Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet"

Transkript

1 1 (6) Dnr SU Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande över sin utbildning och sin studiesituation bidrar till att skapa en utbildning som står sig väl i den internationella konkurrensen. Ett starkt studentinflytande är därför av stor betydelse för Stockholms universitets vision; År 2015 ska utbildning och forskning vid flertalet av universitetets institutioner och enheter inta en nationellt ledande och internationellt framstående ställning. (Stockholms universitet, Långsiktig plan , s. 3). Enligt 1 kap. 4 högskolelagen är kvalitetsarbetet en gemensam angelägenhet för universitetets anställda och studenter. Stockholms universitet vill betona kvalitetsaspekten av begreppet studentinflytande. Studentinflytande är i praktiken att se som en ständigt pågående dialog där universitetets anställda och studenter samarbetar för att förbättra den gemensamma verksamheten. Utvecklandet av väl fungerande former för studentinflytande är följaktligen en betydelsefull del av universitetets kvalitetsarbete. Alla studenter är medaktörer i universitetets verksamhet och har därigenom också ett medansvar att påverka och utveckla utbildningen. Detta kan ske på flera olika sätt; genom direkt deltagande i utbildningen, genom utvärdering av kurser och program, via representation i olika organ och genom studentorganisationer. Stockholms universitet ska initiera, stödja, uppmuntra och stimulera studenternas engagemang. Dessa riktlinjer för studentinflytande har utarbetats i samarbete med Stockholms universitets studentkår. Syftet är att konkretisera hur arbetet med studentinflytande ska bedrivas inom universitetet och ge en vägledning till goda rutiner för samarbetet mellan universitetets anställda och studenter i frågor som rör utbildningen och studiesituationen i övrigt. I enlighet med 1 kap. 4 a högskolelagen ska studenterna ha rätt att utöva inflytande över utbildningen och universitetet ska verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. Dessa riktlinjer ska ligga till grund för en gemensam och övergripande syn på studentinflytande som ett centralt instrument för att höja kvaliteten på universitetets verksamhet. Stockholms universitets ambition är att, med de insatser som följer av detta dokument, inta en ledande position bland landets lärosäten i verksamhet som rör studentinflytande. Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: Bloms hus Telefax: Stockholm E-post:

2 2 (6) Riktlinjer för god kommunikation En väl fungerande kommunikation mellan universitetets anställda och studenter i frågor som rör utbildningen och studenternas situation är av avgörande betydelse för ett reellt studentinflytande. God kommunikation möjliggör för den enskilde studenten att kunna tillvarata sina rättigheter och föra information vidare till sina studentrepresentanter. Det är därför av stor vikt att information om studentinflytande och universitetets regelverk finns lätt tillgänglig för samtliga studenter. Universitetet och studentkåren ansvarar gemensamt för att, under universitetets introduktionsdagar varje terminsstart, informera nya studenter om innebörden av och möjligheterna till studentinflytande. I samband med detta ska information lämnas om möjligheterna att engagera sig som respektive institutions studerandeskyddsombud eller studerandejämlikhetsombud. Samtliga institutioner ska tillhandahålla en informationskanal, tex en anslagstavla eller utrymme på hemsidan, för information från studentkåren kring studentinflytande. Studentkåren ansvarar för att hålla informationen uppdaterad. All studierelevant kursinformation ska finnas lätt tillgänglig på respektive institutions hemsida. För kurser som inte har kunskaper i svenska som antagningskrav ska kursinformation finnas lätt tillgänglig på engelska. Prefekten ansvarar för att informationen finns tillgänglig och hålls uppdaterad. Universitetets regler och styrdokument, som rör utbildning eller studenternas situation, ska finnas tillgängliga för samtliga studenter. Regelbundna möten mellan representanter från studentkåren och tjänstemän på universitetet med beredande och beslutande funktioner ska hållas för att möjliggöra reellt studentinflytande genom information och samråd. I samband med rektorsföredragningen varje torsdag lämnas utrymme för informationsutbyte och samråd mellan representanter från studentkåren och rektor, prorektor och förvaltningschefen. För samråd och informationsutbyte mellan representanter från studentkåren och dekaner, prefekter och förvaltningens enhetschefer kan utrymme med fördel lämnas i anslutning till befintlig mötesstruktur, dock inte mer sällan än en gång per månad. Riktlinjer för studentrepresentation i beredande och beslutande organ Studentrepresentation i universitetets beredande och beslutande organ har sin främsta grund i betydelsen av studentinflytande för ökad kvalitet på beredning och beslut. Inflytande på ett tidigt stadium i beslutsprocesser skapar goda förutsättningar för ett reellt studentinflytande. Studenterna på universitetet har en lagstadgad rätt att vara representerade i universitetets styrelse (2 kap. 4 högskolelagen), fakultetsnämnder (2 kap. 6 högskolelagen) och disciplinnämnd (10 kap. 4 högskoleförordningen). Studentkåren ansvarar för att utse och entlediga

3 3 (6) studentrepresentanterna (1 kap. 7 högskoleförordningen med hänvisning till 16 förordningen (1983:18) om studerandekårer, nationer och studentföreningar vid universitet och högskolor). Utöver dessa specifika organ har studenterna, enligt 3 kap 9 högskoleförordningen, rätt att vara representerade i samtliga beredande och beslutande organ, såväl på central universitetsnivå som fakultets- och institutionsnivå, vars verksamhet har betydelse för utbildningen och studenternas situation. När ett nytt organ inrättas, vars verksamhet rör utbildning eller studenternas situation, ska studentrepresentanter inbjudas att delta i detta. Information och inbjudan till medverkan skickas till studentkåren. Vid bestämmande av antalet studentrepresentanter i beredande och beslutande organ ska hänsyn tas till organets storlek och sammansättning i övrigt. Högskoleförordningens reglering av sammansättningen för styrelse och fakultetsnämnd kan utgöra riktmärke. Ordföranden i varje organ ansvarar för att varje ny studentrepresentant i organet får relevant introduktion till organets funktion och arbetssätt, samt att studentrepresentanterna får möjlighet att förbereda sig väl inför varje sammanträde. Om beslut i frågor som har betydelse för utbildningen och studenternas situation fattas av en enskild tjänsteman har denne ett ansvar och en skyldighet att i god tid före beslut informera och samråda med studentrepresentanterna. Samråd med studentrepresentanterna ska ses som en naturlig del av beredningsarbetet. Studentkåren ansvarar för att alla inkomna inbjudningar till samråd och medverkan i beredande eller beslutande organ tas om hand och besvaras inom fem arbetsdagar. Om någon återkoppling från studentkåren inte har skett inom den utsatta tiden, anses universitetets skyldigheter att informera och inbjuda till medverkan likväl uppfyllda. Studentkåren ska kontinuerligt informera universitetet om förändringar i studentrepresentationen och meddela respektive organ eventuell brist på representanter. Frånvaro från ett sammanträde ska, enligt gällande ordning, anmälas i förväg och utsedd suppleant, om sådan finns, ska träda in i ordinarie representants ställe. Om studentrepresentant saknas i ett organ ska kallelser, information och protokoll skickas till studentkåren. Universitetet, genom ordföranden i respektive organ, ska inför varje termin påminna studentkåren om organ där representanter saknas. För uppdrag i beslutande organ, såsom fakultetsnämnd och institutionsstyrelse, ska arvode utgå till studentrepresentanter. Närmare anvisningar om arvodet beslutas i särskild ordning. Doktorander kan få prolongation med anledning av förtroendeuppdrag i

4 4 (6) enlighet med regler som återfinns i Stockholms universitets Regelbok Bok 2 Utbildning och forskning. Universitetet ska underlätta för studenter att engagera sig som studentrepresentanter under studietiden. För att kunna delta i sammanträden med olika universitetsorgan ska utsedd studentrepresentant, då det är praktiskt och ekonomiskt genomförbart, ges möjlighet att genomgå obligatoriska kursmoment vid annan tidpunkt eller på annat godtagbart sätt ersätta dessa. När universitetet bereds möjlighet att lämna remissyttrande i frågor som rör utbildning eller studenternas situation ska samråd med studentkåren ske innan yttrande inlämnas. Om studentkåren har utgjort remissinstans internt behöver ytterligare samråd inte inhämtas. Riktlinjer för student-, doktorand och fakultetsråd Den lokala organiseringen av studentinflytandet på olika nivåer, i student-, doktorand och fakultetsråd, är av central betydelse för att studentrepresentationen ska vara representativ för lärosätets alla studenter. Möjligheten att gemensamt organisera sig i grupp för att driva aktuella frågor är en förutsättning för ett reellt studentinflytande på alla nivåer i universitetets verksamhet. Studentråd ersätter den tidigare benämningen ämnesråd från och med Stockholms universitets studentkårs verksamhetsår 2009/2010. Respektive institution ska bistå det lokala studentrådet med möteslokaler och en informationskanal för protokoll och utlysande av möten. Institutionen ska ha en ansvarig person som fungerar som studentrådets kontaktperson. Respektive institution ska bistå det lokala doktorandrådet med möteslokaler och en informationskanal för protokoll och utlysande av möten. Institutionen ska ha en ansvarig person som fungerar som doktorandrådets kontaktperson. Respektive fakultet ska bistå det lokala fakultetsrådet med möteslokaler och en informationskanal för protokoll och utlysande av möten. Fakulteten ska ha en ansvarig person som fungerar som fakultetsrådets kontaktperson. I de fall en institution eller en fakultet saknar ett student-, doktorand eller fakultetsråd ska den ansvarige kontaktpersonen och studentkåren aktivt verka för att ett sådant råd bildas. Riktlinjer för studerandeskyddsombud För att kunna skapa en god studiemiljö förutsätts att studenters synpunkter på studiemiljön tillvaratas. Studerandeskyddsombud företräder studenterna i studiemiljöfrågor. Studerandeskyddsombuden är därför en viktig del av universitetets arbete för en trygg och stimulerande

5 5 (6) studiemiljö. Bland studerandeskyddsombuden utses ett huvudstuderandeskyddsombud med uppgift att samordna ombudens verksamhet. Huvudstuderandeskyddsombudet representerar studenterna i skyddskommittéer, vid Stockholms universitet kallade SIAM-stud och stor- SIAM. En fungerande studerandeskyddsverksamhet förutsätter samverkan mellan universitetets anställda och studenter. Studerandeskyddsombuden arbetar delvis tillsammans med de ordinarie skyddsombuden vid institutionen för att förbättra studiemiljön. Institutionens ordinarie skyddsombud ska, tillsammans med studentkåren, arbeta aktivt för att det ska finnas minst ett studerandeskyddsombud vid varje institution. Studentkåren ansvarar, i samarbete med Studenthälsan, för att studerandeskyddsombuden får den utbildning de behöver för sitt uppdrag. Riktlinjer för studerandejämlikhetsombud Universitetet har ett ansvar för att se till att alla studenter kan påverka sin utbildning och studiesituation på lika villkor. Jämlikhet är därför en förutsättning för ett reellt studentinflytande. Universitetet har en central likabehandlingsplan som reglerar det centrala och lokala jämlikhetsarbetet. Ett jämlikt universitet förutsätter samverkan mellan universitetets anställda och studenter. Studerandejämlikhetsombuden jobbar tillsammans med universitetets kontaktpersoner för jämlikhet och jämställdhet vid institutionerna och företräder studenterna i jämlikhetsfrågor. Studerandejämlikhetsombuden är därför en viktig del i att säkerställa kvalitetsarbetet för ett jämlikt universitet. Studentkårens jämlikhetssekreterare samordnar studerandejämlikhetsombuden och representerar studenterna i Stockholms universitets jämlikhetsgrupp och jämställdhetskommitté. Institutionens kontaktperson för jämlikhetsfrågor ska, tillsammans med studentkåren, arbeta aktivt för att det ska finnas minst ett studerandejämlikhetsombud vid varje institution. Studentkåren ansvarar, i samarbete med institutionen, för att studerandejämlikhetsombuden får den utbildning de behöver för sitt uppdrag. Riktlinjer för studentinflytande genom kursvärderingar Universitetet ska, enligt 1 kap. 14 högskoleförordningen, ge de studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Samtliga kurser på Stockholms universitet ska utvärderas. Även kursvärderingar av delkurser bör genomföras. Studenterna ska ha möjlighet att göra kursvärderingarna anonymt. Utformning och uppföljning av kursvärderingar ska ske i samråd med studentrepresentanter. Anställdas och studenters integritet ska beaktas i allt arbete med kursvärderingar.

6 6 (6) Samtliga kursvärderingar ska sammanställas och resultatet ska utgöra en del av beslutsunderlaget vid utveckling och förändring av kurser. Resultaten från samtliga kursvärderingar, samt eventuella åtgärder som vidtagits, ska hållas lätt tillgängliga för studenter och anställda på universitetet under innevarande läsår. Prefekten vid respektive institution ansvarar för att kursvärderingar genomförs och sammanställs samt för att information om resultat och eventuella åtgärder hålls tillgängliga. Uppföljning av arbetet med studentinflytande Universitetet ska, enligt 1 kap. 7 b högskoleförordningen, i sin årsredovisning beskriva hur arbetet med studentinflytande har utvecklats. Studentkåren har rätt att i anslutning till årsredovisningen lämna en redogörelse för sin syn på studentinflytandet på universitetet. Universitetet ska i god tid lämna besked om tidplan för arbetet med årsredovisningen och informera studentkåren om möjligheterna att delta i arbetet med årsredovisningen. Studentkårens redogörelse lämnas till regeringen samtidigt som årsredovisningen.

Lärosätenas klagomålsrutiner

Lärosätenas klagomålsrutiner , www.uk-ambetet.se Rapport 2014:1 Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Rapport 2014:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Författarens namn:

Läs mer

Rapport 2008:25 R. Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007

Rapport 2008:25 R. Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007 Rapport 2008:25 R Tillsynsbesök vid Umeå universitet 2007 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Tillsynsbesök vid

Läs mer

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Studentkårens åsiktsdokument Innehållsförteckning Inledning... 3 Akademisk frihet... 3

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Handlingsplan för breddad rekrytering

Handlingsplan för breddad rekrytering UFV 2013/168 Handlingsplan för breddad rekrytering 2014 2016 Fastställd av Rektor 2014-01-21 Innehållsförteckning Inledning 3 Planer och aktiviteter vid Uppsala universitet 3 Bakgrund 4 Olika utbildningar-

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Rapport 2006:30 R Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Tillsynsrapport Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer

Samlat Policydokument Externa frågor Skapat vid medlemsmöte Kalmar/Växjö 2012-10-11

Samlat Policydokument Externa frågor Skapat vid medlemsmöte Kalmar/Växjö 2012-10-11 Förord Samlat Policydokument Externa frågor Skapat vid medlemsmöte Kalmar/Växjö 2012-10-11 Det här samlade policydokumentet är skapat för att studenter lätt ska kunna hitta den policy de söker. Policyerna

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Universitetsdirektör Lars Lustig, akademisekreterare Daniel Andersson Bakgrund Kårobligatoriet

Läs mer

LÄROSÄTENAS ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENT- INFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD. en uppföljning av Högskoleverkets utvärdering 1999/2000

LÄROSÄTENAS ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENT- INFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD. en uppföljning av Högskoleverkets utvärdering 1999/2000 LÄROSÄTENAS ARBETE MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENT- INFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD en uppföljning av Högskoleverkets utvärdering 1999/2000 Högskoleverket 2003 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer

Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument

Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument Reviderat 2012-04-28 Reviderat 2014-04-26 1 Innehållsförteckning 1. FÖRORD... 3 2. STUDENTKÅRENS GRUNDSYN... 4 2.1 STUDENTINFLYTANDE... 4 2.2 KÅROBLIGATORIET... 5

Läs mer

Ett hållbart universitet

Ett hållbart universitet Åsiktsdokument 1 Ett hållbart universitet Medlemsmöte 141210 Sida 1 av 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Utbildning är en mänsklig rättighet

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

GODA EXEMPEL. Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R

GODA EXEMPEL. Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R GODA EXEMPEL HUR UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR KAN ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET, STUDENTINFLYTANDE SAMT SOCIAL OCH ETNISK MÅNGFALD Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R GODA EXEMPEL HUR UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009

Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009 Rapport 2009:30 R Granskning av kvalitetsarbetet vid sex universitet 2009 Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning Mål och riktlinjer vid Uppsala universitet

Studie- och yrkesvägledning Mål och riktlinjer vid Uppsala universitet UPPSALA UNIVERSITET BESLUT UFV 2000/1330 Konsistoriet 2001-02-19 Studie- och yrkesvägledning Mål och riktlinjer vid Uppsala universitet Innehållsförteckning o Inledning o Övergripande mål o Organisation

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag 1 (39) Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 november 2011, 272 2 (39) BOLAGSPOLICY... 4 1. BAKGRUND... 4 2. SYFTET MED ÄGANDET...

Läs mer

Högskolans utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande

Högskolans utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande Högskolans utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande Bakgrund Projektet Learning Center drevs mellan år 2001 och januari 2005. Ett av projektets mål var att hitta en mer permanent form för

Läs mer

Studentinflytande i samband med rekrytering av ny rektor till Karlstads universitet

Studentinflytande i samband med rekrytering av ny rektor till Karlstads universitet Karlstads universitet, Universitetsstyrelsen Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Sofia Almqvist 08-563 085

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer