Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala. Förord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala. Förord"

Transkript

1 Förord Den föreliggande rapporten visar Integrationsprojekt Vision 2030 verksamhet under det första året. Ett stort tack till alla som bidragit till att detta projekt kan drivas och det med ett mycket bra resultat. Jag vill nämna SIU:s styrelse samt dess föreningar. Jag vill också tacka alla nyanlända familjer och de svenska fadderfamiljerna samt projektets styrgrupp. Alla dessa har bidragit till ett mycket lärorikt och mångkulturellt projekt. Jag vill tacka Allmänna Arvsfonden för deras stöd och finansiering som kunde göra detta projekt möjligt. kommuns Introduktionsenhet, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, landstinget i län, Arbetsförmedlingen, Volontärbyrån, Röda Korset och ABF har även dessa bidragit till detta lyckade projekt. Amil Sarsour Ordförande SIU 1 (20)

2 Integrationsprojekt vision 2030 Redovisning av projektets första år, september augusti 2011 Bakgrund Varför vi startade projektet och vad vi ville åstadkomma: De flesta nyanlända invandrare befinner sig i utanförskap och arbetslöshet. De har inte fått chansen att på riktig få träffa andra i samhället med svensk bakgrund. I nästan alla fall har äldre invandrare aldrig haft kontakt med svenska familjer. I skolan har barnen goda möjligheter att träffa varandra med andra svenska barn och ungdomar, men efter skoldagens slut hamnar de igen i en ny segregationscirkel. Barnfamiljerna har inte kontakt med varandra. Ofta är utomhusmiljön dålig i invandrartäta bostadsområden. Många invandrare med hög utbildning och erfarenhet från hemlandet är arbetslösa eller, har ett jobb som inte motsvarar deras utbildning. Det finns många goda krafter hos invandrarfamiljerna som inte utnyttjas. Sverige har förlorat många goda resurser under senare decennier. Projektet syftar till att bryta den onda cirkeln. Genom ett hårt, intensivt och roligt arbete där man kommer fram till att integration är en ömsesidig process som sker i mötet mellan människor med olika bakgrund. Mötet präglas av ömsesidig respekt för allas lika värde oavsett likheter och olikheter. Integration är en fråga om demokrati och mänskliga rättigheter. Målet med projektet är även: att ge stöd till nya svenskar i deras etablering i det svenska samhället att få en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar och som alla oavsett bakgrund ska vara delaktiga i och ansvariga för att skapa en plattform för samtal över kulturella gränser att verka för att alla ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter, oavsett etnisk och kulturell bakgrund att skapa ökad förståelse i det svenska samhället för värdet med möten mellan människor och kulturer. att verka för att invandrarföreningar mer aktivt och djupare deltar i integrationsprocessen i samhället, tillsammans med människor, kommunen och andra offentliga verksamheter. 2 (20)

3 Genomförande Hur målen har uppnåtts För att nå målen organiserades arbetet enligt projektbeskrivningen (se inlämnad projektansökan). Efterfrågan från svenska fadderfamiljer blev mycket högre än väntat. För att kunna starta första etappen behövde projektet minst fem svenska familjer. Tanken var att samla 10 svenska familjer och sedan börja projektet med fem familjer och att ha fem i reserv till Etapp 2. Att starta ett sådant projekt innebär olika förväntningar och även att oplanerade händelser kan inträffa som påverkar de ingående familjernas situation. Samtidigt ville vi vara säkra på att vi kan gå in i andra etappen som planerat. Etapp 1 startade i september I november fanns minst 10 fadderfamiljer, fem nyanlända familjer och en förening som satsade helhjärtat på projektet. Vi bestämde den första träffen med svenska familjer i ABF lokalen den andra november Nio svenska familjer, en flyktingsekreterare och två representanter från ABF deltog i det första mötet. TV Uppland deltog för dokumentation av projektet. Fadderfamiljerna fick ingående information om projektet och möjlighet att få svar på frågor. Alla frågor blev inte besvarade under första mötet, så vi anordnade ytterligare ett möte. Alla familjer skrev under en intresseanmälan. Projektet var något helt nytt för familjerna, kommunen och ABF. Efter introduktionen blev efterfrågan större än vad vi hade planerat. Projektet gick därför in i Etapp 2 tidigare. Antalet föreningar som medverkar är nu fem, fadderfamiljer och nyanlända är 24. Projektet har rönt stor uppmärksamhet och intresse. Detta har medfört att trycket på att få delta som fadderfamilj blev större. Se bifogade artiklar från massmedia och länkar för TV inslag. Vi är glada för den stor respons projektet fick, dock har den här positiva utvecklingen medfört mycket större resurskrav än beräknat. s landshövding Peter Edgar deltog under en av våra kulturkvällar och det är ett tecken på att projektet är väldigt viktig i vårt samhälle. Projektet har blivit en succé och kommit in på riksnivå. Vi bjöds in att delta bl.a. i en utställning på Europahuset Europaåret för frivilligarbete. På Europahuset höll jag dessutom i ett föredrag fredagen 12 aug. om projektet under rubriken "Integrationsprojekt som fungerar. 3 (20)

4 Flera Kommunala råd i från de olika partierna uppskattar vårt projekt och några deltar även med på våra kulturkvällar. Framkomliga vägar vi har funnit i vårt arbete Via kommuns introduktionsenhet fick vi flera nyanlända familjer. Familjerna skrev under en intresseanmälan. Genom våra, SIUs, föreningars nätverk samt massmedias artiklar om projektet fick vi många intresseanmälningar från svenska familjer som är intresserade och vill delta i projektet. Projektet har väckt stort intresse i samhället. Arbetsförmedling bjuder in oss alltid för att berätta om projektet för alla aktörer i län. Röda korset har visat intresse för utbyte av erfarenheter och även för samarbete. Hela Sverige ska leva besökte oss på en av våra kulturkvällar och vi har blivit inbjudna till deras riksstyrelsemöte. Alla politiska partier i har visat stort intresse för projektet. Även de har bjudit in oss att komma och informera om integrationsprojektet på olika partimöten. Hinder vi har stött på 1. Svenska fadderfamiljer: Vi planerade att få svenska familjer via Volontärbyrå. Vi hade annonserat i Volontärbyrå men tyvärr fick vi bara en fadderfamilj. Familjen bor i Märsta och det visade sig vara svårt att komma till varje gång. Genom projektledarens kontaktnät ordnades fyra svenska fadderfamiljer. Men projektet behövde flera som reserv. SIUs invandrarföreningar kontaktades, och via Palestinska Folkets Förening har jag fått sju svenska fadderfamiljer. 2. Nyanlända familjer: Arbetsförmedling tog över en stor del av kommunens introduktionsenhet genom den nya etableringslagen. Arbetsförmedlingen styr processen och frågan blev mer inriktad på ekonomi och företag. Av den anledningen samarbetar vi inte med lotsföretag utan vi forsätter samarbetet med kommuns introduktionsenhet. Reglerna säger att nyanlända familjer är de familjer som har fått permanent uppehållstillstånd och tre år framåt. 3. Nyanlända familjer föreställningar om Sverige och de svenska familjerna kan ibland vara ett hinder för integration. Rädsla för att tappa sin identitet och kultur, att ungdomarna påverkas negativt av att träffa svenska ungdomar m.m. har infunnits hos några. 4 (20)

5 4. Några svensk familjer har speciella krav (exempelvis religiösa krav) på nyanlända familjer och det kan vara ett hinder för integration. 5. Studiecirklar: Efter två möten i november och december 2010 med ABF och fadderfamiljerna har det visat sig att det inte fungerar med den klassik formen för studiecirklar. Därför måste vi skapa nya former av studiecirklar. En svensk familj som har lång erfarenhet av studiecirklar beskrev läget efter våra nya metoder så här Projektet har skapat en ny modell för studiecirklar i stället för den traditionella folkbildningsmetoden. Via månatliga kulturkvällar har vi en studiecirkel för familjerna. Mellan personer medverkar och där kan folk delta aktivt och med glatt humör oavsett ålder, kön eller etniska bakgrund. Resultat Hur verksamheten och erfarenheterna från projektet lever vidare Projektet fortsätter sin etapp 2 med intentionen att gå in i etapp 3, som innebär ett utökat antal familjer. Intresset för projektet har vuxit och det har blivit känt hos viktiga aktörer i samhället. Projektet fyller ett stort behov i samhället och det visar sig att vara ett bra komplement till andra aktiviteter. För att få möjlighet att sprida information om projektet på riksnivå och internationell nivå har vi deltagit i olika aktiviteter där vi informerat om projektet. T ex så är SIU medlem i Sveriges föreningar som är en paraplyorganisation för alla paraplyföreningar (dit SIU tillhör). Vid årsmöte informerades alla om projektet och detta ger möjlighet till ytterligare spridning. Vid ett möte med landshövdingen om integration och migration i deltog ambassadören från Schweiz samt representanter från arbetsdepartementet. Vi fick möjlighet att informerar om projektet. På sikt är tanken att sprida projektets arbetssätt och metoder till övriga EU. Detta är ett bra exempel på arbete för integration. 5 (20)

6 Föreningar, organisationer eller myndigheter som vi har samarbetat med Under etapp 1 medverkade två föreningar i projektet. Under etapp 2 medverkade fem föreningar (Palestinska Folkets Förening, Sudanska Föreningen, Somaliska Hjälpkommittén, Etiopiska Föreningen och Afrikanska Studentförening). Föreningarna fungerar även som värd för kulturkvällarna. SIUs styrelse består av 13 olika föreningar och de väntar på att komma in i projektet under etapp tre. Vi samarbetar med kommun, Landstinget i län, ABF och Arbetsförmedling. Hur vi har samarbetat och hur samarbetet ser ut idag kommun som nämnts ovan kommer de nyanlända familjerna via Introduktionsenheten. Vi har en muntlig överenskommelse med kommunen och vi har återkommande möten. Vid varje kulturkväll deltar två flyktingsekreterare. Landstinget i län de kommer att medverka vid kulturkvällarna och informera om hälso- och sjukvård. ABF i inledningsfasen fördes diskussioner om studiecirklar. Arbetsförmedlingen vi har träffats under ett flertal tillfällen för att informera om nyanlända familjers etableringsplaner och den nya lagen. Vi är öppna för samarbete med alla viktiga aktörer i samhälle och under februari och mars har Hela Sverige ska leva och Röda korset visat intresse för samarbete. Hur vi har spridit eller ska sprida resultatet Vi har spridit vårt arbete via länets lokala massmedia, Ny Tidningen, tidningen och TV Uppland, kommunen, SFI skolor och via SIUs radio som sänder på 10 olika språk, via SIUs hemsida (ca 200 besökare varje dag) samt en utställning på Stadsbibliotek. Vi har inlett samtal med SVT för att, om möjligt, göra en dokumentärfilm om projektet. Antal aktiva deltagare i projektet: 97 (26 kvinnor+26 män+19 flickor+26 pojkar) Andel kvinnor/flickor: 47 % Andel män/pojkar. 53 % I projektet deltar fyra rörelsehindrade personer: två krigsskadade män, en ung flicka och en äldre man. 6 (20)

7 Vår målgrupp Målgruppen är fadderfamiljerna, de nyanlända familjerna och invandrarföreningar. Socialt är de flesta av de svenska familjer högutbildade, yrkesarbetande och några är pensionärer. För de nyanlända varierar det mer; högutbildade, arbetare, hemmafruar. De nyanlända familjerna kommer från olika länder bl.a. Palestina, Irak, Sudan, Somalia, Etiopien och Kenya. Åldersspannet är mellan 1 år till 82 år. Projektledaren får namn och telefonnummer på nyanlända familjer från kommunens flyktingsekreterare och efter detta tar jag kontakt med familjerna. Familjen bjuds sedan till en träff på SIUs lokal. Där får de ingående information om projektet och om de önskar fyller de i och skriver under en intresseanmälan. För att lösa språkproblem kontaktas en förening som kan språket och deras representant fungerar som tolk. De svenska familjerna får vi kontakt med via föreningarnas kontaktnät eller via massmedia. Familjer bjuds in till en träff och får djupare information om projektet. De flesta familjer passar till projektet och skriver sedan under en intresseanmälan. Svenska och nyanlända familjer matchas ihop baserat på deras fritidsintresse och antal familjemedlemmar och önskemål. När det gäller ensamstående matchas de ihop män med män och kvinnor med kvinnor. När familjerna träffas deltar någon från de engagerade föreningarna som kan de nyanländas hemspråk. Föreningar deltar aktivt i projektet genom att ha en tolk till varje familj samt att vara värd för kulturkvällarna. 7 (20)

8 Hur och i vilken omfattning vi har nått målgruppen Vi har nått målgruppen, familjerna, via kommun, SFI utbildningen Svenska För Invandrare, Volontärbyrån, massmedia ( nya tidning, tidning, TV Uppland) och via olika invandrarföreningars kontaktnät. Även SIU:s medlemsföreningar har deltagit i rekryteringen av såväl svenska familjer som familjer med utländsk bakgrund. Målgruppens delaktighet i projektets genomförande Deltagarna är mycket aktiva. Under kulturkvällarna har deltagarna en trevlig kväll och de är mycket aktiva. Detta finns också dokumenterat i bifogat filmmaterial. Länsstyrelsen i län Integration i den ideella sektorn sektorn.aspx personer har sett den filmen En ungdeltagare berätta om sin upplivelse efter en kulturkväll ca 400 har sett filmen mars Landshövding Peter Edgar var med Tidningar Sidan nr. 22 ( Det är en pdf fil) (20)

9 Målgruppens upplevelser och deltagande av projektets insatser Det var mycket arbete i början av projektet. Projektledare utbildade sig genom Studiecirklar i ABF. Vi började knyta olika berörda kontakter. Vi började med att informera SIU föreningar via SIUs ordförandets årliga möte. Sedan träffade vi Introduktion enhetschefen och sin medarbetare i kommun. Vi hade annonserat om behovet av svenska fadderfamiljer hos Volontärbyrå. Vi träffade ABF chefen och sin medarbetare om råd och stöd. Vi träffade Röda Korset och Broderskap I för att få ta del av deras erfarenheter om fadderfamiljer. Vi kunde informera PRO pensioner föreningar i under deras årsmöten och upplysa om behovet av fadderfamiljer. Vi har även informerat God livsmiljö i som är en paraplyorganisation för viktiga aktörer i. Mött Volontärbyrå för att annonserar om svenska fadderfamiljer. Vi kunde få tid med politiska partierna Socialdemokrater, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Folkpartiet för att få stöd och fadderfamilj. Vi informerade Kommunistpartiet och Fredskoalition. Möten med TV i Uppland. Många nya kontakter har knutits under kulturkvällarna och vid de gemensamma bussresorna till Sala silvergruva, Stavby traktor race och Gammle Gränamo. Det har rått en otvungen stämning och samtalen har varit många och långa mellan nyfunna vänner. September 2010 Två möten med Introduktion enhetschefen Lennart Andersson och två av sin medarbetare i kommun, för att värva nyanlända familjer. Möte med ordförande och handläggar i Ungdom och arbetsmarknadsnämnden i kommun. Möten med ABF, Arbetsförmedling, möten med God Livsmiljö i och Volontärbyrå. Oktober 2010 Möten med ABF, Röda korset och Introduktionsenhet. Möte med ordförande för Palestinska Folkets Föreningen för att värva svenska fadderfamiljer via föreningens nätverk. November 2010 Första mötet med svenska fadderfamiljer i ABF. Möte med hela enheten i Introduktionsenhet i kommun. Möten med svenska fadderfamiljer och nyanlända familjer December 2010 Möten med svenska fadderfamiljer och nyanlända familjer Vi började matcha ihop familjer. 9 (20)

10 Januari 2011 Lördag den 6 januari: första gemensamma kulturkväll med alla familjer och några representanter från de olika partierna. Informera om projektet under Vänsterpartiets årsmöte i. Informera pensionärs föreningar i. Familjer gör hembesök hos varandra. Informera även Landstings utskottet för integration och jämställdhet. Februari 2011 Lördag den 5 februari: En gemensam kulturkväll och Nya Tidning reporter var med under kvällen. tidningen har träffat två fadderfamiljer i SIUs lokal och publicerat ett helt reportage. Matcha ihop familjer. Informera föreningen Akademiska Sällkapet. Informera om projektet framför läns Landshövding, Schweiz ambassadör med en delegation från Schweiz på slott. Möte med ETP chefen på Landstinget. Mars 2011 Lördag den 5 mars: en gemensam kulturkväll och läns Landshövding var gäst under kvällen med några representanter från politiska partier. Hela Sverige ska leva - och Stockholm har visat stor intresse av att delta. Informera Socialdemokrater under deras årsmöte i Fem föreningar är med i projektet (Palestinska Folkets Förening, Sudanska Föreningen, Somaliska Hjälpkommittén, Etiopiska Föreningen och Afrikanska Studentförening). Familjer gör hembesök hos varandra. Matcha ihop familjer. Söka efter nya fadderfamiljer och nyanlända familjer. Föreläsning på Hermods (en ESI skola för nyanlända) April april Resa till Sala silver gruva. Träffa och Matcha ihop familjer. 9 april SIUs 25 års jubileum på Stadsbiblioteket med tre veckors utställning, där fanns även en gästbok där besökare fick möjlighet att skriva, det skrevs mycket gott om projektet i gästboken. Informera Forum för skolan vid Institutionen för Kulturantropologi och Etnologi i universitet. Maj 2011 Lördag den 7 maj: en gemensam kulturkväll. Deltagandet i SIUs Drakflygardagen Lördag den 28 maj: en gemensam kulturkväll Möten med familjer i projektet. Ett reportage i Tv Uppland. 10 (20)

11 Juni juni Resa till Skansen Möten med svenska fadderfamiljer och nyanlända familjer Juli 2011 Resa till Stavby traktor race och Gammel-Gränome. Möten med svenska fadderfamiljer och nyanlända familjer Augusti aug. Informera Miljöpartiets Internationella utskott om projektet aug inbjudan från Ungdomsstyrelse till Europaåret för frivilligarbete 2011, Europahuset i Stockholm. Kulturminister och Idrottsminister Lena Adelsohn och Pernilla Baralt kommunikationsansvarig i EU-kommission i Sverige var nyfikna på projektutställningen. 11 augusti en föreläsning på Europahuset om SIUs integrationsprojekt. Det vittnas också om att besök mellan värdfamiljer och nytillkomna familjer sker i stor grad. Initialt tillsammans med projektledaren eller någon av SIU:s förtroendevalda (vem det är beror i hög grad på språksituationen). Ju mer tiden går desto mindre roll spelar projektledaren i samvaron mellan familjerna. Under kulturkvällarna har olika teman behandlats bl. a. skolan, hemmet, traditioner. Varje kulturkväll inleds med information om utvecklingen av integrationsprojektet, en film om en av de nyanländas hemland. Sedan följer gruppdiskussioner utifrån frågor på kvällens tema, samt en gemensam diskussion och redovisning av grupperna. Deltagarna delas upp i fem till sex grupper. I varje grupp, som består av både personer från fadderfamiljer och nyanlända, finns en representant från en förening som fungerar som tolk; språkligt och kulturellt. På detta sätt känner sig alla, oavsett ålder eller kön, delaktiga och de kan ge och ta emot information. Samvaron skapar en känsla av att kunna bidra till något nytt och att integration är en ömsesidig förståelse och samtidigt som det är ett ständigt pågående arbete. Barnen har sin egen aktivitet; att måla, att spela spel m m. Amil Sarsour SIUs Projektledare 11 (20)

12 Projekt i bilder september 2010-augusti 2011 Träff med ABF, fadderfamiljer, PFF under september- november 2010 Matcha ihop familjer 12 (20)

13 Familjerna besöker varandra Svenska familjer bjuder till sina sommarstugor 13 (20)

14 Kulturkvällar Vi börjar med kort information om projektutvecklingen. Lördag den 3 mars 2011 var läns Landshövding Peter Egardt gäst under kvällen 1- Vi börjar med musik Martin Piano- och slutar med talanger bland projektdeltagarna bl.a. poesi 14 (20)

15 försättning: Kulturkvällar 2- Svenska fadderfamiljer ger kort information om Sverige Även kort information från en invandrarförening om hemlandet Studiecirkel: Deltagarna delas in i flera grupper och diskuterar projektets egna frågor 15 (20)

16 Studiecirkel: 3- Även barnen har egna studiecirklar 16 (20)

17 4- I slutet på kulturkvällen bjuder föreningarna på god mat Resor Resa Sala Silvergruva 2 april 2011 Resa till Skansen- Stockholm- 11 juni (20)

18 Resa till Gammel-Gränome 24 juli Resa till Stavby Traktor Race 24 juli 2011 Utställning på Stadsbibliotek under tre veckor i april 2011 samt utställning i Stockholm hos Ungdomsstyrelsen augusti (20)

19 Dragflygardagen maj 2011 Samarbete med Hela Sverige ska leva Projektledare Amil Sarsour 19 (20)

20 SIU:s resureser SIU är en ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obunden. SIU bildades SIU verkar bl.a. för ett integrerat samhälle. SIU driver många projekt. 30-tal föreningar, Internationella kvinnokaféet, Radio internationell i i 11 olika språk och Centrum för integration och mångfald. SIU:s Internationella kvinnokaféet Utbildning för SIU:s Radio RIU 98.9 i ABFs lokaler 20 (20)

Integrationsprojekt Uppsala vision 2030. Redovisning av projektets andra år september 2011- augusti 2012

Integrationsprojekt Uppsala vision 2030. Redovisning av projektets andra år september 2011- augusti 2012 Integrationsprojekt Uppsala vision 2030 Redovisning av projektets andra år september 2011- augusti 2012 1 Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala Förord Den föreliggande rapporten visar

Läs mer

Integrationsprojekt Uppsala vision 2030

Integrationsprojekt Uppsala vision 2030 Integrationsprojekt Uppsala vision 2030 Informationsmöte 24 april 2014 UKK Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala Finansierat av Allmänna Arvsfonden SIU Paraplyorganisation sedan 1986

Läs mer

Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar

Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2014-04-07 UAN-2014-0222 Rev.2014-05-15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om projektstöd från Samarbetsorganisationen

Läs mer

Slutredovisning, integrationsprojekt Uppsala vision 2030

Slutredovisning, integrationsprojekt Uppsala vision 2030 Slutredovisning, integrationsprojekt Uppsala vision 2030 Ett projekt för att öka integrationen och för att minska utanförskapet Projektet är viktigt för hela min familj (farmor, fru och 5 barn), vi kom

Läs mer

Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala. Ordförandekonferens 20 Oktober 2012

Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala. Ordförandekonferens 20 Oktober 2012 Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala Ordförandekonferens 20 Oktober 2012 SIU - Att verka för ett integrerat samhälle - SIU etablerades 1986-30- tals föreningar Samarbetsorganisationen

Läs mer

Vecka 4 201201/28-29

Vecka 4 201201/28-29 Vecka 4 201201/28-29 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio http://www.facebook.com/radio.riu.uppsala

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V14

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V14 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V14 Vecka 14 201404-05-06 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället - DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället Uppnå en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet Ökat egenansvar och ekonomiska incitament för individen

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V-34. Vecka 34 201208 25/26. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V-34. Vecka 34 201208 25/26. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V-34 Vecka 34 201208 25/26 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

Hej mina vänner! Här kommer veckans nyheter till översättning avsett för vecka 18. Var vänliga försök översätta det mesta i den mån som det går.

Hej mina vänner! Här kommer veckans nyheter till översättning avsett för vecka 18. Var vänliga försök översätta det mesta i den mån som det går. Hej mina vänner! Här kommer veckans nyheter till översättning avsett för vecka 18. Var vänliga försök översätta det mesta i den mån som det går. Planera i god tid och dela inspelningsarbete så att redigeringen

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V 21

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V 21 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V 21 Vecka 21 201305 25-26 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Uppsala *»KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

Uppsala *»KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Uppsala *»KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Karlsson Daniel Datum 2013-04-02 Diarienummer ALN-2013-0068.15 Äldrenämnden Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala (SIU)

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET 21 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 185 Svar på motion om att införa fadderskap för invandrare i Sala kommun Dnr 2014/5 INLEDNING Monica Fahrman (MP) inkom 2013-12-02

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Kommunhuset, A-salen, kl. 13.30-16:00 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Utses att justera Peter Staland Paragrafer 23-27 Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare

Läs mer

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Reviderad den: xxxxx För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27

RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27 V21 RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27 Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala Skolgatan 18. 753-16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 eller 072-9139386 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Hälsokommunikatörer på modersmål i Östergötland. Hälsokommunikatörer i Östergötland Flyktingmedicinskt centrum

Hälsokommunikatörer på modersmål i Östergötland. Hälsokommunikatörer i Östergötland Flyktingmedicinskt centrum Hälsokommunikatörer på modersmål i Östergötland Hälsokommunikatörer i Östergötland En regional samverkan mellan landstinget och kommunerna i Östergötland. Projekt under 2007 2008 Permanent verksamhet från

Läs mer

Strategi för integration i Härnösands kommun

Strategi för integration i Härnösands kommun INTEGRATIONSPROGRAM Strategi för integration i Härnösands kommun Innehållsförteckning sidan... 3 1.1 Utgångspunkter 1.2 Det mångkulturella Härnösand... 3... 3... 4 4.1 Kommunstyrelseförvaltning. 4.2 Nämnder

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03. Vecka 03 201301 19-20. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03. Vecka 03 201301 19-20. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03 Vecka 03 201301 19-20 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V48. Vecka 48 20121130-1201. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V48. Vecka 48 20121130-1201. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V48 Vecka 48 20121130-1201 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Program Helsingborgs Mångfaldsvecka september - 1 oktober

Program Helsingborgs Mångfaldsvecka september - 1 oktober Program Helsingborgs Mångfaldsvecka 2107 25 september - 1 oktober Måndagen den 25 september den 1 oktober. Datum: Varje dag under Mångfaldsveckan Tid: 11:00-17:00. Tisdagen den 26 september 09:00 11:30

Läs mer

Integrationsstrategi för Kalmar län

Integrationsstrategi för Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Björklund 2013-05-22 KS 2012/0768 Kommunstyrelsen Integrationsstrategi för Kalmar län Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar Länsstyrelsen

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Integration Rydaholm Journalnummer: 201-3006

Läs mer

RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU 1 Vecka 16 201204 21/22 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio http://www.facebook.com/radio.riu.uppsala

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Idéburna sektorn i Skåne spelar roll!

Idéburna sektorn i Skåne spelar roll! Idéburna sektorn i Skåne spelar roll! 21 000 idéburna organisationer - varav 14 000 ideella föreningar 5 000 har anställda Lönesumma 4,1 miljarder kr/år = 10 000 heltidsårsarbeten 90 miljoner ideella timmar

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V40. Vecka 40 201210 06-07. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V40. Vecka 40 201210 06-07. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V40 Vecka 40 201210 06-07 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars

Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars 1 Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars 2 Fritid Det traditionella föreningslivet upplevs som ett hinder med stora krav för medverkan, ibland annat vad gäller långsiktiga åtaganden och

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V41. Vecka 41 201210 13-14. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V41. Vecka 41 201210 13-14. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V41 Vecka 41 201210 13-14 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen 8. E t t g o t t r y k t e ä r A rbetsgivaren som varumärke Ett gott rykte som arbetsgivare är bästa rekryteringskanal. Begreppet Employment branding, arbetsgivarvarumärke, blir allt viktigare. Image,

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Tobak Rapportförfattare Carlzén Katarina 2010 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Bakgrund...

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2014-2015

HANDLINGSPLAN 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 Mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten Våld är en ensidig handling och inte en ömsesidig handling. Där det finns våld finns också motstånd. Omgivningens positiva respons

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V49. Vecka 49 20121208-09. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V49. Vecka 49 20121208-09. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V49 Vecka 49 20121208-09 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24. Vecka 24 201206 16/17. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24. Vecka 24 201206 16/17. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V24 Vecka 24 201206 16/17 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Promemoria 2010-10-07 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Bakgrund Den 1 december 2010 träder en reform för att påskynda nyanlända

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG

TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V 37 Vecka 37 201309-14-15 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna i Uppsala län, Landstinget, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Uppsala universitet

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Jämställdhet gör oss starkare

Jämställdhet gör oss starkare Jämställdhet gör oss starkare Mars december 2017 Föreningsuppgifter Organisationsnummer: 802454-5041 Bankgiro: 836-2659 Postadress: C/o Mohamed Farah Allfarvägen 73 B, 784 42 Borlänge Besöksadress: Klöverstigen

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0 Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Version 3.0 Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

METODMATERIAL. språkfika

METODMATERIAL. språkfika METODMATERIAL språkfika Detta material är framtaget för att hjälpa dig som volontär att starta språkfika på din ort. VAD ÄR EN SPRÅKFIKA? En språkfika är en mötesplats för att träffa människor, både nya

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V35

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V35 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V35 Vecka 35 20130831-20130901 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

Mer och fler. workshop 4 sept 2013 behov, hinder, möjligheter. rebecca.stenberg@liu.se, CARER 1

Mer och fler. workshop 4 sept 2013 behov, hinder, möjligheter. rebecca.stenberg@liu.se, CARER 1 Mer och fler workshop 4 sept 2013 behov, hinder, möjligheter rebecca.stenberg@liu.se, CARER 1 FÖRSTUDIEN 1. En reflexiv arena för kunskapsutveckling Inom den egna föreningen finns små möjligheter till

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Ny kunskap och kontakt. Att leda studiecirklar med asylsökande

Ny kunskap och kontakt. Att leda studiecirklar med asylsökande Ny kunskap och kontakt Att leda studiecirklar med asylsökande 3 TRÄFF 3 Värderingar Rättigheter och fördjupning 3 Ett material för cirkelledare i svenska och samhälle Den tredje och sista cirkelträffen

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V49

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V49 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V49 Vecka 49 201512 05-06 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V36. Vecka 36 201209 08/09. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V36. Vecka 36 201209 08/09. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V36 Vecka 36 201209 08/09 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Medborgardialog. Vad är viktigast för att förbättra integrationen i Gislaveds kommun? STRATEGI FÖR INTEGRATION. Kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-27

Medborgardialog. Vad är viktigast för att förbättra integrationen i Gislaveds kommun? STRATEGI FÖR INTEGRATION. Kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-27 Medborgardialog STRATEGI FÖR INTEGRATION Vad är viktigast för att förbättra integrationen i Gislaveds kommun? Kommunstyrelseförvaltningen 2014-01-27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FOKUSGRUPPER...

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www 1(6) Kontaktperson Länsledningen Eva Nilsson Gunvor Landqvist Chef för enheten för social hållbarhet Åsa Stenbäck Holmér Integrationssamordnare Länsstyrelsen Skånes uppdrag och arbete inom integration

Läs mer

Samhällsorientering för nyanlända invandrare. samhällsinformatörer

Samhällsorientering för nyanlända invandrare. samhällsinformatörer Samhällsorientering för nyanlända invandrare Välkommen till Stockholms Universitet och utbildningen av samhällsinformatörer Utbildningen omfattar 30 hp respektive 45 hp. För dig som saknar pedagogisk kompetens

Läs mer

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Akademi Näringsliv En förändrad omvärld med flera aktörer Offentlig sektor Engagerade medborgare Idéburen sektor Den idéburna sektorn omfattar organiserade

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V47. Vecka 47 201211 24-25. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V47. Vecka 47 201211 24-25. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V47 Vecka 47 201211 24-25 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2013/249-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2013/249-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2013/249-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Länsstyrelsen i Kronobergs län Ersättning

Läs mer

Flyktingguide/språkvän

Flyktingguide/språkvän Flyktingguide/språkvän En väg till social integration i Eskilstuna Integration sker via personliga möten Bli flyktingguide och berika ditt och andras liv! Människor Behöver Människor som flyttat till Sverige

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2013

Verksamhetsberättelse för år 2013 Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala Verksamhetsberättelse för år 2013 Kansli/lokal 2 Arbetsutskott. 2 Projekt grupp 2 Nya strukturer 2 Kontakt med media 2 Samverkan / samarbete. 3

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

Idrott och social hållbarhet

Idrott och social hållbarhet Idrott och social hållbarhet Malmö 27 maj 2015 Janne Carlstedt, Riksidrottsförbundet Jenny Hellberg, Skåneidrotten Idrott och social hållbarhet (A6 och B6) Idrotten engagerar många människor i vårt samhälle

Läs mer

Föreningsplattform för nyanlända

Föreningsplattform för nyanlända Föreningsplattform för nyanlända Reviderad projektplan och budget Omvärldsanalys (mars april) Kartlägga samverkansparternas kompetenser och roller i projektet Behovsanalys (målgrupp, föreningsliv, myndigheter

Läs mer

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration 2007-01-29 20 39 Kommunstyrelsen 2008-02-11 38 95 Arbets- och personalutskottet 2008-01-28 16 38 Dnr 07.13-008 jankf16 Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration Ärendebeskrivning Camilla

Läs mer

Regional strategi för samverkan kring utveckling av etablering och integration för invandrare i Västernorrlands län

Regional strategi för samverkan kring utveckling av etablering och integration för invandrare i Västernorrlands län Sida 1 av 5 Regional strategi för samverkan kring utveckling av etablering och integration för invandrare i Västernorrlands län Denna strategi syftar till att kraftsamla och samordna länets resurser för

Läs mer

Yrkeskompis. Etablering Stockholm: Yrkeskompis

Yrkeskompis. Etablering Stockholm: Yrkeskompis Etablering Stockholm: Yrkeskompis Yrkeskompis - ett Röda Korset-projekt i samarbete med Etablering Stockholm för ömsesidigt utbyte av erfarenheter och kultur. Ernestine Kodia En mötesplats för mä Yrkeskompis

Läs mer

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Länsstyrelsen 2013-10 10-1717 Länsstyrelserna ska i arbetet med att etablera nyanlända invandrare Medverka till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända invandrare Överlägga och träffa

Läs mer

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6 Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån de hjärtefrågor vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet kan

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö (Dnr Af-2014/xxxxxx) Bakgrund Den lokala överenskommelsen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Vi vill motverka diskriminering av människor på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

I STOCKHOLMS LÄN. Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

I STOCKHOLMS LÄN. Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län B A K G R U N D Det här är en plan och ett styrdokument för hur kommunerna som samverkar via Centrum för samhällsorientering

Läs mer

INTEGRATIONSPLAN LAXÅ KOMMUN 2015-2018

INTEGRATIONSPLAN LAXÅ KOMMUN 2015-2018 Laxå 9 februari 2015 Antagen av KS: 2015-03-03 41 INTEGRATIONSPLAN LAXÅ KOMMUN 2015-2018 Bakgrund Laxå kommun tar idag emot relativt många flyktingar och nya svenskar som vill bosätta sig i Laxå. Det innebär

Läs mer

9.00 9.10 Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen inleder och berättar om syftet med seminariet.

9.00 9.10 Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen inleder och berättar om syftet med seminariet. Välkomna! Dagens program fm 8.30 9.00 Fika och registrering 9.00 9.10 Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen inleder och berättar om syftet med seminariet. 9.10-10.00 Centret berättar om lagstiftning och

Läs mer