Integrationsprojekt Uppsala vision Redovisning av projektets andra år september augusti 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Integrationsprojekt Uppsala vision 2030. Redovisning av projektets andra år september 2011- augusti 2012"

Transkript

1 Integrationsprojekt Uppsala vision 2030 Redovisning av projektets andra år september augusti

2 Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala Förord Den föreliggande rapporten visar Integrationsprojekt Uppsala Vision 2030 verksamhet under det andra året. Ett stort tack till alla som bidragit till att detta projekt kan drivas och det med ett mycket bra resultat. Jag vill nämna SIU:s styrelse samt dess föreningar. Jag vill också tacka alla nyanlända familjer och de svenska fadderfamiljerna samt projektets styrgrupp. Alla dessa har bidragit till ett mycket lärorikt och mångkulturellt projekt. Jag vill tacka Allmänna Arvsfonden för deras stöd och finansiering som kunde göra detta projekt möjligt. Uppsala kommuns Introduktionsenhet, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, landstinget i Uppsala län, Arbetsförmedlingen, Volontärbyrån, Röda Korset och ABF har även dessa bidragit till detta lyckade projekt. Amil Sarsour Ordförande SIU Besöksadress: Telefon: Skolgatan 18 org.nr UPPSALA E-post Postgiro:

3 Integrationsprojekt Uppsala vision 2030 Redovisning av projektets andra år, september augusti 2012 Sammanfattning av projektets första år, september augusti 2011 Projektet löper under tre år. Det är uppdelat i fyra etapper. Under det första året genomfördes etapp ett och två samt att etapp tre startades innan årets slut. Projektet har rönt stor uppmärksamhet och intresse. Detta har medfört att trycket på att få delta som fadderfamilj har varit stort. Vi är glada för att vi har fått så stor respons för projektet, men den positiva utvecklingen har medfört mycket större resurskrav än beräknat. Projektet har blivit en succé och det har även blivit känt på nationell nivå. Det har varit representerat på en utställning i Europahuset Europaåret för frivilligarbete på inbjudan av bland annat Ungdomsstyrelsen samt att vi där hållit ett föredrag under rubriken "Integrationsprojekt som fungerar". Från Uppsala kommuns sida har vi rönt uppskattning och intresse. Flera av kommunalråden, från olika partier, har visat sitt stöd och uppskattat vårt projekt och några har deltagit i våra kulturkvällar. Vi har även haft ett gott genomslag i massmedia genom bland annat artiklar och TVinslag. Projektets etapp ett startade i september I november fanns minst 10 svenska fadderfamiljer, fem nyanlända familjer och en förening som satsade helhjärtat på projektet. Den andra etappen startade i mars augusti 2011 med sammanlagt 31 familjer som lämnat en intresseanmälan. För fadderfamiljerna gav vi djupare information om projektet och de fick även möjlighet att ställa frågor innan deltagandet. Det fanns också möjlighet till ytterligare möten med dessa vid behov. Alla familjer har intervjuats och efter detta har man lämnat en intresseanmälan. Via månatliga kulturkvällar har vi en studiecirkel för familjerna. Mellan personer medverkar och där kan folk delta aktivt och med glatt humör oavsett ålder, kön eller etniska bakgrund. En svensk familj, som har långt erfarenhet av studiecirklar, beskrev våra nya metoder så här Projektet har skapat en ny modell för studiecirklar i stället för den traditionella folkbildningsmetoden. Vi är glada över att projektet fått så stor respons för projektet, men den positiva utvecklingen har också medfört ett mycket större resurskrav än beräknat. Varför vi startade projektet och vad vi ville åstadkomma De flesta nyanlända invandrare befinner sig i utanförskap och arbetslöshet. De har inte fått chansen att träffa andra i samhället. Det flesta äldre invandrare har aldrig haft kontakt med svenska familjer. I skolan har barnen goda möjligheter att träffas men efter skoldagens slut hamnar de igen i en ny segregationscirkel. Barnfamiljerna har inte kontakt med varandra. Utomhusmiljön är dålig i invandrartäta bostadsområden. Många invandrare med hög utbildning och erfarenhet från hemlandet är arbetslösa eller har ett jobb som inte motsvarar deras utbildning. 3

4 Det finns många goda krafter hos invandrarfamiljerna som inte utnyttjas. Sverige har gått miste om många goda resurser under flera decennier. Projektet syftar till att bryta den onda cirkeln. Vi vill visa att integration är en ömsesidig process som sker i mötet mellan människor med olika bakgrund. Möten som ska präglas av ömsesidig respekt för allas lika värde oavsett likheter och olikheter. Integration är en fråga om demokrati och mänskliga rättigheter och om respekt och förståelse. Målet med projektet är även: att ge stöd till de nya svenskarna i deras etablering i det svenska samhället att få en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar och som alla, oavsett bakgrund, ska vara delaktiga i och ansvariga för att skapa en plattform för samtal över kulturella gränser att verka för att alla ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter, oavsett etnisk och kulturell bakgrund att skapa ökad förståelse i det svenska samhället för värdet med möten mellan människor och kulturer att skapa ett kunskapsforum för kulturutbyte att verka för att invandrarföreningar mer aktivt och djupare deltar i integrationsprocessen i samhället, tillsammans med enskilda individer samt kommunen och andra offentliga verksamheter. Projektets andra år Genomförande av andra året, september augusti 2012 Hur målen har uppnåtts För att nå målen organiserades arbetet enligt projektbeskrivningen. För att fortsätta med den tredje etappen behövde projektet fler svenska fadderfamiljer och nyanlända familjer. Tanken var att utöka projektet med 20 familjer till. Att fortsätta med ett sådant projekt kan innebära olika förväntningar och även att oplanerade händelser inträffar som påverkar de ingående familjernas situation. Samtidigt ville vi vara säkra på att vi kan gå in i den fjärde etappen som planerat. Som i tidigare etapper gav vi fadderfamiljerna en djupare information om projektet och möjligheter att ställa frågor innan deltagandet. Det fanns också möjlighet till ytterligare möten vid behov. Alla familjer har sedan lämnat en intresseanmälan. Antalet föreningar som medverkar i projektet är nu tio. Antalet fadderfamiljer och nyanlända är 48 familjer. Projektet har rönt stor uppmärksamhet och intresse, se bifogade artiklar från massmedia och länkar för TV inslag. Detta har medfört att intresset för att få delta som fadderfamilj har varit stort. Vi är glada för att vi har fått så stor respons för projektet, men den här positiva utvecklingen har medfört mycket större resurskrav än beräknat. Projektet har blivit en succé och har rönt stort intresse även på nationell nivå. Vi har blivit inbjudna att bland annat delta i en två dagars utställning och seminarium i Stockholm om Civila samhället som anordnandes av Ungdomsstyrelsen. Vi har även fått inbjudan från Vänsterpartiet om att hålla en föreläsning om projektet under rubriken Integration i vardag - ett lyckat exempel, samt föreläsning vid Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Sävja kyrka. Fortfarande är intresset stort även hos Uppsala kommun och flera kommunalråd från olika partier uppskattar vårt projekt och några har, även detta år, deltagit i våra kulturkvällar. 4

5 Framkomliga vägar vi har funnit i vårt arbete Under etapp ett och två, det första året, har vi fått nyanlända familjer via Uppsala kommuns introduktionsenhet. Under det andra året har ansvaret för nyanlända familjer flyttat från kommunen till Arbetsförmedlingen. Vi har behållit den goda kontakten med enskilda socialsekreterare och vi får fortfarande en del nyanlända familjer via dem. Projektet har följts med stort intresse av kommunen. Genom våra (SIUs) föreningars nätverk samt flera artiklar i massmedia har vi fått många intresseanmälningar från svenska familjer som vill delta i projektet. Vi har haft kontakter med många olika aktörer i Uppsala som t ex församlingar i Svenska kyrkans som gav ytterligare svenska fadderfamiljer. Under detta år har vi skapat ett löpande samarbete med Hela Sverige ska leva som är en paraplyorganisation för ca 180 föreningar. Vi har även inlett ett samarbete med Svenska Naturskyddsföreningen. Dessa samarbeten har lett till mycket väderfulla aktiviteter som bl.a. en resa till Naturskolan i Hammarskog och en tre dagars resa till Ängskär i Norduppland för att lära känna den svenska naturen. Alla politiska partier i Uppsala har visat stort intresse för projektet. De har bjudit in oss för att informera om integrationsprojektet på ett flertal olika partimöten. Hinder vi har stött på Under det andra året har vi fått stött på ett antal oförutsedda händelser: 1. Chefen för Uppsala kommuns introduktionsenhet, samt biträdande chef som vi haft en ständig kontakt med gick i pension. Ett annat problem är att en stor del av enhetens ansvar för nyanlända har flyttat från kommunen till Arbetsförmedlingen enligt den nya Lotslagen. 2. Vi hade en mycket bra kontakt med den tidigare chefen för Arbetsförmedlingen som ordnade månatliga möten med många aktörer och myndigheter i Uppsala, Tyvärr har denne övergått till annan tjänst sommaren De tidigare månadsmötena lades ned och verksamheten bedrivs på ett annat sätt idag. Efter en tids osäkerhet vad gäller engagemanget hos Arbetsförmedlingen möts vi i dag av en positiv inställning för att fortsätta samarbete med nya familjer och projektet som helhet. 3. Vad gäller de svenska fadderfamiljerna har vi igen annonserat vårt behov av svenska familjer hos Uppsala Volontärbyrå. Vi trodde att det skulle gå lätt att få svenska fadderfamiljer via dem, men det blev inte så och vi erhöll bara två nya familjer. Då kontaktades SIU:s invandrarföreningar, och via dessa har vi fått sju nya svenska fadderfamiljer. Vi hade även fått kontakt med Sävja kyrka och genom dem har vi fått två fadderfamiljer. 4. För det andra året har vi samma situation vad gäller de nyanlända familjerna. Arbetsförmedling tog över en stor del av kommunens introduktionsenhet genom den nya etableringslagen. Arbetsförmedlingens lotsar styr processen och frågan blev mer inriktad på ekonomi och företagande. Av den anledningen samarbetar vi inte med lotsföretagen utan vi fortsätter samarbetet med Uppsala kommuns introduktionsenhets socialsekreterare. 5

6 Dessutom tar vi emot familjer från Arbetsförmedlingen som inte ingår i några lotsar. Reglerna säger att familjen räknas som nyanländ i tre år efter det att de har fått permanent uppehållstillstånd. 5. Familjernas föreställningar om Sverige och de svenska familjerna kan ibland vara ett hinder för integration. Rädsla för att tappa sin identitet och kultur samt att ungdomarna påverkas negativt av att träffa svenska ungdomar m m har funnits hos några. 6. I början var tanken att ta emot stora barnfamiljer, men i praktiken har vi fått familjer som består av en till sju personer. Svenska familjer består vanligtvis av en till tre personer. Det har lett till att vi har fått rätt antal familjer men ett mindre antal personer i projektet. Med andra ord välkomnade vi ensamstående att vara fadderfamilj. En av de mest lyckade kontakterna i projektet var mellan två ensamstående personer. De umgås och träffas minst två gånger i veckan och har lett till att den nyanlända kunde förkorta sin SFI undervisning för att läsa vidare vid Uppsala universitet. 7. Det har visat sig att det för fadderfamiljerna inte fungerar med traditionella former för studiecirklar. Vi har därför skapat en egen form som underlättar för att alla bidrar med sina erfarenheter och svara på frågorna. 8. För att undvika att språksvårigheterna blir ett hinder i diskussionen sitter en representant från varje förening i projektet med i grupperna för att fungera som en kultur- och språktolk mellan nyanlända och svenska familjer. 9. Integration är en process och ömsesidig anpassning, respekt och förståelse. Det är inte bara regler som man läser och undervisar om utan det handlar om interaktion mellan människor. Därför, via den nya typen av studiecirkel, kunde vi ge information om det svenska samhället samt underlätta ett kulturutbyte på ett för alla parter givande sätt. Nyanlända familjer har erhållit mycket information om det svenska samhället och de svenska familjerna har fått mycket bra bild över dem nyanländas kultur och traditioner. 10. Några deltagare har tyvärr lämnat projektet under året. En 85-årig morfar gick bort. Två deltagare från de nyanlända familjerna har fått hjärtinfarkt, men de önskar fortsätta i projektet så småningom. Två svenska familjer och tre nyanlända familjer kunde inte fortsätta på grund av olika skäl, men de vill vara kvar i maillista. Resultat Hur verksamheten och erfarenheterna från projektet lever vidare Projektet fortsatte år två med intentionen att gå in i etapp fyra det tredje året, som innebär ett utökat antal familjer. Projektet har rönt stort intresse och intresset har ökat i samhället i stort och även bland viktiga aktörer i samhället. Projektet fyller ett stort behov i samhället och det visar sig vara ett bra komplement till andra aktiviteter. 6

7 För att få möjlighet att sprida information om projektet på lokal, nationell och internationell nivå har vi deltagit i olika aktiviteter där vi informerat om projektet. Genom samarbete med Hela Sverige ska leva, LRF och Svenska Naturskyddsföreningen har vi lyckats arbeta med integrationsfrågor kring samarbetet mellan stad och landsbyggd. Vi var de första som lyckats med detta samarbete i Uppsala län. Dessa samarbeten har gett projektet många gemensamma aktiviteter. - Tillsammans med Hela Sverige ska leva ordnade vi en stor konferens i Uppsala om Mångfald som en möjlighet i Landsbygd den 27 oktober Projektet har också bidragit till att inleda ett viktigt projekt Framtidsutveckling med integration på landsbygden juli till oktober 2012, inom områdena turism och natur. Projektet utbildar arbetslösa invandrare som sedan får praktik på landsbygdsgårdar. Projektet finansieras av Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen, Leader (ett EU-projekt för att utveckla landsbygden i hela Europa) och Hela Sverige ska leva. - Vi har fått inbjudan från Riksorganisationen för Hela Sverige ska leva till att delta i Landsbygdsriksdagen i Blekning, fyra dagar i september Vi ska hålla en föreläsning om Integration mellan stad och land och projekt kommer och vara i fokus. Vi har samarbetat med ett projekt Mot våld och för det lokala samhället., stött av Uppsala kommun. Projektet har satt fokus på integrationsfrågorna hos olika invandrarföreningar och olika etniska grupper i samhället. Detta har lett till att fler föreningar vill delta i projektet. Vi har fått en inbjudan till att deltagarna med en föreläsning den 6 december 2011 i Boden, där ca 70 representanter från olika aktörer i Norrbotten deltagit i ett arrangemang arrangerat av bland annat Hela Sverige ska Leva och Länsstyrelsen i Norrbottens län. Projektet har fått ett ökat deltagande vid i aktiviteterna från bland annat Uppsalas kommunpolitiker och Svenska kyrkans församlingar. Vi har fått flera inbjudningar för att ge föreläsningar i Uppsala och i Stockholm och vi har bland annat deltagit i Uppsala Föreningsråd Integrationsdagen - I Repris i Gottsunda den 17 november En lektor, Katalin Demcsáken, från ett universitet i Ungern skriver en vetenskaplig artikel om projektet och har deltagit i en kulturkväll samt intervjuat några av projektdeltagarna. Föreningar, organisationer eller myndigheter som vi har samarbetat med Under etapp tre det andra året, medverkade tio föreningar (Palestinska folkets förening, Sudanska föreningen, Somaliska hjälpkommittén, Etiopiska föreningen, Afrikanska studentförening, Multikultur förening, Afar vänner, IfVKK, Iranska Kvinnor Solidaritet IKS, Etiopisk-Tigrianska föreningen, Armeniska kulturföreningen). Föreningarna fungerar även som värdar för kulturkvällarna. SIUs styrelse består av 13 olika föreningar och flera väntar på att komma in i projektet under etapp fyra. Vi samarbetar med Uppsala kommun, Landstinget i Uppsala län, Arbetsförmedlingen, Hela Sverige ska Leva, Svenska Naturskyddsföreningen, Svenska kyrkans församlingar med flera. 7

8 Hur vi har samarbetat och hur samarbetet ser ut idag Uppsala kommun Introduktionsenheten, som nämnts ovan, bidrar till stor del med de nyanlända familjerna. Under kulturkvällarna deltar två flyktingsekreterare. Landstinget i Uppsala län kommer att, under år tre, medverkar vid kulturkvällarna och informera om hälso- och sjukvården. Arbetsförmedlingen har vi träffat igen för att utveckla vårt samarbete. Det är viktigt att fortsätta vårt tidigare samarbete. Samarbetet med Hela Sverige ska leva har lett till två projekt med SIU. Svenska Naturskyddsförening vill, efter en gemensam utflykt till Naturskolan Hammarskog, fortsätta samarbete. Vi har inlett kontakter med Svenska kyrkan och Missionskyrkan. Vi är öppna för samarbete med alla viktiga aktörer i samhället. Hur vi har spridit eller ska sprida resultatet Vi har spridit vårt arbete via lokal massmedia; lokala pressen och TV Uppland. Vi har även spridit resultaten till kommunen, SFI skolor och via SIUs radio som sänder på 10 olika språk, via SIUs hemsida (ca 200 besökare varje dag) samt en utställning i Uppsala stadsbibliotek. Vi har inlett samtal med ett TV bolag för att, om möjligt, göra en dokumentärfilm om projektet. Som tidigare nämnts har vi deltagit i ett antal, både lokala, nationella och internationella konferenser och seminarier för att informera om projektets arbete. Planeringen är också att dokumentera projektet för att underlätta tillgängligheten på webben för intresserade. Vår målgrupp Målgruppen är fadderfamiljerna, de nyanlända familjerna och invandrarföreningar. Alla nyanlända familjerna kommer från krigsdrabbade områden. De svenska familjerna består av barnfamiljer och ensamstående personer som har intresse att delta i projektet. Totalt består målgruppen idag av 48 familjer som har skrivit intresseanmälan, 20 nyanlända och 28 svenska fadderfamiljer. Invandrarföreningarna är medlemmar i SIU. Antalet engagerade föreningar uppgår idag till 10 Antal aktiva deltagare år ett: 97 (26 kvinnor+26 män+19 flickor+26 pojkar). Antal familjer är 31 familjer. Antal aktiva nya deltagare år två : 39 (15 kvinnor+9 män+8 flickor+7 pojkar). Antal familjer är 17 familjer. 54 % är kvinnor/flickor och 46 % är män/pojkar. Åldersspannet under år ett var mellan 1 år till 82 år och under år två var det mellan 4-70 år. I projektet deltar fyra rörelsehindrade personer: två krigsskadade män, en ung flicka och en äldre man. 8

9 Enligt diagrammen har andelen kvinnor ökat från 27 % till 38 % mellan 2011 och Vi har gjort en medveten satsning för att öka kvinnors deltagande på grund av att kvinnorna löper större risk att bli isolerade och får svårare att ta sig in i det svenska samhället. Socialt sett är de svenska familjer högutbildade och de flesta yrkesarbetar Några är pensionärer. För de nyanlända varierar det mer; högutbildade, arbetare, hemmafruar. De nyanlända familjerna kommer från olika länder såsom. Palestina, Irak, Sudan, Somalia, Etiopien, Eritrea, Angola,Afar och Kenya. Föreningarna deltar aktivt i projektet genom att ha en tolk till varje familj samt att vara värd för kulturkvällarna. Hur och i vilken omfattning vi har nått målgruppen Vi har nått målgruppen, familjerna, via Uppsala kommun, SFI, utbildningen svenska för invandrare, volontärbyrån, massmedia (Uppsala nya tidning, Uppsalatidning, TV Uppland) och via olika invandrarföreningars kontaktnät. Även SIU:s medlemsföreningar har deltagit i rekryteringen av såväl svenska familjer som familjer med utländsk bakgrund. Projektledaren får namn och telefonnummer på nyanlända familjer från kommunens flyktingsekreterare eller via föreningar och efter detta tas kontakt med familjerna. Familjen bjuds sedan till en träff och ett samtal på SIUs lokal. De får en bred information om projektet och om de önskar fyller de i och skriver under en intresseanmälan. För att lösa språkproblem kontaktas en förening som kan språket och deras representant fungerar som tolk. De svenska familjerna får vi kontakt med via föreningarnas kontaktnät, Volontärbyrå eller via massmedia. Familjer bjuds in till en träff i SIUs lokal och de får en bred information om projektet. De flesta familjer passar till projektet och skriver sedan under en intresseanmälan. Svenska och nyanlända familjer matchas ihop efter deras fritidsintresse och antal familjemedlemmar och önskemål. När det gäller ensamstående matchas de ihop i första hand män med män och kvinnor med kvinnor. Familjerna avgör hur vi fortsatt kan gå vidare. När familjerna träffas deltar någon från de engagerade föreningarna som kan de nyanländas hemspråk. Målgruppens delaktighet i projektets genomförande Projektets styrgrupp består bland annat av representanter från målgruppen dvs. nyanlända, fadderfamiljer och föreningarna. Målgruppen är även med och planerar större aktiviteter såsom resan till Ängskär, resan till Stockholm. 9

10 Deltagarna är mycket aktiva. Se på Youtube filmer och fotografier som bifogas. Under kulturkvällarna, augusti 2011 till augusti 2012, har deltagarna en trevlig och lärorik kväll och de är mycket aktiva. Detta finns också dokumenterat i bifogat filmmaterial. SIU hemsidan Europahuset i Stockholm augusti Kulturnatten september Stockholms stadshus mars Tidningar Uppsala Nya tidning, 29 april En halv sida om vår resa till Naturskolan Sidan nr. 22 ( Det är en pdf fil) Målgruppens upplevelser och deltagande av projektets insatser Många nya kontakter har knutits under kulturkvällarna och vid den gemensamma bussresan till Stockholms stadshus, Uppsala Naturskola i Hammarskog samt resan till Ängskär. Det har rått en otvungen stämning och samtalen har varit många och långa mellan nyfunna vänner. Nedan är en lista på projekts viktiga aktiviteter: 1. Resa till Ängskär juni Kulturkväll 18 juni 2012, studiecirkel om semester/ skollov 3. Kulturkväll 19 juni 2012, studiecirkel om havet 4. En konferens i Stockholm för civila samhället, deltagande och föreläsning, juni Drakflygardagen, 17 maj Resa till Uppsala Naturskola i Hammarskog, 28 april Föreläsning om projektet i Sävja kyrka, 22 april

11 8. Kulturkväll 14 april 2012, studiecirkel om påskfirande 9. Resa till Stockholms stadshus och Stockholms slott, 3 mars Kulturkväll 28 jan 2012,studiecirkel om Helgdagar 11. Föreläsning om projektet i Sävja fritidsgård, 25 januari Föreläsning, Integration i vardagen: Ett lyckat exempel i Vänsterpartiets kongress i Uppsala 7 januari Kulturkväll 17 december 2011, studiecirkel om Industri utan moral blir brutalitet 14. Föreläsning i Boden, Norrbotten 6 december Möte om Internationella överenskommelsen inom integrationsområdet, Stockholm25 november Föreläsning vid Invandrarforum (Immigrant-institutet), Stockholm 26 november Föreläsning Integrationsdagen, av Uppsala föreningsråd i Gottsunda, 17 november Deltagande i konferens Mångfald som möjlighet i landsbygd, Uppsala 27 oktober Kulturkväll 1 oktober 2011, studiecirkel om semester 20. Föreläsning om projektet i Föreningen Liberal Mångfald 21. Kulturnatten i Uppsala 10 september Föreläsning och utställning Europaåret för frivilligarbete 2011 i fyra dagar i Europahuset, Stockholm Projektledaren har deltagit i otaliga möten samt många konferenser och seminarier. Projektledaren har också ordnat och även deltagit i många möten mellan nyanlända och de svenska fadderfamiljerna. Det är mycket givande och roligt att delta bland annat när familjerna besöker varandras hem. Det vittnas också om att besök mellan värdfamiljer och nytillkomna familjer sker i stor utsträckning. Initialt tillsammans med projektledaren eller någon av SIU:s förtroendevalda (vem beror i hög grad på språksituationen). Ju mer tiden går desto mindre roll spelar projektledaren i samvaron mellan familjerna. Under kulturkvällarna har olika teman behandlats bl. a. skolan, hemmet, traditioner. Varje kulturkväll inleds med information om utvecklingen av integrationsprojektet, en film om en av de nyanländas hemland. Sedan följer gruppdiskussioner utifrån frågor på kvällens tema, samt en gemensam diskussion och redovisning av grupperna. Deltagarna delas upp i fyra till sex grupper. I varje grupp, som består av både personer från fadderfamiljer och nyanlända, finns en representant från en förening som fungerar som tolk; språkligt och kulturellt. På detta sätt känner sig alla, oavsett ålder eller kön, delaktiga och de kan ge och ta emot information. Samvaron skapar en känsla av att kunna bidra till något nytt och att integration är en ömsesidig respekt, förståelse och samtidigt som det är ett ständigt pågående arbete. Barnen har sin egen aktivitet; att måla, att spela spel m m. Amil Sarsour SIUs Projektledare Uppsala den 10 juli

12 Projektet i bilder Att träffa familjer Att matcha ihop familjer Svenska fadderfamiljen besöker sin nyanlända familj 12

13 Nyanländ familj besöker sin svenska fadderfamilj Projektets aktiviteter sker ofta hos SIUs föreningar, här Palestinska folkets förening Kulturkvällarna börjar med information om det svenska samhället och efter detta har vi egna frågor för studiecirkeln. Frågorna handlar om oskrivna regler i samhället. 13

14 Efter diskussionen blir det redovisning av varje grupp, sedan äter vi mat som föreningarna lagat Resa till Stockolms stadshus och Stockholms slott 3 mars 2012 Resa till Uppsala Naturskola i Hammarskog 28 april

15 Drakflygardagen 17 maj 2012 Resa till Ängskär tre dagar juni 2012 Föreläsning i Europahuset 15 augusti 2011, och en kort information i två dagars konferens om Civila samhället juni Både ordnades av Ungdomsstyrelsen 15

16 Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth besöker SIUs utställning i Europahuset augusti 2011 och utställning under Civila samhället juni 2012 juni 2012 Föreläsning vid SIUs Internationella kvinnokafé 8 mars 2012 samt vid Sävja fritidsgård 25 januari 2012 Föreläsning vid Föreningen Liberal Mångfald september 2011 samt från Vänsterpartiets kongress januari

17 Föreläsning i Boden 6 december 2011 samt i Sävja kyrka 22 april 2012 KulturNatten september 2011 Samarbete med Hela Sverige ska leva och Svenska Naturskyddsföreningen 13 april 2012 samt intervju av Katalin Demcsáken, lektor vid ett universitet i Ungern som vill skriva en vetenskaplig artikel om projektet 17

18 En kulturkväll januari 2012 En resa till Ängskär juni 2012 Amil Sarsour/ SIUs Projektledare 18

19 SIU:s resureser 30-tal föreningar, Internationella kvinnokaffet, Radio internationell i Uppsala i 10 olika språk och Centrum för integration och mångfald. SIU är en ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obunden. SIU bildades SIU verkar bl.a. för ett integrerat samhälle. SIU:s Internationella kvinnokaffet, mat lagnings kurs Radio RIU

Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala. Förord

Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala. Förord Förord Den föreliggande rapporten visar Integrationsprojekt Vision 2030 verksamhet under det första året. Ett stort tack till alla som bidragit till att detta projekt kan drivas och det med ett mycket

Läs mer

Integrationsprojekt Uppsala vision 2030

Integrationsprojekt Uppsala vision 2030 Integrationsprojekt Uppsala vision 2030 Informationsmöte 24 april 2014 UKK Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala Finansierat av Allmänna Arvsfonden SIU Paraplyorganisation sedan 1986

Läs mer

Slutredovisning, integrationsprojekt Uppsala vision 2030

Slutredovisning, integrationsprojekt Uppsala vision 2030 Slutredovisning, integrationsprojekt Uppsala vision 2030 Ett projekt för att öka integrationen och för att minska utanförskapet Projektet är viktigt för hela min familj (farmor, fru och 5 barn), vi kom

Läs mer

Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar

Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2014-04-07 UAN-2014-0222 Rev.2014-05-15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen

Läs mer

Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala. Ordförandekonferens 20 Oktober 2012

Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala. Ordförandekonferens 20 Oktober 2012 Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala Ordförandekonferens 20 Oktober 2012 SIU - Att verka för ett integrerat samhälle - SIU etablerades 1986-30- tals föreningar Samarbetsorganisationen

Läs mer

Vecka 4 201201/28-29

Vecka 4 201201/28-29 Vecka 4 201201/28-29 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio http://www.facebook.com/radio.riu.uppsala

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V-34. Vecka 34 201208 25/26. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V-34. Vecka 34 201208 25/26. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V-34 Vecka 34 201208 25/26 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V14

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V14 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V14 Vecka 14 201404-05-06 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Hej mina vänner! Här kommer veckans nyheter till översättning avsett för vecka 18. Var vänliga försök översätta det mesta i den mån som det går.

Hej mina vänner! Här kommer veckans nyheter till översättning avsett för vecka 18. Var vänliga försök översätta det mesta i den mån som det går. Hej mina vänner! Här kommer veckans nyheter till översättning avsett för vecka 18. Var vänliga försök översätta det mesta i den mån som det går. Planera i god tid och dela inspelningsarbete så att redigeringen

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V 21

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V 21 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V 21 Vecka 21 201305 25-26 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2013

Verksamhetsberättelse för år 2013 Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala Verksamhetsberättelse för år 2013 Kansli/lokal 2 Arbetsutskott. 2 Projekt grupp 2 Nya strukturer 2 Kontakt med media 2 Samverkan / samarbete. 3

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Reviderad den: xxxxx För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24. Vecka /19. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24. Vecka /19. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24 Vecka 33 201208 18/19 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24. Vecka 24 201206 16/17. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24. Vecka 24 201206 16/17. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24 Vecka 24 201206 16/17 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V41. Vecka 41 201210 13-14. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V41. Vecka 41 201210 13-14. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V41 Vecka 41 201210 13-14 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG

TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V 37 Vecka 37 201309-14-15 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Konferens om samverkan mellan föreningslivet och Uppsala kommun Uppsala konsert & kongress 23 januari 2013

Konferens om samverkan mellan föreningslivet och Uppsala kommun Uppsala konsert & kongress 23 januari 2013 Konferens om samverkan mellan föreningslivet och Uppsala kommun Uppsala konsert & kongress 23 januari 2013 Gillis Herlitz inleder med att hälsa alla välkomna till dagens konferens: En ny lokal överenskommelse

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET 21 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 185 Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun Dnr 2014/5 INLEDNING Monica Fahrman (MP) inkom 2013-12-02

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Förord. Tack till. Uppsala 2011-10-27

Förord. Tack till. Uppsala 2011-10-27 1 Uppsala 2011-10-27 Förord Tack till Uppsala kommun kultur och fritidsnämnden för det stöd vi har fått att genomföra kartläggning av de invandrare som har kolonilotter. Vi vill rikta en ett stort tack

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU 1 Vecka 16 201204 21/22 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio http://www.facebook.com/radio.riu.uppsala

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27

RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27 V21 RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27 Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala Skolgatan 18. 753-16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 eller 072-9139386 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V48. Vecka 48 20121130-1201. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V48. Vecka 48 20121130-1201. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V48 Vecka 48 20121130-1201 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars

Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars 1 Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars 2 Fritid Det traditionella föreningslivet upplevs som ett hinder med stora krav för medverkan, ibland annat vad gäller långsiktiga åtaganden och

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Kommunhuset, A-salen, kl. 13.30-16:00 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Utses att justera Peter Staland Paragrafer 23-27 Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2014

Verksamhetsberättelse för år 2014 1 Verksamhetsberättelse för år 2014 SIUs struktur SIUs styrelse. 2 Arbetsutskott. 2 Projektgrupp 2 Kontakt med media 2 Kansli/lokal 2 Ordförande konferens. 2 Internationella kvinnokafèet. 2 Radio RIU 98,90FM.

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V49. Vecka 49 20121208-09. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V49. Vecka 49 20121208-09. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V49 Vecka 49 20121208-09 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

METODMATERIAL. språkfika

METODMATERIAL. språkfika METODMATERIAL språkfika Detta material är framtaget för att hjälpa dig som volontär att starta språkfika på din ort. VAD ÄR EN SPRÅKFIKA? En språkfika är en mötesplats för att träffa människor, både nya

Läs mer

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället - DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället Uppnå en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet Ökat egenansvar och ekonomiska incitament för individen

Läs mer

Nycklarna till Sverige

Nycklarna till Sverige 1 Nycklarna till Sverige Vägen in i det svenska samhället är tuff. Bara det att lära sig språket och komma underfund med hur samhället fungerar. Vi träffar några som kommit en bit på vägen.. (6/6) Hiba

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V40. Vecka 40 201210 06-07. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V40. Vecka 40 201210 06-07. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V40 Vecka 40 201210 06-07 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Utökning av kommunstyrelsens föreningsbidrag till föreningars/organisationers stöd i flyktingmottagande

Utökning av kommunstyrelsens föreningsbidrag till föreningars/organisationers stöd i flyktingmottagande KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Nilsson Daniel Datum 2016-09-01 Diarienummer KSN-2016-1831 Kommunstyrelsen Utökning av kommunstyrelsens föreningsbidrag till föreningars/organisationers stöd i flyktingmottagande

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V19

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V19 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V19 GILLA Vecka 19 201305-11-12 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0 Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Version 3.0 Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap

Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3071 av Olof Lavesson m.fl. (M) Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 för Ideella föreningen Dalbo

Verksamhetsplan 2017 för Ideella föreningen Dalbo Verksamhetsplan 2017 för Ideella föreningen Dalbo Panncentralens verksamhet skall präglas av mångfald och vända sig till alla människor, oavsett kön, ålder, sexuell läggning, etnicitet och religion. Panncentralen

Läs mer

Samhällsorientering för nyanlända invandrare. samhällsinformatörer

Samhällsorientering för nyanlända invandrare. samhällsinformatörer Samhällsorientering för nyanlända invandrare Välkommen till Stockholms Universitet och utbildningen av samhällsinformatörer Utbildningen omfattar 30 hp respektive 45 hp. För dig som saknar pedagogisk kompetens

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03. Vecka 03 201301 19-20. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03. Vecka 03 201301 19-20. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03 Vecka 03 201301 19-20 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN 2015-2017 UTKAST studieförbund gymnastik teater orientering bridge socialt arbete klättring rollspel körsång film

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V49

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V49 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V49 Vecka 49 201512 05-06 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

Folkbildarforum 22 november 2016

Folkbildarforum 22 november 2016 Folkbildarforum 22 november 2016 10 studieförbund 367 medlemsorganisationer 290 kommuner 160 avdelningar Antalet deltagare 2015 1 700 000 730 000 Studiecirklar Annan folkbildning Studieförbundens ekonomi

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V09

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V09 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V09 Vecka 09 201403-01-02- RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Strategi för integration i Härnösands kommun

Strategi för integration i Härnösands kommun INTEGRATIONSPROGRAM Strategi för integration i Härnösands kommun Innehållsförteckning sidan... 3 1.1 Utgångspunkter 1.2 Det mångkulturella Härnösand... 3... 3... 4 4.1 Kommunstyrelseförvaltning. 4.2 Nämnder

Läs mer

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 1 av 7 Slutrapport ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk Uppsala den 4 december 2012 Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 2 av 7 Inledning Det här är fjärde året i rad som vi får ekonomisk hjälp

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

Uppsala *»KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

Uppsala *»KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Uppsala *»KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Karlsson Daniel Datum 2013-04-02 Diarienummer ALN-2013-0068.15 Äldrenämnden Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala (SIU)

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V48

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V48 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V48 Vecka 48 201411 29-30 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018?

Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Villa Vik, Växjö, Kronoberg Hur ser din landsbygd i Kronoberg ut 2018? Workshop, Open Space, den 8 Mars 2014 Arrangör: Hela Sverige ska leva Kronoberg och Länsstyrelsen Kronoberg Processledning och dokumentation:

Läs mer

Navbladet. Nr:3 juni 2006. Kontaktperson. Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen

Navbladet. Nr:3 juni 2006. Kontaktperson. Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen Kontaktperson Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen Nätverk för Afrikaner i Vantör Telefon 08 647 99 47 Mobil 070 527 99 47 Epost info@navs.se Hemsida www.navs.se NAV-nätverk för afrikaner

Läs mer

Integrationsstrategi för Kalmar län

Integrationsstrategi för Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Björklund 2013-05-22 KS 2012/0768 Kommunstyrelsen Integrationsstrategi för Kalmar län Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar Länsstyrelsen

Läs mer

/<r r"<6 Uppsala 2014-11-25

/<r r<6 Uppsala 2014-11-25 KS 12 17 DEC 2014 UPPSALA KOMMUNSTYRELSE ink. 2014-12- 0 5 Diarienr.. Z o 0 _ 0( :fa /

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Integration Rydaholm Journalnummer: 201-3006

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Fokus Integration. Projektet har bidragit till deltagarna känner sig mer hemma i kommunen. 806 385 kr

Fokus Integration. Projektet har bidragit till deltagarna känner sig mer hemma i kommunen. 806 385 kr Fokus Integration Projektet har bidragit till deltagarna känner sig mer hemma i kommunen. Projektägare: Hedemora Röda Kors-krets Projektledare: Gunborg Morén Kommun: Hedemora Dnr: 140 Jnr: 2013-5038 Projekttid:

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V35

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V35 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V35 Vecka 35 20130831-20130901 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6 Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån de hjärtefrågor vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet kan

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

REGIONAL ÖVERENSKOMMELSE. om samverkan för nyanlända invandrares etablering i Norrbottens län

REGIONAL ÖVERENSKOMMELSE. om samverkan för nyanlända invandrares etablering i Norrbottens län REGIONAL ÖVERENSKOMMELSE om samverkan för nyanlända invandrares etablering i Norrbottens län REVIDERAD Mars 2009 Tryck: Länsstyrelsen i Norrbottens län 1 Förord Den regionala överenskommelsen för Norrbotten

Läs mer

Slutrapport av projekt Barns väntan

Slutrapport av projekt Barns väntan Slutrapport av projekt Barns väntan Projekt Barns väntan har under 2005 arbetat med barn och ungdomar som ensamma, utan anhöriga, kommer till Sverige för att söka asyl. Västra Götalands kulturnämnd har

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna i Uppsala län, Landstinget, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Uppsala universitet

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V44

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V44 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V44 Vecka 44 2015 oktober 31 1 November RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V11

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V11 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V11 Vecka 11 201303 16-17 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V04. Vecka 04 201301 26-27. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V04. Vecka 04 201301 26-27. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V04 Vecka 04 201301 26-27 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Navbladet. Nr:3 juni Kontaktperson. Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd Bandhagen

Navbladet. Nr:3 juni Kontaktperson. Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd Bandhagen Kontaktperson Maximian Muwuluzi Bäverbäcksgränd 17 124 62 Bandhagen Nätverk för Afrikaner i Vantör Telefon 08 647 99 47 Mobil 070 527 99 47 Epost info@navs.se Hemsida www.navs.se NAV-nätverk för afrikaner

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V20

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V20 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V20 GILLA Vecka 20 201305-18-19 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Idrott och social hållbarhet

Idrott och social hållbarhet Idrott och social hållbarhet Malmö 27 maj 2015 Janne Carlstedt, Riksidrottsförbundet Jenny Hellberg, Skåneidrotten Idrott och social hållbarhet (A6 och B6) Idrotten engagerar många människor i vårt samhälle

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Medborgardialog. Vad är viktigast för att förbättra integrationen i Gislaveds kommun? STRATEGI FÖR INTEGRATION. Kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-27

Medborgardialog. Vad är viktigast för att förbättra integrationen i Gislaveds kommun? STRATEGI FÖR INTEGRATION. Kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-27 Medborgardialog STRATEGI FÖR INTEGRATION Vad är viktigast för att förbättra integrationen i Gislaveds kommun? Kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FOKUSGRUPPER...

Läs mer

Jämställdhet gör oss starkare

Jämställdhet gör oss starkare Jämställdhet gör oss starkare Mars december 2017 Föreningsuppgifter Organisationsnummer: 802454-5041 Bankgiro: 836-2659 Postadress: C/o Mohamed Farah Allfarvägen 73 B, 784 42 Borlänge Besöksadress: Klöverstigen

Läs mer

RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 19 201205 12-13. Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 19 201205 12-13. Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 19 201205 12-13 Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen 8. E t t g o t t r y k t e ä r A rbetsgivaren som varumärke Ett gott rykte som arbetsgivare är bästa rekryteringskanal. Begreppet Employment branding, arbetsgivarvarumärke, blir allt viktigare. Image,

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V19

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V19 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V19 Vecka 19 201505 09-10 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Seminariet om Överenskommelsen inom integrationsområdet. Eskilstuna 1 mars 2014

Seminariet om Överenskommelsen inom integrationsområdet. Eskilstuna 1 mars 2014 Seminariet om Överenskommelsen inom integrationsområdet Eskilstuna 1 mars 2014 Disposition Överenskommelsen inom integrationsområdet (ÖKI) Organisationernas utgångspunkter SIOS deltagande i ÖKI 2011-10-132010-09-11

Läs mer

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Tobak Rapportförfattare Carlzén Katarina 2010 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Bakgrund...

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer