Satsning på kommunal mobilisering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Satsning på kommunal mobilisering"

Transkript

1 Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21 länsstyrelser som sökte och beviljades medel. Nedan finns en sammanfattning av vad respektive resursperson genomförde under sitt uppdrag Inrapporterat av resurspersoner för kommunalt tobaksförebyggande arbete Kommunsatsning inom Västmanland Satsningen syftade till att stödja det kommunala tobaksförebyggande arbetet genom att stimulera en lokal mobilisering och ökad kunskapsnivå inom området. Målet för projektet har varit att utföra en inventering av Västmanlands läns kommuners tobaksförebyggande arbete, arrangera en utbildning för att öka kunskapen inom länet i tobaksprevention samt att återrapportera till Folkhälsoinstitutet. Det huvudsakliga resultatet är att det händer föga inom tobakspreventiva området i samtliga kommuner. Kommunerna saknar strategiskt långsiktigt arbete och någon med uttalat ansvar för tobaksförebyggande arbete utöver tillsyn. Tobaksfrågan prioriteras av olika skäl varken politiskt eller ute i verksamheterna eller på länsstyrelsen. Kommunsatsning inom Gävleborg Länsstyrelsen i Gävleborg valde att under 2010 arbeta med tobakspolitiska delmålet tre dvs. förstärka det tobaksförebyggande arbetet bland grupper som röker allra mest, d.v.s. socialt och ekonomiskt utsatta personer, särskilt bland invandrargrupper. I Gävleborgs län har landstinget under åren drivit projektet Minskat tobaksbruk bland ungdomar i Gävleborgs län, och länsstyrelsen valde därför denna inriktning som ett komplement till landstingets tobaksprojekt. Samarbete har skett i nätverk med bland annat Göteborgs stad som sedan flera år arbetat med tobak och invandrargrupper. Det har visat sig att vissa invandrargrupper i Sverige röker mer än andra, vilket bidrar till att skapa ojämlikhet i hälsa. Kommunernas utbildning i svenska för invandrare, SFI, blev därför en viktig arena för vårt tobakspreventiva arbete och gav möjlighet att nå invandrargrupper via skolledare och lärare på SFI. Vårt arbete 2010 blev inriktat på att främst anordna seminarier och sprida framtaget utbildningsmaterial till SFI och Yrkes-SFI. Även andra aktiviteter har skett, såsom seminarium på temat Tobak eller Hälsa på konferensen Förebygg i Gävleborg. Har även bjudit in Socialtjänsten till utbildning i Motiverande samtal kring tobak för att på så sätt nå socialt och ekonomiskt utsatta personer. Allt arbete har skett i nära samverkan med länets samordnare för ANDT-frågor och genom deltagande i de nätverksträffar som samordnas av denna, såsom med landstingets samhällsmedicinska enhet. Kommunsatsning inom Kalmar Kalmar läns resursperson har arbetat med att vara en resurs för länets alla kommuner och sprida kunskap. De insatser som gjordes har ökat kunskapen inom tobak samt inspirerat till att jobba förebyggande med tobaksfrågan. Alla insatser har genomförts genom föreläsningar och utbildningar, dels hos folkhälsoråd inom kommunerna och dels genom utbildningsdagar och konferens. De resultat som mätts genom utvärderingar har varit mycket positiva och många uppger att de vill lära sig mera. En negativ upplevelse har varit att där det inte funnits en driven folkhälsosamordnare/drogsamordnare i kommunerna har det varit svårt att få komma på besök, svårt att få folk att komma till möten och i de kommunerna pågår heller inga arbeten kring frågan. Slutsatsen blir att det behövs en uttalad person i varje kommun som har ansvaret att jobba förebyggande med tobaksfrågan samt att kunskapen kring tobak behöver fyllas på hela tiden.

2 Kommunsatsning inom Jönköping Syfte var att kartlägga tobaksförebyggande arbete i kommuner och genomföra utbildningar inom området skola, tillsyn och avvänjning/rökfri arbetstid. Genomförda aktiviteter är kartläggning av 11 kommuner (totalt 13) och rapportsammanställning. Medverkan vid skolkonferens om tobaksfri duo. Utbildningar för skolpersonal i breda skolprogram. Tillsynsutbildning för kommunala handläggare och polismyndigheten i samverkan med Kronobergs län, tidningsartikel om tobaksförsäljning till underåriga. Tobaksfrågan har också lyfts inom befintliga nätverk för förebyggande arbete Resultat är att det tobakspreventiva arbetet har aktualiserats och t.ex. efterfrågas tobaksfri duo. Vi upplever också att frekvensen av tobakstillsyn har ökat. Kommunsatsning inom Värmland Målet med satsningen var att få ut information i kommunerna genom att närvara vid informationsspridningen och ge stöd i de olika implementeringsfaserna i de fyra delmål som Folkhälsoinstitutet har att arbeta mot. Likaså skulle resurspersonen delta vid alla arrangerade träffar mellan Folkhälsoinstitutet och kommunala resurspersonerna för att ge en aktuell bild av arbetat tillbaka till kommunerna. Målet var att arbeta med en bred kartläggning av de 16 kommuner som Värmland består av. Utifrån vad den kartläggningen gav så skulle en regional tobaksutbildning/föreläsning arrangeras. Rapporten Tobaksfri kommun har varit ett viktigt instrument att ta till då kommunbesöken genomfördes. Utifrån det nätverksskapande som uppstår under året så skulle kommunernas intresse och nivå på eget arbeta få styra resurspersonens arbeta ut mot kommunerna. Kommunsatsning inom Dalarna Kontakten med kommunerna inriktades mot kommunala chefer och ledande politiker. Resurspersonen skickade önskemål till dessa målgrupper om att få informera om nationella tobaksuppdraget, lokal tobaksstatistik och tobakspreventiva metoder. Först under hösten gavs tillfälle att besöka sju kommuner. Regionala konferensen Tobaksförebyggande kommun En investering i hälsa och ekonomi genomfördes i november med Statens Folkhälsoinstitut och A Non Smoking Generation som medarrangörer. Knappt 60 personer fick information och kunskap om tobak och hur de genom olika aktiviteter kan arbeta för att minska tobaksbruket. Målgrupperna för konferensen var beslutsfattare, politiker och chefer, samt främst kommunala yrkesgrupper och elever som på olika sätt berörs av tobaksfrågan. Även elever fanns bland deltagarna. Utvärderingen visade att många insåg att tobakspreventivt arbete är viktigt och att programmets blandning med föreläsningar och valbara seminarier med möjlighet till dialog upplevdes positivt. Att ange vad projektet lett till är svårt att redovisa, men förhoppningsvis kommer det att leda till att tobaksfrågan kommer att prioriteras högre. En personlig reflektion från resurspersonen är att tobakskonferensen kan ses som ett nysått frö som börjat gro och att det tobaksförebyggande arbetet sedan behöver näring och rätt miljö för att blomma. Det innebär med andra ord att projektet skulle ha behövt vara längre. Resurspersonen som under konferenserna fick värdefulla kontakter med kommunerna. Kommunsatsning inom Gotland Projektets syfte var att utvärdera Hälso- och sjukvårdsförvaltningens och Socialförvaltningens effekter

3 av Region Gotlands övergripande tobakspolicy. Region Gotland skiljer sig från de övriga länen genom att även vara kommun. Projektet bestod av en styrgrupp, en referensgrupp och en projektledare. Förvaltningarnas medarbetare besvarade en enkät som låg till grund för utvärderingen. Resultatet visade bland annat att andelen medarbetare som röker och snusar har minskat sedan tobakspolicyns införande, men att den rökfria arbetstiden inte hade påverkats. Resultatet presenterades för beslutsfattare inom kommunen och övriga organisationer på Gotland. Utvärderingen gav verksamheterna, nämnderna och koncernen underlag till att vidareutveckla det tobaksförebyggande arbetet. Ett exempel på effekter av projektet är en satsning på brukare inom Socialförvaltningen, för att påverka både deras och medarbetares hälsa. Kommunsatsning inom Stockholms län Målen med satsningen var flera: dels att åter föra upp tobaksfrågan på agendan så att diskussioner kom igång och det preventiva arbetet åter tog fart, dels att inventera vilka möjligheter och behov som finns för att kunna utveckla det tobakspreventiva arbetet riktat till barn och unga. Kommunernas situation när det gäller tobaksfrågan kartlades genom att 15 av länets 26 kommuner besöktes, där Stockholms kommun fick besök i tre stadsdelar. Frågor som diskuterades med kommunerna gällde möjligheter och utmaningar för att utveckla det tobakspreventiva arbetet. I början av hösten genomfördes ett möte med 15 representanter från organisationer som arbetar med tobaksfrågan regionalt i Stockholms län för att få en bild av hur deras arbeten ser ut och för att inspirera till möjligheter att utveckla samarbeten. Med insamlad information som underlag genomförde Länsstyrelsen därefter en tvådagarskonferens för och med ett 50-tal personer såsom preventionssamordnare, fältassistenter, skolpersonal, politiker med flera. Konferensen fokuserade på barn och unga samt tobaksdebut. Skolans och föräldrarnas roll var teman. De frågor som kommunerna väckt togs upp i presentationerna och gruppdiskussionerna. Konferensen uppskattades av deltagarna. Under den tobaksfria veckan fokuserade media på tobaksfrågorna. I flera av länets kommuner påbörjades därefter planeringen inför ett mer intensivt tobaksförebyggande arbete framöver. Kommunsatsning inom Skåne Länsstyrelsen skapar förutsättningar för god etablering för nyanlända flyktingar och andra invandrare. Ohälsa är ett konstaterat avgörande hinder för etablering och delaktighet. Länsstyrelsens ståndpunkt är att tillgång till kunskap och information om hälsa, anpassad utifrån kulturell och etnisk bakgrund, är en rättighetsfråga. Med intention att säkerställa att nyanlända flyktingar får kvalitetssäkrad information och utbildning om samhälls- och hälsofrågor på modersmålet på lika villkor och avsett var man bor i länet, har länsstyrelsen tillsammans med olika aktörer i länet utvecklat och kvalitetssäkrat verksamheten Samhälls- och hälsokommunikatörer (SHK). Ett av de drygt 30 teman som SHK erbjuder är information och dialog om är Tobak och rökning. Länsstyrelsen har beviljats projektmedel inom ramen för det Nationella tobaksuppdraget i syfte att utveckla temat rökning. Med hjälp av SHK har fokusgrupper genomförts med deltagare från fem olika språkgrupper. Genom fokusgrupperna har värdefull information samlats in om nyanländas förhållande till rökning och tobak, vilken information de har och vad de och vad de efterfrågar, svårigheter och möjligheter när det gäller att sluta röka. Insamlat material används i pågående revidering av temat om tobak och rökning så att det kan anpassas i förhållande till olika etniska målgrupper. Det har också väckt viktiga frågor om

4 metoder och hur samverkan ska ske med berörda aktörer, ett utvecklingsarbete som fortsätter även efter projektavslut. Kommunsatsning inom Norrbotten Målet och syftet här har varit att stimulera till lokal mobilisering och öka kunskapen inom det tobaksförebyggande arbetet. I Norrbotten har under året Tobaksfri duo startat upp. Här har i stora drag det arbetssätt som grundlagts i Västerbotten använts, men vissa anpassningar har gjorts här. Denna metod är väl prövad i Västerbotten och signalerar att det är ett sätt att arbeta preventivt framöver. Implementeringen av arbetet med tobaksfri arbetstid ser ut att ha lyckats ganska bra då flera kommuner visat intresse för detta. Tre kommuner har/ ska starta rökfri arbetstid. Om detta lyckas så får man ett långsiktigt resultat. Information, råd och stöd har pågått under året både i nätverk och enskilt. Ett års projekttid är dock alldeles för kort för att kunna visa några säkerställda resultat. Om inte tobaksfrågorna drivits tidigare både av samordnare i kommunerna och av projektet förstärkt tobakstillsyn så hade nog effekterna varit ännu mindre synliga. För att få en bättre förståelse mellan myndigheter och bransch så har ofta diskussion om att hitta bra arbetssätt kommit upp. Förslag att använda en liknande metod som Ansvarsfull alkoholservering finns, det skulle då kanske bli Ansvarsfull tobaksförsäljning. Många unga börjar fortfarande använda tobak så arbetet får inte avstanna, arbetet måste fortsätta inom alla områden. Samverkan är ett nyckelord i dessa sammanhang, med god samverkan kommer vi längre. Kommunsatsning inom Västerbotten Länsstyrelserna fick i uppdrag att mobilisera kommuner samt öka kunskap & medvetenhet i tobaksförebyggande arbete. Västerbottens län utsåg 8 pilotkommuner för förstärkt tobaksarbete; Dorotea, Sorsele, Vilhelmina, Lycksele, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå & Umeå. Som projekt/styrgrupp bildades Tobaksnätverket Västerbotten (representanter för Länsstyrelse, Landsting & Umeå kommun) för bred samverkan, helhetssyn, planering och genomförande. Kartläggning/inventering av nuläget i tobaksfrågan i länets 15 kommuner genomfördes. Konferens för pilotkommunerna, regional konferens för hela länet och MI-utbildning om tobak anordnades. Dialog och besök i alla pilotkommuner kom till stånd och behovsanpassade utbildningar/insatser planerades och genomfördes. Barn och unga, skola/fritid, tobaksfria förebilder och tobaksfritt ledarskap, Tobaksfri Duo, tobakstillsyn som förebyggande och tobaksfri arbetstid har varit prioriterade teman. Gemensam vision/målbild för länet var; Tillsammans för tobaksfri framtid har skapats och debattartikel på samma tema publicerats i lokaltidningar. Målsättning; tobaksförebyggande arbete med helhetssyn och hälsofrämjande perspektiv, utgående från barn och unga, skola/fritid/kommundel/närområde - där alla insatser hänger ihop och samverkar för tobaksfrihet. Sammantaget har satsningen resulterat i ökad fokus, prioritet och mandat i tobaksförebyggande arbete. Viktiga processer har startat vilket ytterligare stärkt framtida tobaksarbete i länet. Kommunsatsning inom Örebro län Länsstyrelsen i Örebro anlitade en resursperson (RP) på 30 procentig tjänst. Plan: Utbildning för resursperson, regional utbildning, kommunala besök och kartläggning över kommunernas tobaksförebyggande arbete Resultat: I april anordnades en regional utbildningsdag. Länsstyrelsen var en av arrangörerna tillsammans med Landstinget. Ca 100 personer deltog.

5 Kommunala besök: Tobaksfritt arbetsliv möten med kommunernas personalchefer. RP mötte kommunernas personalchefer för information och inventering av nuläget i länet. SKL:s enkät användes. På personalchefsmöte i september återrapporterades resultatet av enkäten. Resultatet visade att hälften av kommunerna har infört rökfri/tobaksfri arbetstid. På personalchefsmötet var det en mycket bra dialog omkring svårigheter och möjligheter. Många processer pågår men man är väl medveten om att arbetet behöver tid. Tobaksprevention i skolan: Ett informationsmöte i juni med länets folkhälsoarbetare (folkhälso samordnare/strateger/pedagoger) inledde kommunbesöken. Efter sommaren har folkhälsoarbetarna fått besök i sina kommuner. De har då redogjort för vilket tobakspreventivt arbete som bedrivs i kommunerna. De har sedan skriftligt svarat på en länsenkät och på Folkhälsoinstitutets enkät. De har också i förekommande fall sänt policyplaner, rapporter och dokument med anknytning till tobaksfrågan. Nu finns en kartläggning att använda i ett fortsatt tobakspreventivt arbete. Kommunsatsning inom Östergötland Länsstyrelsen har erhållit medel för att utveckla, förstärka och intensifiera det tobaksförebyggande arbete som pågår i länet. Länsstyrelsen har inom ramen för projektet genomfört en kartläggning av det tobaksförebyggande arbetet i samtliga länets kommuner. Denna har även omfattat en uppföljning av tidigare kartläggning inom området. Utifrån detta har genomförts hearingar i samtliga kommuner. Vid dessa hearingar har framkommit att brister som främst handlar om frånvaro av aktuell och övergripande policy. Detta gäller även inom skolans område, där rökfria skolgårdar och tillsyn av dessa behöver förstärkas. Inom skolan pågår i flera kommuner ett arbete med att ta fram policys kring tobak. Vidare har framkommit att kommunens arbete gentemot de grupper som röker mest är obefintligt. De flesta kommuner har policy kring rökfri arbetstid, som även inkluderar olika former av stöd till personalen. Utöver kartläggning och hearingar har utbildning genomförts riktat till skolan. Sammanfattningsvis kan konstateras att kommunerna insatser inom området fortfarande uppvisar klara brister, även om det finns undantag och positiva exempel inom olika delar. Att tobaksfrågan lyfts aktivt har ökat förutsättningarna för kommunerna att arbeta vidare. Kommunsatsning inom Uppsala Syftet med insatsen i Uppsala län var att stärka det tobaksförebyggande arbetet riktat till unga. De tilldelade medlen avsåg stödja det tobaksförebyggande arbetet och har under året finansierat 25 procent av en heltidstjänst fördelat på två resurspersoner från verksamheten Hälsoäventyret inom Landstinget i Uppsala län. Målen med insatsen var följande: * Inventera behovet i länets kommuner av stöd för det tobaksförebyggande arbetet. * Vara ett stöd för kommunerna i deras tobaksförebyggande arbete. Extra fokus på att undersöka möjligheten av att implementera metoden Tobaksfri duo. * Tillsammans med länssamordnaren bidra till en ökad långsiktighet, samordning och samverkan mellan de olika aktörer som idag arbetar tobaksförebyggande i Uppsala län. Arbetet ska integreras i länets övriga drogförebyggande och hälsofrämjande arbete.

6 Insatsen har fokuserat på målgruppen unga, men även att vara ett extra stöd för de kommunala samordnarna för drogförebyggande frågor. Kommunerna har varit den stora arenan för insatsen. Aktiviteterna som har genomförts är att skapa nätverk, arrangera utbildning och seminarie (SOTIS och Tobaksfri skoltid), inventera det tobaksförebyggande arbetet i kommunerna samt arbete med förankring och implementering av metoden Tobaksfri duo i kommunerna och skolorna. Den utökade insatsen i Uppsala län under året som gått har inneburit ett större kontaktnät, nya arbetsuppgifter samt ett bredare grepp i det tobaksförebyggande arbetet. Kommunsatsning inom Västernorrland Under 2010 har länsstyrelsen i Västernorrland beviljats specifika medel från Statens folkhälsoinstitut för att vidareutveckla och driva det tobaksförebyggande arbetet i länet. Länsstyrelsen har beviljats totalt kronor. Medlen har finansierat en tjänst på ca 30 procent av en heltid samt de aktiviteter som genomförts inom projektet. Målsättningen med projektet har varit att stimulera, utveckla och samordna det tobaksförebyggande arbete som pågår i länets kommuner. Målområdena för satsningen i länet har främst varit barn och ungdomar samt uppföljning av rökfri arbetstid. Projektet har genomförts i nära samarbete med länets kommuner. Regelbundna nätverksträffar har varit utgångspunkten för planering av aktiviteter och erfarenhetsutbyte. Utöver dessa träffar har länsstyrelsen i hög utsträckning varit ute i vissa av länets kommuner och arbetat kring specifika aktiviteter. Arbetet har resulterat i en ökning av tobaksförebyggande aktiviteter i länet samt skapat förutsättningar för kommunerna att utveckla ett strategiskt tobaksförebyggande arbete. Kommunsatsning inom Södermanland Genom att kartlägga de nio kommunernas tobaksförebyggande arbete och utbilda en resursperson i länet lyfts tobaksfrågan. Med hjälp av en enkät skapades en bild av hur det ser ut i länet och inom vilka områden det önskades mera kunskap. Stora kunskapsluckor finns vad gäller tillsyn men däremot finns det ett stort intresse för att arbeta med tobaksförebyggande insatser bland barn och ungdomar. Det senare togs det tillvara på och barn och ungdomar har varit i fokus under denna satsning. Genom detta fokus ökade engagemanget för frågan och en mera omfattande utbildningsdag erbjöds där det deltog många engagerade åhörare. Denna dag gav känslan av att det fanns mycket att arbeta med, engagemanget fanns där men mandat saknades och likaså drivet hos nyckelpersoner. För att kunna arbeta med en fråga som tobak, är det av stor vikt att ha personer som brinner för och har mandatet att arbeta med frågan, för att leda arbetet framåt. Kommunsatsning inom VG-regionen Länsstyrelsen initierade ett tobaksprojekt hösten 2009 där 11 kommuner ingick. Syftet med detta projekt har varit att förstärka den satsningen och ge samordnarna fördjupade kunskaper inom tobaksområdet. Tre personer från Borås, Lilla Edet och Trollhättan fick möjlighet att delta i Folkhälsoinstitutets utbildningsserie för resurspersoner. Samordnarna är nu värdefulla resurser och kunskapsbärare i länets fortsatta utveckling inom tobaksområdet. De deltar aktivt i det drogförebyggande samordnarnätverket som är ett gemensamt forum för ANDT frågor. Ett utbildningsbehov som identifierades var att ge elevhälsopersonal verktyg och stöd i sitt tobaksarbete. SOTIS (Samtal Om Tobak I Skolan) utbildningar genomfördes på fyra orter i länet. I utvärderingen tycker skolsköterskorna att detta var ett konkret verktyg som man kan börja använda direkt i verksamheten. Skolorna fick även stöd i policyarbete och informationsmaterial. En MI utbildning (Motiverande samtal) med fokus på tobak genomfördes för personal inom socialtjänst och fritid.

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Samverkansprojekt Stenungsund och Tjörns kommun 2009-2010 Carina Johansson Projektledare 1 Sammanfattning Tobaksprojektet i Stenungsund och Tjörns kommuner har varit ett brett

Läs mer

En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag. folkhälsoinstitut 2010

En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag. folkhälsoinstitut 2010 En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag till Statens folkhälsoinstitut 2010 2 Innehåll 1. SAMMANFATTNING...6 2. INLEDNING... 12 3. LÄNSSAMORDNINGEN... 17 3.1 Sammanfattning... 17 3.2 Bakgrund...

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Projektet Liv & Rörelse. slutrapport

Projektet Liv & Rörelse. slutrapport Projektet Liv & Rörelse slutrapport Pernilla Isaksson, projektledare April 2009 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 1 1. BAKGRUND TILL PROJEKTSTARTEN... 3 1.1. LÄROPLANENS MÅL... 4 1.1.1. Läroplan för

Läs mer

Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012

Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012 Folkhälsoenheten Sara Maripuu 2011 12 28 Handlingsplan för Hälsofrämjande landsting, 2012 Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010. Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget

Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010. Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010 Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget 2009-2010 Titel: Utgiven av: Författare: Metodutveckling tobakstillsyn

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät,

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Datum 2015-04-27 Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, N2014/1722/ITP Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Diarienummer 14-4576

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011

Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011 Insatser inom ANDT-området Årsrapport 2011 (ANDT-alkohol, narkotika, dopning, tobak) Innehållsförteckning Länsstyrelsens uppdrag Organisation för det ANDT-förebyggande arbetet i Värmland 2011 Samhällsråd

Läs mer

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Dnr N2012/6275/RT Tillväxtverkets uppdrag Att under perioden 2013-2016 bedriva insatser för minst 60 000 000 kronor som förstärker och vidareutvecklar

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer