Satsning på kommunal mobilisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Satsning på kommunal mobilisering"

Transkript

1 Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21 länsstyrelser som sökte och beviljades medel. Nedan finns en sammanfattning av vad respektive resursperson genomförde under sitt uppdrag Inrapporterat av resurspersoner för kommunalt tobaksförebyggande arbete Kommunsatsning inom Västmanland Satsningen syftade till att stödja det kommunala tobaksförebyggande arbetet genom att stimulera en lokal mobilisering och ökad kunskapsnivå inom området. Målet för projektet har varit att utföra en inventering av Västmanlands läns kommuners tobaksförebyggande arbete, arrangera en utbildning för att öka kunskapen inom länet i tobaksprevention samt att återrapportera till Folkhälsoinstitutet. Det huvudsakliga resultatet är att det händer föga inom tobakspreventiva området i samtliga kommuner. Kommunerna saknar strategiskt långsiktigt arbete och någon med uttalat ansvar för tobaksförebyggande arbete utöver tillsyn. Tobaksfrågan prioriteras av olika skäl varken politiskt eller ute i verksamheterna eller på länsstyrelsen. Kommunsatsning inom Gävleborg Länsstyrelsen i Gävleborg valde att under 2010 arbeta med tobakspolitiska delmålet tre dvs. förstärka det tobaksförebyggande arbetet bland grupper som röker allra mest, d.v.s. socialt och ekonomiskt utsatta personer, särskilt bland invandrargrupper. I Gävleborgs län har landstinget under åren drivit projektet Minskat tobaksbruk bland ungdomar i Gävleborgs län, och länsstyrelsen valde därför denna inriktning som ett komplement till landstingets tobaksprojekt. Samarbete har skett i nätverk med bland annat Göteborgs stad som sedan flera år arbetat med tobak och invandrargrupper. Det har visat sig att vissa invandrargrupper i Sverige röker mer än andra, vilket bidrar till att skapa ojämlikhet i hälsa. Kommunernas utbildning i svenska för invandrare, SFI, blev därför en viktig arena för vårt tobakspreventiva arbete och gav möjlighet att nå invandrargrupper via skolledare och lärare på SFI. Vårt arbete 2010 blev inriktat på att främst anordna seminarier och sprida framtaget utbildningsmaterial till SFI och Yrkes-SFI. Även andra aktiviteter har skett, såsom seminarium på temat Tobak eller Hälsa på konferensen Förebygg i Gävleborg. Har även bjudit in Socialtjänsten till utbildning i Motiverande samtal kring tobak för att på så sätt nå socialt och ekonomiskt utsatta personer. Allt arbete har skett i nära samverkan med länets samordnare för ANDT-frågor och genom deltagande i de nätverksträffar som samordnas av denna, såsom med landstingets samhällsmedicinska enhet. Kommunsatsning inom Kalmar Kalmar läns resursperson har arbetat med att vara en resurs för länets alla kommuner och sprida kunskap. De insatser som gjordes har ökat kunskapen inom tobak samt inspirerat till att jobba förebyggande med tobaksfrågan. Alla insatser har genomförts genom föreläsningar och utbildningar, dels hos folkhälsoråd inom kommunerna och dels genom utbildningsdagar och konferens. De resultat som mätts genom utvärderingar har varit mycket positiva och många uppger att de vill lära sig mera. En negativ upplevelse har varit att där det inte funnits en driven folkhälsosamordnare/drogsamordnare i kommunerna har det varit svårt att få komma på besök, svårt att få folk att komma till möten och i de kommunerna pågår heller inga arbeten kring frågan. Slutsatsen blir att det behövs en uttalad person i varje kommun som har ansvaret att jobba förebyggande med tobaksfrågan samt att kunskapen kring tobak behöver fyllas på hela tiden.

2 Kommunsatsning inom Jönköping Syfte var att kartlägga tobaksförebyggande arbete i kommuner och genomföra utbildningar inom området skola, tillsyn och avvänjning/rökfri arbetstid. Genomförda aktiviteter är kartläggning av 11 kommuner (totalt 13) och rapportsammanställning. Medverkan vid skolkonferens om tobaksfri duo. Utbildningar för skolpersonal i breda skolprogram. Tillsynsutbildning för kommunala handläggare och polismyndigheten i samverkan med Kronobergs län, tidningsartikel om tobaksförsäljning till underåriga. Tobaksfrågan har också lyfts inom befintliga nätverk för förebyggande arbete Resultat är att det tobakspreventiva arbetet har aktualiserats och t.ex. efterfrågas tobaksfri duo. Vi upplever också att frekvensen av tobakstillsyn har ökat. Kommunsatsning inom Värmland Målet med satsningen var att få ut information i kommunerna genom att närvara vid informationsspridningen och ge stöd i de olika implementeringsfaserna i de fyra delmål som Folkhälsoinstitutet har att arbeta mot. Likaså skulle resurspersonen delta vid alla arrangerade träffar mellan Folkhälsoinstitutet och kommunala resurspersonerna för att ge en aktuell bild av arbetat tillbaka till kommunerna. Målet var att arbeta med en bred kartläggning av de 16 kommuner som Värmland består av. Utifrån vad den kartläggningen gav så skulle en regional tobaksutbildning/föreläsning arrangeras. Rapporten Tobaksfri kommun har varit ett viktigt instrument att ta till då kommunbesöken genomfördes. Utifrån det nätverksskapande som uppstår under året så skulle kommunernas intresse och nivå på eget arbeta få styra resurspersonens arbeta ut mot kommunerna. Kommunsatsning inom Dalarna Kontakten med kommunerna inriktades mot kommunala chefer och ledande politiker. Resurspersonen skickade önskemål till dessa målgrupper om att få informera om nationella tobaksuppdraget, lokal tobaksstatistik och tobakspreventiva metoder. Först under hösten gavs tillfälle att besöka sju kommuner. Regionala konferensen Tobaksförebyggande kommun En investering i hälsa och ekonomi genomfördes i november med Statens Folkhälsoinstitut och A Non Smoking Generation som medarrangörer. Knappt 60 personer fick information och kunskap om tobak och hur de genom olika aktiviteter kan arbeta för att minska tobaksbruket. Målgrupperna för konferensen var beslutsfattare, politiker och chefer, samt främst kommunala yrkesgrupper och elever som på olika sätt berörs av tobaksfrågan. Även elever fanns bland deltagarna. Utvärderingen visade att många insåg att tobakspreventivt arbete är viktigt och att programmets blandning med föreläsningar och valbara seminarier med möjlighet till dialog upplevdes positivt. Att ange vad projektet lett till är svårt att redovisa, men förhoppningsvis kommer det att leda till att tobaksfrågan kommer att prioriteras högre. En personlig reflektion från resurspersonen är att tobakskonferensen kan ses som ett nysått frö som börjat gro och att det tobaksförebyggande arbetet sedan behöver näring och rätt miljö för att blomma. Det innebär med andra ord att projektet skulle ha behövt vara längre. Resurspersonen som under konferenserna fick värdefulla kontakter med kommunerna. Kommunsatsning inom Gotland Projektets syfte var att utvärdera Hälso- och sjukvårdsförvaltningens och Socialförvaltningens effekter

3 av Region Gotlands övergripande tobakspolicy. Region Gotland skiljer sig från de övriga länen genom att även vara kommun. Projektet bestod av en styrgrupp, en referensgrupp och en projektledare. Förvaltningarnas medarbetare besvarade en enkät som låg till grund för utvärderingen. Resultatet visade bland annat att andelen medarbetare som röker och snusar har minskat sedan tobakspolicyns införande, men att den rökfria arbetstiden inte hade påverkats. Resultatet presenterades för beslutsfattare inom kommunen och övriga organisationer på Gotland. Utvärderingen gav verksamheterna, nämnderna och koncernen underlag till att vidareutveckla det tobaksförebyggande arbetet. Ett exempel på effekter av projektet är en satsning på brukare inom Socialförvaltningen, för att påverka både deras och medarbetares hälsa. Kommunsatsning inom Stockholms län Målen med satsningen var flera: dels att åter föra upp tobaksfrågan på agendan så att diskussioner kom igång och det preventiva arbetet åter tog fart, dels att inventera vilka möjligheter och behov som finns för att kunna utveckla det tobakspreventiva arbetet riktat till barn och unga. Kommunernas situation när det gäller tobaksfrågan kartlades genom att 15 av länets 26 kommuner besöktes, där Stockholms kommun fick besök i tre stadsdelar. Frågor som diskuterades med kommunerna gällde möjligheter och utmaningar för att utveckla det tobakspreventiva arbetet. I början av hösten genomfördes ett möte med 15 representanter från organisationer som arbetar med tobaksfrågan regionalt i Stockholms län för att få en bild av hur deras arbeten ser ut och för att inspirera till möjligheter att utveckla samarbeten. Med insamlad information som underlag genomförde Länsstyrelsen därefter en tvådagarskonferens för och med ett 50-tal personer såsom preventionssamordnare, fältassistenter, skolpersonal, politiker med flera. Konferensen fokuserade på barn och unga samt tobaksdebut. Skolans och föräldrarnas roll var teman. De frågor som kommunerna väckt togs upp i presentationerna och gruppdiskussionerna. Konferensen uppskattades av deltagarna. Under den tobaksfria veckan fokuserade media på tobaksfrågorna. I flera av länets kommuner påbörjades därefter planeringen inför ett mer intensivt tobaksförebyggande arbete framöver. Kommunsatsning inom Skåne Länsstyrelsen skapar förutsättningar för god etablering för nyanlända flyktingar och andra invandrare. Ohälsa är ett konstaterat avgörande hinder för etablering och delaktighet. Länsstyrelsens ståndpunkt är att tillgång till kunskap och information om hälsa, anpassad utifrån kulturell och etnisk bakgrund, är en rättighetsfråga. Med intention att säkerställa att nyanlända flyktingar får kvalitetssäkrad information och utbildning om samhälls- och hälsofrågor på modersmålet på lika villkor och avsett var man bor i länet, har länsstyrelsen tillsammans med olika aktörer i länet utvecklat och kvalitetssäkrat verksamheten Samhälls- och hälsokommunikatörer (SHK). Ett av de drygt 30 teman som SHK erbjuder är information och dialog om är Tobak och rökning. Länsstyrelsen har beviljats projektmedel inom ramen för det Nationella tobaksuppdraget i syfte att utveckla temat rökning. Med hjälp av SHK har fokusgrupper genomförts med deltagare från fem olika språkgrupper. Genom fokusgrupperna har värdefull information samlats in om nyanländas förhållande till rökning och tobak, vilken information de har och vad de och vad de efterfrågar, svårigheter och möjligheter när det gäller att sluta röka. Insamlat material används i pågående revidering av temat om tobak och rökning så att det kan anpassas i förhållande till olika etniska målgrupper. Det har också väckt viktiga frågor om

4 metoder och hur samverkan ska ske med berörda aktörer, ett utvecklingsarbete som fortsätter även efter projektavslut. Kommunsatsning inom Norrbotten Målet och syftet här har varit att stimulera till lokal mobilisering och öka kunskapen inom det tobaksförebyggande arbetet. I Norrbotten har under året Tobaksfri duo startat upp. Här har i stora drag det arbetssätt som grundlagts i Västerbotten använts, men vissa anpassningar har gjorts här. Denna metod är väl prövad i Västerbotten och signalerar att det är ett sätt att arbeta preventivt framöver. Implementeringen av arbetet med tobaksfri arbetstid ser ut att ha lyckats ganska bra då flera kommuner visat intresse för detta. Tre kommuner har/ ska starta rökfri arbetstid. Om detta lyckas så får man ett långsiktigt resultat. Information, råd och stöd har pågått under året både i nätverk och enskilt. Ett års projekttid är dock alldeles för kort för att kunna visa några säkerställda resultat. Om inte tobaksfrågorna drivits tidigare både av samordnare i kommunerna och av projektet förstärkt tobakstillsyn så hade nog effekterna varit ännu mindre synliga. För att få en bättre förståelse mellan myndigheter och bransch så har ofta diskussion om att hitta bra arbetssätt kommit upp. Förslag att använda en liknande metod som Ansvarsfull alkoholservering finns, det skulle då kanske bli Ansvarsfull tobaksförsäljning. Många unga börjar fortfarande använda tobak så arbetet får inte avstanna, arbetet måste fortsätta inom alla områden. Samverkan är ett nyckelord i dessa sammanhang, med god samverkan kommer vi längre. Kommunsatsning inom Västerbotten Länsstyrelserna fick i uppdrag att mobilisera kommuner samt öka kunskap & medvetenhet i tobaksförebyggande arbete. Västerbottens län utsåg 8 pilotkommuner för förstärkt tobaksarbete; Dorotea, Sorsele, Vilhelmina, Lycksele, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå & Umeå. Som projekt/styrgrupp bildades Tobaksnätverket Västerbotten (representanter för Länsstyrelse, Landsting & Umeå kommun) för bred samverkan, helhetssyn, planering och genomförande. Kartläggning/inventering av nuläget i tobaksfrågan i länets 15 kommuner genomfördes. Konferens för pilotkommunerna, regional konferens för hela länet och MI-utbildning om tobak anordnades. Dialog och besök i alla pilotkommuner kom till stånd och behovsanpassade utbildningar/insatser planerades och genomfördes. Barn och unga, skola/fritid, tobaksfria förebilder och tobaksfritt ledarskap, Tobaksfri Duo, tobakstillsyn som förebyggande och tobaksfri arbetstid har varit prioriterade teman. Gemensam vision/målbild för länet var; Tillsammans för tobaksfri framtid har skapats och debattartikel på samma tema publicerats i lokaltidningar. Målsättning; tobaksförebyggande arbete med helhetssyn och hälsofrämjande perspektiv, utgående från barn och unga, skola/fritid/kommundel/närområde - där alla insatser hänger ihop och samverkar för tobaksfrihet. Sammantaget har satsningen resulterat i ökad fokus, prioritet och mandat i tobaksförebyggande arbete. Viktiga processer har startat vilket ytterligare stärkt framtida tobaksarbete i länet. Kommunsatsning inom Örebro län Länsstyrelsen i Örebro anlitade en resursperson (RP) på 30 procentig tjänst. Plan: Utbildning för resursperson, regional utbildning, kommunala besök och kartläggning över kommunernas tobaksförebyggande arbete Resultat: I april anordnades en regional utbildningsdag. Länsstyrelsen var en av arrangörerna tillsammans med Landstinget. Ca 100 personer deltog.

5 Kommunala besök: Tobaksfritt arbetsliv möten med kommunernas personalchefer. RP mötte kommunernas personalchefer för information och inventering av nuläget i länet. SKL:s enkät användes. På personalchefsmöte i september återrapporterades resultatet av enkäten. Resultatet visade att hälften av kommunerna har infört rökfri/tobaksfri arbetstid. På personalchefsmötet var det en mycket bra dialog omkring svårigheter och möjligheter. Många processer pågår men man är väl medveten om att arbetet behöver tid. Tobaksprevention i skolan: Ett informationsmöte i juni med länets folkhälsoarbetare (folkhälso samordnare/strateger/pedagoger) inledde kommunbesöken. Efter sommaren har folkhälsoarbetarna fått besök i sina kommuner. De har då redogjort för vilket tobakspreventivt arbete som bedrivs i kommunerna. De har sedan skriftligt svarat på en länsenkät och på Folkhälsoinstitutets enkät. De har också i förekommande fall sänt policyplaner, rapporter och dokument med anknytning till tobaksfrågan. Nu finns en kartläggning att använda i ett fortsatt tobakspreventivt arbete. Kommunsatsning inom Östergötland Länsstyrelsen har erhållit medel för att utveckla, förstärka och intensifiera det tobaksförebyggande arbete som pågår i länet. Länsstyrelsen har inom ramen för projektet genomfört en kartläggning av det tobaksförebyggande arbetet i samtliga länets kommuner. Denna har även omfattat en uppföljning av tidigare kartläggning inom området. Utifrån detta har genomförts hearingar i samtliga kommuner. Vid dessa hearingar har framkommit att brister som främst handlar om frånvaro av aktuell och övergripande policy. Detta gäller även inom skolans område, där rökfria skolgårdar och tillsyn av dessa behöver förstärkas. Inom skolan pågår i flera kommuner ett arbete med att ta fram policys kring tobak. Vidare har framkommit att kommunens arbete gentemot de grupper som röker mest är obefintligt. De flesta kommuner har policy kring rökfri arbetstid, som även inkluderar olika former av stöd till personalen. Utöver kartläggning och hearingar har utbildning genomförts riktat till skolan. Sammanfattningsvis kan konstateras att kommunerna insatser inom området fortfarande uppvisar klara brister, även om det finns undantag och positiva exempel inom olika delar. Att tobaksfrågan lyfts aktivt har ökat förutsättningarna för kommunerna att arbeta vidare. Kommunsatsning inom Uppsala Syftet med insatsen i Uppsala län var att stärka det tobaksförebyggande arbetet riktat till unga. De tilldelade medlen avsåg stödja det tobaksförebyggande arbetet och har under året finansierat 25 procent av en heltidstjänst fördelat på två resurspersoner från verksamheten Hälsoäventyret inom Landstinget i Uppsala län. Målen med insatsen var följande: * Inventera behovet i länets kommuner av stöd för det tobaksförebyggande arbetet. * Vara ett stöd för kommunerna i deras tobaksförebyggande arbete. Extra fokus på att undersöka möjligheten av att implementera metoden Tobaksfri duo. * Tillsammans med länssamordnaren bidra till en ökad långsiktighet, samordning och samverkan mellan de olika aktörer som idag arbetar tobaksförebyggande i Uppsala län. Arbetet ska integreras i länets övriga drogförebyggande och hälsofrämjande arbete.

6 Insatsen har fokuserat på målgruppen unga, men även att vara ett extra stöd för de kommunala samordnarna för drogförebyggande frågor. Kommunerna har varit den stora arenan för insatsen. Aktiviteterna som har genomförts är att skapa nätverk, arrangera utbildning och seminarie (SOTIS och Tobaksfri skoltid), inventera det tobaksförebyggande arbetet i kommunerna samt arbete med förankring och implementering av metoden Tobaksfri duo i kommunerna och skolorna. Den utökade insatsen i Uppsala län under året som gått har inneburit ett större kontaktnät, nya arbetsuppgifter samt ett bredare grepp i det tobaksförebyggande arbetet. Kommunsatsning inom Västernorrland Under 2010 har länsstyrelsen i Västernorrland beviljats specifika medel från Statens folkhälsoinstitut för att vidareutveckla och driva det tobaksförebyggande arbetet i länet. Länsstyrelsen har beviljats totalt kronor. Medlen har finansierat en tjänst på ca 30 procent av en heltid samt de aktiviteter som genomförts inom projektet. Målsättningen med projektet har varit att stimulera, utveckla och samordna det tobaksförebyggande arbete som pågår i länets kommuner. Målområdena för satsningen i länet har främst varit barn och ungdomar samt uppföljning av rökfri arbetstid. Projektet har genomförts i nära samarbete med länets kommuner. Regelbundna nätverksträffar har varit utgångspunkten för planering av aktiviteter och erfarenhetsutbyte. Utöver dessa träffar har länsstyrelsen i hög utsträckning varit ute i vissa av länets kommuner och arbetat kring specifika aktiviteter. Arbetet har resulterat i en ökning av tobaksförebyggande aktiviteter i länet samt skapat förutsättningar för kommunerna att utveckla ett strategiskt tobaksförebyggande arbete. Kommunsatsning inom Södermanland Genom att kartlägga de nio kommunernas tobaksförebyggande arbete och utbilda en resursperson i länet lyfts tobaksfrågan. Med hjälp av en enkät skapades en bild av hur det ser ut i länet och inom vilka områden det önskades mera kunskap. Stora kunskapsluckor finns vad gäller tillsyn men däremot finns det ett stort intresse för att arbeta med tobaksförebyggande insatser bland barn och ungdomar. Det senare togs det tillvara på och barn och ungdomar har varit i fokus under denna satsning. Genom detta fokus ökade engagemanget för frågan och en mera omfattande utbildningsdag erbjöds där det deltog många engagerade åhörare. Denna dag gav känslan av att det fanns mycket att arbeta med, engagemanget fanns där men mandat saknades och likaså drivet hos nyckelpersoner. För att kunna arbeta med en fråga som tobak, är det av stor vikt att ha personer som brinner för och har mandatet att arbeta med frågan, för att leda arbetet framåt. Kommunsatsning inom VG-regionen Länsstyrelsen initierade ett tobaksprojekt hösten 2009 där 11 kommuner ingick. Syftet med detta projekt har varit att förstärka den satsningen och ge samordnarna fördjupade kunskaper inom tobaksområdet. Tre personer från Borås, Lilla Edet och Trollhättan fick möjlighet att delta i Folkhälsoinstitutets utbildningsserie för resurspersoner. Samordnarna är nu värdefulla resurser och kunskapsbärare i länets fortsatta utveckling inom tobaksområdet. De deltar aktivt i det drogförebyggande samordnarnätverket som är ett gemensamt forum för ANDT frågor. Ett utbildningsbehov som identifierades var att ge elevhälsopersonal verktyg och stöd i sitt tobaksarbete. SOTIS (Samtal Om Tobak I Skolan) utbildningar genomfördes på fyra orter i länet. I utvärderingen tycker skolsköterskorna att detta var ett konkret verktyg som man kan börja använda direkt i verksamheten. Skolorna fick även stöd i policyarbete och informationsmaterial. En MI utbildning (Motiverande samtal) med fokus på tobak genomfördes för personal inom socialtjänst och fritid.

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Tobak Rapportförfattare Carlzén Katarina 2010 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Bakgrund...

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Länsrapport Länsstyrelserna. Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Länsstyrelserna. Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 - Länsstyrelserna Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder

Läs mer

Nationellt tobaksarbete

Nationellt tobaksarbete Nationellt tobaksarbete Cecilia Birgersson Utredare tobaksprevention 2011-04-05 Sid 1 Konsekvenser Nikotin är en drog med snabb tillvänjning som ger ett starkt beroende i klass med heroin Tobaksrökningen

Läs mer

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete 1 Denna broschyr är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i rapporten Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet.

Läs mer

SMÅKOMMUNPROJEKTET BD & AC-LÄN 2012-2014 FRAMGÅNGSRIKT PREVENTIONSARBETE I SMÅ KOMMUNER

SMÅKOMMUNPROJEKTET BD & AC-LÄN 2012-2014 FRAMGÅNGSRIKT PREVENTIONSARBETE I SMÅ KOMMUNER FRAMGÅNGSRIKT PREVENTIONSARBETE I SMÅ KOMMUNER VÄSTERBOTTEN: NORSJÖ SORSELE MALÅ NORRBOTTEN: ARVIDSJAUR ARJEPLOG i samarbete med Polismyndigheterna och Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten Konferens

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (140) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/08 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025

Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025 Landstingsdirektörens stab Utvecklings- och folkhälsoenheten TJÄNSTESKRIVELSE 2015-10-07 Landstingsstyrelsen 1(2) Referens Diarienummer 150054 Utredningsuppdrag 15/03 Strategi för ett tobaksfritt län 2025

Läs mer

Barn och unga önskar en rökfri skolgård. kort information till föräldrar

Barn och unga önskar en rökfri skolgård. kort information till föräldrar Barn och unga önskar en rökfri skolgård kort information till föräldrar A Ett övergripande syfte med broschyren är att den ska bidra till att uppnå de nationella delmålen (se broschyrens inre baksida)

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Barn och unga önskar en rökfri skolgård. kort information till skolan

Barn och unga önskar en rökfri skolgård. kort information till skolan Barn och unga önskar en rökfri skolgård kort information till skolan Ett övergripande syfte med broschyren är att den ska bidra till att uppnå de nationella delmålen (se broschyrens inre baksida) om ett

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Slutrapport för projektet Ansvarsfull tobakshantering i Umeå kommun

Slutrapport för projektet Ansvarsfull tobakshantering i Umeå kommun Slutrapport för projektet Ansvarsfull tobakshantering i Umeå kommun Lena Bolin Sture Bäckström Umeå kommuns Tillståndsenhet (2011-01-20) Innehållsförteckning Sammanfattning av projektet..2 Bakgrund. 3-4

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Checklista för konventionen om barnets rättigheter

Checklista för konventionen om barnets rättigheter Print Form Checklista för konventionen om barnets rättigheter Varje beslut som rör barn och ungdomar ska föregås av en bedömning om barns rättigheter tillvaratagits i enlighet med FN:s konvention om barnets

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014

Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014 Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014 Vilka utmaningar står kommunerna och landstingen inför? Hög inströmning av barn svårt att

Läs mer

Ensamkommande barn Lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Läns- och regionförbundsträff 18 mars 2014

Ensamkommande barn Lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Läns- och regionförbundsträff 18 mars 2014 Ensamkommande barn Lokalt och regionalt utvecklingsstöd Läns- och regionförbundsträff 18 mars 2014 Projektets uppdrag Stödja lokalt och regionalt utvecklingsarbete Sprida exempel på regionalt arbete/samverkan

Läs mer

Tobaksfri skoltid NU! Projektplan

Tobaksfri skoltid NU! Projektplan Tobaksfri skoltid NU! Projektplan Sammanfattning Näst efter hemmet är skolan den miljö som påverkar barn och ungas värderingar, val av livsstil och levnadsvanor mest. Det är därför viktigt att skolan som

Läs mer

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR 13OLL4221 Yttrande över Eva Sundkvists (KD) motion om informations- och antidrogkampanj mot cannabis Ewa Sundkvist, (KD), Örebro har lämnat in en motion angående att inom

Läs mer

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län Foto: Richard Ryan Danderyds kommun den 17 april 2013 Nationell

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del ANDT-samordningen på länsstyrelsen 2 (192) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över detaljhandel

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Här är den enkät som avser länsstyrelsens tillsyn enligt tobakslagen under 2011 inom

Läs mer

KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING

KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena som

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Regeringen Nationell handlingsplan för att förebygga ALKOHOLSKADOR Nationell handlingsplan mot NARKOTIKA Minska sociala, fysiska och psykiska skador

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun 1(7) Caroline Olsson Direkt: 019-19 35 63 caroline.olsson@lansstyrelsen.se Fax: 019-19 30 24 Socialnämnden Tingshuset 713 80 Nora Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Nora kommun Inledning Kommunerna

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson.

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun Projektägare: Elsa von Friesen Projektledare: Sara Mattisson Godkänt av: Datum för godkännande: Barn och unga är en prioriterad grupp i kommunens olika verksamheter.

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

GOTLANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING

GOTLANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR. September 2015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING GOTLANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 015 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Tobaksfri duo - En metod för skolor som vill förebygga tobaksbruk bland unga

Tobaksfri duo - En metod för skolor som vill förebygga tobaksbruk bland unga Tobaksfri duo - En metod för skolor som vill förebygga tobaksbruk bland unga Nätverksträffar 2014/15 Emma Hjälte Hur går det till? Tydlighet Kamratskap Vuxenstöd Vad kan vi uppnå? Förhindra tobaksbruk

Läs mer

8 steg till ett lokalt ANDT-arbete

8 steg till ett lokalt ANDT-arbete 8 steg till ett lokalt ANDT-arbete Förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak Foldern är framtagen av länsstyrelserna i Värmland och Örebro län samt kommuner. Länsstyrelsen en samlande

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Södermanlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Södermanlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Södermanlands län Kommunens del Det övriga ANDT-förebyggande arbetet 2 (146) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Ännu bättre cancervård enkätrapport om. Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården

Ännu bättre cancervård enkätrapport om. Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården Ännu bättre cancervård enkätrapport om Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården Ledningens roll och koll Tobaksavvänjning i hälsooch sjukvården ledningens roll och koll Resultat från enkätkartläggning

Läs mer

Det finns inga trollspön men det finns bra arbetssätt

Det finns inga trollspön men det finns bra arbetssätt Bild 1 Hur kan vi nå en tobaksfri skoltid? Evidensbaserade metoder och goda exempel maria.nilsson@epiph.umu.se www.psykologermottobak.se Bild 2 Det finns inga trollspön men det finns bra arbetssätt Men

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

HEJ DÅ TOBAK på vår skola - en tävling för en tobaksfri skola i Uppsala län

HEJ DÅ TOBAK på vår skola - en tävling för en tobaksfri skola i Uppsala län HEJ DÅ TOBAK på vår skola - en tävling för en tobaksfri skola i Uppsala län Nu har Din skola chansen att vinna 10 000 kronor genom att vara med och skapa en tobaks- fri skola tillsammans med eleverna.

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012

Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012 1 (6) Enheten för sociala frågor Kaisa Snidare 08-7854078 Sammanfattande årsredovisning av arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak på Länsstyrelsen i Stockholms län år 2012 Förebyggande arbete

Läs mer

Att tänka efter före bedömning av förändringsberedskap vid lokalt preventionsarbete. Mats Anderberg

Att tänka efter före bedömning av förändringsberedskap vid lokalt preventionsarbete. Mats Anderberg Att tänka efter före bedömning av förändringsberedskap vid lokalt preventionsarbete Mats Anderberg Bakgrund Svårigheter att implementera kunskapsbaserade ANDTstrategier och -insatser på lokal nivå Kontextuella

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd

Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd Sida: 1 (5) Projektdirektiv delprojektet föräldrastöd 1. BESTÄLLNING Godkännande Projektdirektivet godkänt av: Uppdragsgivare/Beställare: Projektledare: Anders Byström barn- och utbildningschef XXXX projektledare

Läs mer

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 INLEDNING... 1 METOD... 1 ATT ARBETA MED METODSAMLINGEN... 1 ÖVERGRIPANDE FRÅGOR...

Läs mer

Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010. Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget

Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010. Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010 Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget 2009-2010 Titel: Utgiven av: Författare: Metodutveckling tobakstillsyn

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKHÄLSORÅDET 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKHÄLSORÅDET 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOLKHÄLSORÅDET 2012 Innehåll Beskrivning av verksamheten s. 3 Folkhälsoplanerarens uppdrag s. 3 Insatser 2012 s. 3 Mål 1: Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2007 Bakgrund Åtvidabergs kommun tilldelades statligt bidrag för att anställa en drogsamordnare. Samordnaren påbörjade sitt arbete den 15

Läs mer

Stadsdelar 2. övriga ANDT 2012

Stadsdelar 2. övriga ANDT 2012 Stadsdelar 2. övriga ANDT 2012 Enkät till stadsdelen om det ANDT-förebyggande arbetet under 2012 Här är den enkät som avser stadsdelens ANDT-förebyggande arbete under 2012 inom ramen för den så kallade

Läs mer

Kommunen som arbetsgivare

Kommunen som arbetsgivare Kommunen som arbetsgivare - Tobaksfri arbetstid Cecilia Birgersson Utredare Statens folkhälsoinstitut 2010-03-08 Sid 1 Landstingens policys 2010-03-08 Sid 2 Landstingets arbete 2010-03-08 Sid 3 Hur långt

Läs mer

Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen

Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen PM 1 (7) 2016-01-27 Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen Gemensamma utgångspunkter Arbetet med bildande av regionkommuner i Sverige pågår. Vid ingången av 2015 bildades sex nya. Ytterligare

Läs mer

Policy för en rökfri skoltid på Anders Ljungstedts gymnasium 2016/2017

Policy för en rökfri skoltid på Anders Ljungstedts gymnasium 2016/2017 Policy för en rökfri skoltid på Anders Ljungstedts gymnasium 2016/2017 Skolans vision Att kunna erbjuda en rökfri skoltid för alla, såsom elever, personal och besökare på/ till Anders Ljungstedts Gymnasium.

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överenskommelse Kommun Länsstyrelse Hälsosamtal Region Skåne EBO eller ABO, MiV Asylsökande - Bosättning Af MiV - Etableringsplanering Af - Etableringsersättning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Antagen 141127

Verksamhetsplan 2015. Antagen 141127 Verksamhetsplan 2015 Antagen 141127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE OCH MÅL... 3 AKTIVITER FÖR 2015... 4 SAMVERKANSGRUPPER 2015... 4 LÄNSSAMVERKAN KOMMUN POLIS... 4 LÄNSGRUPPEN MOT VÅLD I NÄRA

Läs mer

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N är ett samverkansprojekt med aktörer från samhället och idrotten, finansierat av Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Norrbottens läns landsting

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Gotlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Gotlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namns Kommunens namn: Region Gotland Alkohol 100% 1 Tobak 100% 1 Narkotika 100% 1 Dopning 0% 0 Ingen person var

Läs mer

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete Länsrapport 2012 Södermanlands län Kommunernas del ANDT-förebyggande arbete 4.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Eskilstuna Flen Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Alkohol 85,7% 6 Tobak 85,7%

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT

Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT Länsrapportens undersökning 2014 Stockholms stadsdelar ANDT Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga 21 länsstyrelser

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Tobaksavvänjning sparar liv och pengar

Tobaksavvänjning sparar liv och pengar Tobaksavvänjning sparar liv och pengar Tobaksbruket är i dag den största enskilda orsaken till sjukdom, lidande och förtida död i vårt land. Sjutton procent av den vuxna befolkningen röker dagligen och

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN

ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN Innehåll för folkhälsoarbete s. 3 Folkhälsorådet s. 3 Folkhälsoinsatser 2013 1. Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 1.1 Livskraften

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Lönekartläggning behövs!

Lönekartläggning behövs! SKTFs utökade undersökning om personalchefers syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs! (Uppdaterad version) Mars 28 2 Inledning SKTF har under många års tid hävdat, och jobbat för, att lönekartläggning

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Resurspersoner och stimulansbidrag för en kraftsamling av arbetet med tobaksavvänjning i landstingen.

Resurspersoner och stimulansbidrag för en kraftsamling av arbetet med tobaksavvänjning i landstingen. Resurspersoner och stimulansbidrag för en kraftsamling av arbetet med tobaksavvänjning i landstingen. Inom Nationella tobaksuppdraget fick landstingen möjlighet att under både 2009 och 2010 söka stimulansmedel

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Länsrapport 2014 Gotland. Kommunernas del ANDT förebyggande arbete

Länsrapport 2014 Gotland. Kommunernas del ANDT förebyggande arbete Länsrapport 2014 Gotland Kommunernas del ANDT förebyggande arbete Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets samtliga

Läs mer

Studenthälsouppdraget

Studenthälsouppdraget Studenthälsouppdraget - exempel på regional samverkan med universitet och högskola Annika Frykholm, Folkhälsomyndigheten Lennart Rådenmark, Länsstyrelsen Västra Götaland Anna Haid, Länsstyrelsen Uppsala

Läs mer

Delrapport av projektet "För hälsa mot tobak" ett implementeringsprojekt av metoden Tobaksfri duo i Uppsala län

Delrapport av projektet För hälsa mot tobak ett implementeringsprojekt av metoden Tobaksfri duo i Uppsala län Delrapport av projektet "För hälsa mot tobak" ett implementeringsprojekt av metoden Tobaksfri duo i Uppsala län Carina Hesse Bolin Louise Knutsson Delrapport av projektet "För hälsa mot tobak" ett implementeringsprojekt

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum BRÅ- och Folkhälsorådet 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret Måndag 18 oktober 2010 kl. 10:00-12:00 Beslutande Monica Olsson (s) Dick Lindkvist

Läs mer

BILAGA 1. Rökfri arbetstid. rapport enkätundersökning 2012-04-01

BILAGA 1. Rökfri arbetstid. rapport enkätundersökning 2012-04-01 BILAGA 1 Rökfri arbetstid rapport enkätundersökning 2012-04-01 Rökfri arbetstid Policybeslut för rökfri arbetstid är ett led i kommunernas, landstingens och de fackliga organisationernas gemensamma strävan

Läs mer

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan Dnr: 110-2012 Avtal om folkhälsosamordning i Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01 Mellan HSN 8 och Borås Stad 1 (7) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i Borås nedan kallad kommunen och Västra

Läs mer

Tobakspolicy för Landstinget Blekinge

Tobakspolicy för Landstinget Blekinge Tobakspolicy för Landstinget Blekinge Antagen i Landstingfullmäktige 14 juni 2010 Tobakspolicy för Landstinget Blekinge 1(5) Innehållsförteckning Tobakspolicy för Landstinget Blekinge... Fel! Bokmärket

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer