Integrationsprojekt Uppsala vision Redovisning av projektets andra år september augusti 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Integrationsprojekt Uppsala vision 2030. Redovisning av projektets andra år september 2011- augusti 2012"

Transkript

1 Integrationsprojekt Uppsala vision 2030 Redovisning av projektets andra år september augusti

2 Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala Förord Den föreliggande rapporten visar Integrationsprojekt Uppsala Vision 2030 verksamhet under det andra året. Ett stort tack till alla som bidragit till att detta projekt kan drivas och det med ett mycket bra resultat. Jag vill nämna SIU:s styrelse samt dess föreningar. Jag vill också tacka alla nyanlända familjer och de svenska fadderfamiljerna samt projektets styrgrupp. Alla dessa har bidragit till ett mycket lärorikt och mångkulturellt projekt. Jag vill tacka Allmänna Arvsfonden för deras stöd och finansiering som kunde göra detta projekt möjligt. Uppsala kommuns Introduktionsenhet, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, landstinget i Uppsala län, Arbetsförmedlingen, Volontärbyrån, Röda Korset och ABF har även dessa bidragit till detta lyckade projekt. Amil Sarsour Ordförande SIU Besöksadress: Telefon: Skolgatan 18 org.nr UPPSALA E-post Postgiro:

3 Integrationsprojekt Uppsala vision 2030 Redovisning av projektets andra år, september augusti 2012 Sammanfattning av projektets första år, september augusti 2011 Projektet löper under tre år. Det är uppdelat i fyra etapper. Under det första året genomfördes etapp ett och två samt att etapp tre startades innan årets slut. Projektet har rönt stor uppmärksamhet och intresse. Detta har medfört att trycket på att få delta som fadderfamilj har varit stort. Vi är glada för att vi har fått så stor respons för projektet, men den positiva utvecklingen har medfört mycket större resurskrav än beräknat. Projektet har blivit en succé och det har även blivit känt på nationell nivå. Det har varit representerat på en utställning i Europahuset Europaåret för frivilligarbete på inbjudan av bland annat Ungdomsstyrelsen samt att vi där hållit ett föredrag under rubriken "Integrationsprojekt som fungerar". Från Uppsala kommuns sida har vi rönt uppskattning och intresse. Flera av kommunalråden, från olika partier, har visat sitt stöd och uppskattat vårt projekt och några har deltagit i våra kulturkvällar. Vi har även haft ett gott genomslag i massmedia genom bland annat artiklar och TVinslag. Projektets etapp ett startade i september I november fanns minst 10 svenska fadderfamiljer, fem nyanlända familjer och en förening som satsade helhjärtat på projektet. Den andra etappen startade i mars augusti 2011 med sammanlagt 31 familjer som lämnat en intresseanmälan. För fadderfamiljerna gav vi djupare information om projektet och de fick även möjlighet att ställa frågor innan deltagandet. Det fanns också möjlighet till ytterligare möten med dessa vid behov. Alla familjer har intervjuats och efter detta har man lämnat en intresseanmälan. Via månatliga kulturkvällar har vi en studiecirkel för familjerna. Mellan personer medverkar och där kan folk delta aktivt och med glatt humör oavsett ålder, kön eller etniska bakgrund. En svensk familj, som har långt erfarenhet av studiecirklar, beskrev våra nya metoder så här Projektet har skapat en ny modell för studiecirklar i stället för den traditionella folkbildningsmetoden. Vi är glada över att projektet fått så stor respons för projektet, men den positiva utvecklingen har också medfört ett mycket större resurskrav än beräknat. Varför vi startade projektet och vad vi ville åstadkomma De flesta nyanlända invandrare befinner sig i utanförskap och arbetslöshet. De har inte fått chansen att träffa andra i samhället. Det flesta äldre invandrare har aldrig haft kontakt med svenska familjer. I skolan har barnen goda möjligheter att träffas men efter skoldagens slut hamnar de igen i en ny segregationscirkel. Barnfamiljerna har inte kontakt med varandra. Utomhusmiljön är dålig i invandrartäta bostadsområden. Många invandrare med hög utbildning och erfarenhet från hemlandet är arbetslösa eller har ett jobb som inte motsvarar deras utbildning. 3

4 Det finns många goda krafter hos invandrarfamiljerna som inte utnyttjas. Sverige har gått miste om många goda resurser under flera decennier. Projektet syftar till att bryta den onda cirkeln. Vi vill visa att integration är en ömsesidig process som sker i mötet mellan människor med olika bakgrund. Möten som ska präglas av ömsesidig respekt för allas lika värde oavsett likheter och olikheter. Integration är en fråga om demokrati och mänskliga rättigheter och om respekt och förståelse. Målet med projektet är även: att ge stöd till de nya svenskarna i deras etablering i det svenska samhället att få en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar och som alla, oavsett bakgrund, ska vara delaktiga i och ansvariga för att skapa en plattform för samtal över kulturella gränser att verka för att alla ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter, oavsett etnisk och kulturell bakgrund att skapa ökad förståelse i det svenska samhället för värdet med möten mellan människor och kulturer att skapa ett kunskapsforum för kulturutbyte att verka för att invandrarföreningar mer aktivt och djupare deltar i integrationsprocessen i samhället, tillsammans med enskilda individer samt kommunen och andra offentliga verksamheter. Projektets andra år Genomförande av andra året, september augusti 2012 Hur målen har uppnåtts För att nå målen organiserades arbetet enligt projektbeskrivningen. För att fortsätta med den tredje etappen behövde projektet fler svenska fadderfamiljer och nyanlända familjer. Tanken var att utöka projektet med 20 familjer till. Att fortsätta med ett sådant projekt kan innebära olika förväntningar och även att oplanerade händelser inträffar som påverkar de ingående familjernas situation. Samtidigt ville vi vara säkra på att vi kan gå in i den fjärde etappen som planerat. Som i tidigare etapper gav vi fadderfamiljerna en djupare information om projektet och möjligheter att ställa frågor innan deltagandet. Det fanns också möjlighet till ytterligare möten vid behov. Alla familjer har sedan lämnat en intresseanmälan. Antalet föreningar som medverkar i projektet är nu tio. Antalet fadderfamiljer och nyanlända är 48 familjer. Projektet har rönt stor uppmärksamhet och intresse, se bifogade artiklar från massmedia och länkar för TV inslag. Detta har medfört att intresset för att få delta som fadderfamilj har varit stort. Vi är glada för att vi har fått så stor respons för projektet, men den här positiva utvecklingen har medfört mycket större resurskrav än beräknat. Projektet har blivit en succé och har rönt stort intresse även på nationell nivå. Vi har blivit inbjudna att bland annat delta i en två dagars utställning och seminarium i Stockholm om Civila samhället som anordnandes av Ungdomsstyrelsen. Vi har även fått inbjudan från Vänsterpartiet om att hålla en föreläsning om projektet under rubriken Integration i vardag - ett lyckat exempel, samt föreläsning vid Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Sävja kyrka. Fortfarande är intresset stort även hos Uppsala kommun och flera kommunalråd från olika partier uppskattar vårt projekt och några har, även detta år, deltagit i våra kulturkvällar. 4

5 Framkomliga vägar vi har funnit i vårt arbete Under etapp ett och två, det första året, har vi fått nyanlända familjer via Uppsala kommuns introduktionsenhet. Under det andra året har ansvaret för nyanlända familjer flyttat från kommunen till Arbetsförmedlingen. Vi har behållit den goda kontakten med enskilda socialsekreterare och vi får fortfarande en del nyanlända familjer via dem. Projektet har följts med stort intresse av kommunen. Genom våra (SIUs) föreningars nätverk samt flera artiklar i massmedia har vi fått många intresseanmälningar från svenska familjer som vill delta i projektet. Vi har haft kontakter med många olika aktörer i Uppsala som t ex församlingar i Svenska kyrkans som gav ytterligare svenska fadderfamiljer. Under detta år har vi skapat ett löpande samarbete med Hela Sverige ska leva som är en paraplyorganisation för ca 180 föreningar. Vi har även inlett ett samarbete med Svenska Naturskyddsföreningen. Dessa samarbeten har lett till mycket väderfulla aktiviteter som bl.a. en resa till Naturskolan i Hammarskog och en tre dagars resa till Ängskär i Norduppland för att lära känna den svenska naturen. Alla politiska partier i Uppsala har visat stort intresse för projektet. De har bjudit in oss för att informera om integrationsprojektet på ett flertal olika partimöten. Hinder vi har stött på Under det andra året har vi fått stött på ett antal oförutsedda händelser: 1. Chefen för Uppsala kommuns introduktionsenhet, samt biträdande chef som vi haft en ständig kontakt med gick i pension. Ett annat problem är att en stor del av enhetens ansvar för nyanlända har flyttat från kommunen till Arbetsförmedlingen enligt den nya Lotslagen. 2. Vi hade en mycket bra kontakt med den tidigare chefen för Arbetsförmedlingen som ordnade månatliga möten med många aktörer och myndigheter i Uppsala, Tyvärr har denne övergått till annan tjänst sommaren De tidigare månadsmötena lades ned och verksamheten bedrivs på ett annat sätt idag. Efter en tids osäkerhet vad gäller engagemanget hos Arbetsförmedlingen möts vi i dag av en positiv inställning för att fortsätta samarbete med nya familjer och projektet som helhet. 3. Vad gäller de svenska fadderfamiljerna har vi igen annonserat vårt behov av svenska familjer hos Uppsala Volontärbyrå. Vi trodde att det skulle gå lätt att få svenska fadderfamiljer via dem, men det blev inte så och vi erhöll bara två nya familjer. Då kontaktades SIU:s invandrarföreningar, och via dessa har vi fått sju nya svenska fadderfamiljer. Vi hade även fått kontakt med Sävja kyrka och genom dem har vi fått två fadderfamiljer. 4. För det andra året har vi samma situation vad gäller de nyanlända familjerna. Arbetsförmedling tog över en stor del av kommunens introduktionsenhet genom den nya etableringslagen. Arbetsförmedlingens lotsar styr processen och frågan blev mer inriktad på ekonomi och företagande. Av den anledningen samarbetar vi inte med lotsföretagen utan vi fortsätter samarbetet med Uppsala kommuns introduktionsenhets socialsekreterare. 5

6 Dessutom tar vi emot familjer från Arbetsförmedlingen som inte ingår i några lotsar. Reglerna säger att familjen räknas som nyanländ i tre år efter det att de har fått permanent uppehållstillstånd. 5. Familjernas föreställningar om Sverige och de svenska familjerna kan ibland vara ett hinder för integration. Rädsla för att tappa sin identitet och kultur samt att ungdomarna påverkas negativt av att träffa svenska ungdomar m m har funnits hos några. 6. I början var tanken att ta emot stora barnfamiljer, men i praktiken har vi fått familjer som består av en till sju personer. Svenska familjer består vanligtvis av en till tre personer. Det har lett till att vi har fått rätt antal familjer men ett mindre antal personer i projektet. Med andra ord välkomnade vi ensamstående att vara fadderfamilj. En av de mest lyckade kontakterna i projektet var mellan två ensamstående personer. De umgås och träffas minst två gånger i veckan och har lett till att den nyanlända kunde förkorta sin SFI undervisning för att läsa vidare vid Uppsala universitet. 7. Det har visat sig att det för fadderfamiljerna inte fungerar med traditionella former för studiecirklar. Vi har därför skapat en egen form som underlättar för att alla bidrar med sina erfarenheter och svara på frågorna. 8. För att undvika att språksvårigheterna blir ett hinder i diskussionen sitter en representant från varje förening i projektet med i grupperna för att fungera som en kultur- och språktolk mellan nyanlända och svenska familjer. 9. Integration är en process och ömsesidig anpassning, respekt och förståelse. Det är inte bara regler som man läser och undervisar om utan det handlar om interaktion mellan människor. Därför, via den nya typen av studiecirkel, kunde vi ge information om det svenska samhället samt underlätta ett kulturutbyte på ett för alla parter givande sätt. Nyanlända familjer har erhållit mycket information om det svenska samhället och de svenska familjerna har fått mycket bra bild över dem nyanländas kultur och traditioner. 10. Några deltagare har tyvärr lämnat projektet under året. En 85-årig morfar gick bort. Två deltagare från de nyanlända familjerna har fått hjärtinfarkt, men de önskar fortsätta i projektet så småningom. Två svenska familjer och tre nyanlända familjer kunde inte fortsätta på grund av olika skäl, men de vill vara kvar i maillista. Resultat Hur verksamheten och erfarenheterna från projektet lever vidare Projektet fortsatte år två med intentionen att gå in i etapp fyra det tredje året, som innebär ett utökat antal familjer. Projektet har rönt stort intresse och intresset har ökat i samhället i stort och även bland viktiga aktörer i samhället. Projektet fyller ett stort behov i samhället och det visar sig vara ett bra komplement till andra aktiviteter. 6

7 För att få möjlighet att sprida information om projektet på lokal, nationell och internationell nivå har vi deltagit i olika aktiviteter där vi informerat om projektet. Genom samarbete med Hela Sverige ska leva, LRF och Svenska Naturskyddsföreningen har vi lyckats arbeta med integrationsfrågor kring samarbetet mellan stad och landsbyggd. Vi var de första som lyckats med detta samarbete i Uppsala län. Dessa samarbeten har gett projektet många gemensamma aktiviteter. - Tillsammans med Hela Sverige ska leva ordnade vi en stor konferens i Uppsala om Mångfald som en möjlighet i Landsbygd den 27 oktober Projektet har också bidragit till att inleda ett viktigt projekt Framtidsutveckling med integration på landsbygden juli till oktober 2012, inom områdena turism och natur. Projektet utbildar arbetslösa invandrare som sedan får praktik på landsbygdsgårdar. Projektet finansieras av Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen, Leader (ett EU-projekt för att utveckla landsbygden i hela Europa) och Hela Sverige ska leva. - Vi har fått inbjudan från Riksorganisationen för Hela Sverige ska leva till att delta i Landsbygdsriksdagen i Blekning, fyra dagar i september Vi ska hålla en föreläsning om Integration mellan stad och land och projekt kommer och vara i fokus. Vi har samarbetat med ett projekt Mot våld och för det lokala samhället., stött av Uppsala kommun. Projektet har satt fokus på integrationsfrågorna hos olika invandrarföreningar och olika etniska grupper i samhället. Detta har lett till att fler föreningar vill delta i projektet. Vi har fått en inbjudan till att deltagarna med en föreläsning den 6 december 2011 i Boden, där ca 70 representanter från olika aktörer i Norrbotten deltagit i ett arrangemang arrangerat av bland annat Hela Sverige ska Leva och Länsstyrelsen i Norrbottens län. Projektet har fått ett ökat deltagande vid i aktiviteterna från bland annat Uppsalas kommunpolitiker och Svenska kyrkans församlingar. Vi har fått flera inbjudningar för att ge föreläsningar i Uppsala och i Stockholm och vi har bland annat deltagit i Uppsala Föreningsråd Integrationsdagen - I Repris i Gottsunda den 17 november En lektor, Katalin Demcsáken, från ett universitet i Ungern skriver en vetenskaplig artikel om projektet och har deltagit i en kulturkväll samt intervjuat några av projektdeltagarna. Föreningar, organisationer eller myndigheter som vi har samarbetat med Under etapp tre det andra året, medverkade tio föreningar (Palestinska folkets förening, Sudanska föreningen, Somaliska hjälpkommittén, Etiopiska föreningen, Afrikanska studentförening, Multikultur förening, Afar vänner, IfVKK, Iranska Kvinnor Solidaritet IKS, Etiopisk-Tigrianska föreningen, Armeniska kulturföreningen). Föreningarna fungerar även som värdar för kulturkvällarna. SIUs styrelse består av 13 olika föreningar och flera väntar på att komma in i projektet under etapp fyra. Vi samarbetar med Uppsala kommun, Landstinget i Uppsala län, Arbetsförmedlingen, Hela Sverige ska Leva, Svenska Naturskyddsföreningen, Svenska kyrkans församlingar med flera. 7

8 Hur vi har samarbetat och hur samarbetet ser ut idag Uppsala kommun Introduktionsenheten, som nämnts ovan, bidrar till stor del med de nyanlända familjerna. Under kulturkvällarna deltar två flyktingsekreterare. Landstinget i Uppsala län kommer att, under år tre, medverkar vid kulturkvällarna och informera om hälso- och sjukvården. Arbetsförmedlingen har vi träffat igen för att utveckla vårt samarbete. Det är viktigt att fortsätta vårt tidigare samarbete. Samarbetet med Hela Sverige ska leva har lett till två projekt med SIU. Svenska Naturskyddsförening vill, efter en gemensam utflykt till Naturskolan Hammarskog, fortsätta samarbete. Vi har inlett kontakter med Svenska kyrkan och Missionskyrkan. Vi är öppna för samarbete med alla viktiga aktörer i samhället. Hur vi har spridit eller ska sprida resultatet Vi har spridit vårt arbete via lokal massmedia; lokala pressen och TV Uppland. Vi har även spridit resultaten till kommunen, SFI skolor och via SIUs radio som sänder på 10 olika språk, via SIUs hemsida (ca 200 besökare varje dag) samt en utställning i Uppsala stadsbibliotek. Vi har inlett samtal med ett TV bolag för att, om möjligt, göra en dokumentärfilm om projektet. Som tidigare nämnts har vi deltagit i ett antal, både lokala, nationella och internationella konferenser och seminarier för att informera om projektets arbete. Planeringen är också att dokumentera projektet för att underlätta tillgängligheten på webben för intresserade. Vår målgrupp Målgruppen är fadderfamiljerna, de nyanlända familjerna och invandrarföreningar. Alla nyanlända familjerna kommer från krigsdrabbade områden. De svenska familjerna består av barnfamiljer och ensamstående personer som har intresse att delta i projektet. Totalt består målgruppen idag av 48 familjer som har skrivit intresseanmälan, 20 nyanlända och 28 svenska fadderfamiljer. Invandrarföreningarna är medlemmar i SIU. Antalet engagerade föreningar uppgår idag till 10 Antal aktiva deltagare år ett: 97 (26 kvinnor+26 män+19 flickor+26 pojkar). Antal familjer är 31 familjer. Antal aktiva nya deltagare år två : 39 (15 kvinnor+9 män+8 flickor+7 pojkar). Antal familjer är 17 familjer. 54 % är kvinnor/flickor och 46 % är män/pojkar. Åldersspannet under år ett var mellan 1 år till 82 år och under år två var det mellan 4-70 år. I projektet deltar fyra rörelsehindrade personer: två krigsskadade män, en ung flicka och en äldre man. 8

9 Enligt diagrammen har andelen kvinnor ökat från 27 % till 38 % mellan 2011 och Vi har gjort en medveten satsning för att öka kvinnors deltagande på grund av att kvinnorna löper större risk att bli isolerade och får svårare att ta sig in i det svenska samhället. Socialt sett är de svenska familjer högutbildade och de flesta yrkesarbetar Några är pensionärer. För de nyanlända varierar det mer; högutbildade, arbetare, hemmafruar. De nyanlända familjerna kommer från olika länder såsom. Palestina, Irak, Sudan, Somalia, Etiopien, Eritrea, Angola,Afar och Kenya. Föreningarna deltar aktivt i projektet genom att ha en tolk till varje familj samt att vara värd för kulturkvällarna. Hur och i vilken omfattning vi har nått målgruppen Vi har nått målgruppen, familjerna, via Uppsala kommun, SFI, utbildningen svenska för invandrare, volontärbyrån, massmedia (Uppsala nya tidning, Uppsalatidning, TV Uppland) och via olika invandrarföreningars kontaktnät. Även SIU:s medlemsföreningar har deltagit i rekryteringen av såväl svenska familjer som familjer med utländsk bakgrund. Projektledaren får namn och telefonnummer på nyanlända familjer från kommunens flyktingsekreterare eller via föreningar och efter detta tas kontakt med familjerna. Familjen bjuds sedan till en träff och ett samtal på SIUs lokal. De får en bred information om projektet och om de önskar fyller de i och skriver under en intresseanmälan. För att lösa språkproblem kontaktas en förening som kan språket och deras representant fungerar som tolk. De svenska familjerna får vi kontakt med via föreningarnas kontaktnät, Volontärbyrå eller via massmedia. Familjer bjuds in till en träff i SIUs lokal och de får en bred information om projektet. De flesta familjer passar till projektet och skriver sedan under en intresseanmälan. Svenska och nyanlända familjer matchas ihop efter deras fritidsintresse och antal familjemedlemmar och önskemål. När det gäller ensamstående matchas de ihop i första hand män med män och kvinnor med kvinnor. Familjerna avgör hur vi fortsatt kan gå vidare. När familjerna träffas deltar någon från de engagerade föreningarna som kan de nyanländas hemspråk. Målgruppens delaktighet i projektets genomförande Projektets styrgrupp består bland annat av representanter från målgruppen dvs. nyanlända, fadderfamiljer och föreningarna. Målgruppen är även med och planerar större aktiviteter såsom resan till Ängskär, resan till Stockholm. 9

10 Deltagarna är mycket aktiva. Se på Youtube filmer och fotografier som bifogas. Under kulturkvällarna, augusti 2011 till augusti 2012, har deltagarna en trevlig och lärorik kväll och de är mycket aktiva. Detta finns också dokumenterat i bifogat filmmaterial. SIU hemsidan Europahuset i Stockholm augusti Kulturnatten september Stockholms stadshus mars Tidningar Uppsala Nya tidning, 29 april En halv sida om vår resa till Naturskolan Sidan nr. 22 ( Det är en pdf fil) Målgruppens upplevelser och deltagande av projektets insatser Många nya kontakter har knutits under kulturkvällarna och vid den gemensamma bussresan till Stockholms stadshus, Uppsala Naturskola i Hammarskog samt resan till Ängskär. Det har rått en otvungen stämning och samtalen har varit många och långa mellan nyfunna vänner. Nedan är en lista på projekts viktiga aktiviteter: 1. Resa till Ängskär juni Kulturkväll 18 juni 2012, studiecirkel om semester/ skollov 3. Kulturkväll 19 juni 2012, studiecirkel om havet 4. En konferens i Stockholm för civila samhället, deltagande och föreläsning, juni Drakflygardagen, 17 maj Resa till Uppsala Naturskola i Hammarskog, 28 april Föreläsning om projektet i Sävja kyrka, 22 april

11 8. Kulturkväll 14 april 2012, studiecirkel om påskfirande 9. Resa till Stockholms stadshus och Stockholms slott, 3 mars Kulturkväll 28 jan 2012,studiecirkel om Helgdagar 11. Föreläsning om projektet i Sävja fritidsgård, 25 januari Föreläsning, Integration i vardagen: Ett lyckat exempel i Vänsterpartiets kongress i Uppsala 7 januari Kulturkväll 17 december 2011, studiecirkel om Industri utan moral blir brutalitet 14. Föreläsning i Boden, Norrbotten 6 december Möte om Internationella överenskommelsen inom integrationsområdet, Stockholm25 november Föreläsning vid Invandrarforum (Immigrant-institutet), Stockholm 26 november Föreläsning Integrationsdagen, av Uppsala föreningsråd i Gottsunda, 17 november Deltagande i konferens Mångfald som möjlighet i landsbygd, Uppsala 27 oktober Kulturkväll 1 oktober 2011, studiecirkel om semester 20. Föreläsning om projektet i Föreningen Liberal Mångfald 21. Kulturnatten i Uppsala 10 september Föreläsning och utställning Europaåret för frivilligarbete 2011 i fyra dagar i Europahuset, Stockholm Projektledaren har deltagit i otaliga möten samt många konferenser och seminarier. Projektledaren har också ordnat och även deltagit i många möten mellan nyanlända och de svenska fadderfamiljerna. Det är mycket givande och roligt att delta bland annat när familjerna besöker varandras hem. Det vittnas också om att besök mellan värdfamiljer och nytillkomna familjer sker i stor utsträckning. Initialt tillsammans med projektledaren eller någon av SIU:s förtroendevalda (vem beror i hög grad på språksituationen). Ju mer tiden går desto mindre roll spelar projektledaren i samvaron mellan familjerna. Under kulturkvällarna har olika teman behandlats bl. a. skolan, hemmet, traditioner. Varje kulturkväll inleds med information om utvecklingen av integrationsprojektet, en film om en av de nyanländas hemland. Sedan följer gruppdiskussioner utifrån frågor på kvällens tema, samt en gemensam diskussion och redovisning av grupperna. Deltagarna delas upp i fyra till sex grupper. I varje grupp, som består av både personer från fadderfamiljer och nyanlända, finns en representant från en förening som fungerar som tolk; språkligt och kulturellt. På detta sätt känner sig alla, oavsett ålder eller kön, delaktiga och de kan ge och ta emot information. Samvaron skapar en känsla av att kunna bidra till något nytt och att integration är en ömsesidig respekt, förståelse och samtidigt som det är ett ständigt pågående arbete. Barnen har sin egen aktivitet; att måla, att spela spel m m. Amil Sarsour SIUs Projektledare Uppsala den 10 juli

12 Projektet i bilder Att träffa familjer Att matcha ihop familjer Svenska fadderfamiljen besöker sin nyanlända familj 12

13 Nyanländ familj besöker sin svenska fadderfamilj Projektets aktiviteter sker ofta hos SIUs föreningar, här Palestinska folkets förening Kulturkvällarna börjar med information om det svenska samhället och efter detta har vi egna frågor för studiecirkeln. Frågorna handlar om oskrivna regler i samhället. 13

14 Efter diskussionen blir det redovisning av varje grupp, sedan äter vi mat som föreningarna lagat Resa till Stockolms stadshus och Stockholms slott 3 mars 2012 Resa till Uppsala Naturskola i Hammarskog 28 april

15 Drakflygardagen 17 maj 2012 Resa till Ängskär tre dagar juni 2012 Föreläsning i Europahuset 15 augusti 2011, och en kort information i två dagars konferens om Civila samhället juni Både ordnades av Ungdomsstyrelsen 15

16 Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth besöker SIUs utställning i Europahuset augusti 2011 och utställning under Civila samhället juni 2012 juni 2012 Föreläsning vid SIUs Internationella kvinnokafé 8 mars 2012 samt vid Sävja fritidsgård 25 januari 2012 Föreläsning vid Föreningen Liberal Mångfald september 2011 samt från Vänsterpartiets kongress januari

17 Föreläsning i Boden 6 december 2011 samt i Sävja kyrka 22 april 2012 KulturNatten september 2011 Samarbete med Hela Sverige ska leva och Svenska Naturskyddsföreningen 13 april 2012 samt intervju av Katalin Demcsáken, lektor vid ett universitet i Ungern som vill skriva en vetenskaplig artikel om projektet 17

18 En kulturkväll januari 2012 En resa till Ängskär juni 2012 Amil Sarsour/ SIUs Projektledare 18

19 SIU:s resureser 30-tal föreningar, Internationella kvinnokaffet, Radio internationell i Uppsala i 10 olika språk och Centrum för integration och mångfald. SIU är en ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obunden. SIU bildades SIU verkar bl.a. för ett integrerat samhälle. SIU:s Internationella kvinnokaffet, mat lagnings kurs Radio RIU

Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar

Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2014-04-07 UAN-2014-0222 Rev.2014-05-15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2013

Verksamhetsberättelse för år 2013 Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala Verksamhetsberättelse för år 2013 Kansli/lokal 2 Arbetsutskott. 2 Projekt grupp 2 Nya strukturer 2 Kontakt med media 2 Samverkan / samarbete. 3

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2014

Verksamhetsberättelse för år 2014 1 Verksamhetsberättelse för år 2014 SIUs struktur SIUs styrelse. 2 Arbetsutskott. 2 Projektgrupp 2 Kontakt med media 2 Kansli/lokal 2 Ordförande konferens. 2 Internationella kvinnokafèet. 2 Radio RIU 98,90FM.

Läs mer

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar!

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning 1/10 2010 1/5 2012 SCUF för Mångfald Ett processorienterat inkluderingsprojekt för att förebygga rasism och intolerans

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN Intervjuer och rapporten är en del av Integrationsfondens projekt Mänskliga Rättigheter i praktiken Diarienummer: 2012-3011299 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN 2013-2015 Folkuniversitetet Umeå Folkuniversitetet

Läs mer

Hur arbetar vi vidare?

Hur arbetar vi vidare? Hur arbetar vi vidare? En uppföljning av avslutade förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld En socionomkandidatsuppsats med handledning av Länsstyrelsen i Skåne län. Sociala frågor Titel: Utgiven

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

sfi Arbetsmarknadsutbildning med en snabbare väg till egen försörjning

sfi Arbetsmarknadsutbildning med en snabbare väg till egen försörjning Arbetsmarknadsutbildning med sfi en snabbare väg till egen försörjning Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hofors kommun, Hudiksvalls kommun, Ljusdals kommun, Nordanstigs kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun,

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (19) Projektnamn Sahil Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning Eskilstuna är en mångkulturell kommun och inflyttning

Läs mer

Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg

Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg Ett utvecklingsprojekt inom EU-programmet Equal Nationell temagrupp asyl & integration Slutrapport Av Eva Norström Etnolog, Fil. Dr., Lunds universitet Mars

Läs mer

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-12 Dnr: 2013/842-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Åsa Sundgren Häggberg Jonas Boman Individ-

Läs mer

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det?

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Utvärdering av tre projekt av fil. dr, docent Maren Bak på Länsstyrelsens uppdrag Rapport 2013:85 Rapportnr: 2013:85 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Katarina

Läs mer

Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län?

Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län? Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län? Välkomsthälsning Pia Tingvall hälsar välkommen och introducerar dagen

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Slutrapport för projektet Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Gunilla Lundberg, projektledare, Transfer Mälardalen Perioden 2012-06-01 2013-05-31 En

Läs mer

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck en utvärdering Nina Edström & Sadia Hassanen Tack! Utvärderingen hade förstås inte varit möjlig att genomföra utan den generositet med vilken projektdeltagare

Läs mer

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4 Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt med målet att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen JU2009/2250/PO

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Projekt Mötesplats Stimulans Trygghet Integration - Gemenskap

Projekt Mötesplats Stimulans Trygghet Integration - Gemenskap Projekt Mötesplats Stimulans Trygghet Integration - Gemenskap Ensamkommande flyktingbarn och unga i åtta kommuner Karlskrona, Alvesta, Lessebo, Solna, Uppsala, Stockholms stad, Sigtuna och Mölndal 2005-2009

Läs mer

Slutrapport. Ge och Ta varje dag

Slutrapport. Ge och Ta varje dag Slutrapport Ge och Ta varje dag Projektanordnare: Södertörns polismästardistrikt Projektperiod: 2011-01-11 2011-12-31 ESF dnr: IF-2010-0037 Dnr: 2009-58 Projektnamn: Ge och Ta-varje dag Projektanordnare:

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Funktionshindrade barn med invandrarbakgrund Projektrapport

Funktionshindrade barn med invandrarbakgrund Projektrapport Projektet är genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden Funktionshindrade barn med invandrarbakgrund Projektrapport HSO Skåne 2005 Sidan 1 SAMMANFATTNING Barn med funktionshinder och invandrarbakgrund och

Läs mer