa har aktualiserats under projekttiden. Kunskapen om användandet av vattenpipa har ökat. Exempel: statisterna i våra filmer anser inte att vattenpipa är det samma som att vara rökare. Citat från en arabisk ung man; alla i mellanöstern använder vattenpipa, det räknas inte som rökning och är inte farligt att använda. Filmer Huvudmaterialet inom projektet av en DVD-film med 3 korta scener som kombineras med tillhörande manus och diskussionsfrågor. Materialet är producerat i två språk, arabiska och somaliska. En DVDfilm beskriver situationen i en arabisk familj och den andra DVD-filmen beskriver situationen i en somalisk familj. I alla tre filmavsnitten på respektive arabiska eller somaliska möter tittaren samma familj. Familjen besår av pappa, mamma och två barn samt besökare till familjerna. Filmerna består av tre avsnitt för vidare diskussion: Passiv rökning i hemmet nära barn Ungdomar som röker Passiv rökning med släkt och vänner En fjärde filmscen är under produktion, denna scen består av ett möte med en läkare och en rökande patient som har fått hälsoproblem på grund av sitt tobaksbruk. Bifogat till filmerna finns ett pratmanus som även kan användas till andra språkgrupper med liknande kulturell bakgrund. (Filmerna finns att beställa via

7 5 Bildspel Ett bildspel med bilder och faktatexter till bilderna har tagits fram med utgångspunkt från målgruppens behov. Bildspelet är tänkt att vara både manual för utbildare och ett stöd vid diskussioner med deltagare i kurserna. Bildtexterna är på svenska men översätts av tobaksavvänjaren (BILAGA 5). Ramadanbladet Projektassistenter har i samråd med representanter från målgruppen utarbetat en arabisk och en somalisk informationsflyer att användas inför högtiden ramadan. Ett tangentbord med arabiska bokstäver inköptes samt en installation även ett arabiskt program på en av datorerna. Detta användes till arabiska texter som framställdes under projekttiden (BILAGA 6,7). Framgångsfaktorer under projekttiden - Kartläggningen visade på att de som röker oftast är dagligrökare och att de röker ungefär ett paket om dagen (med något mer varierande konsumtion i den arabiska gruppen). Majoriteten vet inte om att det finns hjälp att få om man vill sluta röka. - Det är en fördel att personer som talar målgruppens språk och kan de kulturella koderna samt har god förståelse för det svenska samhället finns med och arbetar i projektet, att inkludera en sådan person i projektet leder till att det blir enklare att ta direkt kontakt med målgruppen samt att det underlättar när man skall söka informationsmaterial på arabiska och somaliska. - Det finns en mängd formationsmaterial om tobakens negativa effekter, både på svenska och på andra språk. Ett av projektets delmål har gått ut på att överföra den information som finns på ett begripligt sätt till våra målgrupper. Detta görs bland annat genom att avvänjaren har samma språk, kultur och tradition som målgruppen. Avvänjaren har dessutom dubbel kulturkompetens vilket öppnar för dialog. - Vi har inom projektet utarbetat material med stor flexibilitet. Materialet som tagits fram går att använda även till andra språkgrupper än den somaliska och arabiska. - Vi har haft samarbete med föreningar, moskéer och mötesplatser där vår målgrupp för projektet befinner sig. - Samarbete med SFI (svenska för invandrare) och med fritidsgårdar för att nå målgruppen, både ungdomar och vuxna. - Regionala och nationella nätverk tillsammans med andra som arbetar med tobaksavvänjning har skapats under projekttiden - Kolmonoxidmätare, att deltagarna i avvänjningsgrupperna får själva blåsa och se hur mycket kolmonoxid de har i kroppen. Positiv erfarenhet både hos ungdomar och vuxna! - Avvänjnings hjälp skall vara flexibel och ske enskilt eller i grupp beroende på deltagren/deltagarna. Alltid utgå från målgruppens behov. - Folkhälsobyrån som varit utförare av projektet hade redan en väl etablerad verksamhet och kontakter för målgruppen invandrade. Detta faktum gjorde att vi kunde starta de operativa verksamheterna snabbt. Minimal tid för projektuppstart behövdes - Funnit inspiration av beprövade metoder och material som anpassas efter vår målgrupp t.ex. Föräldragrupper för blivande föräldrar..

8 6 - Att använda sig av skrämselbilder fram för allt till den somaliska målgruppen har visat sig ha bra effekt på viljan att sluta röka. Svårigheter under projekttiden - När kontakt togs med SFI skolorna i Västerås för att genomföra kartläggningen så hade ibland SFI skolor inte bokat in eller hade inte elever den dagen då de bokat in att projektassisterna skulle komma ut och genomföra kartläggningen, vilket resulterade i försening av kartläggningen. Detta löstes genom att bjuda in SFI skolorna i Västerås till ett möte för att samverka kring tobaksprevention för somalisktalande och arabisktalande. - - När kartläggningen genomfördes tog den manlige projektassistenten kontakt med somaliska kvinnor per telefon, för att få en jämn fördelning på respondenterna mellan män och kvinnor. Projektassistenten möttes då av motstånd och frågor om varför han ringde och varför han ville ställa frågor om deras tobaksvanor. Detta löstes genom att en somalisk kvinna anlitades som i sin tur kontaktade somaliska kvinnor per telefon för att ta reda på kvinnornas tobaksvanor. - Att nå kvinnorna, även om de röker i väldigt lite utsträckning är det viktigt att de får ta del av information om tobakens negativa hälsoeffekter. Den kvinnliga målgruppen nås till viss del genom SFI, men att få komma till deras föreningar för att prata förebyggande om tobak har varit svårt då de menar att somaliska kvinnor knappt röker. - I vissa situationer upplevde en yngre medarbetare med högre befattning att det fanns svårigheter med att fördela arbetsuppgifter till kollegor med annan kulturell/invandrad bakgrund och till kollegor med det manliga könet och som dessutom var äldre än vad kollegan var. - Då projekttiden har varit kort, endast 1,5 år, har vi inte kunnat utvärdera och följa upp de personer som deltagit i kurs och slutat röka i projekt TopSomar. Utvärdering Under det första projektåret 2009 bestod det övergripande målet av att kartlägga målgruppens tobaksvanor, behov av avvänjningshjälp samt att sprida information och kunskap till målgruppen både om projektet och om tobakens hälsoeffekter. Dessa mål uppnåddes inom ramen för tidsplanen. För det andra projektåret bestod det övergripande målet av att nå minst 100 somalisk och eller arabisk talande personer med erbjudande och eller deltagande av/inom tobaksavvänjningsgrupper. Metoder för att nå fram med tobaksprevention, speciellt framtagna och anpassade för målgruppen har arbetats fram och testats inom projektperioden. Kunskap om projektet har spridits via egna nätverk samt vid nationell konferens för tobaksprevention riktat mot utsatta grupper. Projektplanen har följts och samtliga planerade aktiviteter har genomförts utifrån tid- och aktivitetsplan Januari-december 2010 (för ytterligare information kring utvärdering se BILAGA 8). Diskussion När det gäller framtida implementering av TopSomar-projektet bör det uppmärksammas att det kan vara svårt för målgruppen att betala för tobaksavänjningshjälpen, 800 kr som det kostar för att delta i Landstingets ordinarie tobaksavvänjning är en stor summa då många inom vår målgrupp ännu inte kommit ut i arbetslivet och av den anledningen är beroende av bidrag. - Patientavgift för tobaksavvänjningshjälp?

9 - Istället för att betala tolk kan den summan betalas till informatören som själv kan hålla i avvänjningshälpen. Då frisätts också personen som har avvänjningshjälpen. 7

10 BILAGA 8.. Utvärdering Utvärdering TopSomar - Del 1/2009 samt Del 2/2010 inför avrapportering vid projektavslut

11 Januari 20 Utvärderingen har inriktning processutvärdering vilket innebär en innehållsanalys av projektets händelseförlopp. Den slutliga utvärderingen (dec 2010) ämnar redovisa huruvida de övergripande målen har uppnåtts, dvs. att utveckla och anpassa metoder och verktyg kring tobakspreventiva insatser för att nå de somalisktalande och de arabisktalande grupperna i Västerås med information kring tobakens skadeeffekter. Fokus för utvärderingen avser att följa förloppet för projektet för att slutligen se om det förebyggande program som har genomförts kan bidra till att främja de hälsomål som man arbetat för att uppnå inom projektet, dvs. att nå grupper i samhället med information som de av olika delar annars inte hade tagit del av, vilket tidigare lett till sämre förutsättningar för dessa gruppers hälsa. Charlotta Hellström Fil. Mag. Folkhälsovetenskap Universitetsadjunkt Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) Mälardalens högskola Västerås

12 Del 1/ Aktivitet Behovsinventering Intervjuer Informationsspridning Utformning av material Nyhetsbrev Utbildning av projektledare och assistenter Styrgruppsmöten Dokumentation Avrapportering för utvärdering Uppföljning av inplanerade aktiviteter enl tids- och aktivitetsplan januari-december 2009 En kartläggning av målgruppens behov av insats har genomförts och analyserats vilket styrkt projektets betydelse för att främja målgruppens hälsa genom riktade tobakspreventiva insatser. Då den första kartläggningen (enkätstudie) ansågs besvara projektets frågeställningar gällande målgruppens kunskap och behov av tobaksprevention, beslutades att intervjuer inte skulle genomföras. Information har spridits till föreningar, SFI, Imamer och nyckelpersoner inom språkgrupperna. Detta har skett via möten under hösten 2009 där fokus har varit att sprida information kring projektet samt intresseförfrågan för framtida samarbeten. Planering av material som speciellt är anpassat för målgruppen har planerats under hösten. Dessa planer är nu fastställda och framtagandet av material är under process. Huvudmaterial kommer att bestå av en DVD med 3 korta filmklipp som kombineras med tillhörande diskussionsfrågor. Nyhetsbrev skickades ut i December 09 av projektledare till styrgrupp, nyckelpersoner, föreningar, SFI, samverkansgrupp och andra inblandade i projektet. Projektledare och två assistenter deltog vid Folkhälsoinstitutets konferens Om tobaksavvänjning-om nytta och inspiration i arbetet november i Stockholm. Kontinuerliga styrgruppsmöten har skett som planerat. Projektledare har fört mötesprotokoll vid samtliga möten. Dessutom har denne även fört fullständig dokumentation kring samtliga aktiviteter inom projektet. Mötesprotokoll har skickats via e-post ut till samtliga inom styrgrupp samt till utvärderare. Avstämning har skett ungefär varannan månad mellan projektledare och utvärderare för att säkerställa att projektplanen följs och att projektet fortlöper enligt tidsplanen.

13 Uppföljning av inplanerade aktiviteter inom projektet Nedan kommenterat av utvärderare, utifrån tid- och aktivitetsplan augusti-december Enligt handlingsplan för projekt TOPSOMAR, till , var det övergripande målet för år 2009 att kartlägga målgruppens tobaksvanor och deras behov av avvänjningshjälp samt sprida information och kunskap till målgruppen om projektet och tobakens hälsoeffekter. För detta fastställdes fyra punkter: 1. Behovsinventering/kartläggning av målgruppen En enkätundersökning genomfördes (dels för somalisk talande och dels för arabisk talande) under september/oktober Enkäten sammanställdes av projektledaren som även konsulterade projektansvarig och utvärderare inför enkätformuleringen. Analysen av enkäterna påvisade tydliga brister hos målgruppen gällande deras kunskaper om tobakens skadeeffekter samt om möjligheter till tobaksavvänjning. Vilket styrkte behovet av insats hos just dessa målgrupper. 2. Informations- och diskussionsträffar Information har under hösten 2009 spridits av projektledare, projektansvarig samt projektassistenter till målgruppen samt för målgruppen viktiga aktörer. Detta har skett via olika föreningar, SFI, Imamer och nyckelpersoner som på olika sätt möter målgruppen eller vars verksamheter kan omfattas av projektet. Fokus för dessa möten har varit dels att ge information om projektets innehåll och betydelse samt för att väcka intresse för samarbete med för projektet viktiga personer och grupper. Nyckelpersoner inom tobaksprevention har informerats då de arbetar mot liknande målgrupper och då man ser en vinst med erfarenhetsutbyte samt möjlighet att skapa framtida nationella nätverk för tobaksprevention just för dessa målgrupper. 3. Informations- och diskussionsgrupper med ungdomar Det planerades för informations- och diskussionsgrupper för somalisk talande och arabisktalande ungdomar i syfte att stärka deras självkänsla. Detta är framskjutet till 2010 då det inte har hunnit verkställas år 2009 då kartläggningen för behovsanalys tog längre tid än planerat. 4. Utformande av material Ett material skulle utformas och anpassas specifikt för målgruppen genom exempelvis bilder, filmer, cd-skivor eller forumteater. Planering för detta har skett under augusti till december 2009 i ett samarbete mellan projektledare, projektansvarig och projektassistenter med insyn och kunskap för vad som är lämpligt material för de tänkta målgrupperna. Huvudmaterialet inom projektet kommer att bestå av en DVD film med 3 korta filmklipp som kombineras med tillhörande diskussionsfrågor. Detta material är under framtagande. Ytterligare material tas fram under 2010 men dessa är inte ännu fastställda.

14 Sammanfattande kommentar: Projektet ligger i fas med planerade aktiviteter så när som på en aktivitet som flyttats fram i planeringen (se ovan). Utvärderare anser att projektet har följt tidsplaneringen och uppfyllt de inom projektet fastställda målen. Kontinuerlig avrapportering har skett mellan projektledare och projektansvarig samt mellan projektledare och utvärderare under Del 2/ Aktivitet Utbildning av projektledare och assistenter Jan-Dec Nyhetsbrev April+Aug+Dec Nationellt nätverk, tobak/invandrarfrågor Feb+Maj+September Möte/utbildning med SFI samordnare/personal Västerås Feb-Mars+Aug-Sept Uppföljning av inplanerade aktiviteter enl tids- och aktivitetsplan januari-december 2010 Projektassistenterna deltog vid en konferens som FHI arrangerade Tobaksfria barn och ungdomar i Stockholm den 2-3 februari. Den april deltog en av projektassistenten i kursen Grundkurs i Tobaksavvänjning i Örebro. Den andra projektassistenten har vid ett tidigare tillfälle gått den kursen. Projektassistent deltog vid African Health program i Lund 3-4 juni En konferens för erfarenhets utbyte. Den 7-8 september deltog en av projektassistenterna, projektledare, projektansvarig och utvärderare vid den nationella tobakskonferensen: Tobak eller hälsa måluppfyllelse till år 2014 bland de grupper som röker mest. Vid konferensen presenterades TopSomar-projektet. Konferensen arrangerades av Miljöförvaltningen i Göteborg samt Statens folkhälsoinstitut. Den 14 oktober var projektansvarig på seminarium: Olika hälsa, Olika villkor. Plats Stockholm, Arrangör Malmö Högskola. Utskick som planerat Det har skapats ett nationellt nätverk med 5 olika projekt inom tobaks preventiv- och integrations inriktning. SFI i Västerås I slutet av januari (25/1) bjöds SFI personal (Svenska För Invandrare) in till en träff för att samverka kring tobaksprevention för somalisktalande och arabisktalande personer i Västmanland. En Tobaksutbildning för SFI anställda om tobakens negativa hälsoeffekter och aktuell tobaksstatistik genomfördes den 9 mars efter förslag från SFI utförarna. Dessutom

15 Informationsspridning till imamer och andra nyckelpersoner inom språkgrupperna Mars+Juli+November Informations & Diskussionsträffar jan-dec Tobaksavvänjningsgrupper feb-dec har projektassistenterna även, efter SFI utförarnas förslag, besökt SFI utförarna var fjärde till sjätte vecka för att ge kort information om tobakens negativa hälsoeffekter under ungefär en timme. Efter informationen stannade de sedan kvar ytterligare en timme för individuell rådgivning för de som vill sluta röka eller önskar information kring tobaksavvänjningsgrupper. Som planerat. Somalier nåddes via moskén. Projektassistent har haft kontinuerlig kontakt med imamen. Ramadan bladet introducerades till flertalet affärsinnehavare strax före Ramadan och bladet fanns sedan synligt i affären. Direkt information skedde via somaliska ungdomar i anslutning till Ramadan. Från SFi utförarna deltog: Eductus, Miroi, Lernia, Hermods, Academia,ABF Tobaksavvänjning har bedrivits under projektet för att testa metoder både individuellt och i grupp. Informations & Diskussionsgrupper/Ungdomar jan-dec Utformning av material Jan-Dec Planering och genomförande: Seminarium för nationell spridning av projektet och det framtagna materialet Feb-Nov I februari 2010 besökte projektledaren Växhuset för att informera om TOPSOMAR och för att finna ett sett att samverka kring tobaksprevention för att nå somalisktalandeoch arabisktalandeungdomar. 2 ungdomsgrupper i arabiska ingen på somaliska 1. DVD-film med 3 korta filmklipp, en fjärde film är under produktion, inkl instruktionsmanus (två språk: Somaliska, arabiska). 2. Bildspel 3. Bild cigarett 4. Bild lungor 5. Bild rökande familj 6. Bild WHO 7. Bild Ramadanblad 8. Paket version av allt material inklusive manual för hur materialet skall användas vid tobaksprevention för målgruppen. Projektets medlemmar deltog i planering inför Nätverksträff i ACC, Västerås. Under ledning av Miljöförvaltningen i Göteborg. Projektet presenterades. Nästa nätverkträff skedde i samband med konferensen: Tobak eller hälsa? I Göteborg den 7-8 oktober (se ovan). Spridning i egna nätverk Projektledaren presenterade projektet (2010) för ordföranden i Somaliska kvinnoföreningen i Västerås. Projektledaren har även spridit

16 Styrgruppsmöten Feb+april+sept+dec Dokumentation jan-dec Avrapportering för utvärdering Implementering, vad händer efter projektets slut? Övrigt information om projektet till Hälsokontakt på Bäckby 3 i Västerås. Kontakt har tagits med Fagersta kommun för att informera om projekt TOPSOMAR samt erbjuda tobaksinformation och tobaksavvänjningshjälp till den somalisk talande och arabisk talande gruppen i Fagersta. Kontakt har tagits med Kompetenscenter i Köping för att informera om TOPSOMAR och för att erbjuda somalisktalande och arabisktalande deltagare på Kompetenscenter information om tobak och dess negativa hälsoeffekter samt avvänjningshjälp. Kontakt har tagits med en lokal tidning. Vid tre olika tillfällen under året infogades artiklar om projektet i tidningen som delas ut bland annat till vårdcentraler, SFI skolor, föreningar och andra mötesplatser där målgruppen befinner sig. Under projekttiden har kontinuerliga Styrgruppsmöten genomförts (varannan månad). Dessutom har regelbunden kontakt, av- och återrapportering ägt rum mellan projektansvarig, projektledare och utvärderare. Projektledare har fört mötesprotokoll vid samtliga möten. Dessutom har denne även fört fullständig dokumentation kring samtliga aktiviteter inom projektet. All dokumentation har kontinuerligt delgivits FHI. Mötesprotokoll har mailats ut till samtliga inom styrgrupp samt till utvärderare. Avstämning har skett ungefär varannan månad mellan projektledare och utvärderare för att säkerställa att projektplanen följs och att projektet fortlöper enligt tidsplanen. Ansvar för budget har projektansvarig, som vid varje styrgruppsmöte redogjort för den ekonomiska situationen. Efter projektslut kan filmerna och övrigt material beställas genom antingen Landstinget Västmanland, Folkhälsobyrån eller Statens folkhälsoinstituts hemsida. Mål: projektets metod bör tas med i befintlig verksamhet. Projektassistent och projektansvarig informerade barnmorskor i Stockholms län ang föräldragrupper på olika språk och hur man använder antitobaksprogrammet i föräldragrupperna. De visade tobaksfilmerna, visade Smokerlyzer och användeoh bilderna(cigaretten och 3 Hälsokontakt Bäckby, Kompetenscenter för hälsa vid landstinget Västmanland. Syftet med projektet är att minska ohälsotalet, förebygga långa sjukskrivningsperioder samt att uppnå en ökad jämlikhet i hälsa inom särskilt utsatta områden i Västerås. Målet med projektet är att 30 procent av dem som tar del av verksamheten ska etablera mer hälsofrämjande, levnadsvanor, främst inom områdena tobak, motion, kost och psykisk hälsa. Samt att öka jämlikhet i hälsa och att känslan av utanförskap minskar hos dessa målgrupper aspx

17 lungorna samt en bild med föräldrar som röker och mamman är gravid) Sammanfattande kommentar av utvärdering: Det övergripande målet att nå minst 100 somalisk och eller arabisk talande personer med erbjudande och eller deltagande av/inom tobaksavvänjningsgrupper har uppnåtts. Metoder för att nå fram med tobaksprevention, speciellt framtagna och anpassade för målgruppen har arbetats fram och testats inom projektperioden. Kunskap om projektet har spridits via egna nätverk samt vid nationell konferens för tobaksprevention riktat mot utsatta grupper. Projektplanen har följts och samtliga planerade aktiviteter har genomförts utifrån tid- och aktivitetsplan Januari-december 2010 Övrigt: Handlingsplanen tvingades revideras pga minskade intäkter 2009 efter tilläggsansökan 2010 kunde delar av de reviderade insatserna återupptas.

Slutrapport TopSomar Ett metodutvecklingsprojekt 2009 2010

Slutrapport TopSomar Ett metodutvecklingsprojekt 2009 2010 Slutrapport TopSomar Ett metodutvecklingsprojekt 2009 2010 2011 01 01 Maline Fälth 021-133 200 Innehåll Bakgrund och projektets upplägg... 1 Internationellt... 1 Nationellt... 1 Regionalt Västmanland...

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

Rökfri Ramadan. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:12. - en processbeskrivning. På uppdrag av Stockholms läns landsting

Rökfri Ramadan. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:12. - en processbeskrivning. På uppdrag av Stockholms läns landsting Rökfri Ramadan - en processbeskrivning Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:12 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) etablerades den 1 januari 2009

Läs mer

Hur arbetar vi vidare?

Hur arbetar vi vidare? Hur arbetar vi vidare? En uppföljning av avslutade förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld En socionomkandidatsuppsats med handledning av Länsstyrelsen i Skåne län. Sociala frågor Titel: Utgiven

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (19) Projektnamn Sahil Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning Eskilstuna är en mångkulturell kommun och inflyttning

Läs mer

Utvärderingsrapport SAHIL. Maj 2013. Eskilstuna kommun. Utvärdering av projektet SAHIL

Utvärderingsrapport SAHIL. Maj 2013. Eskilstuna kommun. Utvärdering av projektet SAHIL Utvärderingsrapport SAHIL Maj 2013 Eskilstuna kommun Utvärdering av projektet SAHIL Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och avgränsning...2 1.3. Metod...3 2. Beskrivning av projektet...3

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-12 Dnr: 2013/842-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Åsa Sundgren Häggberg Jonas Boman Individ-

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts...

Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts... Slutrapport av Vinnaprojektet Juli 2014 Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts...6 Kvalitativa mål

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar!

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning 1/10 2010 1/5 2012 SCUF för Mångfald Ett processorienterat inkluderingsprojekt för att förebygga rasism och intolerans

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad

Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:5 ISSN 1401-5129 FÖRORD Stockholms stads satsning

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

HELMI - Health Migration Integration

HELMI - Health Migration Integration HELMI - Health Migration Integration En studie av somaliska och thailändska kvinnors hälsa och arbetsmarknadsanknytning i Sverige Finansierad av Integrationsfonden 2010 2012 Slutrapport Projektnamn Projektnummer

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN Intervjuer och rapporten är en del av Integrationsfondens projekt Mänskliga Rättigheter i praktiken Diarienummer: 2012-3011299 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN 2013-2015 Folkuniversitetet Umeå Folkuniversitetet

Läs mer

Frivilligorganisationers alkohol- och drogförebyggande arbete Verksamhetens genomförande 2009

Frivilligorganisationers alkohol- och drogförebyggande arbete Verksamhetens genomförande 2009 Frivilligorganisationers alkohol- och drogförebyggande arbete Verksamhetens genomförande 2009 Charli Eriksson, Susanna Geidne, Jesper Hellberg, Madelene Larsson, Camilla Pettersson Forskarteamet för utvärdering

Läs mer