Satsning på kommunal mobilisering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Satsning på kommunal mobilisering"

Transkript

1 Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21 länsstyrelser som sökte och beviljades medel. Nedan finns en sammanfattning av vad respektive resursperson genomförde under sitt uppdrag Inrapporterat av resurspersoner för kommunalt tobaksförebyggande arbete Kommunsatsning inom Västmanland Satsningen syftade till att stödja det kommunala tobaksförebyggande arbetet genom att stimulera en lokal mobilisering och ökad kunskapsnivå inom området. Målet för projektet har varit att utföra en inventering av Västmanlands läns kommuners tobaksförebyggande arbete, arrangera en utbildning för att öka kunskapen inom länet i tobaksprevention samt att återrapportera till Folkhälsoinstitutet. Det huvudsakliga resultatet är att det händer föga inom tobakspreventiva området i samtliga kommuner. Kommunerna saknar strategiskt långsiktigt arbete och någon med uttalat ansvar för tobaksförebyggande arbete utöver tillsyn. Tobaksfrågan prioriteras av olika skäl varken politiskt eller ute i verksamheterna eller på länsstyrelsen. Kommunsatsning inom Gävleborg Länsstyrelsen i Gävleborg valde att under 2010 arbeta med tobakspolitiska delmålet tre dvs. förstärka det tobaksförebyggande arbetet bland grupper som röker allra mest, d.v.s. socialt och ekonomiskt utsatta personer, särskilt bland invandrargrupper. I Gävleborgs län har landstinget under åren drivit projektet Minskat tobaksbruk bland ungdomar i Gävleborgs län, och länsstyrelsen valde därför denna inriktning som ett komplement till landstingets tobaksprojekt. Samarbete har skett i nätverk med bland annat Göteborgs stad som sedan flera år arbetat med tobak och invandrargrupper. Det har visat sig att vissa invandrargrupper i Sverige röker mer än andra, vilket bidrar till att skapa ojämlikhet i hälsa. Kommunernas utbildning i svenska för invandrare, SFI, blev därför en viktig arena för vårt tobakspreventiva arbete och gav möjlighet att nå invandrargrupper via skolledare och lärare på SFI. Vårt arbete 2010 blev inriktat på att främst anordna seminarier och sprida framtaget utbildningsmaterial till SFI och Yrkes-SFI. Även andra aktiviteter har skett, såsom seminarium på temat Tobak eller Hälsa på konferensen Förebygg i Gävleborg. Har även bjudit in Socialtjänsten till utbildning i Motiverande samtal kring tobak för att på så sätt nå socialt och ekonomiskt utsatta personer. Allt arbete har skett i nära samverkan med länets samordnare för ANDT-frågor och genom deltagande i de nätverksträffar som samordnas av denna, såsom med landstingets samhällsmedicinska enhet. Kommunsatsning inom Kalmar Kalmar läns resursperson har arbetat med att vara en resurs för länets alla kommuner och sprida kunskap. De insatser som gjordes har ökat kunskapen inom tobak samt inspirerat till att jobba förebyggande med tobaksfrågan. Alla insatser har genomförts genom föreläsningar och utbildningar, dels hos folkhälsoråd inom kommunerna och dels genom utbildningsdagar och konferens. De resultat som mätts genom utvärderingar har varit mycket positiva och många uppger att de vill lära sig mera. En negativ upplevelse har varit att där det inte funnits en driven folkhälsosamordnare/drogsamordnare i kommunerna har det varit svårt att få komma på besök, svårt att få folk att komma till möten och i de kommunerna pågår heller inga arbeten kring frågan. Slutsatsen blir att det behövs en uttalad person i varje kommun som har ansvaret att jobba förebyggande med tobaksfrågan samt att kunskapen kring tobak behöver fyllas på hela tiden.

2 Kommunsatsning inom Jönköping Syfte var att kartlägga tobaksförebyggande arbete i kommuner och genomföra utbildningar inom området skola, tillsyn och avvänjning/rökfri arbetstid. Genomförda aktiviteter är kartläggning av 11 kommuner (totalt 13) och rapportsammanställning. Medverkan vid skolkonferens om tobaksfri duo. Utbildningar för skolpersonal i breda skolprogram. Tillsynsutbildning för kommunala handläggare och polismyndigheten i samverkan med Kronobergs län, tidningsartikel om tobaksförsäljning till underåriga. Tobaksfrågan har också lyfts inom befintliga nätverk för förebyggande arbete Resultat är att det tobakspreventiva arbetet har aktualiserats och t.ex. efterfrågas tobaksfri duo. Vi upplever också att frekvensen av tobakstillsyn har ökat. Kommunsatsning inom Värmland Målet med satsningen var att få ut information i kommunerna genom att närvara vid informationsspridningen och ge stöd i de olika implementeringsfaserna i de fyra delmål som Folkhälsoinstitutet har att arbeta mot. Likaså skulle resurspersonen delta vid alla arrangerade träffar mellan Folkhälsoinstitutet och kommunala resurspersonerna för att ge en aktuell bild av arbetat tillbaka till kommunerna. Målet var att arbeta med en bred kartläggning av de 16 kommuner som Värmland består av. Utifrån vad den kartläggningen gav så skulle en regional tobaksutbildning/föreläsning arrangeras. Rapporten Tobaksfri kommun har varit ett viktigt instrument att ta till då kommunbesöken genomfördes. Utifrån det nätverksskapande som uppstår under året så skulle kommunernas intresse och nivå på eget arbeta få styra resurspersonens arbeta ut mot kommunerna. Kommunsatsning inom Dalarna Kontakten med kommunerna inriktades mot kommunala chefer och ledande politiker. Resurspersonen skickade önskemål till dessa målgrupper om att få informera om nationella tobaksuppdraget, lokal tobaksstatistik och tobakspreventiva metoder. Först under hösten gavs tillfälle att besöka sju kommuner. Regionala konferensen Tobaksförebyggande kommun En investering i hälsa och ekonomi genomfördes i november med Statens Folkhälsoinstitut och A Non Smoking Generation som medarrangörer. Knappt 60 personer fick information och kunskap om tobak och hur de genom olika aktiviteter kan arbeta för att minska tobaksbruket. Målgrupperna för konferensen var beslutsfattare, politiker och chefer, samt främst kommunala yrkesgrupper och elever som på olika sätt berörs av tobaksfrågan. Även elever fanns bland deltagarna. Utvärderingen visade att många insåg att tobakspreventivt arbete är viktigt och att programmets blandning med föreläsningar och valbara seminarier med möjlighet till dialog upplevdes positivt. Att ange vad projektet lett till är svårt att redovisa, men förhoppningsvis kommer det att leda till att tobaksfrågan kommer att prioriteras högre. En personlig reflektion från resurspersonen är att tobakskonferensen kan ses som ett nysått frö som börjat gro och att det tobaksförebyggande arbetet sedan behöver näring och rätt miljö för att blomma. Det innebär med andra ord att projektet skulle ha behövt vara längre. Resurspersonen som under konferenserna fick värdefulla kontakter med kommunerna. Kommunsatsning inom Gotland Projektets syfte var att utvärdera Hälso- och sjukvårdsförvaltningens och Socialförvaltningens effekter

3 av Region Gotlands övergripande tobakspolicy. Region Gotland skiljer sig från de övriga länen genom att även vara kommun. Projektet bestod av en styrgrupp, en referensgrupp och en projektledare. Förvaltningarnas medarbetare besvarade en enkät som låg till grund för utvärderingen. Resultatet visade bland annat att andelen medarbetare som röker och snusar har minskat sedan tobakspolicyns införande, men att den rökfria arbetstiden inte hade påverkats. Resultatet presenterades för beslutsfattare inom kommunen och övriga organisationer på Gotland. Utvärderingen gav verksamheterna, nämnderna och koncernen underlag till att vidareutveckla det tobaksförebyggande arbetet. Ett exempel på effekter av projektet är en satsning på brukare inom Socialförvaltningen, för att påverka både deras och medarbetares hälsa. Kommunsatsning inom Stockholms län Målen med satsningen var flera: dels att åter föra upp tobaksfrågan på agendan så att diskussioner kom igång och det preventiva arbetet åter tog fart, dels att inventera vilka möjligheter och behov som finns för att kunna utveckla det tobakspreventiva arbetet riktat till barn och unga. Kommunernas situation när det gäller tobaksfrågan kartlades genom att 15 av länets 26 kommuner besöktes, där Stockholms kommun fick besök i tre stadsdelar. Frågor som diskuterades med kommunerna gällde möjligheter och utmaningar för att utveckla det tobakspreventiva arbetet. I början av hösten genomfördes ett möte med 15 representanter från organisationer som arbetar med tobaksfrågan regionalt i Stockholms län för att få en bild av hur deras arbeten ser ut och för att inspirera till möjligheter att utveckla samarbeten. Med insamlad information som underlag genomförde Länsstyrelsen därefter en tvådagarskonferens för och med ett 50-tal personer såsom preventionssamordnare, fältassistenter, skolpersonal, politiker med flera. Konferensen fokuserade på barn och unga samt tobaksdebut. Skolans och föräldrarnas roll var teman. De frågor som kommunerna väckt togs upp i presentationerna och gruppdiskussionerna. Konferensen uppskattades av deltagarna. Under den tobaksfria veckan fokuserade media på tobaksfrågorna. I flera av länets kommuner påbörjades därefter planeringen inför ett mer intensivt tobaksförebyggande arbete framöver. Kommunsatsning inom Skåne Länsstyrelsen skapar förutsättningar för god etablering för nyanlända flyktingar och andra invandrare. Ohälsa är ett konstaterat avgörande hinder för etablering och delaktighet. Länsstyrelsens ståndpunkt är att tillgång till kunskap och information om hälsa, anpassad utifrån kulturell och etnisk bakgrund, är en rättighetsfråga. Med intention att säkerställa att nyanlända flyktingar får kvalitetssäkrad information och utbildning om samhälls- och hälsofrågor på modersmålet på lika villkor och avsett var man bor i länet, har länsstyrelsen tillsammans med olika aktörer i länet utvecklat och kvalitetssäkrat verksamheten Samhälls- och hälsokommunikatörer (SHK). Ett av de drygt 30 teman som SHK erbjuder är information och dialog om är Tobak och rökning. Länsstyrelsen har beviljats projektmedel inom ramen för det Nationella tobaksuppdraget i syfte att utveckla temat rökning. Med hjälp av SHK har fokusgrupper genomförts med deltagare från fem olika språkgrupper. Genom fokusgrupperna har värdefull information samlats in om nyanländas förhållande till rökning och tobak, vilken information de har och vad de och vad de efterfrågar, svårigheter och möjligheter när det gäller att sluta röka. Insamlat material används i pågående revidering av temat om tobak och rökning så att det kan anpassas i förhållande till olika etniska målgrupper. Det har också väckt viktiga frågor om

4 metoder och hur samverkan ska ske med berörda aktörer, ett utvecklingsarbete som fortsätter även efter projektavslut. Kommunsatsning inom Norrbotten Målet och syftet här har varit att stimulera till lokal mobilisering och öka kunskapen inom det tobaksförebyggande arbetet. I Norrbotten har under året Tobaksfri duo startat upp. Här har i stora drag det arbetssätt som grundlagts i Västerbotten använts, men vissa anpassningar har gjorts här. Denna metod är väl prövad i Västerbotten och signalerar att det är ett sätt att arbeta preventivt framöver. Implementeringen av arbetet med tobaksfri arbetstid ser ut att ha lyckats ganska bra då flera kommuner visat intresse för detta. Tre kommuner har/ ska starta rökfri arbetstid. Om detta lyckas så får man ett långsiktigt resultat. Information, råd och stöd har pågått under året både i nätverk och enskilt. Ett års projekttid är dock alldeles för kort för att kunna visa några säkerställda resultat. Om inte tobaksfrågorna drivits tidigare både av samordnare i kommunerna och av projektet förstärkt tobakstillsyn så hade nog effekterna varit ännu mindre synliga. För att få en bättre förståelse mellan myndigheter och bransch så har ofta diskussion om att hitta bra arbetssätt kommit upp. Förslag att använda en liknande metod som Ansvarsfull alkoholservering finns, det skulle då kanske bli Ansvarsfull tobaksförsäljning. Många unga börjar fortfarande använda tobak så arbetet får inte avstanna, arbetet måste fortsätta inom alla områden. Samverkan är ett nyckelord i dessa sammanhang, med god samverkan kommer vi längre. Kommunsatsning inom Västerbotten Länsstyrelserna fick i uppdrag att mobilisera kommuner samt öka kunskap & medvetenhet i tobaksförebyggande arbete. Västerbottens län utsåg 8 pilotkommuner för förstärkt tobaksarbete; Dorotea, Sorsele, Vilhelmina, Lycksele, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå & Umeå. Som projekt/styrgrupp bildades Tobaksnätverket Västerbotten (representanter för Länsstyrelse, Landsting & Umeå kommun) för bred samverkan, helhetssyn, planering och genomförande. Kartläggning/inventering av nuläget i tobaksfrågan i länets 15 kommuner genomfördes. Konferens för pilotkommunerna, regional konferens för hela länet och MI-utbildning om tobak anordnades. Dialog och besök i alla pilotkommuner kom till stånd och behovsanpassade utbildningar/insatser planerades och genomfördes. Barn och unga, skola/fritid, tobaksfria förebilder och tobaksfritt ledarskap, Tobaksfri Duo, tobakstillsyn som förebyggande och tobaksfri arbetstid har varit prioriterade teman. Gemensam vision/målbild för länet var; Tillsammans för tobaksfri framtid har skapats och debattartikel på samma tema publicerats i lokaltidningar. Målsättning; tobaksförebyggande arbete med helhetssyn och hälsofrämjande perspektiv, utgående från barn och unga, skola/fritid/kommundel/närområde - där alla insatser hänger ihop och samverkar för tobaksfrihet. Sammantaget har satsningen resulterat i ökad fokus, prioritet och mandat i tobaksförebyggande arbete. Viktiga processer har startat vilket ytterligare stärkt framtida tobaksarbete i länet. Kommunsatsning inom Örebro län Länsstyrelsen i Örebro anlitade en resursperson (RP) på 30 procentig tjänst. Plan: Utbildning för resursperson, regional utbildning, kommunala besök och kartläggning över kommunernas tobaksförebyggande arbete Resultat: I april anordnades en regional utbildningsdag. Länsstyrelsen var en av arrangörerna tillsammans med Landstinget. Ca 100 personer deltog.

5 Kommunala besök: Tobaksfritt arbetsliv möten med kommunernas personalchefer. RP mötte kommunernas personalchefer för information och inventering av nuläget i länet. SKL:s enkät användes. På personalchefsmöte i september återrapporterades resultatet av enkäten. Resultatet visade att hälften av kommunerna har infört rökfri/tobaksfri arbetstid. På personalchefsmötet var det en mycket bra dialog omkring svårigheter och möjligheter. Många processer pågår men man är väl medveten om att arbetet behöver tid. Tobaksprevention i skolan: Ett informationsmöte i juni med länets folkhälsoarbetare (folkhälso samordnare/strateger/pedagoger) inledde kommunbesöken. Efter sommaren har folkhälsoarbetarna fått besök i sina kommuner. De har då redogjort för vilket tobakspreventivt arbete som bedrivs i kommunerna. De har sedan skriftligt svarat på en länsenkät och på Folkhälsoinstitutets enkät. De har också i förekommande fall sänt policyplaner, rapporter och dokument med anknytning till tobaksfrågan. Nu finns en kartläggning att använda i ett fortsatt tobakspreventivt arbete. Kommunsatsning inom Östergötland Länsstyrelsen har erhållit medel för att utveckla, förstärka och intensifiera det tobaksförebyggande arbete som pågår i länet. Länsstyrelsen har inom ramen för projektet genomfört en kartläggning av det tobaksförebyggande arbetet i samtliga länets kommuner. Denna har även omfattat en uppföljning av tidigare kartläggning inom området. Utifrån detta har genomförts hearingar i samtliga kommuner. Vid dessa hearingar har framkommit att brister som främst handlar om frånvaro av aktuell och övergripande policy. Detta gäller även inom skolans område, där rökfria skolgårdar och tillsyn av dessa behöver förstärkas. Inom skolan pågår i flera kommuner ett arbete med att ta fram policys kring tobak. Vidare har framkommit att kommunens arbete gentemot de grupper som röker mest är obefintligt. De flesta kommuner har policy kring rökfri arbetstid, som även inkluderar olika former av stöd till personalen. Utöver kartläggning och hearingar har utbildning genomförts riktat till skolan. Sammanfattningsvis kan konstateras att kommunerna insatser inom området fortfarande uppvisar klara brister, även om det finns undantag och positiva exempel inom olika delar. Att tobaksfrågan lyfts aktivt har ökat förutsättningarna för kommunerna att arbeta vidare. Kommunsatsning inom Uppsala Syftet med insatsen i Uppsala län var att stärka det tobaksförebyggande arbetet riktat till unga. De tilldelade medlen avsåg stödja det tobaksförebyggande arbetet och har under året finansierat 25 procent av en heltidstjänst fördelat på två resurspersoner från verksamheten Hälsoäventyret inom Landstinget i Uppsala län. Målen med insatsen var följande: * Inventera behovet i länets kommuner av stöd för det tobaksförebyggande arbetet. * Vara ett stöd för kommunerna i deras tobaksförebyggande arbete. Extra fokus på att undersöka möjligheten av att implementera metoden Tobaksfri duo. * Tillsammans med länssamordnaren bidra till en ökad långsiktighet, samordning och samverkan mellan de olika aktörer som idag arbetar tobaksförebyggande i Uppsala län. Arbetet ska integreras i länets övriga drogförebyggande och hälsofrämjande arbete.

6 Insatsen har fokuserat på målgruppen unga, men även att vara ett extra stöd för de kommunala samordnarna för drogförebyggande frågor. Kommunerna har varit den stora arenan för insatsen. Aktiviteterna som har genomförts är att skapa nätverk, arrangera utbildning och seminarie (SOTIS och Tobaksfri skoltid), inventera det tobaksförebyggande arbetet i kommunerna samt arbete med förankring och implementering av metoden Tobaksfri duo i kommunerna och skolorna. Den utökade insatsen i Uppsala län under året som gått har inneburit ett större kontaktnät, nya arbetsuppgifter samt ett bredare grepp i det tobaksförebyggande arbetet. Kommunsatsning inom Västernorrland Under 2010 har länsstyrelsen i Västernorrland beviljats specifika medel från Statens folkhälsoinstitut för att vidareutveckla och driva det tobaksförebyggande arbetet i länet. Länsstyrelsen har beviljats totalt kronor. Medlen har finansierat en tjänst på ca 30 procent av en heltid samt de aktiviteter som genomförts inom projektet. Målsättningen med projektet har varit att stimulera, utveckla och samordna det tobaksförebyggande arbete som pågår i länets kommuner. Målområdena för satsningen i länet har främst varit barn och ungdomar samt uppföljning av rökfri arbetstid. Projektet har genomförts i nära samarbete med länets kommuner. Regelbundna nätverksträffar har varit utgångspunkten för planering av aktiviteter och erfarenhetsutbyte. Utöver dessa träffar har länsstyrelsen i hög utsträckning varit ute i vissa av länets kommuner och arbetat kring specifika aktiviteter. Arbetet har resulterat i en ökning av tobaksförebyggande aktiviteter i länet samt skapat förutsättningar för kommunerna att utveckla ett strategiskt tobaksförebyggande arbete. Kommunsatsning inom Södermanland Genom att kartlägga de nio kommunernas tobaksförebyggande arbete och utbilda en resursperson i länet lyfts tobaksfrågan. Med hjälp av en enkät skapades en bild av hur det ser ut i länet och inom vilka områden det önskades mera kunskap. Stora kunskapsluckor finns vad gäller tillsyn men däremot finns det ett stort intresse för att arbeta med tobaksförebyggande insatser bland barn och ungdomar. Det senare togs det tillvara på och barn och ungdomar har varit i fokus under denna satsning. Genom detta fokus ökade engagemanget för frågan och en mera omfattande utbildningsdag erbjöds där det deltog många engagerade åhörare. Denna dag gav känslan av att det fanns mycket att arbeta med, engagemanget fanns där men mandat saknades och likaså drivet hos nyckelpersoner. För att kunna arbeta med en fråga som tobak, är det av stor vikt att ha personer som brinner för och har mandatet att arbeta med frågan, för att leda arbetet framåt. Kommunsatsning inom VG-regionen Länsstyrelsen initierade ett tobaksprojekt hösten 2009 där 11 kommuner ingick. Syftet med detta projekt har varit att förstärka den satsningen och ge samordnarna fördjupade kunskaper inom tobaksområdet. Tre personer från Borås, Lilla Edet och Trollhättan fick möjlighet att delta i Folkhälsoinstitutets utbildningsserie för resurspersoner. Samordnarna är nu värdefulla resurser och kunskapsbärare i länets fortsatta utveckling inom tobaksområdet. De deltar aktivt i det drogförebyggande samordnarnätverket som är ett gemensamt forum för ANDT frågor. Ett utbildningsbehov som identifierades var att ge elevhälsopersonal verktyg och stöd i sitt tobaksarbete. SOTIS (Samtal Om Tobak I Skolan) utbildningar genomfördes på fyra orter i länet. I utvärderingen tycker skolsköterskorna att detta var ett konkret verktyg som man kan börja använda direkt i verksamheten. Skolorna fick även stöd i policyarbete och informationsmaterial. En MI utbildning (Motiverande samtal) med fokus på tobak genomfördes för personal inom socialtjänst och fritid.

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Tobak Rapportförfattare Carlzén Katarina 2010 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Bakgrund...

Läs mer

Nationellt tobaksarbete

Nationellt tobaksarbete Nationellt tobaksarbete Cecilia Birgersson Utredare tobaksprevention 2011-04-05 Sid 1 Konsekvenser Nikotin är en drog med snabb tillvänjning som ger ett starkt beroende i klass med heroin Tobaksrökningen

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete 1 Denna broschyr är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i rapporten Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet.

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del ANDT-samordningen på länsstyrelsen 2 (192) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över detaljhandel

Läs mer

Checklista för konventionen om barnets rättigheter

Checklista för konventionen om barnets rättigheter Print Form Checklista för konventionen om barnets rättigheter Varje beslut som rör barn och ungdomar ska föregås av en bedömning om barns rättigheter tillvaratagits i enlighet med FN:s konvention om barnets

Läs mer

SMÅKOMMUNPROJEKTET BD & AC-LÄN 2012-2014 FRAMGÅNGSRIKT PREVENTIONSARBETE I SMÅ KOMMUNER

SMÅKOMMUNPROJEKTET BD & AC-LÄN 2012-2014 FRAMGÅNGSRIKT PREVENTIONSARBETE I SMÅ KOMMUNER FRAMGÅNGSRIKT PREVENTIONSARBETE I SMÅ KOMMUNER VÄSTERBOTTEN: NORSJÖ SORSELE MALÅ NORRBOTTEN: ARVIDSJAUR ARJEPLOG i samarbete med Polismyndigheterna och Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten Konferens

Läs mer

Ännu bättre cancervård enkätrapport om. Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården

Ännu bättre cancervård enkätrapport om. Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården Ännu bättre cancervård enkätrapport om Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården Ledningens roll och koll Tobaksavvänjning i hälsooch sjukvården ledningens roll och koll Resultat från enkätkartläggning

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014

Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014 Lokalt och regionalt utvecklingsstöd vem ska samverka och kring vad? Elite Grand Hotel Norrköping 11 april 2014 Vilka utmaningar står kommunerna och landstingen inför? Hög inströmning av barn svårt att

Läs mer

Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010. Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget

Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010. Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010 Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget 2009-2010 Titel: Utgiven av: Författare: Metodutveckling tobakstillsyn

Läs mer

Ensamkommande barn Lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Läns- och regionförbundsträff 18 mars 2014

Ensamkommande barn Lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Läns- och regionförbundsträff 18 mars 2014 Ensamkommande barn Lokalt och regionalt utvecklingsstöd Läns- och regionförbundsträff 18 mars 2014 Projektets uppdrag Stödja lokalt och regionalt utvecklingsarbete Sprida exempel på regionalt arbete/samverkan

Läs mer

Tobaksförebyggande arbete i VB. * Tobaksfri Duo och Smart Ungdom * Salut * Tobaksfri gymnasieskola * Handslag tobaksfri uppväxt

Tobaksförebyggande arbete i VB. * Tobaksfri Duo och Smart Ungdom * Salut * Tobaksfri gymnasieskola * Handslag tobaksfri uppväxt Tobaksförebyggande arbete i VB * Tobaksfri Duo och Smart Ungdom * Salut * Tobaksfri gymnasieskola * Handslag tobaksfri uppväxt Styrdokument och lagstiftning Tobakslagen (1993:581) = en skyddslag Nationella

Läs mer

Resurspersoner och stimulansbidrag för en kraftsamling av arbetet med tobaksavvänjning i landstingen.

Resurspersoner och stimulansbidrag för en kraftsamling av arbetet med tobaksavvänjning i landstingen. Resurspersoner och stimulansbidrag för en kraftsamling av arbetet med tobaksavvänjning i landstingen. Inom Nationella tobaksuppdraget fick landstingen möjlighet att under både 2009 och 2010 söka stimulansmedel

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Att tänka efter före bedömning av förändringsberedskap vid lokalt preventionsarbete. Mats Anderberg

Att tänka efter före bedömning av förändringsberedskap vid lokalt preventionsarbete. Mats Anderberg Att tänka efter före bedömning av förändringsberedskap vid lokalt preventionsarbete Mats Anderberg Bakgrund Svårigheter att implementera kunskapsbaserade ANDTstrategier och -insatser på lokal nivå Kontextuella

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Tobaksfri gymnasieskola

Tobaksfri gymnasieskola Tobaksfri gymnasieskola Ett samverkansprojekt mellan A Non Smoking Generation, Landstinget Kronoberg, Länsstyrelsen i Kronoberg, Järfälla kommun och Gotland kommun. Rapport över genomfört projekt 2011-01-28

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Bilaga 1: Resultat från Previas undersökning i Stockholms län. Använder du snus eller tuggtobak? Pressmeddelande 15 juli

Bilaga 1: Resultat från Previas undersökning i Stockholms län. Använder du snus eller tuggtobak? Pressmeddelande 15 juli Pressmeddelande 15 juli Var fjärde anställd man i Stockholms län snusar Hela 23 procent av de manliga anställda i Stockholms län snusar. Bland de kvinnliga anställda snusar 4 procent. Fler än en av tio

Läs mer

Tobaksavvänjning sparar liv och pengar

Tobaksavvänjning sparar liv och pengar Tobaksavvänjning sparar liv och pengar Tobaksbruket är i dag den största enskilda orsaken till sjukdom, lidande och förtida död i vårt land. Sjutton procent av den vuxna befolkningen röker dagligen och

Läs mer

Barbro Holm Ivarsson, Psykologer mot Tobak, 2011-01-24

Barbro Holm Ivarsson, Psykologer mot Tobak, 2011-01-24 Barbro Holm Ivarsson, Psykologer mot Tobak, 2011-01-24 Slutrapport Nationella Tobaksuppdraget Nationell utbildningsinsats för att stimulera socialsekreterare att motivera klienter att sluta röka med hjälp

Läs mer

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2008

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2008 Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2008 Bakgrund Åtvidabergs kommun tilldelades statligt bidrag för att anställa en drogsamordnare. Samordnaren påbörjade sitt arbete den 15

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne 2008-09-15 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Samverkansprojekt Stenungsund och Tjörns kommun 2009-2010 Carina Johansson Projektledare 1 Sammanfattning Tobaksprojektet i Stenungsund och Tjörns kommuner har varit ett brett

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

TOBAKSFRI SKOLTID. Örebro oktober 2014. Niklas Odén Fristående sakkunnig ANDT och skolan som främjande och förebyggande arena

TOBAKSFRI SKOLTID. Örebro oktober 2014. Niklas Odén Fristående sakkunnig ANDT och skolan som främjande och förebyggande arena TOBAKSFRI SKOLTID Örebro oktober 2014 Niklas Odén Fristående sakkunnig ANDT och skolan som främjande och förebyggande arena Skolan kan göra skillnad Näst efter hemmet är skolan den miljö som påverkar barnsoch

Läs mer

BILAGA 1. Rökfri arbetstid. rapport enkätundersökning 2012-04-01

BILAGA 1. Rökfri arbetstid. rapport enkätundersökning 2012-04-01 BILAGA 1 Rökfri arbetstid rapport enkätundersökning 2012-04-01 Rökfri arbetstid Policybeslut för rökfri arbetstid är ett led i kommunernas, landstingens och de fackliga organisationernas gemensamma strävan

Läs mer

Det finns inga trollspön men det finns bra arbetssätt

Det finns inga trollspön men det finns bra arbetssätt Bild 1 Hur kan vi nå en tobaksfri skoltid? Evidensbaserade metoder och goda exempel maria.nilsson@epiph.umu.se www.psykologermottobak.se Bild 2 Det finns inga trollspön men det finns bra arbetssätt Men

Läs mer

Självskadeprojektet för VGR och Örebro

Självskadeprojektet för VGR och Örebro Självskadeprojektet för VGR och Örebro Projektansvarig Lise-Lotte Risö Bergerlind Projektledare Jerry Bergström VGR-Noden Bakgrund I en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum BRÅ- och Folkhälsorådet 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret Måndag 18 oktober 2010 kl. 10:00-12:00 Beslutande Monica Olsson (s) Dick Lindkvist

Läs mer

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun 1 (9) Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun Fastställd av referensgruppen, våren 2012 2 (9) Vision Vår vision En tobaksfri framtid i Mörbylånga kommun innebär att ingen av kommande generationer

Läs mer

Diabetesvård i Västerbotten

Diabetesvård i Västerbotten Diabetesvård i Västerbotten Herbert Sandström Distr. Läk. Doc Allmänmedicin Enheten för Allmänmedicin. VLL/Umeå Universitet Hur kan ÖJ bidra till att utveckla och förbättra diabetesvården? Exempel från

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013 1/5 PM Datum Dnr Mottagare 2014-12-05 586-14 Länsstyrelserna Handläggare Direkt Stig Thörnqvist 010-698 62 65 Avdelningen för Fiskförvaltning stig.thornqvist@havochvatten.se Länsstyrelsernas redovisning

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Hur kan man införa rökfri arbetstid och har det någon effekt?

Hur kan man införa rökfri arbetstid och har det någon effekt? Hur kan man införa rökfri arbetstid och har det någon effekt? Cecilia Birgersson Utredare Statens folkhälsoinstitut 2012-11-08 Sid 1 Som arbetsgivare kan man göra skillnad! Cirka 18/dag dör av rökning

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Kartläggning av tobaksvanor och tobakspreventivt arbete i Västernorrland

Kartläggning av tobaksvanor och tobakspreventivt arbete i Västernorrland Kartläggning av tobaksvanor och tobakspreventivt arbete i Västernorrland 2009 Fotograf: Anna Ode Förord Trots en gynnsam utveckling med minskat antal rökare är fortfarande tobaksbruket en orsak till mycket

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Frågorna i denna enkät avser länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen under 2014. Syftet med enkäten är att fånga upp länsstyrelsernas arbete

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

Samhällskommunikatörer på modersmål

Samhällskommunikatörer på modersmål Projektplan 1(12) Samhällskommunikatörer på modersmål 1. Bakgrund Den 1 december 2010 trädde en ny lag gällande samhällsorientering för nyanlända i kraft (2010:197), vilken ger kommunerna ansvaret för

Läs mer

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN KUNSKAPSBASERAD KOMMUNAL UNGDOMSPOLITIK BUDGETÅRET 2011 UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik BUDGETÅRET 2011

Läs mer

Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens

Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens Bilaga 5. Iakttagelser om personal och kompetens RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar R I K S R E V I S I O N E N 1 B I L A G A 5. I A K

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Robertsfors folkhälsopolitiskt program

Robertsfors folkhälsopolitiskt program Robertsfors folkhälsopolitiskt program 2014-2016 Innehåll 1. Varför behövs ett folkhälsopolitiskt program... 1 2. Hållbar utveckling och folkhälsa... 1 3. Vilket är målet för folkhälsoarbete i Sverige

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun

Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Prevention mot DROGER och ALKOHOL i Kramfors kommun Regeringen Nationell handlingsplan för att förebygga ALKOHOLSKADOR Nationell handlingsplan mot NARKOTIKA Minska sociala, fysiska och psykiska skador

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Slutrapport samverkansprojekt TUM

Slutrapport samverkansprojekt TUM Slutrapport samverkansprojekt TUM Tobaksprevention på Ungdomsmottagningen/Ungdomshälsan Karin Björkman, Extern utvärderare Katarina Björklund, Landstinget i Östergötland Maria Elgstrand, Landstinget i

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Det är dags nu! Vill du veta mer och/eller engagera dig i opinionsbildningen, kontakta:

Det är dags nu! Vill du veta mer och/eller engagera dig i opinionsbildningen, kontakta: Vill du veta mer och/eller engagera dig i opinionsbildningen, kontakta: Göran Boëthius, boethius@tobaksfakta.se Ordförande, Tobaksfakta oberoende tankesmedja Projektledare för det nationella opinionsbildningsarbetet

Läs mer

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö

Barn i familjer med missbruk. Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Barn i familjer med missbruk Insatser till stöd för barn i en otrygg familjemiljö Stöd till utsatta barn och ungdomar Förord av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson De flesta barnen i vårt land

Läs mer

Boka tid med oss för att skaffa hälsosammare vanor. Slutrapport samverkansprojekt TUM. Tobaksprevention på Ungdomsmottagningen/Ungdomshälsan

Boka tid med oss för att skaffa hälsosammare vanor. Slutrapport samverkansprojekt TUM. Tobaksprevention på Ungdomsmottagningen/Ungdomshälsan Slutrapport samverkansprojekt TUM Tobaksprevention på Ungdomsmottagningen/Ungdomshälsan Folkhälsocentrum Linköping april 2011 Karin Björkman Katarina Björklund Maria Elgstrand Boka tid med oss för att

Läs mer

Hur vet man att man är på rätt väg? Folkhälsorådet Skellefteå 17 juni 2009

Hur vet man att man är på rätt väg? Folkhälsorådet Skellefteå 17 juni 2009 Hur vet man att man är på rätt väg? Folkhälsorådet Skellefteå 17 juni 2009 Lars Weinehall Professor i allmänmedicin och epidemiologi Till och med 2008 8000 7367 N=119 963 6000 5478 6410 6666 6946 6280

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Autism- och Aspergerförbundets undersökning om skolan. Genomförd våren 2013

Autism- och Aspergerförbundets undersökning om skolan. Genomförd våren 2013 Autism- och Aspergerförbundets undersökning om Genomförd våren 2013 Om Exquiro bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska tjänster, bland annat olika typer av marknads- och opinionsundersökningar,

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Enkla råd/tobak. Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län

Enkla råd/tobak. Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län Enkla råd/tobak Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Läs mer

Resurser till tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland 2013

Resurser till tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland 2013 Resurser till tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland 213 Folkhälsocentrum Linköping augusti 213 Ann-Charlotte Everskog Katarina Åsberg Maria Elgstrand www.lio.se/fhc Resurser till tobaksavva

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se. Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se. Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se

Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se. Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se. Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se Coompanion Skaraborg skaraborg@coompanion.se Coompanion Fyrbodal fyrbodal@coompanion.se

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Folkhälsoplan 2014-2015

Folkhälsoplan 2014-2015 Folkhälsoplan 2014-2015 Antagen av folkhälsorådet den 26 februari 2014, 5 Inledning En av de stora strategiska utmaningar som Sverige står inför är att stimulera en god hälsa på lika villkor. Folkhälsoarbete

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Nordanstigs Kommun. Lena Linné 2005 06 20

Nordanstigs Kommun. Lena Linné 2005 06 20 ÖVERGRIPANDE PLAN FÖR TOBAKSARBETE Nordanstigs Kommun 1 Nordanstigs kommun har valt att fokusera på tre av målen för folkhälsan i sitt folkhälsoarbete. Mål 9 Ökad fysisk aktivitet. Mål 10 Goda matvanor

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar Upphandling Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-09-17.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-09-17. Kallelse/underrättelse Sida 2014-09-11 1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2014-09-17. Plats: Lilla sammanträdesrummet, kommunkontoret, Malung Tid: 08:00 Ersättarna

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer