Remissvar: Utredning gällande finansiering av studentkårsgemensam verksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remissvar: Utredning gällande finansiering av studentkårsgemensam verksamhet"

Transkript

1 Remissvar: Utredning gällande finansiering av studentkårsgemensam verksamhet 1

2 Avsändare: Datum: Kårstyrelsen Förord I arbetet med att ta fram ett remissvar har samtliga våra fem sektioner tillfrågats samt vårt fullmäktige och tillträdande fullmäktige. Utifrån de inkomna remissvaren har Göta studentkår formulerat sina åsikter. Göta studentkår representerar ca 64% av studentpopulationen och bevakar utbildningar på 5 av Göteborgs universitets 8 fakulteter. I vårt arbete skapar vi oss en god översiktsbild för den heterogena studentgruppen, men även hur de olika fakulteterna fungerar. Göta studentkårs generella uppfattning kring rapporten är att dels är remisstiden väldigt snäv och att det vore orealistiskt att genomföra de flesta av rapportens förslag. Vi anser också att själva utredningstiden varit för begränsad och att de flesta delar kräver vidare utredning, vilket vi behandlar under de separata punkterna. Vi är dock glada att rapporten är gjord, det är fem år sedan Göteborgs universitet gjorde några ställningstaganden eller uppföljning av de beslut som togs vid kårobligatoriets avskaffande. Vi kan se tillbaka på de fem åren och ändå konstatera, samanbrottet i GUS till trots, som relativt goda. Både Göteborgs universitet med sin omorganisation och kårernas nya förutsättningar i och med kårobligatoriets avskaffande har haft en omställning att göra. Vi kommer att behandla punkterna i samma ordning som de presenteras i rapporten och börjar därav med samma numrering. 2

3 3 Verksamheter med universitetsgemensam finansiering 3.1 Generellt stöd till studentkårerna för utbildningsbevakning Göta studentkår erhåller 310 kronor per helårsstudent (HST). Om vi ser över en flerårsperiod kan vi konstatera att vi är väldigt känsliga för politiska svängningar. Om departementet bestämmer sig för att sänka antalet HST inom våra fakulteter kan det slå hårt ett år från ett annat. Exempelvis är en finansieringsskillnad mellan ersättningen 2014 och 2015 som har en differens på ca på grund av ett lägre antal representerade HST. Dock sänks inte kraven eller omfattningen på vår verksamhet, vi ska fortfarande representera och bevaka utbildningar på Göteborgs universitet för ca studenter. Detta gör vi på 10 heltidsarvoderade och 4 heltidsanställda. Detta kan jämföras med Humanistiska fakulteten som har ca 3200 HST och 500 anställda. Således är den beskrivna situationen för kåren om relativ ekonomisk stabilitet sann till den grad att vi kan hantera nuvarande situation. Men om nuvarande regering gör liknande nedskärningar på HST inom HUM/SAM-området som förra kan vi vara tvungna att göra ytterligare nedskärningar. Vi ser det som positivt att rapporten föreslår att justera upp kårstödet i relation till inflationen, dock vill vi understryka att stödet inte ska justeras ner vid deflation. Vidare vill vi också trycka på att ett ökat generellt kårstöd bör tas i reell beaktning. Ett aktivt arbete med studenterna bidrar till en ökad utbildningskvalitét och desto bättre förutsättningar kårerna har att bevaka utbildningar vid Göteborgs universitet desto bättre blir utbildningskvalitén. Göta studentkår är mycket kostnadseffektiv organisation och vid sidan av de 10 arvoderade har vi nästintill 1000 ideellt engagerade varje verksamhetsår. Vi fyller också en viktig funktion för den sociala aspekten vid Göteborgs universitet. Vi har ett tudelat uppdrag där vi dels bedriver aktiv utbildningsbevakning men också skapar möten mellan och för studenter. Här stöttar de enskilda fakulteterna i hög grad, men det är tingade pengar för en väldigt specifik verksamhet under terminsstarterna. Däremellan bedriver vi social verksamhet för mängder av våra studenter. Göta studentkår bedriver aktivt arbete med medlemsrekrytering vilket också bidrar till intäkter. Dock är våra fakultetera utspridda över hela staden i olika byggnader lite varstans. Våra studentgrupper är således utspridda över ett stort geografiskt område utan några centrala mötespunkter. Vi har helt enkelt inte den infrastrukturen som behövs för att nå samtliga av de studenter som vi representerar. 3

4 Detta är ett stort problem i vårt arbete med att rekrytera studentrepresentanter. Det yttersta exemplet är Naturvetenskapliga sektionen som även har studenter i Mariestad och Strömstad, för att inte tala om de som befinner sig till havs. Att åka dit eller att bedriva aktivt informationsspridande till denna utspriddhet kostar tid och pengar. Vi har flertalet områden som behöver utvecklas för att vidare mer effektivt och omfattande bevaka våra utbildningar vid Göteborgs universitet. Göta studentkår ser stor utvecklingspotential för vår verksamhet och våra relationer med Göteborgs universitet, våra stora nedskärningar sedan 2010 till trots. Realistiskt sett hade vi behövt minst en heltidsarvoderad per 1000 HST som vi representerar. Vi vill poängtera att det vi menade i utredningen var att utifrån dagens verksamhet givet samma nivåer (ersättningen för 2014) har vi en hanterbar - men inte optimal ekonomisk situation. Vi ser inte att det är någon motsättning mellan oss och lärosätet, tvärtom, med ökade resurser kan vi tillsammans arbeta för hög utbildningskvalitet. En investering i kårerna är en investering i Göteborgs universitet. Vi föreslår därav att Göteborgs universitet ökar det generella stödet ytterligare utöver en inflationsjustering. Vi föreslår också en utredning hur kårerna kan säkerställa intäkter genom samarbeten med Göteborgs universitet på andra sätt än det generella kårstödet. 3.2 Götheborske Spionen Göta studentkår anser att det är av yttersta vikt att det finns en oberoende medial verksamhet vid Göteborgs universitet som granskar både lärosätet och kårerna. Göta studentkår är en demokratisk organisation som är öppen för samtliga studenter vid våra representerade fakulteter. I detta remissvar fokuserar vi på den publicistiska funktionen som sådan och inte på Spionen som tidning. Göteborgs universitet har i snart 80 år haft en granskande tidning som aktivt verkat för transparens, både hos kårerna och på lärosätet. Göta studentkår menar att det vore orimligt av Göteborgs universitet att inte säkerställa att en sådan funktion finns i ytterligare minst 80 år. I en demokratisk verksamhet är det viktigt att det finns transparens och granskning av organisationen. Om studenter och medlemmar ska kunna göra medvetna val om kårens verksamhet måste det också finnas möjlighet att ha oberoende aktörer som granskar oss. För oss är det således principiellt viktigt att bibehålla Spionens funktion för att säkerställa vår egen legitimitet. Det är vidare viktigt att det finns ett publicistiskt organ som granskar Göteborgs universitet ur ett studentperspektiv. Som samhällsinstans finns det också ur 4

5 legitimitetssynpunkt för Göteborgs universitet en poäng i att finansiera en oberoende tidning med studentperspektiv. Med det sagt ser vi det som problematiskt att Spionens finansiering är att betrakta som studentkårsgemensam verksamhet även om huvudmannaskapet ligger hos GUS. Under hearingen med utredaren framkom det att ställningstagandet är utifrån ett likabehandlingsperspektiv - Göteborgs universitet kan inte behandla en kårtidning bättre än en annan. Och utifrån den logiken håller vi med. Om Spionen är att betrakta som kårverksamhet bör resurserna gå till studentkårerna och de får själva besluta om de ska prenumerera på en viss tidning eller ej. Det finns en rättviseaspekt att ta i beaktning om att varför ska en viss typ av kårverksamhet gynnas men inte en annan? Göta studentkårs förslag är således att sluta betrakta Spionens finansering som kårgemensam och ställa den helt fristående från kårerna. Spionen som funktion upprätthåller principiella viktiga värden som inte är relaterade i huvudsak till studentkårerna. Kårerna kan sedan på eget bevåg inneha medial verksamhet men vi ser inte att det skulle stå i konflikt med en oberoende tidning med studentperspektiv. Göteborgs universitet måste därför själva göra ett ställningstagande kring hur de ser på en oberoende tidning vid Göteborgs universitet. Och i det ställningstagande gör Göta studentkår ett medskick att vi anser att en oberoende granskande tidning är nödvändig för både oss som kår, Göteborgs universitet som organisation, studenterna och de anställda. Att Spionen har strukturella problem i sin styrning och rekrytering till studentrepresentation är något som vi är fullt övertygade om att Spionen kan lösa internt på egen hand som en helt oberoende tidning. Göta studentkår anser också att Göteborgs universitet måste utreda vidare frågan om presstöd för studentmedier. 5

6 3.3 Studentradion Under förhandlingarna 2010 var inte Studentradion med och därav glömdes deras finansiering. Vi anser att om vi faller i linje med vårt förslag kring finansiering av Spionen, att den ska betraktas som helt fristående uppstår här samma rättvisefråga som tidigare. Varför ska Spionen ha finansering men inte Studentradion? Ett förslag från vår sida är att upprätta en presstödsfond därtill olika studentmedier kan söka pengar för sin En sådan fond skulle behöva mer resurser än vad som finns tillgängliga för Spionen idag. Men med en sådan skulle även Studentradion kunna söka medel och utveckla sin Som vid föregående punkt föreslår vi en fortsatt utredning kring presstöd för studentmedia. 3.4 Kostnader för studentkårernas medlemsregister Membit är ett stolpigt system, om Göteborgs universitet skulle initiera en process för byte av medlemssystem skulle vi ställa oss bakom detta. 3.5 Studentombudsverksamhet Göta studentkår har tidigare uttryckt det som sin mening att vi anser att ombudens roll bör och ska vara oberoende av Göta studentkår. Dels för att det är en trygghet för de som arbetar med utbildningsbevakning att kunna skicka vidare mer problematiska ärenden till en oberoende part. Dels för studenter som inte upplever att de av olika anledningar inte vill vända sig till Göta studentkår har en tredje part att lyfta sina problem hos. Om enskilda studenter känner att de har bristande förtroende för Göta studentkår ska de inte straffas. Göta studentkår har aldrig upplevt att lärosätet har svårigheter att se skillnad på vad som är ett ombud och vad som är en studentkår. Men om sådant är fallet tyder det på ett ökat behov av fortbildning för de delar av Göteborgs universitets personal som känner sig förvirrade, inte omplacering av ombud. De fungerar också som ett aktivt kårminne utan att för den delen ha något större inflytande på den enskilda kårens De har erfarenheter av studentärenden och agerar som ett aktivt stöd för de förtroendevalda, oavsett vilken position de befinner sig i. Utifrån detta har Göta studentkår tidigare gjort det klart och tydligt i en skrivning att vi inte är intresserade av att anställa några ombud själva. Göta studentkår kommer fortsättningsvis också ställa sig bakom att ombuden är anställda av Göteborgs universitets studentkårer. Vi ser inga andra reella alternativ i dagsläget. Rapporten föreslår även en förändrad kravprofil för studentombuden. Vi ställer oss frågande till dessa nya krav. Utifrån egna efterforskningar både på sektionerna och 6

7 fakulteterna kan vi konstatera att vi inte delar den problembild som utredaren beskrev under hearingen. Både sektioner och fakulteter verkar vara nöjda med de nuvarande ombuden och deras funktion. En av anledningarna som utredaren framhöll som argument under hearingen var ett förändrat arbetssätt på Göteborgs universitet efter GU Förnyas som ställer andra krav på ombuden. Dock har det gått ett antal år sedan det arbetet påbörjades och om det är ett problem nu torde det ha varit ett problem under hela processen. Dock har det inte förens nu dryftats att det skulle vara så. Rapporten pekar också på att ombuden kommer att handlägga i juridiska ärenden och att det är en anledning till en jur. kand. Dock handlägger inte ombuden några juridiska ärenden per se utan agerar enbart ombud för enskilda studenter. I sin ombudsverksamhet handhar de i ärenden som går bortom juridisk kompetens och kräver andra färdigheter än just de rent juridiska. Vi ser med fördel att ombuden har varierande studiebakgrund där jur. kand. mycket väl kan vara en av dom såsom offentliga förvaltare, socionom, statsvetare, humanist, eller likvärdig kompetens från annat håll. Göta studentkår kan inte utifrån rapporten se några argument för att varken flytta på ombuden från GUS, ställa en ny kravprofil eller att göra om/förnya tjänsterna. Den funktion de fyller idag är densamma som vi ser skulle vara behövlig även i framtiden. Rapporten gör också en tydlig markering där Göteborgs universitet skulle vara aktivt styrande i kårernas verksamhet med ett ställningstagande: Skulle studentorganisationerna välja att anställa studentombud utan att kompetenskraven uppfylls kommer finanseringen från universitetet att utebli. Det är principiellt viktigt att Göteborgs universitet inte börjar bedriva villkorsverksamhet om det inte sker grava missförhållanden, men det kan bara vara i undantag och inte i regel. 3.6 Subventionering av lokalkostnader och IT-stöd Göta studentkår åtnjuter idag ett förmånligt avtal med Göteborgs universitet där vi huserar i Studenternas hus utan krav på att betala hyra. Snart firar utredningen(arna) om försäljning av Studenternas hus 25 år. Huset behöver omfattande renoveringar och delar av huset är svåranvända på grund av varierande anledningar. Vi är medvetna om att det pågår ytterligare en utredning och kan inte nog understryka att Göta studentkår behöver full insyn och påverkan i den processen. När det kommer till IT-stödet står vi i dagsläget för våra egna kostnader av inköp och service av datorer, telefoner etc. Det enda stödet vi får från fakulteterna är fasta telefoner. Vi är medvetna om att andra kårer får fullt IT-stöd, något som vi givetvis anser att även vi bör få. Göta studentkår håller med rapporten om att det måste utredas vidare. 7

8 Möblemang är också ett område som tåls att fundera på hur det kan hanteras vissa sektioner får stöd och andra inte. Exempelvis med höj och sänkbara bord eller ergonomiska stolar. 4 Framtida hantering inom gemensamma förvaltningen vid val av studentrepresentanter till universitetsgemensamma organ 4.1 Praktisk hantering av val Göta studentkår har inga invändningar på att utbildningsenheten hanterar valets administration. Vi är i huvudsak nöjda med det fördelningssystemets utformning och håller inte alls med HHGS om att GUS borde räknas som ett mandat, tvärt om. Givet det antal studenter som HHGS representerar i relation till övriga kårer finner vi att det är mycket generöst. 4.2 Gemensamma förvaltningens interna organisation för studentfrågor Göta studentkår förespråkar att det är endast en person hos universitetsledningens stab som är kårkontaktsperson än utspritt på flera på olika enheter. Vi har tittat på hur andra lärosäten fungerar och konstaterar att majoriteten av dem, och framförallt Linköpings universitet, har en person i huvudsak. Gällande rektorsfrukosten vill vi trycka på att mandatfördelningen mellan kårerna under dessa möten ger en skev fördelning där det ges mycket tid till fakultetsspecifika frågor från de övriga kårerna. Göta studentkår upplever inte att de övergripande strategiska frågorna får tillräckligt mycket med plats. Dock anser vi också att det är viktigt att de enskilda sektionerna/fakultetskårerna får ge sitt perspektiv på Göteborgs universitets verksamhet till ledningen. Vi föreslår ett vidare koncept där det finns plattformar för både strategiska övergripande frågor samt för våra sektionsarvoderade att träffa ledningen på samma premisser som de enskilda fakultetskårerna utan att för den delen tumma på Götas nuvarande representation. Vi ser också behov av enskilda möten med gemensamma förvaltningens företrädare i frågor som inte i första hand rör Göteborgs universitets ledning. Här kan en kårkontaktsperson hos staben fylla en mycket viktig funktion. För Göta studentkår är det viktigt att ha goda relationer med alla nivåer på Göteborgs universitet, från den enskilda undervisande personalen till rektor och universitetsstyrelse. 8

Remissvar: Utredning gällande finansiering av studentkårsgemensam verksamhet

Remissvar: Utredning gällande finansiering av studentkårsgemensam verksamhet Remissvar: Utredning gällande finansiering av studentkårsgemensam Den 17 april 2015 Johanna Börjesson, kårordförande Inledande ord Sahlgrenska akademins Studentkår, SAKS, representerar lite drygt 4000

Läs mer

Utredning gällande finansiering av studentkårsgemensam verksamhet

Utredning gällande finansiering av studentkårsgemensam verksamhet Datum: 2015-03-17 Dnr: V 2014/986 Mottagare: Rektor Utredning gällande finansiering av studentkårsgemensam verksamhet Området för administrativt stöd Universitetsplatsen 1, Box 100, 405 30 Göteborg 031

Läs mer

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår UKÄ:s reg.nr: 32-205-14 Svaren nedan är från (härefter benämnt som US ) och avser Umeå universitet (härefter benämnt som UmU ) generellt, samt i vissa avseenden de organisatoriska delar av Umeå universitet

Läs mer

Handelshögskolans i Göteborg studentkårs synpunkter gällande Göteborgs universitets finansiering av studentkårsgemensam verksamhet

Handelshögskolans i Göteborg studentkårs synpunkter gällande Göteborgs universitets finansiering av studentkårsgemensam verksamhet Datum: 2015-04-17 Avsändare: Handelshögskolans i Göteborg studentkår Mottagare: Rektor Handelshögskolans i Göteborg studentkårs synpunkter gällande Göteborgs universitets finansiering av studentkårsgemensam

Läs mer

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Avsändare: Datum: Kårstyrelsen 2013-09-09 4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Kårstyrelsen föreslår fullmäktige: att anta den konkretiserade verksamhetsplanen för verksamhetsåret

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG

Arbetsbeskrivning för Konstkårens Presidium FÖRSLAG Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Huvudområden Presidiet har följande fem huvudsakliga områden med arbetsuppgifter: 1. Utföra Fullmäktiges och Styrelsens beslut 2. Sköta utbildningsbevakning a. på fakultetsnivå

Läs mer

Yttrande över Frihet för studenter om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas (SOU 2008:11) (U2008/1041/UH)

Yttrande över Frihet för studenter om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas (SOU 2008:11) (U2008/1041/UH) Styrelsen 2008-05-15 REGERINGSKANSLIET Utbildningsdepartementet Yttrande över Frihet för studenter om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas (SOU 2008:11) (U2008/1041/UH) Medicinska Föreningen

Läs mer

UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE

UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Framtidsrapporten 2009-02-26 UMEÅ STUDENTKÅRS FRAMTIDA ARBETE Hösten 2008 inledde Umeå studentkårs framtidsgrupp sitt arbete med att diskutera kring

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Universitetsdirektör Lars Lustig, akademisekreterare Daniel Andersson Bakgrund Kårobligatoriet

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Konstkårens Presidium

Uppdragsbeskrivning för Konstkårens Presidium Uppdragsbeskrivning för Konstkårens Presidium Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Utkast, revideras av Styrelsen 2015-02-04 Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för Konstkårens

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015

Verksamhetsplan 2014/2015 Verksamhetsplan 2014/2015 1 Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Linnéstudenternas arbete och lyfter ut fokusområden för kommande verksamhetsår. Det finns frågor som Linnéstudenterna prioriterar utöver

Läs mer

Luleå Studentkår Vision

Luleå Studentkår Vision Luleå Studentkår Vision Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/7 Innehållsförteckning VISION...3 MÅLBILD...4 Vad vi gör... 4 Utbildningsbevakning... 4

Läs mer

Öppet brev till Universitetsledningen

Öppet brev till Universitetsledningen 2014-01-13 Sidan 1 av 4 Detta brev är ett desperat försök att få upp ledningens ögon för vilka LTU finns till för studenterna! LTU har sedan kårobligatoriets avskaffande gett kårerna ett uppdrag att utföra

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 140908 Samhällsvetarsektionen

Protokoll styrelsemöte 140908 Samhällsvetarsektionen 1. Preliminä rer 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och protokolljusterare Eva Vargas valdes till mötesordförande Ebba Jacobsson valdes till mötessekreterare Eric Insulahn

Läs mer

Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag

Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag Kompensation för förlorad studietid för doktorander vid internationella och nationella förtroendeuppdrag

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson, utredare Ester Roos-Engstrand Sammanfattning

Läs mer

Införande av nya riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

Införande av nya riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Planeringsavdelningen 2014-11-12 Införande av nya riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 1. Inledning Inför 2015 införs nya riktlinjer för fördelning av universitets-

Läs mer

Introduktion... 2 Studentrepresentant - uppdraget... 2 Vad gör jag som studentrepresentant?... 3 Vad får jag ut av att vara studentrepresentant?...

Introduktion... 2 Studentrepresentant - uppdraget... 2 Vad gör jag som studentrepresentant?... 3 Vad får jag ut av att vara studentrepresentant?... 1 Introduktion... 2 Studentrepresentant - uppdraget... 2 Vad gör jag som studentrepresentant?... 3 Vad får jag ut av att vara studentrepresentant?... 4 Hur blir jag studentrepresentant?... 4 Var finns

Läs mer

SöderS organisationsplan 11/12

SöderS organisationsplan 11/12 SöderS organisationsplan 11/12 Fastställd av fullmäktige 2011-04-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Arbetsordning för Konstkårens Sektioner FÖRSLAG

Arbetsordning för Konstkårens Sektioner FÖRSLAG Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 Denna arbetsordning beskriver vad sektionens verksamhet består i samt hur strukturen för denna verksamhet lämpligast bör se ut. Det är dock upp till de enskilda sektionsaktiva

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 150511 Samhällsvetarsektionen

Protokoll styrelsemöte 150511 Samhällsvetarsektionen Närvaro Eva Vargas, ordförande Ebba Jacobsson, vice ordförande Jonathan Thor, ledamot Martin Viberg, ledamot. Inkom 09.19 Karolina Mildgrim, ledamot. Inkom 09.22 Anton Rundström, ledamot. Inkom 09.30 Maria

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015

Verksamhetsplan 2014/2015 Verksamhetsplan 2014/2015 Fastställd av fullmäktige 2014-05-14 Innehåll Bakgrund och Syfte... 3 Målgrupp... 3 Kvalitetshöjande utbildningsstruktur... 4... 4 Delmål 1: Likvärdig rättssäkerhet inom och mellan

Läs mer

Disposition Verksamhetsplanen är uppdelad under tre rubriker: Fokusfrågor, Organisationsutveckling och Löpande verksamhet.

Disposition Verksamhetsplanen är uppdelad under tre rubriker: Fokusfrågor, Organisationsutveckling och Löpande verksamhet. Sida 1/9 Typ av styrdokument: Antagen av: Senast reviderad: Konkretiserad verksamhetsplan för Göta studentkår 2011/12 Göta studentkårs fullmäktige, 11-10-06 Inledning En verksamhetsplan lyfter fram de

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 Antaget av LinTeks fullmäktige den 3 mars 2015 2 (9) Inledning Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek.

Läs mer

Göteborgs universitets Studentkårer

Göteborgs universitets Studentkårer Sida 1/5 20120229 Styrelsemöte 6 Verksamhetsåret 2011/12 Utskrift: 20120302 Tid: Plats: Kallade: Närvarande: Datum: 20120229 Starttid: 17:15 Sluttid: 20:25 Lingsalen, Studenternas hus GUS styrelse, GFS

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks mål- och visionsdokument som grund.

Läs mer

KonstKåren har tre olika sektioner: Akademin Valand, HDK (inklusive Steneby) och HSM. Konstkåren. Akademin Valand HDK HSM

KonstKåren har tre olika sektioner: Akademin Valand, HDK (inklusive Steneby) och HSM. Konstkåren. Akademin Valand HDK HSM Arbetsordning för KonstKårens sektioner Denna arbetsordning beskriver vad sektionens verksamhet består i samt hur strukturen för denna verksamhet lämpligast bör se ut. Det är dock upp till de enskilda

Läs mer

Myter och sanningar om studieavgifter

Myter och sanningar om studieavgifter Myter och sanningar om studieavgifter Men alla andra tar ju ut avgifter! Nä, alla andra tar inte ut avgifter även om majoriteten gör det. Att många andra gör det är heller inget argument för att införa

Läs mer

Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige,

Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige, Sida 1/5 Typ av styrdokument: Antagen av: Senast reviderad: Regler för kårföreningar Göta studentkårs fullmäktige, 2015-03-25 2015-03-25 Typ av kårförening: Kårförening utan annan anknytning Kårförening

Läs mer

Delad eller enad kår? analys, åsikter och fakta från Uppsala studentkår

Delad eller enad kår? analys, åsikter och fakta från Uppsala studentkår Delad eller enad kår? analys, åsikter och fakta från Uppsala studentkår Hej! Uppsala studentkår har en del problem men den är samtidigt unik. Det beror dels på att vi är många till antalet 35 000 studenter,

Läs mer

ANSÖKAN OM STÄLLNING SOM STUDENTKÅR. För perioden 20100701-20130630

ANSÖKAN OM STÄLLNING SOM STUDENTKÅR. För perioden 20100701-20130630 ANSÖKAN OM STÄLLNING SOM STUDENTKÅR För perioden 20100701-20130630 Ansökan om ställning som studentkår Härmed söker ställning som studentkår för perioden: 2010-07-01 till 2013-06-30 Studentföreningens

Läs mer

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR UNIVERSITETSGEMENSAMMA SAMARBETSAVTAL MED UTOMEUROPEISKA UNIVERSITET

HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR UNIVERSITETSGEMENSAMMA SAMARBETSAVTAL MED UTOMEUROPEISKA UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2017/493 HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR UNIVERSITETSGEMENSAMMA SAMARBETSAVTAL MED UTOMEUROPEISKA UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer

Uppsägning av tillsvidareanställd personal

Uppsägning av tillsvidareanställd personal Uppsägning av tillsvidareanställd personal Bakgrund Linköpings Teknologers Studentkår, nedan LinTek, står i och med kårobligatoriets avskaffande 2010 inför ett betydande omställningsarbete med strukturella

Läs mer

Fastställd av årsmötet Verksamhetsplan 2015/2016

Fastställd av årsmötet Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av årsmötet 0 Verksamhetsplan 0/0 Fastställd av årsmötet 0 0 0 0 Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Linnéstudenternas arbete och lyfter upp fokusområden för kommande verksamhetsår. Det

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 Formell representation för sektionerna i fullmäktige förslag till beslut enligt motion och tilläggsyrkanden den ursprungliga motionen

Läs mer

1.2 Långsiktigt perspektiv i SFS påverkansarbete

1.2 Långsiktigt perspektiv i SFS påverkansarbete Verksamhetsplan Sveriges förenade studentkårer 2015 / 2016 1. Inledning SFS verksamhetsplan är det dokument som slår fast vilket arbete som SFS ska bedriva under verksamhetsåret med politisk påverkan och

Läs mer

RISKANALYS FÖR Humanistiska fakulteten. DATUM: Förslag BESLUTAD AV: Humanistiska fakultetsstyrelsen. KONTAKTPERSON: Mats Andrén

RISKANALYS FÖR Humanistiska fakulteten. DATUM: Förslag BESLUTAD AV: Humanistiska fakultetsstyrelsen. KONTAKTPERSON: Mats Andrén RISKANALYS FÖR 2015 Humanistiska fakulteten DATUM: Förslag 2014-10-14 BESLUTAD AV: Humanistiska fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Mats Andrén RISKANALYS Bakgrund Förordningen om intern styrning och kontroll

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 13/14

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 13/14 .doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 13/14 1. Inledning Under verksamhetsåret 12/13 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens struktur men än är arbetet inte klart och Kåren

Läs mer

Propositioner. Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator

Propositioner. Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator Propositioner Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator Projektkoordinatorns uppgifter har under de gångna verksamhetsåren legat så pass nära vice ordförandens uppgifter

Läs mer

Verksamhetsplan för

Verksamhetsplan för 1(13) Inledning Tanken med en treårig verksamhetsplan s verksamhetsplan är ett dokument som sätter kårens riktning för den kommande treårsperioden. Dokumentet är en vägledning för organisationen och ett

Läs mer

Strategi för LeGos studiepolitiska arbete

Strategi för LeGos studiepolitiska arbete Strategi för LeGos studiepolitiska arbete Ledarskap Gotland eller LeGo är en sektion vars främsta syfte är att värna om våra medlemmars politiska intresse och därefter även tillse att våra medlemmars studietid

Läs mer

Kårstyrelsens arbetsbeskrivning

Kårstyrelsens arbetsbeskrivning Kårstyrelsens arbetsbeskrivning Kårstyrelsen Kårstyrelsen är s operativa organ och har ansvar främst för att verkställa verksamhetsplanen. Kårstyrelsen: har det operativa ansvaret för organisationen representerar

Läs mer

Ta ställning och rösta på studentportalen!

Ta ställning och rösta på studentportalen! Vem talar för dig? 2017 6-19 mars Ta ställning och rösta på studentportalen! Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Vem talar för dig? Under de senaste

Läs mer

Lokala regler för studentrepresentation

Lokala regler för studentrepresentation Beslutsdatum: 2017-02-20 Dnr: 2017/1156-1.1 Regeldokument Lokala regler för studentrepresentation Beslutat av Rektor Gäller från 2017-02-20 1 (4) Bakgrund Dokumentet har tagits fram gemensamt av studentkåren

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 2 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 2 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 2 2014/2015 vid Stockholms universitets studentkår 2014-07-31 klockan 18.00 i Rosa rummet, Studenthuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Stadgar för Konstkåren (Org. 857203-6724) Reviderade 2014-10-22

Stadgar för Konstkåren (Org. 857203-6724) Reviderade 2014-10-22 Stadgar för Konstkåren (Org. 857203-6724) Reviderade 2014-10-22 1. VERKSAMHETSOMRÅDE OCH ÄNDAMÅL 1.1. Verksamhetsområde Konstkåren verkar vid konstnärliga fakulteten på Göteborgs universitet. Konstkåren

Läs mer

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef)

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) IT vid Göteborgs universitet Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) Göteborgs universitets organisation GU:s IT-stöd 2005 6 olika distansutbildningssystem 20 olika e-posttjänstsystem

Läs mer

Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning av lärarutbildningarna

Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning av lärarutbildningarna Universitetsledningens stab Magnus Petersson PM 1 / 2 2016-05-25 dnr V 2016/462 Universitetsstyrelsen Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning

Läs mer

Budget för verksamhetsår 2014/2015

Budget för verksamhetsår 2014/2015 1 (8) Budget för verksamhetsår 2014/2015 Intäkter Stöd från Linköpings universitet 3401 Grundstöd 2 684 480 kr Ersättning om 320 kr / heltidsekvivalent. 3403 Arbetsmiljöarbete 75 000 kr Ersättning för

Läs mer

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras:

Till kårstyrelsens arbetsutskott delegeras: Umeå studentkår Biblioteksgränd 6 907 36 Umeå Tel: 090-786 90 00 Styrdokument 2013-06-10 Med denna delegationsordning, delegerar kårstyrelsen beslutanderätt i vissa frågor inom sitt ansvarsområde till

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Fastslagen 150123 av kårstyrelsen

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Fastslagen 150123 av kårstyrelsen Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Fastslagen 150123 av kårstyrelsen 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Ansvarsområde... 3 Arbetsfördelning... 4 Delegationsordning...

Läs mer

Riskanalys. Det kommer ingen på stämmorna. Det kommer för många på stämmorna. Det är för långt mellan stämmorna. Datum:

Riskanalys. Det kommer ingen på stämmorna. Det kommer för många på stämmorna. Det är för långt mellan stämmorna. Datum: Riskanalys Datum: 2014-10-21 Här presenteras vissa risker som Kårstyrelsen ser med omorganisationen. Varje risk besvaras sedan med potentiella åtgärder. Det kommer ingen på stämmorna För att stämmorna

Läs mer

Innehåll. Utgångspunkterna. Inledning 15 Den demografiska utvecklingen 17 Det tudelade Sverige 19 Europeisk utblick 21. Vägvalen

Innehåll. Utgångspunkterna. Inledning 15 Den demografiska utvecklingen 17 Det tudelade Sverige 19 Europeisk utblick 21. Vägvalen Innehåll Förord 11 Utgångspunkterna Kommunernas roll i samhället 13 Framtidens utmaningar 15 Inledning 15 Den demografiska utvecklingen 17 Det tudelade Sverige 19 Europeisk utblick 21 Vägvalen Välfärdens

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

Consensus verksamhetsplan

Consensus verksamhetsplan Verksamhetsår Consensus verksamhetsplan 2013 2014 Consensus en kår nära dig Antagen av FUM 130320 Inledning Denna verksamhetsplan är något mindre betungande än tidigare års och samtidigt som vi har begränsat

Läs mer

Ökat beroende efter frihetsreformen? - Studentinflytandet två år efter kårobligatoriets avskaffande. Fredrik Andersson

Ökat beroende efter frihetsreformen? - Studentinflytandet två år efter kårobligatoriets avskaffande. Fredrik Andersson Ökat beroende efter frihetsreformen? - Studentinflytandet två år efter kårobligatoriets avskaffande Fredrik Andersson 3 juli 2012 Förord Studentinflytande är en erkänt avgörande faktor för hög utbildningskvalitet.

Läs mer

Ett hållbart universitet

Ett hållbart universitet Åsiktsdokument 1 Ett hållbart universitet Medlemsmöte 141210 Sida 1 av 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Utbildning är en mänsklig rättighet

Läs mer

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument Medlemsmöte 0 Åsiktsdokument 0 Grundläggande värderingar Ett universitet för alla Medlemsmöte 0 Utbildning är en demokratisk rättighet som ska vara tillgänglig för alla. Varje individ måste ges en reell

Läs mer

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus UTBILDNINGSRÅD HT 2012 Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus SCHEMA Lördag 07.30 Frukost 08.30 Mötet inleds, punkt 1-6 Kort bensträckare 10.00 Utvärdering med prorektor 11.00 Fika 11.15 Intern kommunikation-

Läs mer

Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden

Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden Sida 1 av 5 YTTRANDE 2015-06-02 SOU 2015:7 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden Sveriges Elevkårer lämnar härmed ett yttrande över betänkande

Läs mer

SWOT-analys som del i organisationsutredningen DSF Fullmäktige 2016

SWOT-analys som del i organisationsutredningen DSF Fullmäktige 2016 SWOT-analys som del i organisationsutredningen 2015 DSF Fullmäktige 2016 Styrkor/fördelar med föreningen som den fungerar nu: Starka som grupp för att synliggöra, bevaka och utveckla professionen Stor

Läs mer

, kl i C305

, kl i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 60 Talmanspresidiet Föredragningslista 5-13/14, 51 - Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-03-06, kl 18.30 Ärenden:

Läs mer

Hur ska studentinflytandet på teknat stärkas? - En analys av UTN:s val mellan sektion eller egen kår

Hur ska studentinflytandet på teknat stärkas? - En analys av UTN:s val mellan sektion eller egen kår Hur ska studentinflytandet på teknat stärkas? - En analys av UTN:s val mellan sektion eller egen kår Under våren har UTN och Uppsala studentkår förhandlat fram ett sektionsavtal som i princip uppfyller

Läs mer

Låt fler forma framtiden!

Låt fler forma framtiden! Yttrande från Sverok 20160617 Ku2016/00504/D Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Sverok svarar på: Låt fler forma framtiden! Palett för ett stärkt civilsamhälle! SOU 2016:13 Ku2016/00504/D Sammanfattning

Läs mer

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå DNR: SLU ua Fe 2013.1.1.1-2588 Internrevisionen 2013-09-25 Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå Rapport från internrevisionen Innehåll Sammanfattning... 3 1 Bakgrund och motiv... 4 2 Granskningens

Läs mer

Förslag till ny universitetslag

Förslag till ny universitetslag Förslag till ny universitetslag Ändringar sker... Autonomin stärks: universiteten blir juridiska personer Universiteten ersätter staten som arbetsgivare: tjänsterna blir arbetsavtalsförhållanden Relationerna

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

RISKANALYS Humanistiska fakulteten. Dnr V 2016/705. DATUM: Förslag till beslut BESLUTAD AV: Humanistiska fakultetsstyrelsen

RISKANALYS Humanistiska fakulteten. Dnr V 2016/705. DATUM: Förslag till beslut BESLUTAD AV: Humanistiska fakultetsstyrelsen RISKANALYS 2017 Dnr V 2016/705 Humanistiska fakulteten DATUM: Förslag till beslut 2016-10-10 BESLUTAD AV: Humanistiska fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Mats Andrén RISKANALYS Bakgrund Bakgrund Förordningen

Läs mer

Stockholms universitets miljöledningssystem

Stockholms universitets miljöledningssystem Sida 1 (5) Omfattningen av miljöledningssystem Stockholm universitet har byggt ett miljöledningssystem som omfattar all verksamhet. Vid universitetet sker utbildning och forskning inom universitetets fyra

Läs mer

Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument

Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument Visionen beskriver vad studentkåren strävar mot. Uppdragen beskriver de ständigt aktuella uppdrag kåren skall arbeta med. De mäts på årsbasis genom indikatorer.

Läs mer

Göteborgs Förenade Studentkårers åsiktsdokument

Göteborgs Förenade Studentkårers åsiktsdokument Göteborgs Förenade Studentkårers åsiktsdokument Åsiktsdokumentet fastställs årligen av GFS styrelse och revideras på det sätt stadgan föreskriver. Inledning Göteborgs studenter är idag en heterogen grupp

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Under den gångna våren har vi haft matlådemöten hemma hos föreningens medlemmar. Framförallt cupcakemötet var väldigt väldigt uppskattat och välbesökt. Inför valborg träffades vi

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 9 verksamhetsåret 2010/11 Datum: 2011-01-22 Tid: Kl. 09:19-12:18 Plats: Björkögården, Björkö Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Emelie Arnesson* Marie Norman* Niklas Aronsson*

Läs mer

POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2016/378 POLICY FÖR KVALITETSSÄKRING OCH KVALITETSUTVECKLING AV UTBILDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Inrättande av en Kåruppförande Kod för Kårens arvoderade och anställda

Inrättande av en Kåruppförande Kod för Kårens arvoderade och anställda 1 (5) Inrättande av en Kåruppförande Kod för Kårens arvoderade och anställda 1 Inledning Studentkåren Malmö har funnits som en sammanslutning av studerande vid Malmö Högskola sen 2001. Organisationen är

Läs mer

Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag

Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag Linköping 150225 Utifrån diskussioner med styrelsen och FUM så har styrelsen nu skrivit ett utkast till verksamhetsplan för verksamhetsåret 15/16. De strukturella

Läs mer

Analys av årsredovisningen 2014

Analys av årsredovisningen 2014 Analys av årsredovisningen 2014 Antal helårsstudenter Antalet helårsstudenter (exkl. uppdragsutbildning och beställd utbildning) fortsatte enligt plan att minska år 2014. Minskningen var marginell jämfört

Läs mer

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Dnr SU FV-1.2.1-1557-14 Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-04-19 reviderad 2014-05-23 att gälla fr.o.m. 2014-05-23 1 (14) 1. Inledning...

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/6 Styrelsemöte 1 verksamhetsåret 2013/14 Datum: 2013-08-28 Tid: Kl. 16.20-17.54 Plats: Centrummet, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Rebecka Vilhonen* Malin Roos* Henry

Läs mer

Studentperspektiv på validering och tillgodoräknande. Bolognaseminarium 11 februari 2010

Studentperspektiv på validering och tillgodoräknande. Bolognaseminarium 11 februari 2010 Studentperspektiv på validering och tillgodoräknande Bolognaseminarium 11 februari 2010 Vision SFS vision Den goda högskolan säger: I den goda högskolan har alla individer samma reella möjlighet att studera.

Läs mer

Kerstin Nilsson, vicedekan och utbildningsansvarig vid Sahlgrenska akademin. 1. Vilken/vilka frågor väckte mest diskussion under workshopen?

Kerstin Nilsson, vicedekan och utbildningsansvarig vid Sahlgrenska akademin. 1. Vilken/vilka frågor väckte mest diskussion under workshopen? Vision 2020 Operativt ansvarig: Karin Fogelberg Sekreterare: Sylva Frisk 2011-12-07 1 / 5 Workshop 7 december: Hur ska Göteborgs universitet profilera sin högre utbildning? Program eller fristående kurser?

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN GEN!US

STADGAR FÖR FÖRENINGEN GEN!US STADGAR FÖR FÖRENINGEN GEN!US 1) Föreningens firma GEN!US Föreningens firma är GEN!US 2) Föreningens ändamål GEN!US är en ideell förening som har till ändamål att öka genusmedvetenheten på Linköpings Universitet

Läs mer

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015

Verksamhetsplan för Läkarsektionen 2015 för 2015 Sektionsordförande 2014: Theodor Hjortenhammar Vice sektionsordförande 2014: Awad Smew 1. Sammanfattning Sektionens verksamhet 2015 2. Framtidens läkarutbildning på NKS 3. Examinationer 4. Klinisk

Läs mer

Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige Funktionsrätt Sverige Sundbyberg 2017-05-19 Dnr.nr: S2017/01743/SF Vår referens: Mikael Klein Socialdepartementet Remissvar: Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9) Funktionsrätt Sverige

Läs mer

Sidnummer 1(6) 2011-09-28

Sidnummer 1(6) 2011-09-28 1(6) Ett arkiv består av ett urval av de handlingar som uppstår i en viss verksamhet. Att skapa arkiv handlar om att analysera, värdera, relatera och systematisera den information verksamheten avsätter.

Läs mer

Akademiskt chef- och ledarskap några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar. Eva Åkesson och Anders Malmberg

Akademiskt chef- och ledarskap några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar. Eva Åkesson och Anders Malmberg Akademiskt chef- och ledarskap några tankar kring uppdrag, roller och utmaningar Eva Åkesson och Anders Malmberg Eva Åkesson - bakgrund Professor kemisk fysik (femtokemi, dissociationsreaktioner, energi

Läs mer

Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument

Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument Chalmers Studentkårs Visions- och uppdragsdokument Visionen beskriver vad studentkåren vill uppnå. Värdegrunden beskriver vad studentkåren står för. Uppdragen beskriver de ständigt aktuella uppdrag kåren

Läs mer

Klagmålshantering vid Södertörns studentkår Kave Noori

Klagmålshantering vid Södertörns studentkår Kave Noori Klagmålshantering vid Södertörns studentkår 2011-2014 Kave Noori Presentation Studerat offentlig rätt Heltidsarvoderat studentombud i tre år Numera anställd tillsvidare på Karlstad studentkår Förtroendevald

Läs mer

Revidering Kommunikationsplan för år 2015

Revidering Kommunikationsplan för år 2015 Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-10-09 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt 054-540 50 44,070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Revidering Kommunikationsplan för år 2015 Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Sveriges förenade studentkårer 2014/2015

Sveriges förenade studentkårer 2014/2015 Sveriges förenade studentkårer 2014/2015 SFS är den nationella studentorganisationen i Sverige och den samlade studentrösten, som driver alla de gemensamma frågor som rör studenter på det nationella och

Läs mer