Integrationsprojekt Uppsala vision Redovisning av projektets andra år september augusti 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Integrationsprojekt Uppsala vision 2030. Redovisning av projektets andra år september 2011- augusti 2012"

Transkript

1 Integrationsprojekt Uppsala vision 2030 Redovisning av projektets andra år september augusti

2 Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala Förord Den föreliggande rapporten visar Integrationsprojekt Uppsala Vision 2030 verksamhet under det andra året. Ett stort tack till alla som bidragit till att detta projekt kan drivas och det med ett mycket bra resultat. Jag vill nämna SIU:s styrelse samt dess föreningar. Jag vill också tacka alla nyanlända familjer och de svenska fadderfamiljerna samt projektets styrgrupp. Alla dessa har bidragit till ett mycket lärorikt och mångkulturellt projekt. Jag vill tacka Allmänna Arvsfonden för deras stöd och finansiering som kunde göra detta projekt möjligt. Uppsala kommuns Introduktionsenhet, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, landstinget i Uppsala län, Arbetsförmedlingen, Volontärbyrån, Röda Korset och ABF har även dessa bidragit till detta lyckade projekt. Amil Sarsour Ordförande SIU Besöksadress: Telefon: Skolgatan 18 org.nr UPPSALA E-post Postgiro:

3 Integrationsprojekt Uppsala vision 2030 Redovisning av projektets andra år, september augusti 2012 Sammanfattning av projektets första år, september augusti 2011 Projektet löper under tre år. Det är uppdelat i fyra etapper. Under det första året genomfördes etapp ett och två samt att etapp tre startades innan årets slut. Projektet har rönt stor uppmärksamhet och intresse. Detta har medfört att trycket på att få delta som fadderfamilj har varit stort. Vi är glada för att vi har fått så stor respons för projektet, men den positiva utvecklingen har medfört mycket större resurskrav än beräknat. Projektet har blivit en succé och det har även blivit känt på nationell nivå. Det har varit representerat på en utställning i Europahuset Europaåret för frivilligarbete på inbjudan av bland annat Ungdomsstyrelsen samt att vi där hållit ett föredrag under rubriken "Integrationsprojekt som fungerar". Från Uppsala kommuns sida har vi rönt uppskattning och intresse. Flera av kommunalråden, från olika partier, har visat sitt stöd och uppskattat vårt projekt och några har deltagit i våra kulturkvällar. Vi har även haft ett gott genomslag i massmedia genom bland annat artiklar och TVinslag. Projektets etapp ett startade i september I november fanns minst 10 svenska fadderfamiljer, fem nyanlända familjer och en förening som satsade helhjärtat på projektet. Den andra etappen startade i mars augusti 2011 med sammanlagt 31 familjer som lämnat en intresseanmälan. För fadderfamiljerna gav vi djupare information om projektet och de fick även möjlighet att ställa frågor innan deltagandet. Det fanns också möjlighet till ytterligare möten med dessa vid behov. Alla familjer har intervjuats och efter detta har man lämnat en intresseanmälan. Via månatliga kulturkvällar har vi en studiecirkel för familjerna. Mellan personer medverkar och där kan folk delta aktivt och med glatt humör oavsett ålder, kön eller etniska bakgrund. En svensk familj, som har långt erfarenhet av studiecirklar, beskrev våra nya metoder så här Projektet har skapat en ny modell för studiecirklar i stället för den traditionella folkbildningsmetoden. Vi är glada över att projektet fått så stor respons för projektet, men den positiva utvecklingen har också medfört ett mycket större resurskrav än beräknat. Varför vi startade projektet och vad vi ville åstadkomma De flesta nyanlända invandrare befinner sig i utanförskap och arbetslöshet. De har inte fått chansen att träffa andra i samhället. Det flesta äldre invandrare har aldrig haft kontakt med svenska familjer. I skolan har barnen goda möjligheter att träffas men efter skoldagens slut hamnar de igen i en ny segregationscirkel. Barnfamiljerna har inte kontakt med varandra. Utomhusmiljön är dålig i invandrartäta bostadsområden. Många invandrare med hög utbildning och erfarenhet från hemlandet är arbetslösa eller har ett jobb som inte motsvarar deras utbildning. 3

4 Det finns många goda krafter hos invandrarfamiljerna som inte utnyttjas. Sverige har gått miste om många goda resurser under flera decennier. Projektet syftar till att bryta den onda cirkeln. Vi vill visa att integration är en ömsesidig process som sker i mötet mellan människor med olika bakgrund. Möten som ska präglas av ömsesidig respekt för allas lika värde oavsett likheter och olikheter. Integration är en fråga om demokrati och mänskliga rättigheter och om respekt och förståelse. Målet med projektet är även: att ge stöd till de nya svenskarna i deras etablering i det svenska samhället att få en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar och som alla, oavsett bakgrund, ska vara delaktiga i och ansvariga för att skapa en plattform för samtal över kulturella gränser att verka för att alla ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter, oavsett etnisk och kulturell bakgrund att skapa ökad förståelse i det svenska samhället för värdet med möten mellan människor och kulturer att skapa ett kunskapsforum för kulturutbyte att verka för att invandrarföreningar mer aktivt och djupare deltar i integrationsprocessen i samhället, tillsammans med enskilda individer samt kommunen och andra offentliga verksamheter. Projektets andra år Genomförande av andra året, september augusti 2012 Hur målen har uppnåtts För att nå målen organiserades arbetet enligt projektbeskrivningen. För att fortsätta med den tredje etappen behövde projektet fler svenska fadderfamiljer och nyanlända familjer. Tanken var att utöka projektet med 20 familjer till. Att fortsätta med ett sådant projekt kan innebära olika förväntningar och även att oplanerade händelser inträffar som påverkar de ingående familjernas situation. Samtidigt ville vi vara säkra på att vi kan gå in i den fjärde etappen som planerat. Som i tidigare etapper gav vi fadderfamiljerna en djupare information om projektet och möjligheter att ställa frågor innan deltagandet. Det fanns också möjlighet till ytterligare möten vid behov. Alla familjer har sedan lämnat en intresseanmälan. Antalet föreningar som medverkar i projektet är nu tio. Antalet fadderfamiljer och nyanlända är 48 familjer. Projektet har rönt stor uppmärksamhet och intresse, se bifogade artiklar från massmedia och länkar för TV inslag. Detta har medfört att intresset för att få delta som fadderfamilj har varit stort. Vi är glada för att vi har fått så stor respons för projektet, men den här positiva utvecklingen har medfört mycket större resurskrav än beräknat. Projektet har blivit en succé och har rönt stort intresse även på nationell nivå. Vi har blivit inbjudna att bland annat delta i en två dagars utställning och seminarium i Stockholm om Civila samhället som anordnandes av Ungdomsstyrelsen. Vi har även fått inbjudan från Vänsterpartiet om att hålla en föreläsning om projektet under rubriken Integration i vardag - ett lyckat exempel, samt föreläsning vid Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Sävja kyrka. Fortfarande är intresset stort även hos Uppsala kommun och flera kommunalråd från olika partier uppskattar vårt projekt och några har, även detta år, deltagit i våra kulturkvällar. 4

5 Framkomliga vägar vi har funnit i vårt arbete Under etapp ett och två, det första året, har vi fått nyanlända familjer via Uppsala kommuns introduktionsenhet. Under det andra året har ansvaret för nyanlända familjer flyttat från kommunen till Arbetsförmedlingen. Vi har behållit den goda kontakten med enskilda socialsekreterare och vi får fortfarande en del nyanlända familjer via dem. Projektet har följts med stort intresse av kommunen. Genom våra (SIUs) föreningars nätverk samt flera artiklar i massmedia har vi fått många intresseanmälningar från svenska familjer som vill delta i projektet. Vi har haft kontakter med många olika aktörer i Uppsala som t ex församlingar i Svenska kyrkans som gav ytterligare svenska fadderfamiljer. Under detta år har vi skapat ett löpande samarbete med Hela Sverige ska leva som är en paraplyorganisation för ca 180 föreningar. Vi har även inlett ett samarbete med Svenska Naturskyddsföreningen. Dessa samarbeten har lett till mycket väderfulla aktiviteter som bl.a. en resa till Naturskolan i Hammarskog och en tre dagars resa till Ängskär i Norduppland för att lära känna den svenska naturen. Alla politiska partier i Uppsala har visat stort intresse för projektet. De har bjudit in oss för att informera om integrationsprojektet på ett flertal olika partimöten. Hinder vi har stött på Under det andra året har vi fått stött på ett antal oförutsedda händelser: 1. Chefen för Uppsala kommuns introduktionsenhet, samt biträdande chef som vi haft en ständig kontakt med gick i pension. Ett annat problem är att en stor del av enhetens ansvar för nyanlända har flyttat från kommunen till Arbetsförmedlingen enligt den nya Lotslagen. 2. Vi hade en mycket bra kontakt med den tidigare chefen för Arbetsförmedlingen som ordnade månatliga möten med många aktörer och myndigheter i Uppsala, Tyvärr har denne övergått till annan tjänst sommaren De tidigare månadsmötena lades ned och verksamheten bedrivs på ett annat sätt idag. Efter en tids osäkerhet vad gäller engagemanget hos Arbetsförmedlingen möts vi i dag av en positiv inställning för att fortsätta samarbete med nya familjer och projektet som helhet. 3. Vad gäller de svenska fadderfamiljerna har vi igen annonserat vårt behov av svenska familjer hos Uppsala Volontärbyrå. Vi trodde att det skulle gå lätt att få svenska fadderfamiljer via dem, men det blev inte så och vi erhöll bara två nya familjer. Då kontaktades SIU:s invandrarföreningar, och via dessa har vi fått sju nya svenska fadderfamiljer. Vi hade även fått kontakt med Sävja kyrka och genom dem har vi fått två fadderfamiljer. 4. För det andra året har vi samma situation vad gäller de nyanlända familjerna. Arbetsförmedling tog över en stor del av kommunens introduktionsenhet genom den nya etableringslagen. Arbetsförmedlingens lotsar styr processen och frågan blev mer inriktad på ekonomi och företagande. Av den anledningen samarbetar vi inte med lotsföretagen utan vi fortsätter samarbetet med Uppsala kommuns introduktionsenhets socialsekreterare. 5

6 Dessutom tar vi emot familjer från Arbetsförmedlingen som inte ingår i några lotsar. Reglerna säger att familjen räknas som nyanländ i tre år efter det att de har fått permanent uppehållstillstånd. 5. Familjernas föreställningar om Sverige och de svenska familjerna kan ibland vara ett hinder för integration. Rädsla för att tappa sin identitet och kultur samt att ungdomarna påverkas negativt av att träffa svenska ungdomar m m har funnits hos några. 6. I början var tanken att ta emot stora barnfamiljer, men i praktiken har vi fått familjer som består av en till sju personer. Svenska familjer består vanligtvis av en till tre personer. Det har lett till att vi har fått rätt antal familjer men ett mindre antal personer i projektet. Med andra ord välkomnade vi ensamstående att vara fadderfamilj. En av de mest lyckade kontakterna i projektet var mellan två ensamstående personer. De umgås och träffas minst två gånger i veckan och har lett till att den nyanlända kunde förkorta sin SFI undervisning för att läsa vidare vid Uppsala universitet. 7. Det har visat sig att det för fadderfamiljerna inte fungerar med traditionella former för studiecirklar. Vi har därför skapat en egen form som underlättar för att alla bidrar med sina erfarenheter och svara på frågorna. 8. För att undvika att språksvårigheterna blir ett hinder i diskussionen sitter en representant från varje förening i projektet med i grupperna för att fungera som en kultur- och språktolk mellan nyanlända och svenska familjer. 9. Integration är en process och ömsesidig anpassning, respekt och förståelse. Det är inte bara regler som man läser och undervisar om utan det handlar om interaktion mellan människor. Därför, via den nya typen av studiecirkel, kunde vi ge information om det svenska samhället samt underlätta ett kulturutbyte på ett för alla parter givande sätt. Nyanlända familjer har erhållit mycket information om det svenska samhället och de svenska familjerna har fått mycket bra bild över dem nyanländas kultur och traditioner. 10. Några deltagare har tyvärr lämnat projektet under året. En 85-årig morfar gick bort. Två deltagare från de nyanlända familjerna har fått hjärtinfarkt, men de önskar fortsätta i projektet så småningom. Två svenska familjer och tre nyanlända familjer kunde inte fortsätta på grund av olika skäl, men de vill vara kvar i maillista. Resultat Hur verksamheten och erfarenheterna från projektet lever vidare Projektet fortsatte år två med intentionen att gå in i etapp fyra det tredje året, som innebär ett utökat antal familjer. Projektet har rönt stort intresse och intresset har ökat i samhället i stort och även bland viktiga aktörer i samhället. Projektet fyller ett stort behov i samhället och det visar sig vara ett bra komplement till andra aktiviteter. 6

7 För att få möjlighet att sprida information om projektet på lokal, nationell och internationell nivå har vi deltagit i olika aktiviteter där vi informerat om projektet. Genom samarbete med Hela Sverige ska leva, LRF och Svenska Naturskyddsföreningen har vi lyckats arbeta med integrationsfrågor kring samarbetet mellan stad och landsbyggd. Vi var de första som lyckats med detta samarbete i Uppsala län. Dessa samarbeten har gett projektet många gemensamma aktiviteter. - Tillsammans med Hela Sverige ska leva ordnade vi en stor konferens i Uppsala om Mångfald som en möjlighet i Landsbygd den 27 oktober Projektet har också bidragit till att inleda ett viktigt projekt Framtidsutveckling med integration på landsbygden juli till oktober 2012, inom områdena turism och natur. Projektet utbildar arbetslösa invandrare som sedan får praktik på landsbygdsgårdar. Projektet finansieras av Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen, Leader (ett EU-projekt för att utveckla landsbygden i hela Europa) och Hela Sverige ska leva. - Vi har fått inbjudan från Riksorganisationen för Hela Sverige ska leva till att delta i Landsbygdsriksdagen i Blekning, fyra dagar i september Vi ska hålla en föreläsning om Integration mellan stad och land och projekt kommer och vara i fokus. Vi har samarbetat med ett projekt Mot våld och för det lokala samhället., stött av Uppsala kommun. Projektet har satt fokus på integrationsfrågorna hos olika invandrarföreningar och olika etniska grupper i samhället. Detta har lett till att fler föreningar vill delta i projektet. Vi har fått en inbjudan till att deltagarna med en föreläsning den 6 december 2011 i Boden, där ca 70 representanter från olika aktörer i Norrbotten deltagit i ett arrangemang arrangerat av bland annat Hela Sverige ska Leva och Länsstyrelsen i Norrbottens län. Projektet har fått ett ökat deltagande vid i aktiviteterna från bland annat Uppsalas kommunpolitiker och Svenska kyrkans församlingar. Vi har fått flera inbjudningar för att ge föreläsningar i Uppsala och i Stockholm och vi har bland annat deltagit i Uppsala Föreningsråd Integrationsdagen - I Repris i Gottsunda den 17 november En lektor, Katalin Demcsáken, från ett universitet i Ungern skriver en vetenskaplig artikel om projektet och har deltagit i en kulturkväll samt intervjuat några av projektdeltagarna. Föreningar, organisationer eller myndigheter som vi har samarbetat med Under etapp tre det andra året, medverkade tio föreningar (Palestinska folkets förening, Sudanska föreningen, Somaliska hjälpkommittén, Etiopiska föreningen, Afrikanska studentförening, Multikultur förening, Afar vänner, IfVKK, Iranska Kvinnor Solidaritet IKS, Etiopisk-Tigrianska föreningen, Armeniska kulturföreningen). Föreningarna fungerar även som värdar för kulturkvällarna. SIUs styrelse består av 13 olika föreningar och flera väntar på att komma in i projektet under etapp fyra. Vi samarbetar med Uppsala kommun, Landstinget i Uppsala län, Arbetsförmedlingen, Hela Sverige ska Leva, Svenska Naturskyddsföreningen, Svenska kyrkans församlingar med flera. 7

8 Hur vi har samarbetat och hur samarbetet ser ut idag Uppsala kommun Introduktionsenheten, som nämnts ovan, bidrar till stor del med de nyanlända familjerna. Under kulturkvällarna deltar två flyktingsekreterare. Landstinget i Uppsala län kommer att, under år tre, medverkar vid kulturkvällarna och informera om hälso- och sjukvården. Arbetsförmedlingen har vi träffat igen för att utveckla vårt samarbete. Det är viktigt att fortsätta vårt tidigare samarbete. Samarbetet med Hela Sverige ska leva har lett till två projekt med SIU. Svenska Naturskyddsförening vill, efter en gemensam utflykt till Naturskolan Hammarskog, fortsätta samarbete. Vi har inlett kontakter med Svenska kyrkan och Missionskyrkan. Vi är öppna för samarbete med alla viktiga aktörer i samhället. Hur vi har spridit eller ska sprida resultatet Vi har spridit vårt arbete via lokal massmedia; lokala pressen och TV Uppland. Vi har även spridit resultaten till kommunen, SFI skolor och via SIUs radio som sänder på 10 olika språk, via SIUs hemsida (ca 200 besökare varje dag) samt en utställning i Uppsala stadsbibliotek. Vi har inlett samtal med ett TV bolag för att, om möjligt, göra en dokumentärfilm om projektet. Som tidigare nämnts har vi deltagit i ett antal, både lokala, nationella och internationella konferenser och seminarier för att informera om projektets arbete. Planeringen är också att dokumentera projektet för att underlätta tillgängligheten på webben för intresserade. Vår målgrupp Målgruppen är fadderfamiljerna, de nyanlända familjerna och invandrarföreningar. Alla nyanlända familjerna kommer från krigsdrabbade områden. De svenska familjerna består av barnfamiljer och ensamstående personer som har intresse att delta i projektet. Totalt består målgruppen idag av 48 familjer som har skrivit intresseanmälan, 20 nyanlända och 28 svenska fadderfamiljer. Invandrarföreningarna är medlemmar i SIU. Antalet engagerade föreningar uppgår idag till 10 Antal aktiva deltagare år ett: 97 (26 kvinnor+26 män+19 flickor+26 pojkar). Antal familjer är 31 familjer. Antal aktiva nya deltagare år två : 39 (15 kvinnor+9 män+8 flickor+7 pojkar). Antal familjer är 17 familjer. 54 % är kvinnor/flickor och 46 % är män/pojkar. Åldersspannet under år ett var mellan 1 år till 82 år och under år två var det mellan 4-70 år. I projektet deltar fyra rörelsehindrade personer: två krigsskadade män, en ung flicka och en äldre man. 8

9 Enligt diagrammen har andelen kvinnor ökat från 27 % till 38 % mellan 2011 och Vi har gjort en medveten satsning för att öka kvinnors deltagande på grund av att kvinnorna löper större risk att bli isolerade och får svårare att ta sig in i det svenska samhället. Socialt sett är de svenska familjer högutbildade och de flesta yrkesarbetar Några är pensionärer. För de nyanlända varierar det mer; högutbildade, arbetare, hemmafruar. De nyanlända familjerna kommer från olika länder såsom. Palestina, Irak, Sudan, Somalia, Etiopien, Eritrea, Angola,Afar och Kenya. Föreningarna deltar aktivt i projektet genom att ha en tolk till varje familj samt att vara värd för kulturkvällarna. Hur och i vilken omfattning vi har nått målgruppen Vi har nått målgruppen, familjerna, via Uppsala kommun, SFI, utbildningen svenska för invandrare, volontärbyrån, massmedia (Uppsala nya tidning, Uppsalatidning, TV Uppland) och via olika invandrarföreningars kontaktnät. Även SIU:s medlemsföreningar har deltagit i rekryteringen av såväl svenska familjer som familjer med utländsk bakgrund. Projektledaren får namn och telefonnummer på nyanlända familjer från kommunens flyktingsekreterare eller via föreningar och efter detta tas kontakt med familjerna. Familjen bjuds sedan till en träff och ett samtal på SIUs lokal. De får en bred information om projektet och om de önskar fyller de i och skriver under en intresseanmälan. För att lösa språkproblem kontaktas en förening som kan språket och deras representant fungerar som tolk. De svenska familjerna får vi kontakt med via föreningarnas kontaktnät, Volontärbyrå eller via massmedia. Familjer bjuds in till en träff i SIUs lokal och de får en bred information om projektet. De flesta familjer passar till projektet och skriver sedan under en intresseanmälan. Svenska och nyanlända familjer matchas ihop efter deras fritidsintresse och antal familjemedlemmar och önskemål. När det gäller ensamstående matchas de ihop i första hand män med män och kvinnor med kvinnor. Familjerna avgör hur vi fortsatt kan gå vidare. När familjerna träffas deltar någon från de engagerade föreningarna som kan de nyanländas hemspråk. Målgruppens delaktighet i projektets genomförande Projektets styrgrupp består bland annat av representanter från målgruppen dvs. nyanlända, fadderfamiljer och föreningarna. Målgruppen är även med och planerar större aktiviteter såsom resan till Ängskär, resan till Stockholm. 9

10 Deltagarna är mycket aktiva. Se på Youtube filmer och fotografier som bifogas. Under kulturkvällarna, augusti 2011 till augusti 2012, har deltagarna en trevlig och lärorik kväll och de är mycket aktiva. Detta finns också dokumenterat i bifogat filmmaterial. SIU hemsidan Europahuset i Stockholm augusti Kulturnatten september Stockholms stadshus mars Tidningar Uppsala Nya tidning, 29 april En halv sida om vår resa till Naturskolan Sidan nr. 22 ( Det är en pdf fil) Målgruppens upplevelser och deltagande av projektets insatser Många nya kontakter har knutits under kulturkvällarna och vid den gemensamma bussresan till Stockholms stadshus, Uppsala Naturskola i Hammarskog samt resan till Ängskär. Det har rått en otvungen stämning och samtalen har varit många och långa mellan nyfunna vänner. Nedan är en lista på projekts viktiga aktiviteter: 1. Resa till Ängskär juni Kulturkväll 18 juni 2012, studiecirkel om semester/ skollov 3. Kulturkväll 19 juni 2012, studiecirkel om havet 4. En konferens i Stockholm för civila samhället, deltagande och föreläsning, juni Drakflygardagen, 17 maj Resa till Uppsala Naturskola i Hammarskog, 28 april Föreläsning om projektet i Sävja kyrka, 22 april

11 8. Kulturkväll 14 april 2012, studiecirkel om påskfirande 9. Resa till Stockholms stadshus och Stockholms slott, 3 mars Kulturkväll 28 jan 2012,studiecirkel om Helgdagar 11. Föreläsning om projektet i Sävja fritidsgård, 25 januari Föreläsning, Integration i vardagen: Ett lyckat exempel i Vänsterpartiets kongress i Uppsala 7 januari Kulturkväll 17 december 2011, studiecirkel om Industri utan moral blir brutalitet 14. Föreläsning i Boden, Norrbotten 6 december Möte om Internationella överenskommelsen inom integrationsområdet, Stockholm25 november Föreläsning vid Invandrarforum (Immigrant-institutet), Stockholm 26 november Föreläsning Integrationsdagen, av Uppsala föreningsråd i Gottsunda, 17 november Deltagande i konferens Mångfald som möjlighet i landsbygd, Uppsala 27 oktober Kulturkväll 1 oktober 2011, studiecirkel om semester 20. Föreläsning om projektet i Föreningen Liberal Mångfald 21. Kulturnatten i Uppsala 10 september Föreläsning och utställning Europaåret för frivilligarbete 2011 i fyra dagar i Europahuset, Stockholm Projektledaren har deltagit i otaliga möten samt många konferenser och seminarier. Projektledaren har också ordnat och även deltagit i många möten mellan nyanlända och de svenska fadderfamiljerna. Det är mycket givande och roligt att delta bland annat när familjerna besöker varandras hem. Det vittnas också om att besök mellan värdfamiljer och nytillkomna familjer sker i stor utsträckning. Initialt tillsammans med projektledaren eller någon av SIU:s förtroendevalda (vem beror i hög grad på språksituationen). Ju mer tiden går desto mindre roll spelar projektledaren i samvaron mellan familjerna. Under kulturkvällarna har olika teman behandlats bl. a. skolan, hemmet, traditioner. Varje kulturkväll inleds med information om utvecklingen av integrationsprojektet, en film om en av de nyanländas hemland. Sedan följer gruppdiskussioner utifrån frågor på kvällens tema, samt en gemensam diskussion och redovisning av grupperna. Deltagarna delas upp i fyra till sex grupper. I varje grupp, som består av både personer från fadderfamiljer och nyanlända, finns en representant från en förening som fungerar som tolk; språkligt och kulturellt. På detta sätt känner sig alla, oavsett ålder eller kön, delaktiga och de kan ge och ta emot information. Samvaron skapar en känsla av att kunna bidra till något nytt och att integration är en ömsesidig respekt, förståelse och samtidigt som det är ett ständigt pågående arbete. Barnen har sin egen aktivitet; att måla, att spela spel m m. Amil Sarsour SIUs Projektledare Uppsala den 10 juli

12 Projektet i bilder Att träffa familjer Att matcha ihop familjer Svenska fadderfamiljen besöker sin nyanlända familj 12

13 Nyanländ familj besöker sin svenska fadderfamilj Projektets aktiviteter sker ofta hos SIUs föreningar, här Palestinska folkets förening Kulturkvällarna börjar med information om det svenska samhället och efter detta har vi egna frågor för studiecirkeln. Frågorna handlar om oskrivna regler i samhället. 13

14 Efter diskussionen blir det redovisning av varje grupp, sedan äter vi mat som föreningarna lagat Resa till Stockolms stadshus och Stockholms slott 3 mars 2012 Resa till Uppsala Naturskola i Hammarskog 28 april

15 Drakflygardagen 17 maj 2012 Resa till Ängskär tre dagar juni 2012 Föreläsning i Europahuset 15 augusti 2011, och en kort information i två dagars konferens om Civila samhället juni Både ordnades av Ungdomsstyrelsen 15

16 Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth besöker SIUs utställning i Europahuset augusti 2011 och utställning under Civila samhället juni 2012 juni 2012 Föreläsning vid SIUs Internationella kvinnokafé 8 mars 2012 samt vid Sävja fritidsgård 25 januari 2012 Föreläsning vid Föreningen Liberal Mångfald september 2011 samt från Vänsterpartiets kongress januari

17 Föreläsning i Boden 6 december 2011 samt i Sävja kyrka 22 april 2012 KulturNatten september 2011 Samarbete med Hela Sverige ska leva och Svenska Naturskyddsföreningen 13 april 2012 samt intervju av Katalin Demcsáken, lektor vid ett universitet i Ungern som vill skriva en vetenskaplig artikel om projektet 17

18 En kulturkväll januari 2012 En resa till Ängskär juni 2012 Amil Sarsour/ SIUs Projektledare 18

19 SIU:s resureser 30-tal föreningar, Internationella kvinnokaffet, Radio internationell i Uppsala i 10 olika språk och Centrum för integration och mångfald. SIU är en ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obunden. SIU bildades SIU verkar bl.a. för ett integrerat samhälle. SIU:s Internationella kvinnokaffet, mat lagnings kurs Radio RIU

Integrationsprojekt Uppsala vision 2030

Integrationsprojekt Uppsala vision 2030 Integrationsprojekt Uppsala vision 2030 Informationsmöte 24 april 2014 UKK Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala Finansierat av Allmänna Arvsfonden SIU Paraplyorganisation sedan 1986

Läs mer

Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar

Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2014-04-07 UAN-2014-0222 Rev.2014-05-15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V-34. Vecka 34 201208 25/26. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V-34. Vecka 34 201208 25/26. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V-34 Vecka 34 201208 25/26 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2013

Verksamhetsberättelse för år 2013 Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala Verksamhetsberättelse för år 2013 Kansli/lokal 2 Arbetsutskott. 2 Projekt grupp 2 Nya strukturer 2 Kontakt med media 2 Samverkan / samarbete. 3

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24. Vecka 24 201206 16/17. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24. Vecka 24 201206 16/17. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24 Vecka 24 201206 16/17 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27

RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27 V21 RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27 Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala Skolgatan 18. 753-16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 eller 072-9139386 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2014

Verksamhetsberättelse för år 2014 1 Verksamhetsberättelse för år 2014 SIUs struktur SIUs styrelse. 2 Arbetsutskott. 2 Projektgrupp 2 Kontakt med media 2 Kansli/lokal 2 Ordförande konferens. 2 Internationella kvinnokafèet. 2 Radio RIU 98,90FM.

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V49. Vecka 49 20121208-09. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V49. Vecka 49 20121208-09. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V49 Vecka 49 20121208-09 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU 1 Vecka 16 201204 21/22 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio http://www.facebook.com/radio.riu.uppsala

Läs mer

Förord. Tack till. Uppsala 2011-10-27

Förord. Tack till. Uppsala 2011-10-27 1 Uppsala 2011-10-27 Förord Tack till Uppsala kommun kultur och fritidsnämnden för det stöd vi har fått att genomföra kartläggning av de invandrare som har kolonilotter. Vi vill rikta en ett stort tack

Läs mer

Konferens om samverkan mellan föreningslivet och Uppsala kommun Uppsala konsert & kongress 23 januari 2013

Konferens om samverkan mellan föreningslivet och Uppsala kommun Uppsala konsert & kongress 23 januari 2013 Konferens om samverkan mellan föreningslivet och Uppsala kommun Uppsala konsert & kongress 23 januari 2013 Gillis Herlitz inleder med att hälsa alla välkomna till dagens konferens: En ny lokal överenskommelse

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V40. Vecka 40 201210 06-07. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V40. Vecka 40 201210 06-07. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V40 Vecka 40 201210 06-07 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V22

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V22 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V22 Vecka 22 201306 01-02 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03. Vecka 03 201301 19-20. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03. Vecka 03 201301 19-20. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03 Vecka 03 201301 19-20 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V41. Vecka 41 201210 13-14. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V41. Vecka 41 201210 13-14. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V41 Vecka 41 201210 13-14 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V48

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V48 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V48 Vecka 48 201411 29-30 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V19

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V19 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V19 GILLA Vecka 19 201305-11-12 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Slutrapport Framtidsutveckling med Integration på Landsbygden År 2012-2013 Jobbar för:

Slutrapport Framtidsutveckling med Integration på Landsbygden År 2012-2013 Jobbar för: Slutrapport Framtidsutveckling med Integration på Landsbygden År 2012-2013 Jobbar för: Ett hållbart samhälle Arbetstillfällen Produktutveckling Samarbetsorganisationen för Invandraföreningar i Uppsala

Läs mer

Lokala nyheter för Uppsala

Lokala nyheter för Uppsala Lokala nyheter för Uppsala Inbjudan till Slutkonferens för projekt Va Med! 10-11 oktober 2011 är Slutkonferens för projekt Va Med! på Uppsala Konsert & Kongress. VaMed! Projektet står för värdegrundsarbete

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Kommunhuset, A-salen, kl. 13.30-16:00 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Utses att justera Peter Staland Paragrafer 23-27 Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare

Läs mer

KS 15 19 JUNI 2013. Samverkanslösning; Skola för alla Vision 2030. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 15 19 JUNI 2013. Samverkanslösning; Skola för alla Vision 2030. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 15 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2013-06-03 Diarienummer KSN-2013-0689 Kommunstyrelsen Samverkanslösning; Skola för alla Vision 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V19

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V19 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V19 Vecka 19 201505 09-10 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Navbladet. Nr:3 juni 2006. Kontaktperson. Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen

Navbladet. Nr:3 juni 2006. Kontaktperson. Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen Kontaktperson Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen Nätverk för Afrikaner i Vantör Telefon 08 647 99 47 Mobil 070 527 99 47 Epost info@navs.se Hemsida www.navs.se NAV-nätverk för afrikaner

Läs mer

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 1 av 7 Slutrapport ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk Uppsala den 4 december 2012 Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 2 av 7 Inledning Det här är fjärde året i rad som vi får ekonomisk hjälp

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Tobak Rapportförfattare Carlzén Katarina 2010 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Bakgrund...

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V47. Vecka 47 201211 24-25. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V47. Vecka 47 201211 24-25. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V47 Vecka 47 201211 24-25 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Finns det en vilja, så når man dit man vill.

Finns det en vilja, så når man dit man vill. Finns det en vilja, så når man dit man vill. Karlstads universitet Cerut Centrum för forskning om regional utveckling Delrapport av projektet På lika villkor Cerut, Centrum för forskning om regional utveckling,

Läs mer

Överenskommelsen på integrationsområdet Dokumentation konferens 3, i Boden, den 6/12. Maria Nilsson, Utbildningsdepartementet

Överenskommelsen på integrationsområdet Dokumentation konferens 3, i Boden, den 6/12. Maria Nilsson, Utbildningsdepartementet Överenskommelsen på integrationsområdet Dokumentation konferens 3, i Boden, den 6/12 Moderatorn 600 000 utlandsfödda går till jobbet varje dag Var fjärde arbetslös är utrikesfödd Två olika perspektiv på

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars

Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars 1 Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars 2 Fritid Det traditionella föreningslivet upplevs som ett hinder med stora krav för medverkan, ibland annat vad gäller långsiktiga åtaganden och

Läs mer

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället - DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället Uppnå en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet Ökat egenansvar och ekonomiska incitament för individen

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V36. Vecka 36 201209 08/09. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V36. Vecka 36 201209 08/09. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V36 Vecka 36 201209 08/09 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V06

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V06 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V06 Vecka 06 201302 09-10 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

VIF startades den 4 maj 2006.

VIF startades den 4 maj 2006. VIF startades den 4 maj 2006. Tanken med den här föreningen är att förena människor, oavsett ursprung, kultur, religion, kön eller hudfärg. Ett sätt att knyta kontakter och lära sig mer om olika kulturer.

Läs mer

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna i Uppsala län, Landstinget, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Uppsala universitet

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET 21 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 185 Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun Dnr 2014/5 INLEDNING Monica Fahrman (MP) inkom 2013-12-02

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V44

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V44 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V44 Vecka 44 201311-02-03- RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Promemoria 2010-10-07 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Bakgrund Den 1 december 2010 träder en reform för att påskynda nyanlända

Läs mer

Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället

Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället Om Frivillig i Gävleborg Paragraf 37a Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter Förordning

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(7) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V10

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V10 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V10 Vecka10 201303 09--10 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem

Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem Välfärdsinsatser på religiös grund förväntningar och problem Studiedag den 21 januari 2015 Centrum för forskning om religion och samhälle, Uppsala universitet (www.crs.uu.se) Religion som tillgång och

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Positiva vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra länder

Positiva vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra länder Rapportering till SKANDIA- idéer för livet gällande projekt Positiva vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra länder Projektets namn: Positiva Vinterupplevelser för barn och ungdomar från andra

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Medborgardialog. Vad är viktigast för att förbättra integrationen i Gislaveds kommun? STRATEGI FÖR INTEGRATION. Kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-27

Medborgardialog. Vad är viktigast för att förbättra integrationen i Gislaveds kommun? STRATEGI FÖR INTEGRATION. Kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-27 Medborgardialog STRATEGI FÖR INTEGRATION Vad är viktigast för att förbättra integrationen i Gislaveds kommun? Kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FOKUSGRUPPER...

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Program för samspel mellan kommunen och den ideella sektorn

Program för samspel mellan kommunen och den ideella sektorn Program för samspel mellan kommunen och den ideella sektorn Ks 2007:422 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för samspel mellan kommunen och den ideella sektorn Fastställt

Läs mer

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare Ungdomarna i STOPP ett projekt mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering Inledning Under våren 2010 beslutade Inga Johansson

Läs mer

Idrott och social hållbarhet

Idrott och social hållbarhet Idrott och social hållbarhet Malmö 27 maj 2015 Janne Carlstedt, Riksidrottsförbundet Jenny Hellberg, Skåneidrotten Idrott och social hållbarhet (A6 och B6) Idrotten engagerar många människor i vårt samhälle

Läs mer

Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010.

Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010. Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010. 1. Bakgrund Under våren 2010 samtalade personal på Teckenspråksutbildningen

Läs mer

Överenskommelsen inom integrationsområdet. Sammanfattande rapport från fyra konferenser om Överenskommelsen inom integrationsområdet

Överenskommelsen inom integrationsområdet. Sammanfattande rapport från fyra konferenser om Överenskommelsen inom integrationsområdet Överenskommelsen inom integrationsområdet Sammanfattande rapport från fyra konferenser om Överenskommelsen inom integrationsområdet Hösten 2011 Överenskommelsen inom integrationsområdet 1 Sammanfattande

Läs mer

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

RAPPORT SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010

RAPPORT SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010 SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 1. Bakgrund.. 3 Leverantören 3.SE

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V45. Vecka 45 201210 10-11. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V45. Vecka 45 201210 10-11. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V45 Vecka 45 201210 10-11 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

Projekt Arbetskraftsförsörjning och integration Ragunda Kommun

Projekt Arbetskraftsförsörjning och integration Ragunda Kommun Projekt Arbetskraftsförsörjning och integration Centralgatan 15 Box 150 840 70 Hammarstrand TEL 0696-68 20 00 FAX 0696-10692 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Syfte 3 Mål 3 Organisation

Läs mer

Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen

Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen Innehåll Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Funktionshinder i etableringen Erfarenhetsutbyte och utforskande dialogmöte

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen 8. E t t g o t t r y k t e ä r A rbetsgivaren som varumärke Ett gott rykte som arbetsgivare är bästa rekryteringskanal. Begreppet Employment branding, arbetsgivarvarumärke, blir allt viktigare. Image,

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

INTRESSEPOLITIK. för döva, Hörselhabiliteringen, BUP för döva samt SPSM Östra.

INTRESSEPOLITIK. för döva, Hörselhabiliteringen, BUP för döva samt SPSM Östra. INTRESSEPOLITIK Det intressepolitiska arbetet kommer att framhävas lite extra mer år 2015 och involveras i många av de verksamheter som SDF ordnar. SDF vill se att rätten till teckenspråk och delaktighet

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

Gotlands Regnbågshelg 2012

Gotlands Regnbågshelg 2012 Gotlands Regnbågsgrupp Visby 2012-02-05 Inbjudan till deltagande i Gotlands Regnbågshelg 2012 Projektet Gotlands Regnbågshelg 2012 vill ge mångfaldsarbetet på Gotland ytterligare en dimension. Det genom

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

Vågar du möta dina fördomar?

Vågar du möta dina fördomar? Vågar du möta dina fördomar? 1 Sanningen i fickformat Med den här broschyren vill vi på Bodens kommun ta aktiv roll i de diskussioner som förs om invandrare och integration i vår kommun. Vi har uppmärksammat

Läs mer